Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Учебно-изпитна програма за зрелостен изпит след завършено основно образование

Цел на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит

Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на зрелостния изпит след завършено задължително основно образование съгласно Законaза основите на образователната и възпитателна система ("Службени гласник РС", № 72/09).

Структура на програмата за зрелостния изпит

С полагането на зрелостния изпит се оценява нивото на достигнатите знания и умения по време на основното осемгодишно образование по сръбски, респективно майчин език, математика, история, география, биология, физика и химия. Зрелостният изпит, който се провежда в края на основното образование след завършен осми клас, се полага от всички ученици. Зрелостния изпит учениците полагат в основните училища, в които са завършили осми клас. Учениците полагат зрелостния изпит чрез писмено решаване на тестове.

Чрез писменото полагане на зрелостния изпит през 2010/2011 година се проверяват знанията на ученика по сръбски език, респективно майчин език и математика по програмата за зрелостния изпит за текущата учебна година.

Учениците, завършили основното осемгодишно образование на езика на съответното национално малцинство, вместо на сръбски език, имат право да полагат съответния майчин език.

Съдържанието на зрелостния изпит по изпитните учебни програми за учебната 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година постепенно се променят по обем и по структура до учебната 2013/2014 година, като се увеличава броя на учебните дисциплини, които се полагат, и с увеличаването на броя на непознатите задачи в тестовете.

Учениците, които ще полагат зрелостния изпит след края на учебната 2011/2012 година, полагат изпити по две учебни дисциплини - сръбски език, респективно майчин език и по математика, а тестовете ще се състоят от 25% изцяло познати задачи, предварително публикувани в сборника, 25% "частично познати" задачи, които ще бъдат съставени чрез частична промяна на задачите, публикувани в сборника, и 50% задачи, чието съдържание и решения не са публикувани в сборника.

Зрелостният изпит за учениците, които полагат този изпит след учебната 2012/2013 година, ще се състои от две учебни дисциплини - сръбски език, респективно съответния майчин език и математика, а тестовете за този изпит ще се състоят от 25% "частично познати" задачи и 75% напълно непознати задачи.

Учениците, завършили осми клас през учебната 2013/2014 година, ще полагат зрелостен изпит чрез решаване на тест по следните учебни дисциплини: сръбски език, т.е. съответен майчин език, математика и комбиниран тест по история, география, биология, физика и химия. Тестовете за зрелостния изпит се състоят от непознати задачи.

Застъпеността на отделните учебни дисциплини в комбинирания тест се определя съгласно процента на присъствието им в учебния план от пети до осми клас.

Първото пробно решаване на комбиниран тест ще бъде проведено през учебната 2011/2012 година.

Второто пробно решаване на комбиниран тест съставен от напълно непознати задачи ще бъде проведено през 2013 година.

Програмата за зрелостния изпит описва образователните постижения, които се очакват от учениците след завършване на основно образование. Тези постижения са базирани на учебните програми по сръбски език, т.е. съответния майчин език и математика, кактoи на документа за стандартите за завършено задължително основно образование, които се утвърждават съгласно Закона за основите на образователната и възпитателна система на Националния образователен съвет.

Образователните стандарти след завършено основно образование се определят чрез три нива на компетентност в придобитите знания и умения - основно, средно и напреднало ниво. С нивата на образователните стандарти се описват изисквания с различна тежест, когнитивна комплексност и обем от знания - от по-прости към по-сложни. Преминаването към всяко следващо ниво означава, че ученикът е овладял знанията и уменията от претходното ниво.

Под основно ниво на компетентност се подразбира, че повече от 80% от учениците са овладели знанията, уменията и способностите, под средно ниво на компетентност се подразбира, че знанията, уменията и способностите са овладени от около 50% от учениците, а напредналото ниво на компетентност е овладяно приблизително от 20% от най-добрите ученици.

В тестовете, предвидени за решаване на зрелостния изпит, има и такива задачи, с които се проверява реализацията на образователните стандарти на основно, средно и напреднало ниво. Тестовете се съставят така, че да включват всички нива на знанията и цялото съдържание, преценено като базисно и принципно значимо за продължаване на образованието.

В Програмата на зрелостния изпит, която ще бъде представена тук, всеки стандарт се придружва от съответната задача, с която по конкретен начин е показано какво се очаква от ученика, овладял посочения стандарт. Някои от стандартите се илюстрират с един пример, а някои - с повече.

Образователните стандарти в учебната програма за учебната 2010/2011 година, обозначени със звездичка, не подлежат на проверка чрез задачи, предвидени за зрелостния изпит за дадената учебна година.

Съгласно програмата за зрелостния изпит след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година ще бъде публикуван сборник с решени задачи. Всички задачи от настоящата програма ще бъдат включени в сборника. Тестовете, предназначени за учениците, ще съдържат задачи от сборника и нови задачи, непознати на учениците до провеждането на изпита. Тестовете за зрелостния изпит ще се състоят от 50% изцяло познати задачи, предварително публикувани в сборника, 25% "частично познати" задачи (които ще бъдат съставени чрез частична промяна на задачите, публикувани в сборника), а 25% ще са напълно непознати задачи за учениците (учениците предварително ще бъдат осведомени какво ще се проверява с тези задачи, ще им бъдат дадени примери с подобни задачи, но не и самите задачи, които ще бъдат включени в тестовете). От общия брой на непознатите задачи 40% ще бъдат от средно ниво на компетентност, а 60% от напреднало ниво. Непознатите задачи ще се оценяват по същия начин, както и познатите задачи.

Въз основа на средния успех и успеха от полагането на зрелостния изпит ученикът може да има общо 100 точки - максимално 60 точки за средния успех и максимално 40 точки от зрелостния изпит.

Ученици с увреждания и инвалидност полагат зрелостния изпит съобразно с психомоторните си възможности, респективно с изискваните условия за определен вид инвалидност.

Приспособяването на зрелостния изпит към ученици с увреждания и инвалидност се извършва въз основа на индивидуалния образователен план.

Образователни стандарти за край на задължителното основно образование по български език с примерни задачи

 

Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката с основно ниво на компетентност:

 

1. УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ

В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ ученикът/ученичката:

БЕ.1.1.1. разбира текст, който чете наглас и наум*

БЕ.1.1.2. прави разлика между художествен и нехудожествен текст, умее да определя целта на текста: експозиция (изложение), дескрипция (описание), нарация (повествование), аргументация, убеждение*

Задача

Прочетете следния текст и отбележете буквата пред правилния отговор.

Кюстендилско краище на Йордан Захариев ще бъде изложено на втория етаж в Националния исторически музей в София тази есен. Според условията на изложбата произведението ще бъде достъпно за гражданите в продължение от десет дни. Снимане няма да се разрешава.

Даденият текст:

а) описва;
б) коментира;
в) дефинира;
г) съобщава

Отговор

г) съобщава

БЕ.1.1.3. разпознава различни функционални стилове по прости примери.

Задача

При официално-делови стил отбележете с "О", при публицистичен стил с "П", а при научен стил с "Н".

а) Хора с абстрактно мислене са живели още преди 240 хиляди години в Африка, установи антроположката от САЩ Сара Макбриърти. Научното съобщение тя направи в доклада си пред Конгреса по антропология. _____

б) От психофизична гледна точка в понятието тембър се включва понятието звънкост или звучност, под което се разбира чистотата и яркостта на изображението. ______

в) Имам честта да ви представя уважаваната от всички поетеса. _______

Отговор

а) П; б) Н; в) О.

БЕ.1.1.4. различава основните части на текст и книга (заглавие, предзаглавие, подзаглавие, основен текст, глава, абзац, бележка под линия, съдържание, предговор, послеслов); разпознава цитат; използва съдържанието, за да намери определена част на текста.

Задача

Пред вас е част от съдържанието на една книга. Разгледайте го внимателно и отговорете на въпросите.

а) На коя страница се намира урокът Членуване на прилагателните имена ? ___________

б) Напишете на кои страници се намира текстът Кратка биография на Пейо Яворов. ___________

Отговор

а) 24
б) 33-34

БЕ.1.1.5. намира и отделя основната информация в даден текст по зададени критерии.

Задача

Прочетете внимателно текста и отбележете буквите пред правилните отговори.

НА ПЛАНИНАТА БЕСНА КОБИЛА

... Макар всичко наоколо да изглежда еднообразно, природата тук е много красива и приятна. Бесна кобила има нещо особено, което я прави привлекателна за всеки посетител. От нея се открива широк кръгозор. Откриват се безброй красиви планински пейзажи. За окото на туриста се отваря широк поглед към дълбоки пропасти и към дивни планински върхове.
На другата страна, откъм Босилеград, Бесна кобила е стръмна и на много места - камениста. Тук, в една малка падина, лежи рудник "Благодат". В този рудник се копае руда, която съдържа голям процент олово и цинк.

Бесна кобила е планина:

а) в босилеградски край;
б) стръмна и камениста;
в) богата с въглища;
г) богата на оловно-цинкова руда.

