Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Program záverečnej skúšky v rámci základného vzdelávania a výchovy

Cieľ programu základnej výchovy

Cieľom programu záverečnej skúšky v rámci základného vzdelávania a výchovy je v súlade so Zákonom o základoch systému vzdelávania a výchovy žiakov (Úradný vestník RS, číslo 72/09) príprava žiakov na skladanie záverečnej skúšky na konci povinného základného vzdelávania.

Štruktúra programu záverečnej skúšky

Na záverečnej skúške sa posudzuje, nakoľko žiak v priebehu osemročného školenia zvládol vedomosti a zručnosti zo srbského, respektíve materinského jazyka, matematiky, dejepisu, zemepisu, biológie, fyziky a chémie. Záverečnú skúšku po skončení ôsmeho ročníka, skladajú všetci žiaci. Žiaci budú záverečnú skúšku skladať v základných školách, v ktorých skončili ôsmy ročník. Žiaci skladajú záverečnú skúšku písomne, riešením testov.

Na záverečnej skúške v školskom roku 2010/2011 prostredníctvom testov preverujú sa vedomosti žiakov z predmetov srbský jazyk, respektíve materinský jazyk a matematika podľa programu záverečnej skúšky na uvedený školský rok.

Žiaci, ktorí získavajú základné vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny namiesto srbského jazyka majú právo skladať materinský jazyk.

Obsah záverečnej skúšky podľa programov záverečnej skúšky na školský rok 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014 postupne sa menia po školský rok 2013/2014 podľa rozsahu a štruktúry, a to zvyšovaním počtu predmetov, ktoré sa skladajú a zväčšovaním počtu neznámych skúšobných úloh v testoch.

Žiaci, ktorí záverečnú skúšku skladajú po skončení školského roku 2011/2012 túto skúšku budú skladať z dvoch predmetov, a to zo srbského, respektíve materinského jazyka a matematiky a v testoch bude 25 % úplne známych úloh, predtým už uverejnených v zbierke úloh, 25 % úloh bude "čiastočne známych", teda čiastočne pozmenených úloh už uverejnených v zbierke úloh a 50 % úloh budú také, že sa ich obsah a ani výsledky nenachádzajú v zbierke.

Záverečná skúška pre žiakov, ktorí ju skladajú po skončení školského roku 2012/2013 bude z dvoch predmetov, a to zo srbského, respektíve materinského jazyka a matematiky a v testoch bude 25 % úloh "čiastočne známych" a 75 % úplne neznámych úloh.

Žiaci, ktorí skončia ôsmy ročník v školskom roku 2013/2014 skladajú záverečnú skúšku prostredníctvom testov z predmetov srbský jazyk, respektíve materinský jazyk, matematiky a prostredníctvom kombinovaného testu z vyučovacích predmetov, a to: dejepisu, zemepisu, biológie, fyziky a chémie. Testy na záverečnú skúšku budú zostavené z neznámych úloh.

Zastúpenie jednotlivých predmetov v kombinovanom teste bude zostavené podľa percentuálneho zastúpenia v učebných osnovách od piateho po ôsmy ročník.

Prvé skúšobné testovanie kombinovaného testu vykoná sa v priebehu školského roku 2011/2012.

Druhé skúšobné testovanie kombinovaného testu s úplne neznámymi úlohami vykoná sa v priebehu roku 2013.

Program záverečnej skúšky uvádza výsledky vzdelania, ktoré sa očakávajú od žiakov na konci základného školenia. Tie výsledky sú zahrnuté v programe pre srbský jazyk, respektíve materinský jazyk a matematiku, rovnako ako v dokumente o štandardoch na konci povinného vzdelávania, ktoré určuje v súlade so Zákonom o základoch systému vzdelávania a výchovy Nacionálny výbor pre vzdelávanie.

Vzdelávacie štandardy pre koniec základného školenia sú definované na troch stupňoch zvládnutia - na základnej, strednej a pokročilej úrovni. V úrovniach vzdelávacích štandardov sa opisujú požiadavky rozličnej ťažkosti, kognitívnej komplexnosti a rozsahu vedomostí, od jednoduchších k zložitejším. Každá ďalšia úroveň predpokladá, že žiak ovláda vedomosti a zručnosti predchádzajúcej úrovne.

Základnú úroveň výsledkov tvoria vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zvládlo vyše 80 % žiakov, strednú úroveň výsledkov tvoria vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré zvládlo okolo 50 % žiakov a na pokročilú úroveň sa dostalo okolo 20 % najlepších žiakov.

V testoch, ktoré žiaci budú riešiť na záverečnej skúške, budú úlohy na hodnotenie realizácie vzdelávacích štandardov zo základnej, strednej a pokročilej úrovne. Testy sú koncipované tak, že v sebe obsahujú všetky stupne vedomostí a všetky obsahy, ktoré sa považujú za základné a podstatné na pokračovanie v školení.

V predostretom Programe záverečnej skúšky pri každom štandarde sú dané úlohy, ktoré konkrétne znázorňujú, čo sa očakáva od žiaka, ktorý zvládol daný stupeň. Niektoré štandardy sú ilustrované jednou ukážkou, pri iných sa uvádza viac príkladov s odpoveďami.

Na základe programu záverečnej skúšky v rámci základného vzdelávania na školský rok 2010/2011 schvaľuje sa zbierka úloh. Zložkou zbierky budú aj všetky úlohy z programu. Testy, ktoré žiaci budú riešiť, budú pozostávať z úloh zo zbierky a z nových úloh, ktoré žiaci uvidia prvýkrát na testovaní. Na záverečných testoch žiaci budú riešiť 50 % úplne známych úloh, predtým uverejnených v zbierke úloh, 25 % úloh bude "čiastočne známych" (tu sa čiastočne zmenia úlohy už uverejnené v zbierke úloh) a 25 % úloh bude neznámych žiakom (žiaci budú vopred vedieť, čo sa bude skúšať v týchto úlohách, dostanú aj vzory úloh, ale nie aj samotné úlohy, ktoré budú zaradené do testu). Z úhrnného počtu neznámych úloh 40 % úloh bude zo strednej úrovne a 60 % úloh z pokročilej úrovne. Neznáme úlohy sa budú hodnotiť rovnako ako známe úlohy.

Žiak na základe všeobecného prospechu a prospechu na záverečnej skúške môže získať úhrnne 100 bodov, a to maximálne 60 bodov zo všeobecného prospechu a maximálne 40 bodov na záverečnej skúške.

Žiaci s rozvojovými poruchami a s invaliditou skladajú záverečnú skúšku v súlade s ich motorickými a zmyslovými možnosťami či podmienkami, ktoré si vyžaduje určitý druh invalidity.

Prispôsobenie záverečnej skúšky žiakom s rozvojovými poruchami koná sa podľa individuálnych plánov vzdelávania.

Vzdelávacie štandardy na konci základného vzdelávania zo slovenského jazyka s ukážkovými úlohami

 

Nasledujúce výroky opisujú, čo má žiak/žiačka vedieť a môcť na základnej úrovni.

 

1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM

V oblasti ČÍTANIA S POROZUMENÍM žiak/žiačka:

SJ.1.1.1. rozumie hlasne a potichu prečítaný text

Úloha

Pozorne prečítaj báseň a zakrúžkuj správnu odpoveď. Ak bude treba, vráť sa, a znova prečítaj jednotlivé verše.

Vybrané slová

Dívam sa z okna našej triedy,

Jano sa vozil na bicykli,

vonku zas kvitnú agáty

psy zlostne vyli na mesiac,

a ja sa cítim ako vtedy,

kým si naň trochu nenavykli,

keď som bol chlapec strapatý

a hrúbok bolo čoraz viac.

 

 

Spomienky vo mne tíško driemu,

Tri mladé chichotavé sysle

iste to dobre poznáte,

chystali útok na sýpky,

mám presne takú istú trému

raz-dva však bolo po úmysle,

ako pri prvom diktáte.

keď jeden chytil osýpky.

 

 

V hlave mi víria ypsilony,

 

od ktorých život závisí,

 

a na chodbe zas zvonec zvoní,

 

celkom tak ako kedysi.

A. Autor sedí v lavici a píše diktát.
B. Autor si spomína na školské roky.
C. Autor nepočuje školský zvonec.
D. Autor si nespomína na školské roky.

Správna odpoveď

B. Autor si spomína na školské roky.

SJ.1.1.2. odlišuje umelecký text od vecného, odlišuje výkladový text od opisného a od rozprávania, od vynášania faktov (argumentácie) a propagovania

Úloha

Prečítaj pozorne nasledujúci text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

Vianočný koncert "Deti deťom"

Decembrový vianočný koncert "DETI DEŤOM" sa uskutoční 17. decembra 2010 o 15.00 hod. na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

Na koncerte účinkujú žiaci folklórnej a tanečnej skupiny a literárno-dramatického a hudobného krúžku.

Vstup na koncert je voľný!

Uvedeným textom sa:

a) opisuje

b) komentuje

c) definuje

d) oznamuje

Správna odpoveď

d) oznamuje

SJ.1.1.3. odlišuje rozdielne štýly na jednoduchých príkladoch

Úloha

Napíš, akým štýlom píšeme:

a) list starým rodičom __________________________________

b) román _____________________________________________

c) správu do novín _____________________________________

d) vedeckú prednášku __________________________________

Správna odpoveď

a) hovorovým štýlom

b) umeleckým štýlom

c) publicistickým štýlom (novinárskym, žurnalistickým)

d) odborným štýlom

SJ.1.1.4. odlišuje základné časti textu a knihy (názov diela, podnázvy, kapitolu, celok, odsek, poznámku pod čiarou, predslov, doslov)

Úloha

Pozorne prečítaj nasledujúci text.

Slávik a Zornička (1864 - 1865)

Ján Kopál považuje za prvé detské časopisy Slávika a Zorničku, ktoré vychádzali vo vojvodinskom prostredí: "So skutočnou podobou slovenských časopisov pre deti a mládež sa prvý raz stretávame mimo etnického územia Slovenska, čo je síce paradoxné, ale pre minulosť nášho národa príznačné."1

_____________________
1 Kopál, Ján: Literatúra pre deti v procese, 1984, s. 111.

Čo označuje číslica 1 v texte? Zakrúžkuj správnu odpoveď.

a) číslo odseku
b) číslo strany
c) poznámku pod čiarou

Správna odpoveď

c) poznámku pod čiarou

SJ.1.1.5. vie vyhľadať a vyčleniť základné údaje z textu podľa zadaných kritérií

Úloha

V istom denníku v rubrike Veda a technológia uverejnili nasledujúci článok. Pozorne ho prečítaj a odpovedz na položené otázky.

DESIATA PLANÉTA SLNEČNEJ SÚSTAVY?
BEZMENNÁ VÄČŠIA

Od Pluta je v páse hrubšia o 700 kilometrov

V renomovanom vedeckom časopise Príroda práve uverejnili, že bolo objavené najvzdialenejšie nebeské teleso slnečnej sústavy, väčšie od Pluta. Kým nedostane pravé meno, má značku UB313. Novoobjavené teleso prvýkrát spozorovali ešte 31. októbra 2004, ale sa so správou nenáhlilo. Odpoveď na otázku, či je, alebo nie je okolo našej hviezdy, Slnka, desať planét, závisí od toho, čí odborný názor prijmete.
Na verejné uznanie a potvrdenie sa čaká požehnanie Medzinárodného združenia astronómov (IAU). ktoré je jediné splnomocnené posudzovať a arbitrovať v takýchto prípadoch. Priemer záhadného nebeského telesa je o takých 700 kilometrov väčší od priemeru Pluta a odhaduje sa, že činí medzi 2859 a 3094 kilometrami. Otáča sa okolo Slnka orbitou, ktorá je až 97-krát vzdialenejšia od zemskej orbity a je zložkou Kuperovho pásma pozostávajúceho z ľadových zvyškov, utvorených po vzniku slnečnej sústavy.
Patrí k planetárnemu kŕdľu, ale nevieme, či ide o planétu, alebo o planetoid (planétku). Astronómovia vedú ostré spory okolo toho, pripomínajúc nám dávne nedorozumenia ohľadom toho, čo pod pojmom planéta (ne)chápeme. Totiž po roku 1992 bolo registrovaných viac ako tisíc nebeských telies za dráhou Pluta.
Ináč pátranie po desiatej planéte trvá pod roku 1930. Niekoľkokrát bolo zverejnené, že ju videli, a potom to popierali. Vlani bola objavená aj Sedna, nebeské teleso asi o štvrtinu menšie od Pluta, čo pre niektorých astronómov bolo dôkazom, že ide o planétu. Predsa prevážil názor, že žiadne teleso menšie od deviatej planéty (Pluta) nemožno považovať za planétu.
Lenže ešte vždy nie je zistené, či je veľkosť nebeského telesa postačujúce kritérium na to, aby sme ho vyhlásili za planétu.
Astronóm Michael Brown z Kalifornského ústavu pre technológiu (USA), ktorý objavil UB313, sa vášnivo zasadzuje za to, aby novoobjavené teleso bolo vyhlásené za planétu. Hoci donedávna tento status popieral dokonca Plutu, odrazu volá na všetky strany: "Desiata planéta!"
Novoobjavené nebeské teleso má:
a) priemer väčší od Pluta zhruba o 2900 km
b) priemer menší od Pluta približne o jednu štvrtinu
c) priemer väčší od Pluta približne o 700 km
d) priemer väčší od Pluta 97-krát
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

c) priemer väčší od Pluta približne o 700 km

SЈ.1.1.6. odlišuje podstatu textu

Úloha

Prečítaj nasledujúci text Desanky Maksimovićovej Snímky zo Švajčiarska (Snimci iz Švajcarske). Rozmysli si, ktorá idea/informácia je najdôležitejšia na pochopenie úryvku (všimni si poslednú vetu).

"Neočakávaný hluk zúrivej vody, ktorý sme počuli, nás informoval, že vodopád musí byť tu blízko. Vtom sme spozorovali stánok a na jeho dverách šípku Vodopád Rýna. Len cez ten stánok ocukrený, pestrý, plný drahých suvenírov a fotografií peniaceho sa Rýna sa mohlo dostať k terasám a chodníčkom, skadiaľ sa pekne videli vodopády. Márne sa ľudia, ktorí nemali dosť peňazí, žiaci a študenti, pokúšali nejako obchôdzkou, z nevyspytateľných chodníčkov, aspoň len nakuknúť do toho hluku, ktorý ich lákal a ľakal, ani jeden taký punkt, takú trhlinu nemohli nájsť. A nepúšťali ich bezplatne. Lebo vodopády Rýna patria medzi exploatované krásy, medzi krásy, ktoré sa predávajú: za začiatočnú cenu ich môžeš vidieť celé, z prvej terasy; ale ak ich chceš vidieť zblízka, skadiaľ sú aj krajšie, aj strašnejšie, musíš dostatočne zaplatiť.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Vodopády Rýna nadchnú každého návštevníka vo Švajčiarsku.
b) Na krásach vodopádov Rýna Švajčiari zarábajú peniaze.
c) Návštevníci sa pozerajú na vodopády Rýna z rôznej vzdialenosti.
d) Mnohí návštevníci sa tlačia, aby videli vodopády Rýna.
e) Vodopády Rýna patria medzi najväčšie a najsilnejšie vo Švajčiarsku.

Riešenie

b) Na krásach vodopádov Rýna Švajčiari zarábajú peniaze.

SJ.1.1.7. spája informácie a idey formované v texte, všíma si zrozumiteľne vyjadrené vzťahy (časové poradie, prostriedok - cieľ, príčinu - následok a pod.) a odvodzuje záver z jednoduchšieho textu.

Úloha

Pozorne prečítaj úryvok z knihy Nikolu Teslu Moje vynálezy.

Často sa ma ľudia, ktorých to zaujímalo, opytovali, ako a kedy som sa začal zaoberať vynálezcovstvom. To sa stalo takto.
Istý priateľ, s ktorým som sa hrával, dostal rybárske náčinie, čo spôsobilo opravdivý rozruch v dedine, a už zajtra ráno sa všetci pobrali loviť žaby. Iba ja som zostal sám a opustený, lebo som sa povadil s tým chlapcom. Nikdy predtým som nevidel opravdivú udicu a predstavoval som si ju, ako čosi zázračné, čosi so svojráznymi vlastnosťami a privádzalo ma do zúfalstva, že nie som s ostatnými. Rozhodol som sa zaobstarať si kus železného drôtu, dvoma kameňmi som vyhrotil jeden jeho vrchol, prehol som ho príslušne a pripevnil o silný motúz. Potom som odsekol dlhú palicu, našiel niekoľko vnadidiel a zostúpil k potoku, kde bolo mnoho žiab. Nepodarilo sa mi uloviť ani jednu a takmer som sa znechutil, kým mi nenapadlo na um rozkývať prázdnu udicu pred žabu, ktorá sedela na pni. Spočiatku sa trochu zľakla, ale čoskoro sa jej oči skrvavili, žaba sa nafúkla, takmer zdvojnásobnila a chamtivo zahryzla do udice. Hneď som ju vytiahol. Zopakoval som natešený ten istý pokus niekoľkokrát a spôsob sa osvedčil. Keď moji kamaráti napriek dobrému vybaveniu neulovili nič, prišli ku mne zblednutí od závisti.
Dlho som chránil svoje tajomstvo, až kým som pred vianočnými sviatkami nepoľavil. Potom každý chlapec mohol robiť to isté, nuž ďalšie leto sa stalo katastrofálnym pre žaby.

Zakrúžkuj písmeno pred množinou slov, ktoré vyjadrujú nálady a pocity hlavnej postavy.

  a) osamelosť, zúrivosť, závistlivosť
b) strach, hnev, lásku
c) závistlivosť, zúfalstvo, strach
d) osamelosť, zúfalstvo, radosť

Správna odpoveď

d) osamelosť, zúfalstvo, radosť

SJ.1.1.8. číta jednoduché nelineárne prvky textu: tabuľky, diagramy, grafikony, legendy

Úloha

Nasledujúca tabuľka ukazuje teplotu nameranú od pondelka do štvrtka v rozličných častiach dňa. Odpovedz na otázky podľa tabuľky zakrúžkovaním správnych odpovedí.

Teplota

 

o 6.00 h.

o 9.00h.

o 12.00 h.

o 15.00 h.

o 18.00 h.

Pondelok

15 °C

17 °C

20 °C

21 °C

18 °C

Utorok

14 °C

16 °C

18 °C

19 °C

17 °C

Streda

9 °C

10 °C

16 °C

17 °C

16 °C

Štvrtok

12 °C

16 °C

19 °C

20 °C

18 °C

A. V ktorý deň namerali najvyššiu teplotu?
a) v pondelok o 12.00 hodine
b) v pondelok o 15.00 hodine
c) v utorok o 12.00 hodine
d) v stredu o 12.00 hodine

B. Koľko stupňov Celzia namerali v stredu ráno o 6.00 hodine?
a) 14 °C
b) 11 °C
c) 9 °C
d) 15 °C

C. V jeden deň teplota prudko klesla. V ktorý deň to bolo?
a) v pondelok dopoludnia
b) v utorok dopoludnia
c) v utorok popoludní
d) v stredu dopoludnia

Správna odpoveď

A. b) v pondelok o 15.00 hodine
B. c) 9 °C
C. d) v stredu dopoludnia

 

2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE

V oblasti PÍSOMNÉHO VYJADROVANIA žiak/žiačka:

SJ.1.2.1. používa slovenskú abecedu

Úloha

Zoraď názvy mesiacov podľa abecedy:
____ Január
____ Február
____ Marec
____ Apríl
____ Máj
____ Jún
____ Júl
____ August
____ September
____ Október
____ November
____ December

Správna odpoveď

__5.__ Január
__4.__ Február
__9.__ Marec
__1.__ Apríl
__8.__ Máj
__7.__ Jún
__6.__ Júl
__2.__ August
__12.__ September
__11.__ Október
__10.__ November
__3.__ December

SJ.1.2.2. tvorí zrozumiteľnú gramaticky správnu vetu

Úloha

Z uvedených slov utvor zrozumiteľnú gramaticky správnu vetu.

