Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Predviđeno je vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i uvođenje prekršajnih naloga za određene prekršaje pravnog lica, odgovorne osobe u preduzeću i preduzetnika


Predlog zakona o zaštiti potrošača trebalo bi, kako je ranije najavljeno, da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine do kraja godine, a javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača trajaće do 25. novembra 2019. godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se 15. novembra 2019. godine sa početkom u 11:00 časova u Privrednoj komori Srbije u Beogradu, ul. Resavska br. 15, sala 1.

Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) je u primeni od 2014. godine, ali je zbog potrebe da se "modernizuje" i uskladi s različitim direktivama EU, resorno ministarstvo pristupilo izradi novog dokumenta.

Kao prioritetan zadatak, Nacrtom je, između ostalog, definisano pronalaženje drugačijeg modela za postojeće vansudsko rešavanje sporova, a koje bi u praksi zaživelo.

Precizan broj potrošačkih sporova, inače, nemoguće je utvrditi, jer do sada sudovi nisu bili u obavezi da vode posebnu evidenciju potrošačkih sporova.

Predviđena je mogućnost da tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova mogu da se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Srbije.

Takođe, predviđena je još jedna novina - uvođenje prekršajnih naloga za određene prekršaje pravnog lica, odgovorne osobe u preduzeću i preduzetnika.

Kada je reč o pružanju usluga, na primer, firma mora da označi ukupnu cenu usluge u cenovniku ili u tarifi i da je istakne u mestu u kome nudi te usluge.

Tako, ako prostorije preduzeća u kojima posluje imaju izlog, cenovnik i tarifa se moraju istaći i u izlogu, jasni su pisci novog zakona.

Ovim zakonom je posebno uređeno isticanje cena usluga u ugostiteljskim objektima i to tako što se propisuje obaveza da se cenovnik obroka i pića istakne na stolovima ili da se cenovnik preda svakom potrošaču - pre prijema porudžbine.

Takođe, cenovnik obroka i pića mora se istaći i na ulazu u ugostiteljski objekat.

Kada je reč o dužnosti hotelijera, propis kaže da je su dužni da u ugostiteljskom objektu za smeštaj (hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba i slično) istaknu cenu smeštaja i iznos boravišne takse na vidljivom mestu.

Takođe, isto tako i u svakoj sobi i na recepciji.

Kako je jedno od osnovnih potrošačkih prava, pravo na obrazovanje, odnosno sticanje osnovnih znanja o potrošačkim pravima i načinu njihovog ostvarivanja, predviđen je član o edukaciji potrošača.

Njime se u nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja uključuju i potrošačke teme.

Ovaj član predviđa obrazovanje učenika osnovnih i srednjih škola o osnovnim principima zaštite potrošača, kao i o njihovim pravima i obavezama.

Jedna od novina je i teret dokazivanja da je proizvod koji je kupljen ispravan, a ta stavka je obaveza trgovca.

Na primer, ako je tokom pregovaranja ili u javnom oglasu, trgovac tvrdio da je sat vodoootporan, onda je teret dokazivanja tačnosti te tvrdnje na njemu.

To znači da nije na potrošaču da dokazuje da sat nije vodootporan.

Određeno je i šta se smatra nasrtljivom poslovnom praksom.

To prema ovom dokumentu podrazumeva situacije kada trgovac uznemiravanjem, prinudom, uključujući fizičku prinudu, narušava ili preti da naruši slobodu izbora ili ponašanje prosečnog potrošača a u vezi s određenim proizvodom.

Trgovac će takođe morati da potrošača obavesti ako dođe do promene cena, i to u roku od 30 dana pre početka primene promenjenih cena.

Dužan je da unapred informiše potrošača o izmeni metodologije formiranja cena i opštih uslova ugovora, a javno, kada lično informisanje potrošača nije moguće.

Zakon će početi sa primenom tri meseca nakon usvajanja, osim odredbi zakona koje se odnose na vansudsko rešavanje potrošačkog spora, koje će se primenjivati od 1. jula 2020. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 08.11.2019.
Naslov: Redakcija