Отговор

Бесна кобила е планина:

а) в босилеградски край;
б) стръмна и камениста;
г) богата на оловно-цинкова руда.

БЕ.1.1.6. рaзличава в текста важното от маловажното, главното от второстепенното.

Задача

В следния текст подчертайте двете изречения, съдържащи най-важната информация:

Българският проект "Космическа колония ТАНГРА" се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ. Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците са създали интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни енергийни решения. Съществуваоще една интересна идея. Според нея основният закон на колонията би трябвало да е базиран на съществуващите конституции на България, Франция и САЩ.

Отговор

Българският проект "Космическа колония ТАНГРА" се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа колония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ. Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000 човека. Те ще живеят и работят в нея. Учениците са създали интересен дизайн и конструкция на колонията и предлагат интересни енергийни решения. Съществува още една интересна идея. Според нея основният закон на колонията би трябвало да е базиран на съществуващите конституции на България, Франция и САЩ.

БЕ.1.1.7. свързва информацията и идеите от даден текст, забелязва ясно изказаните отношения в текста (хронология, средство - цел, причина - следствие и т.н.) и прави изводи, произтичащи от прост текст.

Задача

Прочетете внимателно следните изречения и възстановете последователността им, като напишете пред тях подходящите числа (1, 2 или 3).

____ - Съжалявам много, но вие сте далтонист и не мога да ви дам свидетелство, защото не различавате цветовете.

____ Докторе, аз съм бояджията, който ти боядиса апартамента, не можеш ли да ме познаеш?

____ Един гражданин отишъл в поликлиниката, за да си извади медицинско свидетелство за шофьор, но след прегледа очният лекар му казал:

Отговор

  2 - Съжалявам много, но вие сте далтонист и не мога да ви дам свидетелство, защото не различавате цветовете.

  3 Докторе, аз съм бояджията, който ти боядиса апартамента, не можеш ли да ме познаеш?

  1 Един гражданин отишъл в поликлиниката, за да си извади медицинско свидетелство за шофьор, но след прегледа очният лекар му казал:

БЕ.1.1.8. чете прости нелинеарни елементи от текста: упътвания, таблици, диаграми и графики.

Задача

Пред теб е част от репертоара на софийските театри за месец юни. Искаш да заведеш един свой приятел на театър на 18 юни. Този ден има пет театрални представления. Напиши техните заглавия.

НАРОДЕН ТЕАТЪР
бул. "Дондуков", 6
15.06. от 12 и 17 часа "Червената шапчица"
16.06. от 11, 13 и 17 часа "Червената шапчица"
17.06. от 11 и 13 часа "Червената шапчица"
18.06. от 11, 13, 15 и 17 часа "Червената шапчица"
19.06. от 12, 17 и 19 часа "Червената шапчица"

ДЕТСКИ ТЕАТЪР
бул. "Витоша"
15 - 20 .06. от 11, 13, 17 и 19 часа "Спящата красавица"
ТЕАТЪР "ОХЛЮВЧЕ"
бул. "Цар Симеон"
15.06. от 17 часа "Принцесата върху граховото зърно"
17.06. от 13 и 17 часа "Принцесата върху граховото зърно"
18.06. от 17 часа "Принцесата върху граховото зърно"
19.06. от 17 и 19 часа "Принцесата върху граховото зърно"

КУКЛЕН ТЕАТЪР "ПИНОКИО"
ул. "Пиротска", 52

15.06. от 17 часа "Лъжите на Пинокио"
17.06. от 13 и 17 часа "Пинокио и магьосницата"
18.06. от 19,30 часа "Лъжите на Пинокио"
19.06. от 17 и 19,30 часа "Пинокио и магьосницата"

Заглавията на театралните представления са:

  1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________

Отговор

1. "Червената шапчица"

2. "Спящата красавица"

3. "Принцесата върху граховото зърно"

4. "Лъжите на Пинокио"

(Редът на изброяването им може да бъде друг.)

 

2. ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ

 

В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът/ученичката:

БЕ.1.2.1. знае и използва азбуката.

Задача

Напишете с ръкописни букви.

Издателство "Братство"

____________________________________________________________

Гражданско сдружение "Здрав живот"

_________________________________________________________________________

"Книга за джунглата"

____________________________

Отговор

Издателство "Братство"

Гражданско сдружение "Здрав живот"

"Книга за джунглата"

БЕ.1.2.2. съставя разбираемо, граматически правилно изречение.

Задача

Напишете едно изречение с най-малко 10 думи за своето училище или за своя клас. Изречението трябва да бъде разбираемо и граматически правилно.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Отговор

Изречението трябва да бъде разбираемо, граматически правилно, да се състои от най-малко 10 думи и да е във връзка с училището или класа. Правописните и пунктуационните грешки няма да се вземат предвид при оценяването.

БЕ.1.2.3. съставя кратко съчинение изложение, съчинение повествование и съчинение описание и умее да го свързва в смислова цялост (увод, изложение и заключение).

Задача

Всеки човек си има любим сезон. Това е сезонът, когато се чувства добре, когато е щастлив и доволен. Кой е твоят любим сезон? Пролетта, лятото, есента, зимата? Защо? Вашата задача е да опишете любимия ви сезон.
За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите кой сезон ще опишете, с какви детайли ще разкажете за него, как най-добре ще ни поясните защо точно него сте избрали. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.

Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

- яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

- качество на описаните детайли;

- спазване на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

Отговор

Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.

 

Задача

Училищата са места, където винаги нещо се случва - в час, в междучасието, преди и след часовете. Спомнете си за една случка от училището и я разкажете.
За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите коя случка ще опишете. Какво се е случило, къде и кога, кой е участвал? Каква е била твоята роля в случилото се и как си се чувствал? След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.
Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

- яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

- колко убедително е представена случката;

- спазване на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

 Отговор

Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.

 

Задача

Всички говорят, че приятелството е важно, но различни хора по различни начини обясняват какво за тях означава изразът "истинско приятелство". Споделете с нас вашето мнение за приятелството. Разкажете какво е според вас приятелството, кои са качествата на истинските приятели, по какво се различава "истинското приятелство" от "лъжливото".

За тази задача имате общо 90 минути. През това време трябва да решите по какъв начин най-добре да ни обясните понятието "приятелство" така, че ние да разберем какво подразбирате под него. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.

Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

- яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;

- яснота на изказаното отношение към приятелството;

- спазване на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

Отговор

Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.

БЕ.1.2.4. умее да преразказва текст.

Задача

Прочетете внимателно народната приказка "Чорбаджията и жътварят".
Преразкажете приказката. Докато я четете, можете да подчертавате, отбелязвате текста и да правите забележки. Това няма да се оценява. Оценява се подборът на най-важната информация в текста.

ЧОРБАДЖИЯТА И ЖЪТВАРЯТ

По жътва един стар чорбаджия повикал своя съсед - сиромах човек, да му пожъне нивата.
- Докога ще жъна? - попитал сиромахът.
- Докато залезе онова, небесното светило - показал нагоре с пръст чорбаджията.
- Ама какво ще ми платиш?
- Една торбичка брашно ще ти дам, стига да работиш както трябва.
Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я подхванал от единия край. Запращели ония ми ти ръкойки, почнал да търкаля снопите. Жънал, без да се изправи. Само на пладне поседнал за малко под крушата, изял една порязаница хляб и една глава лук и пак грабнал сърпа. До вечерта пожънал половината нива. Когато слънцето залязло, умореният работник се изправил, обърсал горещата пот от челото си и рекъл:
- Стига толкова.
- Как тъй стига - обадил се чорбаджията, който току-що пристигнал да види докъде е стигнал жътварят му, - половината нива стои непожъната.
- Но слънцето залезе и почна да притъмнява.
- Слънцето залезе, но я погледни на небето! Там вече е изгряла неговата сестра - месечината. Ще жънеш, додето залезе и тя. Инак няма брашно.
И наистина месечината се изтърколила на небето като червена ябълка и станало видело.
Нямало що. Жътварят пак пречупил кръст и започнал. Цяла нощ се трепал, а чорбаджията легнал под крушата и се наспал хубаво.Додето огрее слънцето на другия ден, работникът пожънал цялата нива.
- Сега ще ти дам брашно - рекъл чорбаджията. - Иди вкъщи да си вземеш торбичката и ела на моята воденица. Там е брашното ми.
Отишъл си сиромахът и подир малко пристигнал на воденицата с един голям козлен чувал.
- Сипвай брашното! -рекъл той.
Чорбаджията облещил очи и се развикал:
- Защо си донесъл този козлен чувал? Какво е туй нещо?
- Туй нещо е по-големият брат на торбичката - отговорил работникът.
- Как тъй може торбичката да има голям брат?
- Щом като слънцето може да има сестра, защо да не може и торбичката да има брат? - хитро казал сиромахът.
Чорбаджията се намерил натясно и насипал брашното в козления чувал.

