Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI - CEFTA 2006

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007)

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

(1)

(2)

(3)                 ili

(4)

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Proizvodnja od: (56)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

(56)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:

   
 

- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku

Proizvodnja od prediva (57)(58)

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od: (59)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

(57) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(58) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(59) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 62

Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim:

Proizvodnja od prediva (60)(61)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni

Proizvodnja od prediva (62)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (63)

 

ex 6210 i ex 6216

Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva (64)

ili

Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (65)

 

6213 i 6214

Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi:

   
 

- Vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (66)(67)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (68)

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (69)(70)

ili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

6217

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212:

   
 

- Vezeni

Proizvodnja od prediva (71)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (72)

 
 

- Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva (73)

ili

Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (74)

 
 

- Postava za kragne, manžetne, skrojena

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva (75)

 

(60) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(61) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(62) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(63) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(64) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(65) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(66) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(67) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(68) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(69) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(70) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(71) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(72) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(73) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(74) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(75) Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6301 do 6304

Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:

   
 

- Od filca, od netkanih materijala

Proizvodnja od: (76)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 
 

- Ostali:

   
 

-- vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (77)(78)

ili

Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

-- ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (79)(80)

 

6305

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Proizvodnja od: (81)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

6306

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:

   
 

- Od netkanih materijala

Proizvodnja od: (82)(83)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (84)(85)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

6308

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

(76) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(77) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(78) Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
(79) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(80) Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
(81) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(82) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(83) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(84) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(85) Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406

 

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6503

Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (86)

 

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (87)

 

(86) Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(87) Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 67

Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 6803

Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca

Proizvodnja od obrađenog škriljca

 

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

 

ex 6814

Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)

 

Glava 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 70

Staklo i proizvodi od stakla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7003 ex 7004 i ex 7005

Staklo sa nereflektujućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7006

Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:

   
 

- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII (88)

Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenih

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7008

Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001

 

7010

Valoni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7013

Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 7010 ili 7018)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili

Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ili

Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

- neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili

- od staklene vune

 

(88) SEMII - Institut za poluprovodničku opremu i materijale.

ex Glava 71

Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7101

Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)

Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja

 

7106, 7108 i 7110

Plemeniti metali:

   
 

- Neobrađeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 7106, 7108 ili 7110,

ili

Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108 i 7110

ili

Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 7106, 7108, 7110, međusobno ili sa prostim metalima

 
 

- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha

Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih

 

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda

Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7117

Imitacije nakita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

ili

Proizvodnja od delova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 72

Gvožđe i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7207

Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7201, 7202, 7203, 7204 i 7205

 

7208 do 7216

Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206

 

7217

Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7207

 

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7218

 

7223

Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7218

 

ex 7224, 7225 do 7228

Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 7206, 7218 i 7224

 

7229

Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 7224

 

ex Glava 73

Proizvodi od gvožđa i čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7301

Talpe

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206

 

7302

Delovi za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex 7307

Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova

Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih ("blanks") proizvoda za profile pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njlh, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama od gvožđa ili čelika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 7301 ne smeju da se koriste

 

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 7315 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 74

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7401

Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7402

Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:

   
 

- Rafinisani bakar

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 
 

- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata

Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra

 

7404

Ostaci i otpaci, od bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

7405

Predlegure bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 75

Nikl i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 76

Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7601

Aluminijum, sirovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma

 

7602

Otpaci i ostaci od aluminijuma

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 7616

Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 77

Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS

   

ex Glava 78

Olovo i proizvodi od olova; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7801

Sirovo olovo:

   
 

- Rafinisano olovo

Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"

 
 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 7802

 

7802

Otpaci i ostaci, od olova

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 79

Cink i proizvodi od cinka; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 7902

 

7902

Otpaci i ostaci, od cinka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 80

Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

8001

Kalaj, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 8002

 

8002 i 8007

Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

Glava 81

Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih:

   
 

- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 82

Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

8206

Alati, iz dva ili više od tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8202 do 8205. Međutim, alati iz tar. br. 8202 do 8205 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

8207

Izmenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8208

Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8211

Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 8208

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (na primer, mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire, noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala

 

8215

Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala

 

ex Glava 83

Razni proizvodi od prostih metala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 8302

Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 8302, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8306

Statuete i drugi ukrasi od prostih metala

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 8306, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8401

Nuklearni gorivni elementi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod (89)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 8403 i 8404

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8406

Turbine na vodenu i drugu paru

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8407

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8408

Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8409

Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 8407 ili 8408

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8412

Ostale pogonske mašine i motori

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8413

Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8414

Industrijski ventilatori, duvaljke i slično

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 8415

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 8419

Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8420

Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8423

Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8425 do 8428

Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8429

Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:

   
 

- Drumski valjci

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostali

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8430

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8431 nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8431

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8439

Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8441

Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sečenje svih vrsta

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8444 do 8447

Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8448

Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 8444 i 8445

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8452

Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 8440; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:

   
 

- Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika,

- kod koje vrednost svih materijala bez porekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i

- kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom

 
 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8456 do 8466

Mašine alatke, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 8456 do 8466

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8469 do 8472

Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8480

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

8482

Kuglični ili kotrljajni ležajevi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8485

Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

(89) Ovo pravilo primenjuje se do 31.12.2005. godine.

ex Glava 85

Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i delovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8502

Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 8501 i 8503, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8504

Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 8518

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8519

Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8522

Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8519 do 8521

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8523

Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8524

Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37:

   
 

- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8523, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8525

Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima; digitalne kamere

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8526

Radari, uređaji za radio-navigaciju i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8527

Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8528

Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

   
 

- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8535 i 8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8537

Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 8517

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8538, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8541

Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipove)

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8542

Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi:

   
 

- Monolitna integrisana kola

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

ili

Postupak difuzije, kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena i/ili testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u nekoj od zemalja navedenih u članu 3.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostala

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 8541 i 8542, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana kombinovani ili ne, sa električnim provodnicima sa ili bez konektora

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8546

Električni izolatori od bilo kog materijala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8547

Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 8546; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8548

Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 86

Šinska vozila i njihovi delovi; železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8608

Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 87

Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:

   
 

-- Do 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

-- Preko 50 cm3

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

-- Ostalo

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 8712

Bicikli bez kotrljajućih ležajeva

Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 8714

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8715

Dečja kolica i njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 88

Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 8804

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

8805

Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Glava 89

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 8906

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 90

Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9002

Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9004

Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9005

Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionlh teleskopa i njihova postolja

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9006

Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9007

Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9011

Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

ex 9014

Ostali navigacioni instrumenti i aparati

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9015

Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9016

Vage osetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9017

Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:

   
 

- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 9018

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9020

Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera

Proizvodnja kod koje:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

9024

Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9026

Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9027

Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i merače za njihovo baždarenje:

   
 

- Delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostali

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9029

Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9014 ili 9015; stroboskopi

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 9028; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9031

Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9033

Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 91

Časovnici i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

9105

Ostali časovnici

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9109

Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9110

Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)

Proizvodnja:

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i

- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 9114, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9111

Kutije za lične časovnike i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9112

Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i delovi kutija

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

9113

Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:

   
 

- Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 
 

- Ostali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 92

Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 93

Oružje i municija; njihovi delovi i pribor

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 94

Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 9401 i ex 9403

Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m2 ili manje

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ili

Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 9401 ili 9403, pod uslovom da:

- vrednost tkanine nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika, i

- da su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 9401 ili 9403

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

9405

Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom, i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 95

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice (zagonetke) svih vrsta

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf

 

ex Glava 96

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla

Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tar. br.

 

ex 9603

Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9605

Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela

Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

9608

Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalje za pera, držalje za olovke i slične držalje; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod

 

9612

Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9613

Upaljači sa piezo paljenjem

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 9613 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

 

Glava 97

Predmeti umetnosti, kolekcija i starina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod