Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2010)

8482

Kotrljajni ležajevi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različitih po sastavu materijala, u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8486

- Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme i njihovi delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, ravnanjem, sečenjem, i njihovi delovi i pribor

 

 

 

- Mašine alatke za obradu kamena, keramike, betona, azbestcementa i sličnih mineralnih materijala ili za obradu stakla na hladno i njihovi delovi i pribor

 

 

 

- Šablonski aparati pogodni za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosetljivim materijama; njihovi delovi i pribor

 

 

 

- Kalupi, za livenje pod pritiskom ili brizganjem

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8487

Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 85

Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka; delovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8504

Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8517

Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao što su lokalna - LAN ili širokopojasna mreža - WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tar. br. 8443, 8525, 8527 ili 8528

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8519

Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8522

Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8523

Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, "pametne kartice" ("smart cards") i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37:

 

 

 

- Nesnimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Snimljeni diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

- Matrice i masteri za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz Glave 37

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

- Kartice za detekciju ("proximity cards") i pametne kartice ("smart cards") sa dva ili više elektronska integrisana kola

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

- Pametne kartice ("smart cards") sa jednim elektronskim integrisanim kolom

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

ili

Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u čl. 3. i 4.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8526

Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8527

Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike:

 

 

 

- Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostali monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

 

 

 

- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa monitorima i projektorima, bez ugrađenih televizijskih prijemnika, vrste koja se koristi uglavnom za sisteme za automatsku obradu podataka iz tar. br. 8471

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8535

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone preko 1000 V

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:

 

 

 

- Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima, za napone ne preko 1000 V

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

- Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:

 

 

 

-- od plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- od keramike

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

-- od bakra

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

8537

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8541

Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove)

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8542

Elektronska integrisana kola:

 

 

 

- Monolitna integrisana kola

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

ili

Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u čl. 3. i 4.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Multičipna integrisana kola koja su delovi mašina i aparata, nepomenuta niti obuhvaćena na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostala

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za lampe, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8546

Električni izolatori od bilo kog materijala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8547

Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u celini od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala, obložene izolacionim materijalom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8548

Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

 

 

 

- Elektronski mikrosklopovi

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 86

Šinska vozila i njihovi delovi; železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8608

Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili upravljanje saobraćajem na železničkim ili tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, aerodromima ili u lukama; njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 87

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

 

 

 

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:

 

 

 

-- do 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

-- preko 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

-- ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležajeva

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8715

Dečja kolica i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 88

Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 8804

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Glava 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskog trupa iz tar. br. 8906

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 90

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9002

Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9004

Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9005

Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9006

Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9007

Filmske kamere i filmski projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9014

Ostali navigacioni instrumenti i aparati

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9015

Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9016

Vage osetljivosti ne preko 5 centigrama, uključujući sa tegovima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari, disk kalkulatori); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:

 

 

 

- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od drugih materijala iz tar. br. 9018

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9020

Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9024

Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9026

Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili ostalih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9027

Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima); instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući ekspozimetre); mikrotomi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:

 

 

 

- Delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9029

Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9031

Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9033

Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 91

Časovnici i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9105

Ostali časovnici

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9109

Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9110

Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9111

Kutije za lične časovnike i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9112

Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:

 

 

 

- Od prostih metala, uključujući pozlaćene, posrebrene ili platirane plemenitim metalima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 92

Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 93

Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 94

Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 9401 i ex 9403

Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom presvlakom mase 300 g/m2 ili manje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili

Proizvodnja od pamučne presvlake, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom:

- da vrednost presvlake nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika, i

- da su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9405

Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf

 

ex Glava 96

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla

Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 9603

Metle, četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9605

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela

Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9608

Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod

 

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9613

Upaljači sa piezo paljenjem

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

 

Glava 97

Predmeti umetnosti, kolekcija i starina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

PRILOG 3a UZ PROTOKOL B

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1 I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

 

 

EUR.1

No A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between
     _______________________________________________________
and
     _______________________________________________________
          (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

 

6. Transport details (Optional)

 

 

7. Remarks

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

 

 

 

 

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice (Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified
Export document(2)

Form __________________ No ___
Of ___________________________
Customs office: _________________
Issuing country or territory ________
______________________________          Stamp 
Place and date __________________
_______________________________
                    (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.


Place and date __________________
_______________________________
                     (Signature)

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to

 

 

 

14. RESULT OF VERIFICATION


Verification carried out shows that this certificate(1)

o  was issued by the customs office indicated and
      that the information contained there in is accurate.

o   does not meet the requirements as to authenticity
      and accuracy (see remarks appended).

 

________________________________________
  (Place and date)

                                         Stamp

_____________________________
                    (Signature)

__________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

___________________________________
(Place and date)

                                                                                    Stamp

_____________________________
                      (Signature)

_____________________________
(1)If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
(2)Complete only where the regulations of the exporting country require

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

 

EUR.1

No A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between
   _______________________________________________
 and

   ____________________________________________________
   (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

 

 

 

 

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries
or territory of destination

6. Transport details (Optional)

 

 

7. Remarks

 

 

8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages(1); description of goods

 

 

 

 

 

 

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.)

10. Invoices (Optional)

(1)If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

SUBMIT

the following supporting documents (1):

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

_________________
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

 

 

__________________________

 

(Place and date)

 

__________________________

 

(Signature)

 

PRILOG 3b UZ PROTOKOL B

OBRASCI UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED I ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA O KRETANJU ROBE EUR-MED

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti veličine 210 x 297 milimetara; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni "guilloche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

2. Nadležni organi Strana ugovornica mogu zadržati pravo štampanja uverenja ili taj posao mogu poveriti ovlašćenoj štampariji. U poslednjem slučaju, svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR-MED

No A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Certificate used in preferential trade between

____________________________________________
and

____________________________________________
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

c

Cumulation applied with

__________________

 

_________________________________________

 

(name of the country/countries)

c

No cumulation applied

 

(Insert X in the appropriate box)

8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

10. Invoice
(Optional)

11. CUSTOMS ENDORSEMENT
Declaration certified
Export document(2)

Form __________ No __________
Of __________________________
Customs office: _______________
Issuing country or territory _______
_____________________________     Stamp
Place and date ________________
_____________________________
                   (Signature)

12. DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.

Place and date _________________________________

______________________________________________
                                   (Signature)

_____________________________
(1)If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
(2)Complete only where the regulations of the exporting country require

 

13. REQUEST FOR VERIFICATION, to

 

 

 

14. RESULT OF VERIFICATION


Verification carried out shows that this certificate(1)

o  was issued by the customs office indicated and
      that the information contained there in is accurate.

o   does not meet the requirements as to authenticity
      and accuracy (see remarks appended).

 

________________________________________
  (Place and date)

                                         Stamp

_____________________________
                    (Signature)

__________
(1) Insert X in the appropriate box.

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.

___________________________________
(Place and date)

                                                                                    Stamp

_____________________________
                      (Signature)

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)

EUR-MED

No A 000000

See notes overleaf before completing this form.

2. Application for a certificate to be used in preferential trade between

____________________________________________
and

____________________________________________
(Insert appropriate countries or groups of countries or territories)

3. Consignee (Name, full adress, country) (Optional)

4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating

5. Country, group of countries or territory of destination

6. Transport details (Optional)

7. Remarks

c

Cumulation applied with

_______________

(name of the country/countries)

c

No cumulation applied.

 

 

(Insert X in the appropriate box)

8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages(1)
description of goods

9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Invoices
(Optional)

 

 

 

(1)If goods are note packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE

that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY

as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

SUBMIT

the following supporting documents (1):

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

_________________
(1) For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

UNDERTAKE

to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST

the issue of the attached certificate for these goods.

 

 

__________________________

 

(Place and date)

 

__________________________

 

(Signature)

 

PRILOG 4a UZ PROTOKOL B

Tekst izjave na fakturi

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No __(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

Nemačka verzija

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. _____ (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte _____ (2) Ursprungswaren sind.

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation n° ___ (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle _____ (2).

Italijanska verzija

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. _____ (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale _____ (2).

Islandska verzija

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi nr. _____ (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af . _____ (2) fríðindauppruna.

Norveška verzija

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (autorisasjonsnr. _____ (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har _____ (2) preferanseopprinnelse.

Srpska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom ovlašćenje br. _____ (1) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

 

_________________________

(3)

 

(Mesto i datum)

 

 

_________________________

(4)

 

(Potpis izvoznika, dodatno mora
biti čitko navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

 

_______________________________
(1) Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika u smislu člana 23. Protokola B ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2) Navodi se poreklo proizvoda (dozvoljena je upotreba ISO Alpha-2 koda). Moguće je pozivanje na odgovarajuću stavku u fakturi u kojoj je zemlja porekla naznačena za svaki proizvod.
(3)Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.
(4)Videti član 22. stav 7. Protokola B. U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

 

PRILOG 4b UZ PROTOKOL B

Tekst izjave na fakturi EUR-MED

Izjava na fakturi EUR-MED, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ___ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Nemačka verzija

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. _____ (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte _____ (2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation n° _____ (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle _____ (2).

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Italijanska verzija

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. _____ (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale _____ (2).

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Islandska verzija

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi nr. _____ (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af _____ (2) fríðindauppruna.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Norveška verzija

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (autorisasjonsnr. _____ (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har _____ (2) preferanseopprinnelse.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

Srpska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

ili

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (ovlašćenje br. _____ (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with __________ (name of the country/countries)

- no cumulation applied(3)

 

_________________________

(4)

 

(Mesto i datum)

 

 

_________________________

(5)

 

(Potpis izvoznika, dodatno mora
biti čitko navedeno ime lica
koje je izjavu potpisalo)

 

_______________________________
(1)Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika u smislu člana 23. Protokola B ovde mora biti upisan broj ovlašćenja. Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2)Navodi se poreklo proizvoda (dozvoljena je upotreba ISO Alpha-2 koda). Moguće je pozivanje na odgovarajuću stavku u fakturi u kojoj je zemlja porekla naznačena za svaki proizvod.
(3)Upisati i precrtati ukoliko je to potrebno.
(4)Ovi navodi se mogu ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.
(5)Videti član 22. stav 7. Protokola B. U slučajevima kada se ne zahteva potpis izvoznika, izuzeće potpisa se takođe odnosi na navođenje imena potpisnika.

PRILOG 5 UZ PROTOKOL B

Spisak zemalja ili teritorija koje su uključene u Evro-Mediteransko partnerstvo na osnovu Barselonske deklaracije

Spisak zemalja ili teritorija koje su uključene u Evro-Mediteransko partnerstvo na osnovu Barselonske deklaracije, usvojene na Evro-Mediteranskoj Konferenciji sa Evropskom zajednicom, koja je održana 27. i 28. novembra 1995. godine:
Alžir
Egipat
Izrael
Jordan
Liban
Maroko
PLO (Palestinska oslobodilačka organizacija) u korist Palestinske Samouprave
Sirija
Tunis
Turska

DEKLARACIJA NORVEŠKE

U SKLADU SA ČLANOM 25. SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

DEKLARACIJA NORVEŠKE
U SKLADU SA ČLANOM 25. SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

Stav 5. člana 25. Sporazuma o slobodnoj trgovini, u vezi investicija će se primenjivati na samo tri države EFTA, jer Norveška za sada, ne zaključuje međunarodne sporazume o zaštiti investicija.

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda

Član 1

Obuhvat

Sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije (u daljem tekstu: Srbija) i Islanda se zaključuje shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i država EFTA (u daljem tekstu: Sporazum o slobodnoj trgovini), koji je potpisan 17. decembra 2009. godine, a naročito u skladu sa stavom 2. člana 6. Sporazuma.