 

zaškúlil, stisol, nepovedal, Jerguš, zuby, nič

__________________________________________________

 

Správna odpoveď

Jerguš zaškúlil, zuby stisol, nič nepovedal. (Slovosled môže byť aj iný:
Jerguš stisol zuby, zaškúlil, nepovedal nič a pod.)

SJ.1.2.3. tvorí do celkov jednoduchý expozičný, deskriptívny alebo naratívny text (úvodná, hlavná a záverečná časť)

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text. Je to poviedka Jána Fábryho Trpká voda. Poradie udalostí je pozmenené. Tvojou úlohou je Označiť číslicami a napísať na čiaru - 1. úvodná časť, 2. hlavná časť a 3. záverečná časť, tak aby to bol súvislý naratívny text, v ktorom sa udalosti podávajú takým poradím, ako sa stali.
Keď starý otec odišiel, prikradol som sa k sudu a obskako­val som okolo neho. Voda cez škáry vytekala a v očakávaní, že všetka naozaj vytečie, začal som nakúkať dnu, aby som sa o tom aj presvedčil.
Voda bola priezračná, takže som na dne suda zočil slimá­ka. Rozhodol som sa, že si ho vyberiem. Načahoval som sa rukou, ale slimáka nie a nie dočiahnuť. Pri tej námahe som sa odrazil nohami od zeme a čľup dolu hlavou do suda. Kričať sa nedalo, len nohami som hompáľal a voda sa mi hrdlom tlačila a dusila ma.
a) ________________________

"Starký, už je tu jeseň, bude nám načim nakvasiť kapustu. Kapustný sud treba dať zapučať," navrhla stará mama starému otcovi povinnú robotu.
Kapustný sud bol v komore, vykotúľal ho k studni. Tam ho postavil, naplnil vodou a sud sa zapučiaval. Zvedavosť ma za­čala trápiť, lebo som si nevedel predstaviť, ako sa môže dre­vený sud vodou zapučať. Starký ma dobre poznal a pozname­nal, že pri sude nemám čo hľadať.
b) _________________________

Pomrcvolil som sa, otvoril očká a nado mnou stáli obaja starí rodičia. Starký sa zmohol na pár slov:
"Čo si v sude hľa­dal? Zasa si nás postrašil, ty netopierik!"
Keď videli, že som úplne prišiel k sebe, odišli za svojou robotou s poznámkou, že "je ich vnúčik zasa bohatší o jednu skúsenosť."
c) ________________________

Správna odpoveď

a) 2. hlavná časť
b) 1. úvodná časť
c) 3. záverečná časť

SJ.1.2.4. vie vyrozprávať daný text

Úloha

Pozorne prečítaj poviedku Jána Fábryho Trpká voda.

"Starký, už je tu jeseň, bude nám načim nakvasiť kapustu. Kapustný sud treba dať zapučať," navrhla stará mama starému otcovi povinnú robotu.
Kapustný sud bol v komore, vykotúľal ho k studni. Tam ho postavil, naplnil vodou a sud sa zapučiaval. Zvedavosť ma za­čala trápiť, lebo som si nevedel predstaviť, ako sa môže dre­vený sud vodou zapučať. Starký ma dobre poznal a pozname­nal, že pri sude nemám čo hľadať.
Keď starý otec odišiel, prikradol som sa k sudu a obskako­val som okolo neho. Voda cez škáry vytekala a v očakávaní, že všetka naozaj vytečie, začal som nakúkať dnu, aby som sa o tom aj presvedčil.
Voda bola priezračná, takže som na dne suda zočil slimá­ka. Rozhodol som sa, že si ho vyberiem. Načahoval som sa rukou, ale slimáka nie a nie dočiahnuť. Pri tej námahe som sa odrazil nohami od zeme a čľup dolu hlavou do suda. Kričať sa nedalo, len nohami som hompáľal a voda sa mi hrdlom tlačila a dusila ma.
Pomrcvolil som sa, otvoril očká a nado mnou stáli obaja starí rodičia. Starký sa zmohol na pár slov:
"Čo si v sude hľa­dal? Zasa si nás postrašil, ty netopierik!"
Keď videli, že som úplne prišiel k sebe, odišli za svojou robotou s poznámkou, že "je ich vnúčik zasa bohatší o jednu skúsenosť."

Zaraď dané vety, ktoré sú skráteným vyrozprávaním udalosti z uvedeného textu tak, že budeš prihliadať na časovú postupnosť, ako skutočne prebiehala. Na čiary napíš poradové čísla, ktoré sú pred bodmi osnovy rozprávania.

1. úvod ______ Slimák je na dne suda.
2. zápletka ______ Chlapec spadol dolu hlavou do suda.
3. stupňovanie napätia ______ Vnuk je bohatší o jednu skúsenosť.
4. vyvrcholenie príbehu ______ Starký zapučiava sud.
5. rozuzlenie a záver ______ Chlapec chce vidieť, ako sa sud zapučiava.

Správna odpoveď

  ___3.___ Slimák je na dne suda.
___4.___ Chlapec spadol dolu hlavou do suda.
___5.___ Vnuk je bohatší o jednu skúsenosť.
___1.___ Starký zapučiava sud.
___2.___ Chlapec chce vidieť, ako sa sud zapučiava.

SJ.1.2.5. štýl prispôsobuje spôsobu vyjadrovania (ústne alebo písomné vyjadrovanie), téme a okolnostiam (formálne a neformálne vyjadrovanie)

Úloha

Keď svojho priateľa pozývaš SMS na narodeniny, napíšeš mu:

  a) Príď zajtra o 15. h. na moje narodeniny
b) Pozvánka na narodeniny: Milá Ivana, pozývam Ťa na oslavu mojich narodenín, ktoré sa uskutočnia u mňa doma v nedeľu, 15. mája o 15. h. S pozdravom, Malvína

Správna odpoveď

a) Príď zajtra o 15. h na moje narodeniny

SJ.1.2.6. ovláda základné žánre písomnej komunikácie: zostavuje list, vypĺňa tlačivá rôzneho druhu

Úloha


Pozorne čítaj úryvok z knihy Našim deťom. Všimni si, ako zvieratká komunikovali s chlapcom.

1) "Veľmi ma potešilo, čo som sa o tebe dozvedel.
Pozdravujem Ťa a posielam Ti prvou loďou desať pomarančov a ešte jeden navyše.

Malý krokodíl, čo sa kúpe v rieke Níl."

2) Mnoho pozdravov zo Severného pólu. Dozvedel som sa o tej veľkej udalosti, stískam Ti ruku a srdečne gratulujem. Dostaneš odo mňa plný sud vanilkovej zmrzliny.

Medveď biely ako smotana, čo sa
po snehových poliach preháňa.

3) Veľa zdravia. Stop! Som hrdý na teba. Stop! Chcel by som, aby aj moje sloníčence nasledovali Tvoj príklad. Stop! Posielam Ti ryžu, uvar si ju v mlieku. Stop!

Starý slon, veľký ako dom

Zaraď správne tieto štyri spôsoby komunikácie. Na linajku napíš číslo uvedené pred každým textom.
___ výňatky z listu ___ telegram ___ blahoželanie


Správna odpoveď

1 výňatky z listu       3 telegram       2 blahoželanie

SJ.1.2.7. pri písaní pozná základy slovenského pravopisu

Úloha

A. Môžeme rozdeliť na konci riadka dvojhlásky ia, ie, iu a spoluhlásky dz, dž, ch?

 

a) áno

b) nie

B. Zakrúžkuj jedno z dvoch podčiarknutých slov, ktoré je správne napísané.

Neviem aké sú Tvoje túžby, neviem, čo Ti všetko priať/prijať, iba ak zdravie, šťastie, lásku, to je najkrajšie, čo Ti život môže dať.

Správna odpoveď

A. b) nie
B. priať

SJ.1.2.8. má vybudovanú jazykovú toleranciu a záporne sa postavuje proti diskriminácii jazykov

Úloha

A. Podčiarkni slová, v ktorých sa hovorí o zákaze diskriminácie na národnom podklade.

Zakázaná je každá priama alebo nepriama diskriminácia - na akomkoľvek podklade - rasy, farby pleti, pohlavia, nacionálnej príslušnosti, spoločenského pôvodu, vierovyznania, politického alebo iného presvedčenia, majetkového stavú, kultúry, jazyka, veku alebo psychicckej, resp. Fyzickej invalidity.

B. Zakrúžkuj odpoveď, čo vyjadrujú tieto Kollárove verše:

  Sám svobody kdo hoden,
svobodu zná vážiti si každou,
kdo do pout jíma otroky,
sám je otrok.

  a) Máme byť intolerantní.
b) Máme byť tolerantní.
c) Máme znevažovať iných.

Správna odpoveď

A. nacionálnej príslušnosti
B. b) Máme byť tolerantní.

 

3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA, ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA, PRAVOPIS, MORFOLÓGIA, SYNTAX

V oblasti GRAMATIKA žiak/žiačka:

SJ.1.3.1. pozná vlastnosti a druhy hlások (samohlásky - krátke a dlhé, y/i, ä; spoluhlásky, dvojhlásky); vie rozdeliť spoluhlásky na tvrdé, mäkké a obojaké

Úloha

Rozdeľ hlásky do skupín.

ô, ä, e, ý, ia, a, o, m, ó, ie, iu, á, š, k, g, ú, ch, d, t, ľ, č

Krátke samohlásky

 

Dlhé samohlásky

 

Spoluhlásky

 

Dvojhlásky

 

Správna odpoveď

 

Krátke samohlásky

ä, e, a, o

Dlhé samohlásky

ý, ó, ú, á

Spoluhlásky

m, š, k, g, ch, d, t, ľ, č

Dvojhlásky

ô, ia, ie, iu,

SJ.1.3.2. správne vyslovuje a píše slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li; správne napíše a rozozná slová so slabičnými hláskami r/ŕ a l/ĺ

Úloha

A. Zatrieď do jednej skupiny tie slová, v ktorých písmená d, t, n, l čítame ako

ď, ť, ň, ľ a do druhej skupiny tie, v ktorých ich vyslovujeme ako d, t, n, l:

ď, ť, ň, ľ

 

d, t, n, l

 

deti, tichý, tešiť sa, leto, polia, divadlo, vlastný, jeden, ten, tí, tieto, vtedy.

B. Vysvetli, prečo vyslovujeme v nasledujúcich slovách spoluhlásky d, t, n, l, a nie ď, ť, ň, ľ, hoci po nich nasledujú samohlásky e a i: dirigent, prezident, dekagram, Tibet, tiger, fotel, diktát.

_____________________________________________________________________________________

 

Správna odpoveď

 

A.

ď, ť, ň, ľ: deti, tichý, tešiť sa, medvedík, polia, divadlo

 

 

d, t, n, l: vlastný, jeden, ten, títo, tí, vtedy

 

B.

sú to slová cudzieho pôvodu

SJ.1.3.3. správne píše základné vybrané slová

Úloha

Doplň chýbajúce i/í, y/ý.

1. Nep....š sa cudzím per....m. Niečo ma p....chá v topánke.
2. V....r je druh sovy. Dostal sa do vodného v....ru.
3. M....š sa skr....la do diery. M.....ško zvíťazil na pretekoch.
4. Ruky si um..... m....dlom! M....lka sa naňho m....lo usmiala.

Správna odpoveď

1. Nepýš sa cudzím perím. Niečo ma pichá v topánke.
2. Výr je druh sovy. Dostal sa do vodného víru.
3. Myš sa skryla do diery. Miško zvíťazil na pretekoch.
4. Ruky si umy mydlom! Milka sa naňho milo usmiala.

SJ.1.3.4. člení slová na slabiky v jednoduchých prípadoch

Úloha

Z uvedenej vety vypíš do tabuľky slová.

Malý Jerguš sa prebudil na príjemné zvonenie hrkálok.

A.

 

a) jednoslabičné

 

b) dvojslabičné

 

c) viacslabičné

 

B.

Na koľko slabík sa dajú rozčleniť viacslabičné slová z uvedenej vety?

  a) tri
b) tri a štyri
c) štyri
Zakrúžkuj správnu odpoveď.

Správna odpoveď

A.

  a) jednoslabičné: sa, na
b) dvojslabičné: malý, Jerguš,
c) viacslabičné: prebudil, príjemné, zvonenie, hrkálok

B. a) tri

SJ.1.3.5. správne vyslovuje a píše predložky s/so, z/zo

Úloha

Doplň do viet chýbajúce predložky s/so, z/zo.

a) Ťažko sa zaspáva ....... zlým svedomím.
b) ...... tašky si vybral chlieb ....... maslom
c) Mám rád halušky ........ smotanou.
d) Sneh spadol ........ strechy.
e) Rád sa hrávam ........ kamarátmi.

Správna odpoveď

a) Ťažko sa zaspáva so zlým svedomím.
b) Z tašky si vybral chlieb s maslom
c) Mám rád halušky so smotanou.
d) Sneh spadol zo strechy.
e) Rád sa hrávam s kamarátmi.

SJ.1.3.6. správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások v jednoduchých príkladoch

Úloha

A.
Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v ktorom nastáva spodobovanie spoluhlások v každom slove:

a) včera, včela, večera
b) hrudka, hrúbka, trúbka
c) retiazka, rezerva, repa
d) podpis, podmet, podnik

B. Napíš na čiaru, ako vyslovujeme slová včera, včela, podpis.
   _______________   _______________   _______________

Správna odpoveď

A.
b) hrudka, hrúbka, trúbka

B.
fčela, fčera, potpis

SJ.1.3.7. ovláda delenie slovných druhov na ohybné a neohybné; ovláda skloňovanie podstatných a prídavných mien, určuje gramatické kategórie (rod, pád, číslo, vzor)

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text.
Len čo vyjde slnko, nie je už u nás zo spánku nič. Kohúty sa rozkikiríkali a pozobúdzali sliepky. Tie sa vždy rozkrákoria ako dievčatá, keď čakajú pri zastávke. Potom prídu husi. Otec totiž pravidelne zabudne zatvoriť bránku, za ktorou husi nocúvajú. Potom im už nič nebráni pritiahnuť cez dvor až ku kuchyni. Začnú ďobať zobákmi do dverí.
Čo však je u nás najhoršie, to sú muchy. A ešte navyše patria medzi ten najtrpezlivejší hmyz. Stokrát môžete muchu odfúknuť, sto ráz ju môžete odohnať rukou, ona sa vždy vráti. Asi štyri práve krúžia ponad perinu. Nenechám sa tu ja takto zožierať. Odhodím zo seba perinu a hybaj dolu z postele.

A. Podčiarknuté slová zapíš do tabuľky.

Ohybné slovné druhy

 

Neohybné slovné druhy

 

B. Zakrúžkuj, ktorá z viet je utvorená iba z ohybných slovných druhov.

a) Z chodníka si všímali mesto.
b) Mama jej ušila sviatočné šaty.
c) Na rozlúčku nám zakývala.
d) Zvyšok cesty prešli pešo.

Správna odpoveď

A.
Ohybné slovné druhy: pozobúdzali, muchy, najtrpezlivejší, ju, štyri
Neohybné slovné druhy: pri, totiž, vždy, a, hybaj

B. Mama jej ušila sviatočné šaty.

SJ.1.3.8. ovláda písanie i/í, y/ý v pádových príponách vzorov podstatných a prídavných mien

Úloha

Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru a napíš na čiaru.

a) (žena - genitív j. č.) .................................................................
b) (pekná žena - inštrumentál m. č.) ............................................
c) (cudzí - datív m. č.) .................................................................
d) (dub - inštrumentál m. č.) ........................................................

Správna odpoveď

a) ženy
b) peknými ženami
c) cudzím
d) dubmi

SJ.1.3.9. vie stupňovať prídavné mená

Úloha

Napíš druhý a tretí stupeň uvedených prídavných mien v tabuľke.

 

 

Druhý stupeň
(komparatív)

Tretí stupeň
(superlatív)

ľahký

 

 

dobrý

 

 

silný

 

 

zlý

 

 

Správna odpoveď

ľahký - ľahší, najľahší
dobrý - lepší, najlepší
silný - silnejší, najsilnejší
zlý - horší, najhorší

SJ.1.3.10. ovláda delenie zámen, vie zámená skloňovať, určovať gramatické kategórie (rod, pád, číslo)

Úloha

A.
Správne doplň vety:

Zámená odkazujú na ............................ mená a ............................. mená.
Slová ja, ty, on, ona, ono, my, vy, ony, oni sú .......................................... zámená.
Slová ten, tá, to, tí, tie sú ......................................... zámená.

B.
Pozorne prečítaj uvedený text.

Kocúr bol dokonale čistý; nemal blchy, nepĺzol a neprejavoval žiaden z tých hrozných návykov, ktoré som u mačiek spoznal neskôr. Vedel sa napríklad dôstojne pýtať von, a potom ticho škrabkal na dvere, aby sme ho vpustili dnu.

Nikola Tesla: Moje detstvo

V druhej vete podčiarkni osobné zámeno, ktoré je v 3. osobe jednotného čísla, a napíš na čiaru, v ktorom je páde.
Pád: ______________________

Správna odpoveď

A.
Zámená odkazujú na podstatné mená a prídavné mená.
Slová ja, ty, on, ona, ono sú osobné zámená.
Slová ten, tá, to sú ukazovacie zámená.

B.
ho   akuzatív

SJ.1.3.11. ovláda delenie čísloviek, vie skloňovať číslovky, určuje gramatické kategórie čísloviek

Úloha:

 

A.

 

Do štvorčeka pred každou skupinou slov napíš písmeno R, ak je v nej radová číslovka alebo písmeno Z, ak je v nej základná číslovka.

 

 

prvý pretekár

 

 

 

 

 

sedem orechových koláčov

 

 

 

 

 

piaty školský rok

 

 

 

  

 

sto kilogramov

 

 

 

 

 

dvanásť drevených stoličiek

 

 

 

 

 

štvrté poschodie

B.
Napíš, v ktorom páde je číslovka v uvedenej vete.
Jankina teta býva na piatom poschodí. ____________________________

 

Správna odpoveď:


A.
R - prvý pretekár
Z - sedem orechových koláčov
R - piaty školský rok
Z - sto kilogramov
Z - dvanásť drevených stoličiek
R - štvrté poschodie

B.
Lokál (5. pád)

SJ.1.3.12. ovláda delenie slovies, vie určovať gramatické kategórie (osoba, číslo, čas, spôsob)

Úloha


A. V ktorej z možností sú len plnovýznamové slovesá? Zakrúžkuj písmeno pred správnou
odpoveďou.

a) som, chcieť, krútiť, pomáhať
b) pískať, spievať, umývať sa, spať
c) môcť, biť, vrátiť, kresliť

B. V ktorej z možností sú len zvratné slovesá? Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) umývam sa, umývam si ruky, umývam okno
b) utieram sa, utieram si ruky, utieram taniere
c) učím sa, píšem si úlohu, češem si vlasy

C. Vyber možnosť, ktorá zahŕňa všetky stavové slovesá. Zakrúžkuj písmeno pred tou
možnosťou.

a) rozprávať, písať, blednúť, lámať
b) starnúť, kvitnúť, opeknievať, chudnúť
c) tmavnúť, pískať, chudnúť,

Správna odpoveď

A. b) pískať, spievať, umývať sa, spať
B. c) učím sa, píšem si úlohu, češem si vlasy
C. b) starnúť, kvitnúť, opeknievať, chudnúť

SJ.1.3.13. vie rozoznať jednoduchý a zložený slovesný tvar

Úloha


Do štvorčeka vedľa slovesného tvaru napíš písmeno J, ak je jednoduchý alebo písmeno Z, ak je zložený.

