Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

("Sl. glasnik RS", br. 56/2018, 101/2020 i 74/2021)

 

1. Ovom odlukom propisuje se Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara).

2. Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:

1) zanimanje;

2) nivo i vrsta kvalifikacija;

3) država i teritorija;

4) opština;

5) naseljeno mesto.

3. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:

1) šifarnik zanimanja;

2) šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija;

3) šifarnik država i teritorija;

4) šifarnik opština u Republici Srbiji;

5) šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji.

3a Za vođenje evidencije o kvalifikacijama koriste se šifre utvrđene u skladu sa pravilnikom kojim se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: NOKS), a koje se objavljuju u izvodu iz podregistra Nacionalnih kvalifikacija Registra NOKS (u daljem tekstu: Lista kvalifikacija), u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje sadržina i način vođenja Registra NOKS-a.

4. Šifre utvrđene u Jedinstvenom kodeksu šifara i šifre kvalifikacija iz Liste kvalifikacija upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.

5. Šifarnici iz tačke 3. ove odluke (Prilog) odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

6. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 1) ove odluke podnosi Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu analize tržišta rada, a najviše jedanput godišnje, ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

7. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 2) ove odluke podnosi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

8. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 3) ove odluke podnosi organizacija nadležna za poslove statistike, dok inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtač. 4) i 5) ove odluke podnosi organ državne uprave koji obavlja poslove vođenja i održavanja Registra prostornih jedinica i državnog premera i katastra.

Inicijative iz stava 1. ove tačke podnose se ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

9. Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

10. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 97/98 i 25/00 i "Službeni glasnik RS", broj 15/10 - dr. pravilnik), osim u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola, koji će se primenjivati do utvrđivanja sistema prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, za vođenje evidencija o zanimanju stečenom školovanjem.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

("Sl. glasnik RS", br. 101/2020)

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu.

 

Samostalne odredbe Odluke o dopunama
Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

("Sl. glasnik RS", br. 74/2021)

3. Danom početka primene ove odluke, za vođenje evidencije o kvalifikacijama primenjuje se Lista kvalifikacija, a prestaje da se primenjuje Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 9/98 i 25/00 i "Službeni glasnik RS", br. 15/10 - dr. propis i 56/18 - dr. propis), u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

 

Prilog

 

1. ŠIFARNIK ZANIMANJA

 

Šifra

Naziv zanimanja

1

RUKOVODIOCI

11

Zakonodavci, visoki zvaničnici i izvršni direktori

111

Zakonodavci i visoki zvaničnici

1111

Zakonodavci

1111.01

Gradonačelnik (Predsednik gradskog veća)

1111.02

Gradski sekretar (Član gradskog veća)

1111.03

Ministar u Vladi

1111.04

Narodni poslanik

1111.05

Odbornik skupštine grada

1111.06

Odbornik skupštine opštine

1111.07

Pokrajinski sekretar

1111.08

Poslanik pokrajinske skupštine

1111.09

Predsednik Vlade

1111.10

Predsednik Narodne skupštine

1111.11

Predsednik opštine (Predsednik opštinskog veća)

1111.12

Predsednik pokrajinske vlade

1111.13

Predsednik pokrajinske skupštine

1111.14

Predsednik Republike

1111.15

Predsednik skupštine grada

1111.16

Predsednik skupštine opštine

1111.17

Član opštinskog veća

1112

Visoki državni zvaničnici

1112.01

Ambasador

1112.02

Viceguverner

1112.03

Generalni konzul

1112.04

Generalni sekretar Vlade

1112.05

Generalni sekretar ministarstva

1112.06

Generalni sekretar pokrajinske skupštine

1112.07

Guverner Narodne banke

1112.08

Direktor posebne organizacije / organa u sastavu / službe vlade

1112.09

Direktor međunarodne organizacije

1112.10

Direktor policije

1112.11

Državni pravobranilac

1112.12

Državni revizor

1112.13

Državni sekretar

1112.14

Zaštitnik građana

1112.15

Konzul

1112.16

Načelnik gradske uprave

1112.17

Načelnik opštinske uprave

1112.18

Načelnik upravnog okruga

1112.19

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

1112.20

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

1112.22

Pomoćnik gradonačelnika

1112.23

Pomoćnik direktora posebne organizacije / organa u sastavu / službe vlade

1112.24

Pomoćnik ministra

1112.25

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda

1112.26

Predsednik Ustavnog suda

1112.27

Republički javni tužilac

1112.28

Generalni sekretar Narodne skupštine

1112.29

Šef stalne diplomatske misije

1112.30

Direktor samostalnog državnog organa / nezavisnog tela

1112.31

Načelnik Generalštaba

1113

Rukovodioci mesne samouprave

1113.01

Šef mesne kancelarije

1113.02

Predsednik izvršnog odbora / saveta mesne zajednice

1114

Visoki zvaničnici organizacija od posebnog interesa

1114.01

Generalni sekretar sindikata

1114.02

Generalni sekretar sportskog saveza

1114.03

Direktor političke partije

1114.04

Direktor humanitarne organizacije

1114.05

Predsednik granskog sindikata

1114.06

Predsednik političke partije

1114.07

Predsednik privredne komore

1114.08

Predsednik sindikata

1114.09

Predsednik udruženja

1114.10

Predsednik udruženja poslodavaca

1114.11

Sekretar udruženja / političke partije

112

Generalni i izvršni direktori

1120

Generalni i izvršni direktori

1120.01

Direktor javne službe/agencije / organizacije u javnom sektoru

1120.02

Generalni direktor u građevinarstvu

1120.03

Generalni direktor u industriji

1120.04

Generalni direktor u poljoprivredi

1120.05

Generalni direktor u uslužnom sektoru

1120.06

Izvršni direktor u građevinarstvu

1120.07

Izvršni direktor u industriji

1120.08

Izvršni direktor u poljoprivredi

1120.09

Izvršni direktor u uslužnom sektoru

1120.10

Pomoćnik direktora javne službe/agencije / organizacije u javnom sektoru

1120.12

Regionalni direktor

12

Administrativni i komercijalni rukovodioci

121

Rukovodioci poslovnih i administrativnih jedinica

1211

Finansijski rukovodioci

1211.01

Rukovodilac za računovodstvo i reviziju

1211.02

Rukovodilac za upravljanje finansijama

1211.03

Finansijski direktor

1212

Rukovodioci za ljudske resurse

1212.01

Direktor za ljudske resurse

1212.02

Rukovodilac za planiranje i razvoj ljudskih resursa

1212.03

Rukovodilac za radne odnose

1212.04

Rukovodilac za selekciju ljudskih resursa

1213

Rukovodioci za strateško planiranje i politiku

1213.01

Direktor za strateško planiranje i poslovnu politiku

1213.02

Rukovodilac za korporativno planiranje

1213.03

Rukovodilac za poslovnu politiku

1213.04

Rukovodilac za strateško planiranje

1219

Rukovodioci za pravne poslove, sekretari i drugi rukovodioci u poslovnim uslugama, administraciji i opštim poslovima