Отговор

Приказката може да се преразкаже със съкращения или без съкращения.

БЕ.1.2.5. умее да приспособява речта си към средата на комуникацията* (към речта, т.е. писането), към темата, ситуацията и т.н.; разпознава и употребява определен езиков запас (формален или неформален).

Задача

Определете стила на следния текст.

Абе, гледам го - нищо човек, пък мобифонът му на кръста, якето му - кожено, а и колата му е кола, не е картон.

а) официално-делови;
б) научен;
в) художествен;
г) разговорен;
д) публицистичен.

Отбележете буквата пред правилния отговор

Отговор

г) разговорен

БЕ.1.2.6. владее основните форми на писмената комуникация: съставя писмо, попълва различни образци и формуляри, с които се среща в училище и в ежедневието.

Задача

Попълнете с печатни букви следното заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

Име: собствено ................................................ бащино...........................................................

фамилно ...........................................................................................................................................

гражданин(ка) на:............................................ народност ................................................

роден(а) на: ...................................................... в гр. (село) .....................................................

адрес: ....................................................................................................................№ . ...................

тел. (е-поща) .....................................................................................................................................

В Босилеград

.......................20… г.

Подпис .................................................

Отговор

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

Име: собствено ГОРАН

бащино ИВАНОВ

фамилно АЛЕКСАНДРОВ

гражданин(ка) на: Р СЪРБИЯ

народност БЪЛГАРИН/КА

роден(а) на: 28. 12. 1996 г.

в гр. (село) гр. БОСИЛЕГРАД

адрес: ул. "Христо Ботев" , БОСИЛЕГРАД,

№ : 12

...........................................................................................................................

тел. (е-поща) 017/ 877 100; goran@gmail.com

В Босилеград

20. 06. 20__ г.

Подпис .................................................

БЕ.1.2.7. прилага правописната норма (от всяка правописна област) в прости примери.

Задача

Напишете с думи следните числителни.

48 ________________________________________
74. ________________________________________
500 ________________________________________
XII________________________________________

Отговор

Четиридесет и осем, седемдесет и четвърти, петстотин, дванадесети

БЕ.1.2.8. има изградена езикова толерантност и отрицателно отношение към езика на дискриминацията и говора на омразата*

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК

В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.1. знае особеностите на звуковете и техните видове; умее да разделя думи на срички в прости примери; прилага правописната норма на съвременния книжовен език при звуковите промени.

Задача

Попълнете текста:

В българския език има ______ букви (напишете броя на буквите) и ______ звука (напишете броя на звуковете). Звуковете, които се образуват в устната кухина от трептенето на гласните струни, без шум са _____________. Звуковете на речта, които съдържат шум, получени в резултат на учленителна дейност са _______________.

Отговор

тридесет (30);
четиридесет и пет (45);
гласни;
съгласни.

БЕ.1.3.2. прави разлика между книжовна и некнижовна акцентуация*

БЕ.1.3.3. определя мястото на логическото ударение в изречението в прости примери.

Задача

В изречението, което е отговор на въпроса, подчертайте думата, която носи логическото ударение.

а)

(- Кога Иванчо е дошъл?)
 - Вчера е дошъл.

б)

(На кого си казала това?)
 - Не съм казала на никого.

Отговор

а) вчера, б) на никого

БЕ.1.3.4. разпознава частите на речта; знае основните граматически категории на изменяемите думи; прилага книжовно езиковата норма в различни форми на думите.

Задача

Разпределете посочените думи в съответните колонки:

пролетен, играчка, твой, щастие, летувам, играя, щастлив, този

съществителни имена

 

прилагателни имена

 

местоимения

 

глаголи

играчка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговор

играчка

 

пролетен

 

твой

 

летувам

щастие

 

щастлив

 

този

 

играя

БЕ.1.3.5. различава простите думи от сложните; разпознава корена на думата; създава думи спрямо зададено значение въз основа на съществуващи модели.

Задача

Посочете реда, в който има само сложни думи.

а) машинопис, математика, лешояд
б) дружелюбен, занапред, небосвод
в) неколкократен, възпрепятствам, целомъдрие
г) одухотворен, благоволя, овцевъд
д) светоглед, килимар, многочлен

Отговор

г) одухотворен, благоволя, овцевъд

БЕ.1.3.6. различава основните видове прости изречения (съобщителни, въпросителни, подбудителни).

Задача

Определете вида на следните изречения.

- Господин професор, какво са това магарешки години ? _____________________
- Говорете, господине! _______________________
- Деца, вие сега сте в магарешките години. ___________________

Отговор

въпросително
подбудително (заповедно)
съобщително (разказно)

БЕ.1.3.7. употребява правилно глаголните форми (с изключение на минало несвършено време).

Задача

Попълнете празните места с правилната форма на глаголите в скобите.

Ние тази година _________________ (завършвам) осми клас. След извесно време ние ___________________ (полагам) класификационен изпит. Аз бих ______________ (искам) да се запиша в гимназията, но не съм сигурен/а дали ще успея.
_____________ (започвам) да ________________ (подготвям се) преди два месеца, но родителите ми непрестанно повтарят: " __________________ (упражнявам) всеки ден и ще успееш!"

Отговор

завършваме, ще завършим
ще полагаме
искал/а
Започнах
се подготвям
Упражнявай

БЕ.1.3.8. разбира бюрократичния език като нежелателен начин на изразяване.

Задача

Във всяка двойка изречения зачертай това, което е написано на бюрократичен език.

а) Синоптиците очакват захлаждане. - Синоптиците очакват настъпване на период с ниски температури.

б) Нямаме достатъчно финансови средства. - Нямаме достатъчно пари.

в) Цените отново растат. - Повторно се стигна до увеличение на цените.

Отговор

а) Синоптиците очакват настъпване на период с ниски температури.

б) Нямаме достатъчно финансови средства.

в) Повторно се стигна до увеличение на цените.

В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.9. разпознава основните лексикални явления: еднозначност и многозначност на думата; основните лексикални отношения между думите: синонимия, антонимия, омонимия; метафората* като лексикален механизъм.

Задача

Свържете думите от лявата колонка с думите от дясната колонка, за да получиите двойки синоними.

В лявата колонка една дума е излишна.

1. предвидлив

а) реален

2. грижлив

б) проницателен

3. досаден

в) безкраен

4. истински

г) старателен

5. неизмерим

 

Отговор

1-б; 2-г; 4-а; 5-в.

 

Задача

а) Подчертайте двойката антоними.

ида - ще дойда
ще дойда - ще пристигна
ще дойда - ще отида

б) Коя дума е антоним на думата ленив?

мързелив, отпуснат, трудолюбив, флегматичен

в) Напишете антонимите на следните думи:

светъл - ______________
тъжен - ______________

Отговор

а) ще дойда - ще отида
б) трудолюбив
в) светъл - тъмен, тъжен - радостен

БЕ.1.3.10. разпознава различните значения на многозначните думи, които са в употреба в контекста при всекидневната комуникация (вкъщи, в училище и пр.).

Задача

Коя дума не е сродна с останалите?

а) сметало
б) смятам
в) пресметна
г) смет
д) сметка

Отговор

г) смет

БЕ.1.3.11. знае значението на думите и фразеологизмите, които са в употреба във всекидневната комуникация (вкъщи, в училище), както и значението на онези, които често се срещат в учебните текстове (в учебниците, в текстовете за извънкласно четене).

Задача

Прочетете следния откъс от Римско царство.

В началото се развива под влиянието на древногръцката архитектура и едва към края на първата република придобива собствен облик. Нов момент, който значително променя римската архитектура, е откриването на бетона през 1 в. пр.н.е. Новият строителен материал позволява по-голяма свобода на строене и така майсторите изработват първите колонади с редици само от декоративни колони. Бетонът се счита за едно от най-важните открития на римляните. Типичен елемент на римската архитектура са богато украсените мозайки.

Кой израз означава майстор?

а) никому шапка не сваля;
б) от нищо нещо прави;
в) като мехлем на рана е;
г) като брашнен чувал е;
д) в кърпа му е вързано.

Отговор

 

б) от нищо нещо прави;

 

БЕ.1.3.12. определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и/или контекста, в който се употребяват.

Задача

Свържете изразите от лявата колонка с подходящите изрази от дясната, както е започнато.

лапам мухите

а) слабо място

подливам вода

б) кротък човек

божа кравичка

в) пакостя

Ахилесова пета

г) губя си времето

Отговор

1 - г, 2 - в, 3 - б, 4 - а

БЕ.1.3.13. служи си с речници, помагала и енциклопедии.

Задача

Прочетете следното определение от Тълковния речник на българския език и отговорете на въпроса

курбàн, мн. курбàни, (два) курбàна, м. 1. Животно, заклано като жертва за здраве (или в памет на някого); оброк. Давам курбан. Коля курбан. 2. Гощавка с такова животно. Отивам на курбан. Правя си курбан. 3. Ястие, което се приготвя в такъв случай. 4. Прен. Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.