 

 

skáče

 

 

 

 

 

bude cvičiť

 

 

 

 

 

napísala som

 

 

 

 

 

sedím

Správna odpoveď

skáče - (jednoduchý) J
bude cvičiť - (zložený) Z
napísala som - (zložený) Z
sedím - (jednoduchý) J

SJ.1.3.14. formálne rozozná príslovky v texte so zameraním na najfrekventovanejšie

Úloha

Podčiarknuté príslovky v daných vetách odpíš do tabuľky na zodpovedajúce miesto.

Napísala si to správne. - Mali by sme ísť domov. - Odišiel preč. - Dieťa spalo pokojne. - Domov sa vrátil až večer. - Máš čas napísať to úhľadne. - Dnes to už nemôžem napísať. - Vojdite dnu! - Pôjde tam zajtra.

Príslovky času

 

 

 

Príslovky spôsobu

 

 

 

Príslovky miesta

 

 

 

 

Správna odpoveď

Príslovky času: večer, dnes, zajtra

Príslovky spôsobu: správne, pokojne, úhľadne,

Príslovky miesta: domov, preč, dnu

SJ.1.3.15. formálne rozozná predložky v texte so zameraním na prvotné predložky

Úloha

Doplň do viet náležité predložky.

a) Nábytok vyrábajú ........ dreva, syr ..... mlieka, prstene ........ zlata.
b) Chodíme ........ knižnice.
c) Boli sme ......... škole.
d) Hrali sme sa ........ loptou.
e) Dievčatá sedeli v chládku ........ stromom.

Správna odpoveď

a) Nábytok vyrábajú z dreva , syr z mlieka, prstene zo zlata.
b) Chodíme do knižnice.
c) Boli sme v škole.
d) Hrali sme sa s loptou.
e) Dievčatá sedeli v chládku pod stromom.

SJ.1.3.16. formálne rozozná spojky v texte so zameraním na najfrekventovanejšie spojky

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety. Všimni si podčiarknuté slová.

Niekedy si myslím, že mám vo všetkom smolu.
Kamarátka sa vždy len smeje a z ničoho si nič nerobí.
Nemôžem ti poradiť, lebo to sám neviem.
Vezmi si ešte peniaze, aby ti nechýbalo.

Podčiarknuté slová sú:

a) predložky
b) príslovky
c) častice
d) citoslovcia
e) spojky

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

e) spojky

SJ.1.3.17. vie vyhľadať častice v texte

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety. Všimni si podčiarknuté slová.

Asi dnes nepôjdem do kina. Vraj bude pršať.
Azda si nezablúdil?
No to je dobré! Aj ty si tomu uveril?

a) častice
b) príslovky
c) spojky
d) prídavné mená
e) zámená

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

a) častice

SJ.1.3.18. rozozná v texte citoslovcia ako slová citu, vôle a rôznych zvukov

Úloha

Roztrieď citoslovcia na vlastné a zvukomalebné.

joj, cink, hurá, žblnk, fíha, ach, tik-tak, bum

vlastné

zvukomalebné

 

 

 

 

 

 

 

 

Správna odpoveď

 

vlastné

zvukomalebné

joj

cink

hurá

žblnk

fíha

tik-tak

ach

bum

SJ.1.3.19. vie charakterizovať jednoduchú vetu, vymenúva základné a rozvíjacie vetné členy a určuje ich v jednoduchej vete

Úloha

Urč vetné členy vo vete a zapíš ich do tabuľky.

Malý Peter sa motal po dvore.

Podmet

Prísudok

Prívlastok

Príslovkové určenie miesta

 

 

 

 

Správna odpoveď

 

Podmet

Prísudok

Prívlastok

Príslovkové určenie miesta

Peter

sa motal

malý

po dvore

SJ.1.3.20. ovláda delenie viet podľa obsahu a členitosti

Úloha

A. Zakrúžkuj písmeno pred jednočlennou vetou.

a) Blýskalo sa každú minútu.
b) Nehádajte sa!
c) Ešte stále píšeš?
d) Hurá, vyhrali sme!

B. Zakrúžkuj písmeno pred vetou, v ktorej by si doplnil otáznik.

a) Pozri sa, či sa už vrátila domov
b) Odchádza domov, či zostáva tu
c) Či chceš, či nechceš, bude to tak
d) Spýtaj sa, či smieš ísť so mnou

Správna odpoveď

A. a) Blýskalo sa každú minútu.
B. b) Odchádza domov, či zostáva tu

SJ.1.3.21. vie vymenovať vetné sklady

Úloha

A. V uvedenej skupine slovných spojení podčiarkni určovací sklad.

mäkká tráva, pastier odchádza, otec je spokojný, chlapci a dievčatá, tabuľa sa ligoce

B. Pomenuj uvedené vetné sklady.

a) vodič zabrzdil ___________________ sklad
b) šaty a topánky ___________________ sklad
c) vyžehlila košeľu _________________ sklad

Správna odpoveď

A. mäkká tráva

B.
a) prisudzovací sklad
b) priraďovací sklad
c) určovací sklad

SJ.1.3.22. vie odlíšiť jednoduchú vetu od súvetia; vie odlíšiť zložené súvetie od jednoduchého súvetia a jednoduchej vety

Úloha

Zakrúžkuj písmeno pred jednoduchou vetou.

a) Obleč si tie šaty, ktoré si dostala na narodeniny.
b) Cez vodu od Hate prešla Anna s košíčkom a hrabľami.
c) Opýtaj sa ho, či sa cíti dobre.
d) Prídem, keď ma pozveš.

Správna odpoveď

b) Cez vodu od Hate prešla Anna s košíčkom a hrabľami.

SJ.1.3.23. ovláda a charakterizuje členenie slovnej zásoby na spisovné a nespisovné slová, zastarané a nové slová, domáce a cudzie slová

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené slová a zapíš ich do tabuľky do zodpovedajúceho stĺpca. (Každé slovo zapíš iba raz.)

knihy, šuster, počítač, sympatia, bicigľa

Spisovné slová

Nespisovné slová

Zastarané slová

Nové slová

Cudzie slová

 

 

 

 

 

 

Správna odpoveď

 

Spisovné slovo

Nespisovné slovo

Zastarané slovo

Nové slovo

Cudzie slovo

knihy

bicigľa

šuster

počítač

sympatia

 

SJ.1.3.24. vie vysvetliť pojmy: základové slovo, odvodené slovo, základ slova, predpona, prípona

Úloha


A. Zakrúžkuj písmeno pred tou skupinou slov, v ktorej sú všetky slová odvodené predponou.

a) vyľakať, rozbiť, podpísať
b) zaspať, jazdiť, rozbaliť
c) vybrať, predpísať, sadiť

B. Zakrúžkuj písmeno pred tou skupinou slov, v ktorej sú všetky slová odvodené príponou.

a) zemný, drevený, slamený
b) hodvábny, medený, modrý
c) remeň, jačmeň, koreň

C. Základové slovo v uvedenej skupine slov stroj, nástroj, prístroj, strojník, strojáreň je:

a) strojník

b) nástroj

c) prístroj

d) stroj

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

A. a) vyľakať, rozbiť, podpísať

B. a) zemný, drevený, slamený

C. d) stroj

SJ.1.3.25. ovláda delenie slov podľa významu: gramatický a vecný, jednovýznamové a viacvýznamové, jednoslovné a združené pomenovania

Úloha

Zakrúžkuj písmená pred združenými pomenovaniami:

a) základná škola
b) modré oči
c) triedna kniha
d) prečítaná kniha
e) biela káva
f) vodovod

Správna odpoveď

a) základná škola
c) triedna kniha
e) biela káva

SJ.1.3.26. pozná homonymá, synonymá, antonymá (opozitá)

 

Úloha

 

Pospájaj slová s podobným významom.

 

1. chalupa

______ dom

 

2. radovať sa

______ písanka

 

3. studený

______ tešiť sa

 

4. zošit

______ chladný

Správna odpoveď

 

 

__1___ dom

 

__4___ písanka

 

__2___ tešiť sa

 

__3___ chladný

SJ.1.3.27. pozná nepriame pomenovania: metaforu a personifikáciu

Úloha

Pozorne prečítaj úryvok z básne Ivana Krasku Otcova roľa:

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
V poslednom lúči staroocovská
horela roľa.
Z cudziny tulák kročil som na ňu
bázlivou nohou.
Slnko jak koráb v krvavých vodách
plá pod oblohou.

Pomenuj básnické ozdoby:

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
________________________

Slnko jak koráb ______________________

Správna odpoveď

Pokojný večer na vŕšky padal,
na sivé polia.
   metafora

Slnko jak koráb   prirovnanie

SJ.1.3.28. vie pracovať s pravopisným, výkladovým, synonymickým, frazeologickým slovníkom, slovníkom cudzích slov

Úloha

Pozorne prečítaj text z Krátkeho slovníka slovenského jazyka.

dobrota -y -rôt ž.
1. iba jedn. ľudské dobro vo vzťahu k iným ľuďom, láskavosť, dobrotivosť, op. zloba: rodičovská d.; z očí mu vyžaruje d.
2. iba jedn. dobrý stav vecí, blahobyt, prospech: užiť si dobroty; od dobroty priberá
3. pochúťka, lahôdka, maškrta: najesť sa dobrôt, predložiť na stôl samé dobroty
je samá dobrota je veľmi láskavý; robiť dobrotu byť dobrý; nevie, čo má od samej dobroty
robiť je nerozvážny; dobrôtka -y -tok ž. zdrob.

Doplň uvedené vety pomocou uvedeného textu.
a) Podstatné meno dobrota je __________________ rodu.
b) Prvý a druhý význam tohto podstatného mena sa používa iba v ________________ čísle.
c) Výraz: nevie, čo má od samej dobroty robiť používame, keď chceme o niekom povedať , že je _______________________.
d) Opozitum (antonymum) k slovu dobrota je ___________.

Správna odpoveď

a) Podstatné meno dobrota je ženského rodu.
b) Prvý a druhý význam tohto podstatného mena sa používa iba v jednotnom čísle.
c) Výraz: nevie, čo má od samej dobroty robiť používame, keď chceme o niekom povedať, že je nerozvážny.
d) Opozitum (antonymum) k slovu dobrota je zloba.

SJ.1.3.29. vie pracovať s rôznymi príručkami, encyklopédiami a s internetom

Úloha

Keď si potrebuješ overiť nejaké pravopisné pravidlo, pomôže ti:
a) Frazeologický slovník
b) Pravidlá slovenského pravopisu
c) Detská encyklopédia

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

b) Pravidlá slovenského pravopisu

SJ.1.3.30. odlišuje spisovnú od nespisovnej podoby národného jazyka (vie nahradiť v texte nespisovné tvary spisovnými)

Úloha

Uvedené slová napíš spisovne.

a) tepich ________________________________
b) autobuská karta ________________________
c) trpezarija _____________________________
d) položiť skúšku _________________________

Správna odpoveď

a) koberec
b) autobusový lístok
c) jedáleň
d) zložiť skúšku

SJ.1.3.31. vie vysvetliť pojmy: praslovančina - praslovanský jazyk, staroslovienčina - starosloviensky jazyk

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text a doplň vynechané slová.

a) O tom, že sa dnešné slovanské jazyky vyvinuli zo spoločného prajazyka ____________, svedčia mnohé slová. Ich vývin skúmajú jazykovedci. Pri skúmaní pôvodu slova sa vychádza aj z významovej, aj z hláskoslovnej stránky. Najmä slová z jadra slovnej zásoby typu brat, sestra, otec, mama, ruka, noha, oko, neho atď. sú si v slovanských jazykoch navzájom priam totožné.
b) Prvým slovanským spisovným jazykom bola _________________________ či ________________ jazyk. Bola to macedónske nárečie z okolia Solúna v Grécku, v tom čase veľmi podobné reči našich predkov. V tom jazyku boli napísané cirkevné knihy, ktoré priniesli Cyril a Metod do Veľkomoravskej ríše roku 863.

Správna odpoveď

a) praslovančiny

b) staroslovienčina či starosloviensky

SJ.1.3.32. vie základné poznatky o vývine slovenčiny od 10. do 18. Storočia

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a doplň vynechané slová.

Začiatky spisovnej slovenčiny datujú od konca 18. storočia. Jej skutočným uzákoniteľom (kodifikátorom) sa stal až _________________ (1762 - 1813), rodák zo Slanice na Orave. Potrebu a naliehavosť slovenského spisovného jazyka odôvodnil v spise písanom po latinsky: Rozprava filologicko-kritická o písmenách Slovákov (1787).

Správna odpoveď

Anton Bernolák

SJ.1.3.33. vie základné údaje o vzniku a vývine spisovnej slovenčiny

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text a doplň vynechané slová.

Celonárodný slovenský spisovný jazyk uviedla do života až mladá štúrovská generácia. Vodcovia tejto generácie _______________________ (1815 - 1856), Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) a Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) sa roku 1843 na schôdzke v Hlbokom rozhodli založiť celoslovenský spisovný jazyk na stredoslovenskom nárečí. _______________ odôvodnil toto rozhodnutie v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) a napísal aj sústavnú gramatiku Náuka reči slovenskej (1846).

Správna odpoveď

Ľudovít Štúr

(Ľudovít) Štúr

SJ.1.3.34. pozná slovenské nárečia; má kladný vzťah k svojmu nárečiu a zároveň aj k nárečiu a jazyku iných ľudí

Úloha

Zakrúžkuj písmeno pred správnou vetou.

Slovenské nárečia sú:

a) východoslovenské, západoslovenské, stredoslovenské
b) západoslovenské, severoslovenské, stredoslovenské
c) západoslovenské, stredoslovenské, južnoslovenské

Správna odpoveď

a) východoslovenské, západoslovenské, stredoslovenské

SJ.1.3.35. vie základné údaje o jazykoch národnostných menšín

Úloha

Podčiarkni slovo, ktoré do uvedenej skupiny jazykov nepatrí.

V Srbsku sa používajú ako úradné spisovné jazyky aj jazyky národnostných menšín:
slovenský, maďarský, rumunský, rusínsky, chorvátsky, albánsky, anglický.

Správna odpoveď

anglický

SJ.1.3.36. chápe význam spisovného jazyka pre život spoločnosti a vlastný rozvoj*

4. LITERATÚRA

V oblasti LITERATÚRY žiak/žiačka:

SJ.1.4.1. rozlišuje základné literárne druhy (lyriku, epiku a drámu) a ich základné prvky

Úloha

Pozorne prečítaj nasledujúce úryvky z literárnych diel a každý z nich zaraď do zodpovedajúceho literárneho druhu.

Zuza (hrdo):

Tu som, čo ste ma volali?

Botár:

Áno. Počuj, Zuza (sadne si k stolu a zavalí sa rukami na našuchorený obrus).

 

To, čo som Ti včera večer vravel, vieš?

Zuza

(vie, o čom bola reč): Čo ste vraveli? A čo ja viem? (Trucovito.) Neviem.

a) __________________________

Spomínam na svoju lásku vrelú,
stále mám v srdci nádej smelú
v diaľke, než sa niekde stratím,
že sa svojej láske ešte vrátim.

b) _______________________________

Maťko Rafikovie je teda preto ako umučený, že prvý raz v svojom živote dostal čižmy. Nuž toto bolo by ešte len ešte, dalo by sa i to nejako zmôcť: ale - čo horšie - zvliekli mu predošlé, sedliacke šaty a obliekli ho do nových, panských.

c) __________________________

Správna odpoveď

a) dráma
b) lyrika
c) epika

SJ.1.4.2. k názvom prečítaných literárnych diel (ktoré sú predpísané učebnými osnovami od 5. po 8. ročník) vie správne priradiť autora

Úloha

Ku každému literárnemu dielu napíš meno autora.

a) Zbojnícka mladosť _________________________
b) Jednoduché slová __________________________
c) Jediná ___________________________________
d) Zem _____________________________________

Správna odpoveď

a) Ľudo Ondrejov
b) Juraj Tušiak
c) Klára Jarunková
d) Vladimír Hurban Vladimírov (VHV)

SJ.1.4.3. rozlišuje formy literárnej tvorby (ústna a autorská)

Úloha

Pozorne prečítaj nasledujúce texty a ku každému napíš, do ktorej formy literárnej tvorby patrí (do ľudovej slovesnosti, alebo ide o autorské dielo).

a) Kačička divoká
letela zvysoka:
šuhaj, dobrý strelec,
strelil jej do boka. ___________________

b) Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká. _______________________

c) ROZPRÁVAČ. Pred vchodom do rozhlasu naša basa zastala, zhlboka si vdýchla, pozbierala tak všetku odvahu, ktorá jej ešte zostala, a potom zamierila dnu.
BASA. Dobrý deň, súdružky dvere ... ja ... totiž ... prišla som.
DVERE. Dobrý deň, basička, čo ťa dobré k nám priviedlo? Máš nejakú nahrávku?

Počkaj chvíľočku, telefón sa hneď opýta.

____________________________

Správna odpoveď

a) ľudová slovesnosť
b) ľudová slovesnosť
c) autorské dielo

SJ.1.4.4. vie vymenovať literárne žánre, ktoré zaraďujeme k ľudovej slovesnosti

Úloha

Do štvorčeka pred každým názvom alebo vetou vpíš poradové číslo literárneho žánru, do ktorého patrí.

 

 

Kačička divoká

1. ľudová rozprávka

 

 

 

 

 

 

Soľ nad zlato

2. ľudová balada

 

 

 

 

 

 

Anička, dušička

3. príslovie

 

 

 

 

 

 

Záplata na záplate a švíka niet.

4. ľudová pieseň

 

 

 

 

 

 

Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.

5. hádanka

Správna odpoveď

2. Kačička divoká
1. Soľ nad zlato
4. Anička dušička
5. Záplata na záplate a švíka niet
3. Kto do mlyna chodí, ľahko sa zamúči.

SЈ.1.4.5. vie vyhľadať a určiť hlavné a vedľajšie postavy v texte

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text.