Član 2

Carinske koncesije

Srbija će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Islanda, kao što je navedeno u Aneksu I. Island će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Srbije, kao što je navedeno u Aneksu II.

Član 3

Pravila o poreklu i carinski postupci

1. Pravila o poreklu i odredbe o saradnji u carinskim pitanjima navedenim u Protokolu B Sporazuma o slobodnoj trgovini primenjuju se na ovaj Sporazum, izuzev u slučaju iz stava 2. Svako pozivanje na "države EFTA" u tom protokolu smatra se pozivanjem na Island.

2. Za potrebe ovog Sporazuma, članovi 3. i 4. Protokola B Sporazuma o slobodnoj trgovini se ne odnose na proizvode obuhvaćene Sporazumom koji su izvezeni iz jedne u drugu državu EFTA.

Član 4

Dijalog

Strane će razmatrati sve probleme koje se mogu pojaviti u međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastojaće da pronađu odgovarajuća rešenja.

Član 5

Dalja liberalizacija

Strane se obavezuju da nastave sa svojim naporima u cilju dalje liberalizacije međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, uzimajući u obzir uobičajene robne tokove koje takva trgovina ima između njih, posebnu osetljivost takvih proizvoda i razvoj agrarne politike na obe strane. Na zahtev bilo koje Strane, Strane će se konsultovati kako bi postigli ovaj cilj, i to poboljšanjem pristupa tržištu kroz smanjenje ili ukidanje carina na poljoprivredne proizvode i kroz proširenje obuhvata poljoprivrednih proizvoda na osnovu ovog Sporazuma

Član 6

Sporazum STO o poljoprivredi

Strane potvrđuju svoja prava i obaveze koje proističu iz Sporazuma STO o poljoprivredi.

Član 7

Odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini

Odredbe koje se odnose na teritorijalnu primenu (član 3.), centralnu, regionalnu i lokalnu upravu (član 4.), količinska ograničenja (član 10.), sanitarne i fitosanitarne mere (član 12.), tehničke propise (član 13.), antidamping (član 18.) i bilateralne mere zaštite (član 21.) kao i Poglavlje 7 - Rešavanje sporova u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, shodno će se primenjivati između Strana ovog Sporazuma.

Član 8

Stupanje na snagu i odnos između ovog Sporazuma i Sporazuma o slobodnoj trgovini

Ovaj sporazum stupa na snagu, ili će se primenjivati privremeno, od istog dana kad Sporazum o slobodnoj trgovini stupa na snagu ili se privremeno primenjuje između Srbije i Islanda. On ostaje na snazi sve dok Sporazum o slobodnoj trgovini ostaje na snazi između njih.

U POTVRDU čega, dolepotpisani, ovlašćeni predstavnici, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 17. decembra 2009. godine, u dva originalna primerka.

_____________________________

 

___________________________

Za Republiku Srbiju

 

Za Island

 

Aneks I

U SKLADU SA ČLANOM 2. CARINSKE KONCESIJE SRBIJE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stopa carine i specifična
carina u din/kg

ex0101

Konji, magarci, mule i mazge, živi:

 

0101 10

- Čiste rase za priplod

0%

0101 90

- Ostalo

0%

0204

Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

0204 10

- Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni

15%+18 din/kg

 

- Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno:

 

0204 21

- - trupovi i polutke

15%

0204 22

- - ostali komadi sa kostima

15%

0204 23

- - bez kostiju

15%

0204 30

- Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti

15%+15 din/kg

 

- Ostalo meso ovčje, smrznuto:

 

0204 41

- - Ostalo meso ovčje, smrznuto:

15%+10 din/kg

0204 42

- - ostali komadi sa kostima

15%+10 din/kg

0204 43

- - bez kostiju

 

0204 43 10

- - - jagnjeće

15%+10 din/kg

0204 50

- Meso, kozje

0%

0205

Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

0205 00

- sveže ili rashlađeno

0%

ex0210

Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:

 

 

- Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda

 

0210 99

- - ostalo

 

 

- - - meso

 

0210 99 21

- - - - sa kostima

0%

0210 99 29

- - - - bez kostiju

0%

0406

Sir i urda:

 

0406 10

- Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujući sir od surutke i urda

6%+ 8 din/kg

0406 20

- Sir rendani ili u prahu, svih vrsta

0%

0406 30

- Sir topljen, osim rendanog ili u prahu

12%+ 16 din/kg

0406 40

- Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti

0%

0406 90

- Sir ostali

10.8%+ 28,80 din/kg

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg.

 

2201 10

- Mineralna voda i gazirana voda

0%

2201 90

- Ostala

0%

 

Aneks II

U SKLADU SA ČLANOM 2. CARINSKE KONCESIJE ISLANDA

 

Tarifna oznaka po Carinskoj tarifi Islanda

Naimenovanje

MFN
primenjene carine

GATT
konsolidovana carina

Carina za uvoz iz Srbije

%

ISK/kg

%

SDR/kg

%

ex Glava 4

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0409

Med prirodni

0

 

22

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

Glava 5

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 7

Povrće, korenje i krtole za jelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0703

Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:

 

 

 

 

 

0703.10

- Crni luk i vlašac, svež ili rashlađen

30

 

34

 

Slobodno

0703.20

- Beli luk, svež ili rashlađen

30

 

34

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno

25

 

26

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno

 

 

 

 

 

0709.20

Špargle, sveže ili rashlađeno

30

 

34

 

Slobodno

0709.5901

Trifle, sveže ili rashlađeno

30

 

283

5,45

Slobodno

0709.70

Spanać, novozelandski spanać i loboda, sveže ili rashlađeno

20

 

189

3,90

Slobodno

0709.9001

Kukuruz šećerac

30

 

 

 

Slobodno

0709.9003

Masline

30

 

34

 

Slobodno

0709.9005

Artičoke, sveže ili rashlađeno

30

 

34

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 0710

Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto

 

 

 

 

 

0710.21

Grašak, smrznuto

30

 