1219.01

Direktor za pravne poslove

1219.02

Javni tužilac

1219.03

Pravobranilac

1219.04

Predsednik suda opšte nadležnosti

1219.05

Predsednik suda posebne nadležnosti

1219.06

Projekt menadžer

1219.07

Rukovodilac za administrativne usluge

1219.08

Rukovodilac za bezbednost i zdravlje na radu

1219.09

Rukovodilac za inspekcijske poslove

1219.10

Rukovodilac za komunalne poslove

1219.11

Rukovodilac za lične usluge

1219.12

Rukovodilac za opšte poslove

1219.13

Rukovodilac za upravljanje kvalitetom

1219.14

Rukovodilac obezbeđenja

1219.15

Rukovodilac poslovnih usluga

1219.16

Rukovodilac pravnih poslova

1219.17

Sekretar javne službe / agencije / organizacije u javnom sektoru

1219.18

Sekretar ministarstva/državnog organa

1219.19

Sekretar poslovnog sistema

1219.20

Sekretar predškolske ustanove

1219.21

Sekretar suda/tužilaštva/pravobranilaštva

1219.22

Sekretar fakulteta/instituta

1219.23

Sekretar škole

1219.24

Tužilac za organizovani kriminal

1219.25

Tužilac za ratne zločine

1219.26

Šef kabineta

1219.27

Likvidacioni upravnik

1219.28

Rukovodilac u organizaciji/organu državne uprave

1219.29

Stečajni upravnik

122

Rukovodioci prodaje, marketinga i razvoja

1221

Rukovodioci prodaje i marketinga

1221.01

Direktor marketinga

1221.02

Komercijalni direktor

1221.03

Regionalni menadžer prodaje

1221.04

Rukovodilac prodaje

1222

Rukovodioci za odnose s javnošću i propagandu

1222.01

Rukovodilac za izdavaštvo

1222.02

Rukovodilac za informisanje

1222.03

Rukovodilac za odnose s javnošću

1222.04

Rukovodilac za reklamiranje i oglašavanje

1223

Rukovodioci za istraživanje i razvoj

1223.01

Rukovodilac naučnih istraživanja i razvoja

1223.02

Rukovodilac za istraživanje i razvoj

1223.03

Rukovodilac za razvoj poslovnih procesa

1223.04

Rukovodilac za razvoj proizvoda

13

Rukovodioci proizvodnje i specijalizovanih usluga

131

Rukovodioci proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu

1311

Rukovodioci proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu

1311.01

Rukovodilac za projektovanje, podizanje i održavanje zelenila

1311.02

Rukovodilac na velikim farmama

1311.03

Rukovodilac na plantažama

1311.04

Rukovodilac u poljoprivredi

1311.05

Rukovodilac u šumarstvu

1311.06

Rukovodilac u veterinarstvu

1312

Rukovodioci proizvodnje u ribarstvu

1312.01

Direktor ribnjaka

1312.02

Rukovodilac proizvodnje akvakultura

1312.03

Rukovodilac u ribarstvu

132

Rukovodioci prerađivačke industrije, rudarstva, građevinarstva i distribucije

1321

Rukovodioci u prerađivačkoj industriji i snabdevanju energijom i vodom

1321.01

Direktor u prerađivačkoj industriji

1321.02

Rukovodilac proizvodnje u prerađivačkoj industriji

1321.03

Tehnički direktor u prerađivačkoj industriji

1321.04

Rukovodilac za proizvodnju / snabdevanje električnom energijom/gasom/parom

1321.05

Rukovodilac za snabdevanje vodom / upravljanje otpadnim vodama

1321.06

Rukovodilac za upravljanje otpadom

1321.07

Rukovodilac održavanja mašina/postrojenja

1321.08

Tehnički direktor u energetici

1322

Rukovodioci u rudarstvu

1322.01

Direktor rudnika

1322.02

Rukovodilac eksploatacije nafte i gasa

1322.03

Rukovodilac održavanja rudarske opreme i postrojenja

1322.04

Rukovodilac proizvodnje u kamenolomu

1322.05

Rukovodilac proizvodnje u rudniku

1322.06

Tehnički direktor u rudarstvu

1322.07

Upravnik rudnika

1322.08

Rukovodilac geoloških istraživanja

1323

Rukovodioci u građevinarstvu

1323.01

Građevinski preduzimač

1323.02

Direktor gradnje

1323.03

Direktor u građevinarstvu

1323.04

Projekt menadžer za izgradnju

1323.05

Projekt menadžer u građevinarstvu

1323.06

Rukovodilac gradilišta

1324

Rukovodioci nabavke i distribucije

1324.01

Direktor aerodroma

1324.02

Direktor luke

1324.03

Rukovodilac za lanac snabdevanja

1324.04

Rukovodilac za logističku podršku

1324.05

Rukovodilac za sistem urbanog tranzita

1324.06

Rukovodilac za snabdevanje i distribuciju robe

1324.07

Rukovodilac nabavke

1324.08

Rukovodilac poštanskih usluga

1324.09

Rukovodilac skladištenja

1324.10

Rukovodilac transporta

1324.11

Rukovodilac cevovodnog transporta

1324.12

Rukovodilac špedicije

1324.13

Tehnički direktor transporta

1324.14

Upravnik autobuske stanice

1324.15

Upravnik železničke stanice

1324.16

Upravnik pošte

1324.17

Rukovodilac mehanizacije

133

Rukovodioci informaciono-komunikacionih tehnologija

1330

Rukovodioci informaciono-komunikacionih tehnologija

1330.01

Direktor za informacioni inženjering

1330.02

Direktor informacionih sistema

1330.03

Direktor telekomunikacija

1330.04

Rukovodilac za IKT mreže

1330.05

Rukovodilac za internet usluge

1330.06

Rukovodilac za obradu podataka

1330.07

Rukovodilac za razvoj aplikacija

1330.08

Rukovodilac za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija

1330.09

Rukovodilac telekomunikacionih usluga

1330.10

Rukovodilac za servisiranje računara i komunikacione opreme

134

Rukovodioci usluga u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, finansijama, osiguranju, naučnoistraživačkoj delatnosti i kulturi

1341

Rukovodioci stručnih službi za brigu o deci

1341.01

Rukovodilac doma za decu bez roditeljskog staranja

1341.02

Rukovodilac centra za dečju zaštitu

1342

Rukovodioci stručnih službi u zdravstvu

1342.01

Direktor bolnice

1342.02

Direktor doma zdravlja

1342.03

Direktor klinike

1342.04

Direktor ustanove zdravstvene zaštite

1342.05

Pomoćnik direktora ustanove zdravstvene zaštite

1342.06

Rukovodilac organizacione jedinice ustanove zdravstvene zaštite

1343

Rukovodioci stručnih službi za brigu o odraslim i starim licima

1343.01

Direktor gerontološkog centra

1343.02

Direktor doma za stara lica

1343.03

Direktor ustanove za brigu o odraslim licima

1343.04

Pomoćnik direktora ustanove za brigu o odraslim licima

1343.05

Rukovodilac gerontološkog centra / doma za stara lica

1343.06

Rukovodilac službe za kućnu negu

1343.07

Rukovodilac službe za negu starih

1344

Rukovodioci stručnih službi za socijalnu zaštitu i resocijalizaciju

1344.01

Direktor doma za maloletne delinkvente

1344.02

Direktor kazneno-popravne ustanove

1344.03

Direktor ustanove socijalne zaštite

1344.04

Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite

1344.05

Rukovodilac prihvatilišta za stara i odrasla lica

1344.06

Rukovodilac centra za socijalni rad

1345

Rukovodioci u obrazovanju

1345.01

Dekan fakulteta

1345.02

Direktor visoke škole/visoke škole strukovnih studija

1345.03

Direktor osnovne škole

1345.04

Direktor predškolske ustanove

1345.05

Direktor srednje škole

1345.06

Pomoćnik direktora obrazovne ustanove

1345.07

Predsednik akademije strukovnih studija

1345.08

Prodekan fakulteta

1345.09

Prorektor univerziteta

1345.10

Rektor univerziteta

1345.11

Šef katedre

1345.12

Šef departmana

1345.13

Direktor ustanove/centra u neformalnom obrazovanju

1346

Rukovodioci stručnih službi u oblasti finansija i osiguranja

1346.01

Direktor banke

1346.02

Direktor za upravljanje rizicima u bankarstvu

1346.03

Direktor zavoda/fonda za osiguranje

1346.04

Direktor osiguravajućeg društva

1346.05

Direktor filijale za osiguranje imovine i lica

1346.06

Rukovodilac agencije za osiguranje

1346.07

Rukovodilac ekspoziture banke

1346.08

Rukovodilac za bankarsko izveštavanje, analizu i modeliranje

1346.09

Rukovodilac za kontrolu usklađenosti poslovanja banke

1346.10

Rukovodilac za kreditni portfolio

1346.11

Rukovodilac za naplatu potraživanja

1346.12

Rukovodilac za restrukturiranje i specijalizovanu podršku klijentima

1349

Rukovodioci istraživačkih organizacija, ustanova kulture i drugi

1349.01

Direktor muzeja

1349.02

Direktor naučnog instituta

1349.03

Direktor pozorišta

1349.04

Direktor studentskog kulturnog centra

1349.05

Direktor ustanove kulture

1349.06

Direktor filmske produkcije

1349.07

Pomoćnik direktora ustanove kulture

1349.08

Rukovodilac arhive

1349.09

Rukovodilac umetničke galerije

1349.10

Rukovodilac ustanove kulture

1349.11

Upravnik studentskog/učeničkog doma

14

Rukovodioci u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini i srodnim uslugama