Chlapci zastali v kruhu skraja priehlbne, Jakub Fekiač Škuliba vyhodil grajciar:
- Písmo, či koruna?
Červenák volil písmo. Uhádol. Vybral si Imra Triesku Kľavoša, Fekiač zas Joža Košaľkuľu.
Vyhadzovali, volili. Všetkých, po najmenšieho Gusta Peknušiaka. Jerguš sa dostal Jakubovi Fekiačovi ako posledný. Nepoznali ho. Fekiač Škuliba vyhodil grajciar ešte raz. Červenák neuhádol, musel ísť pásť.
Hra sa začala. Jerguš chytil drúčik, loptu nadhodil, udrel. Vyletela do výšky, spadla ďaleko za lúku, do úbo­čia, kotúľala sa. Chlapci pozerali, čudovali sa. Jerguš obišiel métu voľným behom, vrátil sa. Červenákovci ešte vždy hľadali loptu. Fekiač Škuliba prižmúril jedno oko, usmial sa priateľsky.
- Mocný si, - povedal, - budeš zarážať trojku ....
- Podaj! Udri! Utekaj! - ozývali sa výkriky. Ja­kub Fekiač zarážal len na koniec lúčky, pod briežok. A bolo to najďalej zo všetkých. Jerguš zarážal dva razy tak ďaleko. Červenák sa hneval, nemohol dochytiť loptu. Zarážal Adam Telúch Brušman, krčmárov syn. Lopta padla červenákovcom do rúk. Jerguš mal obehnúť métu, nedať sa trafiť. Metal sa po zemi, odskakoval, kľučkoval - netrafili ho.
- Nehrám sa! - zvolal Červenák zlostne. - Nebu­dem do noci pásť. Vybral si si najlepších! - vyčítal Ja­kubovi Fekiačovi.
- Znova vyberať! Znova voliť! - pokrikovala Červenákova skupina.
Jerguš stal sa vodcom namiesto Červenáka. Vyberal s Jakubom Fekiačom. Zarážal tuho, behal ako vták, ne­bolo možno trafiť ho. Ak skríkol na chlapcov: bežať! Leteli opreteky ako slepí. Báli sa, počúvali. Aj Fekiač Škuliba, ktorý sa nikoho nebál, pozeral na neho krotko. Pásol trpezlivo, nič nevravel. Červenák, ktorý bol pri Jergušovi, držal sa úctivo. Zarážal loptu ledva za métu.
Na poľnej ceste, poza cintorín, zaháňal pastierik Paľo Stieranka svoje ovce a kozy. S ľútosťou pozeral na roz­ihraných chlapcov. Zakýval Jergušovi klobúčikom, zmizol v závoze za cintorínom.

Ľudo Ondrejov: Hra

a) Ktorý chlapec je hlavnou postavou v uvedenom úryvku? ______________________
b) Ktorý z chlapcov bol pred Jergušom vodcom skupiny? _______________________

Správna odpoveď

a) Jerguš
b) Červenák

SЈ.1.4.6. vie určiť základné prvky umeleckého literárneho diela: tému, fabulu, čas a miesto deja

Úloha

Prečítaj text a urč jeho základnú tému:

"Vo vede sa dnes predpokladá, že v rámci arabského jazykového spoločenstva od najdávnejšej minulosti po prítomnosť boli výrazne prítomné (formálne a prakticky) dve rôzne varianty toho istého jazyka. Spisovná arabčina sa zrodila v 5 storočí a jasnejšie formy nadobúda v 6. storočí nášho letopočtu. Osobitný význam v jeho rozvoji má vznik islamu v 7 storočí a jeho neskoršie šírenie medzi okolité národy. Plne sa uplatnila spisovná arabčina v predislamskej poézii a v Koráne, svätej knihe. Keďže koránsky text predstavoval vzor jazykovej čistoty a dokonalosti, na základe neho bola vypracovaná v 8. a 9. storočí gramatická norma spisovného jazyka, spoločného pre celý arabský svet.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) arabské písmo
b) šírenie islamu
c) arabská poézia
d) spisovná arabčina
e) svätá kniha Korán
f) hovorená arabčina

Správna odpoveď

d) spisovná arabčina

SJ.1.4.7. vie určiť slová, ktoré vytvárajú rým a pomenovať združený a striedavý rým

Úloha

Prečítaj pozorne nasledujúce úryvky z básní. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
A.

A ľalia smutno vzdychá:
hlávku moju tŕnie pichá
a nožičky oheň páli -
pomôžte mi v mojom žiali.
V uvedenej strofe je rým:

a) obkročný abba

b) združený aabb

c) striedavý abab

B.

Jemné a čisté ako striedky chleba
driemali v snehu rozprestreté diale,
keď krásna deva pozrela do neba
a tmavým zrakom dotkla hviezdy malé.
V uvedenej strofe je rým:

a) združený aabb

b) obkročný abba

c) striedavý abab

Správna odpoveď

A. b) združený aabb

B. c) striedavý abab

SJ.1.4.8. pozná rôzne druhy literárnych postupov (rozprávanie, opis, dialóg a monológ)

Úloha

Pozorne prečítaj nasledujúce texty a pri každom urč druh literárneho postupu tak, že zakrúžkuješ správnu odpoveď.

A.
Jar nastala. Lúče slnca otepleli; zem zohriata vydáva paru a vôňu. Povetrie klzké, sťaby hladilo, a plné sviežosti. Tráva na lúkach tisne sa von, vŕby a rakyty začínajú pučiť pri potokoch. Všetko budí sa k životu a hýbe k činu.

a) rozprávanie

b) opis

c) dialóg

d) monológ

B.
Turistom ukazujú, aby aj oni hodili mince do vody. Turisti to aj robia a medzi deťmi nastáva neslýchaný zhon, kto si ich vyloví z kalnej vody, lebo mincí je menej ako detí! Pravda, doplavia sa ďalšie skupiny, ale mince si najčastejšie vylovia predsa len tí najlepší potápači.

a) rozprávanie

b) opis

c) dialóg

d) monológ

C.

"Máš zákaz?"
"Ale, nie. Vieš, že nám učiteľka dala na domácu aj slohovú prácu."
"Viem, no a?"
"A vieš, že ja neviem písať."

a) rozprávanie

b) opis

c) dialóg

d) monológ

Správna odpoveď

A. b) opis
B. a) rozprávanie
C. c) dialóg

SЈ.1.4.9. vie určiť jazykové prostriedky v literárnom umeleckom diele (epiteton, prirovnanie, onomatopoju)

Úloha

A. Pozorne prečítaj uvedené verše.

- Šš-šš-šš - vlak hne, utrie zrak žena,
úradník vedľa nej bočí...
- Nevedia, prosím? - vraví mu svoje.
Nevie tiež: - "Možno, že v noci!"

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Podčiarknutý básnický prostriedok v uvedených veršoch je:

a) personifikácia

b) prirovnanie

c) onomatopoja

B. Pozorne prečítaj uvedený text.

Tajomný je jarný večer, tajomnejšia noc. Zakabaní sa čiernym súknom, ticho sedí, ani sa nepohne. Keď tu spoza Voliarky vygúli sa mesiac. Plnučičký-plný, nič z neho nechýba. Narástlo a zahojilo sa, čo mu bolo odrezali. Žeravý je ako platňa na sporáku. Presvitá ružovým smiechom medzi stromami.

Zakrúžkuj správnu odpoveď. Podčiarknuté básnické prostriedky v uvedenom texte sú:

a) personifikácia a prirovnanie
b) prirovnanie a onomatopoja
c) epiteton a prirovnanie

Správna odpoveď

A. c) onomatopoja

B. c) epiteton a prirovnanie

SJ.1.4.10. vie vymenovať druhy dramatických umení

Úloha

A.
Ak má v divadelnej hre jedna postava dlhší prehovor, hovoríme o

a) dialógu

b) dejstve

c) výstupe

d) monológu

B. Ktorý z uvedených literárnych útvarov v rámci druhu nepatrí medzi ostatné?

a) činohra

b) tragédia

c) veselohra

d) balada

Správna odpoveď

A. d) monológu
B. d) balada

 

Nasledujúce výroky opisujú, čo má žiak/žiačka vedieť a môcť na strednej úrovni.

 

1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM

V oblasti ČÍTANIA S POROZUMENÍM žiak/žiačka:

SJ.2.1.1. číta text, používajúc rôzne stratégie pri čítaní: čítanie letmo, s podčiarkovaním podstatného, čítanie na zábavu

Úloha

Pozorne si prečítaj nasledujúci text.

Rajčiak je mohutná jednoročná bylina. V zemi má koreň a nad zemou rozkonárenú byľ so striedavými perovitými listami. Žlté kvety sú zoskupené do súkvetia. Sú pravidelné a majú päťzubý kalich, päťcípnu korunu, päť tyčiniek a jeden piestik. Počet kališných zubov aj korunných cípov však často býva väčší ako päť. Peľnice tyčiniek sú sklonené k sebe. Piestik má vrchný semenník, dlhú čepieľku a kyjačikovitú bliznu. Po opelení sa vyvinie veľká bobuľa - rajčina. Rajčiak pochádza z Južnej Ameriky. Jedlé bobule obsahujú vitamíny osožné nášmu zdraviu.

A. Aký druh rastliny je opísaný v texte? ____________________
B. Odkiaľ pochádza opísaná rastlina? _____________________
C. Zakrúžkuj správnu odpoveď.
    Uvedený text slúži na:

a) zábavu
b) obohacovanie slovnej zásoby
c) získavanie vedomostí

Správna odpoveď

A. rajčiak
B. z Južnej Ameriky
C. c) získavanie vedomostí

SJ.2.1.2. pozná druhy neumeleckého textu (rozprávanie, technický opis, rozbor, reklama)

Úloha

Pozorne prečítaj text a zakrúžkuj správnu odpoveď.

(Fén na sušenie vlasov)
•• VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
•• Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
•• Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
•• Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
•• Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
•• Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
•• Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.

Tento neumelecký text je:
a) technický opis
b) reklama
c) rozbor
d) návod na použitie

Správna odpoveď

d) návod na použitie

SJ.2.1.3. odlišuje jazykové prostriedky charakteristické pre jednotlivé štýly

Úloha

Pozorne si prečítaj nasledujúci text.

Rajčiak je mohutná jednoročná bylina. V zemi má koreň a nad zemou rozkonárenú byľ so striedavými perovitými listami. Žlté kvety sú zoskupené do súkvetia. Sú pravidelné a majú päťzubý kalich, päťcípnu korunu, päť tyčiniek a jeden piestik. Počet kališných zubov aj korunných cípov však často býva väčší ako päť. Peľnice tyčiniek sú sklonené k sebe. Piestik má vrchný semenník, dlhú čepieľku a kyjačikovitú bliznu. Po opelení sa vyvinie veľká bobuľa - rajčina. Rajčiak pochádza z Južnej Ameriky. Jedlé bobule obsahujú vitamíny osožné nášmu zdraviu.

A. Aký jazykový štýl je použitý v uvedenej ukážke? __________________
B. Čo nie je znakom odborného opisu ?
Zakrúžkuj písmeno pred tým znakom.

a) podstatné mená
b) prídavné mená
c) časová postupnosť
d) odborné názvy

Správna odpoveď

A. odborný

B. c) časová postupnosť

SJ.2.1.5. vyhľadáva, vyčleňuje a porovnáva informácie z dvoch alebo viacerých kratších textov

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené texty o rastlinstve a živočíšstve Austrálie. 

Fauna a flóra
Nie je možné popísať celú tú nádheru, jedinečnú, rôznorodú a farebnú... Austrália totiž nie sú len púšte a planiny, najmä v blízkosti miest nájdete aj mnoho zelených oblastí. Vďaka tomu, že Austrália sa ako kontinent oddelila od iných kontinentov pred 50 miliónmi rokov, vyvinulo sa tu množstvo jedinečných živočíšnych a rastlinných druhov, a Austrália sa môže popýšiť mimoriadne bohatou faunou flórou. Najtypickejšími predstaviteľmi austrálskej jedinečnosti sú istotne kengura, medvedík koala, vombat, vtákopysk, vták emu alebo pes dingo. Milovníci vtákov ocenia 800 druhov operencov, z čoho 400 tvoria unikátne druhy.

Austrálska fauna a flóra
Zvieratá a rastliny majú starobylý a zvláštny ráz. Takmer 75 % všetkých druhov rastlín je endemických. Nachádzame tu napríklad tropické lesy, krovinaté formácie tvrdolistej vegetácie - scrubu, akácie a prasličky - slanomilná buš. Oceánia obecne vyniká množstvom paliem a tiež pralesmi so vzácnymi drevinami. Zo zvierat najznámejšie sú vačkovce, predovšetkým kengura, koala, ježura, z vtákov emu, Novozélandské kiwi, vtákopysk, plaz Hatteria, na Novej Guinei množstvo hmyzu a vzácne rajky.

V oboch textoch sa spomína, že v Austrálii žijú:
kengura, ježura, vtákopysk, emu
kengura, koala, emu, vombat
vtákopysk, emu, kengura, koala
dingo, kengura, koala, vtákopysk

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

vtákopysk, emu, kengura, koala

SJ.2.1.7. vníma postoj autora neumeleckého textu

Úloha

Pozorne prečítaj text a urč postoje jeho autora.

NÁSILIE V ŠKOLÁCH

Nedávno v 40 školách skúmali násilie medzi žiakmi. Zistilo sa, že do vzťahu obeť-násilník nie je zapojených 58 % žiakov. Teda iba 58 % žiakov nie sú ani obete ani násilníci. Trochu menej ako polovica žiakov, presnejšie 42 %, je v "kruhu násilia", buď v role obete alebo v role násilníka. V role obete násilia je príliš veľký počet žiakov, až 37 %.
Niektoré obete sú súčasne násilníkmi. V skúmanej skupine je 8 % takých žiakov. V nej sú najčastejšie formy násilného správania urážanie a vysmievanie. Teda títo žiaci útočia na iných slovami, pričom si neuvedomujú, že aj slovami možno spôsobiť rovnakú bolesť ako údermi, možno aj väčšiu. Násilnícke správanie žiakov tejto skupiny dospelí najčastejšie charakterizujú ako samopaš, čulosť a podobne, čím zmierňujú závažnosť násilného činu, ktorého sú tieto deti schopné.
Aký je postoj autora textu k násilnému správaniu mladých?
Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) Je ľahostajný k násiliu mladých.
b) Zaujímajú ho ďalšie údaje.
c) Je znepokojený.
d) Zúri pre násilie mladých.

Správna odpoveď

c) Je znepokojený.

 

2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE

V oblasti PÍSOMNÉHO VYJADROVANIA žiak/žiačka:

SJ.2.2.1. tvorí ucelený expozičný, naratívny a deskriptívny text s obsahovou náplňou

Úloha

Pozorne prečítaj text Jána Fábryho Prvá gumipuška. Jednotlivé časti textu sú popresúvané. Tvojou úlohou je číslami od 1 až 5 označiť poradie častí tak, aby tvorili ucelené rozprávanie príbehu.
_______ Z povaly zniesol starú topánku a odstrihol jazyk, znalecky z neho vystrihol kožku, na tej zasa vystrihol dve dieročky na dve gumičky. "Starká, daj mi kúsok motúza a pomôž mi pri­pevniť gumičky o rázsošky a kožku," požiadal starkú o po­moc, aby aj ona mala účasť na mojej radosti. Gumipuška bo­la raz-dva zhotovená, a to nie hocaká. Pyšne som si ju zavesil okolo krku, vyšiel na ulicu a ocitol som sa medzi staršími deťmi.
_______ "Tebe niečo vŕta v hlave, keď si taký zamyslený. Povedz, aký červík ti vošiel do mozgu?" dobiedzal do mňa starý otec, keď zistil, že sa dotieravo motám okolo neho. Hneď som aj odpovedal:
"Mišo má gumipušku. Aj vrabca môže trafiť, keď chce."
"Ty ešte nie si súci na gumipušku," znela odmietajúca od­poveď starého otca.
"Veď ja strieľať z nej nebudem, chcem ju mať len zavesenú okolo krku, ako má Mišo. Mišovi ju urobil jeho starý otec a te­raz sa ňou po ulici hrdí..." naliehal som veľmi presvedčivo.
Starý otec vošiel do kuchyne, zobral veľký nôž a vysvetľo­val: "Na dobrú gumipušku sú potrebné dobré rázsošky, a také rastú na orgovánových konárikoch. Tak poďme do záhrady do orgovánových kríkov."
_______ "Pozrime sa, vari má už aj Janko gumipušku? A vari by sme mohli aj vyskúšať, čia nosí najďalej? Tu máš skalku a strieľajme!" provokoval ma Števo.
O mohutnosti svojej gumipušky nás hneď chcel aj pre­svedčiť - naplnil kožku nábojom - skalkou, roztiahol gumičky, pustil kožku. Skalka preletela strechy dvoch domov a spadla na škridly tretieho. Rad-radom všetci vystrieľali svoje nábo­je a prišiel rad aj na mňa. Obával som sa, lebo som z gumi­pušky nevystrelil ešte ani skalku, veď mi ju starý otec zhoto­vil iba pred chvíľkou, aj to len na ukážku. Ale nechcel som byť chlapcom na posmech, tak som naplnil kožku kamien­kom, natiahol som gumičky, koľko mi sily dovolili, pustil a očakával výsledok. Skalka do niečoho trafila, to niečo zacvendžalo a stalo sa to, čo sa stať nesmelo... Oproti na susedovie dome sa zosypalo sklo v okne. Kým som sa spamätal, mojich spolusúťažiacich už nebolo. Gumipušku som zastrčil pod košeľu a vtom už na ulicu vybehla Miškova mama a za­mierila prezrieť okná. Zbadala škodu, zlostne sa rozkričala, ale moju vinu vylúčila, lebo ma ešte s gumipuškou nevidela.
______ Starý otec výrobu gumipušky chápal až príliš vážne. Tváril som sa, že sa v rázsoškách vyznám, a preto som dôkladne pre­zeral všetky konáriky.
"Tieto budú akurát do tvojej dlane," odrezal starý otec ko­nárik a začal z neho tvarovať drobné rázsošky. Keď ich zhoto­vil, podal mi ich. Boli akurát. Z komory vyniesol gumovú du­šu, ktorá sa už na bicykel nehodila, a odstrihol dve rovnaké gumičky.

Správna odpoveď

__ 3__

__ 1__

__ 4 __

__2 __

SJ.2.2.2. zostavuje správu a referát

Úloha


Zostav správu o realizácii pracovnej akcii Upratujme Srbsko na tvojej ZŠ.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Správna odpoveď

- pravopis
- prvky správy: Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako?

SЈ.2.2.3. píše resumé kratšieho alebo jednoduchšieho textu

Úloha

Napíš resumé (zhrnutie) nasledujúceho textu tak, že uvedieš najdôležitejšie myšlienky v ňom v dvoch alebo troch vetách:

Vo svojich dejinách veľmi dlho Rimania mali (či tomu uveríte alebo nie) len 18 (aj slovami osemnásť) rozličných rodných (krstných) mien. Ba aj z tých 18 mien sa širšie používalo 11: Aul, Decim, Gaius, Gneus, Lucius, Marcus, Publius, Kvintus, Sextus, Tiberius a Titus. Zvyšných 7 mien - Appius, Keson, Mamerk, Manius, Numerius, Servatius, Spurius - dostávali iba členovia jednotlivých aristokratických rodín. Iné mená neexistovali. Niektoré z nich zapísané v najstarších dejinách Ríma alebo v legendách, ako sú Romulus, Remus, Numa, Amulius, sa neskôr nepoužívajú ako rodné mená.
"A ako to bolo so ženami?" opýta sa niekto. Všetky príklady, ktoré sme uviedli, sa týkajú mužov; lenže aj ženy museli mať rodné mená! Odpoveď aj v tomto prípade znie neuveriteľne z dnešného hľadiska, ale normálne z rímskeho hľadiska: nemali rodné meno. V starovekom Ríme rovnoprávnosť medzi pohlaviami bola nemysliteľná, žena bola otcovým vlastníctvom až po vydaj a mužovým vlastníctvom potom, nuž sa predpokladalo, že "vlastné" meno ani nepotrebuje. Namiesto toho mala len meno rodu v ženskom tvare; "Lívia" sa nazývali všetky ženy z rodu Líviovcov, "Kornélia" z rodu Korneliovcov a tak ďalej.

