Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Program završnog ispita u osnovnom obrazovanju i odgoju

Cilj programa završnog ispita

Cilj programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i odgoju je sukladno zakonu o osnovama sustava obrazovanja i odgoja ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) priprema učenika za polaganje završnog ispita na kraju obveznog osnovnog obrazovanja.

Struktura programa završnog ispita

Završnim ispitom procjenjuje se koliko je učenik tijekom osmogodišnjega školovanja ovladao znanjima i umijećima iz srpskog, odnosno materinskoga jezika, matematike, povijesti, geografije, biologije, fizike i kemije. Završni ispit nakon završenog osmog razreda polažu svi učenici. Završni ispit učenici će polagati u osnovnim školama u kojima su završili osmi razred. Učenici polažu završni ispit pismenim rješavanjem testova.

Na završnom ispitu u školskoj 2010./2011. godini uporabom testova provjerava se znanje učenika iz predmeta srpski jezik, odnosno materinski jezik i matematika po programu završnog ispita za navedenu školsku godinu.

Učenici koji osnovno obrazovanje stječu na jeziku nacionalne manjine umjesto srpskog imaju pravo polagati materinski jezik.

Sadržaj završnog ispita po programima završnog ispita za školsku 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014. godinu postupno se mijenja do školske 2013./2014. godine, po opsegu i strukturi, i to povećanjem broja predmeta koji se polažu i povećanjem broja nepoznatih ispitnih zadataka u testovima.

Učenici koji završni ispit polažu nakon završetka nastavne 2011./2012. godine, taj ispit polažu iz dva predmeta, i to srpski, odnosno materinski jezik i matematika, a testovi će imati 25% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% djelomično poznatih zadataka nastalih djelomičnom izmjenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka i 50% zadataka čiji sadržaji i rješenja nisu sadržani u zbirci.

Završni ispit za učenike koji taj ispit polažu nakon završetka nastavne 2012./2013. godine će se sastojati od dva predmeta, i to srpskog, odnosno materinskog jezika i matematike, a testovi završnog ispita će imati 25% djelomično poznatih zadataka i 75% potpuno nepoznatih zadataka.

Učenici koji završe osmi razred u školskoj 2013./2014. godini polažu završni ispit uporabom testa iz predmeta srpski jezik, odnosno materinski jezik, matematika i uporabom kombiniranog testa iz nastavnih predmeta, i to: povijesti, geografije, biologije, fizike i kemije. Testovi završnog ispita sastavljeni su od nepoznatih zadataka.

Zastupljenost pojedinačnih predmeta u kombiniranom testu strukturirana je prema postotku zastupljenosti u nastavnom planu od petog do osmog razreda.

Prvo probno završno testiranje iz kombiniranog testa će se obaviti tijekom školske 2011./2012. godine.

Drugo probno testiranje iz kombiniranog testa s potpuno nepoznatim zadatcima će se obaviti tijekom 2013. godine.

Program završnog ispita opisuje obrazovna postignuća koja se očekuju od učenika na kraju osnovnog školovanja.Ta postignuća utemeljena su u programima za srpski, odnosno materinski jezik i matematiku, kao i u dokumentu o standardima za kraj obveznog obrazovanja koje utvrđuje, sukladno Zakonu o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, Nacionalni prosvjetni savjet.

Obrazovni standardi za kraj obveznog obrazovanja definirani su na tri razine postignuća - osnovnoj, srednjoj i naprednoj razini. Razine obrazovnih standarda opisuju zahtjeve različite težine, kognitivne kompleksnosti i opsega znanja, od jednostavnijih k složenijima. Svaka sljedeća razina podrazumijeva učenikovo ovladavanje znanjima i vještinama s prethodne razine.

Osnovnu razinu postignuća čine znanja, vještine i sposobnosti kojima je ovladalo više od 80% učenika, srednju razinu postignuća čine znanja, vještine i sposobnosti kojima je ovladalo 50% učenika, a naprednom razinom postignuća ovladalo je oko 20% najboljih učenika.

Testovi koje učenici rješavaju na završnom ispitu sadrže zadatke kojima se ispituje ostvarenost obrazovnih standarda s osnovne, srednje i napredne razine. Testovi su koncipirani tako da obuhvaćaju sve razine znanja i sve sadržaje koji su procijenjeni kao temeljni i od bitnog značaja za nastavak školovanja.

Program završnog ispita, uz svaki standard sadrži zadatke koji na konkretan način prikazuju što se očekuje od učenika koji je ovladao određenim standardom. Neki standardi su ilustrirani jednim primjerom, a neki pomoću više njih.

Obrazovni standardi koji su u programu za školsku 2010./2011. godinu označeni zvijezdicom ne ispituju se zadatcima koji su predviđeni na završnom ispitu za navedenu školsku godinu.

Na osnovi programa završnog ispita u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2010./2011. godinu, donosi se zbirka zadataka. Zadatci iz programa sastavni su dio zbirke. Testovi koje učenici rješavaju sastavljeni su od zadataka iz zbirke i novih zadataka koje će učenici prvi put vidjeti na testiranju. Na završnim testovima učenici rješavaju 50% potpuno poznatih zadataka, prethodno objavljenih u zbirci zadataka, 25% zadataka "djelomično poznatih" (nastaju djelomičnom izmjenom zadataka koji su već objavljeni u zbirci zadataka), a 25% potpuno nepoznatih zadataka (učenik je unaprijed upoznat što se može ispitivati ovim zadatcima - odnosno primjerima zadataka, ali ne i zadatcima koji su uključeni u testove). Od ukupnog broja nepoznatih zadataka 40% zadataka je sa srednje, a 60% zadataka s napredne razine. Nepoznati zadatci vrjednuju se na isti način kao i poznati zadatci.

Učenik na osnovi općeg uspjeha i uspjeha na završnom ispitu ostvaruje ukupno 100 bodova, i to najviše 60 bodova na osnovi općeg uspjeha, a na osnovi uspjeha na završnom ispitu najviše 40 bodova.

Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu završni ispit sukladno svojim motoričkim i osjetilnim mogućnostima, odnosno uvjetima koje zahtijeva određena vrsta invaliditeta.

Prilagođavanje završnog ispita učenicima sa smetnjama u razvoju vrši se prema individualnom obrazovnom planu.

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja iz hrvatskoga jezika s primjerima zadataka

 

Sljedeći iskazi opisuju što učenik/učenica zna i može na osnovnoj razini.

 

1. VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMIJEVANJE PROČITANOG

U području VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMIJEVANJE PROČITANOG učenik/učenica:

HJ.1.1.1. razumije pročitani tekst

Zadatak

Pozorno pročitaj ulomak iz pisma koje je slikar Vincent van Gogh uputio svome bratu i u kojem govori o jednoj svojoj slici. Potom pogledaj tri poznate slike ovog umjetnika i na crtu ispod slike o kojoj je riječ stavi znak + .

"Palo mi je nešto novo na pamet i, evo skice...ovoga puta to je samo moja spavaća soba, jedino što tu boja čini sve i svojom jednostavnošću daje uzvišeniji stil stvarima, ona ovdje treba nagovijesti počinak ili spavanje uopće. Riječju, pogled na sobu trebao bi odmarati mozak ili, još bolje, maštu".

 

(Žitno polje s čempresima)

(Umjetnikova soba u Arlesu)

__________

__________

 

(Irisi)

__________

Rješenje

Umjetnikova soba u Arlesu +

HJ.1.1.2. razlikuje umjetnički i neumjetnički tekst, može odrediti svrhu teksta: izlaganje, opisivanje, pripovijedanje, argumentaciju, propagandu

Zadatak

Pročitaj sljedeći tekst i zaokruži slovo ispred točnog odgovora:

Bašćanska se ploča tijekom jeseni izlaže na prvom katu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prema propozicijama o izlaganju, djelo će biti dostupno građanima deset dana. Snimanje nije dozvoljeno.

Navedeni tekst:

a) opisuje

b) komentira

c) definira

d) obavještava

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

d) obavještava

HJ.1.1.3. prepoznaje različite funkcionalne stilove na jednostavnim primjerima

Zadatak

Ako je tekst administrativni, iza njega napiši "A", ako je publicistički, napiši "P", a ako je znanstveni, napiši "Z":

a) Prijavljivanje za ovogodišnju sezonu ljetnih kampova kod nas i u svijetu počelo je krajem ožujka i dosad se, kako doznajemo od organizatora u udruženju "Mladih istraživača Srbije", prijavilo već 430 mladih volontera. Ima još oko 1 700 slobodnih mjesta, a prijavljivanje je otvoreno do popune kampova. _______

b) Po vidu su glagoli svršeni i nesvršeni. Nesvršeni glagoli izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena. Svršeni glagoli izriču radnju koja je u određeneom vremenu već svršena bilo u cjelini bilo samo djelomično. Neki glagoli mogu biti dvovidni: svršeni i nesvršeni. _______

c) Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.

Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.

Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. _______

Rješenje

a) P,
b) Z,
c) A

HJ.1.1.4. razlikuje osnovne dijelove teksta i knjige (naslov, nadnaslov, podnaslov, osnovni tekst, poglavlje, ulomak, sadržaj, predgovor, pogovor); prepoznaje navod; služi se sadržajem kako bi pronašao/la određeni dio teksta

 

Zadatak

Pred tobom je dio sadržaja jedne knjige. Pozorno ga pregledaj i odgovori na pitanja.

SADRŽAJ

 

Stranica

REČENICA

195

GRAMATIČKO USTROJSTVO REČENICE

197

PREDIKAT

197

SUBJEKT

198

GLAGOLSKE DOPUNE

199

Objekt

199

Priložne oznake

200 - 206

PRIDJEVNE DOPUNE

207

IMENIČNE DOPUNE

208

Atribut

209 - 211

Apozicija

211 - 213

PREDIKATNI PROŠIRAK

214

SUBJEKTNI I PREDIKATNI SKUP

215

NEOGLAGOLJENA REČENICA

216

REČENICA S NEIZREČENIM SUBJEKTOM

217

BESUBJEKTNA REČENICA

218

REČENICA S VIŠE ISTOVRSNIH ČLANOVA

219

REČENICA PO PRIOPĆAJNOJ SVRSI

220

REČENICE PO SASTAVU

221

JEDNOSTAVNA REČENICA

222

SLOŽENA REČENICA

223 - 226

NEZAVISNO SLOŽENA REČENICA

227

Rečenični niz

228

Sastavne rečenice

229 - 231

Rastavne rečenice

231 - 232

Suprotne rečenice

232 - 235

Isključne rečenice

235 - 237

Zaključne rečenice

238 - 241

a) Na kojim stranicama možeš čitati o priložnim oznakama?

__________________

b) Navedi broj stranice na ko joj počinje tekst o složenim rečenicama.

__________________

Rješenje

a) 200-206 b) 223

HJ.1.1.5. pronalazi i izdvaja osnovne informacije iz teksta prema zadanim kriterijima

Zadatak

Pročitaj sljedeći tekst, a zatim riješi zadatak.

Doseljenje Hrvata u današnju postojbinu

Pitanje podrijetla Hrvata nije do danas posve objašnjeno. O najranijoj hrvatskoj povijesti sačuvano je vrlo malo povijesnih izvora na temelju kojih bi se mogli donijeti sigurni zaključci. Stoga se u proučavanje podrijetla Hrvata, osim povjesničara, često uključuju i drugi znanstvenici - arheolozi, jezikoslovci, antropolozi i dr. - koji našoj spoznaji dodaju nove podatke. Postoji nekoliko teorija o podrijetlu Hrvata. Ono što se sa sigurnošću može tvrditi jest da se Hrvati ubrajaju u skupinu slavenskih naroda, te da se ni danas ni u prošlosti niti po jeziku niti po običajima niti po imenima i nazivima mjesta nisu bitno razlikovali od pripadnika ostalih slavenskih naroda.
Hrvatska su se plemena naselila na područje današnje Hrvatske na kraju VII. i početku VIII. stoljeća. Proces doseljavanja trajao je dugo. Tijekom preseljenja Hrvatima se na putu ispriječila država Avara, nomadskoga naroda koji se nešto ranije naselio u Podunavlju.
Kasnije je nastala predaja prema kojoj su se na čelu sedam hrvatskih plemena, koja se se doselila u novu postojbinu, nalazila petorica braće i dvije sestre. Oni su, navodno, vodili svoje suplemenike od ravnice Karpatskoga gorja i Panonske nizine do Jadranskoga mora.
Na svome su se putu prema jugu Hrvati često sukobljavali s narodima s kojima su se susretali, napose s Avarima i Romanima, ali su ponekad i surađivali s njima.

Na putu u današnju postojbinu Hrvatima se se ispriječili:

a) Huni
b) Angli
c) Avari
d) Spartanci

Zaokruži točan odgovor.

Rješenje

c) Avari

HJ.1.1.7. povezuje informacije i ideje iznesene u tekstu, uočava jasno iskazane odnose (vremenski slijed, sredstvo - cilj, uzrok - posljedica i sl.) i izvodi zaključke zasnovane na jednostavnijem tekstu

Zadatak

Pozorno pročitaj navedene rečenice i utvrdi njihov redoslijed, upisujući na crtu ispred svake broj 1, 2 ili 3.

___ Ukupna površina svih jezera iznosi približno 2 kvadratna kilometra. Oko ¾ navedene površine otpada na dva najveća jezera: Kozjak - 81,5 ha i Prošće - 68 ha.

___ Plitvička su jezera smještena u istočnoj Lici, između planina Male Kapele i Ličke Plješivice, a neposredno uz cestu što povezuje Zagreb i Dalmaciju. Ime se odnosi ponajprije na skupinu jezera, a u širem smislu i na cijeli okolni kraj.

___ Neka su jezera površinom vrlo mala i dio su razgranatih slapišta, pa ni u narodu nemaju ustaljene nazive. Tijekom povijesti spominje se različiti broj jezera. Danas se obično navodi 16 jezera.

Rješenje

2, 3, 1

HJ.1.1.8. čita jednostavne nelinearne elemente teksta: legende, tablice, dijagrame i grafikone

Zadatak

Pred tobom je dio repertoara za prosinac zagrebačkih kazališta za djecu. Želiš svoga mlađeg brata odvesti u kazalište 23. 12. Napiši nazive triju predstava koje će toga dana biti izvedene u kazalištima:

KAZALIŠTE MALA SCENA
Medveščak 2
10000 Zagreb, tel.
01/468-3352
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, srijeda: od 8 do 16 sati
četvrtak i petak: od 8 do 18 sati
subota: od 9 do 20 sati

18. 12. u 10:30; Priča o svjetlu, Ivica Šimić
20. 12. u 10:30 i 13:00; Priča o svjetlu, Ivica Šimić
21. 12. u 9:00, 13:00 i 17:00: Rock’n’roll za dva miša, Ivor Martinić
22. 12. u 10:30 i 13:00; Priča o svjetlu, Ivica Šimić
23. 12. u 11:00 i 13:00; Priča o svjetlu, Ivica Šimić

Zagrebačko kazalište lutaka
Trg kralja Tomislava 19
10000 Zagreb, tel. +385/1 4878 444
e-mail: kazaliste.lutaka@zkl.hr
Ulaz za gledatelje: iz Ulice baruna Trenka 3

21. 12. u 10:00 i 17:00: Ježeva kućica, Branko Ćopić
22. 12. u 9:30 i 12:00; Svarožić, Ana Tonković-Dolenčić
23. 12. u 11:00 i 13:00; Svarožić, Ana Tonković-Dolenčić

Blagajna radi utorkom i srijedom od 10:00 do 13:00,
četvrtkom i petkom od 15:00 do 18:00 te sat vremena prije početka predstave.

Dječje kazalište "Smješko"
Prilaz Đure Deželića 76
10000 Zagreb, tel./fax.: 01/ 3704 377
e-mail: kazaliste-smjesko@inet.hr

20. 12. u 11:30 i 16:00 i 19:00; Bilo jednom slovo A, Mario Kovač
21. 12. u 9:00 i 17:00: Što nedostaje Djedici Mrazovskom?, L. Bittnec
22. 12. u 10:30 i 13:00; Što nedostaje Djedici Mrazovskom?, L. Bittnec
23. 12. u 11:00 i 13:00; Što nedostaje Djedici Mrazovskom?, L. Bittnec

Nazivi predstava su:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________

Rješenje

1. Priča o svjetlu

2. Svarožić

3. Što nedostaje Djedici Mrazovskom?

 

Zadatak

Pred tobom je prikaz mjesečne vremenske prognoze. Pozorno pogledaj i odgovori na postavljena pitanja.

1. Kojih se datuma očekuje magla?
2. Kojih će datuma temperatura biti ispod 12 stupnjeva?

Rješenje

1. 5. - 8., 16., 21., 27.
2. od 1. do 3.

 

2. PISMENO IZRAŽAVANJE

U području PISMENO IZRAŽAVANJE učenik/učenica:

HJ.1.2.1. zna i rabi latinično pismo

Zadatak

Napiši pisanim slovima:

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

__________________________________________________________________

KNJIGA O DŽUNGLI

_________________________________________________________________

TRG CVIJEĆA

_________________________________________________________________

Rješenje

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Knjiga o džungli

Trg cvijeća

HJ.1.2.2. sastavlja razumljivu, gramatički točnu rečenicu

Zadatak

Napiši četiri rečenice na temu:

Vrijeme velikoga odmora

U sastavu ispričaj neki događaj koji se dogodio u školskom dvorištu tijekom velikoga odmora. Možeš izabrati događaj u kojemu si sudjelovao ili onaj kojemu si svjedočio.

Odgovor će biti vrjednovan na temelju razumljivosti i gramatičke točnosti.

Rješenje

U svakoj se rečenici vrjednuje razumljivost i gramatička točnost.

 

HJ.1.2.3. sastavlja jednostavan izlagački, pripovjedni i opisni tekst koji može organizirati u smislene cjeline (uvodni, središnji i završni dio teksta)

Zadatak

Tvoj je zadatak napisati sastavak na temu:

Vrijeme velikoga odmora

U sastavu trebaš opisati izgled dvorišta ili mjesta na kojem provodite odmor, ponašanje tvojih prijatelja te tvoje ponašanje. Kako izgleda taj isti prostor tijekom, prije ili poslije velikog odmora?