Препишете преносното значение на думата курбàн.

__________________________________________________________________________

Отговор

Жертва, обикновено невинна. Ставам курбан за чужди интереси.

В областта на ДИАЛЕКТА И КНИЖОВНИЯ ЕЗИК ученикът/ученичката:

БЕ.1.3.14. различава понятията книжовен език и диалект; знае основните данни за развитието на българския книжовен език (от началото до днес).

Задача

На кой книжовен език е написана творбата "Азбучна молитва" на Константин Преславски?

_______________________

Отговор

старобългарски книжовен език

БЕ.1.3.15. знае основните данни за произхода и диалектите на българския език.

Задача

Прочетете изреченията и посочете правилните твърдения.

а) българският език е източнославянски език;
б) словенският и словашкият са славянски езици;
в) българският и сръбският са южнославянски езици;
г) славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици;
д) руският език е южнославянски език.

Отговор

б) словенският и словашкият са славянски езици;
в) българският и сръбският са южнославянски езици;
г) славянските езици принадлежат към семейството индоевропейски езици.

БЕ.1.3.16. знае основните данни за езиците на националните малцинства.

Задача

В Сърбия има много национални малцинства. Всяко малцинство има свой език. В коя колонка са изброени само езиците на малцинствата:

а)

английски

б)

унгарски

в)

български

унгарски

руски

русински

русински

български

ромски

български

сръбски

унгарски

Отговор

в)

български

русински

ромски

унгарски

БЕ.1.3.17. положително се отнася към диалектите (към своя и чуждите диалекти)*

БЕ.1.3.18. разбира значението на книжовния език за живота на обществото и за личностното развитие*

4. ЛИТЕРАТУРА

В областта на ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:

БЕ.1.4.1. свързва заглавията на прочетените художествени произведения (включени в учебната програма от Vдо VIIIклас) с имената на авторите им.

Задача

Свържете правилно литературната творба и нейния автор. Едно заглавие е излишно.

На браздата

Елисавета Багряна

Снаха

Иван Вазов

Синеоката

Елин Пелин

Една българка

Христо Ботев

Хаджи Димитър

 

Отговор

На браздата - Елин Пелин
Синеоката - Елисавета Багряна
Една българка - Иван Вазов
Хаджи Димитър - Христо Ботев

БЕ.1.4.2. различава видовете литературно творчество (народно и художествено).

Задача

Твърдението, характерно за народното творчество, отбележете с "Т". Ако характеристиката не се отнася до народното творчество, отбележете с "Н".

Творбата се сътворява от надарена безименна личност.

Т

Н

Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща форма.

Т

Н

В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже собствените си разбирания.

Т

Н

В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.

Т

Н

Отговор

Творбата се сътворява от надарена безименна личност.

Т

 

Творбата не е изложена на промени, пренася се винаги в една и съща форма.

 

Н

В творбите е изразена силната мотивация на автора да изкаже собствените си разбирания.

 

Н

В творбите се използват постоянни епитети, определено начало и край.

Т

 

БЕ.1.4.3. различава основните литературни родове: лирика, епос и драма.

Задача

Определете към кой литературен род принадлежи творбата, от която е взет откъсът:

Един вол работил на господаря си много години вярно и търпеливо. Живеел и се надявал, че като остарее, стопанинът му ще го храни добре и ще го остави да почива и да умре мирно и тихо. Но се излъгал. Когато остарял, с голяма мъка теглил ралото и тежката кола. Впрягали го да вършее по цял ден, като му поставяли зобница на устата, та да не яде от житото, което вършеел. Горкият вол търпял и си мислел: "Когато свършим хармана и засеем есенното семе, стопанинът ще ме освободи да си почина. Нима не вижда, че вече нямам сили да вървя, а камо ли да ора и да тегля колата!"

...

(БЯГСТВОТО НА ЖИВОТНИТЕ В ГОРАТА)

Отбележете правилния отговор.

а) лирика
б) епос
в) драма

Отговор

б) епос

БЕ.1.4.4. разпознава различни форми на изразяване в художествената литература: повествование, описание, диалог и монолог.

Задача

Темата за една класна работа била "Едно мое утро".
След всеки абзац от класното напиши коя форма автора е използвал (монолог, диалог, повествование или дескрипция (описание). Едно решение се повтаря.

а) Зазвънка будилникът. Рипнах от кревата, подготвих се и излетях през глава навън. Едвам стигнах автобуса, който току-що тръгваше от гарата. _______________________

б) Отвътре автобусът беше нашаран с графити. По пода се разливаше мръсна вода. ____________________

в) - Момиче, бутна ме!

- Извенете, без да искам. __________________

г) - Без да искаш, но мене ме боли кракът! Не внимавате къде ходите, не гледате нито себе си, нито другите. Когато аз бях млад, гледах и къде ходя, и къде се спирам, а не като муха без глава... _____________________
д) Гледах Дунава, широк и син, старите жълтеникави къщурки и дърветата пълни със позлатени листа. ___________________

Отговор

а) нарация (повествование)
б) дескрипция (описание)
в) диалог
г) монолог
д) дескрипция (описание)

БЕ.1.4.5. забелязва важните елементи на художествения текст: мотиви, тема, фабула, време и място на действието, образи...

Задача

Прочетете внимателно текста!

"В своите творби Йордан Йовков разкрива изстрадалата и благородна душа на бедните селяни. Такъв герой е и Моканина от разказа "По жицата". Писателят - хуманист го представя като човек с благородно сърце и голяма душа, готов да изслуша и разбере мъката на събратята си."

Темата на текста е:
а) Й. Йовков като автор;
б) душата на бедните селяни;
в) Моканина - човек с благородно сърце и голяма душа;
г) умението на Моканина да изслуша и разбере;
д) писателят - хуманист Йордан Йовков.

Отговор

в) Моканина - човек с благородно сърце и голяма душа;

БЕ.1.4.6. има изградено желание за четене на художествена литература и уважава националното, книжовното и художественото наследство*

БЕ.1.4.7. способен е за естестическо възприемане на художествени произведения*

Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката със средно ниво на компетентност.

 

1. УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ

В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ ученикът/ученичката:

БЕ.2.1.1. чете текст, използвайки различни начини на четене: "бегло четене" (с цел бързо намиране на определена информация); четене "с молив в ръце" (с цел учене, извършване на поставени задачи, решаване на проблеми); четене за удоволствие*.

БЕ.2.1.2. знае и умее да разпознава и отделя езикови средства, характерни за различни функционални стилове.

Задача

Прочетете следните текстове и посочете стила им: разговорен, художестван, научен, официално-делови.

А. Тук искам да остана и да умра. Че няма по-хубава земя от тая, дето съм видял слънцето за пръв път. Няма по-хубаво гнездо от онова върху сиромашкия комин, в което се излюпих и в което отгледах моите малки рожби. Де и защо ще вървя другаде? К.Константинов

Б. Поради натрупване на сняг, което прави наложително неговото разчистване с техника, временно се забранява движението и паркирането на лични автомобили в центъра на града.

В. Аз пък ти казвам, че нашият отбор е сто пъти по-добър от вашия. Първо, защото сме по-технични, а ти знаеш какво е техниката в спорта. Второ, защото и физически сме по-издръжливи в този момент. При днешния атлетичен футбол без това не може!

Г. Каква е била съдбата на крепостта през ранното Средновековие? Твърде оскъдни са данните за този период в нейната история. Липсата на културен пласт от VII-XIв. подсказва, че вероятно по това време Мадарската крепост не е била обитавана.

А_______________ Б______________ В______________ Г____________

Отговор

А - художествен, Б - официално-делови, В - разговорен, Г - научен

БЕ.2.1.4. намира, отделя и сравнява информация от два кратки текста или от повече текстове по зададени критерии.

Задача

Прочетете следните текстове и открийте общото в тях.

Ех, да бях на твоите години! Уви, времето лети бързо. Като бях млад, о-хо-о, камък да стисна, вода пуска. Вече съм стар. Ужас! Всичко ме дразни, особено котката. Марш! Вън! От нея дума не мога да кажа, все ме гледа...

Името на Веселка е весело, но самата тя е винаги недоволна от нещо. Ако искам да и разкажа виц, тя казва: "Уф! Колко е скучно!" Предложа ли да идем на кино, казва: "Хм-м, ще видим..." Повече няма да дружа с нея, за да мога да кажа "Браво на мене.".

Отговор

Разказвачът изказва недоволство. Има много междуметия в двата текста.

БЕ.2.1.5. разпознава становището на автор на нехудожествен текст и го различава от други становища в същия текст.

Задача

Насилие в училищата

Неотдавна в 115 училища бе проведено изследване за насилието между учениците. Факт е, че не участват в насилието 71% от учениците. Около 29% от учениците са или жертви, или насилници. В ролята на жертва се явяват 21% от запитаните ученици. Някои жертви са същевременно и насилници - 4% от учениците.