(Ivan Klajn, Zanimljiva imena, upravené)

Správna odpoveď

Starí Rimania mali len 18 rodných mien pre chlapcov, z čoho sa širšie používalo 11. Ženy nedostávali rodné mená, lebo boli považované za vlastníctvo mužov. Mali len meno rodu v ženskom tvare.

SЈ.2.2.4. pozná základné vlastnosti hovoreného slova a písomného vyjadrovania

Úloha

Zakrúžkuj pravidlá, ktoré by ste si so spolužiakmi vytýčili v učebni:

a) Hlásime sa k slovu.

b) Hovorím vždy, keď sa mi zachce.

c) Pozorne počúvam toho, kto hovorí.

d) Keď niekto hovorí, pozerám mu na nohy.

e) Hovorím, keď ma vyvolajú.

f) Neskáčem do reči tomu, kto hovorí.

g) Keď niekto so mnou hovorí, zväčša telefonujem.

Správna odpoveď

a) Hlásime sa k slovu.

c) Pozorne počúvam toho, kto hovorí.

e) Hovorím, keď ma vyvolajú.

f) Neskáčenm do reči tomu, kto hovorí.

SJ.2.2.5. pozná pravopisné normy a uplatňuje ich vo väčšine prípadov

Úloha

Podčiarkni z daných dvoch slov jedno, aby boli vety napísané správne.

a) Usmieval sa priateľský/priateľsky.
b) Rozprávala plynule po anglický/anglicky.
c) Starec kráčal pomalý/pomaly.
d) Dedov krok bol pomalý/pomaly.

Správna odpoveď

a) Usmieval sa priateľský/ priateľsky.
b) Rozprávala plynule po anglický/ anglicky.
c) Starec kráčal pomalý/ pomaly.
d) Dedov krok bol pomalý/pomaly.

 

3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA, ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA, PRAVOPIS, MORFOLÓGIA, SYNTAX

V oblasti GRAMATIKA žiak/žiačka:

SJ.2.3.1. správne píše základné a odvodené vybrané slová

Úloha

Doplň do viet vynechané y/ý alebo i/í

Na veži odb____li dve hodiny. - Kob___la vyr____la kop___tom plytkú jamku. - Rozm____šľal, ako sa stať víťazom. - Brzdy na rušňoch zap____skali. - P___tliaci skr___li korisť v kríkoch a r___chlo odišli. - S___pký sneh im šľahal do očí. -
Špinavé m____dliny vyliali na dvor. - Šupiny z r___b vyhodili do koša. - M___ sme jedli tekvicový prívarok lyžicami.

Správna odpoveď

Na veži odbili dve hodiny. - Kobyla vyryla kopytom plytkú jamku. - Rozmýšľal, ako sa stať víťazom. - Brzdy na rušňoch zapískali. - Pytliaci skryli korisť v kríkoch a rýchlo odišli. - Sypký sneh im šľahal do očí. - Špinavé mydliny vyliali na dvor. - Šupiny z rýb vyhodili do koša. - My sme jedli tekvicový prívarok lyžicami.

SJ.2.3.2. člení slová na slabiky a vie určiť predponu

Úloha

A. Podčiarknuté slová vo vete rozpíš na slabiky.

Dedinka sa rozprestierala pri Dunaji.

a) Dedinka ___________________
b) rozprestierala _______________
c) Dunaji ____________________

B. V daných slovách podčiarkni predponu.
     výpis, zápis, dopísať, prenajať, odlomiť

Správna odpoveď

A.

a) De-din-ka
b) roz-pre-stie-ra-la
c) Du-na-ji

B.   pis, pis, dopísať, prenajať, odlomiť

SJ.2.3.3. delí spoluhlásky podľa výslovnosti na párové znelé, párové neznelé a nepárové zvučné; správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások na začiatku a vo vnútri slova

Úloha

Danú množinu spoluhlások roztrieď na tri skupiny.
b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, m, n, ň, p, r, s, š, t, ť, v, z, ž

Párové
znelé

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párové neznelé

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepárové
vučné

j

 

 

 

 

 

r

 

Správna odpoveď

Párové znelé:

b, d, ď, dz, dž, g, h, z, ž, v

Párové neznelé:

p, t, ť, c, č, k, ch, s, š, f

Nepárové zvučné:

j, l, ľ, m, n, ň, r

(Poradie nie je dôležité.)

SJ.2.3.4. ovláda delenie slovných druhov podľa vecného významu (plnovýznamové - neplnovýznamové)

Úloha

Zakrúžkuj písmeno pred riadkom, v rámci ktorého sú len plnovýznamové slová.
a) podstatné mená, prídavné mená, častice, číslovky, slovesá, spojky
b) prídavné mená, zámená, číslovky, príslovky, citoslovcia, predložky
c) podstatné mená, prídavné, zámená, číslovky, slovesá, príslovky
d) zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, častice

Správna odpoveď

c) podstatné mená, prídavné, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

SJ.2.3.5. určuje zhodu medzi podstatným a prídavným menom

Úloha

Na základe príkladov napíš, v ktorých gramatických kategóriách sa zhoduje prídavné meno s podstatným menom.

 

dobrý žiak

dobrá žiačka

dobré dieťa

 

dobrého žiaka

dobrej žiačky

dobrého dieťaťa

 

dobrému žiakovi

dobrej žiačke

dobrému dieťaťu...

       

 

dobrí žiaci

dobré žiačky

dobré deti

 

dobrých žiakov

dobrých žiačok

dobrých detí

 

dobrým žiakom

dobrým žiačkam

dobrým deťom

Prídavné mená sa zhodujú s podstatným menom v týchto troch kategóriách:
a) ___________
b) ___________
c) ___________

Správna odpoveď

rod, číslo a pád (poradie nie je dôležité)

SJ.2.3.6. ovláda písanie i/í, y/ý v pádových príponách podstatných a prídavných mien; pozná pravidelné a nepravidelné stupňovanie

Úloha

Slová v zátvorkách daj do správneho tvaru a napíš na čiaru.

a) Hukot (voda - genitív j. č.) ................................ ledva počuť.
b) Jerguš s (plané svedomie - inštrumentál j. č.) ........................................... , s klobúkom na očiach, zastal opodiaľ.
c) K oblokom poprichodili (nový chlapec - nominatív m. č.) ............................ , medzi nimi Červenák a ešte jeden známy.
d) Aj potok sa už naplnil (krava - inštrumentál m. č.) ....................................... .

Správna odpoveď

a) Hukot (voda - genitív j. č.) vody ledva počuť.
b) Jerguš s (plané svedomie - inštrumentál j. č.) planým svedomím, s klobúkom na očiach, zastal opodiaľ.
c) K oblokom poprichodili (nový chlapec - nominatív m. č.) noví chlapci, medzi nimi Červenák a ešte jeden známy.
d) Aj potok sa už naplnil (krava - inštrumentál m. č.) kravami.

SJ.2.3.7. pozná základný/slovníkový tvar zámen N sg., vie ho utvoriť

Úloha

Vedľa každého zámena napíš jeho základný tvar (pri rodových zámenách aj v zodpovedajúcom rode). Uveď pád daného tvaru.

Od neho som to neočakával.

_____________________________________

Mňa sa nemusíš báť.

_____________________________________

Tebe skutočne dôverujem.

_____________________________________

Opýtal som sa jej.

_____________________________________

Správna odpoveď

on; od neho - G sg.
ja; mňa - G sg.
ty; tebe - D sg.
ona; jej - G sg. ž. rodu

SJ.2.3.8. ovláda pravopis základných, radových a násobných čísloviek

Úloha

 

Napíš slovami:

 

25. žiak

________________________________________________

od 25 žiakov

________________________________________________

o 29 pretekárkach

________________________________________________

pri 99. kilometri

________________________________________________

Správna odpoveď

dvadsiaty piaty žiak
od dvadsaťpäť/dvadsiatich piatich žiakov
o dvadsaťdeväť/dvadsiatich deviatich pretekárkach
pri deväťdesiatom deviatom kilometri

SJ.2.3.9. vie určovať gramatické kategórie slovies: slovesný rod a slovesný vid; vie určovať plnovýznamové slovesá (činnostné - stavové)

Úloha

Dané slovesá rozdeľ na činnostné a stavové.
hovoriť, schudnúť, svitať, čítať, behať, šedivieť, skákať, pršať, červenať sa, telefonovať

činnostné slovesá:

________________________________________________________________

stavové slovesá:

________________________________________________________________

Správna odpoveď

činnostné slovesá: hovoriť, čítať, behať, skákať, telefonovať
stavové slovesá: schudnúť, svitať, šedivieť, pršať, červenať sa

SJ.2.3.10. správne píše príponu -li v minulom čase

Úloha

Slovesá tretej osoby jednotného čísla minulého času pozmeň na tretiu osobu množného čísla.

Nakoniec sa prikorčuľoval k brehu. S veľkou námahou sa prezul, zviazal korčule, prehodil si ich cez plece, topánky si ani nezašnuroval a rozbehol sa domov.

Sem napíš len slovesné tvary: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Správna odpoveď

Prikorčuľovali sa, prezuli sa, zviazali, prehodili, nezašnurovali, rozbehli sa

SJ.2.3.11. ovláda stupňovanie prísloviek spôsobu

Úloha

Vedľa každej príslovky spôsobu napíš jej 2. stupeň (komparatív) a 3. stupeň (superlatív).

pekne

____________________

____________________

vysoko

____________________

____________________

jemne

____________________

____________________

rozumne

____________________

____________________

šikmo

____________________

____________________

Správna odpoveď

 

pekne

krajšie

najkrajšie

vysoko

vyššie

najvyššie

jemne

jemnejšie

najjemnejšie

rozumne

rozumnejšie

najrozumnejšie

šikmo

šikmejšie

najšikmejšie

SJ.2.3.12. určuje väzbu predložky s daným pádom na konkrétnych príkladoch

Úloha

Dané predložkové spojenia zaraď do skupín podľa pádov
za pec, pod posteľ, k bratovi, proti nepriateľom, na stole, na rebríku, zo stromu, od brata, pod posteľou, nad stolom

• Genitív:

_________________________________________________

• Datív:

_________________________________________________

• Akuzatív:

_________________________________________________

• Lokál:

_________________________________________________

• Inštrumentál:

_________________________________________________

Správna odpoveď

 

• Genitív:

zo stromu, od brata

• Datív:

k bratovi, proti nepriateľom

• Akuzatív:

za pec, pod posteľ

• Lokál:

na stole, na rebríku

• Inštrumentál:

pod posteľou, nad stolom

SJ.2.3.13. ovláda delenie spojok na priraďovacie, podraďovacie

Úloha

V uvedených vetách podčiarkni spojky. Potom vypíš do tabuľky priraďovacie spojky a podraďovacie spojky.

Jerguš vyliezol na vrchovec a rozkolísal sa ako vták. - Nad ránom si všetci ľahli, ale Jerguš nezaspal. Povedal, že nemá času. - Odkázal mu, aby prišiel čím skôr.

Priraďovacie spojky

 

 

Podraďovacie spojky

 

 

Správna odpoveď

Jerguš vyliezol na vrchovec a rozkolísal sa ako vták. - Nad ránom si všetci ľahli, ale Jerguš nezaspal. Povedal, že nemá času. - Odkázal mu, aby prišiel čím skôr.

Priraďovacie spojky: a, ale
Podraďovacie spojky: že, aby

SJ.2.3.14. ovláda podstatu neplnovýznamovosti a neohybnosti častíc

Úloha

A. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Častice sú:

a) neplnovýznamový a ohybný slovný druh
b) plnovýznamový a neohybný slovný druh
c) neplnovýznamový a neohybný slovný druh
d) plnovýznamový a ohybný slovný druh

B. V nasledujúcich vetách podčiarkni častice.

Možno odišiel. - Od únavy sotva vidí. - Stalo sa to tuším v sobotu. - Už sa hádam vrátia.

Správna odpoveď

A.
c) neplnovýznamový a neohybný slovný druh

B.
Možno odišiel. - Od únavy sotva vidí. - Stalo sa to tuším v sobotu. - Už sa hádam vrátia.

SJ.2.3.15. ovláda podstatu neplnovýznamovosti a neohybnosti citosloviec

Úloha

A. V nasledujúcich vetách podčiarkni citoslovcia.

Och, ale som sa zľakla.
Z diaľky zaznelo mohutné hurá.

Správna odpoveď

Och, ale som sa zľakla.
Z diaľky zaznelo mohutné hurá.

SJ.2.3.16. ovláda delenie vetných členov (holý, rozvitý, viacnásobný) a určuje ich vo vete

Úloha

A. Zakrúžkuj písmeno pred vetou s rozvitým podmetom.

a) Žiaci sa usilovne učia.
b) Usilovní žiaci boli odmenení.
c) Dievčatá a chlapci hrabali lístie.

B. Zakrúžkuj vetu s viacnásobným predmetom.

a) Spomenul som si na nákup.
b) Uvideli krásnu krajinu.
c) Priniesli mačiatka a šteňa.

Správna odpoveď

A. b) Usilovní žiaci boli odmenení.

B. c) Priniesli mačiatka a šteňa.

SJ.2.3.17. vie tvoriť a určovať vety podľa obsahu a členitosti

Úloha

A. Doplň interpunkčné znamienko na konci daných viet a ku každej z nich napíš druh podľa obsahu.

a) Neviem, kedy prídeš

____________________________________

b) Kedy prídeš domov

____________________________________

c) Prestaň sa už zhovárať

____________________________________

B. Zakrúžkuj písmeno pred jednočlennou vetou.

a) Teplota sa vyšplhala na 32 stupňov Celzia.
b) Neskôr sa zamračilo.
c) Žiarivý blesk preťal oblohu.

Správna odpoveď:

A.

a) . oznamovacia veta
b) ? opytovacia veta
c) ! rozkazovacia veta

B. b) Neskôr sa zamračilo.

SJ.2.3.18. pozná a určuje vetné sklady vo vete

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknuté vetné sklady.

Môj otec odišiel do práce.
Drevo rýchlo zhorelo.
Váš pes ma uhryzol.
Jarný dážď prišiel nečakane.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou. Podčiarknuté vetné sklady sú:

a) priraďovacie
b) určovacie
c) prisudzovacie
d) určovacie a prisudzovacie

Správna odpoveď

b) určovacie

SJ.2.3.19. ovláda delenie jednoduchého súvetia na priraďovacie a podraďovacie; pozná a určuje druh priraďovacieho súvetia a druh vedľajšej vety v podraďovacom súvetí

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a všimni si podčiarknutú vetu.

Jana sa pohodlne sa usadila do prúteného kresla, ktoré stálo pri okne. Potom sa zadívala na chodník. Sledovala slimáka, ktorý si písal cestopis celým svojím telom. Z chodníka viedla trávnatá cestička, ktorá sa mierne zvažovala k potoku.

Podčiarknutá veta je:

a) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou.
b) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou podmetovou.
c) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou.
d) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.

Správna odpoveď:

d) Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.

SJ.2.3.20. určuje počet viet v zloženom súvetí

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a do štvorčeka vedľa každého súvetia napíš číslo, z koľkých viet je utvorené.

a)

 

 

Vrabce sa zavŕtali do lyka, povadili sa, zbili nekresťansky, Jerguša nezbadali.

 

 

 

 

b)

 

 

A keď vyšlo slnko, zatrepotali zvonce, zaštekal pastierov korbáč.

 

 

 

 

c)

 

 

Utekali dlho, zadychčali sa, potom šli krokom a zas utekali.

 

 

 

 

d)

 

 

Chvostík oňuchal bránu, zdrobčil, scupotal z mosta, spustil sa do jarku a preplával cez vodu.

Správna odpoveď:

a) 4
b) 3
c) 4
d) 5

SJ.2.3.21. ovláda a charakterizuje členenie slovnej zásoby na hovorové a knižné (odborné, básnické), spisovné a nespisovné slová (slangové, nárečové), citovo zafarbené a bez citového zafarbenia

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a do tabuľky zapíš podčiarknuté slová.

Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má obsah 32 cm2. - Vymeňte starý foťák za nový digitálny fotoaparát. - Položil malého chlapčeka na trávu, sadol si a oddychoval.

Odborné

 

Slangové

 

Citovo zafarbené

 

Bez citového zafarbenia

 

Správna odpoveď

 

Odborné

obsah

Slangové

foťák

Citovo zafarbené

chlapčeka

Bez citového zafarbenia

trávu

SJ.2.3.22. ovláda tvorenie podstatných mien, prídavných mien, slovies predponou a príponou; tvorenie zdrobnenín a zveličujúcich slov príponou; tvorenie slov skladaním

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text. Podčiarkni všetky slová, ktorým koreň slova je kráľ.

Kedysi žilo na svete veľa kráľov. V každej krajine si jeden z nich aspoň krátko zakraľoval. Žili vo veľkých kráľovských palácoch spolu so svojimi manželkami. Ak sa kráľovnej nenarodil malý kráľovič alebo kráľovnička, nemal kto dediť kráľovstvo a kráľovskú korunu. O také kráľovstvo potom bojovali králi zo susedných kráľovstiev.

Teraz podčiarknuté slová roztrieď na:
podstatné mená: _____________________________________________
___________________________________________________________
prídavné mená: ______________________________________________
slovesá: ____________________________________________________

Správna odpoveď

Kedysi žilo na svete veľa kráľov. V každej krajine si jeden z nich aspoň krátko zakraľoval. Žili vo veľkých kráľovských palácoch spolu so svojimi manželkami. Ak sa kráľovnej nenarodil malý kráľovič alebo kráľovnička, nemal kto dediť kráľovstvokráľovskú korunu. O také kráľovstvo potom bojovali králi zo susedných kráľovstiev.

podstatné mená: kráľov, kráľovnej, kráľovič, kráľovnička, kráľovstvo, kráľ, kráľovstiev

prídavné mená: kráľovských, kráľovskú

slovesá: zakraľoval

SJ.2.3.23. rozoznáva príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a na čiaru vedľa každej z nich napíš, do ktorého druhu ľudovej slovesnosti patrí.

a) Vtáka poznáš po perí, človeka po reči. ______________________
b) Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. ____________________
c) Dobrý je ako kus chleba. _________________________________

Správna odpoveď

a) porekadlo
b) pranostika
c) prirovnanie

SJ.2.3.24. vie vyhľadať homonymá, synonymá a antonymá v danom texte

Úloha

K uvedenému slovu nájdi slovo s podobným významom z ponúknutých a podčiarkni ho.

netrpezlivo

závistlivo, nedočkavo, radostne

riekla

povedala, utiekla, nariekala

zočil

poskočil, otočil, zbadal

vypratať

upratať, vyniesť, vyprať

Správna odpoveď

 

netrpezlivo

závistlivo, nedočkavo, radostne

 

SJ.2.3.25. pozná a vie určiť v texte nepriame pomenovania: metaforu, metonymiu, personifikáciu

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené slovné spojenia a na čiaru vedľa každého napíš číslo, ktoré je pred názvom zodpovedajúceho nepriameho pomenovania.

1. metafora

______ čítam Jána Čajaka

2. personifikácia

______ zelený hodváb hôr

3. metonymia

______ kvapky dažďa tancovali

Správna odpoveď:

___3___ čítam Jána Čajaka
___1___ zelený hodváb hôr
___2___ kvapky dažďa tancovali

 

4. LITERATÚRA

V oblasti LITERATÚRY žiak/žiačka:

SJ.2.4.1. pozná žánre literárnych druhov (druhy lyrických básní, poviedka, novela, román, tragédia, komédia, divadelná a rozhlasová hra ...)