Rješenje

Uradak će se vrjednovati ovisno o tome koliko odgovara temi te kakva je kompozicija sastavka (uvodni, središnji i završni dio teksta).

 

Zadatak

Tvoj je zadatak napisati sastavak na temu:

Vrijeme velikoga odmora

U njemu objasni, tj. opiši što je veliki odmor u školi. Zamisli kako trebaš objasniti što je veliki odmor nekome tko tek treba postati učenikom, a postavlja ti pitanja: kada?, koliko?, gdje? i što?

Rješenje

Rad će biti vrjednovan ovisno o tomu odgovara li temi i kakva je kompozicija sastavka (uvodni, središnji i završni dio teksta).

HJ.1.2.4. može prepričati tekst

Zadatak

Tvoj zadatak je:

• pozorno pročitati tekst; dok čitaš, možeš podvlačiti i obilježavati tekst te praviti zabilješke, što se ne će ocjenjivati;
• kad završiš s čitanjem, tekst prepričaj svojim riječima.

Djetinjstvo i školovanje Ivice Kičmanovića

S kriškom sira i nešto kruha u torbici gegasmo mi dan na dan u seosku pučku školu. Iz kuće našega susjeda maloga "kanonika", polazili su sa mnom Miho i Pero. Miho bijaše prava slika i prilika svoga oca. Malen, jak, otresit i crnomanjast dječarac teško je učio, a još manje znao. Pero je bio bjelokos kano janje, a slabušan i mekan poput kanarinca. On je lakše učio od svoga brata Mihe, ali bijaše mlake, nemarne naravi. Kada ga učitelj oštrim glasom upita: - Zašto, Pero, danas opet ne znaš lekcije? - on ni najmanje zbunjen, hladno kao da iz njega diše led, odgovara: - Nijesam učio. - A zašto nijesi učio, majčin sine? - Nije mi se htjelo. - Kako ti se nije htjelo? - Tako! Sanjao sam da su došli anđeli po mene da me odvedu u daleku, veliku, beskrajnu livadu, punu zelenila i cvijeća. Slatko me cjelivaju i grle, te mi šapću da mi ne treba ništa učiti... Meni je tako ugodno, ugodno bilo... Ja o tom mislim, često mi srce dršće, pred očima tamni i nešto kao da će me onaj hip zaduštiti... Biva da me netko polagano podiže i vuče uvis... kao da ću poletjeti... Tako to... Ne mogu učiti, neću učiti. _ Sada bi učiteljev krupni glas omekšao, di je bio kano i Perin. - Sjedi, sjedi, Perica moj! - On ga pogladi: - Ti ćeš već drugi put naučiti. - A Perici se zarumeniše jagodice na slabašnim bijelim obraščićima. Očice bi nepomično upirao u sliku raspetoga Isusa na stijenio kano da su mu jedva vidljive kapljice znoja zaiskrile na zjenicama. Svi smo voljeli Pericu. Sažalno, sveto, duboko neko čuvstvo obuzimalo je duše naše. A ja u takvim suzama vazda tajno i kradom otirah suze.
Miho obično nije znao lekcije ili je teško odgovarao i zapinjao da je učitelj iz njega vukao riječi kao duboko zabite čavle iz tvrda drva... - Slabo, slabo, Miško moj! - uzmahne učitelj glavom... Slabo... - Ja sam učio dugo, glava me još i sad boli... - odvraća Miho okorjelo i sporo, a oči su mu neprestance uprte u zemlju. Brata Peru nije volio. Često bi ga gurnuo, bocnuo podmuklo. Ovaj mu se krotko ugibaše te ga katkad mirno opominjaše: - Miho, zašto si takav...
Pero je uvijek sanjario i zanosio se u neki nama nepoznati svijet. Često mu u takvu sanjarenju zatreptiše ušne mišice na smiješak. No hitro se ispravi i poozbilji. Dirne li ga tko, on se blago ogleda, nasmiješi i makne dalje sa svoja mjesta kano da će reći: - Izvoli, brate, ako ti je tijesno, ili ako sam ti na putu...
Ja sam vrlo napredovao u učenju, pisanju i računanju. Bijah najbolji učenik, čega, dakako, sam nijesam znao. Bilo mi je nedokučivo kako da moji drugovi ovo ili ono ne shvaćaju. Pogotovo žalih svoje susjede Mihu i Peru.

(ulomak iz romana U registraturi Ante Kovačića)

Rješenje

Prihvatljiv odgovor:

Tekst se može prepričati sažeto ili opširno.
a) Ukoliko učenik sažima tekst, nužno je izdvajanje glavnih dijelova teksta (informacija, ideja, zaključaka…) i povezivanje u smislenu cjelinu.
b) Ukoliko učenik prepričava tekst opširno, sastav treba sadržavati glavne informacije, uz sporedne (u većoj/manjoj mjeri), tako da čine smislenu cjelinu.
Učenik u većoj mjeri prepričava svojim riječima (npr. umjesto arhaizama, upotrebit će književne izraze)

Neprihvatljiv odgovor:

Tekst se može prepričati sažeto ili opširno:
a) Učenik sažima tekst i ne izdvaja glavne dijelove teksta (informacije, ideje, zaključke), niti ih povezuje u smislenu cjelinu.
b) Učenik prepričava tekst opširno, uglavnom prepisujući pročitani tekst.

Napomena:
Učenik može tumačiti/komentirati tekst koji prepričava (posebno ako prepričava opširno).

HJ.1.2.5. svoj jezik prilagođava mediju izražavanja (govoru i pismu), temi, prigodi i sl.; prepoznaje i rabi odgovarajuće jezične oblike (formalni ili neformalni)

Zadatak

Zadana rečenica pripada razgovornom, neformalnom stilu. Promijeni ju tako da se može rabiti i u službenim, formalnim situacijama.

Od staroga sam uzeo fotoaparat i fotke su ispale super.

__________________________________________________________________

Rješenje

Uzeo sam očev fotoaparat i fotografije su ispale odlično.
Ili:
Od oca sam uzeo fotoaparat i fotografije su ispale odlično.

HJ.1.2.6. vlada osnovnim žanrovima pisane komunikacije: sastavlja pismo; popunjava različite obrasce i formulare s kojima se susreće u školi i svakodnevnom životu

Zadatak

Vodeći računa o pravopisu, tiskanim slovima popuni rubrike u prijavnici za upis u srednju školu. Popuni samo one rubrike koje su napisane sivom bojom.

Rješenje

HJ.1.2.7. zna se služiti školskim izdanjem pravopisa

Zadatak

Pred tobom je dio sadržaja Hrvatskoga školskog pravopisa Sande Ham. Pozorno ga pregledaj i odgovori na pitanja.

Hrvatski školski pravopis

_________________________________________________________________

priopćavati, priopćavam
priopćenje
priopćiti, priopćim
pripeći, pripečem
pripovijedalac
pripovijedati, pripovijedam
pripovijest
pripovijetka, pripovijedaka i pripovijetki
pripovjedač
pripovjedačica
pripovjedački
pripovjediti, pripovjedim
pripovjedni
pripriječiti, pripriječim
priprijetiti, priprijetim
priprječavati, priprječavam
priručnik
prisjećanje
prisjećati se, prisjećam se

_________________________________________________________________

136

Kako glasi G mn. imenice pripovijetka? _________________________________________

Rješenje

pripovijedaka i pripovijetki

HJ.1.2.8. primjenjuje pravopisna pravila (iz svih područja) u jednostavnim primjerima

Zadatak

Zaokruži slovo ispred rečenice koja je napisana prema pravopisnim pravilima.

a) Govorio je ne iskreno sa mnom cijelu večer.

b) U najbolje riješenom zadatku nije bilo ne pravilnosti.

c) Plodovi koje smo ubrali nisu bili ne korisni.

d) Svi su odustali od igre ne znajući gdje sam se sakrio.

Rješenje

d) Svi su odustali od igre ne znajući gdje sam se sakrio.

 

Zadatak

Napiši slovima sljedeće brojeve:

48

 

 

128. 

 

 

500

 

 

XII.

 

 

Rješenje

četrdeset (i) osam, sto dvadeset (i) osmi, petsto (pet stotina), dvanaesti

HJ.1.2.9. ima izgrađenu jezičnu toleranciju i negativan stav prema jeziku diskriminacije i govoru mržnje*

3. GRAMATIKA, LEKSIK, RAZVOJ KNJIŽEVNOGA JEZIKA

U potpodručju GRAMATIKA učenik/učenica:

HJ.1.3.1. zna osobine i vrste glasova; dijeli riječ na slogove u jednostavnijim primjerima; primjenjuje književnojezična pravila vezana uz glasovne promjene

Zadatak

Zaokruži je li tvrdnja točna ili netočna.

a) Treperenjem glasnica nastaju zvučni glasovi.

T

N

b) Svi zvučni glasovi imaju svoje bezvučne parnjake.

T

N

c) Glasovi j, m, n, v, r, l, lj, nj zovu se zvonačnici.

T

N

d) Pri tvorbi glasova glasnice nemaju važnu ulogu.

T

N

Rješenje

a) T, b) N, c) T, d) N

 

Zadatak

Dopuni sledeći tekst:
Jezik se bilježi slovima. Slovo je pisani znak za jezični glas. Glasovi prilikom čijeg izgovora zračna struja slobodno prolazi kroz govorni kanal nazivaju se ___________________. Glasovi prilikom čijeg izgovora zračna struja nailazi na prepreku nazivaju se ___________________.
Glasovi prilikom čijeg izgovora glasnice trepere su ______________________, a oni prilikom čijeg izgovora ne trepere su ______________________.

Rješenje

samoglasnici/otvornici, suglasnici/zatvornici
zvučni, bezvučni

 

Zadatak

U kvadratiće upiši zvučne parnjake navedenih bezvučnih glasova. Ako zvučni parnjak ne postoji, upiši kosu crtu:

t

č

ć

s

h

 

 

 

 

 

Rješenje

t

č

ć

s

h

d

đ

z

/

 

Zadatak

Od zadanih dijelova načini riječ. Pripazi na glasovne promjene:

iz- + čistiti

= __________________________

raz- + ljutiti

= __________________________

od- + dahnuti  

= __________________________

raz- + širiti

= __________________________

pod- + pisati

= __________________________

Rješenje

iščistiti, razljutiti, odahnuti, raširiti, potpisati

 

Zadatak

Upiši odgovarajući oblik riječi koja je u zagradi:

a) Ja vučem, a oni ne _______________ (vući).
    Ti možeš, a ja ne ______________ (moći).

b) U __________________ (čestitka) sam poželio svom prijatelju da njegov klub ponovno zaigra u prvoj _________________ (liga).

c) Na izložbi je bilo puno _________________ (posjetitelj). Svim je tim ______________ (posetitelj) slikar posebno zahvalio.

Rješenje

a) vuku, mogu
b) čestitki (čestitci), ligi
c) posjetitelja, posjetiteljima

HJ.1.3.2. uočava razliku između književnog i neknjiževnog naglašavanja *

HJ.1.3.3. određuje mjesto rečeničnog naglaska u jednostavnim primjerima

Zadatak

U rečenici koja je odgovor na pitanje podvuci riječ na kojoj stoji rečenični naglasak:

a) (- Kada je Janko doputovao?)
    - Jučer je doputovao.

b) (- Kome si to rekla?)
    - Nisam rekla nikome.

Rješenje

a) Jučer, b) nikome

HJ.1.3.4. prepoznaje vrste riiječi; zna osnovne gramatičke kategorije promjenjivih riječi; primjenjuje književnojezična pravila vezana uz oblike riječi

Zadatak

Razvrstaj riječi prema vrsti: ljetni, igračka, naš, sreća, ljetovati, igrati, sretan, taj

imenice _____pridjevi______zamjenice _____glagoli______

igračka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenje

igračka

 

ljetni

 

naš

 

ljetovati

sreća

 

sretan

 

taj

 

igrati

 

Zadatak

U tekstu su podvučeni oblici aorista. Zamijeni ih prezentom, kao što je započeto:

Kad ribice odoše, navali Rak Krojač na posao. Posla račiće nabrati materijal potreban za riblje haljine: riječne bisere, sedef, šareni sitni pijesk. A čim se oni vratiše, poče on praviti nova odijela nižući biser i sedef na duga vlakna like.
Za to su vrijeme ribe spremale vir za zabavu. Predvečer uputiše se Raku Krojaču da vide što je s haljinama.

Kad ribice odu, ___________ Rak Krojač na posao. ___________ račiće nabrati materijal potreban za riblje haljine: riječne bisere, sedef, šareni sitni pijesk. A čim __ oni ______, _________ on praviti nova odijela nižući biser i sedef na duga vlakna like.
Za to su vrijeme ribe spremale vir za zabavu. Predvečer __ ______ Raku Krojaču da vide što je s haljinama.

Rješenje

navali, pošalje, se vrate, počne, se upute

 

Zadatak

Podvučene riječi razvrstaj u zadane grupe:

Ja mislim da nema smisla pisati predgovor autobiografiji. Ako život čovječji i ima neki predgovor, on je tako intimne prirode da se o njemu uopće i ne piše. Ali se meni predgovorom valja opravdati što sam počeo ovaj posao - pisanje biografije - kojim se obično bave propali političari. I eto, toga opravdanja radi, moram ovu prvu glavu posvetiti predgovoru.

a) Imenice:

_____________________________________.

b) Pridjevi:

_____________________________________.

c) Zamjenice:

_____________________________________.

d) Prilozi:

_____________________________________.

e) Brojevi:

_____________________________________.

f) Glagoli:

_____________________________________.

g) Prijedlozi:

_____________________________________.

h) Veznici:

_____________________________________.

i) Čestice:

_____________________________________.

Rješenje

a) smisla, život, predgovorom, pisanje
b) čovječji, intimne
c) ja, neki, ovaj, kojim, toga
d) tako, obično
e) prvu
f) mislim, pisati, moram
g) o, radi
h) ako, da, ali, i
i) ne, eto

HJ.1.3.5. razlikuje jednostavne riječi od složenica, prepoznaje korijen riječi, tvori riječ prema zadanom značenju na temelju postojećih tvorbenih modela

Zadatak

Zaokruži slovo ispred niza koji predstavlja porodicu riječi.

a) radnja, raditi, rad, radar, radnica
b) pisati, pisac, pisar, natpis, upis
c) kositi, kosac, košnja, otkos, prkos

Rješenje

b)

HJ.1.3.6. prepoznaje sintaktičke jedinice (riječ, sintagmu, rečenicu)

Zadatak

Uz sljedeće rečenice napiši jesu li nezavisno ili zavisno složene.

a) Mama ide sama u kino, a tata ide na utakmicu._____________
b) Ivana je dobro naučila, zato je dobila peticu._______________
c) Tko rano rani, dvije sreće grabi._________________________
d) Stići ćeš na vlak ako požuriš.____________________________

Rješenje

a) nezavisna
b) nezavisna
c) zavisna
d) zavisna

 

Zadatak

Okomitom crtom razdvoji surečenice.

a) Subotica je da ju jedva prepoznajem i čini mi se da nikad nisam ni bila Subotičanka.

b) Branka je mirno crtala iako ju je mama nekoliko puta pozvala.

Rješenje

a) Subotica je /da ju jedva prepoznajem/ i čini mi se /da nikad nisam ni bila Subotičanka.

b) Branka je mirno crtala/ iako ju je mama nekoliko puta pozvala.

HJ.1.3.7. razlikuje osnovne vrste nezavisnih rečenica

Zadatak

Napiši veznike nezavisno složenih rečenica.

a) sastavne rečenice: _____________________________

b) rastavne rečenice: _____________________________

c) suprotne rečenice:_____________________________

d) isključne rečenice:____________________________

e) zaključne rečenice: ____________________________

Rješenje

a) sastavne: i, pa, te, ni, niti
b) rastavne: ili
c) suprotne: a, ali, nego, već, no
d) isključne: jedino, jedino što, samo, samo što, tek, tek što
e) zaključne: dakle, zato, stoga

HJ.1.3.8. određuje rečenične i sintagmatske dijelove u školskim (jednostavnim) primjerima

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeću rečenicu i odredi službu riječi u njoj.

Ivana, moja susjeda, nedjeljom pravi voćne kolače.

Zadatak riješi povezivanjem riječi iz lijevoga stupca s riječima iz desnoga, kao što je započeto:

Rješenje

1 b), 2 c), 3 d), 4 e), 5 a)

 

Zadatak

Popuni tablicu određujući rečenične dijelove kao što je započeto:

Marko će sutra u školu ponijeti slatkiše.

Kako glasi rečenični dio

Marko

 

 

 

 

Naziv rečeničnog dijela

 

 

 

 

PRILOŽNA OZNAKA MJESTA

Rješenje

Kako glasi rečenični dio

Marko

će ponijeti

sutra

slatkiše

u školu

Naziv rečeničnog dijela

SUBJEKT

PREDIKAT

PRILOŽNA OZNAKA VREMENA

(IZRAVNI) OBJEKT

PRILOŽNA OZNAKA MJESTA

 

Zadatak

Pridružujući slova brojkama, poveži točne odgovore.

1.- ___; 2.- ___; 3. - ___; 4. - ___; 5. - ___; 6. - ___

1. atribut

a) Imenica koja pobliže označava drugu imenicu i slaže se s njom u padežu.

2. predikat

b) Jezgra svake rečenice.

3. apozicija

c) Vršitelj glagolske radnje.

4. objekt

d) Kazuje okolnosti vršenja radnje.

5. priložna oznaka

e) Predmet glagolske radnje.

6. subjekt

f) Riječ koje dopunjuju značenje imenica.

Rješenje

1.- f; 2. - b; 3. - a; 4. - e; 5. - d; 6. - c.

HJ.1.3.9. pravilno rabi padeže u rečenici i sintagmi

Zadatak

Riječi koji se nalaze u zagradi napiši u njihovom ispravnom obliku:

Rođena sam u ________________ (Višnjevac), gde je moj otac bio učitelj. Ali, još dok sam bila beba, preselili smo se u _________________ (Vuka). To je, također, selo u _______________________ (slavonska ravnica), koje je okruženo nepreglednim ________________ (polja).
Ima tu i _______________ (rijeke). Pokraj ________________________ (jedna takva rijeka), po kojoj je selo ___________________ (dobiti ime), sam odrasla. Tamo sam s ________________ (dječaci) pravila __________________ (vodenice) od _____________________ (kukuruzovina). Odrasla sam slušajući pjev ________________ (ptice), trčeći po _____________ (livade) i gledajući _________________ (oblaci).