34

 

Slobodno

0710.22

Pasulj, smrznuto

30

 

34

 

Slobodno

0710.29

Ostalo

30

 

34

 

Slobodno

0710.40

Kukuruz šećerac, smrznuto

30

 

51 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

0710.80

 

 

 

 

 

Slobodno

 

-- paprika:

 

 

 

 

 

0710.8001

Uvezena od 1. novembra do 15. marta

30

 

 

 

Slobodno

0710.8002

Uvezena van perioda 1. novembra do 15. marta

30

 

315

 

Slobodno

0710.8003

Luk

30

 

 

 

Slobodno

0710.8009

Ostalo

30

 

 

 

Slobodno

0710.9000

Mešavine povrća

30

 

 

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex0711

Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu

 

 

 

 

 

0711.20

Masline

30

 

34 do 59

 

Slobodno

0711.9003

Luk, privremeno sačuvan, ali ne i pogodan za neposrednu potrošnju

30

 

34 do 59

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

0713

Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

Glava 8

Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica

0

 

0 do 40

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

Glava 9

Kafa, čaj, mate čaj i začini

0

 

0 do 40

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 10

Žitarice

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob; inulin; gluten od pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1101

Brašno od pšenice ili napolice

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 1102

Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 1104

Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr: oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1105

Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira

0-12

 

12 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 1106

Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tarifnog broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

21

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1107

Slad, pržen ili nepržen

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1108

Skrob; inulin

0 -5

 

12 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1109

Gluten od pšenice, osušen ili neosušen

0

 

12 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201

Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1202

Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten lomljen ili nelomljen

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1203

Kopra

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1204

Seme lana, uključujući lomljeno ili nelomljeno

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1205

Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili nelomljeno

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1206

Seme suncokreta, uključujući lomljeno ili nelomljeno

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1207

Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili nelomljeno

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1208

Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1209

Seme, plodovi i spore za setvu

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1210

Hmelj, svež ili sušen, uključujući drobljen ili mleven ili u obliku peleta; lupulin

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1211

Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1212

Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1214

Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

0

 

175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

Glava 13

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti

0

 

0 do 25

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

0

 

0 do 9

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1502

Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tar. broja 1503

0

 

119

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1503

Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo - ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani ili na drugi način pripremljeni

0

 

119

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1505

Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin)

0

 

5

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1506

Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

0

 

119

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike i pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski nemodifikovani

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1515

Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reeste-rifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1518

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1520

Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine

0

 

107

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju

0

 

 

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel

0

 

 

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 1703

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera:

 

 

 

 

 

 

Osim za ishranu životinja

0

 

 

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801

Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1802

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1803

Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1804

Maslac, masnoće i ulje od kakaa

0

 

0

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

1805

Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje

0

 

0 do 13

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 20

Proizvodi od povrća, voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih delova povrća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex2001

Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

 

 

 

 

 

2001.10

Krastavci i kornišoni

0

 

45

1,40

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006

 

 

 

 

 

2004.90

Ostalo povrće i mešavine povrća

0

 

237

1,59

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006

 

 

 

 

 

2005.10

Homogenizovano povrće

0

 

185

1,59

Slobodno

2005.40

Grašak (Pisum sativum)

0

 

32

 

Slobodno

2005.51

Pasulj u zrnu

0

 

45

 

Slobodno

2005.59

Ostali

0

 

45

 

Slobodno

2005.60

Špargle

0

 

38

 

Slobodno

2005.70

Masline

0

 

45

 

Slobodno

2005.80

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)

0

 

38 do 175

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005.90

 

 

 

 

 

 

2005.9909

Ostalo

0

 

 

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)

0

 

26

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

0

 

26

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

2008

Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

0

 

32 do 58

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

20

 

10 do 22

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)

 

 

 

 

 

2103.10

Sos od soje

0

 

29

 

Slobodno

2103.30

Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)

0

 

29

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 22

Pića, alkoholi i sirće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg

20

 

23

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

2209

Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline

18

 

18

 

Slobodno

 

 

 

 

 

 

 

ex Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje

0

 

0 do 175

 

Slobodno

 

Osim za ishranu životinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana

0

 

15 do 25

 

Slobodno

Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške

Član 1

Obuhvat

Sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije (u daljem tekstu: Srbija) i Kraljevine Norveške se zaključuje shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i država EFTA (u daljem tekstu: Sporazum o slobodnoj trgovini), koji je potpisan 17. decembra 2009. godine, a naročito u skladu sa stavom 2. člana 6. Sporazuma.

Član 2

Carinske koncesije

Srbija će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Kraljevine Norveške kao što je navedeno u Aneksu I. Kraljevina Norveška će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Srbije kao što je navedeno u Aneksu II.

Član 3

Pravila o poreklu i carinski postupci

1. Pravila o poreklu i odredbe o saradnji u carinskim pitanjima navedenim u Protokolu B Sporazuma o slobodnoj trgovini primenjuju se na ovaj Sporazum, izuzev u slučaju iz stava 2. Svako pozivanje na "države EFTA" u tom protokolu smatra se pozivanjem na Kraljevinu Norvešku.

2. Za potrebe ovog Sporazuma, članovi 3. i 4. Protokola B Sporazuma o slobodnoj trgovini se ne odnose na proizvode obuhvaćene Sporazumom koji su izvezeni iz jedne u drugu državu EFTA.

Član 4

Dijalog

Strane će razmotriti sve probleme koji se mogu pojaviti u međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastojaće da pronađu odgovarajuća rešenja.

Član 5

Dalja liberalizacija

Strane se obavezuju da nastave sa svojim naporima u cilju dalje liberalizacije međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, uzimajući u obzir uobičajene robne tokove koje takva trgovina ima između njih, posebnu osetljivost takvih proizvoda i razvoj agrarne politike na obe strane. Na zahtev bilo koje Strane, Strane će se konsultovati kako bi postigle ovaj cilj, i to poboljšanjem pristupa tržištu kroz smanjenje ili ukidanje carina na poljoprivredne proizvode i kroz proširenje obuhvata poljoprivrednih proizvoda na osnovu ovog Sporazuma

Član 6

Sporazum STO o poljoprivredi

Strane potvrđuju svoja prava i obaveze koje proističu iz Sporazuma STO o poljoprivredi.