Úloha

Uvedené literárne žánre zapíš do tabuľky podľa toho, do ktorého literárneho druhu patria.

poviedka, ľúbostná báseň, román, veselohra, novela, rozhlasová hra, óda, serenáda

 

Literárne žánre

Lyrika

 

Epika

 

Dráma

 

Správna odpoveď

Lyrika: ľúbostná báseň, óda, serenáda
Epika: poviedka, román, novela
Dráma: veselohra, rozhlasová hra,

SJ.2.4.2. pozná autorov v súvislosti s ich literárnou tvorbou a prečítanými dielami; vie zaradiť autora medzi básnikov, prozaikov, dramatikov

Úloha

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Ktoré z diel napísal Ján Čajak ml.?

a) Zuzka Turanová

b) Zypa Cupák

c) Konopa

d) Jednoduché slová

B. Ján Čajak ml. je

a) dramatic

b) prozaik

c) básnik

Správna odpoveď

A.

     a) Zuzka Turanová

b) Zypa Cupák

B.
     b) prozaik

SJ.2.4.3. pozná rozdiely medzi lyrikou v ľudovej tvorbe a umelou poéziou

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené verše.

A.
Zapadá slniečko za vysoké hory
a moje srdiečko za šuhajkom horí.

Srdce ma bolí, hlava sa točí,
kde ste sa podeli, milého oči.

Milého očičká peknú farbu majú
Preto sa tak pekne za mnou pozerajú.

B. Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami.

a) prvé verše patria do ľudovej lyriky
b) prvé verše patria do umelej poézie
c) druhé verše patria do umelej poézie
d) aj prvé, aj druhé verše patria do umelej poézie

Správna odpoveď

a) prvé verše patria do ľudovej lyriky

c) druhé verše patria do umelej poézie

SJ. 2.4.4. vie charakterizovať pojmy umelecká reč viazaná a neviazaná, povedať, ktorý literárny druh je najcharakteristickejší pre viazanú a neviazanú umeleckú reč

Úloha

Pozorne prečítaj báseň M. Rúfusa.

Báseň a modlitba
Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.
Keď nebo plače, je to rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.
Keď plače strom, je priskyrica.
Keď ty plačeš - dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.
Modlitbička to osuší.
A ako Božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.
Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.

1. Zakrúžkuj správnu odpoveď. Text, z ktorého je ukážka, je napísaný:
a) vo viazanej umeleckej reči
b) v neviazanej umeleckej reči

2. Básne, ktoré vyjadrujú pocity básnika, jeho myšlienky a nálady, sa nazývajú:
a) lyrické básne
b) epické básne

3. a) Skupina veršov sa nazýva .......................... .
    b) Keď na konci veršov vzniká zvuková zhoda slabík, hovoríme o ...……………...

Správna odpoveď

1. a) vo viazanej umeleckej reči
2. a) lyrické básne
3. a) strofa
    b) rýme

SJ.2.4.5. vie definovať pojem umelecká a náučná (neumelecká) literatúra na konkrétnych umeleckých textoch

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené texty.

A. Ľudia, ranení veľkou láskou, kráčajú do veľkých životných hrdinstiev: čo je zahmlené, rozsvecujú, čo je vzdialené, približujú, čo je krehké - pozor! - toho sa dotýkajú len s nábožnou nehou, aby to nezlomili v rukách. Ale tu i tam, keď sa medzi nich votrie čo i len malé podozrenie z nevery, popášu veľa pochabostí.

B. V pátraní po Indii, významný moreplavec pôvodom z Janova, vyplával v roku 1492 zo Španielska so stovkou námorníkov a tromi loďami. Dva mesiace neskôr vyčerpaná posádka zazrela ostrov v blízkosti pobrežia dnešnej Strednej Ameriky, ktorý hneď dostal i meno - San Salvador (Svätý Spasiteľ). Čoskoro potom Kolumbus objavil aj rad iných ostrovov, medzi nimi Haiti a Kubu.

Zakrúžkuj písmená pred správnymi odpoveďami. Uvedené texty zaraďujeme do:

a) umeleckej literatúry
b) prvý text do umeleckej literatúry 
c) druhý text do náučnej (neumeleckej) literatúry

Správna odpoveď

b) prvý text do umeleckej literatúry
c) druhý text do náučnej (neumeleckej) literatúry

SJ. 2.4.6. vie vysvetliť pojem literárna postava; dokáže charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, záporné) z čitateľského hľadiska

Úloha

Pozorne prečítaj úryvok z románu M. Urbana Živý bič.

.... Ale Ilčíčka nepatrila medzi ženy, ktoré, keď sú dotknuté a ranené, utiahnu sa do kúta, aby tam zavýjali a slzami kojili svoje rany. Nie. Ilčíčka práve vtedy cítila svoju silu, ukrutnú ľudskú žlč, ktorá rozpaľovala krv a stavala ju do odbojnej polohy urazeného. Bola by vtedy vedela zatopiť hnevom pol sveta, pol sveta roztrhať v rukách na franforce.... Videla už toľko plaču, toľko sĺz okolo seba, toľko až do odpornosti rozmočených ľudských tvárí, plesnivejúcich vo vlastnom bedárstve a netečnosti, že už nevedela ľutovať nikoho. Biť, štvať ich chcela, aby konečne vstali, striasli zo seba tie putá osudnosti, ktoré ich viazali k zemi a robili z nich bábky, pobúriť ich z toho rozmočeného raja na strmé cesty, plné nahej, ohromujúcej pravdy.

Aká je Ilčíčka? Zakrúžkuj písmená pred tými vlastnosťami, ktoré mala Ilčíčka.

a) pokorná
b) nepoddajná
c) zdržanlivá
d) tvrdá
e) bojazlivá

Správna odpoveď

b) nepoddajná
d) tvrdá

SJ. 2.4.7. vie definovať literárne pojmy viažuce sa k poézii; obkročný a prerývaný rým

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené verše. Všimni si slová, ktoré sa rýmujú.

A.
Je šťastný ten, kto veľké diela tvorí.
Už to mu silu dodáva,
Že jeho prácu každý uznáva.
No treba ctiť si i toho, kto sa morí.

Napíš schému a názov rýmu v tejto ukážke.

Schéma: __________________ Rým: _______________

B.
Premýšľa vladár starnúcou hlavou,
Už sa mu na nej belie srieň.
Koľko len húta, toľko ten húta,
Nepríde veci na koreň.

Ktorý z uvedených rýmov je použitý v ukážke?

a) združený

b) prerývaný

c) striedavý

d) obkročný

Správna odpoveď

A. Schéma: abba Rým: obkročný

B. b) prerývaný

SJ. 2.4.8. vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou príkladov z literárnych ukážok

Úloha

Doplň do uvedených viet vynechané slová.

____________ je rozhovor dvoch (prípadne viacerých) postáv diela.

Prehovor jednej postavy - sa nazýva _____________ a vyjadruje sa priamou rečou.

Správna odpoveď

Dialóg je rozhovor dvoch (prípadne viacerých) postáv diela.

Prehovor jednej postavy - sa nazýva monológ a vyjadruje sa priamou rečou.

SJ.2.4.9. vie určiť jazykové prostriedky v literárnom umeleckom diele (metaforu, stupňovanie)

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené verše.
A.
Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? - Dvanásti sokoli.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
Podčiarknutá básnická figúra je:

a) metafora

b) personifikácia

c) stupňovanie

d) prirovnanie

B.
To sa chlapci, to sa jak oltárne sviece,
Keď idú po háji, celý sa trbliece.
   (...)
Keď vatru rozložia na hronskom pohorí:
v dvanástich stoliciach biely deň zazorí.
A keď si od zeme chlapci zadupkajú:
Dvanástim stoliciam žilky zaihrajú.
Hoj, a keď nad hlavou palošík im blysne:
To až hen v Budíne srdce pánom stisne!

V uvedených veršoch je básnická figúra, ktorá spočíva v zosilňovaní toho, čo sa stáva, keď hôrni chlapci idú po háji, vatru rozložia atď. Napíš, ako sa volá táto básnická figúra.
Je to ___________________________

Správna odpoveď

A. a) metafora

B. stupňovanie (gradácia)

SJ.2.4.10. pozná základnú literárnu terminológiu viažucu sa k dráme

Úloha

Doplň uvedené vety tak, že na čiary napíšeš zodpovedajúce pojmy.

a) Divadelné hry sa delia na menšie celky dejstvá a ________________ .
b) _________________ je prvé predvedenie divadelnej hry.
c) _______________________ je dráma, v ktorej vystupuje len jeden herec.
d) ______________________ je dráma, ktorá má iba jedno dejstvo.

Správna odpoveď

a) Divadelné hry sa delia na menšie celky dejstvá a výstupy.
b) Premiéra je prvé predvedenie divadelnej hry.
c) Monodráma je dráma, v ktorej vystupuje len jeden herec.
d) Jednoaktovka je dráma, ktorá má iba jedno dejstvo.

 

Nasledujúce výroky opisujú, čo má žiak/žiačka vedieť a môcť na pokročilej úrovni.

 

1. ČÍTANIE S POROZUMENÍM

V oblasti ČÍTANIA S POROZUMENÍM žiak/žiačka:

SJ.3.1.1. vyhľadáva, vyčleňuje a porovnáva informácie podľa zadaných kritérií

Úloha

Pozorne prečítaj texty dvoch autorov o násilníckom správaní mladých v školách. Porovnaj ich postoje k násiliu.

Autor 1
Nedávno v 40 školách skúmali násilie medzi žiakmi. Zistilo sa, že do vzťahu obeť-násilník nie je zapojených 58 % žiakov. Teda iba 58 % žiakov nie sú ani obete ani násilníci. Trochu menej ako polovica žiakov, presnejšie 42 %, je v "kruhu násilia", buď v role obete alebo v role násilníka. V role obete násilia je príliš veľký počet žiakov, až 37 %.

Autor 2
Najviac žiakov vyhlásilo, že počas školenia, v priebehu vyučovania alebo po ňom, sa im vysmievali, urážali ich, dávali im hanlivé prímenia. Žiaci uviedli aj iné nepríjemnosti: nevkusné podpichávanie, šírenie klamstiev o nich, narádzanie iných žiakov, aby sa s nimi nekamarátili.
Aj učitelia a ostatní zamestnanci tvrdia, že sú urážky a tlčenie každodenná forma násilníckeho správania v škole. Samotné evidovanie problému neznamená, že máme dôvody uspokojiť sa. Naopak, tieto formy násilia sa naľahko berú a chápu, "ľahšie" znášajú a "liečia", hoci môžu byť veľmi ťažké a mať zložité dôsledky.

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.
a) Obaja autori iba uviedli údaje, bez postoja ku skúmanému problému.
b) Autor 1 je väčšmi znepokojený ako autor 2.
c) Autor 2 je väčšmi znepokojený ako autor 1.
d) Obaja autori sú rovnako znepokojení ohľadom násilia v školách.

Správna odpoveď

c) Autor 2 je väčšmi znepokojený ako autor 1.

SJ.3.1.2. vyčleňuje kľúčové slová a vie vystihnúť podstatu textu

Úloha

Pozorne prečítaj uvedený text o koale.

Koaly nežijú nikde inde len v Austrálii. Je to preto, že sa živia výlučne eukalyptovými listami a určité druhy eukalyptov /viac ako 200 druhov/ rastú len v Austrálii.
Koala je cicavec a ako mnoho austrálskych zvierat patrí medzi vačkovce. Mláďatko koaly je pri narodení menšie ako 2 centimetre a zostáva u mamky vo vačku 5-6 mesiacov. Koala znamená "nepije" v domorodom jazyku. Koaly skutočne zvyčajne nepijú, pretože všetku potrebnú vodu dostanú z lístia, ale ak sú horúčavy zvyknú sa napiť.

Podčiarkni časť viet, v ktorých sa hovorí, prečo koala žije iba v Austrálii a prečo zvyčajne nepije vodu.

Správna odpoveď

... sa živia výlučne eukalyptovými listami a určité druhy eukalyptov /viac ako 200 druhov/ rastú len v Austrálii.
... všetku potrebnú vodu dostanú z lístia...

SJ.3.1.4. číta a rozumie zložité nepísané zložky textu: zložité legendy, tabuľky, diagramy a grafikony

Úloha

Všimni si časť cestovného poriadku na novosadskej autobusovej stanici. (Skratky PD - pracovný deň, PDS - pracovný deň, sobota, PDSN - pracovný deň, sobota, nedeľa, SN - sobota, nedeľa) Je sobota a 8 hodín ráno. Žiaci zo Starej Pazovy a Lugu sú v Novom Sade a majú sa dostať do Kulpína na súťaž zo slovenčiny. Súťaž sa začína o desiatej a vítanie hostí o pol desiatej. Vyčítaj z cestovného poriadku:

a) Čas odchodu autobusu, ktorým sa dostanú načas do Kulpína. _____________
b) Čas príchodu toho autobusu do Kulpína. _____________
c) Na ktorom nástupišti nastúpia do autobusu. _____________
d) Ako dlho budú čakať na stanici. _____________

Čas odchodu

Linka

Čas príchodu

Nástupište

Deň

615

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

650

7

PDS

700

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

735

6

PDS

820

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

855

12

PD

845

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

920

7

SN

930

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

1005

6

PDS

1210

Nový Sad
B. Petrovec
Kulpín

1245

12

PDSN

Správna odpoveď

a) Čas odchodu autobusu, ktorým sa dostanú načas do Kulpína. ____845_____
b) Čas príchodu autobusu do Kulpína. _____920_________
c) Na ktorom nástupišti nastúpia do autobusu. __________7___________
d) Ako dlho budú čakať na stanici. ______45 min_________

 

2. PÍSOMNÉ VYJADROVANIE

V oblasti PÍSOMNÉHO VYJADROVANIA žiak/žiačka:

SJ.3.2.1. usporadúva text do správnych celkov/odsekov, určuje vhodný názov textu ako celku a jednotlivých častí

Úloha

Pozorne prečítaj text. Urč vhodný názov každej časti textu podľa obsahu tak, že písmená pred názvami, ktoré sú pod textom napíšeš na zodpovedajúce miesto.

1. Dánsko leží na severozápade Európy na sever od Nemecka. Patrí medzi škandinávske krajiny. K Dánsku patria aj Faerské ostrovy a Grónsko. Dánsko má prístup k Severnému i Baltickému moru. ____________
2. Celková rozloha Dánska je 43 069 kilometrov štvorcových. Rozloha Grónska, najväčšieho ostrova na svete, je neuveriteľných 2 175 600 kilometrov štvorcových a rozloha Faerských ostrovov je len 1 400 kilometrov štvorcových. _____________
3. Podľa posledného sčítania ľudu v Dánsku žije približne 5,2 mil. obyvateľov, z toho vyše 70 percent v mestách. V Grónsku žije 53 tisíc obyvateľov a na Faerských ostrovoch asi 46-tisíc obyvateľov. __________
4. Kodaň (Kopenhagen) s takmer 1,5 miliónmi obyvateľov je hlavné mesto Dánska a zároveň aj najväčšie mesto tejto krajiny. Leží na dvoch ostrovoch - Sjaelland a Amager - vo východnej časti Dánskeho kráľovstva. Je sídlom kráľovskej rodiny. __________
5. Osídlenie Dánska sa datuje už od 10. storočia pred naším letopočtom. Vývoj kultúry v podobe prvého hláskového písma sa dokladuje počas trvania doby železnej. Výrazným posunom vpred možno nazvať obdobie od 6. storočia pred naším letopočtom, odkedy začali vznikať kráľovstvá. Dánsko je pravdepodobne najdlhšie trvajúce kráľovstvo na svete. ________

a) Obyvateľstvo
b) Hlavné mesto
c) Rozloha
d) Zemepisná poloha
e) História

Správna odpoveď

1. d)
2. c)
3. a)
4. b)
5. e)

SJ.3.2.2. zostavuje argumentovaný text

Úloha

Hrdina knihy Zbojnícka mladosť, Jerguš, vedel byť veľmi odvážny a dokázal riskovať aj vlastný život. V ktorej časti úryvku ho takto charakterizoval spisovateľ? Podčiarkni vety, ktoré to potvrdzujú.

Z druhej strany kanála, na drevených schodíkoch, podmývaných vodou, zahorekovalo malé dievčatko. Chytalo sa za tvár, kričalo, nahýbalo sa nad vodou. Pred chvíľou stál pri nej tučný malý chlapček so zelenou zásterkou. Teraz ho už tam nebolo. Jerguš šibol očami dolu kanálom. Zdalo sa mu, že vidí malú rúčku vynoriť sa z vody. Ďaleko od schodíkov. Len na chvíľku. Rúčka zmizla, viac sa neukázala.
Jerguš sa rozbehol okrajom kanála, pokiaľ mu najbližší dom nezahatal cestu. Necítil zeme pod nohami. Najskôr letel ako vták. Bez rozmyslu, slepo, živelne. Ďalekým skokom švihol do kanála, ponoril sa, vyšvihol celou silou. Predháňal plávajúce drevo a smeti. S jedinou myšlienkou: zazrieť v mútnej vode zelenú zásterku. Chvatnúť ju mocne, na breh vytiahnuť...

Správna odpoveď

Jerguš sa rozbehol okrajom kanála, pokiaľ mu najbližší dom nezahatal cestu. Necítil zeme pod nohami. Najskôr letel ako vták. Bez rozmyslu, slepo, živelne. Ďalekým skokom švihol do kanála, ponoril sa, vyšvihol celou silou. Predháňal plávajúce drevo a smeti. S jedinou myšlienkou: zazrieť v mútnej vode zelenú zásterku. Chvatnúť ju mocne, na breh vytiahnuť...

SJ.3.2.3. píše slohové práce o knihe, filme, divadelnom predstavení, reportáži a debate

Úloha

Móda je jav, ktorý sa vzťahuje nierlen na odev, ale aj na iné druhy výrobkov. Napíš debatu na tému ÚLOHA MÓDY V SÚČASNOM SVETE. Prihliadaj na to, že sa debata začína konfrontáciou názorov alebo podozrenám, pokračuje uvádzaním argumentov a končí sa záverom.

Správna odpoveď

 

SJ.3.2.4. píše resumé dlhšieho alebo zložitejšieho textu

Úloha

Pozorne si prečítaj text zverejnený v Hlase ľudu 05.06.2010:

Jubilejná 20. republiková súťaž žiackych a mládežníckych chórov a orchestrov bola v Zreňanine od 21. do 23. mája. Organizátorom bolo združenie hudobných a baletných pedagógov Srbska a hostiteľ Kultúrne stredisko Zreňanin.
Pre predstaviteľov základných škôl so slovenskou vyučovacou rečou toto bola mimoriadne úspešná súťaž. Alebo presnejšie povedané dôkaz mimoriadne svedomitej práce našich hudobných pedagógov so svojimi žiakmi. Dôkazom je kopa prvých a druhých cien. Tak každý sa osvedčil vo svojej kategórii (nižšie a vyššie ročníky ZŠ, tzv. "malé školy" - do 300 žiakov, väčšie školy...) tohto roku excelovali Selenčania, Petrovčania, Kovačičania i Padinčania. Keď ide o súťaž orchestrov, žiacky orchester ZŠ Jána Kollára v Selenči Zvončeky pod vedním svojho profesora hudobnej kultúry PaedDr. Juraja Súdiho získal 1. miesto, orchester ZŠ maršala Tita v Padine pod taktovkou Pavla Tomáša ml. obsadil 2. miesto, rovnako aj orchester ZŠ Mladých pokolení v Kovačici pod taktovkou Pavla Tomáša st.
Naše chóry boli v ostrej konkurencii tiež úspešné. Vo svojej kategórii prvé miesto, teda v pásme zlatej plakety sa umiestnili chóry ZŠ Jána Čajaka v Bášskom Petrovci so svojou profesorkou Marienou Stankovićovou Krivákovou a ZŠ maršala Tita v Padine, ktorý viedol profesor Pavel Tomáš st.
Veríme, že tieto výnimočné úspechy budú podnetom žiakom a ich pedagógom vytrvať v tejto húževnatej práci, ktorá, hľa, nezostáva nepovšimnutá a nedocenená.

a) Vypíš mená slovenských škôl uvedených v texte a ich úspechy.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b) Uvedený text je:

1) správa
2) pozvánka
3) plagát
4) oznámenie

Zakrúžkuj správnu odpoveď.