Rješenje

Višnjevcu, Vuku, slavonskoj ravnici, poljima, rijeka, jedne takve rijeke, dobilo ime, dječacima, vodenice, kukuruzovine, ptica, livadama, oblake.

HJ.1.3.10. pravilno rabi glagolske oblike (osim imperfekta)

Zadatak

U sljedeću rečenicu upiši odgovarajući glagolski oblik glagola saznati:

Da su Marko i Luka prošle nedjelje govorili istinu, mi _________________ sve o tom događaju na vrijeme.

Rješenje

Da su Marko i Luka prošle nedjelje govorili istinu, mi bismo saznali sve o tom događaju na vrijeme.

HJ.1.3.11. prepoznaje administrativni jezik kao nepoželjan način izražavanja

Zadatak

U svakom rečeničnom paru precrtaj onu rečenicu koja je napisana administrativnim jezikom:
a) Meterolozi očekuju zahladnjenje. - Meteorolozi očekuju da će se pojaviti razdoblje niskih temperatura.
b) Vršimo usluge sklapanja namještaja. - Sklapamo namještaj.
c) Nemamo dovoljno financijskih sredstava. - Nemamo dovoljno novca.
d) Cijene su ponovno porasle. - Ponovno je došlo do rasta cijena.

Rješenje

Administrativne rečenice su sljedeće:
a) Meteorolozi očekuju da će se pojaviti razdoblje niskih temperatura.
b) Vršimo usluge sklapanja namještaja.
c) Nemamo dovoljno financijskih sredstava.
d) Ponovo je došlo do rasta cijena.

U potpodručju LEKSIK učenik/učenica:

HJ.1.3.12. poznaje osnovne leksičke pojave: jednoznačnost i višeznačnost riječi: osnovne leksičke odnose: sinonimiju, antonimiju, homonimiju; metaforu kao leksički mehanizam

Zadatak

Poveži riječi iz lijevoga stupca s riječima iz desnoga tako da dobiješ parove sinonima.

U lijevom je stupcu jedna riječ suvišna.

1. human

a) častan

2. čestit

b) čovječan

3. oprezan

c) dosjetljiv

4. stidljiv

d) smotren

5. dovitljiv

 

Rješenje

1 b), 2 a), 3 d), 5 c)

 

Zadatak

Zaokruži slova ispred rečeničnih parova u kojima imamo homonime:

a) Načičkao se na granu kos.- Toranj u Pizzi je oduvijek kos.

b) Nebo je mutno i sivo. - Nešto mi je u njegovoj priči mutno.

c) Luk je zaista zdravo povrće. - Lovci koriste strijelu i luk.

d) Pazi, nož je vrlo oštar! - On ima oštar i pronicljiv duh.

Rješenje

a), c)

 

Zadatak

a) Podvuci par antonima:

doći - dolaziti
doći - stići
doći - otići

b) U nizu riječi podvuci onu koja je antonim riječi leden:

hladan, mlak, topao, vruć

c) Napiši antonime sljedećih riječi:

lijep

___________________

ispod

___________________

Rješenje

a) doći - otići
b) vruć
c) lijep - ružan, ispod - iznad

 

Zadatak

Zaokruži podvučene riječi koje imaju metaforičko značenje:

a)

Otvori lijevo prozorsko krilo.

Jedno krilo te zgrade je gotovo sasvim porušeno.

Ptici je zaraslo slomljeno krilo.

b)

Dobro je postavljati visoke zahtjeve.

Strop nije jako visok, tako da ga mogu dotaknuti rukom.

Ako tako nastavi, dospjet će do visokog položaja u društvu.

Rješenje

a)

... lijevo prozorsko krilo.

Jedno krilo te zgrade...

b)

... visoke zahtjeve.

... do visokog položaja u društvu.

HJ.1.3.13. prepoznaje različita značenja višeznačnih riječi koje se rabe u kontekstu svakodnevne komunikacije (u kući, školi i sl.)

Zadatak

Zaokruži slovo ispred primjera u kojem riječ POGODILI znači DOGOVORILI.

a) Pogodili su me tim uvredama.
b) Pogodili smo ga loptom.
c) Pogodili su odgovor.
d) Pogodili smo dobru cijenu.

Rješenje

d)

HJ.1.3.14. razumije značenja riječi i frazeologizama koji se rabe u svakodnevnoj komunikaciji (u kući, školi i sl.), kao i onih koji se često javljaju u školskim tekstovima (u udžbenicima, lektiri i sl.)

Zadatak

Poveži izraz iz lijevoga stupca s odgovarajućim značenjem iz desnoga, kao što je započeto:

Rješenje

1 c), 2 d), 3 b), 4 a)

 

Zadatak

Dopuni sljedeće rečenice:

a) Ukoliko se tko sasvim povukao, prikrio, odustao od djelovanja, kažemo da se skrio u ____________ rupu.
b) Želimo li se komu osvetiti, uzvratiti istom mjerom, kažemo: "______ za _____ , zub za zub".
c) Ako se tko trudi biti neprimjetnim, pravi se manjim od _______________ zrna.
d) Ako je tko nemiran, uzrujan ili uzbuđen, kaže se da sjedi kao na _________________.

Rješenje

a) mišju
b) Oko (za) oko
c) makovog
d) iglama

HJ.1.3.15. određuje značenje nepoznatih riječi i izraza na temelju njihovog sastava i/ili konteksta u kojem su uporabljeni (jednostavni primjeri)

Zadatak

U sljedećem tekstu je podvučen jedan izraz. Pozorno pročitaj tekst i na temelju njega zaključi šta znači riječ termički:

Kada bi mi pošlo za rukom taj problem zaista riješiti, i stvoriti teoriju pomoću koje mogu pratiti posljedice Sunčevih zraka, onda bih, prije svega, bio u stanju izračunom naći glavne crte Zemljine klime. To, samo po sebi, ne bi izgledalo Bog zna što, jer bih, u najboljem slučaju, našao što je već poznato. No moja bi teorija dala i više. Ona bi otkrila čitav mehanizam termičkih pojava u Zemljinoj atmosferi, od kojih smo do sada poznavali samo konačne posljedice. Ona bi nas poučila kakve temperature vladaju u onim slojevima naše atmosfere gdje se nismo još popeli. I otišla bi još mnogo dalje. Sunce, koje zagrijava našu Zemlju, zagrijava i one planete koje su se ohladile i obavile čvrstim ljuskama. Zato bi se rezultati te teorije odnosili i na ta nebeska tijela. Oni bi nam pružili prve pouzdane podatke o klimatskim prilikama na površini tih planeta, o kojima se do tada nije ništa znalo.

(Milutin Milanković, Kroz svemir i stoljeća, prilagođeno i prevedeno na hrvatski jezik)

Riječ termički znači:
a) vulkanski
b) toplinski
c) atmosferski
d) zračni
d) klimatski
Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

b) toplinski

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i riješi zadatak:

Vodeći opskrbljivač telekomunikacijske opreme proveo je opsežno istraživanje o telekomunikacijama u Srbiji

Jedan od vodećih opskrbljivača telekomunikacijske opreme u svijetu upravo je završio veliki projekt istraživanja tržišta u četirima državama jugoistočne Europe - Srbiji, Bugarskoj, Rumunjskoj i Grčkoj. Istraživanje pruža podroban uvid u potrebe krajnjih korisnika i njihove stavove o telekomunikacijskim proizvodima i uslugama.
Podvučena riječ pokazuje da je provedeno istraživanje bilo:
a) znanstveno
b) anonimno
c) obimno
d) utemeljeno

Rješenje

c) obimno

 

Zadatak

Pročitaj sljedeći ulomak iz djela "Umjetnost i njezina povijest".

"Najznačajnija crta rimske arhitekture, ipak, jest uporaba lukova. Ovaj je izum igrao malu ili nikakvu ulogu u grčkom graditeljstvu, premda je, vjerojatno bio poznat i grčkim neimarima. Sastaviti luk od posebnih, klinasto uglavljenih kamena prilično je složena vještina u graditeljstvu".

1. Riječ "neimar" znači:

a) kipar

b) povjesničar

c) graditelj

d) sastavljač

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora

2. Napiši riječ koja ima isto značenje kao riječ "crta" iz prve rečenice.
_______________________________________

Rješenje

1. c) graditelj
2. odlika, karakteristika, obilježje, osobina (jedna riječ)

HJ.1.3.16. služi se rječnicima, priručnicima i enciklopedijama

Zadatak

Navedena je natuknica iz Velikoga rječnika hrvatskoga jezika Vladimira Anića.
Pročitaj pa odgovori kako u nominativu muškog roda jednine glasi pravilno napisan naziv osobe koja vozi bicikl.

bicikl m, G mn. -kala/a, vozilo za jednu osobu s dva kotača sa žbicama
biciklist m, mn. -sti, (biciklistkinja ž), onaj koji vozi bicikl

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Onaj koji vozi bicikl je:
a) biciklist
b) biciklist i biciklista
c) biciklist i biciklisti
d) biciklista

Rješenje

a) biciklist

U potpodručju RAZVOJ KNJIŽEVNOGA JEZIKA učenik/učenica:

HJ.1.3.17. zna osnovne podatke o razvoju hrvatskoga književnoga jezika

Zadatak

Napiši naziv književnog jezika kojim je napisana Bašćanska ploča.
_____________________________________

Rješenje

staroslavenski jezik

HJ.1.3.18. razlikuje narječja hrvatskoga jezika i može ih prepoznati u tekstu

Zadatak

Dopuni.

U hrvatskome jeziku postoje____narječja: ____________________, ____________________ i ______________________.

Rješenje

3, štokavsko, kajkavsko i čakavsko.

 

Zadatak

Napiši kojim je narječjem napisana pjesma.

Moja zemja

Pod Učkun kućice
bele,
miće kot suzice
vele.

Beli zidići, črjeni krovići
na keh vrapčići
kantaju,
mići dolčići, još manje lešice
na keh ženice
kopaju…

Drago Gervais

Pjesma je napisana _______________ narječjem.

Rješenje

Pjesma je napisana čakavskim narječjem.

 

Zadatak

Napiši kojim je narječjem napisana pjesma Fala Dragutina Domjanića.

Fala
Za vsaku dobru reč,
Kaj reći si mi znala.
Za vsaki pogled tvoj,
Za vsaki smeh tvoj - fala!

Pjesma je napisana__________________________ narječjem.

Rješenje

Pjesma je napisana kajkavskim narječjem.

Zadatak

Odredi je li tvrdnja točna ili netočna.

a) Štokavsko je narječje ime dobilo po upitno-odnosnoj zamjenici što.

T

N

b) Hrvati štokavci žive i izvan Republike Hrvatske.

T

N

c) U štokavskom narječju razlikujemo ekavski, ikavski i jekavski govor.

T

N

d) U štokavskom se narječju ne provode glasovne promjene.

T

N

Rješenje

a) T, b) T, c) T, d) N

HJ.1.3.19. prepoznaje razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika; zna osnovne podatke o jezicima drugih nacionalnih manjina

Zadatak

Zaokruži rečenicu u kojoj nema pogrješke.
a) Učiću hrvatski.
b) Želio bih da kupim nove tenisice.
c) Još nisam vidjela bistriju rijeku.
d) Da li me voliš?

Rješenje

c)

 

Zadatak

Sljedeće riječi napiši sukladno hrvatskome književnome jeziku.

a) milion

__________________

b) krompir

__________________

c) kafa

__________________

d) paradajz

__________________

Rješenje

a) milion - milijun
b) krompir - krumpir
c) kafa - kava
d) paradajz - rajčica

 

Zadatak

U Srbiji ima više jezika nacionalnih manjina. U ovom su nizu navedeni neki od njih, podvuci ih.
engleski, rusinski, ruski, mađarski, srpski, francuski, romski

Rješenje

rusinski, mađarski, romski

HJ.1.3.20. ima pozitivan stav prema dijalektima (svojem i tuđem)*

HJ.1.3.21. razumije važnost materinskoga jezika za život zajednice i svoj osobni razvoj*

4. KNJIŽEVNOST

U području KNJIŽEVNOST učenik/učenica:

HJ.1.4.1. povezuje naslove pročitanih književnih djela (predviđenih programima od 5. do 8. razreda) s autorima djela

Zadatak

Poveži naslove pjesama s njihovim autorima. Jedan je naslov suvišan.

Voćka poslije kiše

Vladimir Nazor

Tomislav

Antun Gustav Matoš

Notturno

Dragutin Tadijanović

Plavi san

Dobriša Cesarić

Dažd

 

Rješenje

Voćka poslije kiše, Dobriša Cesarić; Tomislav, Vladimir Nazor; Notturno, A.G. Matoš; Plavi san, Dragutin Tadijanović

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Dinko Šimunović nije napisao književno djelo:
a) Muljika
b) Duga
c) Breza
d) Alkar.

Rješenje

e) Breza

 

Zadatak

Poveži naslov djela s autorom.

1. Ferenc Molnar

a) Trojica u Trnju

1.- ____

2. Ivan Kušan

b) Kako je tata osvojio mamu

2.- ____

3. Pavao Pavličić

c) Divlji konj

3.- ____

4. Božidar Prosenjak

d) Koko i duhovi

4.- ____

5. Miro Gavran

e) Junaci Pavlove ulice

5.- ____

Rješenje

1-e), 2-d), 3-a), 4-c), 5-b)

HJ.1.4.2. razlikuje usmenu od umjetničke književnost

Zadatak

Pročitaj tvrdnje koje se odnose na usmenu književnost i odredi je li tvrdnja točna (T) ili netočna (N).

Djelo stvara neimenovani pojedinac.

T

N

Djelo nije podložno promjeni i uvijek se prenosi u istom obliku.

T

N

U djelima je izražena snažna potreba pojedinca za iskazivanjem vlastitih stavova.

T

N

U djelima se koriste stalni epiteti, ustaljeni početci i završetci.

T

N

Rješenje

Djelo stvara neimenovani pojedinac.

N

Djelo nije podložno promjeni i uvijek se prenosi u istom obliku.

T

U djelima je izražena snažna potreba pojedinca za iskazivanjem vlastitih stavova.

T

U djelima se koriste stalni epiteti, ustaljeni početci i završetci.

N

 

Zadatak

Zaokruži istinite tvrdnje.

a) Po podrijetlu književnost može biti narodna i umjetnička.
b) Po nacionalnoj pripadnosti književnost može biti hrvatska, talijanska…
c) Tvorac umjetničke književnosti je neimenovani daroviti pojedinac iz naroda.
d) Po vremenu nastanka književnost može biti klasična, moderna i suvremena.

Rješenje

a), b), d)

HJ.1.4.3. razlikuje osnovne književne rodove: liriku, epiku i dramu

Zadatak

Odredi kojem književnom rodu pripada ulomak:

"Znali su da je Salko zaljubljen u Martu, najljepšu curu u Begluku, pa je ne spominjahu pred njim. No znali su i to da je njemu samo osamnaest godina, a ona je dvije godine starija i nije moguće da mu bude žena. Pa još: Salkov je otac bio hajduk i strašno je naprasit čovjek, a Martina je mati vještica, pa su se momci klonili i njezine kuće i njezinih pogleda."

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Odlomak pripada:

a) lirskom rodu

b) epskom rodu

c) dramskom rodu

Rješenje

b) epskom rodu

 

Zadatak

Podcrtaj uljeza u svakom nizu.

a) himna, sonet, oda, ep

(lirske književne vrste)

b) novela, epska pjesma, roman, elegija

(epske književne vrste)

c) komedija, tragedija, balada, drama

(dramske književne vrste)

Rješenje

a) ep
b) elegija
c) balada

HJ.1.4.4. prepoznaje vrste stiha (osmerac i deseterac)

Zadatak

Pozorno pročitaj Gundulićeve stihove i odgovori na pitanje.

"Kolo od sreće uokoli
vrteći se ne pristaje:
tko je gori, eto je doli,
a tko doli, gori ustaje."

a) Od koliko se slogova sastoje Gundulićevi stihovi?
b) Kako nazivamo takav stih?

Rješenje

a) Od osam slogova.
b) Osmerac.

 

Zadatak

Pročitaj stihove glasovita epa Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića i odgovori na pitanja.

Sunce zađe, a mjesec izađe.
Tko se vere uz klance niz klance
Ter se krade k onoj Gori crnoj?
Obnoć grede, a obdan počiva,
Junak njegda, sad ne junak više,
No trst kojoj svaki hlad kidiše.

a) Od koliko se slogova sastoje Mažuranićevi stihovi?
b) Kako nazivamo takav stih?

Rješenje

a) Od deset slogova.
b) Takav stih nazivamo deseterac.

HJ.1.4.5. prepoznaje različite načine pripovijedanja u književnoumjetničkom tekstu:

pripovijedanje u 1. i 3. osobi, opisivanje, dijalog i monolog

Zadatak

Tema jednog sastavka bila je MOJE JUTRO.

Imenuj koji je oblik pripovijedanja autorica primijenila u pojedinom ulomku (dijalog, monolog, pripovijedanje ili opisivanje). Jedno rješenje se ponavlja.

a)

Zazvonila je budilica. Skočila sam iz kreveta, na brzinu se spremila i istrčala iz kuće.
Jedva sam stigla do autobusa koji je već kretao sa stanice. _______________

b)

Unutrašnjost autobusa bila je išarana grafitima, a po podu su se razlijevale barice prljave vode.________________

c)

- Devojčice, gurnula si me!
- Oprostite, nije bilo namjerno.____________________

d)

- Nisi namjerno, ali mene boli noga! Ne pazite kuda hodate, ne čuvate ni sebe ni druge. Kad sam ja bio mlad, vodio sam računa i kuda hodam i gdje stajem, a ne kao muha bez glave... _________________

e)

Gledala sam u Dunav, miran i plav, u stare žućkaste kuće i krošnje pune zlatnog lišća. ____________________

Rješenje

a) pripovijedanje (naracija)
b) opisivanje (deskripcija)
c) dijalog
d) monolog
e) opisivanje (deskripcija)

 

Zadatak

Odredi koji je oblik pripovijedanja rabljen u navedenom tekstu.