141

Rukovodioci hotela i restorana

1411

Rukovodioci hotela

1411.01

Menadžer motela

1411.02

Menadžer hostela

1411.03

Menadžer hotela

1412

Rukovodioci restorana

1412.01

Menadžer za posluživanje hrane i pića - ketering

1412.02

Menadžer kafića/kluba

1412.03

Menadžer restorana

1412.04

Rukovodilac ugostiteljskog objekta

142

Rukovodioci u trgovini na veliko i malo

1420

Rukovodioci u trgovini na veliko i malo

1420.01

Menadžer prodavnice

1420.02

Menadžer supermarketa

1420.03

Menadžer u veleprodaji

1420.04

Menadžer u maloprodaji

1420.05

Rukovodilac za spoljnu trgovinu

1420.06

Upravnik apoteke

143

Rukovodioci u ostalim uslužnim delatnostima

1431

Rukovodioci sportskih, rekreativnih i kulturnih centara

1431.01

Direktor sportskog centra

1431.02

Direktor ustanove za sport i fizičku kulturu

1431.03

Menadžer bioskopa

1431.04

Menadžer zabavnog parka

1431.05

Menadžer kazina

1431.06

Menadžer rekreativnog centra

1431.07

Menadžer u sportu

1431.08

Pomoćnik direktora ustanove za sport i fizičku kulturu

1431.09

Rukovodilac sportske organizacije

1431.10

Rukovodilac u sportu i rekreaciji

1439

Rukovodioci u ostalim uslužnim delatnostima nerazvrstani na drugom mestu

1439.01

Direktor marine

1439.02

Menadžer kozmetičkog salona

1439.03

Menadžer auto-kampa

1439.04

Menadžer kontakt centra

1439.05

Menadžer konferencijskog centra

1439.06

Menadžer turističke agencije

1439.07

Menadžer tržnog centra

1439.08

Menadžer centra za kampovanje

1439.09

Menadžer auto-servisa

2

STRUČNJACI I UMETNICI

21

Stručnjaci osnovnih i primenjenih nauka

211

Stručnjaci fizičkih i geo-nauka

2111

Fizičari i astronomi

2111.01

Aero-dinamičar

2111.02

Astronom

2111.03

Astrofizičar

2111.04

Balističar

2111.05

Istraživač u oblasti fizike

2111.06

Medicinski fizičar

2111.07

Metrolog

2111.08

Molekularni fizičar

2111.09

Nuklearni fizičar

2111.10

Reolog

2111.11

Stručnjak za energiju iz obnovljivih izvora

2111.12

Stručnjak mehanike

2111.13

Termodinamičar

2111.14

Fizičar

2111.15

Fizičar akustičar

2111.16

Fizičar za elektricitet i magnetizam

2111.17

Fizičar za elektroniku

2111.18

Fizičar za optičku/svetlosnu fiziku

2111.19

Fizičar hidrodinamičar

2112

Meteorolozi

2112.01

Agrometeorolog

2112.02

Klimatolog

2112.03

Meteorolog

2112.04

Sinoptičar

2112.05

Hidrometeorolog

2113

Hemičari i fizikohemičari

2113.01

Istraživač u oblasti fizikohemije

2113.02

Istraživač u oblasti hemije

2113.03

Kristalografista

2113.04

Nuklearni hemičar

2113.05

Fizikohemičar

2113.06

Hemičar

2113.07

Hemičar analitičar

2114

Geolozi i geofizičari

2114.01

Geolog geotehnike

2114.02

Geolog mineralnih sirovina

2114.03

Geolog regionalne geologije

2114.04

Geomagnetičar

2114.05

Geomorfolog

2114.06

Geofizičar

2114.07

Istraživač u oblasti geologije

2114.08

Paleontolog

2114.09

Petrolog

2114.10

Sedimentolog

2114.11

Seizmolog

2114.12

Speleolog

2114.13

Hidrogeolog

212

Matematičari, aktuari (stručnjaci osiguranja) i statističari

2120

Matematičari, aktuari (stručnjaci osiguranja) i statističari

2120.01

Aktuar

2120.02

Analitičar operativnih istraživanja

2120.03

Analitičar osiguranja

2120.04

Demograf

2120.05

Istraživač u oblasti matematike

2120.06

Likvidator šteta

2120.07

Matematičar

2120.08

Statističar

2120.09

Statističar biometričar

2120.10

Statističar istraživač

2120.11

Sportski statističar

213

Stručnjaci bioloških nauka

2131

Biolozi, botaničari, zoolozi i srodni stručnjaci

2131.01

Anatom

2131.02

Bakteriolog

2131.03

Biokibernetičar

2131.04

Biolog

2131.05

Biomedicinski istraživač

2131.06

Biometričar

2131.07

Biotehnolog

2131.08

Biofizičar

2131.09

Biohemičar

2131.10

Botaničar

2131.11

Genetičar

2131.12

Embriolog

2131.13

Entomolog

2131.14

Zoo-bakteriolog

2131.15

Zoolog

2131.16

Istraživač u oblasti biologije

2131.17

Ihtiolog

2131.18

Kinolog

2131.19

Medicinski biohemičar

2131.20

Mikrobiolog

2131.21

Molekularni biolog

2131.22

Molekularni genetičar

2131.23

Ornitolog

2131.24

Patolog za biljke

2131.25

Taksonom za životinje/biljke

2131.26

Toksikolog

2131.27

Farmakolog

2131.28

Fiziolog za životinje/biljke

2131.29

Hidrobiolog

2131.30

Histolog za životinje/biljke

2131.31

Citolog za životinje/biljke

2132

Stručnjaci i savetnici u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

2132.01

Agronom

2132.02

Inženjer za šumsko područje

2132.03

Istraživač u oblasti poljoprivrede

2132.04

Projektant za izradu planskih dokumenata za gazdovanje šumama/lovištem

2132.05

Projektant za šumske saobraćajnice

2132.06

Projektant ozelenjavanja

2132.07

Savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

2132.08

Savetnik za lovnu privredu

2132.09

Savetnik za ratarstvo i povrtarstvo

2132.10

Savetnik za ribarstvo

2132.11

Savetnik za stočarstvo i pčelarstvo

2132.12

Savetnik za cvećarstvo

2132.13

Savetnik za šumarstvo

2132.14

Savetnik za zaštitu bilja

2132.15

Stručnjak za gajenje divljači

2132.16

Stručnjak za gajenje i zaštitu šuma

2132.17

Stručnjak za genofond i rasadničku proizvodnju

2132.18

Stručnjak za korišćenje šuma i šumskih resursa

2132.19

Stručnjak za ribarsko područje

2132.20

Tehnolog za vinogradarstvo

2132.21

Tehnolog za voćarstvo

2132.22

Tehnolog za ishranu životinja

2132.23

Tehnolog za povrtarstvo

2132.24

Tehnolog za ratarstvo

2132.25

Tehnolog za selekciju u ratarstvu i povrtarstvu

2132.26

Tehnolog za selekciju u stočarstvu

2132.27

Tehnolog za stočarstvo

2132.28

Tehnolog za cvećarstvo

2132.29

Tehnolog zaštite bilja

2132.30

Tehnolog zaštite šuma od erozije

2132.31

Tehnolog poljoprivredne mehanizacije

2132.32

Tehnolog poljoprivrednih melioracija

2132.33

Tehnolog pripreme proizvodnje u šumarstvu

2133

Stručnjaci za zaštitu životne sredine

2133.01

Analitičar ekonomije životne sredine

2133.02

Analitičar zaštite životne sredine

2133.03

Analitičar kvaliteta vazduha

2133.04

Analitičar kvaliteta vode

2133.05

Botanički ekolog

2133.06

Ekolog

2133.07

Proverivač zaštite životne sredine

2133.08

Savetnik za zaštitu životne sredine

2133.09

Sanitarni ekolog

2133.10

Stručnjak za zaštitu životne sredine

2133.11

Stručnjak za upravljanje otpadom

214

Inženjeri (osim elektrotehničkih)