Správna odpoveď

a) ZŠ Jána Kollára v Selenči - 1. miesto - orchester
 ZŠ maršala Tita v Padine - 2. miesto - orchester a 1. miesto chór
 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici - 2. miesto - orchester
 ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci - 1. miesto - chór

b) 1) správa

SJ.3.2.5. pozná a dôsledne uplatňuje pravopisné normy

Úloha

Podčiarkni z daných dvoch slov jedno, aby boli vety napísané správne.

a) Vtom/V tom dome už dávno nikto nebýva.
b) Vtom/V tom prišiel ďalší zákazník.
c) Pricestoval na krátko/nakrátko.
d) Miško bol ostrihaný na krátko/nakrátko.

Správna odpoveď

a) Vtom/ V tom dome už dávno nikto nebýva.
b) Vtom/V tom prišiel ďalší zákazník.
c) Pricestoval na krátko/ nakrátko.
d) Miško bol ostrihaný na krátko/ nakrátko.

 

3. GRAMATIKA, LEXIKA, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ PODOBA JAZYKA, ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA, PRAVOPIS, MORFOLÓGIA, SYNTAX

V oblasti GRAMATIKA žiak/žiačka:

SJ.3.3.1. správne píše domáce slová, v ktorých je po obojakej spoluhláske i/í

Úloha

V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

a) deti robili krik, cesto vykislo, zajac je v kríku, plná mysa, vydieť
b) deti robili krik, cesto vykyslo, zajac je v kríku, plná misa, vidieť
c) deti robyli krik, cesto vykyslo, zajac je v krýku, plná mysa, vidieť
d) deti robili kryk, cesto vykyslo, zajac je v krýku, plná misa, vydieť

Správna odpoveď

b) deti robili krik, cesto vykyslo, zajac je v kríku, plná misa, vidieť

SJ.3.3.2. správne píše i/y, í/ý po obojakých spoluhláskach vo vnútri slova a v koncovkách

Úloha

Doplň chýbajúce i/y, í/ý v slovách a slovných spojeniach.

v modernom b_te, prib_tá na múr, nabrúsená p_la, dob_jať palicou, v_jem veniec, z_vať prázdnotou, prep_chnutá lopta, potrestaná p_cha, poranený p_sk, p_skľavý hlas, pes zav_ja, v_r (sova), vodný v_r, m_ (všetci), m_ (mne), v_siaca lampa, v_behol z domu, m_lka, M_lka, poz_vať niekoho, s_čiaca para, s_piaca para, b_ť (existovať), dob_vať uhlie.

Správna odpoveď

.. byte, pribitá .., .. píla, dobíjať .., vijem .., zívať .., prepichnutá .., .. pýcha, ... pysk, piskľavý ..., ... zavýja, výr ..., ... vír, my ..., mi ..., visiaca ..., vybehol ..., mýlka, Milka, pozývať ..., syčiaca. ..., sipiaca ..., byť ..., dobývať ...

SJ.3.3.3. vie rozdeľovať viacslabičné slová na konci riadka

Úloha

V ktorej možnosti sú všetky slová správne rozdelené? Zakrúžkuj písmeno pred tou možnosťou.

A po-skrý-va-ná, ta-jom-nej, chví-ľoč-ku

B posk-rý-va-né, ta-jo-mnej, chví-ľo-čku

C posk-rý-va-né, taj-om-nej, ch-ví-ľoč-ku

D poskrý-va-né, ta-j-om-nej, ch-ví-ľo-č-ku

Správna odpoveď

A. po-skrý-va-ná, ta-jom-nej, chví-ľoč-ku

SJ.3.3.4. správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások na konci slova pri splývavej výslovnosti a pred pauzou

Úloha

Vo vetách podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu:

1. Pes a mačka sa hrali.
2. Pred školou bolo rušno.
3. Mira prišla s bratom.
4. Vráť mi knihu!

Správna odpoveď

1. pes
2. pred
3. s (bratom)
4.vrá ť

SJ.3.3.6. pozná výnimky z rytmického krátenia na základe preberaného učiva v morfológii

Úloha

Podčiarkni slová, v ktorých neplatí rytmický zákon.

nízky, tretíkrát, súci, kohútí, námietka, vysoký

Správna odpoveď

tretíkrát, kohútí, námietka

SJ.3.3.7. skloňuje pomnožné podstatné mená, zdomácnené slová cudzieho pôvodu, skloňuje neživotné podst. m. muž. r. zakončené na -l, -r

Úloha

Uvedené podstatné mená daj do určeného pádu.

a) pľúca (genitív) ___________________
b) gymnázium (genitív j. č.) ___________
c) vírus (genitív j. č.) _________________
d) tanier (lokál j. č.) _________________
e) kanál (lokál j. č.) __________________

Správna odpoveď

a) pľúc
b) gymnázia
c) vírusu
d) tanieri
e) kanáli

SJ.3.3.8. rozoznáva cudzie nesklonné podstatné mená jednotlivo aj v texte

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety. Podčiarkni v nich cudzie nesklonné podstatné mená.

a) To ho povzbudilo, lebo sa prebojoval až do finále.
b) Po bezgólovom derby sme odchádzali plní energie.
c) Pred safari som Petrovi tvrdil, že konečne uvidí žraloka.
d) Časopis Historická revue obsahuje zaujímavé články.

Správna odpoveď

a) finále

b) derby

c) safari

d) revue

SJ.3.3.9. pozná výnimky z rytmického krátenia pri skloňovaní podstatných a prídavných mien (vzor páví: vtáčí, kohútí; vzor dlaň: G pl. básní, vzor vysvedčenie: N až I sg. a pl. prútie)

Úloha

Uvedené podstatné a prídavné mená daj do určeného pádu a napíš na čiaru.

a) prútie (inštrumentál) ______________
b) lístie (lokál j. č.) ____________
c) pieseň (genitív m. č.) _______________
d) vtáčí spev (genitív j. č.) _____________

Správna odpoveď

a) prútím
b) lístí
c) piesní
d) vtáčieho spevu

SJ.3.3.10. správne tvorí vzťahové a privlastňovacie prídavné mená z vlastných podstatných mien

Úloha

V ktorej z možností je správne uvedený druh a gramatické kategórie zvýrazneného prídavného mena v nasledujúcom texte? (Správnu odpoveď zakrúžkuj.)
Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch.

a) vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, lokál, vzor pekný

b) vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, genitív, vzor cudzí

c) privlastňovacie prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, datív, vzor pekný

d) akostné prídavné meno, ženský rod, množné číslo, akuzatív, vzor pekný

Správna odpoveď

b) vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, lokál, vzor pekný

SJ.3.3.11. správne používa privlastňovacie zámeno svoj, pozná nesklonnosť privlastňovacích zámen jeho, jej, ich

Úloha

A. Podčiarkni jedno z uvedených dvoch privlastňovacích zámen v druhej vete, aby bola veta správna.

U susedov je pekná záhrada. Susedia sú pyšní na ich/svoju záhradu.

B. Napíš genitív, datív a inštrumentál jednotného čísla spojenia slov jeho sestra.

G ____________________
D ____________________
I _____________________

Správna odpoveď

A. svoju
B. G - jeho sestry
     D - jeho sestre
      I - jeho sestrou

SJ.3.3.12. pozná nesklonnosť skupinových čísloviek, správne píše jednoduché a zložené tvary základných a radových čísloviek slovom a číslicou

Úloha

Napíš slovom číslovky:

a) Kniha je rozdelená do (8) kapitol. ________________

b) Úloha je na (27.) strane. ________________________

c) Dožil sa až (90) rokov. _________________________

d) Vybrala z tašky (2) nových šiat. _________________

Správna odpoveď

a) ôsmich
b) dvadsiatej siedmej
c) deväťdesiat
d) dvoje

SJ.3.3.13. pozná neplnovýznamové slovesá, ich funkciu vo vete

Úloha

A. Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou, v ktorej je neplnovýznamové sloveso, a napíš, akú má funkciu v tej vete.

a) Vari si to sám nevedel?

b) Text ste napísali o deviatej.

c) Stojím pred vážnym rozhodnutím.

d) Susedov dom je vysoký.

B. Funkcia vo vete: ______________________________

Správna odpoveď

A. d) Susedov dom je vysoký.

B. Funkcia vo vete: časť menného prísudku. (Uznáva sa aj odpoveď - časť slovesno menného prísudku)

SJ.3.3.14. vie rozoznať druhy určitých a neurčitých slovesných tvarov

Úloha

V ktorej z možností je uvedený slovesný spôsob a čas slovesa z nasledujúcej vety?

Bol by som sa tešil.

a) podmieňovací spôsob, prítomný čas

b) podmieňovací spôsob, minulý čas

c) oznamovací spôsob, prítomný čas

d) oznamovací spôsob, budúci čas

Správna odpoveď

b) podmieňovací spôsob, minulý čas

SJ.3.3.15. vie odlíšiť vo vete príslovky od druhotných predložiek a častíc

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmená pred tými vetami, v ktorých sú príslovky.

a) Pozeraj dole!
b) Padá dole brehom.
c) Bolo mi dobre.
d) Dobre, nezabudnem.
e) Príď skôr.
f) Je skôr žltý ako oranžový.

Správna odpoveď

a) Pozeraj dole!
c) Bolo mi dobre.
e) Príď skôr.

SJ.3.3.16. správne používa predložkové spojenia

Úloha

K uvedeným vetám priraď správne vysvetlenie. (Zapíš zodpovedajúce číslo na čiaru.)

_____ Urobím to o hodinu.

_____ Urobím to za hodinu.

1. práca bude trvať hodinu
2. práca sa uskutoční o hodinu
3. práca sa začne o jednej hodine

Správna odpoveď

__2___ Urobím to o hodinu.

__1___ Urobím to za hodinu.

SJ.3.3.17. ovláda písanie čiarky v súvetí

Úloha

Dopíš čiarku v nasledujúcich súvetiach:

1. Ani sa nepribližoval ani sa nevzďaľoval.

2. Povedz mi kedy pôjdeš do mesta a kúpiš tú knihu.

3. Hneď ako prišla k nám a uložila si šaty cítila sa ako doma.

4. Kým si bola malá vždy si tvrdievala že budeš lekárkou.

Správna odpoveď

1. Ani sa nepribližoval, ani sa nevzďaľoval.

2. Povedz mi, kedy pôjdeš do mesta a kúpiš tú knihu.

3. Hneď ako prišla k nám a uložila si šaty, cítila sa ako doma

4. Kým si bola malá, vždy si tvrdievala, že budeš lekárkou.

SJ.3.3.18. vie odlíšiť častice od prísloviek a druhotných predložiek

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety a zakrúžkuj písmená pred tými vetami, v ktorých sú častice.

a) Doslova sa triasol od strachu.
b) Text treba odpísať doslova.
c) Jeho hlas znel vážne.
d) Vážne, otec o tom hovoril.

Správna odpoveď

b) Doslova sa triasol od strachu.
d) Vážne, otec o tom hovoril.

SJ.3.3.19. tvorí príklady na vetný sklad

Úloha

Z uvedených slov utvor vetné sklady.

zošity, na, a, knihy, stole, ležali

a) 1 prisudzovací sklad _____________________
b) 1 určovací sklad _______________________
c) 1 priraďovací sklad _____________________

Správna odpoveď

a) zošity a knihy ležali (zošity ležali, knihy ležali)
b) ležali na stole
c) zošity a knihy

SJ.3.3.20. pozná základy interpunkcie pri písaní priraďovacieho a podraďovacieho súvetia

Úloha

V ktorej možnosti v danom podraďovacom súvetí je správne napísaná čiarka?

a) Pred stajňou z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.
b) Pred stajňou, z ktorej vyšiel boli štyri košaté javory.
c) Pred stajňou, z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.
d) Pred stajňou z, ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.

Správna odpoveď

c) Pred stajňou, z ktorej vyšiel, boli štyri košaté javory.

SJ.3.3.21. určuje počet viet v zloženom súvetí s odlíšením hlavných a vedľajších viet; ovláda základy interpunkcie pri písaní zloženého súvetia

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené zložené súvetia.

1. Betónové stĺpiky sa vydrobili a vyliezla hrdzavá kostra, chvostíky poodpadávali, schodíky na schodištiach sadli a čiastočne sa poprelamovali.
2. Keď starec schádzal po vyštrbených schodoch, zakaždým preklínal staviteľa, ktorý chcel mať schodište veľkolepé a nedal naň zábradlie.

A. Doplň vynechané slová do nasledujúcej vety.
Prvé súvetie je utvorené z __________ viet a druhé zo _______ viet.

B. Prvé dve vety v druhom súvetí tvoria podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou:

a) príslovkovou miestnou
b) príslovkovou časovou
c) príslovkovou spôsobovou
d) príslovkovou príčinnou

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Správna odpoveď

A. Prvé súvetie je utvorené z piatich viet a druhé zo štyroch viet.
B. b) príslovkovou časovou

SJ.3.3.22. rozoznáva rôzne druhy slov v texte a samostatne uvádza príklady

Úloha

Uvedené slová zapíš do tabuľky podľa dobového výskytu.
dereš, zbojník, apatieka (lekáreň), knihovňa (knižnica), programátor, sponzor

 

Historizmy

 

 

Archaizmy

 

 

Neologizmy

 

 

Správna odpoveď

 

Historizmy

dereš

zbojník

Archaizmy

apatieka

knihovňa

Neologizmy

programátor

sponzor

SJ.3.3.23. ovláda bezpríponové tvorenie slov (podstatných mien od predponových slovies), tvorenie slov s opačným/protikladným významom predponami ne-, bez-, tvorenie prísloviek spôsobu od akostných prídavných mien, tvorenie skratiek, skratkových slov, značiek

Úloha

K uvedeným slovám utvor slová s opačným významom (pri tvorbe slov môžeš použiť aj predpony):
plnovýznamový __________________
významný ______________________
veľký - _________________________
smutný _________________________


Správna odpoveď

plnovýznamový - neplnovýznamový
významný - bezvýznamný
veľký - malý
smutný - veselý

SJ.3.3.24. vie vysvetliť lexikálny význam a uviesť príklady na homonymá, synonymá, antonymá (opozitá)

Úloha

A. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

Slová, ktoré rovnako znejú, ale pomenúvajú rozdielne javy, sa nazývajú:

a) synonymá
b) homonymá
c) antonymá
d) jednovýznamové slová

B. Uveď dva významy slova čelo ako homonymá.

a) _______________________________
b) _______________________________

Správna odpoveď

A. b) homonymá
B. predná časť hlavy nad očami; predná, frontálna časť niečoho; vedúce, popredné miesto, postavenie; hudobný nástroj

SJ.3.3.25. vie uviesť príklady a vysvetliť obsah nepriameho pomenovania: metafory, metonymie a personifikácie

Úloha

A. Čím je slovné spojenie čítam Tajovského?

a) personifikácia
b) prirovnanie
c) metonymia
d) žiadna z uvedených možností

B. Vysvetli význam spojenia recituje Rúfusa.
___________________________________________

Správna odpoveď

A. c) metonymia
B. Recituje báseň, ktorú napísal Milan Rúfus.

SJ.3.3.26. pozná funkciu jednotlivých jazykovedných príručiek a vie si vybrať a používať vhodnú jazykovednú príručku; vie uviesť príklady na jednotlivé typy slovníkov

Úloha

Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

A. Slovná zásoba slovenského jazyka je spracovaná:

1. v slovníku cudzích slov
2. v slovníkoch slovenského jazyka
3. vo frazeologickom slovníku
4. v slovensko-nemeckom slovníku

B. Význam prevzatého (cudzieho) slova zisťujeme v:

1. vo frazeologickom slovníku
2. v slovníku cudzích slov
3. v synonymickom slovníku
4. v pravidlách pravopisu

Správna odpoveď

A. 2. v slovníkoch slovenského jazyka
B. 2. v slovníku cudzích slov

SJ.3.3.27. vie vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení - prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní v danom texte na základe kontextu alebo pomocou slovníkov

Úloha

 

Vysvetli význam porekadiel, prísloví a pranostík (môžeš použiť aj slovník):

a) Komu sa nelení, tomu sa zelení.__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita a pšenice. _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c) Ako do hory voláš, tak sa ti z hory ozýva. __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Správna odpoveď

a) Kto usilovne pracuje, dosahuje aj dobré výsledky. Kto robí, ten aj má.
b) Ak je na Hromnice (2. februára) pekné počasie, bude úrodný rok.
c) Či ty robíš iným, tak sa ti vracia naspäť.

 

4. LITERATÚRA

V oblasti LITERATÚRY žiak/žiačka:

SJ.3.4.2. vie uviesť názov diela, autora, literárny druh a žáner na základe úryvku, literárnych postáv, motívov

Úloha

Doplň chýbajúce údaje

 

Dielo

Autor

Postava

Lit. druh

Lit. žáner

1.

 

František
Hečko

Marek
Habdža

 

román

2.

Rysavá jalovica

 

Adam
Krt

epika

 

Správna odpoveď

 

 

Dielo

Autor

Postava

Lit. druh

Lit. žáner

1.

Červené víno

František
Hečko

Marek
Habdža

epika

román

2.

Rysavá jalovica

Martin
Kukučín

Adam
Krt

epika

poviedka

SJ.3.4.3. vie vysvetliť rozdiel medzi novelou a románom, románom a poviedkou (poviedkou a rozprávkou)

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené texty a pri každom zakrúžkuj správnu odpoveď.

A. Epické dielo, ktoré má krátky až stredný rozsah, vystupuje v ňom málo postáv, rozprávanie sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh, bez opisných a ďalších dejových zložiek a často sa končí výrazným a prekvapujúcim záverom je:

a) poviedka

b) rozprávka

c) novella

d) román

B. Veľké epické dielo - v ňom autor zobrazuje široký a zložitý úsek života, dej sa obyčajne odohráva v dlhšom časovom rozpätí, má veľký rozsah a zložitú kompozíciu; okrem hlavných postáv, prostredníctvom ktorých sledujeme hlavnú dejovú líniu, vystupuje tu aj mnoho vedľajších postáv, ktoré dotvárajú vedľajšie dejové línie, čiže epizódy.

Toto epické dielo je:

a) novella

b) rozprávka

c) poviedka

d) román

C. Menšie epické dielo - opisuje len jednu udalosť a predchádzajúce a nasledovné udalosti sa spomínajú len mimochodom; dej má jednoduchý a vystupuje v ňom málo postáv; hlavnou postavou je obyčajný človek, ktorý je opísaný v krátkom časovom úseku; kompozícia tohto diela znamená vytváranie jedného celku z menších častí.

