Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Primedbe Sindikata organizacija pravosudnih organa na nacrte zakona


Sindikat organizacija pravosudnih organa (SOPOS) dostavio je Ministarstvu državne uprave, primedbe na Nacrt zakona o platama državnih službenika i nameštenika i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

 - PRIMEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE SINDIKATA SOPOS NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA -

Izmeniti čl. 55 Nacrta zakona tako da umesto "Državni službenik može po osnovu vrednovanja radne uspešnosti da za obavljanje poslova radnih mesta koja su razvrstana u isto zvanje, bude nagrađen određivanjem većeg koeficijenta prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima." glasi "Državni službenik po osnovu vrednovanja radne uspešnosti za obavljanje poslova radnih mesta koja su razvrstana u isto zvanje, nagrađuje se određivanjem većeg koeficijenta prema zakonu kojim se uređuju plate u državnim organima."

OBRAZLOŽENjE : Potrebno je izbaciti reč "može" jer bi se vrednovanje radne uspešnosti službenika i nameštenika bez mogućnosti nagrađivanja u najvećem broju državnih organa svelo samo na vrednovanje bez ikakve mogućnosti povećanja plate u skladu sa Zakonom. Takođe, ograničenje prava na nagrađivanje na navedeni način obesmišljava svrhu nagrađivanja za vrednovanje radne uspešnosti.

Izmeniti čl. tako da umesto " Nameštenici koji su u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji su status nameštenika stekli primenom člana 182. stav 3. Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005)ili su u radni odnos primljeni nakon sprovedenog konkursnog postupka, mogu bez konkursnog postupka da se rasporede na radna mesta državnih službenika ako ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tih radnih mesta, imaju potrebne kompetencije za rad na tim poslovima i ako su ispunjeni uslovi u pogledu dopuštenosti popunjava radnog mesta" upisati "NAMEŠTENICI KOJI SU U RADNOM ODNOSU NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, MOGU BEZ KONKURSNOG POSTUPKA DA SE RASPOREDE NA RADNA MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA AKO ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TIH RADNIH MESTA I AKO SU ISPUNJENI USLOVI U POGLEDU DOPUŠTENOSTI POPUNJAVA RADNOG MESTA."

 OBRAZLOŽENjE : Sindikat je mišljenja da je potrebno svim kategorijama nameštenika koji su u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovog zakona, omogućiti da se bez konkursa rasporede na odgovarajuća radna mesta državnih službenika jer bi postavljanjem uslova kako je to predviđeno u nacrtu zakona, veći broj nameštenika koji dugi niz godina obavlja važne i odgovorne poslove državnih službenika i na kojima ima znatno manja prava i niže plate nego isti državni službenici, opet bio neopravdano zanemaren i diskriminisan jer su primljeni u radni odnos na osnovu tada pozitivnih propisa bez javnog konkursa.

 - PRIMEDBE, PREDLOZI I SUGESTIJE SINDIKATA SOPOS NA NACRT ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA -

1. Izmeniti čl.2 st.1 nacrta Zakona tako da umesto "Plata za tekući mesec isplaćuje se najkasnije do kraja narednog meseca." glasi "Plata za tekući mesec isplaćuje se najkasnije do kraja narednog meseca, u skladu sa opštim propisima u radu.".

OBRAZLOŽENjE : Potrebno je precizirati navedeni stav nacrta zakona kako bi bio jasniji način isplaćivanja plate i ova odredba bila usklađena sa čl.4 Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

2. Izmeniti član 4 nacrta Zakona tako da umesto "Sredstva za plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u skladu sa budžetskim ograničenjima za tekuću i naredne dve budžetske godine." glasi "Sredstva za plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za tekuću i naredne dve budžetske godine."

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je potrebno iz teksta Zakona izbaciti deo rečenice "u skladu sa budžetskim ograničenjima" jer je ova fraza nepotrebna u tekstu pošto se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu RS u skladu sa obezbeđenim sredstvima i mogućnostima države.

3. Izmeniti čl.6 st.1 Zakona tako da umesto "Osnovna plata državnih službenika i nameštenika se određuje množenjem osnovice sa koeficijentom." glasi "Osnovna plata državnih službenika i nameštenika se određuje množenjem osnovice za obračun i isplatu plata sa koeficijentom."

OBRAZLOŽENjE : Potrebno je precizirati navedeni stav nacrta zakona kako bi bio jasniji način određivanja plate i ova odredba bila usklađena sa čl. 6 Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017).

4. Izmeniti čl.6 Zakona tako da umesto "Osnovica je jedinstvena za sve državne službenike i nameštenike i utvrđuje se zakonom o budžetu Republike Srbije za svaku budžetsku godinu." glasi "Osnovica je jedinstvena za sve državne službenike i nameštenike i utvrđuje se zakonom o budžetu Republike Srbije za svaku budžetsku godinu, uz prethodno pribavljanje mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i reprezentitavnih sindikata državnih službenika i nameštenika Republike Srbije, o predlogu visine osnovice u postupku pripreme tog zakona".

OBRAZLOŽENjE: Mišljenja smo da je u postupak utvrđivanja visine osnovice u toku donošenja Zakona o budžetu, potrebno uključiti sve reprezentativne sindikate državnih službenika i nameštenika RS kako bi se postigao što širi konsenzus oko ovog važnog pitanja i postigao pun obim socijalnog dijaloga između reprezentativnih sindikata i Vlade RS, kao poslodavca.

5. U čl.9 ispred st.1 i 2 dodati novi stav koji će glasiti "Početni koeficijent se određuje u rasponu vrednosti početna tri platna razreda platne grupe u koju je svrstano zvanje u kojem se obavljaju poslovi određenog radnog mesta u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru."

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je potrebno precizirati navedeni član zakona jer mnogim državnim službenicima i nameštenicima nije jasna ova odredba i koeficijenti koji će primenjivati u slučaju nagrađivanja, odnosno da se primenjuju koeficijenti iz čl.15 Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao ni značenje pojma "početni koeficijent".

6. U čl.9 izmeniti početni koeficijent Saradnika iz VI platne grupe tako da umesto platni razred 1., koeficijent 2,43 glasi "platni razred 3., koeficijent 2,59".

OBRAZLOŽENjE : Mišljenja smo da je potrebno povećati početni koeficijent saradnika imajući u vidu da saradnici obavljaju znatno složenije poslove od referenta i da je radi pravednijeg određivanja plata u skladu sa složenostima poslova, kompetentnosti i odgovornosti, potrebno povećati početni koeficijent Saradnika sa 2,43 na 2,59.

7. Smatramo da je imajući u vidu vrstu i značaj poslova koje obavljaju, potrebno izmeniti raspon koeficijenta za više sudijske saradnike, više tužilačke saradnike, savetnike u javnom tužilaštvu, sudske savetnike i omogućiti im napredovanje, odnosno nagrađivanje, do kraja devete platne grupe, odnosno višim sudijskim i tužilačkim saradnicima do koeficijenta 5,43, a tužilačkim i sudijskim savetnicima do 6,58.

8.Predlažemo izmenu čl.23 st.1 Zakona pa umesto " Državni službenici koji u obavljanju poslova svog radnog mesta imaju ovlašćenja za nošenje i upotrebu oružja, imaju pravo na uvećanje koeficijenta od 20% njegove vrednosti, ako navedena okolnost nije vrednovani kroz razvrstavanje radnih mesta u posebna zvanja u skladu sa zakonom." treba da glasi "Državni službenici i nameštenici koji u obavljanju poslova svog radnog mesta imaju ovlašćenja za nošenje i upotrebu oružja, imaju pravo na uvećanje koeficijenta od 20% njegove vrednosti, ako navedena okolnost nije vrednovani kroz razvrstavanje radnih mesta u posebna zvanja u skladu sa zakonom." i čl.23 st.3 umesto "Pravo na korektivni koeficijent za državne službenike iz st. 1. ovog člana utvrđuje rešenjem rukovodilac organa." glasi "Pravo na korektivni koeficijent za državne službenike i nameštenike iz st. 1. ovog člana utvrđuje rešenjem rukovodilac organa."

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je Zakonom potrebno predvideti i mogućnost da se nameštenicima koji u obavljanju poslova svog radnog mesta imaju ovlašćenje za nošenje i upotrebu oružja, imaju pravo na uvećanje koeficijenta od 20% njegove vrednosti, imajući u vidu da npr. veliki broj nameštenika obavlja poslove Pravosudne straže koji upravo imaju navedena ovlašćenja, pa bi se nepredviđanjem mogućnosti ovog korektivnog koeficijenta isti doveli u neravnopravan položaj sa licima koja obavljaju poslove državnih službenika na istim poslovima.

9. Predlažemo izmenu čl.27 st.1 Zakon tako da umesto "Državni službenik kome je uzastopno dve godine u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno da značajno prevazilazi očekivanja, može da ostvari veći koeficijent najviše do kraja raspona naredna dva platna razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent ostvaruje." glasi "Državni službenik kome je uzastopno dve godine u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno da značajno prevazilazi očekivanja, ostvaruje veći koeficijent najviše do kraja raspona naredna dva platna razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent već ostvaruje."