Član 7

Odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini

Odredbe koje se odnose na teritorijalnu primenu (član 3.), centralnu, regionalnu i lokalnu upravu (član 4.), količinska ograničenja (član 10.), sanitarne i fitosanitarne mere (član 12.), tehničke propise (član 13.), antidamping (član 18.) i bilateralne mere zaštite (član 21.) kao i Poglavlje 7 - Rešavanje sporova u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, shodno će se primenjivati između Strana ovog Sporazuma.

Član 8

Stupanje na snagu i odnos između ovog Sporazuma i Sporazuma o slobodnoj trgovini

Ovaj sporazum stupa na snagu, ili će se primenjivati privremeno, od istog dana kad Sporazum o slobodnoj trgovini stupa na snagu ili se privremeno primenjuje između Srbije i Kraljevine Norveške. On ostaje na snazi sve dok Sporazum o slobodnoj trgovini ostaje na snazi između njih.

U POTVRDU čega, dolepotpisani, ovlašćeni predstavnici, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 17. decembra 2009. godine, u dva originalna primerka.

_____________________________

 

___________________________

Za Republiku Srbiju

 

Za Kraljevinu Norvešku

 

Aneks I

U SKLADU SA ČLANOM 2. CARINSKE KONCESIJE SRBIJE

 

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Stopa carine i specifična carina u din/kg

1

2

3

0103

Svinje, žive:

 

0103 10 00 00

- Čiste rase za priplod

0%

0204

Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

- Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno:

 

0204 21 00 00

- - trupovi i polutke

25%+ 20 din/kg

0204 22

- - ostali komadi sa kostima:

25%+ 20 din/kg

0204 23 00 00

- - bez kostiju

25%+ 20 din/kg

0204 30 00 00

- Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti

25%+ 20 din/kg

 

- Ostalo meso ovčje, smrznuto:

 

0204 41 00 00

- - trupovi i polutke

25%+ 20 din/kg

0204 42

- - ostali komadi sa kostima

25%+ 20 din/kg

0204 43

- - bez kostiju:

25%+ 20 din/kg

0206

Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

0206 10

- Od životinja vrsta goveda, sveži ili rashlađeni

28%

02.07

Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti:

 

 

- Od kokošaka vrste Gallus domesticus:

 

0207 13

- - isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni:

27% + 30 din/kg

0207 14

- - isečeni komadi i otpaci, smrznuti

27% + 45 din/kg

 

- Od ćurki:

 

0207 26

- - isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni

25% + 28 din/kg

0207 27

- - isečeni komadi i otpaci, smrznuti

25% + 45 din/kg

 

- Od pataka, gusaka ili biserki:

 

0207 34

- - masne džigerice, sveže ili rashlađene

10%

0207 35

- - ostalo, sveže ili rashlađeno

10% + 28 din/kg

0207 36

- - ostalo, smrznuto:

10% + 28 din/kg

0210

Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:

 

 

- Meso svinjsko:

 

0210 11

- - butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima

27%+ 32 din/kg

0210 12

- - potrbušine i isečeni komadi od njih

27% + 24 din/kg

0210 19

- - ostalo

27%+ 24 din/kg

0210 20

- Meso, goveđe

 

 

- Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda:

 

0210 99

- - ostalo

5% +16 din/kg

0406

Sir i urda:

 

0406 10

- Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujući sir od surutke i urda

27%+60 din/kg

0406 20

- Sir rendani ili u prahu, svih vrsta

20%

0406 30

- Sir topljen, osim rendanog ili u prahu

27%+60 din/kg

0406 40

- Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti

10%

0406 90

- Sir ostali

27%+60 din/kg

 

- - ostali:

 

0406 90 39

- - - Jarlsberg

0%

0504 00 00 00

Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni:

0%

0511

Proizvodi životinjskog porekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 i 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu:

0%

0511 10 00 00

- Sperma bikova

0%

0511 99

- Smrznuti sperma, ostala, uključujući i od svinja

0%

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

1507 10

Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole)

24%

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi; složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:

27%+ 32 din/kg

1602

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi:

 

1602 10 00 00

- Homogenizovani proizvodi

27% + 36 din/kg

1602 20

- Od džigerice bilo koje životinje

27%+ 36 din/kg

1602 31

- od ćurki

27% + 30 din/kg

1602 32

- - od živine vrste Gallus domesticus

27% + 35 din/kg

1602 39

- - ostali

 

 

- Od svinja:

 

1602 41

- - butovi i odresci od njih

27% + 36 din/kg

1602 42

- - plećke i odresci od njih

27% + 36 din/kg

1602 49

- - ostalo, uključujući mešavine

27% + 36 din/kg

1602 50

- Od goveda

27% + 36 din/kg

1602 90

- Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih životinja

27% + 36 din/kg

1603

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka:

 

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa

10%

2201

Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg:

 

2201 10

- Mineralna voda i gazirana voda

24%

2201 90

- Ostalo

24%

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tar. broja 2009:

 

2202 10 00 00

- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju

25%

2202 90

- Ostalo

27%

2208

Nedenaturisan etil - alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

 

2208 60

- Vodka

25%

2208 90

- Ostalo, uključujući aquavit (destilovana pića sa ukusom kumin semena)

25%

 

- - ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima:

 

 

- - - ne preko 2 l:

 

 

- - - - ostalo:

 

 

- - - - - rakije (isključujući likere):

 

 

- - - - - - ostalo:

 

2208 90 56 00

- - - - - - - ostalo

 

ex 2208 90 56 00

ex AQUAVIT (destilovana pića sa ukusom kumin semena)

0%

2309

Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:

 

2309 10

- Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:

10%

2309 90

- Ostalo

12%

 

Aneks II

U SKLADU SA ČLANOM 2. CARINSKE KONCESIJE NORVEŠKE

Carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Republike Srbije u Norvešku. Norveška neće primenjivati carinske stope više od onih navedenih u koloni 6.