Iako je kazališna uprava komad primila s prikrivenom sumnjom, a neki su ga čak i otvoreno odbili zbog potpunog nerazumijevanja sadržaja, prevladala je naklonost prema jednom mladom redatelju te mu je pružena prilika da komad pripremi, ali izvan radnoga vremena, što će reći manje-više privatno, "na kraju ćemo vidjeti", kako to već kod nas biva.
U ovom ulomku dominira:
a) opisivanje
b) pripovijedanje
c) monolog
d) dijalog
Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

b) pripovijedanje

HJ.1.4.6. prepoznaje postojanje stilskih sredstava u književnoumjetničkom tekstu (epitet, usporedba, onomatopeja)

Zadatak

U sljedećim stihovima podvuci epitete:

... A sjajne kapi s bezbroj rubina

rasipahu se, dok polako tone

jesenje sunce...

Rješenje

sjajne, jesenje, bezbroj (kao točno rješenje priznaju se podvučena dva od tri epiteta)

 

Zadatak

Pozorno pročitaj stihove pjesme Cvrčak Vladimira Nazora pa riješi zadatak.

Cvrčak
I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče
Svoj trohej zagušljivi, svoj zvučni teški jamb...
Podne je. - Kao voda tišinom razlijeva se
Sunčani ditiramb.

Iz prethodno navedenih stihova pjesme Cvrčak prepiši primjer za onomatopeju.
_______________________________

Rješenje

cvrči, cvrči cvrčak

HJ.1.4.7. uočava važne elemente književnoumjetničkog teksta: motiv, temu, fabulu, vrijeme i mjesto radnje, likove...

Zadatak

Pročitaj ulomak bajkovite priče Ole i Trufa Isaaca B. Singera.

- Ole, tvoje su riječi tako slatke, ali nisu istinite - reče Trufa. -Ti znadeš vrlo dobro da više nisam lijepa. Pogledaj kako sam naborana. Svi su se moji sokovi isušili i stid me je pred pticama. Promatraju me s toliko sažaljenja! Ponekad mi se čini da mi se smiju gledajući me kako sam se smežurala. Ja sam izgubila sve, a jedino mi je još ostala -ljubav za tebe. - Zar to nije dosta? Od svih naših moći ljubav je najviša, najdivnija - reče Ole. - Tako dugo dok se međusobno volimo mi ostajemo ovdje, i nikakav vjetar i kiša ne mogu nas uništiti…

Dopuni.

a) književni rod: _____________________________
b) književna vrsta: _____________________________
c) vrijeme radnje: ______________________________
d) mjesto radnje: ______________________________
e) likovi: ______________________________

Rješenje

a) epika, b) pripovijetka, c) jesen, d) šuma, e) (listovi) Ole i Trufa

HJ.1.4.8. redovito čita književnoumjetničke tekstove*

HJ.1.4.9. poštuje nacionalno, književno, usmeno i umjetničko naslijeđe*

HJ.1.4.10. sposoban je estetski doživjeti umjetničko djelo*

Sljedeći iskazi opisuju što učenik/učenica zna i može na srednjoj razini.

 

1. VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMIJEVANJE PROČITANOG

U području VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMEVANJE PROČITANOG učenik/učenica:

HJ.2.1.1. čita tekst koristeći različite tehnike čitanja: "brzo čitanje" (radi brzog pronalaženja određenih i nformacija), čitanje "s olovkom u ruci" (radi učenja, radi izvršavanja različitih zadataka, radi rješavanja problema); čitanje radi uživanja*

HJ.2.1.2. prepoznaje neumjetničke tekstove (izlaganje, rasprava, reklama...)

Zadatak

Pročitaj sljedeće rečenice. Jedna od njih je reklama, a ostale su tehnički opisi, upute. Zaokruži slovo ispred reklame.

a) Pročitajte ove jednostavne smjernice.

b) Budi aktivan, pričaj s prijateljima!

c) Ne dodirujte nepotrebno antenu!

d) Sigurnosna vam zaporka pomaže zaštiti telefon.

Rješenje

b) Budi aktivan, pričaj s prijateljima!

HJ.2.1.3. prepoznaje i izdvaja jezična sredstva karakteristična za različite funkcionalne stilove

Zadatak

Zaokruži netočne odgovore.

Obilježja književnoumjetničkoga stila:

a) maštovitost
b) izražajnost
c) osjećajnost
d) tumačenje
e) izvornost
f) jednoznačnost riječi
g) slobodna uporaba svih jezičnih sredstava
h) slikovitost.

Rješenje

d, f

 

Zadatak

Zaokruži točne odgovore.

Obilježja tekstova novinarskoga stila:

a) objektivnost
b) sažetost
c) uporaba svih jezičnih sredstava
d) točnost
e) subjektivnost
f) logičnost.

Rješenje

a), b), d), f)

HJ.2.1.5. pronalazi, izdvaja i uspoređuje i nformacije iz dvaju kraćih tekstova ili više njih (prema zadanim kriterijima)

Zadatak

Pozorno pročitaj navedene tekstove i odredi što im je zajedničko.

Tekst 1

Medvjed je medvjed zato što je "medojed", jer jede med. Zna se da medvjed nije samo medojed; kad nema meda, on je "svejed": biljojed i mesojed. Pa ipak, medvjed je u svim slavenskim jezicima nazvan po medu, jer od sve hrane najviše voli - med. A u staroj postojbini Slavena, u šumama iza Karpata, tamo je bilo mnogo meda.
Nije samo medvjed - medvjed. I čovjeka ponekad nazovu medvjedom - ako je krupan, ili ako je grub, nespretan, trapav, truntav i nezgrapan.

Tekst 2

Medvjed m (medvjedica ž) (G mn medvjeda) 1. zool. zvijer planinskih krajeva, guste runjave smeđe dlake, sitnih očiju, malih ušiju, kratka repa i snažnih kandži na prstima, čije različite vrste žive najviše u šumama Europe, Azije i Amerike (Ursus arctos) 2. pren, a. osoba neuglađena ponašanja b. podr. nezgrapna osoba zdepaste tjelesne građe.

Iz obaju tekstova može se saznati:

a) kako je medvjed u slavenskim jezicima dobio ime

b) na kojim kontinentima medvjedi danas žive

c) kakvog čovjeka nazivamo medvjedom

d) koja je omiljena hrana medvjeda

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

c) kakvog čovjeka nazivamo medvjedom

HJ.2.1.7. prepoznaje stav autora u neumjetničkom tekstu i razlikuje ga od drukčijih stavova iznesenih u takvom tekstu

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i odredi autorov stav.

NASILJE U ŠKOLAMA

Nedavno je u 40 škola provedeno istraživanje o nasilju među učenicima. Ustanovljeno je da u odnosu žrtva - nasilnik ne sudjeluje svega 58% učenika. Drugim riječima, samo 58% učenika nisu ni žrtve, ni nasilnici. Znači, nešto manje od polovice učenika, točnije 42%, pojavljuje se u "krugu nasilja", kao žrtve ili kao nasilnici. U ulozi je žrtve nasilja jako velik broj učenika, čak 37%.
Neke žrtve su istovremeno i nasilnici. U ispitivanoj grupi ima 8% takvih učenika. U toj grupi, najčešći oblici nasilnog ponašanja su vrijeđanje i ismijavanje. Dakle, ovi učenici napadaju riječima, ne osjećajući da se riječima može nanijeti isto toliko boli koliko i udarcima, možda čak i više. Nasilno ponašanje učenika ove grupe odrasli najčešće nazivaju nestašlucima, živahnošću i slično, umanjujući na taj način ozbiljnost nasilnog čina koji su ova djeca u stanju učiniti.

Kakav je odnos autora ovog teksta prema nasilnom ponašanju mladih?

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

a) Ravnodušan je prema nasilju mladih.

b) Zanimaju ga daljnji podatci.

c) Zabrinut je.

d) Ljut je zbog nasilja mladih.

Rješenje

c) Zabrinut je.

 

Zadatak

Izlažući podatke o nasilnom ponašanju mladih, autor teksta Nasilje u školama spominje i jedno mišljenje o navedenom problemu s kojim se ne slaže. Podvuci u tekstu rečenicu u kojoj je izneseno to mišljenje.

Rješenje

Nasilno ponašanje učenika ove grupe odrasli najčešće nazivaju nestašlucima, živahnošću i slično, umanjujući na taj način ozbiljnost nasilnog čina koji su ova djeca u stanju učiniti.

 

2. PISMENO IZRAŽAVANJE

U području PISMENO IZRAŽAVANJE učenik/učenica:

HJ.2.2.1. sastavlja izlagački, pripovjedni i opisni tekst

Zadatak

Napiši sastavak na temu:

Bio je to nesporazum

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ispričaj neki ozbiljan ili smiješan događaj u kojem se sugovornici nisu razumjeli. Nije važno jesi li ti u njemu sudjelovao/la ili si mu svjedočio/la.

Uradak će se vrjednovati ovisno o tom koliko odgovara temi te kakva je kompozicija sastavka (uvodni, središnji i završni dio teksta).

Rješenje

 

HJ.2.2.2. sastavlja vijest, izlaganje i izvješće

Zadatak

Tvoju je školu posjetio poznati športaš. Govorio je potrebi uključivanja djece i mladih u športske aktivnosti i aktivnijem bavljenju športom. Napiši u nekoliko rečenica vijest o tome za školski list. Pripazi na podatke koje vijest treba sadržavati.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Rješenje

Vijest sadrži odgovore na pitanja: tko?, što?, gdje?, kada? i kako? (zašto?).

HJ.2.2.3. piše sažetak kraćeg i/ili jednostavnijeg teksta

Zadatak

Napiši sažetak sljedećeg teksta tako što ćeš pronaći najvažnije ideje u njemu i sažeti ih u dvije ili tri rečenice:
Tijekom većeg dijela svoje povijesti Rimljani su - vjerovali ili ne - imali samo 18, i slovima osamnaest, različitih osobnih imena. Štoviše, i od tih osamnaest u široj uporabi bilo je samo jedanaest: Aul, Decim, Gaj, Gnej, Lucije, Marko, Publije, Kvint, Sekst, Tiberije i Tit. Ostalih sedam imena - Apije, Keson, Mamerk, Manije, Numerije, Servije, Spurije - dobivali su samo članovi pojedinih aristokratskih obitelji. Drugih imena nije bilo. Poneka koja su zabilježena u najranijoj rimskoj povijesti ili u legendama, kao Romul, Rem, Numa, Amulije itd., kasnije su izišla iz uporabe.
Dobro, a žene? - upitat će netko. Svi primjeri koje smo dosad naveli tiču se muškaraca, ali svakako su i žene morale imati osobna imena! Odgovor i u ovom slučaju zvuči nevjerojatno s današnjeg gledišta, ali normalno s rimskog: nisu ih imale. U starom Rimu nije bilo govora o ravnopravnosti među spolovima, žena je bila očevo vlasništvo do udaje, a muževo nakon toga, pa se smatralo da joj "vlastito" ime i ne treba. Umjesto toga nosila je samo rodovsko prezime u ženskom obliku: "Livija" su se zvale sve žene iz roda Livijevaca, "Kornelija" one iz roda Kornelijevaca i tako dalje.

(Ivan Klajn, Zanimljiva imena, prilagođeno)

Rješenje

Navedene su najvažnije ideje (o broju imena, o tome kako su žene i muškarci dobivali imena) i sažetak je napisan u dvije-tri rečenice.

 

Zadatak

Pročitaj tekst, a potom napiši dvije-tri rečenice sažetka. Napiši svojim riječima najvažnije informacije iz ovog teksta.

Kreda

Kreda, obična naša bijela školska kreda, ima neobično ime i još neobičnije podrijetlo. Potječe s juga, s današnjega grčkog otoka Krete. Imenom Kreta, nazivali su stari Latini
(Rimljani) jednu bijelu, krhku pisaljku od krečnjaka - vjerojatno, zato što su ju donijeli s Krete prilikom nekog vojnog pohoda. U našem jeziku, ili u jeziku iz kojeg smo tu riječ preuzeli, latinska kreta (ili creta, kako su oni pisali) postala je - kreda. Svakodnevno pišući njome po školskoj ploči, mi danas i ne pomišljamo da ta obična, lomljiva pisaljka nosi ime jednog velikog otoka, nadaleko poznatnog po svojoj staroj umjetnosti i pismenosti.

(Milan Šipka "Priče o riječima")

Sažetak teksta

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Rješenje

Navedene su najvažnije ideje (o podrijetlu krede i njezinom nazivu), a sažetak sadrži dvije-tri rečenice.

HJ.2.2.4. zna osnovne osobine govornog i pisanog jezika

Zadatak

Ako je navedena osobina tipična za govorni jezik, na crtu pokraj nje napiši "G", a ako je tipična za pisani jezik, napiši "P":

a) Ostvaruje se dijalogom. _____
b) Rečenice su mu duže i složenije. _____
c) Dopunjuje se gestama i mimikom. _____
d) Na kraju rečenica stoje interpunkcijski znakovi. _____

Rješenje

a) G
b) P
c) G
d) P

HJ.2.2.5. poznaje i primjenjuje pravopisna pravila u većini slučajeva

Zadatak

Pravilno prepiši sljedeće rečenice vodeći računa o pravopisnim pravilima:
1. književnici mato lovrak i ante kovačić zadužili su hrvatski narod pa mnoge kulturne ustanove, ulice i trgovi nose njihova imena
2. tako se u zagrebu jedna škola zove osnovna škola mate lovraka, a mnogi gradovi u hrvatskoj imaju ulice s nazivom ulica ante kovačića

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Rješenje

1 Književnici Mato Lovrak i Ante Kovačić zadužili su hrvatski narod pa mnoge kulturne ustanove, ulice i trgovi nose njihova imena.

2 Tako se u Zagrebu jedna škola zove Osnovna škola Mate Lovraka, a mnogi gradovi u Hrvatskoj imaju ulice s nazivom Ulica Ante Kovačića.

 

Zadatak

Ako je skraćenica pravilno napisana, na crtu iza nje upiši T, a ako nije pravilno napisana, upiši N.

br. (broj)

____

itd (i tako dalje)

____

npr. (na primjer)

____

dr (doktor)

____

str (stranica)

____

Rješenje

T
N
T
N
N

 

Zadatak

U rečenicama upiši zarez ondje gdje je to potrebno:

a) Otkad sam zaljubljen sve je ljepše.

b) Čim pogledam Ivu srce mi jače zakuca.

Rješenje

Otkad sam zaljubljen, sve je ljepše.

Čim pogledam Ivu, srce mi jače zakuca.

 

3. GRAMATIKA, LEKSIK, RAZVOJ KNJIŽEVNOGA JEZIKA

U potpodručju GRAMATIKA učenik/učenica:

HJ.2.3.1. određuje mjesto naglaska u riječi; zna osnovna pravila naglašavanja

Zadatak

Podvuci naglašene samoglasnike u zadanim parovima riječi:

KORAK - KORAČATI, PISATI - PREPISIVATI,
PRIZNATI - PRIZNANJE, DODATI - DODAVATI,
LOVAC - ULOVLJEN, OSMIJEH - SMIJEŠITI SE

Rješenje

KORAK - KORAČATI, PISATI - PREPISIVATI,
PRIZNATI - PRIZNANJE, DODATI - DODAVATI,
LOVAC - ULOVLJEN, OSMIJEH - SMIJEŠITI SE

 

Zadatak

Zaokruži DA ukoliko je pravilo o uporabi naglasaka u književnome jeziku točno, a ukoliko nije točno, zaokruži NE.

Naglasci ne mogu stajati na posljednjem slogu u riječi.

DA

NE

Na jednosložnim riječima mogu stajati samo silazni naglasci.

DA

NE

Dvosložne i višesložne riječi na prvom slogu ne mogu imati sva četiri naglaska.

DA

NE

Na unutarnjem slogu višesložnih riječi mogu stajati samo uzlazni naglasci.

DA

NE

Zanaglasna dužina može stajati samo iza naglašenog sloga.

DA

NE

Nositelj naglaska uvijek je jedan od suglasnika.

DA

NE

Rješenje

Naglasci ne mogu stajati na posljednjem slogu u riječi.

NE

Na jednosložnim riječima mogu stajati samo silazni naglasci.

NE

Dvosložne i višesložne riječi na prvom slogu ne mogu imati sva četiri naglaska.

DA

Na unutarnjem slogu višesložnih riječi mogu stajati samo uzlazni naglasci.

NE

Zanaglasna dužina može stajati samo iza naglašenog sloga.

NE

Nositelj naglaska uvijek je jedan od suglasnika.

DA

 

Zadatak

Zadane riječi razvrstaj u tablicu.

noć, kiša, ruka, magla, sunce, majka, mati, jezik, razred, breza

kratkosilazni
``

kratkouzlazni
`

dugosilazni
ˆ

dugouzlazni
´

 

 

 

 

Rješenje

kratkosilazni
``

kratkouzlazni
`

dugosilazni
ˆ

dugouzlazni
´

mati, kiša

magla, jezik

sunce, noć, majka

razred, breza, ruka

HJ.2.3.2. prepoznaje glasovne promjene

Zadatak

Poveži navedene riječi u lijevom stupcu s odgovarajućom glasovnom promjenom u desnm stupcu. U lijevom je stupcu jedna riječ viška.

1. svadba

a) palatalizacija

2. vožnja

b) prelazak L u O

3. kružić

c) jednačenje suglasnika po zvučnosti

4. kotao

g) jednačenje suglasnika po tvorbenom mjestu

5. ruski

 

Rješenje

1 c), 2 d), 3 a), 4 b)

 

 

Zadatak

Napiši nominativ množine zadanih imenica te imenuj glasovnu promjenu.

junak

_____________________

oblak

_____________________

orah

_____________________

grijeh

_____________________

osmijeh

_____________________

glasovna promjena: ________________

Rješenje

junaci
oblaci
orasi
grijesi
osmijesi
sibilarizacija

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred tražene glasovne promjene.

U riječima: psi, sni, borci, bijelci provedena je glasovna promjena:

a) palatalizacija
b) sibilarizacija
c) jednačenje suglasnika po zvučnosti
d) nepostojano a.

Rješenje

nepostojano a.