Какво е отношението на автора на текста към насилието в училищата?

А) авторът не проявява особен интерес;
Б) авторът е загрижен;
В) авторът е сърдит.

Отбележете буквата пред правилния отговор.

Отговор

А) авторът не проявява особен интерес;

 

2.ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ

В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът/ученичката:

БЕ.2.2.1. умее езиково да оформя текст съобразно нормите на съвременния български книжовен език.

Задача

Всеки човек има свое любимо място. Това е мястото, където се чувства добре и защитено, където е щастлив и доволен. То може да бъде близо или далече, може да е истинско или измислено. Вашата задача е да опишете своето любимо място така, че да се почувстваме, като че ли сме там.

За тази задача имате общо 90 минути. За това време трябва да решите кое място ще опишете, с какви детайли ще разкажете за любимото си място, как най-добре ще ни поясните защо е толкова важно за вас. След това трябва да напишете съчинението, да го прочетете отново, да проверите има ли грешки и да ги поправите (ако трябва, препишете съчинението). Озаглавете го.

Качествата на съчинението ще бъдат оценени по следните критерии:

- яснота, цялостност и смислова завършеност на текста;
- качество на описаните детайли;
- спазване на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

Отговор

Оценява се яснотата, цялостността и смисловата завършеност на съчинението, придържането към темата, качеството на подбраните детайли и спазването на правописните правила.

БЕ.2.2.2. Изготвя съобщение, реферат и доклад.

Задача

Училището ви е посетено от известен спортист. Той говори за това, колко е здравословно децата и младите да се занимават със спорт и че е полезно много деца да се включат в спортните занимания.
Напишете за това посещение съобщение в няколко изречения за училищното списание. Не забравяйте да напишете заглавието на съобщението. Погрижете се да включите подходящите данни, които трябва да съдържа едно съобщение.

_____________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отговор

Съобщението трябва да съдържа отговори на въпросите: кой, какво, къде, кога, как (защо).

БЕ.2.2.3. пише резюме на кратък и/или прост текст.

Задача

Напишете резюме на следния текст в три до пет изречения така, че в него да намерите най-важните идеи.

По онова време аз бях извадил една песен за гръцките владици в Търново. Като новост, тя се преписваше и ходеше от ръка на ръка. Ядосан, владиката, виква ме една вечер късно и накарва митрополитския ясакчия да ме запре в една одая. В нея са запирали кокошките. Нещо подир час и половина от запирането ми клисарят на черквата и слуга на митрополията, дядо Колъо дойде. Попита ме вечерял ли съм. Аз отговорих, "не съм", а той ми донесе малко хлебец и маслини, вода и една угарка от вощеница и ми каза: "Вечеряй скоро, дорде не е догоряла свещта."
(Из "Спомени")

Петко Р. Славейков

Отговор

Резюмето се пише в три до пет изречения, съдържащи най-важната информация.

БЕ.2.2.4. знае и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език.

Задача

 

Препишете правилно следните изречения, като спазвате правилата на правописната норма:

1.после ми разказа че стефан се маскирал как се скарали как се сбили заради мария.
2.за самодивите тя казваше че са отишли отколе защото хората станали лоши.

 
 

 

Отговор

1. После ми разказа, че Стефан се маскирал, как са се скарали, как са се сбили заради Мария
2. За самодивите тя казваше, че са отишли отколе, защото хората станали лоши.

Задача

При правилно съкратена дума отбележете с Т, а при неправилно съкратена дума с Н.
д-р (доктор)
гр. (град)
жен. род (женски род)
един. чис. (единствено число)

Отговор

Т
Т
Н
Н

БЕ.2.2.5. знае и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

Задача

Напишете необходимите препинателни знаци.

Иван отива на училище
Иване ела тук
Проф Петров живее на ул Раковски.
Ще ходиш ли на кино
Аз четaа той спи
Четох романа Под игото
24 12 2002 г
Ах каква прекрасна природа

Отговор

Иван отива на училище.
Иване, ела тук.
Проф. Петров живее на ул. "Раковски".
Ще ходиш ли на кино?
Аз чета, а той спи.
Четох романа "Под игото".
24.12.2002г.
Ах, каква прекрасна природа!

 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК

В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.2.3.1. определя мястото на ударението в думата, знае основните правила на правоговорните норми.

Задача

Подчертайте ударените срички в думите:

пия

зелен

гора

играя

къдрав

пакост

изгубя

сребърна

Божидар

Отговор

пия

зелен

гора

играя

къдрав

пакост

изгубя

сребърна

Божидар

БЕ.2.3.2. знае и различава частите на речта.

Задача

От дадените изречения извадете съществителните имена в една колонка, а в друга глаголите.

Духна тих ветрец.
Очисти небето и пекна топло лятно слънце.
Засъхнаха нивята.

Отговор

съществителни имена

глаголи

 

 

ветрец

духна

небето

очисти

слънце

пекна

нивята

засъхнаха

БЕ.2.3.3. знае и умее да променя изменяемите части на речта.

Задача

Напишете формата за женски род на прелагателните имена.

струнен - _____________
безкористен - ____________
величествен - ____________
непостоянен - ____________

Отговор

струнна
безкористна
величествена
непостоянна

БЕ.2.3.4. знае и умее да определя вида на сложните изречения (съчинени и съставни).

Задача

Посочете сложните съставни изречения, подчертайте съставящите ги подчинени и напишете вида им.

Приятно е да пътуваш с лодка по брега. ________________________________________

Ние ловим риба и си приказваме. ______________________________________________

Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло. ______________________________________

Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме. __________________________________

___________________________________________________________________________

Отговор

Приятно е да пътуваш с лодка по брега.

подчинено подложно

Ние ловим риба и си приказваме. ____________________________________

Когато тръгнахме, слънцето беше изгряло.

подчинено обстоятелствено

Мислехме да ходим далеч, но водата се развълнува. _________________________

Завърнахме се на мястото, откъдето тръгнахме.

подчинено обстоятелствено

БЕ..2.3.5. знае и умее да определя вида на глагола.

Задача

Определете вида на глаголите в изреченията.

1. Ловците убиват елена. _________________________
2. Ако си призная вината, няма да ме накажат. ___________________
3. Лозата закриля елена. _______________________
4. Да напиша ли писмо на Митко? _____________________
5. Дядо Петко тръгва за Цариград. ____________________

Отговор

1. убиват - несвършен вид
2. призная - свършен вид, да накажат - свършен вид
3. закриля - несвършен вид
4. напиша - свършен вид
5. тръгва - несвършен вид

БЕ.2.3.6. знае и умее да определя синтактичната служба на думите в изречението.

Задача

В кое от следните изречения е употребeно несъгласувано определение?

А) Сутринта тръгнахме към старата хижа.
Б) Предстоеше ни многочасов труден преход.
В) По пътя се насладихме на чудесни гледки.
Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.

Отговор

Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.

В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.2.3.7. знае и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език.

Задача

Какви са подчертаните думи от лексикална гледна точка?

Град с размерите на орех падна на площада в малкия планински град.

Отговор

омоними

БЕ.2.3.8. разбира значението на думи и фразеологизми, намиращи се в текстове, предназначени за работа в клас (учебници, текстове за извънкласно четене и т.н.), както и в литературни и медийни текстове, предназначени за младежта, и ги употребява правилно.

Задача

Когато се каже "мечешка услуга", това означава:

А) голяма услуга;
Б) лоша услуга;
В) услуга в точното време.

Отговор

Б) лоша услуга.

БЕ.2.3.9. определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав и / или контекста, в който се употребяват.

Задача

Прочетете внимателно следното изречение и решете задачата.

Към края на февруари и в началото на март, необичайно за тоя пероид на годината, в планината се затопли, духна зефир и дръвчетата се разлистиха.

Подчертаната дума означава:

а) студен пролетен вятър;
б) топъл есенен вятър;
в) топъл пролетен ветрец;
г) зимен вятър.

Отговор

в) топъл пролетен ветрец

 

4. ЛИТЕРАТУРА

В областта на ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:

БЕ.2.4.1. умее да свързва литературната творба с автора й и с времето на създаването й.

Задача

В кой от редовете са свързани правилно авторът и литературната творба?

А) Емилиян Станев - "По жицата"
Б) Христо Ботев - "Немили-недраги"
В) Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"
Г) Елин Пелин - "Една българка"

Отговор

В) Алеко Константинов - "До Чикаго и назад"

Задача

Кой период от време описва Иван Вазов в романа "Под игото"?

Отговор

Времето, когато България е била под турско иго

БЕ.2.4.2. разбира и умее да анализира конкретна литературна творба.

Задaча

Кой от посочените мотиви НЕ присъства в стихотворението "На прощаване"?

А) за прославата и признанието;
Б) за величието на родната природа;
В) за безсмъртието на подвига;
Г) за героичната смърт.