Tarifna oznaka Norveške

Naimenovanje

Konsolidovana stopa, u procentima

Konsolidovana stopa, specifična

MFN
primenjena stopa

Carinska stopa
za uvoz iz Srbije

1

2

3

4

5

6

01.01.10

9

0

- - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.01.90

8

0

- - magarci, mule i mazge

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.11

0

0

- - primati

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.12

0

0

- - kitovi, delfini i morski prasići (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia)

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.19

9

2

- - - - krznene životinje, na drugom mestu nepomenute

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.19

9

9

- - - - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.20

0

0

- Reptili (uključujući zmije i kornjače)

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.31

0

0

- - ptice grabljivice

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.32

0

0

- - papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue)

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.39

1

0

- - - golubovi

 

0.60

Slobodno

Slobodno

01.06.39

9

1

- - - - nojevi

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.39

9

9

- - - - ostale

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

01.06.90

0

0

- Ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

02.01.10

0

0

- Trupovi i polutke

344.0%

32.28

32.28

309% ili 29.05 nok/kg

02.01.20

0

1

- - "Kompenzovano četvrti", ili prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene

344.0%

66.40

32.28

309% ili 29.05 nok/kg

02.01.20

0

2

- - Ostalo prednje četvrti

344.0%

66.40

66.40

309% ili 59.76 nok/kg

02.01.20

0

3

- - Ostalo zadnjih četvrti

344.0%

66.40

66.40

309% ili 59.76 nok/kg

02.01.20

0

4

- - takozvane "Pistola cuts"

344.0%

66.40

66.40

309% ili 59.76 nok/kg

02.01.20

0

8

- - Ostalo

344.0%

66.40

66.40

309% ili 59.76 nok/kg

02.02

 

 

Meso, goveđe, smrznuto.

 

 

 

30% smanjenje carine u okviru kvote. Nivo iz 2000. godine. Od godišnje STO kvote za goveđe meso. Smrznuto od 1084. tona.

02.03.11

1

0

- - - od domaćih svinja

363.0%

24.64

24.64

326% ili 22.18 nok/kg

02.03.11

9

0

- - - od ostalih svinja

363.0%

24.64

24.64

326% ili 22.18 nok/kg

02.03.12

1

1

- - - - butovi i komadi od njih

363.0%

54.99

54.99

326% ili 49.49 nok/kg

02.03.12

1

9

- - - - plećke i komadi od njih

363.0%

54.99

54.99

326% ili 49.49 nok/kg

02.03.12

9

0

- - - od ostalih svinja

363.0%

54.99

54.99

326% ili 49.49 nok/kg

02.03.19

1

1

- - - - prednji delovi i komadi od njih

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

1

3

- - - - bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

1

6

- - - - - Bez kostiju

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

1

7

- - - - - ostalo

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

5

5

- - - - - Bez kostiju

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

5

9

- - - - - od ostalih svinja

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.19

9

0

- - - od ostalih svinja

363.0%

64.96

64.96

326% ili 58.46 nok/kg

02.03.21

1

0

- - - od domaćih svinja

363.0%

24.64

24.64

30% smanjenje carine u okviru kvote. Nivo iz 2000. godine. Od godišnje STO kvote za svinjsko meso. Smrznuto od 1381. tone.

02.04.10

0

0

- Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni

429.0%

32.49

32.49

30% smanjenje carine u okviru kvote. Nivo iz 2000. godine. Od godišnje STO kvote za ovčje i kozje meso od 206. tona.

02.07.12

0

0

- - nesečeno u komade, smrznuto

290.0%

25.71

25.71

30% smanjenje carine u okviru kvote. Nivo iz 2000. godine. Od godišnje STO kvote za meso kokošaka vrste Gallus domesticus. Smrznuto od 221. tone.

02.08.90

6

0

- - žablji bataci

363.0%

24.64

Slobodno

Slobodno

02.10.11

0

0

- - butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima

363.0%

60.32

60.32

326% ili 54.29 nok/kg

02.10.12

0

0

- - potrbušine i isečeni komadi od njih

363.0%

89.75

89.75

326% ili 80.78 nok/kg

02.10.19

0

0

- - ostalo

363.0%

121.12

121.12

326% ili 109.01 nok/kg

04.05.20

0

0

- Mlečni namazi

343.0%

25.19

25.19

22.39

04.05.90

0

0

- Ostalo

343.0%

25.19

25.19

22.39

04.09.00

0

0

Med prirodni.

356.0%

24.47

24.47

19.58

05.04.00

0

0

Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni.

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.06.10

0

0

- Koštana tkiva i kosti postupane kiselinom

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.06.90

9

0

- - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.10

0

0

- Sperma bikova

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

2

1

- - - - ostali

 

0.36

Slobodno

Slobodno

05.11.99

4

0

- - - - ostali

 

0.36

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

1

- - - - - sperma od ovaca ili koza

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

2

- - - - - sperma, osim ovaca, koza i goveda

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

3

- - - - - embrioni od goveda

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

4

- - - - - embrioni od ovaca i koza

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

5

- - - - - embrioni od ostalih životinja

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

05.11.99

9

8

- - - - - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

06.01.10

0

1

- - lukovice i gomolji za potrebe hortikulture

0.1%

 

Slobodno

Slobodno

06.01.10

0

2

- - gomoljasto korenje, koreni i rizomi za sadnju za za potrebe hortikulture

0.1%

 

Slobodno

Slobodno

06.01.10

0

9

- - ostalo

0.1%

 

Slobodno

Slobodno

06.01.20

0

0

- Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije

0.4%

0,01 S

Slobodno

Slobodno

06.02.10

1

0

- - - za zelene biljke od 15. decembra do 30. aprila

0.5%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.10

9

1

- - - ostalo korenje

0.5%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.10

9

2

- - - "slips"

0.5%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.20

0

0

- Sadnice jestivog voća, uključujući jezgrasto voće i one u obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili nekalemljene

 

0.30

Slobodno

Slobodno

06.02.30

9

0

- - Ostalo

 

0.03

Slobodno

Slobodno

06.02.90

2

0

- - "Stocks"

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.90

3

0

- - - - "Buxus, Dracaena, Camelia, Araucaria, Ilex, Laurus, Kalmia, Magnolia, Palmae, Hamamelis, Aucuba, Pieris, Pyracantha i Stranvaesia"

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.90

4

1

- - - - - drveće, šiblje i žbunje, koje nije navedeno

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.90

4

2

- - - - - višegodišnje biljke

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.90

5

0

- - - - - ostale biljke otvorenog prostora, od 15. decembra do 30. aprila, takođe kada se uvozi u okviru mešovite grupe biljaka

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.02.90

8

0

- - - ostalo bez korena

1.0%

 

Slobodno

Slobodno

06.03.11

1

0

- - - od 1. novembra do 31. marta

0.60

0.60

0.60

Slobodno

06.03.12

1

0

- - - dianthus caryophyllus od 1. novembra do 15. maja

 

0.60

0.60

Slobodno

06.03.12

9

0

- - - ostalo

249.0%

4,07 S

0.60

Slobodno

06.03.13

0

0

- - orhideje

 

0.60

0.60

Slobodno

06.03.14

1

0

- - - od 15. decembra do 15. marta

 

0.60

0.60

Slobodno

06.03.19

2

1

- - - - Anemone, Genista, Mimosa, Ranunculus i Syringa, takođe kada se uvoze u okviru mešovitih buketa i slično

 

0.60

0.60

Slobodno

06.03.19

2

2

- - - - Argyranthemum frutescens i Chrysanthemum frutescen od 1. novembra do 30. aprila, Freesia od 1. decembra do 31. marta i Tulipa od 1. maja do 31. maja, takođe kada se uvoze u okviru mešovitih buketa i slično

 

0.60

0.60

Slobodno

06.03.19

9

1

- - - - Alchemilla, Anthurium, Aster, Astilbe, Centaurea, Erigeron, Gerbera, Gladiolus, Lathyrus, Liatris, Physostegia, Protea, Scabiosa, Sedum, Solidago, Solidaster, Strelizia, Trachelium i Zinnia, takođe kada se uvoze u okviru mešovitih buketa i slično

249.0%

4,07 S

0.60

Slobodno

06.03.90

0

0

- Ostalo

 

0.60

0.60

Slobodno

06.04.10

0

0

- Mahovine i lišajevi

1.2%

 

Slobodno

Slobodno

06.04.91

1

0

- - - Mahovine i paprati (Adianthum) i asparagos od 1. juna do 31. oktobra

67.0%

1,08 S

67.0%

Slobodno

06.04.91

9

1

- - - - Mahovine i paprati (Adianthum) i asparagos od 1. novembra do 31. maja

 

0.12

Slobodno

Slobodno

06.04.91

9

2

- - - - božićna drva

 

0.12

Slobodno

Slobodno

06.04.91

9

9

- - - - ostalo

 

0.12

Slobodno

Slobodno

06.04.99

0

0

- - ostalo

3.9%

 

Slobodno

Slobodno

07.02.00

1

1

- od 1. novembra do 9. maja

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.02.00

3

0

- od 1. jula do 14. oktobra

145.0%

8.86

8.86

7.00

07.02.00

4

0

- od 15. oktobra do 15. oktobra

 

1.60

1.60

Slobodno

07.03.10

1

9

- - - - ostalo

47.0%

1.09

1.09

0.89

07.03.10

2

9

- - - - ostalo

85.0%

2.14

2.14

1.82

07.03.20

0

0

- Beli luk

 

0.03

Slobodno

Slobodno

07.04.10

3

1

- - - od 15. oktobra do 30. novembra

 

0.18

0.18

Slobodno

07.04.10

4

1

- - - od 1. decembra do 31. maja

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.04.20

2

0

- - od 1. juna do 20. septembra

 

0.24

Slobodno

Slobodno

07.04.90

1

3

- - - od 1. oktobra do 31. maja

116.0%

1.71

1.71

1.54

07.04.90

2

0

- - - od 1. juna do 31. jula

184.0%

3.58

3.58

3.30

07.04.90

3

0

- - - od 1. avgusta do 30. septembra

 

0.05

Slobodno

Slobodno

07.04.90

4

0

- - - od 1. oktobra do 31. jula

102.0%

1.86

1.86

1.70

07.04.90

5

0

- - - od 1. avgusta do 30. septembra

 

0.05

Slobodno

Slobodno

07.04.90

6

0

- - Kineski kupus

 

0.64

0.64

Slobodno

07.04.90

9

3

- - - kelj kupus od 1. decembra do 30. juna

219.0%

9.16

9.16

Slobodno

07.04.90

9

9

- - - ostalo

219.0%

9.16

0.80

Slobodno

07.05.11

3

0

- - - - od 1. decembra do 28./29. februara

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.05.11

7

0

- - - - od 1. decembra do 28./29. februara

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.05.21

1

0

- - - od 1. aprila do 30. novembra

 

0.24

0.24

Slobodno

07.05.21

9

0

- - - od 1. decembra do 31. marta

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.05.29

9

0

- - - od 1. decembra do 31. marta

242.0%

17.40

Slobodno

Slobodno

07.06.10

3

0

- - repa

63.0%

3.14

0.80

Slobodno

07.06.90

9

9

- - ostalo

230.0%

7.93

0.80

Slobodno

07.07.00

1

0

- - od 10. marta do 31. oktobra

120.0%

7.74

7.74

6.94

07.07.00

2

0

- - od 1. novembra do 30. novembra

 