HJ.2.3.3. poznaje vrste riječi

Zadatak

U svakom je nizu uljez. Podcrtaj riječ koja nije prilog.

a) trava, sutra, ovako, tada

b) jučer, nekako, naše, sada

c) ovdje, svugdje, sinoć, lijepa

d) gdje, svakakav, svugdje, tamo

Rješenje

a) trava,

b) naše,

c) lijepa

d) svakakav.

 

Zadatak

Pročitaj sljedeću rečenicu i upiši u tablicu padež podvučenih imenica. Jedno polje je već popunjeno.

Usporedo s danom koji se budio nad gradom i ovdje oko mene, raslo je i to moje sjećanje na događaj iz djetinjstva.

Imenica u rečenici

Padež

danom

 

sjećanje

nominativ

djetinjstva

 

Rješenje

danom (instrumental); djetinjstva (genitiv)

 

Zadatak

Podvučene riječi razvrstaj u tablicu.

Puž je sporo putovao.

Nitko to neće učiniti umjesto tebe.

Odnekud se pojavio pas i ugrizao dječaka.

Jao, boli me noga!

Pogledaj što si učinio!

Hoćeš li doći?

O, prijatelju, baš si me iznenadio.

Ispred moje kuće stoji stara klupa.

PRIJEDLOZI

PRILOZI

VEZNICI

ČESTICE

USKLICI

         

Rješenje

PRIJEDLOZI

PRILOZI

VEZNICI

ČESTICE

USKLICI

umjesto

ispred

sporo

odnekud

i

što

li

baš

o

jao

HJ.2.3.4. poznaje osnovne načine tvorbe riječi

Zadatak

Na crtu iza riječi u lijevom stupcu napiši slovo koje stoji ispred tvorbenog načina te riječi.

1. pisanje ____

 

a) sufiksalna (izvođenje)

2. odjahati ____

 

b) slaganje

3. prohladan ____

 

c) prefiksalna

4. ljudski ____

 

 

5. poljoprivreda ____

 

 

6. nadbiskup ____

 

 

Rješenje

1. a), 2. c), 3. c), 4. a), 5. b), 6. c)

 

Zadatak

Poveži jednu riječ iz prvoga niza s jednom riječju iz drugoga niza te načini novu riječ - složenicu. Svaku riječ smiješ upotrijebiti samo jednom.

1. niz: zrak, braniti, krasno
2. niz: kiša, pisati, ploviti
__________________________________________________________________

Rješenje

zrakoplov, kišobran, krasopis

 

Zadatak

Zadane riječi: Markov, stolica, zrakoplov, putopis, upiši u tablicu prema načinu nastanka: od jedne riječi ili od dviju riječi.

riječi nastale od jedne riječi

 

 

riječi nastale od dviju riječi

 

 

Rješenje

riječi nastale od jedne riječi

Markov

stolica

riječi nastale od dviju riječi

zrakoplov

putopis

HJ.2.3.5. razlikuje rečenice prema sastavu

Zadatak

Imenuj rečenice po sastavu (zavisno složena, nezavisno složena, rečenični niz, jednostavna proširena, jednostavna neproširena).

a) Moji se prijatelji raduju sa mnom.______________________________

b) Dok učim, često mislima odlutam k njoj._________________________

c) Došao je jučer, ostat će tijekom dana, sutra odlazi._________________

d) Pjevala sam. ______________________________

e) Kupi alat ili ostavi zanat. _________________________________

Rješenje

a) Moji se prijatelji raduju sa mnom.

jednostavna proširena

b) Dok učim, često mislima odlutam k njoj.

zavisno složena

c) Došao je jučer, ostat će tijekom dana, sutra odlazi.

rečenični niz

d) Pjevala sam.

jednostavna neproširena

e) Kupi alat ili ostavi zanat.

nezavisno složena

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred vrste zavisne rečenice kojoj pripada podvučena rečenica:

Pošli smo u kuhinju da Iva objeduje.

a) predikatna rečenica

b) namjerna rečenica

c) načinska rečenica

d) posljedična rečenica

Rješenje

b) namjerna rečenica

 

Zadatak

U sljedećem tekstu podvuci zavisne rečenice:

Živio davno neki siromašan dečak, bez oca i majke. Prepušten samome sebi, pođe u svijet da traži posao. Iako je obišao preko deset sela, nigdje nije mogao naći posla. Tek se u desetom zaseoku prohtje nekom bogatašu, koji je imao posebna pastira i za goveda i za ovce i za svinje, da unajmi pastira i svojim pčelama. Dječak pristane ne misleći mnogo, jer je već bio malaksao od gladi i lutanja.

Rješenje

Živio davno neki siromašan dječak, bez oca i majke. Prepušten samome sebi, pođe u svijet da traži posao. Iako je obišao preko deset sela, nigdje nije mogao naći posla. Tek se u desetom zaseoku prohtje nekom bogatašu, koji je imao posebna pastira i za goveda i za ovce i za svinje, da unajmi pastira i svojim pčelama. Dječak pristane ne misleći mnogo, jer je već bio malaksao od gladi i lutanja.

HJ.2.3.6. prepoznaje i imenuje rečenične dijelove

Zadatak

Razvrstaj riječi (i skupove riječi) prema njihovoj službi u rečenici.

Jutros je moja susjeda Marta otišla na tržnicu prodavati jaja, sir i vrhnje.

predikat:

__________________________

subjekt:

__________________________

atribut:

__________________________

apozicija:

__________________________

priložna oznaka vremena:

_________________

priložna oznaka mjesta:

___________________

objekti:

__________________________

Rješenje

 

predikat:

je otišla prodavati

subjekt:

Marta

atribut:

moja

apozicija:

susjeda

priložna oznaka vremena:

jutros

priložna oznaka mjesta:

na tržnicu

objekti:

jaja, sir, vrhnje

 

Zadatak

 

Podcrtaj subjekt i imenuj vrstu riječi kojom je izrečen.

Vježbanje je zdravo. ________________

Rješenje

Vježbanje je zdravo. - glagolska imenica

 

Zadatak

Tamnije otisnutim riječima odredi službu u rečenici. (Nemoj rabiti kratice!)

a) Moj djed Ivo voli pecati. _______________
b) Ivina baka Manda priča najljepše priče. _____________
c) U jadranskome moru nema morskih pasa. ______________
d) Ribari love ribu velikom mrežom. ________________
e) Mama mu je ispekla veliku, čokoladnu tortu. ______________

Rješenje

 

a) Moj djed Ivo voli pecati.

apozicija

b) Ivina baka Manda priča najljepše priče.

atribut

c) U Jadranskome moru nema morskih pasa.

priložna oznaka mjesta

d) Ribari love ribu velikom mrežom.

priložna oznaka sredstva

e) Mama mu je ispekla veliku, čokoladnu tortu.    

neizravni objekt i izravni objekt

 

 

HJ.2.3.7. zna odrediti značenje padeža u rečenici

Zadatak

Podcrtanim imenicama odredi značenje padeža u rečenici.

a) Dat ću ti pola čokolade. ____________________
b) Idem u šetnju s prijateljicom. ________________
c) Pišem pismo majci. _______________________
d) U mravinjaku je uvijek gužva._______________
e) Mrak grabi loncem, a razlupano jaje zašiva koncem.

Rješenje

a) djelomičnost
b) društvo
c) namjena
d) mjesto
e) sredstvo

 

Zadatak

Dopuni tablicu, određujući značenje padeža:

Otac posluša, ode u dvor i ponovi caru riječi svoje kćeri.

Riječ / sintagma

Padež

Značenje padeža

otac

nominativ

 

u dvor

u + akuzativ

 

caru

dativ

 

svoje kćeri

genitiv

 

Rješenje

Riječ / sintagma

Padež

Značenje padeža

otac

nominativ

vršitelj radnje

u dvor

u + akuzativ

mjesto

caru

dativ

namjena

svoje kćeri

genitiv

pripadnost

HJ.2.3.8. prepoznaje glagolska vremena i načine

Zadatak

U rečenicama podcrtaj glagolske oblike i imenuj ih.

a) Ja se doduše nisam bila u njoj ni rodila, ali sam u njoj poživjela.

____________________________________________________

b) Kada budem završio studij, bit ću profesor.

____________________________________________________

c) Bijaše jedan stari magarac i imađaše sina zgubidana.

___________________________________________________

d) Lipe zamirisaše kao tamjan u crkvi.

____________________________________________________

Rješenje

а) nisam bila rodila - pluskvamperfekt; sam poživjela - perfekt
b) budem završio - futur II.; bit ću - futur I.
c) Bijaše - imperfekt; imađaše - imperfekt
d) zamirisaše - aorist

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj se javlja imperfekt.

a) Došao bih vrlo rado.
b) Poslaše me po kolače.
c) Dječaci gledaše kroz prozor.
d) Volio bih da budeš sretna.

Rješenje

c)

 

Zadatak

Zadanu rečenicu napiši u budućem vremenu. Upotrijebi futur prvi i futur drugi.

Nogometaš je bio sretan kad je zabio pobjednički gol.

_____________________________________________________________

Rješenje

Nogometaš će biti sretan kad bude zabio pobjednički gol.

 

Zadatak

U svakom navedenom nizu glagolskih oblika precrtaj onaj koji tom nizu ne pripada.

a) gledajući, mašući, tekući, pomoći

b) rekosmo, dođosmo, govorasmo, prođosmo

c) plivamo, kažimo, čuvajmo, vežimo

Rješenje

pomoći, govorasmo, plivamo

U potpodručju LEKSIK učenik/učenica:

HJ.2.3.9. poznaje metonimiju* kao leksički mehanizam

Zadatak

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je riječ koljeno uporabljena metonimijski:

a) Milan je pao i povrijedio koljeno.
b) Sada su moderne suknje do koljena.
c) Kad je bio mali, Janko je išao zakrpanih koljena.
d) Bacio se na koljena i zamolio oprost.

Rješenje

c)

HJ.2.3.10. razumije značenje riječi i frazeologizama koji se javljaju u školskim tekstovima (u udžbenicima, lektiri i sl.), kao i literarnim i medijskim tekstovima namijenjenim mladima, i pravilno ih rabi

Zadatak

Frazemima pridruži njihovo značenje tako da na crtu napišeš slovo uz koje se ono nalazi.

a) Našli su zajednički jezik.

____

a) dobra srca

b) Mora stegnuti remen.

____

b) nešto nepoznato

c) Želi kruh bez motike.

____

c) razumjeti jedni druge

d) Moj brat je dobar kao kruh.

____

d) mora štedjeti

e) Ne želim kupiti mačka u vreći.

____

e) imati bez rada

Rješenje

a) - c)

b) - d)

c) - e)

d) - a)

e) - b)

 

Zadatak

Kad se za neku osobu kaže kako se voli "kititi tuđim perjem", to znači da ta osoba:

a) voli posuđivati tuđu odjeću
b) smatra tuđe ideje boljima od svojih
c) prikazuje tuđe zasluge kao svoje
d) često nosi odjeću poznatih modnih dizajnera

Rješenje

c)

 

Zadatak

Pročitaj tekst.

Izgleda da su Babilonci prvi naslutili pravi oblik Zemlje, ali se ta spoznaja kosila s njihovim tradicionalnim, vjerskim shvaćanjima, prema kojima je nebo imalo oblik zvona koje je pokrivalo Zemlju. Zato se i nisu usudili objelodaniti ono što im je izgledalo očigledno, već prepustiše slobodoumnijim Grcima da to učine.

1. Podvuci u tekstu riječ koja znači:

 

"biti u neskladu"

2. Riječ "objelodaniti" znači:

a) objasniti

b) objaviti

c) usuditi

d) obilježiti

 

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

1. kosilo (se)
2. b) objaviti

HJ.2.3.11. određuje značenje nepoznatih riječi i izraza na temelju njihovog sastava i/ili konteksta u kojem su uporabljeni (složeniji primjeri)

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeću rečenicu i riješi zadatak:

Krajem veljače i početkom ožujka, neuobičajeno za to doba godine, na Ozrenu je naglo zatoplilo, puhnuo je vjetar razvigorac i drveće je prolistalo.

Podvučeni niz riječi označava:
a) hladan proljetni vjetar
b) topao jesenski vjetar
c) topao proljetni vjetar
d) zimski vjetar umjerene jačine

Rješenje

c)

 

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i riješi zadatak:

Zeleno ogledalo Kupe

Čamac na Kupi. To njegovo vlažno, meko zašiljeno drvo. Bez brze strasti kajaka, bez vrludanja sandoline - on odlazi težak, pijan ravno u duboku noć niz klonuo šaš i mulj od propale mjesečine. Tuguje.

(ulomak iz putopisa Matka Peića Skitnje)

Podvučena riječ označava:
a) vrstu tužne pjesme
b) riječni gliser
c) drvena plutajuća platforma
d) mali čamac na vesla

Rješenje

d)

 

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeću strofu pjesme "Da sam ja učiteljica" Dragutina Tadijanovića, a potom riješi zadatak.

Da sam ja učiteljica

Između dasaka dvorišne ograde
Gledam vojsku kako ide u korak.

Puceta sjajna, žuta, u suncu blistaju;
Sviraju trublje, žute, sjajne, svinute;
Udara bubanj i žuti poklopci:
Prolazi banda... Na bijelcu oficir.

...

Rano dođe da nama ne da bandu gledati.
A ja da sam učiteljica...
Pustio bih djecu pred školu:
Gledajte, djeco!
A poslije ćete sjesti uokrug
I svaki će pričati što je vidio.

Podvučena riječ označava:

a) družinu kriminalaca sklonih lošim postupcima
b) vojnu glazbu; skupinu, grupu svirača
c) naziv za skupinu nasljednika Mao Tze Tunga

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora

Rješenje

b) vojnu glazbu; skupinu, grupu svirača

 

4. KNJIŽEVNOST

U području KNJIŽEVNOST učenik/učenica:

HJ.2.4.1. povezuje djelo iz obvezne lektire s vremenom u kojem je nastalo i vremenom koje se uzima kao okvir pripovijedanja

Zadatak

Poveži sljedeća djela s povijesnim događajima na koje se ta djela odnose.

Bitka kod Bistrice Lesne, Dnevnik Ane Frank, Seljačka buna, Jama

Povijesni događaji:

Djela:

Ustanak protiv feudalnih gospodara

_____________________________________

Prvi svjetski rat

_____________________________________

Drugi svjetski rat

_____________________________________

Rješenje

Ustanak protiv feudalnih gospodara: Seljačka buna
Prvi svjetski rat: Bitka kod Bistrice Lesne
Drugi svjetski rat: Dnevnik Ane Frank, Jama

HJ.2.4.2. povezuje naslov lektirnog djela s rodom, vrstom i likovima iz djela; prepoznaje rod i vrstu književnoumjetničkog djela na temelju ulomka, likova, karakterističnih situacija

Zadatak

Popuni tablicu.

Naziv djela i ime pisca

Književni rod

Književna vrsta

Alkar, Dinko Šimunović

   

Novela od Stanca, Marin Držić

   

Moj dom, Silvije Strahimir Kranjčević

   

Rješenje

 

Naziv djela i ime pisca

Književni rod

Književna vrsta

Alkar, Dinko Šimunović

epika

pripovijetka

Novela od Stanca, Marin Držić

drama

komedija

Moj dom, Silvije Strahimir Kranjčević

lirika

rodoljubna pjesma

 

Zadatak

Pročitaj stihove i odgovori na pitanja.

Sunce zađe, a mjesec izađe.
Tko se vere uz klance niz klance
Ter se krade k onoj Gori crnoj?
Obnoć grede, a obdan počiva,
Junak njegda, sad ne junak više,
No trst kojoj svaki hlad kidiše.

I. Odgovori.

a) Kako glasi naslov cjelokupnoga epa?

____________________________________

b) Kako glasi naziv pjevanja čiji su ovo uvodni stihovi?

_________________________

II. Zaokruži dio rečenice koji tvrdnju čini točnom.

a) Radnja epa počinje/ne počinje skupljanjem harača.
b) Osiromašeni narod daje/ne daje harač.
c) Smail-aga naređuje/ne naređuje da se pogubi starac Durak.
d) Durakov sin Novica bježi/ne bježi iz turskog logora.
e) Dolazi do bitke u kojoj pogibaju/ne pogibaju i Novica i Smail-aga.

Rješenje

I

a) Smrt Smail-age Čengića

 

b) Noćnik

II.

a) počinje

 

b) ne daje

 

c) naređuje

 

d) bježi

 

e) pogibaju

HJ.2.4.3. razlikuje lirsko-epske vrste (baladu, poemu)

Zadatak

Pročitaj uvodne stihove pjesme.

Što se bijeli u gori zelenoj?
Al' je snijeg, al' su labudovi?
Da je snijeg, već bi okopnio,
Da su labudovi, već bi poletjeli…

1. Kako glasi naslov pjesme? ________________________________

2. Zaokruži slovo ispred točnog odgovora. Pjesma je:

a) epska
b) lirska
c) lirsko-epska.

3. Zaokruži slovo ispred točnog odgovora. Prema obliku ova pjesma je:

a) balada
b) romansa.

Rješenje

1) Hasanaginica
2) c) lirsko-epska
3) a) balada

 

Zadatak

Pročitaj sljedeće stihove pa odredi vrstu lirsko-epske narodne pjesme.

Smrt Senjanina Ive

Sanak snila Ivanova majka,
Đe je Senje tama popanula,
Đe se vedro nebo prolomilo,
Sjajan mjesec pao na zemljicu
Na Ružicu nasred Senja crkvu;
Đe zvijezde kraju pribjegnule,
A danica krvava ižljegla,
A kuka joj tica kukavica
Usred Senja na bijeloj crkvi.
Kad se baba iz sna probudila,
Uze štaku u desnicu ruku,
Ode pravo ka Ružici crkvi,
Te kazuje protopop-Neđeljku,
Kazuje mu, šta je u sna snila.

A kad stari babu saslušao,
On joj ode sanak tolkovati:
Čuješ mene, ostarila majko!
Zlo si snila, a gore će biti,
Što je Sanje tama popanula,
Ono će ti pusto ostanuti;
Što l' se vedro nebo prolomilo,
I što mjesec pao na Ružicu,
To će tebe Ivo poginuti;
Što su zv'jezde kraju pribjegnule,
To će ostat' mloge udovice;
Što j' danica krvava ižljegla,
To ćeš stara ostat' kukavica;
Što l' ti tica kuka na Ružici,
To će ti je oboriti Turci,
A i mene stara pogubiti,";
Tek što stari u riječi bješe,
Al' eto ti Senjanina Iva,
Sav mu vranac i krv ogreznuo,
Na Ivanu sedamnaest rana,
nosi desnu u lijevoj ruku;
Dogna vranca pred bijelu crkvu,
Pa govori ostariloj majci:
Skin' me, majko, sa konja vrančića,
Umij mene studenom vodicom,
A pričesti vinom crvenijem."

Hitro ga je mati poslušala,
Skide njega sa konja pomamna,
Pa ga umi studenom vodicom,
I zali ga vinom crvenijem;
Pa ga pita ostarila majka:;
Što bi, sine, u zemlji Taliji?
Ode Ivo 'vako govoriti:
Dobro, mati, u zemlji Taliji:
Dosta majko, roblja narobismo,
A jošt više blaga zadobismo,;
Pa se zdravo doma povratismo;
No kad bismo na prvom konaku,
Tu nas stiže i prva poćera,
Crni konji, a crni junaci,
Crne nose oko glave čalme,;
Po jednom se vatrom preturismo
Od njih niko ne ostade, majko;
No kad bismo na drugom konaku,
Tu nas stiže i druga poćera,;
B'jeli konji, a bješnji junaci,
Bijele im oko glave čalme,
Po jednom se vatrom preturismo,
Od nas niko ne pogibe, majko,
Od njih niko ne ostade, majko;
No kad bismo na trećem konaku,
Tu nas stiže i treća poćera,
Crna struka, a dugačka puška,
Pregorele noge do koljena,
Po jednom se vatrom preturismo,
A po drugi biti započesmo,
Od njih, majko, niko ne pogibe,
Od nas, majko, niko ne ostade,
Do ostade tvoj sine Ivane,
I on ti je rana dopanuo;
Evo desne u lijevoj ruke!
To govori, a s dušom se bori,
To izusti, laku dušu pusti,
I umrije, žalosna mu majka!

Odgovor: ______________________

Rješenje

Balada

HJ.2.4.4. razlikuje književno-znanstvene vrste: biografiju, autobiografiju, dnevnik i putopis te znanstveno-popularne tekstove

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći ulomak:

Moj slučaj

Rođen sam, roditelji tvrde, 18. kolovoza, a župnik je zapisao 18. rujna 1930. godine u Imotskom. Otac mi je bio žandar, majka kućanica, nepismena.
Babica mi je prekratko odrezala pupak i prorekla mi buran i kratak život. Žene koje su se po običaju skupile oko kolijevke jele su dunje, molile i zaklinjale.

Vlado Gotovac

Ovo je ulomak iz:

a) znanstveno-popularnog teksta
b) dnevnika
c) biografije
d) autobiografije

Zaokruži točan odgovor.

Rješenje

d) autobiografije

 

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći ulomak Matka Peića:

Zeleno ogledalo Kupe

Volim sve hrvatske rijeke. Kupu naročito. Kupa zelena, crna svjetložuta. Kupa zelena u rano proljeće, kad se jedna mala rimska nimfa budi u njezinu dnu pa se od njezinih brončanih osmijeha vinogradi šilje u najslađe, najvlažnije grudi. To proljetno zelenilo Kupe i onu zelenu pjegu koju vidiš kako putuje turopoljskim selima, te limenu jabuku tornja, ili vrat starog patka, osipa najbrbljavijim zelenilom. Taj zeleni Kupin dah, nježniji od mahovine u bari, lakši od neba iza kiše - naljepši je osmijeh proljeća.
Kupa crna među muljem gdje na trulim mačevima šaša jedna raskrvavljena roda sanjari u rubovima nevjerojatno smirenim i bolesnim. U toj crnini trepti slatka nervoza seoskog psa.
Ovo je ulomak iz:

a) znanstveno-popularnog teksta
b) dnevnika
c) putopisa
d) autobiografije

Zaokruži točan odgovor.

Rješenje

c) putopisa

 

Zadatak

Pozorno pročitaj zadane tekstove i odgovori na pitanja.

…Svemir je čitav svijet što nas okružuje. Grane znanosti koje proučavaju svemir jesu astronomija, kozmogonija i kozmologija. Dio svemira koji čine Sunce i devet planeta koji kruže oko njega (uključujući i Zemlju) zove se Sunčev sustav…

(www.wikipedija.org.)

a) Tekst pripada_________________________ stilu.

Svemir

…Sa strahopoštovanjem virim u nebeske visine, pitajuć se: što sam ja? Što je čovjek samo prema ovom svijetu? - A što je je naša Zemlja prema svemiru?!...

Mjesec se vrti oko Zemlje, a Zemlja s Mjesecom oko Sunca….

(ulomak iz crtice Svemir Frana Mažuranića)

b) Kojem stilu pripada ovaj ulomak? __________________________

Rješenje

a) Znanstvenom
b) Književnoumjetničkom

HJ.2.4.5. prepoznaje i razlikuje određena (zadana) stilska sredstva u književnoumjetničkom tekstu (personifikacija, hiperbola, gradacija, metafora, kontrast)

Zadatak

Odredi stilsko sredstvo u Pupačićevu stihu:

"Livade su me voljele
Nosile su moj glas
I njim su sjekle potoke."

a) usporedba
b) personifikacija
c) hiperbola
d) onomatopeja

Rješenje

b) personifikacija

 

Zadatak

Pozorno pročitaj pjesmu Notturno A.G.Matoša i odgovori na pitanje.

Mlačna noć; u selu lavež; kasan
Ćuk il netopir;
Ljubav cvijeća-miris jak i strasan
Slavi tajni pir.

Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan
Kao srebren vir;
Teške oči sklapaju se na san,
S neba rosi mir.

S mrkog tornja bat
Broji pospan sat,
Blaga svjetlost sipi sa visina;
Kroz samoću, muk,
Sve je tiši huk:
Željeznicu guta već daljina.

Koje stilsko sredstvo predstavlja podvučeni primjer?
Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

a) kontrast

b) onomatopeja

c) metafora

d) gradacija

Rješenje

c) metafora

 

Zadatak

Iz ulomka putopisa Skitnje Matka Peića ispiši epitete:

"Kupa crna među muljem gdje na trulim mačevima šaša jedna raskrvavljena roda sanjari u rubovima nevjerojatno smirenim i bolesnim. U toj crnini trepti slatka nervoza seoskog psa."
epiteti:

______________________________________________________________

Rješenje

Epiteti: crna, trulim, raskrvavljena, smirenim, bolesnim, slatka, seoskog

HJ.2.4.6. određuje motive, ideje, kompoziciju, formu, karakteristike lika (psihološke, sociološke, etičke) i njihovu međusobnu povezanost

Zadatak

Pozorno pročitaj ulomak iz pripovijetke Prosjak Luka Augusta Šenoe.

Jutarnja studen protrese Luku. Probudi se, al' isprva nije smio izaći iz svoga skrovišta. Plašio se svijeta, bojao se je, da će svi svjedoci svijeta na njega prstom pokazati. Razmišljao je sjedeći u kutu, o tom, što je vidio, što je snivao. Sad bijaše trijezan, hladan, al' samo časak. Zakratko spopa ga zavist, ljubomora, mržnja. U njegovu srcu probudiše se opet stare zmije sikćući mu u uho: "Osveti se ljudskom rodu, ljudi nisu nego zvijeri! Ljudi su prokleti! Drugi grli žensku koju ti ljubiš, a ona, vraćajući mu    cjelove, ruga se tebi!... Osveti se svijetu, koji nema za te ni suza, ni smijeha, ni imena!" - Sva jače i jače kuhala je krv u čovjeku. Osokoli se. Tad se izvuče iz zaklona. Već se je bilo jutro dobrano pomaklo, već se je rosa osušila bila. Luka pogleda prema selu, gotovo nije bilo ljudi, sve je napolju radilo. Nešta je čovjeka gonilo naprijed. Vukuć se jamom uz živicu, priđe bliže k selu i baš do vrta Mate Pavlekovića, blizu onog prijelaza gdje je Mari ponudio bio svoje novce. Pogleda preko živice na zavrtnicu. Nešto ga spopa, oko mu sijevnu, obazrjev se skunjen, skoči preko živice. Nasred zavrtnice sjeđaše u zipci Marino dijete samo posve samo. Od kuće nije bilo čuti ni glaska, valjda su ljudi za poslom bili. Nedaleko od djeteta stajao badanj vode, kojom seljaci polijevaju vrt, kad u zdencu nestane vode.

Zaokruži slova ispred točnih odgovora.
Kakav je Luka?

Luka je:

a) nesretno zaljubljen

b) radostan

c) marljiv

d) zavidan

e) pijan

f) ljubomoran

g) dobronamjeran

Rješenje

a) nesretno zaljubljen

d) zavidan

f) ljubomoran

HJ.2.4.7 razlikuje oblike kazivanja u književnoumjetničkom tekstu: pripovijedanje, opisivanje, monolog/unutarnji monolog, dijalog

Zadatak

Na crtu ispod svakog ulomka napiši naziv odgovarajućeg oblika kazivanja (unutarnji monolog, dijalog, pripovijedanje, opisivanje).

Mislila sam da si to ti zvao.
A ja da si ti!
Ako nismo mi, tko je onda?
Oblik kazivanja je ______________________________.

Marijana (za sebe): Izgubiti se u šumi, to bi bilo najbolje. Ionako me nitko ne bi tražio - samo mama. Ali on ne, on nikako ne, uostalom mrzim ga.

Oblik kazivanja je _______________________________.

Bio je snježnobijeli paunaš, kakvog sam oduvijek želio imati, s crvenkastim očima i pernatim gaćama na troprstim nogama.

Oblik kazivanja je ________________________________.

Najvažnija stvar na svijetu je prijateljstvo. Kad stekneš dobrog prijatelja, život ti postane lakši i ljepši. Najbolji dokaz za to je Jurica. Jurica je moj najbolji prijatelj.

Oblik kazivanja je ________________________________.

Rješenje

dijalog, unutarnji monolog, opisivanje, pripovijedanje

HJ.2.4.8. uočava razliku između prepričavanja i analize djela

Zadatak

Rečenice govore o noveli Duga Dinka Šimunovića. Uz svaku navedenu rečenicu upiši P ako se njome prepričava to djelo, ili A ako se njome djelo analizira.

a) "Htjela je da zagrli i jablan i potok i kamen na kojem je počinula, i da se zarije u vlažnu zemlju."_____

b) "U noveli usporedno postoje i teku dvije priče/radnje - jedna o djevojčici Srni, druga o kljastoj Savi." _____

c) "Pa i na više mjesta bilo malih, okruglih crnožutih prostora - sve nedavna ognjišta Marčinkove djece, što su tu grijala i pekla kukuruze te lijepe, pozlaćene jeseni."_____

d) "Šimunovićevu prozu obilježavaju opisi krajolika za koje on sam kaže da njima pojačava dojam nekog ugođaja ili duševnog stanja."______

Rješenje

a) P
b) A
c) P
d) A

HJ.2.4.9. zna voditi dnevnik o čitanja*

Sljedeći iskazi opisuju što učenik/učenica zna i može na naprednoj razini.

 

1. VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMIJEVANJE PROČITANOG

U području VJEŠTINA ČITANJA I RAZUMIJEVANJE PROČITANOG učenik/učenica:

HJ.3.1.1. pronalazi, izdvaja i uspoređuje informacije iz dvaju tekstova složenije strukture ili iz više njih (prema zadanim kriterijima)

Zadatak

Pozorno pročitaj dva teksta različitih autora o nasilnom ponašanju mladih u školama. Usporedi njihove stavove o nasilju.

Autor 1:
Nedavno je u 40 škola provedeno istraživanje o nasilju među učenicima. Ustanovljeno je da u odnosu žrtva - nasilnik ne sudjeluje svega 58% učenika. Drugim riječima, samo 58% učenika nisu ni žrtve, ni nasilnici. Znači, nešto manje od polovice učenika, točnije 42%, pojavljuje se u "krugu nasilja", kao žrtve ili kao nasilnici. U ulozi žrtve nasilja jako je velik broj učenika, čak 37%. Neke žrtve su istovremeno i nasilnici. U ispitivanoj grupi ima 8% takvih učenika. U toj grupi, najčešći oblici nasilnog ponašanja jesu vrijeđanje i ismijavanje. Dakle, ovi učenici napadaju riječima.

Autor 2:
Najveći broj učenika izjavio je da su tijekom svog školovanja, za vrijeme nastave ili poslije nje, bili izloženi ismijavanju, vrijeđanju, pogrdnim nadimcima. Navode, također, i druge neugodnosti: neumjesno zadirkivanje, širenje laži o njima, nagovaranje drugih učenika da se ne druže s njima.
Nastavnici i drugi zaposlenici škola potvrđuju da su vrijeđanje i udaranje svakodnevni oblik nasilničkog ponašanja u školi. Samo registriranje problema ne znači da možemo odahnuti. Naprotiv, ovakvi oblici nasilja lako se prikrivaju, olako shvaćaju, "lakše" podnose i "liječe", iako mogu biti vrlo teški i s jako složenim posljedicama.
Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.

a) Oba autora su samo iznijela podatke, bez stava o problemu koji ispituju.

b) Autor 1 je zabrinutiji od autora 2.

c) Autor 2 je zabrinutiji od autora 1.

d) Oba su autora podjednako zabrinuta zbog nasilja u školama.

Rješenje

c) Autor 2 je zabrinutiji od autora 1.

HJ.3.1.2. izdvaja ključne riječi i sažima tekst

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i riješi zadatak.

Proučavajući zagađivanje atmosfere znanstvenici su utvrdili da Australija izbacuje u atmosferu više štetnih plinova po stanovniku od bilo koje druge industrijski razvijene zemlje. Zbog povećanja broja stanovnika i krčenja šuma u posljednja je tri desetljeća Australija postala jedan od najvećih zagađivača atmosfere plinovima koji doprinose takozvanom "efektu staklenika". Tako je u Australiji 1990. godine izbačeno u atmosferu 36,4 tone ugljikova-dioksida po stanovniku, dok je istovremeno u SAD-u ta količina iznosila 25,3 tone, u Kanadi 23,1 tonu, Njemačkoj 18 tona i Norveškoj 12,1 tonu.

Navedi tri ključne riječi iz ovoga teksta:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Rješenje

1. atmosfera
2. zagađivanje ili zagađivači
3. Australija
(Redoslijed navođenja nije važan.)

HJ.3.1.4. čita i tumači složenije nelinearne elemente teksta: višestruke legende, tablice, dijagrame i grafikone

Zadatak

Pozorno pogledaj tablicu i odgovori na pitanja vezana uz osobine glasova.

Tablica 2.- Pregled zatvornika
(mjesto, način tvorbe)

Mjesto tvorbe->

usneni

zubnici

desnici

Prednjo-
nepčani

Zadnjo- nepčani

 

 

usnenici

zubno-
usnenici

 

 

tvrdi

meki

 

eksploz.

zvučn.

b

 

d

 

 

 

g

 

bezvuč.

p

 

t

 

 

 

k

afrikate

 

zvučn.

 

 

 

 

đ

 

 

bezvuč.

 

 

C

 

č

ć

 

frikativni

 

zvučn.

 

 

z

 

ž

 

 

 

bezvuč.

 

f

s

 

š

 

h

nazali

zvučn.

m

 

 

n

 

nj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lateralni

zvučn.

 

 

 

l

 

lj

 

 

bezvuč.

 

 

 

 

 

 

 

vibranti

 

zvučn.

 

 

 

r

 

 

 

 

bezvuč.

 

 

 

 

 

 

 

poluvokal

zvučn.

 

v

 

 

 

j

 

 

bezvuč.

 

 

 

 

 

 

 

a) Nabroji tvrde prednjonepčane afrikate? _________________

b) U tablici zaokruži zubnousneni bezvučni glas.

Rješenje

a) dž, č b) f

 

2. PISMENO IZRAŽAVANJE

U području PISMENO IZRAŽAVANJE učenik/učenica:

HJ.3.2.1. organizira tekst u logične i pravilno raspređene ulomke; određuje prikladan naslov tekstu i podnaslove dijelovima teksta

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i zaokruži slovo ispred naslova koji bi mu odgovarao:

 

?

 

U Japanu postoji neobična radijska stanica. Neprekidno, tijekom 24 sata, na njezinim se valovima čuje isti zvuk: nije to glazba, nego otkucaji ljudskoga srca. I tako noć i dan. Međutim, ankete govore da slušatelji, i to popriličan broj njih, vole to slušati.
U stereo tehnici, naravno.

Naslov može glasiti:

a) Ljudsko srce
b) Prednosti stereo tehnike
c) Neka neobična stanica
d) 24 sata

Rješenje

c)

HJ.3.2.2. sastavlja tekst potkrijepljen argumentima

Zadatak

Roditelji su ti saopćili kako razmišljaju o preseljenju u veći grad. Voljeli bi čuti i tvoje mišljenje. Tvoja zadaća je da dobro razmisliš o ovom prijedlogu, odlučiš se jesi li za preseljenje ili protiv njega, smisliš moguće razloge i obrazloženja za svoju odluku i sve to napišeš.
Za ovaj zadatak imaš ukupno 90 minuta. Za to vrijeme ćeš odlučiti koji stav ćeš zastupati (za preseljenje ili protiv njega), smislit ćeš argumente i obrazloženja kojima ćeš braniti svoj stav, zatim ćeš napisati rad, ponovo ga pročitati, provjeriti ima li grešaka i ispravit ćeš sve pogreške koje uočiš. Ne zaboravi svom radu dati i naslov.

Tvoj rad će se ocjenjivati na osnovu toga:

- koliko je tekst jasan, cjelovit i koherentan;
- koliko jasno si iznio i obrazložio svoj stav o preseljenju;
- koliko si uzeo u obzir i argumente koji se ne slažu s tvojim stavom;
- koliko poštuješ pravopisna pravila.

Molimo te, piši čitko.

Sretan rad!

