Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2016. GODINE JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RTS I RTV DELIMIčNO ćE SE FINANSIRATI IZ BUDżETA REPUBLIKE SRBIJE, A DELIMIčNO IZ TAKSE ZA JAVNE MEDIJSKE SERVISE


Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" od 1. januara do 31. decembra 2016. godine delimično će se finansirati iz Budžeta Republike Srbije, za obavljanje osnovne delatnosti, predviđeno je Predlogom zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji će poslanici razmatrati u okviru Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

U obrazloženju Predloga zakona navodi se da će u te namene u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu biti obezbeđeno četiri milijarde dinara.

Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dalje: Zakon) predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa. Takođe je predviđeno da se javni medijski servisi do 31. decembra 2015. godine finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a da se od 1. januara 2016. godine osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse za javni medijski servis.

Da bi se neometano ostvarivala osnovna delatnost javnog medijskog servisa, upravni odbori dva javna medijska servisa doneli su Odluku o visini takse za javni medijski servis za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015), u skladu sa Zakonom, da visina mesečne takse za obveznike plaćanja takse iznosi 500,00 dinara na mesečnom nivou.

U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Srbiji, prilikom izrade Budžeta za 2016. godine, skrenuta je pažnja od strane MMF da smatraju da je platežna sposobnost građana Republike Srbije takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse za javni medijski servis i da bi visinu takse trebalo korigovati.

Predlagač ovog akta navodi da je, imajuću u vidu gore navedeno, kao najcelishodnije nađeno rešenje da se i u narednom periodu od godinu dana, tj. od 1. januara do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, te da će se srazmera tražiti između mogućnosti budžeta i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Izvor: Redakcija, 07.12.2015.