Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANJE DOZVOLE: Forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i obrasci


Na osnovu člana 18. stav 16. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 - dalje: Zakon), generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora je doneo Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole (dalje: Pravilnik), kojim se propisuju forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora (dalje: Komora) zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1.

Nakon što popunite obrazac isti možete sačuvati na vašem računaru i kasnije ga štampati po potrebi.

Obrazac 1 se može popunit i isačuvati i u word formatu.

Obrazac 1 je takođe dostupan i na internet stranici Komore.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja sledeće (član 3. Pravilnika):

1) dokaz (rešenje, izvod i sl. Agencije za privredne registre) da ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) dokaz da osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 18. stav 6. tačka 2) Zakona:

-          za pravno lice - Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda;

-          za fizičko lice - Izvod iz kaznene evidencije MUP-a;

3) dokaz da ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC):

-          potvrda podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koja sadrži podatke o imenu i prezimenu tog lica i o datumu zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme;

-          kopija akta (potvrda, diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl.) kojim se dokazuje da zaposleni ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (International Federaton of Accountants - IFAC).

4) podatke o stvarnim vlasnicima koji su navedeni u Obrascu 1;

5) podatke o saradnicima u smislu člana 18. Zakona koji su navedeni u Obrascu 1.

Izuzetno, društvo za reviziju koja ima dozvolu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, podnosi zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, bez dostavljanja dokaza iz stava 1. ovog člana.

Pravno lice, odnosno preduzetnik uz zahtev prilaže i dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u iznosu utvrđenim članom 4. ovog pravilnika.

Dokaze iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana Komora pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako se podnosilac zahteva izričito izjasni da će sam podneti te dokaze.

Ukoliko se podnosilac odluči da da dokaz iz tačke 2) ovog člana, odnosno dokaz o neosuđivanosti pribavi Komora po službenoj družnosti, popunjava i podnosi Komori Obrazac 2.

Nakon što popunite obrazac isti možete sačuvati na vašem računaru i kasnije ga štampati po potrebi.

Obrazac 2 se može popunit i isačuvati i u word formatu.

Obrazac 2 je takođe dostupan i na internet stranici Komore.

Izvor: Redakcija, 21.9.2020.