Rješenje

Ocjenjuje se koliko je tekst jasan, cjelovit i koherentan, koliko si jasno iznio i obrazložio svoj stav o preseljenju i uzeo u obzir i argumente koji se ne slažu s tvojim stavom i koliko poštuješ pravopisna pravila.

HJ.3.2.3. piše prikaz (knjige, filma, kazališne predstave i sl.), reportažu i raspravu

Zadatak

Moda je pojava koja se ne odnosi samo na odjeću nego i na mnoge druge vrste proizvoda. Napiši raspravu o sljedećoj temi: ULOGA MODE U SUVREMENOM SVIJETU. Ne zaboravi raspravu započeti sukobom mišljenja ili sumnjom, nastaviti iznošenjem argumenata, a završiti zaključkom.

Rješenje

Navedeno je i objašnjeno što je predmet i cilj rasprave; utvrđena su osnovna obilježja (objektivnost, kritičan odnos); primijenjene su misaone aktivnosti (raščlanjivanje, obrazlaganje, dokazivanje, uspoređivanje, prosuđivanje); uporabljen je književni jezik utemeljen na jasnoći, točnosti i sažetosti izraza.

HJ.3.2.4. piše sažetak dužeg i/ili složenijeg teksta

Zadatak

Nedavno je u jednom dnevnom listu, u rubrici Znanost i tehnologija, objavljen sljedeći članak. Pozorno ga pročitaj, a zatim napiši sažetak.

Tekst: DESETI PLANET SUNČEVA SUSTAVA?

Naputak:

- Iznesi najvažnije podatke koje tekst sadrži.

- Pripazi da rečenice u tvom sastavu budu logične, stilski, gramatički i pravopisno točne.

- Piši čitko, pisanim slovima, jer će sastav čitati ljudi koji nisu navikli čitati tvoj rukopis.

- Imaš petnaestak minuta za pisanje sažetaka u nekoliko rečenica.

Sažetak:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Napomena: Tekst se nalazi u pitanju HJ.3.1.3.

Rješenje

Vrjednuju se četiri zahtjeva (zadatka) prema navedenim standardima. Vrjednovanje 1/0: 1 - učenik je ispunio zahtjev, 0 - učenik nije ispunio zahtjev

HJ.3.2.5. zna pravopisna pravila i uvijek ih primjenjuje

Zadatak

U sljedećim rečenicama podcrtaj riječi koje moramo napisati velikim početnim slovom.

ivana brlić mažuranić, najpoznatija hrvatska književnica, rođena je u ogulinu 1834. godine. prva je žena članica akademije, zvali su je hrvatski andersen. dvaput je predložena za nobelovu nagradu. najpoznatiji joj je roman čudnovate zgode i nezgode šegrta hlapića i zbirka bajki priče iz davnine.

Rješenje

Ivana Brlić-Mažuranić, najpoznatija hrvatska književnica, rođena je u Ogulinu 1834. godine. Prva je žena članica Akademije, zvali su je hrvatski Andersen. Dvaput je predložena za Nobelovu nagradu. Najpoznatiji joj je roman Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića i zbirka bajki Priče iz davnine.

 

Zadatak

Načini riječi suprotnoga značenja tako da zadanim riječima dodaš česticu ne. Pripazi na sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi.

mislim

______________

volim

____________________

pažljiv

______________

moral   

____________________

odlučan  

______________

ljudi

____________________

znam

______________

bih

____________________

Rješenje

ne mislim, ne volim, nepažljiv, nemoral, neodlučan, neljudi, ne znam, ne bih

 

Zadatak

Riječi iz ikavskoga govora preoblikuj u ijekavske.

svit

_______________

rič

______________

pisme

_______________

dica

______________

zvizde  

_______________

vitar   

______________

snig

_______________

lipa

______________

Rješenje

svijet, riječ, pjesme, djeca, zvijezde, vjetar, snijeg, lijepa

 

Zadatak

Zaokruži slovo ispred pravilno napisanog niza.

a) Sveti Petar U Šumi, Slavonski Brod, Bosna I Hercegovina, Europa
b) Sveti Petar u šumi, slavonski Brod, Bosna i Hercegovina, Evropa
c) Sveti Petar u Šumi, Slavonski Brod, Bosna i Hercegovina, Europa
d) sveti Petar u šumi, Slavonski brod, Bosna i Hercegovina, europa

Rješenje

c)

 

Zadatak

Napiši izostavljene pravopisne znakove.

a) Vozio je autocestom Zagreb Rijeka brzinom 100 120 kilometara na sat.
b) Mate Balota (1898 1963)
c) šk god 2009 2010

Rješenje

a) Vozio je autocestom Zagreb - Rijeka brzinom 100 - 120 kilometara na sat.
b) Mate Balota (1898. - 1963.)
c) šk. god. 2009./2010.

 

3. GRAMATIKA, LEKSIK, RAZVOJ KNJIŽEVNOGA JEZIKA

U potpodručju GRAMATIKA učenik/učenica:

HJ.3.3.1. dijeli riječ na slogove u složenijim primjerima

Zadatak

Podcrtaj riječi u kojima je r slogotvorno.

crkva, braća, izmrviti, kruška, krvav, srce, krasti, vrvjeti, skršiti, skrušeno, brzo

Rješenje

crkva, izmrviti, krvav, srce, vrvjeti, skršiti, brzo

 

Zadatak

U navedenim rečenicama okomitom crtom podijeli riječi na slogove.

a) Sve što na suncu diše, ne raste bez kiše.
b) Narcisi dok mirišu, traže kišu.
c) Jablanove krošnje dok se njišu, zovu kišu.

Rješenje

a) Sve što na sun/cu di/še, ne ras/te bez ki/še.
b) Nar/ci/si dok mi/ri/šu, tra/že ki/šu.
c) Ja/bla/no/ve kroš/nje dok se nji/šu, zo/vu ki/šu.

HJ.3.3.2. poznaje glasovne promjene (može ih prepoznati, objasniti i imenovati)

Zadatak

Napiši nazive glasovnih promjena koje nisu primijenjene u zadanim riječima, iako su postojali preduvjeti:

a) seki:

____________________________

b) zadatci:

____________________________

c) junake (A mn.):

____________________________

d) odšetati:

____________________________

Rješenje

a) sibilarizacija
b) gubljenje suglasnika
c) palatalizacija
d) jednačenje suglasnika po zvučnosti

 

Zadatak

Usporedi zadane parove riječi, podvuci riječ u kojoj primjećuješ glasovnu promjenu i napiši koja je to promjena:

a) pekoh - pečem:

________________________________

b) stan - stambeni:

________________________________

c) tvrd - tvrđi:

________________________________

d) pismo - pisama:

________________________________

Rješenje

a) pečem, palatalizacija
b) stambeni, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
c) tvrđi, jotacija
d) pisama, nepostojano a

HJ.3.3.3. prepoznaje i primjenjuje naglasna pravila

Zadatak

Zadane riječi razvrstaj u tablicu.

primjećivati, slikarica, pamtiti, kišovit, zlato, razmišljati, govoriti, govor,

kratkosilazni
``

kratkouzlazni
`

dugosilazni
ˆ

dugouzlazni
´

       

Rješenje

kratkosilazni
``

kratkouzlazni
`

dugosilazni
ˆ

dugouzlazni
´

slikarica
govor

kišovit
govoriti

pamtiti
zlato

primjećivati
razmišljati

 

Zadatak

I. Dopuni rečenice.

a) Isticanje sloga jačim glasom zovemo ____________.
b) Razlikujemo naglašene i ___________ riječi.
c) Riječi koje imaju svoj naglasak i same za sebe tvore naglasne cjeline nazivamo _________________.
d) Riječi koje nemaju svoj naglasak i u izgovoru se vežu uz naglasnice i zajedno s njima tvore naglasne cjeline nazivamo ______________.
e) Dvije su vrste nenaglasnica:

1. ______________ stoje ispred naglasnica.
2. Zanaglasnice stoje _________ naglasnica.

II. Podcrtaj prednaglasnice.

Sutra ne idem u školu jer do podne moram obaviti pregled kod liječnika.

III. Podcrtaj zanaglasnice.

Veselim se tvom dolasku. Dođeš li ujutro, odvest ću te do grada.

Rješenje

I
а) naglasak
b) nenaglašene
c) naglasnice
d) nenaglasnice

1) prednaglasnice
2) iza

II Sutra ne idem u školu jer do podne moram obaviti pregled kod liječnika.
III Veselim se tvom dolasku. Dođeš li ujutro, odvest ću te do grada.

HJ.3.3.5. prepoznaje i razlikuje sve vrste jednostavnih i složenih rečenica

Zadatak

Odredi vrste rečenica u višestruko složenoj rečenici:

Iva je pomislila da je došao Luka jer je čula glas koji je sličan njegovom.

a) Iva je pomislila

___________________

b) da je došao Luka

____________________

c) jer je čula glas

____________________

d) koji je sličan njegovom.

____________________

Rješenje

a) Iva je pomislila

glavna

b) da je došao Luka

objektna

c) jer je čula glas

uzročna

d) koji je sličan njegovom.

Atributna

 

Zadatak

Napiši kojim vrstama pripadaju podvučene zavisne rečenice:

a) Josip nije otišao na trening jer je bio umoran.

____________________

b) Da nije bio umoran, Josip bi otišao na trening. 

____________________

c) Iako je bio umoran, Josip je otišao na trening.

____________________

Rješenje

a) uzročna
b) pogodbena
c) dopusna

HJ.3.3.6. zna odrediti značenje padeža u rečenici

Zadatak

Podcrtanim imenicama odredi značenje padeža u rečenici.

f) Sad mislim, brado, da smo spasli stado. ____________________
g) Putujem sa sestrom i prijateljicom. ______________________
h) Pokušavao sam objasniti majci i stričevima. __________________
i) U njezinim očima bila je ljubav.______________________
j) Ove godine po prvi put putujem zrakoplovom.

Rješenje

g) oslovljavanje
g) društvo
h) namjena
i) mjesto
j) sredstvo

 

Zadatak

Podvučenim genitivnim oblicima odredi značenje. Na crtu upiši odgovarajući broj.

a) kule od pijeska

____

1. djelomičnost

b) prije večere

____

2. građa

c) malo kruha

____

3. pripadnost

d) glavica kupusa

____

4. vrijeme

Rješenje

a) 2, b) 4, c) 1, d) 3

HJ.3.3.7. prepoznaje sva glagolska vremena i načine

Zadatak

Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je uporabljen glagolski prilog sadašnji s uzročnim značenjem.

a) Tako idući niz vodu, dječaci naiđu na svoju vodenicu.

b) Marko i Ivan se vrate kući, čudeći se što će to biti.

c) Patuljak nije isprva htio ići u krađu, bojeći se kazne.

d) Slušajući radio, promatrala je oblake na nebu.

Rješenje

c) Patuljak nije isprva htio ići u krađu, bojeći se kazne.

 

Zadatak

U navedenim rečenicama podcrtaj glagole, potom ih prepiši te im odredi vrijeme, osobu i broj. (Nemoj rabiti kratice!)

a) Kad se budem zaljubila, povjerit ću se najboljoj prijateljici.

__________________________________________________________

b) Ukoliko ju ne pozovem u park, otići će.

_________________________________________________________

c) Ivan je nekoć volio Anu.

_________________________________________________________

d) Propadosmo u zemlju od srama.

_________________________________________________________

Rješenje

a) Kad se budem zaljubila, povjerit ću se najboljoj prijateljici.

budem zaljubila

futur II.

1. osoba jednine

povjerit ću

futur I.

1. osoba jednine

b) Ukoliko ju ne pozovem u park, otići će.

ne pozovem

prezent

1. osoba jednine

otići će

futur I.

3. osoba jednine

c) Ivan je nekoć volio Anu.

je volio

perfekt

3. osoba jednine

d) Propadosmo u zemlju od srama.

propadosmo

aorist

1. osoba jednine

 

Zadatak

U rečenicama su istaknuti pomoćni glagoli. Na crte uz opis glagolskog oblika napiši slovo kojim je označena pripadajuća rečenica.

a) Bijahu to uskočki vojvode.

___

1) imperfekt pomoćnog glagola biti

b) Rado bih vam pomogao.

___

2) nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti

c) Kupio sam sladoled.

___

3) aorist pomoćnog glagola biti

Rješenje

a) 1
b) 3
c) 2

U potpodručju LEKSIK učenik/učenica:

HJ.3.3.8. zna odrediti značenje nepoznatih riječi i izraza na temelju njihovoga sastava, konteksta u kojem su uporabljeni ili na osnovi njihova podrijetla

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i riješi zadatak:

Indijska glazba

Glazba stare Indije ima poseban oblik. Indijski napjev karakterizira ljestvica širokoga opsega, kao i slobodniji ritmički i formalni tijek.
Stari Indusi pravili su veliku razliku između duhovne i svjetovne glazbe. Duhovni su napjevi (saman - smirenost) bili zasnovani na tekstovima vjerskih knjiga (Veda), a bili su mirni, spori i dostojanstveni. U osnovi svjetovne glazbe (raga - strastvenost, uzbuđenost) bili su stalni melodijski obrasci, koje je umjetnik varirao i obogaćivao ornamentiranjem. Ovi su se napjevi uvijek pjevali u unaprijed utvrđeno vrijeme.

Podvučeni skup riječi označava:

a) klasičnu glazbu
b) mirnu i sporuglazbu
c) narodnu, nereligijsku glazbu
d) religijsku, crkvenu glazbu

Rješenje

c)

 

Zadatak

Odredi značenje podvučenih riječi u sljedećoj rečenici:
Doušnika sam ganjao kroz crne grozomorne hodnike i niz dugačke strmoglave stube.

Grozomorno znači ___________________________________________________.

Strmoglavo znači ____________________________________________________.

Rješenje

Grozomorno znači nešto izuzetno strašno /opasno / vrlo neugodno.

Strmoglavo znači vrlo strmo/ s velikim i opasnim nagibom/ opasno (brzo)/ naglo.

HJ.3.3.9. razumije značenje riječi i frazeologizama u znanstveno-popularnim tekstovima koji su namijenjeni mladima i pravilno ih rabi

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći tekst i riješi zadatak

Prošle, 2009. godine, brojni su narodi obilježili dvadesetogodišnjicu pada željezne zavjese koja je nekada dijelila Stari kontinent. Ipak, dva desetljeća nakon tog prijelomnog događaja, sjećanja na željeznu zavjesu još su uvijek živa u mislima starijih žitelja kontinenta.

Podvučeni skup riječi označava:

a) željezni zid, sličan Kineskom zidu
b) nepostojeću, izmišljenu tvorevinu
c) ideološku granicu
g) veliki, zaleđeni, plovni vodeni tok

Rješenje

c)

 

4. KNJIŽEVNOST

U području KNJIŽEVNOST učenik/učenica:

HJ.3.4.1. navodi naslov djela, autora, rod i vrstu na temelju ulomka, likova i karakterističnih tema i motiva

Zadatak

Pozorno pročitaj ulomak i odgovori na pitanja.

Znali su da je Salko zaljubljen u Martu, najljepšu curu u Begluku, pa je ne spominjahu pred njim. No znali su i to da je njemu samo osamnaest godina, a ona je dvije godine starija i nije moguće da mu bude žena. Pa još: Salkov otac bio hajduk i strašno je naprasit čovjek, a Martina je mati vještica, pa su se momci klonili i njezine kuće i njezinih pogleda."

a) Dopuni.
Salko, Marta i Rašica su likovi iz književnog djela koje se zove
_____________, a napisao ga je ___________      ________________.
b) Zaokruži.
To djelo je:
1. pripovijetka
2. roman
3. novela
4. drama.
c) Zaokruži točan odgovor.
Rašica i Salko su:
1. prijatelji
2. otac i sin
3. braća.

Rješenje

a) Alkar, Dinko Šimunović
b) 1)
c) 2)

 

Zadatak

Pročitaj sljedeći tekst.
Pripovijetka iz tvoje lektire prikazuje selo u Hrvatskome zagorju u kojem živi lijepa Janica sa svojim mužem Markom Labudanom koji je lugar. Janica se nakon porođaja teško razboli i umre.
O kojoj je pripovijetci riječ? Tko je autor pripovijetke?

Naslov pripovijetke: ______________________________.

Autor pripovijetke: _______________________________.

Rješenje

Breza
Slavko Kolar

HJ.3.4.2. izdvaja osnovne odlike književnih rodova i vrsta u konkretnom tekstu

Zadatak

Zaokruži slova ispred odlika ovog teksta.

VAL
Sa bijedom pjenom na vratu,
koja vijori u buri,
sličan mladome atu
kada se propne, pojuri,
dolazi iz pučine
gordi, gizdavi val,
noseći pozdrav daljine
za obalu i za žal.

Evo ga! Tu je, tu je,
jureći izdaleka,
već mu se topot čuje,
već ga obala čeka.

I kako ponosno stigne,
do cilja kojemu krene,
prezrevši napor i strah,
još jednom se propne, digne,
i razbije o stijene
u sitni vodeni prah.

        Gustav Krklec

Odlike:

a) pripovjedanje
b) ritmičnost
c) metaforičnost
d) stih
e) mnoštvo motiva

Rješenje

b) ritmičnost
c) metaforičnost
d) stih

HJ.3.4.3. razlikuje autora djela od lirskog subjekta i pripovjedača u djelu

Zadatak

Uoči odnos između autora i lirskog subjekta u stihovima:

Jubav

Ka da san sunce stavila u nidra,
tako me peče,
tako me žiga
jubav moja.
Bole me, bole,
ka da su me izboli
svin dračan ovega svita.
I gren po julican, po dvoriman obavita
u joblak pun tišine
ma ponosnija o' granja
u proliće.

(Drago Ivanišević)

Na temelju teksta, zaključuješ:

a) istaknuta je istovjetnost autora i lirskog subjekta
b) očigledna je razlika između autora i lirskog subjekta
c) odnos između autora i lirskog subjekta ne može se uočiti
d) lirski subjekt je žena
e) lirski subjekt je muškarac

Zaokruži slova ispred točnih odgovora.

Rješenje

b), d)

HJ.3.4.4. pronalazi i imenuje stilska sredstva, određuje ulogu stilskih sredstava u tekstu

Zadatak

Pročitaj pjesmu Voćka poslije kiše i odgovori na pitanje.