2141

Industrijski i procesni inženjeri

2141.01

Industrijski inženjer

2141.02

Inženjer za industrijska postrojenja

2141.03

Inženjer za industrijsku efikasnost

2141.04

Inženjer organizacije rada

2141.05

Inženjer proizvodnje

2141.06

Inženjer studije rada - planer

2142

Građevinski inženjeri

2142.01

Građevinski analitičar

2142.02

Građevinski inženjer

2142.03

Građevinski inženjer konstruktor

2142.04

Građevinski inženjer konstrukcija mostogradnje

2142.05

Građevinski inženjer statičar

2142.06

Građevinski inspektor

2142.07

Građevinski projektant visokogradnje

2142.08

Građevinski projektant niskogradnje

2142.09

Građevinski projektant puteva

2142.10

Građevinski projektant hidroenergetskih objekata

2142.11

Građevinski projektant hidrotehničke infrastrukture

2142.12

Inženjer visokogradnje

2142.13

Inženjer niskogradnje

2142.14

Istraživač u oblasti građevinarstva

2143

Inženjeri za zaštitu životne sredine

2143.01

Ekološki inženjer

2143.02

Inženjer za upravljanje zagađenjem vazduha

2143.03

Inženjer zaštite životne sredine

2143.04

Procesni inženjer za otpadne vode

2143.05

Specijalista za očuvanje životne sredine

2143.06

Stručnjak za energetsku efikasnost

2144

Mašinski inženjeri

2144.01

Avio-inženjer za kontrolu ispravnosti vazduhoplova

2144.02

Inženjer aero-nautike

2144.03

Inženjer brodogradnje

2144.04

Inženjer za održavanje drumskih vozila

2144.05

Inženjer kontrole kvaliteta obrade metala

2144.06

Inženjer obrade metala

2144.07

Inženjer proizvodnje i održavanja alatnih mašina

2144.08

Inženjer proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike

2144.09

Inženjer proizvodnje i održavanja mehanizacije

2144.10

Inženjer proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja

2144.11

Inženjer proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja

2144.12

Istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava

2144.13

Istraživač u oblasti mašinstva

2144.14

Konstruktor vazduhoplova

2144.15

Konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem

2144.16

Konstruktor procesnih mašina i postrojenja

2144.17

Konstruktor termoenergetskih postrojenja

2144.18

Konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike

2144.19

Konstruktor hidroenergetskih postrojenja

2144.20

Mašinski inženjer

2144.21

Mašinski inženjer auto-mehanike

2144.22

Mašinski inženjer za nuklearnu energiju

2144.23

Projektant za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare

2144.24

Projektant mašinskog inženjeringa

2144.25

Projektant metalnih konstrukcija

2144.26

Projektant termotehničkih uređaja

2144.27

Projektant hidroenergetskih postrojenja

2144.28

Inženjer proizvodnje motornih vozila

2145

Hemijski inženjeri i prehrambeni tehnolozi

2145.01

Gumarsko-plastičarski tehnolog

2145.02

Istraživač u oblasti prehrambene tehnologije

2145.03

Istraživač u oblasti hemijske tehnologije

2145.04

Petrohemijski tehnolog

2145.05

Projektant hemijskih procesa

2145.06

Tehnolog grafičarstva

2145.07

Tehnolog za preradu vode

2145.08

Tehnolog za proizvodnju boja i lakova

2145.09

Tehnolog konditorske proizvodnje

2145.10

Tehnolog prerade voća i povrća

2145.11

Tehnolog prerade duvana

2145.12

Tehnolog prerade žita

2145.13

Tehnolog prerade mesa i ribe

2145.14

Tehnolog prerade mleka

2145.15

Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina

2145.16

Tehnolog proizvodnje gotovih jela

2145.17

Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda

2145.18

Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda

2145.19

Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane

2145.20

Tehnolog proizvodnje pića

2145.21

Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina

2145.22

Tehnolog tekstilne konfekcije

2145.23

Hemijski analitičar

2145.24

Hemijski tehnolog za nemetale

2145.25

Hemijski tehnolog primene proizvoda

2146

Inženjeri rudarstva, metalurgije i srodni stručnjaci

2146.01

Inženjer galvanizacije

2146.02

Inženjer obrade čeličnih proizvoda

2146.03

Inženjer pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

2146.04

Inženjer proizvodnje kablova i provodnika

2146.05

Istraživač u oblasti rudarstva i metalurgije

2146.06

Metalurški inženjer

2146.07

Rudarski inženjer

2146.08

Rudarski inženjer površinske eksploatacije

2146.09

Rudarski inženjer podzemne eksploatacije

2149

Stručnjaci tehničkih nauka (osim elektrotehničkih) nerazvrstani na drugom mestu

2149.01

Biomedicinski inženjer

2149.02

Energetski revizor

2149.03

Inženjer za eksplozivna ubojna sredstva

2149.04

Inženjer za materijale

2149.05

Inženjer za optiku

2149.06

Inženjer bezbednosti i zdravlja na radu

2149.07

Inženjer zaštite od požara

2149.08

Inženjer kontrole kvaliteta

215

Stručnjaci elektrotehničkih nauka

2151

Inženjeri elektrotehnike i elektroenergetike

2151.01

Elektroinženjer

2151.02

Inženjer eksploatacije električnih mašina za uređaje i postrojenja

2151.03

Inženjer eksploatacije opreme železničke vuče i vozila

2151.04

Inženjer elektroenergetike

2151.05

Inženjer elektromehanike

2151.06

Inženjer elektrosnabdevanja

2151.07

Inženjer proizvodnje elektrotehničkih proizvoda

2151.08

Istraživač u oblasti elektrotehnike

2151.09

Konstruktor električnih proizvoda

2151.10

Projektant električnih aparata za domaćinstvo

2151.11

Projektant za elektroenergetiku

2152

Inženjeri elektronike

2152.01

Inženjer elektroničar

2152.02

Inženjer elektroničar za instrumente

2152.03

Inženjer elektroničar za informacioni inženjering

2152.04

Inženjer elektroničar za poluprovodnike

2152.05

Inženjer za računarski hardver

2152.06

Inženjer medicinske elektronike

2152.07

Inženjer mehatronike

2152.08

Inženjer održavanja računarske opreme

2152.09

Inženjer proizvodnje računarske opreme

2153

Inženjeri telekomunikacija i PTT saobraćaja

2153.01

Inženjer za emisionu tehniku

2153.02

Inženjer za telekomunikacione mreže

2153.03

Inženjer PTT saobraćaja

2153.04

Inženjer telekomunikacija

2153.05

Inspektor za telekomunikacije

2153.06

Istraživač u oblasti telekomunikacija

216

Arhitekte, urbanisti, geodeti i dizajneri

2161

Arhitekte

2161.01

Arhitekta

2161.02

Arhitekta za prostorno planiranje

2161.03

Arhitektonski projektant

2161.04

Arhitektonski projektant enterijera i dizajna

2161.05

Arhitektonski tehnolog konzervacije i revitalizacije objekta

2162

Arhitekte za pejzažnu arhitekturu

2162.01

Arhitekta za pejzažnu arhitekturu

2162.02

Inženjer za pejzažnu arhitekturu

2163

Dizajneri proizvoda i odevnih predmeta

2163.01

Dizajner

2163.02

Dizajner ambalaže

2163.03

Dizajner industrijskih proizvoda

2163.04

Dizajner nakita

2163.05

Dizajner obuće

2163.06

Dizajner tekstila

2163.07

Dizajner tehničkih proizvoda

2163.08

Kostimograf

2163.09

Modni dizajner

2163.10

Modni kreator

2163.11

Umetnički projektant enterijera i dizajna

2164

Urbanisti, saobraćajni inženjeri i projektanti

2164.01

Inženjer drumskog saobraćaja

2164.02

Inženjer drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju

2164.03

Inženjer železničkog saobraćaja

2164.04

Inspektor za drumski i javni saobraćaj

2164.05

Inspektor za železnički saobraćaj

2164.06

Inspektor za javne puteve

2164.07

Inspektor za prostorno planiranje

2164.08

Inspektor za unutrašnju plovidbu

2164.09

Istraživač u oblasti saobraćaja

2164.10

Istraživač u oblasti urbanizma

2164.11

Prostorni planer

2164.12

Saobraćajni inženjer

2164.13

Saobraćajni inspektor

2164.14

Saobraćajni planer

2164.15

Urbanista

2164.16

Urbanistički inspektor

2164.17

Urbanistički planer

2164.18

Urbanistički projektant

2165

Kartografi i geodeti

2165.01

Geodeta

2165.02

Geodeta primenjene geodezije

2165.03

Geodeta specijalista za aerosnimanje

2165.04

Geodeta specijalista za hidrografiju

2165.05

Geodeta u rudarstvu

2165.06

Geodetski analitičar

2165.07

Inženjer geodezije

2165.08

Kartograf

2165.09

Katastarski geodeta

2165.10

Fotogrametar

2166

Grafički i multimedijski dizajneri

2166.01

Veb-dizajner

2166.02

Grafički dizajner

2166.03

Grafički urednik časopisa i novina

2166.04

Digitalni umetnik

2166.05

Dizajner zvuka

2166.06

Dizajner kompjuterskih igara

2166.07

Dizajner multimedija

2166.08

Dizajner publikacija

2166.09

Ilustrator knjiga

2166.10

Ilustrator postera/panoa

2166.11

Likovni grafičar

22

Zdravstveni stručnjaci

221

Doktori medicine

2211

Doktori opšte medicine

2211.01

Lekar

2211.02

Lekar u službi hitne medicinske pomoći

2211.03

Lekar u sportu

2212

Doktori medicine - specijalisti

2212.01

Akušer

2212.02

Alergolog

2212.03

Anesteziolog

2212.04

Varikolog

2212.05

Virusolog

2212.06

Gastroenterolog

2212.07

Gerontolog

2212.08

Ginekolog

2212.09

Dermatovenerolog

2212.10

Dermatolog

2212.11

Dijabetolog

2212.12

Endokrinolog

2212.13

Epidemiolog

2212.14

Imunolog

2212.15

Internista

2212.16

Infektolog

2212.17

Kardiovaskularni hirurg

2212.18

Kardiolog

2212.19

Klinički patolog

2212.20

Medicinski bakteriolog

2212.21

Medicinski patolog

2212.22

Mikolog

2212.23

Neonatolog

2212.24

Neurolog

2212.25

Neuropatolog

2212.26

Neuropedijatar

2212.27

Neuropsihijatar

2212.28

Neurohirurg

2212.29

Nefrolog

2212.30

Onkolog

2212.31

Ortoped

2212.32

Otorinolaringolog

2212.33

Oftalmolog

2212.34

Parazitolog

2212.35

Patolog

2212.36

Patolog sudske medicine / histopatologije / neuropatologije u hirurgiji

2212.37

Pedijatar

2212.38

Perinatolog

2212.39

Pneumolog

2212.40

Psihijatar

2212.41

Pulmolog

2212.42

Radijacioni onkolog

2212.43

Radiolog

2212.44

Reumatolog

2212.45

Specijalista medicine rada

2212.46

Specijalista nuklearne medicine

2212.47

Specijalista socijalne medicine

2212.48

Specijalista sportske medicine

2212.49

Specijalista urgentne medicine

2212.50

Transfuziolog

2212.51

Traumatolog

2212.52

Urolog

2212.53

Fizijatar

2212.54

Fiziolog

2212.55

Fiziolog endokrinolog

2212.56

Fiziolog epidemiolog

2212.57

Fiziolog neurolog

2212.58

Fonijatar

2212.59

Hematolog

2212.60

Hirurg

2212.61

Histopatolog

2212.62

Specijalista medicinske mikrobiologije

2212.63

Specijalista higijene

222

Više medicinske i akušerske sestre

2221

Više medicinske sestre

2221.01

Viša anesteziološka medicinska sestra

2221.02

Viša medicinska sestra

2221.03

Viša pedijatrijska medicinska sestra

2221.04

Viša psihijatrijska medicinska sestra

2221.05

Glavna medicinska sestra

2222

Više akušerske sestre

2222.01

Viša ginekološko-akušerska sestra

223

Stručnjaci tradicionalne i alternativne medicine

2230

Stručnjaci tradicionalne i alternativne medicine

2230.01

Akupunkturolog

2230.02

Homeopat

224

Paramedicinsko osoblje

2240

Paramedicinsko osoblje

225

Doktori veterinarske medicine

2250

Doktori veterinarske medicine

2250.01

Veterinar

2250.02

Veterinar epidemiolog

2250.03

Veterinar patolog

2250.04

Veterinar reprodukcije i veštačkog osemenjavanja

2250.05

Veterinar specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti

2250.06

Veterinar hirurg

2250.07

Veterinarski inspektor

2250.08

Istraživač u oblasti veterinarstva

226

Ostali zdravstveni stručnjaci

2261

Stomatolozi

2261.01

Maksilofacijalni hirurg

2261.02

Oralni hirurg

2261.03

Ortodont

2261.04

Parodontolog

2261.05

Pedontolog

2261.06

Specijalista dentalne i oralne patologije s parodontologijom

2261.07

Specijalista dečije i preventivne stomatologije

2261.08

Specijalista endodoncije

2261.09

Specijalista oralne hirurgije

2261.10

Stomatolog

2261.11

Stomatolog protetičar

2262

Farmaceuti

2262.01

Apotekarski farmaceut

2262.02

Industrijski farmaceut

2262.03

Istraživač u oblasti farmacije

2262.04

Organizator kliničkih ispitivanja

2262.05

Radio-farmaceut

2262.06

Specijalista kontrole kvaliteta farmaceutskih proizvoda

2262.07

Farmaceut

2262.08

Farmaceut kozmetolog

2262.09

Farmaceut snabdevanja, prometa i nabavke lekova

2262.10

Farmaceut specijalista za lekovito bilje

2262.11

Farmaceut specijalista za farmaceutsku tehnologiju

2262.12

Farmaceut specijalista kliničke farmakologije

2262.13

Farmaceut u bolnici

2263

Stručnjaci za zdravlje na radu

2263.01

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu

2263.02

Stručnjak za zaštitu od radijacije

2263.03

Stručnjak za sanitarnu bezbednost i zdravlje na radu

2264

Fizioterapeuti

2264.01

Sportski fizioterapeut

2264.02

Fizioterapeut

2264.03

Fizioterapeut za terapiju laserom

2264.04

Fizioterapeut specijalista za gerijatriju

2264.05

Fizioterapeut specijalista za ortopediju

2264.06

Fizioterapeut specijalista za pedijatriju

2265

Dijetetičari-nutricionisti

2265.01

Medicinski dijetetičar

2265.02

Nutricionista dijetetičar

2265.03

Sportski nutricionista

2266

Audiolozi i logopedi

2266.01

Audiolog

2266.02

Logoped

2266.03

Ortofoničar

2266.04

Fonoped

2267

Optometričari i srodni

2267.01

Optometričar

2267.02

Ortoptičar

2269

Zdravstveni stručnjaci nerazvrstani na drugom mestu

2269.01

Hiropraktičar

2269.02

Mrtvozornik

2269.03

Osteopat

2269.04

Radni terapeut

2269.05

Rekreativni terapeut

2269.06

Specijalista za dermatokozmetiku

2269.07

Specijalista za medicinsku estetiku

2269.08

Specijalista za terapiju bojom - hromoterapiju

2269.09

Specijalista za terapiju muzikom - muzikoterapiju

2269.10

Terapeut specijalista za igru i pokret

23

Stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje

231

Nastavno osoblje na visokoškolskim ustanovama

2310

Nastavnici i saradnici u visokom obrazovanju

2310.01

Nastavnik u oblasti arhitekture

2310.02

Nastavnik u oblasti bibliotekarstva, arhivarstva i muzeologije

2310.03

Nastavnik u oblasti bioloških nauka

2310.04

Nastavnik u oblasti biotehničkih nauka

2310.05

Nastavnik u oblasti veterinarskih nauka

2310.06

Nastavnik u oblasti geodetskog inženjerstva

2310.07

Nastavnik u oblasti geonauka

2310.08

Nastavnik u oblasti građevinskog inženjerstva

2310.09

Nastavnik u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti

2310.10

Nastavnik u oblasti ekonomskih nauka

2310.11

Nastavnik u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva

2310.12

Nastavnik u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta

2310.13

Nastavnik u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine

2310.14

Nastavnik u oblasti istorijskih i arheoloških nauka

2310.15

Nastavnik u oblasti kulturološke nauke i komunikologije

2310.16

Nastavnik u oblasti likovnih umetnosti

2310.17

Nastavnik u oblasti matematičkih nauka

2310.18

Nastavnik u oblasti mašinskog inženjerstva

2310.19

Nastavnik u oblasti medicinskih nauka

2310.20

Nastavnik u oblasti menadžmenta i biznisa

2310.21

Nastavnik u oblasti metalurškog inženjerstva

2310.22

Nastavnik u oblasti muzike i izvođačkih umetnosti

2310.23

Nastavnik u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i zaštite na radu

