Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Stupanjem Zakona na snagu, 25. decembra 2017. godine, prestale su da važe pojedine odredbe Zakona o državnom premeru i katastru, kao i Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda


Narodna skupština donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon), koji je stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Danom stupanja na snagu tog Zakona prestale su da važe odredbe člana 174. stav 3. i člana 175. Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US, 96/2015, 47/2017 - autentično tumačenje i 113/2017 - dr. zakon) kojima su bile uređene takse za usluge Republičkog geodetskog zavoda, kao i Pravilnik o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 5/2014 - ispr., 8/2014, 120/2014, 29/2015, 35/2016, 110/2016, 48/2017 i 73/2017).

Takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda sada su uređene Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn. i 113/2017).

Iznosi taksi za spise i radnje u oblasti premera, katastra nepokretnosti i geofizičkih merenja i ispitivanja propisani su tarifnim br. 215a-215n Zakona.

Odredbom člana 77. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama propisano je da za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu tog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 25.12.2017.
Naslov: Redakcija