Voćka poslije kiše

Gle malu voćku poslije kiše:
Puna je kapi pa ih njiše.
I bliješti suncem obasjana,
Čudesna raskoš njenih grana.

Al nek se sunce malko skrije,
Nestane sve te čarolije.
Ona je opet kao prvo,
Obično, jadno, malo drvo.

Pronađi po primjer za navedena stilska sredstva:

a) epitet: __________________________________________
b) personifikacija: ___________________________________
c) usporedba: _______________________________________

Rješenje

a) mala voćka, (obasjana suncem, čudesna raskoš, obično, jadno, malo drvo)
b) "Puna je kapi pa ih njiše."
c) "Ona je opet, kao prvo,
Obično, jadno, malo drvo."

 

Zadatak

Pročitaj stihove glasovite Hasanaginice.
Napiši naziv stilskog sredstva koje je ostvareno pitanjima i odgovorima.

Što se bijeli u gori zelenoj?
Al' je snijeg, al' su labudovi?
Da je snijeg, već bi okopnio,
Da su labudovi, već bi poletjeli.
Nit’ je snijeg, nit’ su labudovi,
Nego šator age Hasan-age."

Naziv stilskog sredstva je ________________________

Rješenje

slavenska antiteza

 

Zadatak

Pozorno pročitaj sljedeći navod. Razmisli o ulozi podvučenog dijela u okviru cjeline teksta.

"Ranije se večeralo, svečano obuklo. Iz kuće smo izišli s prvim mrakom, kad se inače redovno pregledaju prozori i zaključavaju i kućna i avlijska vrata. Spuštala se noć, a meni je izgledalo kao da sviće."

Podvučeni dio teksta ima ulogu:

a) opisivanja raspoloženja u gradu i među ljudima

b) naglašavanja dječakova uzbuđenja zbog onoga što će uslijediti

c) isticanja kako je cirkuska svjetlost toliko jaka da izgleda kao da je dan

d) opisivanja doba dana uoči odlaska u cirkus

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Rješenje

b) naglašavanja dječakova uzbuđenja zbog onoga što će uslijediti

HJ.3.4.7. izražava svoj stav o konkretnom djelu i argumentirano ga obrazlaže

Zadatak

Pročitaj pjesmu D. Tadijanovića Mjesečina, a zatim riješi zadatak.

MJESEČINA

Gle, iza hrastove šume, u tamnom sjaju i tišini,
Mjesec se pomalja. Rumen. Okrugao.

Lanjskog ljeta, s klupe ispod kestena,
Gledao sam s tobom, u zanosu,
Izlazak punog mjeseca iza šume hrastove,
U rasvjeti mliječnoj i smijehu.

Oh, kakve li smo krhke igračke
U krvničkima jakim rukama!

Tuga me je, i ja sam posve sam:
Mjesečina večeras grob tvoj poliva.
Mjesečina večeras meni šapuće
Da tebe nema, i nema, zauvijek.

O, dugo, dugo, još dugo poslije nas
Tuđe će oči gledati kao što gledasmo i mi:

Naže se sunčani dan,
Večernje sjenke oduljaše;
Mjesec se pomalja
Iza hrastove šume, u tamnom sjaju i tišini.

Pročitaj prikaz Tadijanovićeve pjesme Mjesečina. Svojim riječima obrazloži zašto ovaj prikaz nije u potpunosti prihvatljiv. Navedi najmanje dva razloga.

Ovo je pejzažna pjesma o ljepoti prirode, prirodnih pojava i odnosa čovjeka naspram prirode. Pjesnik se sjeća lanjskog ljeta kad je promatrao isti mjesečev sjaj iznad hrastove šume, kao i danas. Tada je pokraj njega bila voljena žena, a sad je druga žena. Njen grob sada poliva mjesečina. Tada je bio tužan, a sad je sretan. Sve je prolazno, tuđe će oči gledati mjesečinu kao što su je oni gledali. Mjesec će se uvijek pojavljivati, izmjenjivat će se dan i noć, a njih neće biti. Ponavljanje riječi nema (nje) i dugo (još dugo poslije nas) govori o neminovnom kraju i smrti. Ugođaj pjesme je opuštajući i optimističan. Pjesma ima osam nejednako dugačkih strofa s nejednako dugačkim stihovima, bez rime. Ponavljanje prva dva stiha na kraju pjesme obrnutim redom govori o neumitnosti sudbine.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Rješenje

Učenik pokazuje da je razumio pjesmu. Izražava svoj stav o pjesmi tako što argumentira nesklad između prikaza pjesme i svoje interpretacije.

Prihvatljivi odgovori s argumentima:

Pjesma Mjesečina nije pejzažna pjesma o ljepoti prirode, prirodnih pojava i odnosa čovjeka naspram prirode, nego misaona pjesma o ljubavi, prolaznosti i smrti:

"Oh, kakve li smo krhke igračke

U krvničkim jakim rukama!"

Pjesnik je ostao sam i tužan nakon gubitka voljene žene s kojom je nekoć bio sretan, tako da nije s sretan s nekom drugom ženom:

"Tuga me je, i ja sam posve sam."

Ugođaj pjesme nije opuštajući niti optimističan, nego tužan i sumoran:

"Mjesečina večeras meni šapuće

Da tebe nema, i nema, zauvijek."

Pjesma ima šest nejednako dugih strofa, a ne osam.

HJ.3.4.8. povezuje književnoumjetničke tekstove s drugim tekstovima koji se obrađuju na nastavi*

Obrazovni standardi za kraj obveznog obrazovanja za hrvatski jezik koji će biti ispitivani nepoznatim zadatcima

HJ.2.1.4. razlikuje sve dijelove teksta i knjige, uključujući kazalo, pojmovnik i bibliografiju i može se njima koristiti

Zadatak

Pred tobom je jedna stranica kazala iz Školske gramatike hrvatskoga jezika. Pozorno ju pogledaj i odgovori na postavljeno pitanje.

Školska gramatika hrvatskoga jezika ___________________________________

imenski ili sročni atribut 135

N

imenski predikat 111, 112

načinske rečenice 152

imperativ 88

naglasak 22

imperfekt 85

naglasnica 24

infinitiv 80, 113, 117

namjerne rečenice 153

infinitivna osnova 80

neprijelazni glagoli 92

instrumental 35, 114, 127

nastavak 29

inverzija 143

navezak 53

isključne rečenice 141

nazali ili nosnici 6

izjavne rečenice 156

neglagolske riječi 111

izjavni način 78

neizravni objekt 121

 

neizrečeni subjekt 117

J

nenaglasnica 24

jednačenje po tvorbenom mjestu 10

neodređene zamjenice 66

jednačenje po zvučnosti 9

neodređeni pridjevi 51, 52

jednostvana rečenica 136

neoglagoljena rečenica 114

jednostavni brojevi 69

neosobna rečenica 118, 160

jednostavni glagolski oblici 79

neosobni predikat 118, 160

jednostavni glagolski predikat 111, 112  

nepčanici ili palatali 6

jedrenici ili velari 6

nepostojano a

jesne rečenice 157

nepravi veznici 101

jotacija 16

nepromjenjive riječi 28, 32, 95   

jotirana osnova 17

nesročni atribut 135

K

nesvršeni glagoli 77

164 ________________________________________________

Što označava broj iza pojma u kazalu? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

a) broj ulomka u kojem se govori o tom pojmu

b) broj stranice na kojoj se govori o tom pojmu

c) redni broj pojma u kazalu

d) broj poglavlja u kojem se govori o tom pojmu

Rješenje

b) broj stranice na kojoj se govori o tom pojmu

HJ.2.1.6. razlikuje činjenicu od komentara, objektivnost od pristranosti i propagande na jednostavnim primjerima

Zadatak

Pozorno pročitaj ulomak iz djela "Umjetnost i njezina povijest". U ulomku se govori o jednom portretu koji je naslikao flamanski ranorenesansni slikar Jan van Eyck. Pišući o portretu povjesničar umjetnosti iznosi činjenice, ali daje i svoj komentar. Tvoj je zadatak podvući rečenicu koja sadrži komentar.

"Jana van Eycka najviše je proslavilo slikanje portreta. Jedan od njegovih najpoznatijih portreta predstavlja talijanskog trgovca Giovannija Arnolfiniju koji je poslom došao u Nizozemsku, zajedno sa svojom ženom. Kao nekom čarolijom, jednostavan isječak istinskog svijeta odjednom kao da se zamrznuo na oslikanoj ploči."

Rješenje

Kao nekom čarolijom, jednostavan isječak istinskog svijeta odjednom kao da se zamrznuo na oslikanoj ploči.

 

Zadatak

Pažljivo pročitaj ulomak iz djela "Umjetnost i njezina povijest". U ulomku se govori o jednom starogrčkom reljefu. Pišući o tom umjetničkom djelu povjesničar umjetnosti iznosi činjenice, ali daje i svoj komentar. Tvoj zadatak je podvući rečenicu koja sadrži komentar.

"Na ovom je reljefu prikazan Atlas kako se vraća sa zlatnim jabukama do Herakla, koji čvrsto stoji pod svojim golemim teretom. Atena mu je podmetnula jastuk na ramena kako bi mu olakšala. U desnoj je ruci nekada držala metalno koplje. Čitava je priča ispričana divnom jednostavnošću i jasnoćom. Atena je okrenuta prema nama i samo joj je glava okrenuta u stranu k Heraklu".

Rješenje

Čitava je priča ispričana divnom jednostavnošću i jasnoćom.

HJ.3.1.3. izdvaja iz teksta argumente koji idu u prilog nekoj tvrdnji ili protiv nje, izvodi zaključke zasnovane na složenijem tekstu

Zadatak

U jednom dnevnom listu, u rubrici Znanost i tehnologija, objavljen je sljedeći članak. Pozorno ga pročitaj, a zatim odgovori na postavljena pitanja.

DESETI PLANET SUNČEVA SUSTAVA?

BEZIMENI NEBESKI PLANET

Od Plutona je 700 kilometara deblji u struku

U uglednom znanstvenom časopisu Priroda upravo je objavljeno da je otkriveno najdalje nebesko tijelo Sunčeva sustava, veće od Plutona. Dok ne dobije pravo ime, označeno je s UB313. Novootkriveno je tijelo prvi put uočeno još 31. listopada 2004. godine, ali se s objavom nije žurilo. Odgovor na pitanje ima li ili nema oko naše zvijezde, Sunca, deset planeta ovisi o tome čije stručno tumačenje prihvatite.

Za službeno priznavanje i imenovanje čeka se blagoslov Međunarodnog udruženja astronoma (IAU), jedinog koje je ovlašteno prosuđivati i presuđivati u ovakvim slučajevima. Promjer zagonetnog nebeskog tijela je za oko 700 kilometara veći od promjera Plutona i procjenjuje se da iznosi između 2 859 i 3 094 kilometra. Kruži oko Sunca putanjom koja je čak 97 puta udaljenija od Zemljine putanje i sastavni je dio Kuiperova pojasa načinjenog od ledenih ostataka preostalih iz vremena stvaranja Sunčeva sustava.
Iz planetarnog jata jest, ali je neizvjesno je li planet ili planetoid. Astronomi se žustro spore, podsjećajući nas na davne nesporazume što se pod pojmom planeta (ne) podrazumijeva. Naime, nakon 1992. opaženo je više od tisuću nebeskih tijela iza putanje kojom oblijeće Pluton.
Inače, potraga za desetim planetom traje još od 1930. godine. U nekoliko navrata je obznanjeno da je viđen, a potom je to opovrgnuto. Prošle je godine otkrivena i Sedna, nebesko tijelo otprilike za četvrtinu manje od Plutona, što je neke astronome navelo da je proglase planetom. Ipak, prevagnulo je mišljenje kako se nijedno tijelo manje od devetog planeta (Plutona) ne može nazvati imenom, tj. Biti priznato kao planet.
Međutim, još nije utvrđeno je li veličina nebeskog tijela dovoljan kriterij da se ono proglasi planetom.
Astronom Michael Braun s kalifornijskog Instituta za tehnologiju (SAD), koji je otkrio UB313, vatreno se zalaže da novootkriveno tijelo bude proglašeno planetom. Iako je doskora osporavao taj status čak i Plutonu, sada je brže-bolje razglasio: "Deseti je pronađen!"

(Tekst je preveden sa srpskoga na hrvatski jezik za potrebe izrade Standarda kvalitete)

Odgovori zašto je u nadnaslovu ovog teksta upotrebljen znak pitanja.

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

a) Zato što Međunarodno udruženje astronoma tek treba odlučiti kako će se UB313 zvati.

b) Zato što je UB313 dio Kuiperovog pojasa nastalog u vrijeme stvaranja Sunčeva sustava.

c) Zato što Međunarodno udruženje astronoma tek treba odlučiti je li UB313 planet ili planetoid.

d) Zato što je prošle godine otkrivena i Sedna.

Rješenje

c) Zato što Međunarodno udruženje astronoma tek treba odlučiti je li UB313 planet ili planetoid.

 

Zadatak

Navedi iz teksta argument u prilog stavu da novootkriveno tijelo UB313 treba biti proglašeno planetom.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Rješenje

UB313 je nebesko tijelo veće od Plutona, a Pluton već ima status planeta, pa takav status treba imati i UB313.

HJ.3.3.4. poznaje i razlikuje sve vrste riječi

Zadatak

Napiši nazive podvučenih glagolskih oblika u sljedećoj rečenici:

Vrativši se kući, izvalio se odjeven preko postelje i istog trena utonuo u san.

a) vrativši se ________________________________

b) izvalio se ________________________________

Rješenje

a) glagolski prilog prošli b) perfekt

 

Zadatak

Popuni tablicu, upisujući osnovni oblik podvučene riječi ako je ona promjenjiva, i vrstu podvučene riječi. Dvije smo riječi dali kao primjer:

Međutim, nisam imao puno razloga biti toliko ponosan na te hlače koje su mi navukli. To su bile hlače moga starijeg brata i na njima je bila ispisana cijela njegova kratka, ali burna biografija.

Riječ kako glasi u rečenici

Osnovni oblik riječi

Vrsta riječi

međutim

 

 

puno

 

 

razloga

razlog

IMENICA

biti

biti

POMOĆNI GLAGOL BITI

na

 

 

te

 

 

koje

 

 

mi

 

 

starijega

 

 

brata

 

 

je bila ispisana

 

 

ali

 

 

Rješenje

međutim - međutim - ČESTICA
puno - puno - PRILOG
na - na - PRIJEDLOG
te - taj - ZAMJENICA
koje - koji - ZAMJENICA
mi - ja - ZAMJENICA
starijega - star - PRIDJEV
brata - brat - IMENICA
je bila ispisana - ispisati - GLAGOL
ali - ali - VEZNIK

 

Zadatak

Zadane glagole rasporedi u tablicu (isti glagol može biti u više polja):

odjenuti se, crvenjeti se, hodati, podići, spavati.

Glagoli

po značenju

radnja

 

stanje
zbivanje

 

po predmetu radnje

prijelazni

 

neprijelazni

 

povratni

 

po vidu

svršeni

 

nesvršeni

 

Rješenje

 

Glagoli

po značenju

radnja

odjenuti se, hodati, podići

stanje
zbivanje

spavati
crvenjeti se

po predmetu radnje

prijelazni

podići

neprijelazni

hodati, spavati

povratni

odjenuti se, crvenjeti se

po vidu

svršeni

odjenuti se, podići

nesvršeni

crvenjeti se, hodati, spavati

HJ.3.4.6. tumači različite elemente književnoumjetničkog djela pozivajući se na samo djelo

Zadatak

Pročitaj ulomak iz romana U registraturi Ante Kovačića.

Polazak u školu Ivice Kičmanovića
I ovim radosnim i slavnim danom moga djetinjstva počelo je moje školovanje!
Ivice, sutra te vodim u školu. Nijesu mi te htjeli otpustiti! - reče otac navečer i obrati se k majci:
- Dobro, ima li dijete čistu rubeninu? Čizmica, razumijeva se, zasad ne treba: još je tako reći ljeto, premda su već svanuli prvi jesenski dani.
- Ima rubeninu, ima! - uzdahne majka. - Pa kako to, škola? Pa zašto nam ga ne pustiše gospoda? Što njemu treba škole?
- Što ćeš? Tako ti je na ovom svijetu. Znaš, nijesam ni ja tamo šutio. Rekoh im svoju baš odrješito: Evo, kakve su to nove pravice? Prije bijaše otac gospodar svome djetetu na život i smrt. A danas? Tek je počelo raspoznavati roditelje, već čeka učitelj sa šibom da ga predaš u njegove ruke. Kada je ondje potratilo nekoliko godina, jedva mu pahulje nikoše ispod nosa a već ga traže gospoda u vojsku. Odanle ti dođe na vrat, na muku i tegobu. Ništa mu nije pravo: naučio se kleti da je strahota. Ne miriši mu motika ni plug. Samo se naduva, povlači po krčmama i junači u tučnjavama!
- Muči ti, Jožina - župnik će nato. - Ti si muzikaš, pa razumiješ više od ostalih. A nije li ti drago da znaš više od ostalih? Ha? Reci. - E, to je istina! - zavrtim ja glavom i pogrebem se smeteno iza uha. - A čitati i pisati - nastavi župnik - nije li to mnogo više od muzike i bajsa? Danas su, dragane moj, teška vremena. Svaki dan ima nas više, zemlja je manja, a nama je sve tjesnije na njoj!
- Sve su to gospodski računi! - prekine župnika naš susjed, mali "kanonik". - A mi nećemo da nam se djeca pogospode: Aj, jok! Čast svoj gospodi! Ali mi im poklanjamo gospodstvo. Djeca mi ne budu ni kuhana ni pečena po školama. Kruh ne bude rastao od prolijevanja tinte, već od gnoja. Mi ne živimo od šaranja pera po papiru, nego ti valja ljudski huknuti u šake, pak zadrijeti plugom i motikom u tvrdu kost zemaljsku. Šta bi nam bila zemlja preuska i pretijesna?

(ulomak iz romana U registraturi Ante Kovačića)

Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Otac ne želi školovati sina zato što:

a) želi pratiti odrastanje sina
b) misli kako će sinu biti loše u školi
c) želi sinovljevu pomoć na njivi
d) želi se osvetiti župniku

Rješenje

c) želi sinovljevu pomoć na njivi