2310.24

Nastavnik u oblasti nauka o umetnostima

2310.25

Nastavnik u oblasti organizacionih nauka

2310.26

Nastavnik u oblasti pedagoških nauka

2310.27

Nastavnik u oblasti političkih nauka

2310.28

Nastavnik u oblasti pravnih nauka

2310.29

Nastavnik u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna

2310.30

Nastavnik u oblasti psiholoških nauka

2310.31

Nastavnik u oblasti računarskih nauka

2310.32

Nastavnik u oblasti rehabilitacije

2310.33

Nastavnik u oblasti rudarskog inženjerstva

2310.34

Nastavnik u oblasti saobraćajnog inženjerstva

2310.35

Nastavnik u oblasti socioloških nauka

2310.36

Nastavnik u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije

2310.37

Nastavnik u oblasti stomatoloških nauka

2310.38

Nastavnik u oblasti teologije

2310.39

Nastavnik u oblasti tehnološkog inženjerstva

2310.40

Nastavnik u oblasti farmaceutskih nauka

2310.41

Nastavnik u oblasti fizičkih nauka

2310.42

Nastavnik u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta

2310.43

Nastavnik u oblasti fizičko-hemijskih nauka

2310.44

Nastavnik u oblasti filozofije

2310.45

Nastavnik u oblasti filoloških nauka

2310.46

Saradnik u oblasti arhitekture

2310.47

Saradnik u oblasti bibliotekarstva, arhivarstva i muzeologije

2310.48

Saradnik u oblasti bioloških nauka

2310.49

Saradnik u oblasti biotehničkih nauka

2310.50

Saradnik u oblasti veterinarskih nauka

2310.51

Saradnik u oblasti geonauka

2310.52

Saradnik u oblasti geodetskog inženjerstva

2310.53

Saradnik u oblasti građevinskog inženjerstva

2310.54

Saradnik u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti

2310.55

Saradnik u oblasti ekonomskih nauka

2310.56

Saradnik u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva

2310.57

Saradnik u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta

2310.58

Saradnik u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine

2310.59

Saradnik u oblasti istorijskih i arheoloških nauka

2310.60

Saradnik u oblasti kulturološke nauke i komunikologije

2310.61

Saradnik u oblasti likovnih umetnosti

2310.62

Saradnik u oblasti matematičkih nauka

2310.63

Saradnik u oblasti mašinskog inženjerstva

2310.64

Saradnik u oblasti medicinskih nauka

2310.65

Saradnik u oblasti menadžmenta i biznisa

2310.66

Saradnik u oblasti metalurškog inženjerstva

2310.67

Saradnik u oblasti muzike i izvođačkih umetnosti

2310.68

Saradnik u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i zaštite na radu

2310.69

Saradnik u oblasti nauka o umetnostima

2310.70

Saradnik u oblasti organizacionih nauka

2310.71

Saradnik u oblasti pedagoških nauka

2310.72

Saradnik u oblasti političkih nauka

2310.73

Saradnik u oblasti pravnih nauka

2310.74

Saradnik u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna

2310.75

Saradnik u oblasti psiholoških nauka

2310.76

Saradnik u oblasti računarskih nauka

2310.77

Saradnik u oblasti rehabilitacije

2310.78

Saradnik u oblasti rudarskog inženjerstva

2310.79

Saradnik u oblasti saobraćajnog inženjerstva

2310.80

Saradnik u oblasti socioloških nauka

2310.81

Saradnik u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije

2310.82

Saradnik u oblasti stomatoloških nauka

2310.83

Saradnik u oblasti teologije

2310.84

Saradnik u oblasti tehnološkog inženjerstva

2310.85

Saradnik u oblasti farmaceutskih nauka

2310.86

Saradnik u oblasti fizičkih nauka

2310.87

Saradnik u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta

2310.88

Saradnik u oblasti fizičko-hemijskih nauka

2310.89

Saradnik u oblasti filozofije

2310.90

Saradnik u oblasti filoloških nauka

2310.91

Nastavnik u oblasti geološkog inženjerstva

2310.92

Nastavnik u oblasti kriminalističkih nauka

2310.93

Nastavnik u oblasti hemijskih nauka

2310.94

Saradnik u oblasti geološkog inženjerstva

2310.95

Saradnik u oblasti kriminalističkih nauka

2310.96

Saradnik u oblasti hemijskih nauka

232

Nastavnici srednjeg stručnog obrazovanja

2320

Nastavnici stručnih predmeta i praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju

2320.01

Nastavnik arhitektonske grupe predmeta

2320.02

Nastavnik astronomije

2320.03

Nastavnik birotehničke grupe predmeta

2320.04

Nastavnik brodograđevinske grupe predmeta

2320.05

Nastavnik veterinarske grupe predmeta

2320.06

Nastavnik voćarske i vinogradarske grupe predmeta

2320.07

Nastavnik geodetske grupe predmeta

2320.08

Nastavnik geologije

2320.09

Nastavnik geofizike

2320.10

Nastavnik građevinske grupe predmeta

2320.11

Nastavnik grafičarsko-tehnološke grupe predmeta

2320.12

Nastavnik grupe predmeta bezbednosti i zdravlja na radu

2320.13

Nastavnik saobraćajne grupe predmeta

2320.14

Nastavnik grupe predmeta za bezbednost i unutrašnje poslove

2320.15

Nastavnik grupe predmeta konditorstva

2320.16

Nastavnik grupe predmeta kulinarstva

2320.17

Nastavnik grupe predmeta osnovnih i socijalnih medicinskih nauka

2320.18

Nastavnik grupe predmeta poljoprivredne mehanizacije

2320.19

Nastavnik grupe predmeta protivpožarne zaštite

2320.20

Nastavnik grupe predmeta tehnologije drveta

2320.21

Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine

2320.22

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

2320.23

Nastavnik elektronske grupe predmeta

2320.24

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta

2320.25

Nastavnik kožarsko-krznarske tehnološke grupe predmeta

2320.26

Nastavnik konfekcijsko-tehnološke grupe predmeta

2320.27

Nastavnik mašinske grupe predmeta

2320.28

Nastavnik medicinsko-biohemijske grupe predmeta

2320.29

Nastavnik mesarsko-prerađivačke grupe predmeta

2320.30

Nastavnik metalurške grupe predmeta

2320.31

Nastavnik mehaničke grupe predmeta

2320.32

Nastavnik mlinarsko-pekarske grupe predmeta

2320.33

Nastavnik obućarske i kožnogalanterijske tehnološke grupe predmeta

2320.34

Nastavnik pedagogije

2320.35

Nastavnik pravne grupe predmeta

2320.36

Nastavnik praktične nastave visokogradnje

2320.37

Nastavnik praktične nastave voćarstva i vinogradarstva

2320.38

Nastavnik praktične nastave ginekološko-opstetričke nege

2320.39

Nastavnik praktične nastave elektroenergetike

2320.40

Nastavnik praktične nastave elektromehanike

2320.41

Nastavnik praktične nastave elektronike

2320.42

Nastavnik praktične nastave završnih građevinskih radova

2320.43

Nastavnik praktične nastave zdravstvene laboratorijske tehnike

2320.44

Nastavnik praktične nastave zubne tehnike - protetike

2320.45

Nastavnik praktične nastave klasičnog baleta

2320.46

Nastavnik praktične nastave kozmetologije

2320.47

Nastavnik praktične nastave kulinarstva

2320.48

Nastavnik praktične nastave mašinske obrade metala

2320.49

Nastavnik praktične nastave montaže mašina

2320.50

Nastavnik praktične nastave niskogradnje

2320.51

Nastavnik praktične nastave opšte i specijalne nege bolesnika

2320.52

Nastavnik praktične nastave poslastičarstva

2320.53

Nastavnik praktične nastave prehrambene tehnologije

2320.54

Nastavnik praktične nastave proizvodnje i održavanja računarske tehnike

2320.55

Nastavnik praktične nastave proizvodnje obuće i kožne galanterije

2320.56

Nastavnik praktične nastave ratarstva i povrtarstva

2320.57

Nastavnik praktične nastave tekstilne tehnologije

2320.58

Nastavnik praktične nastave ugostiteljskog posluživanja

2320.59

Nastavnik praktične nastave hemijske tehnologije

2320.60

Nastavnik ratarsko-povrtarske grupe predmeta

2320.61

Nastavnik računarske grupe predmeta

2320.62

Nastavnik rudarske grupe predmeta

2320.63

Nastavnik stomatološke grupe predmeta

2320.64

Nastavnik stočarske grupe predmeta

2320.65

Nastavnik tekstilno-tehnološke grupe predmeta

2320.66

Nastavnik farmaceutske grupe predmeta

2320.67

Nastavnik hemijsko-tehnološke grupe predmeta

2320.68

Nastavnik šumarske grupe predmeta

2320.69

Nastavnik praktične nastave saobraćaja

233

Nastavnici srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja

2330

Nastavnici srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja

2330.01

Nastavnik baleta i plesa

2330.02

Nastavnik biologije

2330.03

Nastavnik bugarskog jezika

2330.04

Nastavnik geografije

2330.05

Nastavnik engleskog jezika

2330.06

Nastavnik istorije

2330.07

Nastavnik istorije književnosti

2330.08

Nastavnik italijanskog jezika

2330.09

Nastavnik japanskog jezika

2330.10

Nastavnik kineskog jezika

2330.11

Nastavnik kulturološke grupe predmeta

2330.12

Nastavnik latinskog jezika

2330.13

Nastavnik likovne grupe predmeta

2330.14

Nastavnik likovne kulture

2330.15

Nastavnik mađarskog jezika

2330.16

Nastavnik matematike

2330.17

Nastavnik muzičke grupe predmeta

2330.18

Nastavnik muzičke kulture

2330.19

Nastavnik nemačkog jezika

2330.20

Nastavnik opšte književnosti i teorije književnosti

2330.21

Nastavnik psihologije

2330.22

Nastavnik računarstva i informatike

2330.23

Nastavnik romskog jezika

2330.24

Nastavnik rumunskog jezika

2330.25

Nastavnik rusinskog jezika

2330.26

Nastavnik ruskog jezika

2330.27

Nastavnik slovačkog jezika

2330.28

Nastavnik sociologije

2330.29

Nastavnik srpskog jezika

2330.30

Nastavnik staroslovenskog jezika i književnosti

2330.31

Nastavnik fizike

2330.32

Nastavnik fizičke kulture

2330.33

Nastavnik filozofije i logike

2330.34

Nastavnik filološke grupe predmeta

2330.35

Nastavnik francuskog jezika

2330.36

Nastavnik hemije

2330.37

Nastavnik španskog jezika

2330.38

Nastavnik verske nastave

2330.39

Nastavnik građanskog vaspitanja

234

Nastavnici u osnovnom i predškolskom obrazovanju

2341

Nastavnici u osnovnom obrazovanju

2341.01

Nastavnik predmetne nastave u osnovnom obrazovanju

2341.02

Nastavnik razredne nastave

2342

Vaspitači u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

2342.01

Vaspitač predškolske dece

2342.02

Defektolog vaspitač

2342.03

Medicinska sestra vaspitač

235

Ostali stručnjaci za obrazovanje

2351

Andragozi, pedagozi i stručnjaci za sistemska pitanja obrazovanja i vaspitanja

2351.01

Andragog

2351.02

Istraživač u oblasti andragogije

2351.03

Istraživač u oblasti pedagogije

2351.04

Pedagog

2351.05

Prosvetni inspektor

2351.06

Stručnjak za vrednovanje u obrazovanju i vaspitanju

2351.07

Stručnjak za metode obrazovanja

2351.08

Stručnjak za obrazovne politike

2351.09

Stručnjak za razvoj nastavnog plana i programa (kurikuluma)

2352

Stručnjaci i nastavnici za osobe sa smetnjama u razvoju

2352.01

Defektolog

2352.02

Logopedagog

2352.03

Nastavnik za osobe sa mentalnim poremećajem

2352.04

Nastavnik za osobe sa oštećenjima vida

2352.05

Nastavnik za osobe sa oštećenjima sluha

2352.06

Nastavnik za osobe sa poremećajem glasa i govora

2352.07

Nastavnik za osobe sa poremećajima u ponašanju

2352.08

Surdopedagog

2352.09

Tiflopedagog

2353

Nastavnici jezika nerazvrstani na drugom mestu

2353.01

Nastavnik u školi stranih jezika

2354

Nastavnici muzike nerazvrstani na drugom mestu

2354.01

Nastavnik u školi muzike i pevanja

2355

Nastavnici umetnosti nerazvrstani na drugom mestu

2355.01

Nastavnik u školi baleta i plesa

2355.02

Nastavnik u školi likovne i primenjene umetnosti

2356

Instruktori informacionih tehnologija

2356.01

Nastavnik u školi računara

2359

Stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje nerazvrstani na drugom mestu

2359.01

Vaspitač u domu učenika

2359.02

Prosvetni savetnik

2359.03

Savetnik u sportu

2359.04

Specijalni pedagog

2359.05

Predavač/ispitivač za vozački ispit

2359.06

Predavač u neformalnom obrazovanju

24

Stručnjaci poslovnih usluga i administracije

241

Finansijski stručnjaci

2411

Računovodstveni stručnjaci

2411.01

Analitičar platnog prometa

2411.02

Bankarski inspektor

2411.03

Budžetski inspektor

2411.04

Devizni inspektor

2411.05

Interni revizor

2411.06

Računovodstveni planer-analitičar

2411.07

Računovođa

2411.08

Računovođa za poreze

2411.09

Računopolagač

2411.10

Finansijski kontrolor

2411.11

Finansijski revizor

2412

Finansijski i investicioni savetnici

2412.01

Poreski savetnik

2412.02

Savetnik za investicije

2412.03

Savetnik za klijente u bankarstvu

2412.04

Stručnjak za investicije i razvoj

2412.05

Stručnjak za kastodi poslove

2412.06

Finansijski i investicioni savetnik

2412.07

Finansijski savetnik

2413

Finansijski analitičari i srodni

2413.01

Analitičar za investicije

2413.02

Analitičar za obveznice

2413.03

Analitičar finansijskog poslovanja

2413.04

Analitičar cenovne i komercijalne politike

2413.05

Konsultant za hartije od vrednosti

2413.06

Kontrolor u bankarstvu

2413.07

Menadžer za rizik poslovanja sa korporativnim klijentima

2413.08

Menadžer za rizik poslovanja sa malim i srednjim preuzećima i preduzetnicima

2413.09

Menadžer za rizik poslovanja sa stanovništvom

2413.10

Menadžer za unapređenje efikasnosti upravljanja rizicima

2413.11

Specijalista za dokumentaciju u bankarstvu

2413.12

Specijalista za elektronsko bankarstvo

2413.13

Specijalista za naplatu spornih potraživanja u bankarstvu

2413.14

Specijalista za platne kartice

2413.15

Specijalista za restrukturiranje i podršku klijentima

2413.16

Specijalista za upravljanje rizicima u bankarstvu

2413.17

Specijalista za usklađenost bankarskog poslovanja

2413.18

Specijalista za faktoring

2413.19

Stručnjak za izveštavanje, analizu i modeliranje u bankarstvu

2413.20

Stručnjak za kreditni portfolio

2413.21

Stručnjak za naplatu potraživanja od pravnih lica

2413.22

Stručnjak za naplatu potraživanja od fizičkih lica

2413.23

Stručnjak za superviziju sredstava obezbeđenja

2413.24

Stručnjak za upravljanje kreditnim rizikom

2413.25

Stručnjak za upravljanje tržišnim rizikom

242

Stručnjaci administrativnog poslovanja

2421

Analitičari organizacije i upravljanja

2421.01

Analitičar za metode i organizaciju rada

2421.02

Analitičar poslovnih procesa

2421.03

Konsultant za upravljanje poslovnim procesima

2421.04

Organizator protokola

2421.05

Poslovni konsultant

2421.06

Specijalista za standarde i tehničke normative

2421.07

Stručnjak za efikasnost poslovanja

2421.08

Stručnjak za organizaciju rada

2421.09

Stručnjak za upravljanje kvalitetom

2421.10

Stručnjak za logistiku

2421.11

Stručnjak za projekte

2422

Stručnjaci za javnu politiku

2422.01

Analitičar javnih politika

2422.02

Diplomata

2422.03

Savetnik za javne politike

2423

Stručnjaci za kadrove i karijerni razvoj

2423.01

Analitičar zanimanja

2423.02

Analitičar politike zapošljavanja

2423.03

Karijerni savetnik

2423.04

Organizator kadrovskih procesa

2423.05

Savetnik za zapošljavanje

2423.06

Specijalista za kadrove

2423.07

Stručnjak za karijerno vođenje i savetovanje

2423.08

Stručnjak za razvoj ljudskih resursa

2423.09

Stručnjak za selekciju kadrova

2424

Stručnjaci za obuku i profesionalni razvoj

2424.01

Organizator obrazovanja odraslih

2424.02

Stručnjak za obuku i profesionalni razvoj kadrova

2424.03

Stručnjak za razvoj radne snage

243

Stručnjaci za prodaju, marketing i odnose s javnošću

2431

Stručnjaci za marketing i oglašavanje

2431.01

Analitičar tržišta

2431.02

Brend menadžer

2431.03

Menadžer kategorije proizvoda

2431.04

Menadžer proizvoda

2431.05

Stručnjak za marketing

2431.06

Stručnjak za oglašavanje

2431.07

Stručnjak za digitalni marketing

2432

Stručnjaci za odnose s javnošću

2432.01

Menadžer za odnose s javnošću

2432.02

Menadžer masovnih medija

2432.03

Pisac reklamnih tekstova

2432.04

Reklamni agent

2432.05

Stručnjak za odnose s javnošću

2433

Stručnjaci za prodaju tehničkih i medicinskih proizvoda (osim IKT)

2433.01

Zastupnik prodaje industrijskih proizvoda

2433.02

Zastupnik prodaje medicinskih i farmaceutskih proizvoda

2433.03

Zastupnik prodaje tehničkih proizvoda

2434

Stručnjaci za prodaju informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

2434.01

Zastupnik prodaje informaciono-komunikacionih tehnologija

2434.02

Zastupnik prodaje računara i računarske opreme

25

Stručnjaci za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

251

Analitičari i stručnjaci za razvoj softvera i aplikacija

2511

Sistem-analitičari

2511.01

Analitičar informacionog sistema

2511.02

Analitičar poslovnog sistema (IT)

2511.03

Dizajner IT sistema

2511.04

Konsultant za IKT sisteme

2511.05

Sistem-inženjer (IKT)

2511.06

Sistem-integrator (IKT)

