Email Print

ZAKON O AKCIZAMA: DOSTAVLJANJE IZVEšTAJA O UKUPNOJ VREDNOSTI I KOLIčINI PRODATIH DUVANSKIH PRERAđEVINA ZA PRVO POLUGODIšTE 2015.GODINE


U skladu sa članom 10. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn. i 5/2015 - usklađeni din. izn.) i članom 4. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ("Sl. glasnik RS", br. 55/2012), svi proizvođači i uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da dostave izveštaj sa podacima o ukupnoj vrednosti i ukupnoj količini prodatih duvanskih prerađevina za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno, za period 1.01-30.06.2015. godine, u roku od 15 dana po isteku polugodišta.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 08.06.2015.