Отговор

Б) за величието на родната природа.

БЕ.2.4.3. различава лиро-епическите видове (поема, балада).

Задача

Прочетете дадените стихове и определете кой откъс е от поема.

1) Жално въздъхна Гергана,
умилно дума продума:
Няма там, аго, по вази,
няма там стени таквизи,
зиме със здравец обрасли,
лете със сива лиляка;
няма там бяло кокиче,
ни теменужка дъхава
между къдрави шубрачки.

2)

През цял живот
съм дирила човека
и съм се разминавала
със него, без да знам.
Оставям го на теб,
творец на бъдни дни,
ако не го намериш,
сътвори го сам.

Отговор

1)

 

БE.2.4.4. разпознава и различава определени художествени стилови средства (олицетворение, сравнение, метафора...).

Задача

В дадения откъс намерете сравнение и олицетворение и ги подчертайте.

Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна -
като теменужен остров в лунносребърни води,
и над смътния й гребен, сякаш в болка безнадеждна,
се разтапят в тънка пара бледи есенни звезди.

Отговор

Витоша е тъй загадъчна и нежна - олицетворение
Като теменужен остров - сравнение

БЕ.2.4.5 различава формите на разказването в литературно-художествен текст: повествование, описание, монолог, диалог.

Задача

На линията под всеки откъс напишете дали е повествование, описание, монолог, диалог.
- Кажи, малкия!
- Бял хляб имате ли?
- Има! - отвърна тя.

___________________________

Един богат човек имал двама сина. По-малкият поискал от баща си своето наследство. Бащата изпълнил молбата му. Той заминал за далечна стрaна и похарчил всичко. Принудил се при един човек да пасе свине.

_____________________________

Под тези колосални отвесни скали, край реката е Погановският манастир, потънал отвред в зеленината на дъбовия лес, който покрива стотици разнообразни по форма и величина хълмове.

_______________________________

Перица: И мен... понякога, но днес е, забравил си, празник, и тя е в добро настроение. Хайде отново!

_______________________________

Отговор

диалог, повествование, описание, монолог

БЕ.2.4.6. прави разлика между преразказ и анализ на литературна творба.

Задача

В дадените изречения се говори за романа "Снаха" на Георги Караславов.
При преразказ на творбата отбележете с "П", а при анализ с "А".

А) Най-голямата радост за Юрталана била да трупа имот.

Б) Работата за Юрталана е много важна, той не се съобразява с това, кой колко може да работи.

В) След като забелязал,че някой му краде царевицата, Юрталана, без да мисли много, взел камък и хвърлил към момчето, което беряло.

Г) Юрталана хладнокръвно заличава следите си, без да останат у него угризения на съвестта.

Отговор

А) П
Б) А
В) П
Г) А

 

Чрез следните твърдения се описват знанията и уменията на ученика / ученичката с напреднало ниво на компетентност.

 

1. УМЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНИЯ ТЕКСТ

В областта на УМЕНИЕТО ЗА ЧЕТЕНЕ И РАЗБИРАНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО ученикът/ученичката:

БЕ.3.1.1. разбира по-дълги и по-сложни текстове.

Задача

Прочетете текста и отговорете на въпросите.

Бурано - островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което Градът на гондолите не може и да мечтае. За туристите днес островът предлага освежаваща цветна терапия и тишина, каквито няма във Венеция. Камбанената кула към църквата "Сан Марино" е наклонена дори повече от известната по целия свят кула в Пиза. Местните жители продължават да вярват и да разказват на посетителите, че това се дължи на слабостта към алкохола на строителните работници.
Наред с наклонената кула Бурано е известен и като остров на дантелата. Тук се намира т.нар. дантелено училище, както и музеят на дантелата, в който са показани експонати от XVIIIвек. По онова време производството на дантела в Бурано е било в разцвета си и местните жителки са създавали с ръцете си шедьоври, които са се търгували по целия свят на много високи цени. Древна легенда разказва за млад венециански мореплавател, донесъл на жена си красиви водорасли от далечни страни.
С цел да запази формите на този необикновен подарък, жената ги пресъздала с кука и конец и поставила началото на неколковековна дантелена традиция в Бурано.
Днес главната улица на острова е буквално покрита с магазини за дантела, но много малка част от предлаганото е изплетено на острова.

1. Кое твърдение е вярно според текста?
а) Всички дантели, които днес се предлагат на остров Бурано, са изплетени там.
б) Венеция е един от градовете в Италия, който се отличава с тишина и спокойствие.
в) На Бурано се намира камбанена кула, която е наклонена много повече от кулата в Пиза.
г) В музея на дантелата са показани експонати от деветнадесети век.

2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
а) Древна легенда разказва за появата на остров Бурано в лагуната на Венеция.
б) И днес на острова продължават да се предлагат прочутите дантели на Бурано.
в) Камбанената кула на острова е наклонена повече от известната кула в Пиза.
г) Островът предлага на туристите тишина и спокойствие, които не са характерни за Венеция.

Отговори

1. в)
2. а)

БЕ.3.1.2. намира ключови думи и прави резюме на текста.

Задача

Кои са ключовите думи в същия текст?

а) спокойствие, тишина;
б) камбанената кула, дантелата;
в) местните жители, туристите;
г) островът, лагуната.

Отговор

б) камбанената кула, дантелата

БЕ.3.1.4. чете и тълкува по-сложни нелинеарни елементи от текста: сложни упътвания, таблици, диаграми и графики.

Задача

Погледнете внимателно таблицата и отговорете на въпросите.

Лични местоимения

Именителен падеж

Винителен падеж

Дателен падеж

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

Пълни

Кратки

аз

ние

мене

ме

нас

ни

на мене

ми

на нас

ни

ти

вие

тебе

те

вас

ви

на тебе

ти

на вас

ви

той

тя

то

те

него

нея

него

го

я

го

тях

ги

на него

на нея

на него

му

ѝ

му

на тях

им

а) Посочете пълната форма на личното местоимение във винителен падеж, 2.л., мн.ч.

_________________________________

б) Посочете кратката форма на личното местоимение в дателен падеж, 1.л., ед.ч.

_________________________________

Отговор

а) вас
б) ми

 

2. ПИСМЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ

В областта на ПИСМЕНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ученикът /ученичката:

БЕ.3.2.1. организира текст в логически и правилно разпределени части; определя подходящо заглавие на текста и подзаглавия на частите на текста.

Задатак

Вашата задача е да напишете съчинение-разсъждение за силната привързаност към близките в стихотворението на Христо Ботев На прощаване. Направете план за написване на съчинението. Озаглавете го. Определете основните части (3 до 4 части) и накратко, с няколко думи, разкажете за съдържанието на всяка от частите.

Христо Ботев
НА ПРОЩАВАНЕ В 1868 Г.

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
Но кълни, майко, проклинай
таз турска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина -
да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги!
Аз зная, майко, мил съм ти,
че може млад да загина,
ах, утре като премина
през тиха бяла Дунава!
Но кажи какво да правя,
кат си ме, майко, родила
със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае
да гледа турчин, че бесней
над бащино ми огнище:
там, дето аз съм пораснал
и първо мляко засукал,
там, дето либе хубаво
черни си очи вдигнеше
и с онази тиха усмивка
в скръбно ги сърце впиеше,
там дето баща и братя
черни чернеят за мене!...
Ах, мале - майко юнашка!
Прости ме и веч прощавай!
Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен
срещу врагът си безверни.
Там аз за мило, за драго,
за теб, за баща, за братя,
за него ще се заловя,
пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!
А ти, 'га чуеш, майнольо,
че куршум пропей над село
и момци вече наскачат,
ти излез, майко - питай ги,
де ти е чедо остало?
Ако ти кажат, че азе
паднал съм с куршум пронизан,
и тогаз, майко, не плачи,
нито пък слушай хората,
дето ще кажат за мене
"Нехранимайка излезе", -
но иди, майко, у дома
и с сърце сичко разкажи
на мойте братя невръстни,
да помнят и те да знаят,
че и те брат са имали,
но брат им падна, загина,
затуй, че клетник не трая
пред турци глава да скланя,
сюрмашко тегло да гледа!
Кажи им, майко, да помнят,
да помнят, мене да търсят:
бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци,
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!
Дано ми найдат пушката,
пушката, майко, сабята,
и дето срещнат душманин
със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват...
Ако ли, майко, не можеш
от милост и туй да сториш,
то 'га се сберат момите
пред нази, майко, на хоро
и дойдат мойте връстници
и скръбно либе с другарки,
ти излез, майко, послушай
със мойте братя невръстни
моята песен юнашка -
защо и как съм загинал
и какви думи издумал
пред смъртта си и пред дружина...
Тъжно щеш, майко, да гледаш
ти на туй хоро весело,
и като срещнеш погледът
на мойто либе хубаво,
дълбоко ще ми въздъхнат
две сърца мили за мене -
нейното, майко, и твойто!
И две щат сълзи да капнат
на стари гърди и млади...
Но туй щат братя да видят
и кога, майко, пораснат,
като брата си ще станат -
силно да любят и мразят...
Ако ли, мале, майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка,
под байряк лични юнаци,
напети в дрехи войнишки,
с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби-змии на кръстът,
о, тогаз, майко юнашка!
О, либе мило, хубаво!
Берете цветя в градина,
късайте бръшлян и здравец,
плетете венци и китки
да кичим глави и пушки!
И тогаз с венец и китка
ти, майко, ела при мене,
ела ме, майко прегърни
и в красно чело целуни -
красно, с две думи заветни:
свобода и смърт юнашка!
А аз ще либе прегърна
с кървава ръка през рамо,
да чуй то сърце юнашко,
как тупа сърце, играе;
плачът му да спра с целувка,
сълзи му с уста да глътна...
Пък тогаз... майко, прощавай!
Ти, либе, не ме забравяй!
Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина...
Но... стига ми тая награда -
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, където е учител Ботьо Петков, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. През октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка.