2512

Stručnjaci za razvoj softvera

2512.01

Projektant infrastrukture za IKT

2512.02

Programer

2512.03

Programer analitičar

2512.04

Programer koder

2512.05

Projektant informacionog sistema

2512.06

Projektant softvera

2512.07

Stručnjak za arhitekturu informacionog sistema

2512.08

Stručnjak za razvoj softvera

2513

Stručnjaci za razvoj internetskih aplikacija i multimedijalnih sadržaja

2513.01

Dizajner korisničkog interfejsa

2513.02

Organizator učenja na daljinu

2513.03

Programer animacija

2513.04

Programer kompjuterskih igara

2513.05

Programer multimedija

2513.06

Projektant veb-sajta

2513.07

Stručnjak za arhitekturu veb-sajta

2513.08

Stručnjak za razvoj veb-sajta

2513.09

Stručnjak za razvoj interneta

2514

Programeri aplikacija

2514.01

Inženjer za infrastrukturu računarstva u oblaku (Cloud Computing Engineer)

2514.02

Programer aplikacija

2514.03

Programer aplikacija u Android okruženju

2514.04

Programer aplikacija u IOS okruženju

2519

Stručnjaci za razvoj softvera i aplikacija i analitičari nerazvrstani na drugom mestu

2519.01

Analitičar za osiguranje kvaliteta u IKT

2519.02

Istraživač u oblasti informacionih nauka

2519.03

Stručnjak za elektronsko bankarstvo

2519.04

Stručnjak za testiranje sistema (IKT)

2519.05

Stručnjak za testiranje softvera

252

Stručnjaci za baze podataka i mreže

2521

Dizajneri i administratori baza podataka

2521.01

Administrator baze podataka

2521.02

Administrator podataka

2521.03

Analitičar baze podataka

2521.04

Projektant baze podataka

2521.05

Stručnjak za arhitekturu baze podataka

2522

Sistem-administratori

2522.01

Administrator mreža (IKT)

2522.02

Sistem-administrator (IKT)

2523

Stručnjaci za računarske mreže

2523.01

Analitičar mreža (IKT)

2523.02

Analitičar računarskih komunikacija

2523.03

Inženjer mreža i telekomunikacija

2523.04

Stručnjak za razvoj računarske mreže

2529

Stručnjaci za baze podataka i mreže nerazvrstani na drugom mestu

2529.01

Bibliotečki informatičar

2529.02

Informatičar

2529.03

Kibernetičar

2529.04

Revizor za informaciono-komunikacione tehnologije

2529.05

Specijalista za podršku u radu sa aplikacijama

2529.06

Specijalista za sigurnosne sisteme (IKT)

2529.07

Stručnjak za bezbednost informacija (IT)

2529.08

Stručnjak za digitalnu forenziku

26

Stručnjaci za pravo, društvene nauke i kulturu

261

Pravnici

2611

Zastupnici

2611.01

Advokat

2611.02

Pravni zastupnik

2611.03

Zamenik javnog tužioca

2611.04

Zamenik pravobranioca

2612

Sudije

2612.01

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

2612.02

Sudija Ustavnog suda

2612.03

Sudija suda opšte nadležnosti

2612.04

Sudija suda posebne nadležnosti

2619

Pravnici nerazvrstani na drugom mestu

2619.01

Arbitar

2619.02

Javni beležnik (notar)

2619.03

Javni izvršitelj

2619.04

Javnobeležnički pomoćnik

2619.05

Javnobeležnički saradnik

2619.06

Posrednik

2619.07

Pravni analitičar

2619.08

Pravni savetnik

2619.09

Pravnik

2619.10

Pravobranilački pomoćnik

2619.11

Savetnik za mirno rešavanje sporova

2619.12

Sudijski pomoćnik

2619.13

Sudski veštak

2619.14

Tužilački pomoćnik

2619.15

Stručnjak za stečajni postupak

262

Bibliotekari, arhivisti i kustosi

2621

Arhivisti i kustosi

2621.01

Arheograf

2621.02

Arhivar specijalista

2621.03

Bibliotečko-arhivski konzervator

2621.04

Istoričar umetnosti

2621.05

Konzervator-restaurator kulturnih dobara

2621.06

Konzervator kulturnih dobara

2621.07

Konzervator odeće

2621.08

Kustos galerije

2621.09

Kustos muzeja

2621.10

Muzejski aranžer-dekorater

2621.11

Muzejski arhivista

2621.12

Muzejski pedagog

2621.13

Numizmatičar

2621.14

Restaurator kulturnih dobara

2621.15

Filatelist

2622

Bibliotekari, dokumentalisti i srodni

2622.01

Bibliograf

2622.02

Bibliotekar

2622.03

Bibliotekar katalogizator

2622.04

Bibliotekar klasifikator

2622.05

Bibliotekar konzervator

2622.06

Bibliotekar restaurator

2622.07

Bibliotečki instruktor

2622.08

Dokumentalista

2622.09

Dokumentalista u sportu

263

Stručnjaci društvenih nauka, verski stručnjaci i velikodostojnici

2631

Stručnjaci ekonomije

2631.01

Agroekonomista

2631.02

Ekonometričar

2631.03

Ekonomista

2631.04

Ekonomista rada

2631.05

Ekonomski analitičar

2631.06

Ekonomski savetnik

2631.07

Istraživač u oblasti ekonomije

2631.08

Savetnik za ekonomska pitanja

2631.09

Stručnjak za poslove unutrašnje trgovine

2631.10

Stručnjak za spoljnotrgovinsko poslovanje

2632

Sociolozi, arheolozi, antropolozi, geografi i srodni stručnjaci

2632.01

Antropolog

2632.02

Arheolog

2632.03

Geograf

2632.04

Etnogeograf

2632.05

Etnograf

2632.06

Etnolog

2632.07

Istraživač u oblasti geografije

2632.08

Istraživač u oblasti sociologije

2632.09

Kriminolog

2632.10

Penolog

2632.11

Socijalni patolog

2632.12

Sociolog

2632.13

Turizmolog

2633

Filozofi, istoričari i politikolozi

2633.01

Genealog

2633.02

Istoričar

2633.03

Politikolog

2633.04

Filozof

2634

Psiholozi

2634.01

Industrijski psiholog

2634.02

Istraživač u oblasti psihologije

2634.03

Klinički psiholog

2634.04

Psiholog

2634.05

Psihometričar

2634.06

Psihoterapeut

2634.07

Socijalni psiholog

2634.08

Sportski psiholog

2634.09

Školski psiholog

2635

Stručnjaci za socijalni rad i savetovanje

2635.01

Voditelj slučaja

2635.02

Savetnik za bolesti zavisnosti

2635.03

Savetnik za brak

2635.04

Savetnik za decu i omladinu

2635.05

Savetnik za žrtve porodičnog nasilja

2635.06

Savetnik za žrtve seksualnog nasilja

2635.07

Savetnik za porodicu

2635.08

Socijalni radnik

2635.09

Supervizor za socijalni rad

2636

Verski stručnjaci, velikodostojnici i teolozi

2636.01

Arhiđakon

2636.02

Arhiepiskop

2636.03

Biskup

2636.04

Vladika

2636.05

Đakon

2636.06

Episkop

2636.07

Župnik

2636.08

Iguman

2636.09

Imam

2636.10

Jerođakon

2636.11

Jeromonah

2636.12

Mitropolit

2636.13

Muftija

2636.14

Nadbiskup

2636.15

Pastor

2636.16

Patrijarh

2636.17

Rabin

2636.18

Sveštenik

2636.19

Teolog

2636.20

Hodža

264

Književnici, novinari i lingvisti

2641

Književnici i srodni

2641.01

Biograf

2641.02

Dramaturg

2641.03

Esejista

2641.04

Književni kritičar

2641.05

Književnik

2641.06

Kritičar likovnih umetnosti

2641.07

Kritičar muzičkih umetnosti

2641.08

Kritičar pozorišnih umetnosti

2641.09

Pesnik

2641.10

Pisac govora

2641.11

Pisac za interaktivne medije

2641.12

Romanopisac

2641.13

Satiričar

2641.14

Scenarista

2641.15

Filmski kritičar

2641.16

Hroničar

2642

Novinari i urednici

2642.01

Analitičar masovnih medija

2642.02

Glavni i odgovorni urednik

2642.03

Enigmata

2642.04

Izdavač

2642.05

Komentator

2642.06

Koordinator deska

2642.07

Muzički urednik

2642.08

Novinar

2642.09

Novinar dopisnik

2642.10

Novinarski reporter

2642.11

Producent vesti (radio/televizija)

