Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.02.2023.

Pred Vama je primer analitičkog prikaza teksta propisa. Radi lakšeg sagledavanja njegovih izmena i dopuna, nova sadržina odredaba data je zelenom, dok je prethodna data crvenom bojom. Nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Pregled teksta i izvršenih izmena i dopuna je lakši, brži i praktičniji. U pravnoj bazi Paragraf Lex na ovaj način možete pristupiti svim zakonima.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 104/2009 i 10/2023)

 

PRIMER

II ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST DRŽAVNIH ORGANA

[ČLAN 1 IZMENA ZAKONA]

1. Posebno javno tužilaštvo

Član 4

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno javno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na Posebno javno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.

[1. Posebno tužilaštvo

Član 4

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na Posebno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.]

[ČLAN 2 IZMENA ZAKONA]

Član 5

Radom Posebnog javnog tužilaštva rukovodi posebni javni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni javni tužilac).

Posebnog javnog tužioca postavlja Vrhovni javni tužilac iz reda javnih tužilaca višeg javnog tužilaštva, apelacionog javnog tužilaštva, javnog tužilaštva posebne nadležnosti ili Vrhovnog javnog tužilaštva. Prilikom postavljenja prednost imaju javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni javni tužilac postavlja se na šest godina i ne može biti ponovo postavljen.

[Član 5

Radom Posebnog tužilaštva rukovodi posebni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni tužilac).

Posebnog tužioca postavlja Republički javni tužilac iz reda zamenika javnih tužilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika višeg javnog tužioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju zamenici javnih tužilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni tužilac postavlja se na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Republički javni tužilac pre postavljenja Posebnog tužioca donosi rešenje o upućivanju tog lica u Posebno tužilaštvo.

Posebnog tužioca Republički javni tužilac može razrešiti i pre isteka vremena na koje je postavljen.

Po prestanku funkcije Posebni tužilac vraća se na funkciju koju je vršio pre postavljenja.]

[ČLAN 3 IZMENA ZAKONA]

Član 6

Posebni javni tužilac ima prava i dužnosti kao glavni javni tužilac.

Ako dođe do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima propisanim u članu 3. ovog zakona, posebni javni tužilac se u pismenoj formi obraća Vrhovnom javnom tužiocu, zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese nadležnost.

[Član 6

Posebni tužilac ima prava i dužnosti kao javni tužilac.

Kad dođe do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima predviđenim u članu 3. ovog zakona, Posebni tužilac se u pismenoj formi obraća Republičkom javnom tužiocu, zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese nadležnost.]

 

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html