Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
28.02.2020.

Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa.

Propis - analitički prikaz promena

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA

("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US, 54/2011, 12/2020 i 16/2020 - autentično tumačenje)

 

PRIMER

[ČLAN 2 IZMENA I DOPUNE ZAKONA]

Član 40

Izborna komisija utvrđuje rezultate izbora i o tome sačinjava poseban zapisnik.

Svakoj izbornoj listi pripada broj mandata koji je srazmeran broju dobijenih glasova.

Izborna komisija utvrđuje broj mandata koji pripada svakoj izbornoj listi.

U raspodeli mandata učestvuju izborne liste koje su dobile najmanje 3% [5%] glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali.

Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali, pri čemu se prilikom raspodele mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici svih izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%.

[Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali.]

Politička stranka nacionalne manjine, u smislu stava 5. ovog člana, jeste ona stranka za koju je izborna komisija utvrdila da joj je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalne manjine, u skladu sa međunarodno pravnim standardima.

[Političke stranke nacionalnih manjina su sve one stranke čiji je osnovni cilj predstavljanje i zastupanje interesa nacionalne manjine i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalnih manjina, u skladu sa međunarodnopravnim standardima.]

O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine ili koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina, u smislu stava 5. ovog člana, odlučuje izborna komisija posebnim rešenjem pri proglašenju izborne liste, a na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti dostavljen pri podnošenju izborne liste. Izborna komisija može zatražiti mišljenje nadležnog nacionalnog saveta nacionalne manjine o tome da li je podnosilac izborne liste politička stranka nacionalne manjine ili koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina.

[O tome da li podnosilac izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine, odnosno koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina odlučuje izborna komisija jedinice lokalne samouprave, a na predlog podnosioca izborne liste koji mora biti stavljen pri podnošenju izborne liste.]

Podnosilac izborne liste može imati položaj političke stranke nacionalne manjine, u smislu stava 5. ovog člana, samo ako prema podacima poslednjeg popisa stanovništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave žive pripadnici nacionalne manjine koju reprezentuje.

_______________________
NAPOMENA REDAKCIJE:
Narodna skupština Republike Srbije donela je Autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 - odluka US, 54/11 i 12/20), koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 16/2020 i glasi:
"Ovu odredbu treba razumeti tako da se pravilo po kojem se količnici izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35% odnosi samo na liste onih političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina koje su dobile manje od 3% glasova."

Potpunom tekstu mogu pristupiti samo pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex. Za više informacija,
pogledajte
https://www.paragraf.rs/strane/pravna_baza_paragraf.html