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je izbaciti reč "može" jer bi se vrednovanje radne uspešnosti službenika i nameštenika bez mogućnosti nagrađivanja u najvećem broju državnih organa svelo samo na vrednovanje bez ikakve mogućnosti povećanja plate u skladu sa Zakonom. Takođe, ograničenje prava na nagrađivanje na navedeni način obesmišljava svrhu nagrađivanja za vrednovanje radne uspešnosti.

10. Osim toga, predlažemo izmenu čl. 27 st. 2 Zakona tako da umesto "Državni službenik kome je u periodu od četiri godine uzastopno u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno najmanje da ispunjava očekivanja, a bar jednom u tom periodu je utvrđeno da značajno prevazilazi očekivanja, može da napreduje najviše do kraja raspona narednog platnog razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent ostvaruje." glasi "Državni službenik kome je u periodu od tri godine uzastopno u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno najmanje da ispunjava očekivanja, a bar jednom u tom periodu je utvrđeno da značajno prevazilazi očekivanja, napreduje najviše do kraja raspona narednog platnog razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent već ostvaruje."

OBRAZLOŽENjE: Potrebno je izbaciti reč "može" iz teksta iz napred navedenih razloga i smanjiti period vrednovanja radne uspešnosti na tri godine, jer je period od četiri godine izuzetno dug period.(npr. period ocenjivanja iz Zakona o državnim službenicima).

11. Takođe, predlažemo izmenu čl. 27 st. 3 Zakona tako da umesto "Državni službenik kome je u periodu od pet godina u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno najmanje da ispunjava očekivanja, može da napreduje najviše do kraja raspona narednog platnog razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent ostvaruje." glasi "Državni službenik kome je u periodu od četiri godina u vrednovanju radne uspešnosti utvrđeno najmanje da ispunjava očekivanja, napreduje najviše do kraja raspona narednog platnog razreda u odnosu na platni razred čiji koeficijent već ostvaruje."

OBRAZLOŽENjE: Predlažemo izmenu iz istih razloga kao u tački 10.

12. Najzad, predlažemo izmenu čl. 27 st.5, 6 i 7 Zakona tako da će se navedeni stavovi izbrisati iz člana 27. Zakona.

OBRAZLOŽENjE: Smatramo da je zakonsko propisivanje dodatnih uslova vezanih nagrađivanje nepotrebno jer će obesmisliti svrha nagrađivanja državnih službenika i nameštenika, u velikoj meri otežati ostvarenje ovog prava i primena odredbe čl. 27 Zakona u praksi i uticati da veliki broj državnih službenika i nameštenika, sada po osnovu spornih odredbi zakona, u suštini bude lišeno prava na nagrađivanje po osnovu vrednovanja radne uspešnosti i praktično legalizovati do sada praksu rukovodioca određenog broja organa koji su i do sada onemogućavali zaposlene da napreduju u platnim razredima, odnosno sada da budu nagrađeni. Navedenim odredbama se takođe daje preveliko diskreciono pravo po pitanju primene prava na nagrađivanje državnih službenika i nameštenika rukovodiocima organa i praktično teraju isti da fingiraju procentualno uvećanje koeficijenta kao u čl. 28 st. 7 Zakona.

13. Potrebno je izmeniti čl. 33 Zakona tako da umesto "Državni službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na naknadu plate u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru." glasi "Državni službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na naknadu plate u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru i kolektivnom ugovoru kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika."

OBRAZLOŽENjE : Mišljenja smo da po pitanju naknade plate osim na navedeni zakon treba uputiti i na odredbe kolektivnog ugovora, ako je istim regulisano ovo pitanje.

14. Predlažemo izmenu čl. 35 st. 2 Zakona tako da umesto "Državni službenik, odnosno nameštenik ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru." glasi " Državni službenik, odnosno nameštenik ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru i kolektivnom ugovoru kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika."

OBRAZLOŽENjE : Mišljenja smo da po pitanju naknade navedenih troškova i regresa osim na navedeni zakon treba uputiti i na odredbe kolektivnog ugovora, ako je istim regulisano predmetno pitanje u skladu sa već donetim Odlukama Ustavnog suda, kojima je predviđeno da državni službenici i nameštenici mogu ostvariti pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora ako su ta prava propisana kolektivnim ugovorom kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika.

15. Mišljenja smo da su odredbe čl.42 nejasne većini državnih službenika i nameštenika i da treba izvršiti preciziranje istih, kao to da su odredbe ovog člana u suprotnosti sa 4. glavom obrazloženja Nacrta zakona.

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa, 13.08.2018.
Naslov: Redakcija