През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Хр. Ботев - "Майце си".

От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Дим. Паничков, където се печата в. "Дунавска зора". През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност, но е освободен. Започва работа като печатар при Любен Каравелов, а по късно като сътрудник и съредактор на революционния орган. Започва активната му дейност като журналист. През 1875 г. издава стихосбирката "Песни и стихотворения".

Май 1876 г. - вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба "Радецки".

На 20 май 1876 г. е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

Литературното и публицистично наследство на Ботев не е голямо по обем, но по своите художествени достойнства то бележи връх не само във възрожденската, но и изобщо в цялостното развитие на българската литература. Най-известни стихотворения: На прощаване, Хаджи Димитър, Майце си, До моето първо либе, Моята молитва, Обесването на Васил Левски и др.

Отговор

Оценява се дали заглавието е подходящо, организираността на дадените части в логическа цялост и придържането към темата.

БЕ.3.2.2. създава самостоятелен аргументативен текст.

Задача

Родителите ти съобщават, че си мислят за преместване в по-голям град. Те биха искали да чуят и твоето мнение.
Твоята задача е да си помислиш добре за тази възможност, да решиш дали си за преместването или против него, да обмислиш причините и всичко това да го напишеш.
За тази задача имаш 90 минути. През това време трябва да решиш коя възможност ще застъпваш, да измислиш аргументи, с които ще защитаваш своето мнение, след това да напишеш текст, отново да го прочетеш, да провериш има ли грешки и да ги поправиш. Не забравяй да озаглавиш текста.

Твоята работа ще бъде оценена въз основа на:

- яснотата, целостността и смисловата завършеност на текста;
- яснотата на представеното мнение за преместването;
- отчетените аргументи, които не съвпадат с твоето мнение;
- спазването на правописните правила.

Моля, пишете четливо.

Успешна работа!

Отговор

Оценява се яснотата, цялостността и смисловата свързаност на текста, яснотата на изложеното мнение за преместването, отчитането на аргументите, които не съвпадат с твоето мнение и спазването на правописните правила.

БЕ.3.2.3. пише съчинение наблюдение (върху книга, филм, театрално представление), репортаж и дискусия.

Задача

Напишете статия по следната тема: Колко е важна модата днес

Хората имат различни мнения по въпроса за важността на модата в съвременния живот.

Статията трябва да започне с изтъкване на различни становища, да продължи с изнасяне на аргументи и да се завърши със заключение. Имайте предвид, че модата не се отнася само до облеклото, но и до много други неща.

Колко е важна модата днес

 
 
 
 
 
 
   

 

Отговор

Оценява се яснотата, целостността и смисловата свързаност на текста, яснотата и прецизността на изтъкнатите убедителни аргументи и адекватността на заключението, произтичащо от тях.

БЕ.3.2.4. пише резюме на по-дълъг и/или по-сложен текст.

Задача

Прочетете следния текст, а след това напишете резюмето му. Резюмето на текста трябва да съдържа най-важното, което си разбрал от текста.

В древна Елада най-свещеното късче земя е Олимпия, чието име и традиции са живи и сега. Нейният разцвет започва, когато дорийците издигат тук светилище в чест на бащата на боговете - Зевс.
Името на древния град се свързва с най-известните състезания, т.нар. олимпийски игри. Херакъл, великият митичен герой от древността, се смята за основател на игрите, организирани в чест на Зевс, които в продължение на около 1200 години - от 776 г. пр.н.е. до 393 г. от н.е. - се провеждат на всеки четири години.
Център на археологическите разкопки в Олимпия е дорийският храм на Зевс от времето между 470 и 456 г. пр.н.е., където първоначално се намира огромната статуя от злато и слонова кост на седящия Зевс Олимпийски, дело на Фидий. Храмът на богинята Хера, разположен северно от храма на Зевс, принадлежи все още на античната епоха. В него са запалвали олимпийския огън.
Стадионът на Олимпия е мястото, където са се провеждали олимпийските игри. Той е с дължина почти 193 м и с дълъг цилиндричен вход, наричан крипта. Там са допускани като участници и зрители само мъже. Единствената жена, която е допускана по време на игрите, е жрицата на богинята Хера. Във всички времена стадионът е възприеман като природна даденост. Зрителите са седели не върху помпозни мраморни стъпала, а върху земни насипи.

Напишете резюме на този текст. Първо си помислете за целта на текста и за най-важната информация, изнесена в него. След това напишете резюме в четири до шест изречения.

Резюме

 
 
 
 
   

 

Отговор

Оценява се дали резюмето съдржа само най-важната информация (за произхода на думата, какво представлява понятието). В него не трябва да има допълнителна информация и детайли.

БЕ.3.2.5. владее и умело прилага правописните правила на съвременния български книжовен език.

Задача

В следните изречения сложете запетая, където е необходимо.

а) Състарен и умислен скитникът се завърна в своя роден край.
б) Госпожо Петрова разбрахме че Вие сте пристигнала навреме.

Отговор

Състарен и умислен, скитникът се завърна в своя роден край.
Госпожо Петрова, разбрахме, че Вие сте пристигнала навреме.

 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, ДИАЛЕКТ И КНИЖОВЕН ЕЗИК

В областта на ГРАМАТИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.3.3.1. умее да разделя дума на срички.

 

Задача

Разделете на срички следните думи:

автомобил

човек

рисувам

детство

четлив

 

Отговор

ав·то·мо·бил

чо·век

ри·су·вам

дет·ство

чет·лив

 

БЕ.3.3.2. владее и прилага в речта си правоговорните норми.

Задача

Сложете ударенията на следните думи:

клас, момиче, чета, пея, хубаво, червено

Отговор

клàс, момѝче, четà, пèя, хбаво, червèно

БЕ.3.3.4. разпознава видове изречения по състав (прости изречения: разширени, безлични; сложни изречения: сложни съчинени и сложни съставни).

Задача

Кое от следните изречения е сложно по състав?
а) Всички отидоха да гледат световното първенство.
б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
в) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

Отговор

а)

 

Задача

Определете вида на подчиненото изречение в състава на сложното изречение.

Трудно е да се приеме истината.

Отговор

Подчинено допълнително изречение.

В областта на ЛЕКСИКАТА ученикът/ученичката:

БЕ.3.3.5. умее да определя значението на непознати думи и изрази въз основа на техния състав, на контекста, в който се употребяват, или въз основа на произхода им.

Задача

Определете значението на подчертаната дума в следното изречение:

…У - у! Студено!... Лутнали, припнали всички американци като чаркове на една машина, като че безсъзнателно, автоматически сноват, преплитат се и от машината капят долари, тези долари те пак ги влагат в машината и пак като чаркове сноват... Е, ами кога ще живеем? ...

безсъзнателно - ____________________________________________________.

Отговор

без да осъзнава какво прави

 

Задача

Определете значението на подчертаните думи в следното изречение:

Съвременният човек също се вълнува от възвишени чувства, също изживява изключителни събития, които предизвикват у него възторг. Върху поетиката на съвременната ода обаче се отразява стремежът към по-голяма естественост в преживяванията, без той да премахва основното - възторжения характер на чувството.

възторг - _______________________________.
естественост -_________________________________________ .

Отговор

възторг - голяма радост, възбуда
естественост - непринуденост, автентичност

БЕ.3.3.6. познава значението на думи и фразеологизми в научнопопулярни текстове, предназначени за младежта, и правилно ги употребява.

Задача

Кое от посочените фразеологични словосъчетания е със значение променя поведението си?
а) запъва се като магаре на мост;
б) хвърля ръкавица;
в) запява друга песен;
г) обира си крушите.

Отговор

в)

 

Задача

Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
а) вятър го вее;
б) той е мъгла;
в) вре си носа;
г) отнесен от вихъра.

Отговор

в)

 

4. ЛИТЕРАТУРА

В областта ЛИТЕРАТУРАТА ученикът/ученичката:

БЕ.3.4.1. умее да определя произведението, неговия вид и род според даден откъс, герои, ситуации, теми и мотиви.

