Email Print

POSEBNI INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE POSTAO DOSTUPAN KORISNICIMA


Pravna baza Paragraf Lex

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava korisnike da je od 2. marta 2015. godine, u odeljku Registra finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije za sastavljanje i dostavljanje izveštaja za 2014. godinu i to:

◾izveštaja za statističke potrebe i

◾istovremeno dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, obezbeđen je za sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju kontni okvir i obrasce finansijskih izveštaja za:

◾privredna društva, zadruge i preduzetnike i

◾druga pravna lica.

Finansijskim institucijama, u narednim danima, biće sukcesivno obezbeđivan pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, koji su potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, kao i sastavljanje izveštaja bez elektronskog potpisa (uz dostavljanje prepisa referentne stranice koja je potpisana svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika).

Sva velika, srednja i mala pravna lica imaju obavezu da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2014. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Izuzetak čine samo mikro pravna lica i preduzetnici, koji u prvoj godini primene Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), mogu izveštaj za statističke potrebe i redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, da dostave u papirnom obliku, i to na dva načina:

◾primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, unosom podataka i slanjem izveštaja elektronskim putem bez kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, uz obavezno dostavljanje poštom u papirnom obliku prepisa "referentne stranice" (odštampanog iz tog sistema) koji je potpisan svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika i overen pečatom obveznika u skladu sa propisima, kao i dokumentaciju iz člana 34. Zakona, koja je potpisana i overena u skladu sa propisima;

◾samo u papirnom obliku (bez primene Posebnog informacionog sistema), u kom slučaju svi izveštaji i dokumenta dostavljeni poštom moraju biti overeni i potpisani u skladu sa propisima.

Za mikro pravna lica koja sastavljaju i dostavljaju navedene izveštaje samo u papirnom obliku, Agencija je, u okviru Pretrage evidencije obveznika, godine, omogućila pristup odgovarajućem setu obrazaca koji čine te finasnsijske izveštaje, kao i sve instrukcije u vezi njihovog sastavljanja i dostavljanja.

Više informacija o načinu dostavljanja izveštaja objavljeno je u delu Finansijski izveštaji - Način dostavljanja izveštaja.

Agencija je, takođe, obezbedila i tehničku podršku za primenu Posebnog informacionog sistema, u vidu tehničkog uputstva (u kompletu) i instrukcija putem elektronske pošte sd@apr.gov.rs i telefona 011 2023350.

Izvor: Vebsjat Agencije za privredne registre, 03.03.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print