0.60

0.60

Slobodno

07.07.00

3

0

- - od 1. decembra do 9. marta

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.08.20

0

9

- - ostalo

50.0%

5.31

0.50

Slobodno

07.08.90

0

0

- Ostalo mahunasto povrće

 

0.12

0.12

Slobodno

07.09.20

1

0

- - od 1. maja do 14. novembra

 

0.08

0.08

Slobodno

07.09.20

9

0

- - od 15. novembra do 30. aprila

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.09.30

0

0

- Plavi patlidžan (jajastog oblika)

 

0.24

0.24

Slobodno

07.09.51

0

0

- - pečurke roda Agaricus

 

0.30

0.30

Slobodno

07.09.59

1

0

- - - Tartufi

 

0.24

Slobodno

Slobodno

07.09.59

9

0

- - - ostale

 

0.30

0.30

Slobodno

07.09.60

1

0

- - - od 1. juna do 30. novembra

 

0.24

0.24

Slobodno

07.09.60

2

0

- - - od 1. decembra do 31. maja

 

0.12

0.12

Slobodno

07.09.60

9

0

- - ostala

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.09.70

2

0

- - od 1. oktobra do 30. aprila

 

0.24

0.24

Slobodno

07.09.90

1

0

- - masline

 

0.09

0.09

Slobodno

07.09.90

2

0

- - kapar

 

0.60

0.60

Slobodno

07.09.90

4

1

- - - za ishranu životinja

343.0%

1.78

1.78

1.60

07.09.90

5

0

- - - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.09.90

6

0

- - - od 1. juna do 30. novembra

 

0.08

0.08

Slobodno

07.09.90

7

0

- - - od 1. decembra do 31. maja

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.09.90

9

1

- - - tikvice

203.0%

19.28

0.80

Slobodno

07.09.90

9

9

- - - ostalo

203.0%

19.28

0.80

Slobodno

07.10.22

0

9

- - - ostalo

216.0%

12.07

0.50

Slobodno

07.10.29

0

0

- - ostalo

 

0.24

0.24

Slobodno

07.10.30

0

0

- Spanać, novozelandski spanać i loboda (baštenski spanać)

139.0%

13.94

0.80

Slobodno

07.10.80

1

0

- - Asparagus i artičoke

 

0.15

0.15

Slobodno

07.10.80

4

0

- - pečurke

 

0.60

0.60

Slobodno

07.10.80

9

4

- - - brokoli

219.0%

8.23

0.80

Slobodno

07.10.80

9

5

- - - paprika iz roda Capsicum ili annuum var. annuum

219.0%

8.23

0.80

Slobodno

07.11.20

1

0

- - u salamuri

 

0.09

Slobodno

Slobodno

07.11.20

9

0

- - ostale

 

0.18

Slobodno

Slobodno

07.11.90

4

0

- - Kapar

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.20

0

0

- Crni luk

209.0%

12.38

Slobodno

Slobodno

07.12.31

0

0

- - pečurke roda Agaricus

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.32

0

0

- - judino uvo (Auricularia spp.)

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.33

0

0

- - drhtalica (Tremella spp.)

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.39

0

1

- - - trifle

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.39

0

9

- - - ostale

 

0.06

Slobodno

Slobodno

07.12.90

2

0

- - Beli luk

 

0.03

Slobodno

Slobodno

07.12.90

4

0

- - - ostalo

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.12.90

9

1

- - - paradajz

209.0%

12.38

Slobodno

Slobodno

07.12.90

9

2

- - - šargarepa

209.0%

12.38

Slobodno

Slobodno

07.12.90

9

9

- - - ostalo, uključujući mešavine povrća

209.0%

12.38

Slobodno

Slobodno

07.13.10

0

9

- - ostali

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.13.20

9

0

- - ostali

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.13.31

0

0

- - pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.13.32

0

0

- - Mali crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus or Vigna angularis)

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.13.33

0

0

- - pasulj običan uključujući beli pasulj (Phaseolus vulgaris)

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.13.39

0

0

- - ostali

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.13.40

9

0

- - ostali

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.13.50

9

0

- - ostali

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

07.13.90

0

0

- Ostalo

260.0%

2.51

Slobodno

Slobodno

07.14.10

9

0

- - ostala

 

0.04

Slobodno

Slobodno

07.14.20

9

0

- - ostali

 

0.03

Slobodno

Slobodno

08.01.11

0

0

- - dehidrirane

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.01.19

0

0

- - ostali

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.01.21

0

0

- - u ljusci

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.01.22

0

0

- - oljušteni

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.01.31

0

0

- - u ljusci

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.01.32

0

0

- - oljušteni

Slobodno

 

Slobodno

Slobodno

08.02.11

0

0

- - u ljusci

 

0.01

Slobodno

Slobodno

08.02.12

0

0

- - oljušteni

 

0.01

Slobodno

Slobodno

08.02.21

0

0

- - u ljusci

 

0.01

Slobodno

Slobodno

08.02.22

0

0

- - oljušteni

 

0.01

Slobodno

Slobodno

08.02.31

0

0

- - u ljusci

 

0.05

Slobodno

Slobodno

08.02.32

0

0

- - oljušteni

 

0.05

Slobodno

Slobodno

08.02.40

0

0

- Kestenje (Castanea spp.)

 

2,00 H

Slobodno

Slobodno

08.02.50

0

0

- Pistaći

 

0.24

Slobodno

Slobodno

08.02.60

0

0

- Makadamski oraščić

 

0.24

Slobodno

Slobodno

08.02.90

1

0

- - urma

 

0.03

Slobodno

Slobodno

08.02.90

9

1

- - - jezgra borove šišarke (pinije)

 

0.24

Slobodno

Slobodno

08.02.90

9

9

- - - ostalo

 

0.24

Slobodno

Slobodno