Задача

Прочетете откъса и отговорете на въпросите.
"Защо не отваряш, воденичарино? - попита той. Воденичарят избъбли някакво смутено извинение, като се наведе покорно до земята и хвърли безпокоен поглед към дъното на воденицата, дето спеше Марийка.
- Ти сам ли си тука? - И Емексизът се обърна.
- Самичък - отговори бързо воденичарят, па като помисли, че лъжата е безполезна, притури: - И детето спи там.
В тоя миг Марийка се отви и обърна лицето си насам. Бледното сияние на ламбицата играеше по бялата й изпъчена гушка. Турците впиха жадни погледи в заспалата девойка. Студена пот обля челото на воденичаря. Емексизът се обърна с притворно добродушен вид към него:
- Чорбаджи, стори труд и иди ни купи едно стъкло ракия.
- Пехливан ага, сега е среднощ и всички кръчми са затворени в града - отговори воденичарят, разтреперан от страшната мисъл да остави Марийка сама с тия хора."

От кое произведение е взет откъсът? _________________________________

Авторът на произведението е: _________________________________

Към кой литературен вид принадлежи произведението? ______________________

Отговор

"Под игото"
Иван Вазов
Роман

БЕ.3.4.2. прави разлика между автора на произведението и лирическия субект или разказвача в произведението.

Задача

Открийте отношението между автора и лирическия субект в стиховете:

КАТО СЛЪНЦЕ

       ...Като слънце,
като божие слънце,
над живота ни кратък и беден,
и дори над деня ни последен
тя изгрява - греховна и свята.

        Като песен,
като майчина песен,
ненадейно в чужбина дочута,
поразява беглеца залутан -
любовта - съвестта на земята.

(Елисавета Багряна)

Какво е твоето заключение във връзка с текста?
а) Авторът и лирическият субект съвпадат.
б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.
в) Не съществува връзка между автора и лирическия субект.
г) Лирическият субект е Слънцето.
д) Лирическият субект е любовта.

Отговор

б) Очевидна е разликата между автора и лирическия субект.
д) Лирическият субект е любовта.

БЕ.3.4.3. различава езиковите средства; определя функцията на фигурите и тропите в текста.

Задача

Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?
героите наши, като скали твърди,
желязото срещат с железни си гърди ...
а) сравнение
б) метафора
в) градация
г) метонимия

Отговор

в) градация

 

Задача

Кой от глаголите НЕ е употребен метафорично:
а) градя планове;
б) цепи тишината;
в) счупи рекорда;
г) строя къща.

Отговор

г)

БЕ.3.4.4. разбира и умее да тълкува конкретна литературна творба.

Задача

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
В първа глава на повестта "Немили-недраги" от Иван Вазов надписите и изображенията по кръчмите и по кафенетата, държани от българи, разкриват:
а) безкористното родолюбие и свободолюбието на емигрантите;
б) ненавистта на поборниците за народна свобода към турския поробител;
в) революционния дух на предосвобожденската епоха;
г) безверието на хъшовете и жалкото им настояще в чужбина.

Отговор

г)

 

Учебни стандарти за български език за край на задължителното образование, които ще бъдат оценявани с непознати задачи

БЕ.2.1.3. Различава всички части на текст и книга, включително индекс,указател и библиография и умее да ги прилага.

Задача

Пред вас е една част от страница на Речник на литературните термини. Погледнете я внимателно и отговорете на въпроса:

Андрейчин Л., Георгиев Л., Илчев Ст., Костов - Български тълковен речник
Кратка българска енциклопедия, т.1-5, София, 1963-1969
Милев А., Братков Й., Николов Б. Речник на чуждите думи в българския език, София, 1954-1959.

От коя част на речника е този откъс?

Отговор

От библиографията.

БЕ. 2.1.6. В прости примерни текстове различава становището на автора.

Задача

Прочетете откъса от "Речника на литературните термини". В текста авторът говори за хайдушките народни песни, изказвайки своето становище. Подчертайте изречението, където той изказва становището си.

В хайдушките народни песни са предадени копнежът и борбите на поробения народ за свобода, увереността в собствените му сили, надеждите му в бъдещето. Животът, подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно. Хайдути стават смели момци и мъже, моми и жени, които не могат да търпят тиранията. Най-често ратаи, овчари и орачи грабват оръжието поради турски своеволия и чорбаджийски грабежи.

Отговор

Животът, подвизите и стремежите на хайдутина са обрисувани всестранно.

БЕ.3.1.3. намира аргументи в подкрепа на някоя теза или против нея в текста; прави изводи произтич

Задача

Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроса.
Поредният юбилей от Освобождението на България е добър повод да се обърнем към събитията от ония дни. А внушителната вече времева дистанция от 130 години ни позволява да погледнем на несбъдналия се санстефански идеал без гняв и пристрастие. В края на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 година, когато Високата порта започва преговори с руското главно командване за примирие, граф Николай Игнатиев получава нареждане от Петербург да подготви проект за мирен договор. При изработването му Игнатиев изхожда от решението на Цариградската посланическа конференция от декември 1876 година, на която Великите сили са се съгласили за създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. Тяхната територия съвпада почти напълно с границите на Българската екзархия от 1870 година.
Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части. Руската дипломация приема тяхното искане на Цариградската конференция с надеждата, че по този начин ще избегне нежелания военен сблъсък с Османската империя. Направеният компромис според граф Игнатиев има смисъл само при евентуално мирно решение на конфликта. След провала на конференцията, и особено след спечелената война, той смята, че подобен компромис не бива да се прави. И затова предвижда в проекта за мирен договор единна и неделима българска държава.

1. За какъв "несбъднал се санстефански идеал" се говори в текста?

 
 
 
 
 

 

Отговор

На Цариградската посланическа конференция от декември 1876 година Великите сили са се съгласили за създаването на две автономни български области в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа. Никоя от Великите сили не оспорва българския характер на въпросната територия, а само нейната големина, поради което я разделят на две части. След провала на конференцията подобен компромис не бива да се прави. И затова се предвижда в проекта за мирен договор единна и неделима българска държава.

Отговорът може да съдържа и допълнителна информация.

БЕ.3.3.3. владее частите на речта.

Задача

Напишете названията на подчертаните глаголни форми в следното изречение:
Без да продумат и дума, те тръгнаха надолу по склона, прегазиха реката, която още не беше придошла от пролетните порои и на зазоряване влязоха в селото.

a) тръгнаха ________________________________

б) не беше придошла ________________________________

Отговор

а) аорист (минало свършено време)

б) плусквамперфект (минало предварително време)

 

Задача

Запишете в таблицата основната форма на дадените думи и частта на речта, към която принадлежат. Две думи са дадени като пример. Внимавайте, за изменяемите думи трябва да напишете основната им форма.
Като влезе, отърси снега от дрехата си, протегна ръка в тъмнината, пристъпи и седна до камината. Душата му се върна в миналото. Заклюма над студеното огнище и се замисли.

Думата в изречението

Основна форма

Част на речта

снега

 

 

протегна

 

 

в

в

ПРЕДЛОГ

и

 

 

камината

 

 

Душата

душа

съществително име

му

 

 

над

 

 

студеното

 

 

Отговор

Думата в изречението

Основна форма

Част на речта

снега

сняг

съществително име

протегна

протегна

глагол

в

в

предлог

и

и

съюз

камината

камина

съществително име

душата

душа

съществително име

му

той

местоимение

над

над

ПРЕДЛОГ

студеното

студен

прилагателно име

БЕ.3.4.5. умее да изразява своето лично отношение към посоченото произведение и аргументирано да го обосновава.

Задача

Прочетете стихотворението, а след това отговорете на въпросите.

Тихият пролетен дъжд

Тихият пролетен дъжд
звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд
колко надежди изгряха!

Тихият пролетен дъжд
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд
пролетни приказки шъпне.

В тихия пролетен дъжд
сълзи, възторг и уплаха,
с тихия пролетен дъжд
колко искрици изтляха!

Николай Лилиев

Прочетете анализа на стихотворението Тихият пролетен дъжд. Със свои думи се обосновете защо този анализ не е напълно приемлив. Намерете поне две причини за това.

Заглавието е свързано със самото стихотворение, говори се за омразата към пролетния дъжд. Природата е израз на авторовите чувства. В произведението се говори за тъгата, предизвикана от пролетния дъжд, който е връзката на земята и небето.
Поетът символист Николай Лилиев дава израз в поетичния текст на мечтата си за красота и хармония, която ще се осъществи само когато престане да вали. Като основен мотив в творбата се откроява блянът му за прекрасното и трагичното усещане за неговата преходност в живота.

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Отговор

Ученикът показва, че е разбрал стихотворението. Изразява своето отношение към стихотворението, аргументирайки несъгласието между предложения анализ и личната си интерпретация на стихотворението.