Toto epické dielo je:

a) novella

b) rozprávka

c) poviedka

d) román

Správna odpoveď

A. c) novela
B. d) román
C. c) poviedka

SJ.3.4.4. dokáže charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, záporné) z čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie podložiť argumentmi

Úloha

Pozorne prečítajte text z poviedky Ťapákovci a všimnite si podčiarknuté skupiny slov a vety.

Nechce Iľu nik, lebo sa vyvyšuje nad všetky druhé. Je i v obecnej službe: je babicou. Bola na kurze v Sobote zo dva mesiace a odvtedy drží sa nad druhé povýšene, akoby bola nie zo sedliackeho, ale z panského rodu. Nič sa jej odvtedy nepáči v dome, s ničím nie je spokojná. Naúča, majstruje a chce zrútiť staré obyčaje, odjakživa u Ťapákov zakorenené.
(...)
Na poludnie vystúpila Iľa, že je chyža malá, nespracú sa do nej, i  žiadala, aby sa postavil ešte jeden dom.
"Ale vy, čo by vás toľko bolo, že by ste jeden druhému na hlavách chodili - vy nedbáte. Druhí ľudia, aj čo ich je pomenej, hľadia sa jeden druhému vystúpiť, ale vy sa potkýnať budete jeden do druhého, a neťuchnete sa. Vy na piaď od nosa nevidíte, nehodníci!" Z chlapov boli vtedy traja v izbe, no nedbalineohlásili sa, akoby Iľa nie im, ale ktovie komu vravela. Ani ženy sa nezastarejú. Lení sa im jazyky pohnúť...
(...)
Či je toto chyža? To je jama zdusená. Či je to zdravo? Veď vám ja len dobre chcem. Ale vy na múdrejšieho nepodbáte. Veď ste takí všetci, ako v pivnici vyrastení - bez akomak farby. Ani krvi nemáte v sebe, ale mlieko ako pavúci - cmar akýsi. Mne i v Sobote doktori vždy vravievali, že je dobré povetrie a čistota pol života, a také je i porekadlo. A toľko ľudu! Keď sa chytíme, za mesiac spravíme dom!"
"A čo ti hneď sám kráľ povedal, my vovedno ostaneme, ako bolo dosiaľ. Tu po dvadsaťdva ľudí bývalo, teraz nás je len šestnásť, a už ti je tesno!"
Večer Iľa vynašla si kázeň robiť, že chlapi oračku nezapočali. Boli všetci v izbe, no nepodbali na ňu ani teraz. Úplná nedbalosť a flegma lipela im na dušiach.

Pokúste sa nasledujúce antonymá priradiť k Ťapákovcom a Ili a zapíšte ich do tabuľky:
statickosť - dynamickosť, minulosť - budúcnosť, pasivita - aktivita, konzervatívnosť - pokrokovosť.

Ťapákovci

 

 

 

 

Iľa

 

 

 

 

Správna odpoveď

 

Ťapákovci

statickosť

minulosť

pasivita

konzervatívnosť

Iľa

dynamickosť

budúcnosť

aktivita

pokrokovosť

SJ.3.4.5. vie vysvetliť podstatu zápletky ako kompozičnej fázy deja v známom texte

Úloha

Pozorne prečítajte úryvok z poviedky Tomáša Čelovského Ako Samo Bažaľa takmer stretol paniu, ktorú nikto nepoznal.

Potom vzal dedo dve palice, menšiu dal Samkovi, väčšiu si ponechal pre seba a začali strážiť. Dedo s vnukom sa vybrali na opačné konce vinohradu a udierali pritom o plechovice. Dedo: tuk-tuk-tuk po konzervách na stĺpikoch a vnuk: tak-tak-tak po plechoviciach na zemi. Najprv dedo, potom vnuk, vlastne najprv vnuk, potom dedo. Tak podľa zvuku v každej chvíli vedeli, kde sa ten druhý nachádza. A už to vedeli aj škorce: dnes sa na hrozno nepôjde.
Až v jednej chvíli dedovo klopanie zatíchlo. Samo spozornel a načúval. Zaklopal silnejšie: tak-tak-tak a zasa načúval. Znehybnel a ani nedýchal. Ticho. Také ticho, že v Samovi sa náhle prebudil strach, nezadržateľne, ako keď niečo zaplavuje voda, ako keď kypí mlieko. Ale strach sa nepredral von, ostal mu trčať v hrdle ako hrča, ako zapichnutá rybia kosť. Samo sa predesil - stalo sa niečo dedovi?
Rozbehol sa za ním.
Rýchlo, ako len vládal, prebehol hore viničnou uličkou, potom sa tou istou cestou vrátil, lebo sa mu zazdalo, že dedo je na opačnom konci. Napokon sa pustil krížom pomedzi révu a celý sa pritom doškriabal. Z jedného škrabanca sa mu pustila krv, ale Samo nijakú bolesť necítil. Celý sa premenil na kôpku strachu. Jediné, čo cítil, bolo: dedo, kde si? Stalo sa ti niečo?
Potom zovretie v hrdle poľavilo a zo Sama vybuchol plač. Už ani nevedel, kde je, ani kam uteká, zdalo sa mu, akoby bežal na mieste, zdalo sa mu, že sa pominie, že sa prepadne...
Zrazu to všetko, ako keď zľahka luskneme prstami, odniesol dedov mäkký hlas:

Podstatu zápletky deja uvedenej časti z poviedky autor podal jednou z nasledujúcich viet. Zakrúžkuj písmeno pred tou vetou.

a) Samo sa predesil - stalo sa niečo dedovi?
b) Až v jednej chvíli dedovo klopanie zatíchlo.
c) Potom zovretie v hrdle poľavilo a zo Sama vybuchol plač.
d) Také ticho, že v Samovi sa náhle prebudil strach, ...
e) Znehybnel a ani nedýchal.

Správna odpoveď

b) Až v jednej chvíli dedovo klopanie zatíchlo.

SJ.3.4.6. vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s umeleckou rečou viazanou (v básni a v populárnej piesni)

Úloha

Do štvorčeka pred každým pojmom vpíš poradové číslo vysvetlenia toho pojmu.

 

 

verš

1. striedanie dlhých a krátkych, prízvučných a neprízvučných slabík vo verši

 

 

 

 

 

 

rým

2. zložka básne skladajúca sa z dvoch alebo viacerých veršov medzi sebou oddelené medzerou

 

 

 

 

 

 

rytmus

3. rytmicky usporiadaný rad slov do jedného riadku, tvoriaci časť básne.

 

 

 

 

 

 

Strofa

4. zvuková zhoda alebo podobnosť v zakončení dvoch alebo viacerých za sebou nasledujúcich veršov

Správna odpoveď

3. verš
4. rým
1. rytmus
2. strofa

SJ.3.4.7. vie vysvetliť sonet ako lyrickú básnickú formu

Úloha

Vyber správnu definíciu sonetu a zakrúžkuj písmeno pred tou definíciou.

a) Sonet je lyrickoreflexívny útvar skladajúci sa z dvoch štvorveršových a z dvoch trojveršových strof.
b) Sonet je lyrickoepický útvar opisujúci šťastný a spokojný život ľudí vo vidieckom prostredí.
c) Sonet je lyrickoepický útvar s pochmúrnym dejom a obyčajne tragickým koncom.
d) Sonet je rozsiahlejšia lyrická báseň, ktorej cieľom je osláviť nejakú osobnosť alebo udalosť.

Správna odpoveď

a) Sonet je lyrickoreflexívny útvar skladajúci sa z dvoch štvorveršových a z dvoch trojveršových strof.

SJ.3.4.8. vie vysvetliť pojem rozprávač v texte a vie identifikovať jednotlivé formy rozprávača, vie transformovať formy rozprávača z ja-formy do on-formy a naopak

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené úryvky z poviedok J. Tušiaka a Martina Prebudilu.

A.
Samo Zloch, najobhrešnejší spomedzi nás a najnemilosrdnejší z nášho konca dediny, aj tentoraz schmatol futbalovú loptu pod pazuchu práve vtedy, keď sme to najmenej očakávali. Aby sme sa rozumeli - tá lopta nebola jeho, ale on bol z nás najzlostnejší, a preto vždy mal hlavné slovo, v hre i v bitkách.
- Poďme nahnevať Ondriša!
1. Dnes sa už priznám, že som rád pristal, no i dnes sa hanbím za tú radosť, že sa do vôle nasmejeme na úbohom hluchom kraviarovi.

B.
A naozaj to bol jeden z tých chrobákov, akých Milan doma často vídal. 2. Starec ho oklamal a Jana ho už nechce. Čo robiť? Čo len robiť? Cítil, ako sa zem pod ním otvára.
Celý deň presedel za bungalovom, aby nikto nevidel jeho hanbu a nešťastie. Neodišiel na obed, ani na pláž, ani na večeru. V hlave mal iba jednu jedinú myšlienku: musí predsa nájsť toho škorpióna. Musí!
Večer odišiel na to isté miesto, kde bol stretol starca. A naozaj - onedlho sa i on tam objavil.

a) Doplň uvedenú vetu.

V úryvku A. rozprávanie je podané v _______________ osobe a v úryvku B. rozprávanie je podané v _______________ osobe.

b) Ktorou z podčiarknutých viet v úryvkoch je naznačené, že rozprávač má blízky citový vzťah k hrdinovi poviedky 1. alebo 2? (zakrúžkuj číslicu)

Správna odpoveď

a) V úryvku A. rozprávanie je podané v prvej osobe a v úryvku B. rozprávanie je podané v tretej osobe.
b) 1.

SJ.3.4.9. ovláda literárnu terminológiu, vie definovať umelecké štýlové prostriedky

Úloha

Dopíš na čiary chýbajúce slová.
a) ........................ - je básnický prostriedok, ktorý vzniká na základe nejakej podobnosti. Má obrazný charakter.

b) ......................... - zosobnenie, vzniká prenášaním ľudských vlastností na neživé veci.

c) ......................... - vzniká porovnávaním dvoch vecí alebo javov, ktoré majú niečo spoločné.

Správna odpoveď

a) metafora
b) personifikácia
c) prirovnanie

SJ.3.4.10. vie vymenovať druhy dramatických umení a uviesť rozdiely medzi nimi

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené vety.

A. Hra s vážnou tematikou zobrazujúca človeka v zápase s nepriateľskými silami, ktoré sú však silnejšie ako on, preto musí zahynúť (hra sa končí tragicky) je:

a) komédia b) činohra c) tragédia d) opereta

B. S rozvojom rozhlasu sa vyvinul osobitný dramatický útvar, ktorý sa musí stavať na zvukovej stránke, na epickom vyrozprávaní príbehu, preto sa v nich stretávame s postavou rozprávača.

a) muzikál b) opereta c) rozhlasová hra d) televízna hra

C. Hudobno-dramatický útvar zábavného rázu, v ktorom sa strieda hudba s hovoreným slovom je:

a) komédia b) opereta c) monodráma d) jednoaktovka

Správna odpoveď

A. c) tragédia
B. c) rozhlasová hra
C. b) opereta

 

Vzdelávacie štandardy na konci základného vzdelávania zo slovenského jazyka, ktoré sa budú skúšať neznámymi úlohami

SJ.2.1.4. odlišuje všetky časti textu a diela (index, slovník, bibliografické záznamy a vie ich používať)

Úloha

Pozorne si prečítaj nasledujúci text.

Podľa najnovších údajov je v Afrike nad 16 miliónov stále zamestnaných detí mladších ako desať rokov. Údaje Svetovej banky ukazujú, že je v Afrike medzi tisíc zamestnancami 27 detí, ktoré pracujú v ťažkých podmienkach za mizernú mzdu. V takom rozsahu sa pracovná sila detí nevyužíva ani na jednom kontinente. V Ázii je na tisíc zamestnancov štrnásť detí, v Južnej Amerike šesť a v Európe a Spojených štátoch amerických jedno.

Vypíš z textu údaje, ktoré hovoria o tom, koľko je na ktorom kontinente medzi tisíc zamestnancami detí:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Správna odpoveď

v Afrika je medzi tisíc zamestnancami 27 detí
v Ázii je medzi tisíc zamestnancami 14 detí
v Južnej Amerike je medzi tisíc zamestnancami 6 detí
v Európe a Spojených štátoch amerických je medzi tisíc zamestnancami 1 dieťa

SJ.2.1.6. odlišuje podstatu od komentáru, objektivitu od subjektivity a propagandy na jednoduchých príkladoch

Úloha

Pozorne prečítaj úryvok z textu o krokodíloch. V úryvku sa hovorí o slanovodnom krokodílovi. Keď hovorí o tomto krokodílovi, autor uvádza základné údaje (fakty), ale na jednom mieste vsúva do vecného textu aj svoju poznámku (komentár).

Tvojou úlohou je podčiarknuť iba tú poznámku, ktorá je časťou jednej vety.

Slanovodný krokodíl je najväčší plaz na svete. Priemerná veľkosť slanovodného krokodíla sú 4 metre. Rozmnožujú sa počas obdobia dažďov, pričom samička kladie naraz až 60 kožou potiahnutých vajec. Krokodíly majú veľa prirodzených nepriateľov, a preto sa dospelosti dožije len málo jedincov.
V Austrálii však existujú krokodílie farmy, kde odchovávajú tisícky jedincov kvôli mäsu - chutí výborne /mne pripomínalo mäso z hrude moriaka/ - a pre kožu.
Slanovodný krokodíl dokáže prežiť aj celé mesiace bez potravy. V obdobiach hladu je veľmi letargický.

Záznam z dovolenky v Austrálii

Správna odpoveď

- chutí výborne /mne pripomínalo mäso z hrude moriaka/ -

SJ.3.1.3. vyčleňuje argumenty za a proti niečomu, odvodzuje uzávery založené na zložitejšom texte

Úloha

V istom denníku v rubrike Veda a technológia uverejnili nasledujúci článok. Pozorne ho prečítaj a odpovedz na položené otázky.

DESIATA PLANÉTA SLNEČNEJ SÚSTAVY?
BEZMENNÁ VÄČŠIA

Od Pluta je v páse hrubšia o 700 kilometrov

V renomovanom vedeckom časopise Príroda práve uverejnili, že bolo objavené najvzdialenejšie nebeské teleso slnečnej sústavy, väčšie od Pluta. Kým nedostane pravé meno, má značku UB313. Novoobjavené teleso prvýkrát spozorovali ešte 31. októbra 2004, ale sa so správou nenáhlilo. Odpoveď na otázku, či je, alebo nie je okolo našej hviezdy, Slnka, desať planét, závisí od toho, čí odborný názor prijmete.
Na verejné uznanie a potvrdenie sa čaká požehnanie Medzinárodného združenia astronómov (IAU). ktoré je jediné splnomocnené posudzovať a arbitrovať v takýchto prípadoch. Priemer záhadného nebeského telesa je o takých 700 kilometrov väčší od priemeru Pluta a odhaduje sa, že činí medzi 2859 a 3094 kilometrami. Otáča sa okolo Slnka orbitou, ktorá je až 97-krát vzdialenejšia od zemskej orbity a je zložkou Kuperovho pásma pozostávajúceho z ľadových zvyškov, utvorených po vzniku slnečnej sústavy.
Patrí k planetárnemu kŕdľu, ale nevieme, či ide o planétu, alebo o planetoid (planétku). Astronómovia vedú ostré spory okolo toho, pripomínajúc nám dávne nedorozumenia ohľadom toho, čo pod pojmom planéta (ne)chápeme. Totiž po roku 1992 bolo registrovaných viac ako tisíc nebeských telies za dráhou Pluta.
Ináč pátranie po desiatej planéte trvá od roku 1930. Niekoľkokrát bolo zverejnené, že ju videli, a potom to popierali. Vlani bola objavená aj Sedna, nebeské teleso asi o štvrtinu menšie od Pluta, čo pre niektorých astronómov bolo dôkazom, že ide o planétu. Predsa prevážil názor, že žiadne teleso menšie od deviatej planéty (Pluta) nemožno považovať za planétu.
Lenže ešte vždy nie je zistené, či je veľkosť nebeského telesa postačujúce kritérium na to, aby sme ho vyhlásili za planétu.
Astronóm Michael Brown z Kalifornského ústavu pre technológiu (USA), ktorý objavil UB313, sa vášnivo zasadzuje za to, aby novoobjavené teleso bolo vyhlásené za planétu. Hoci donedávna tento status popieral dokonca Plutu, odrazu volá na všetky strany: "Desiata planéta!"
Odpovedz, prečo je v nádnázve textu napísaný otáznik. Zakrúžkuj písmeno pred správnou odpoveďou.

a) Lebo Medzinárodné združenie astronómov až teraz má rozhodnúť, ako sa bude menovať UB313
b) Lebo UB313 je z Kuperovho pásma, ktoré vzniklo počas formovanie slnečnej sústavy.
c) Lebo Medzinárodné združenie astronómov až teraz má rozhodnúť, či je UB313 planéta alebo planetoid.

Lebo vlani bola objavená aj Sedna.

Správna odpoveď

c) Lebo Medzinárodné združenie astronómov až teraz má rozhodnúť, či je UB313 planéta alebo planetoid.

SJ.3.3.5. určuje slovný druh v jednoduchej vete ako vetný člen

Úloha

Doplň tabuľku.

 

Slovný druh

Vetný člen

Hlas

 

 

slávika

 

 

sa ozýval

 

 

z lesa.

 

 

Správna odpoveď

 

 

Slovný druh

Vetný člen

Hlas

podstatné meno

podmet

slávika

podstatné meno

nezhodný prívlastok

sa ozýval

zvratné zámeno + sloveso

prísudok

z lesa.

predložka + podstatné meno

príslovkové určenie miesta

SJ.3.4.1. vie určiť základné prvky literárnych druhov a žánrov v určitom texte

Úloha

Pozorne prečítaj uvedené texty a každý z nich zaraď do literárneho druhu a literárneho žánru.

A. Osol sa skamarátil s líškou a spolu si vyšli na lov. Do cesty sa im priplietol lev. Líška videla, že je s nimi zle, a preto podišla k levovi a zaručila sa mu, že mu pomôže dostať osla, ak jej nič nespraví. Keď jej lev sľúbil, že jej neublíži, odviedla osla k pasci a sotila ho do nej. A lev vidiac, že mu osol už nemôže ujsť, zdrapil najprv líšku a potom sa pobral za oslom.
Poučenie: Tak sa aj mnohí ľudia stávajú obeťou úkladov, ktoré strojili svojim blížnym.

B.

Stretol som dievča, keď raz snehom vialo,
ulicou išlo - mesiac ticho žiaril,
no moje srdce jej sa pousmialo,
keď som sa zrazu pri nej pozastavil.

Ja razom slovom, hľadiac v očká žhavé:
- kamže ťa biele vločky vyvábili? -
A zajtra na ňu tu som nedočkave
pod stromom čakal, kde sme šťastie snili...

A prišla smelá. Rúčku ponúkla mi,
ulicou prázdnou blúdili sme sami,
len radosť biela, čo padala z neba,

len vločky biele a šepoty devy
tu v mojom srdci prebúdzali spevy
jemné a čisté ako striedky chleba.

 

Literárny druh

Literárny žáner

A.

 

 

B.

 

 

Správna odpoveď

 

 

Literárny druh

Literárny žáner

A.

epika

bájka

B.

lyrika

sonet