Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O FORMI PLANA JAVNIH NABAVKI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PLANA JAVNIH NABAVKI NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma plana javnih nabavki i način objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki.

Član 2

Plan javnih nabavki sadrži sledeće podatke:

1) redni broj javne nabavke - svaka javna nabavka evidentira se pod posebnom pozicijom u planu javnih nabavki;

2) predmet javne nabavke - jasan opis predmeta javne nabavke za koju se sprovodi postupak, a može se uneti i oznaka iz opšteg rečnika nabavki;

3) procenjenu vrednost javne nabavke - ukupna procenjena vrednost nabavke bez PDV-a, a može se navesti i procenjena vrednost po partijama i godinama;

4) vrstu postupka javne nabavke - vrsta postupka iz člana 31. Zakona o javnim nabavkama;

5) okvirni datum pokretanja postupka - mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira pokretanje postupka javne nabavke;

6) okvirni datum zaključenja ugovora - mesec ili precizniji vremenski period u kome se planira zaključenje ugovora o javnoj nabavci;

7) okvirni rok trajanja ugovora - mesec ili precizniji vremenski period u kome se očekuje izvršenje ugovora o javnoj nabavci;

8) podatak o centralizovanoj javnoj nabavci - navodi se ukoliko se nabavka sprovodi preko tela za centralizovane javne nabavke;

9) druge podatke i napomene - naručilac može da navede ukoliko su od značaja za proces planiranja javnih nabavki.

Član 3

Plan javnih nabavki i izmene i dopune plana javnih nabavki, naručilac objavljuje elektronskim putem, na Portalu javnih nabavki, u roku od deset dana od dana donošenja.

Član 4

Elektronski format za objavljivanje plana javnih nabavki i izmena i dopuna plana javnih nabavki sastavni je deo Portala javnih nabavki.

Član 5

Uprava za javne nabavke na svojoj internet stranici objavljuje instrukcije u vezi sa načinom objavljivanja plana javnih nabavki i izmena i dopuna plana javnih nabavki.

Član 6

Plan javnih nabavki i izmene i dopune plana javnih nabavki u papirnom obliku potpisuje ovlašćeno lice.

Član 7

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana ("Službeni glasnik RS", broj 29/13).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.