2642.12

Redaktor

2642.13

Sportski novinar

2642.14

Urednik književnih izdanja

2642.15

Urednik komunikacija na društvenim mrežama

2642.16

Urednik novina

2642.17

Urednik redakcije

2642.18

Urednik rubrike

2642.19

Urednik TV programa

2642.20

Urednik u izdavačkoj delatnosti

2642.21

Urednik veb sajta

2643

Prevodioci, tumači i ostali lingvisti

2643.01

Grafolog

2643.02

Etimolog

2643.03

Inokorespondent

2643.04

Kriptolog

2643.05

Leksikograf

2643.06

Leksikolog

2643.07

Lektor

2643.08

Morfolog

2643.09

Prevodilac

2643.10

Semantičar/semasiolog

2643.11

Simultani/konsekutivni prevodilac

2643.12

Sudski tumač

2643.13

Tumač znakovnog jezika

2643.14

Filolog

2643.15

Fonolog

265

Umetnici - stvaraoci i izvođači

2651

Vizuelni umetnici

2651.01

Vajar

2651.02

Vajar primenjenih umetnosti

2651.03

Ikonopisac

2651.04

Ilustrator

2651.05

Istraživač u oblasti likovnih umetnosti

2651.06

Karikaturista

2651.07

Kolorist

2651.08

Likovni umetnik

2651.09

Likovni urednik

2651.10

Restaurator slika

2651.11

Slikar

2651.12

Slikar primenjenih umetnosti

2651.13

Umetnik na keramici

2651.14

Freskopisac

2651.15

Crtač animiranih filmova

2652

Muzičari instrumentalisti, pevači i kompozitori

2652.01

Bubnjar

2652.02

Vibrafonista

2652.03

Violinista

2652.04

Violista

2652.05

Violončelista

2652.06

Vokalni solista

2652.07

Gitarista

2652.08

Dirigent orkestra

2652.09

Dirigent hora

2652.10

Etnomuzikolog

2652.11

Klarinetista

2652.12

Kompozitor

2652.13

Kontrabasista

2652.14

Koncert majstor

2652.15

Muzikolog

2652.16

Muzičar instrumentalista

2652.17

Muzičar u noćnom klubu

2652.18

Muzički aranžer

2652.19

Muzički korepetitor

2652.20

Muzički repetitor

2652.21

Oboista

2652.22

Operski pevač

2652.23

Organista

2652.24

Orguljaš

2652.25

Pevač u noćnom klubu

2652.26

Pijanista

2652.27

Pozaunista

2652.28

Prvak opere

2652.29

Saksofonista

2652.30

Timpanista

2652.31

Trombonista

2652.32

Trompetista

2652.33

Trubač

2652.34

Tubista

2652.35

Fagotista

2652.36

Flautista

2652.37

Frulaš

2652.38

Harfista

2652.39

Hornista

2652.40

Horski pevač

2652.41

Čelista

2652.42

Čembalista

2653

Plesači i koreografi

2653.01

Baletski igrač

2653.02

Baletski koreograf

2653.03

Baletski korepetitor

2653.04

Baletski repetitor

2653.05

Igrač modernih igara

2653.06

Koreograf

2653.07

Plesni asistent

2653.08

Pomoćnik koreografa

2653.09

Prvak baleta

2653.10

Folklorni igrač

2653.11

Folklorni koreograf

2654

Filmski i pozorišni režiseri, producenti i srodni

2654.01

Asistent režije

2654.02

Voditelj knjige snimanja

2654.03

Dizajner svetla

2654.04

Direktor dokumentarnog programa

2654.05

Direktor scene

2654.06

Direktor filma

2654.07

Direktor fotografije

2654.08

Majstor lutkar

2654.09

Majstor scene

2654.10

Muzički producent

2654.11

Organizator programa/emisije

2654.12

Pozorišni producent

2654.13

Pozorišni reditelj

2654.14

Pomoćnik scenografa

2654.15

Producent audio-video izdanja

2654.16

Producent radija/televizije

2654.17

Realizator programa radija i televizije

2654.18

Reditelj opere

2654.19

Reditelj radio-emisija

2654.20

Reditelj fotografije

2654.21

Scenograf

2654.22

Scenograf lutkar

2654.23

Tehnički direktor za radio/televiziju

2654.24

Filmski i televizijski montažer

2654.25

Filmski i televizijski reditelj

2654.26

Filmski producent

2655

Glumci

2655.01

Glumac

2655.02

Glumac imitator

2655.03

Glumac komičar

2655.04

Glumac pripovedač (narator)

2655.05

Pantomimičar

2656

Spikeri na radiju, televiziji i drugim medijima

2656.01

Voditelj estradnog programa

2656.02

Voditelj javnih manifestacija

2656.03

Voditelj radio i TV emisija

2656.04

Najavljivač programa (konferansije)

2656.05

Reporter za vremensku prognozu

2656.06

Spiker

2656.07

Spiker na radiju

2656.08

Spiker na televiziji

2656.09

Sportski reporter

2659

Umetnici i izvođači nerazvrstani na drugom mestu

2659.01

Akrobata

2659.02

Artista na trapezu/žici

2659.03

Ventrilokvista/trbuhozborac

2659.04

Vođa/član muzičke grupe

2659.05

Disk džokej

2659.06

Estradni imitator

2659.07

Estradni muzičar

2659.08

Žongler

2659.09

Igrač u noćnom klubu

2659.10

Iluzionista

2659.11

Kapelnik

2659.12

Klovn

2659.13

Lutkar

2659.14

Mađioničar

2659.16

Parodičar

2659.17

Stendap komičar

2659.18

Step igrač

2659.19

Ulični pevač

2659.20

Ulični svirač

2659.21

Hipnotizer

2659.22

Cirkuski dreser divljih životinja

3

TEHNIČARI I SARADNICI STRUČNJAKA

31

Saradnici i tehničari u oblasti prirodnih i tehničkih nauka

311

Saradnici i tehničari u oblasti fizike, hemije i tehničkih nauka

3111

Saradnici i tehničari u oblasti fizike i hemije

3111.01

Astronomski tehničar

3111.02

Geološki tehničar

3111.03

Geofizički tehničar

3111.04

Meteorološki tehničar

3111.05

Geološki tehničar geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja

3111.06

Prehrambeni fizičko-hemijski laborant

3111.07

Fizički tehničar

3111.08

Hemijski tehničar

3111.09

Hemijsko-tehnološki tehničar

3111.10

Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina

3112

Saradnici i tehničari u građevinarstvu, arhitekturi, urbanizmu i geodeziji

3112.01

Arhitektonski tehničar

3112.02

Geodetski tehničar

3112.03

Geometar

3112.04

Građevinski kalkulant

3112.05

Građevinski tehničar

3112.06

Građevinski tehničar za mehaniku tla

3112.07

Građevinski tehničar za proračune i planove

3112.08

Tehničar visokogradnje

3112.09

Tehničar građevinskih osnovnih radova

3112.10

Tehničar za prostorno planiranje

3112.11

Tehničar niskogradnje

3112.12

Tehničar hidrogradnje

3112.13

Urbanistički tehničar

3112.14

Fotogrametrijski tehničar

3113

Saradnici i tehničari u elektrotehnici

3113.01

Elektroenergetičar

3113.02

Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja

3113.03

Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja

3113.04

Elektromonterski operater instalacije i opreme

3113.05

Elektromonterski tehničar električnih mreža

3113.06

Elektromonterski tehničar specijalista električnih postrojenja

3113.07

Elektrotehničar

3113.08

Elektrotehničar za energetsku rasvetu

3113.09

Elektrotehničar konstruisanja električnih delova

3113.10

Elektrotehničar održavanja aparata za domaćinstvo

3113.11

Elektrotehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova

3113.12

Elektrotehničar održavanja opreme građevinskih, industrijskih i lučkih dizalica

3113.13

Elektrotehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina

3113.14

Elektrotehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila

3113.15

Elektrotehničar održavanja opreme liftova, žičara i elevatora

3113.16

Elektrotehničar održavanja opreme plovila

3113.17

Elektrotehničar održavanja opreme proizvodnih mašina i pogona

3113.18

Elektrotehničar proizvodnje mašina i opreme

3113.19

Elektrotehničar proizvodnje uređaja za domaćinstvo

3113.20

Operater eksploatacije i održavanja železničke elektroenergetske opreme

3113.21

Tehničar prenosa električne energije

3114

Saradnici i tehničari u elektronici

3114.01

Operater održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja

3114.02

Operater održavanja fono-uređaja i video studija

3114.03

Operativni konstruktor energetsko-elektronskih uređaja

3114.04

Tehničar elektronike

3114.05

Tehničar elektronike za merne instrumente i sklopove

3114.06

Tehničar elektronike za poluprovodnike

3114.07

Tehničar elektronike za proračune

3114.08

Tehničar elektronike za računarski hardver

3114.09

Tehničar mehatronike

3114.10

Tehničar održavanja računarske opreme

3115

Saradnici i tehničari u mašinstvu

3115.01

Mašinski tehničar

3115.02

Mašinski tehničar brodogradnje

3115.03

Mašinski tehničar za održavanje vazduhoplova

3115.04

Planer obrade metala

3115.05

Tehničar aeronautike

3115.06

Tehničar gradnje plovila

3115.07

Tehničar za gasne instalacije

3115.08

Tehničar zavarivanja

3115.09

Tehničar konstruisanja alata i pribora

3115.10

Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata

3115.11

Tehničar konstruisanja metalnih konstrukcija

3115.12

Tehničar konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje

3115.13

Tehničar kontrole kvaliteta mašinskih materijala

3115.14

Tehničar laboratorijskog ispitivanja i merenja metalnih materijala

3115.15

Tehničar obrade metala deformisanjem i odvajanjem

3115.16

Tehničar obrade metala rezanjem

3115.17

Tehničar poljoprivredne mehanizacije

3115.18

Tehničar proizvodnje i održavanja alatnih mašina

3115.19

Tehničar proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja

3115.20

Tehničar proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike

3115.21

Tehničar proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije

3115.22

Tehničar proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja

3115.23

Tehničar proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja

3115.24

Tehničar proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike

3116

Saradnici i tehničari hemijskih tehnologija (osim procesnih tehničara)

3116.01

Grafički laborant

3116.02

Grafički tehničar

3116.03

Gumarski tehničar

3116.04

Drvnoindustrijski tehničar

3116.05

Kožarski tehničar

3116.06

Laborant za ispitivanje građevinskog materijala

3116.07

Laborant u prehrambenoj proizvodnji

3116.08

Prehrambeni tehničar

3116.09

Sladar

3116.10

Tekstilski tehničar

3116.11

Tehničar proizvodnje građevinskog materijala

3116.12

Hemijsko-tehnološki laborant

3116.13

Hemijski laborant

3117

Saradnici i tehničari u rudarstvu i metalurgiji

3117.01

Metalurški laborant

3117.02

Metalurški tehničar

3117.03

Metalurški tehničar analitičar

3117.04

Metalurški tehničar eksploatacije

3117.05

Metalurški tehničar za odlivke

3117.06

Metalurški tehničar za radioaktivne minerale

3117.07

Rudarski dispečer

3117.08

Rudarski inspektor

3117.09

Rudarski tehničar

3117.10

Rudarski tehničar površinske eksploatacije

3117.11

Rudarski tehničar podzemne eksploatacije

3117.12

Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina

3117.13

Tehničar istraživanja mineralnih sirovina

3117.14

Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa

3117.15

Tehničar proizvodnje plemenitih metala

3118

Tehnički crtači

3118.01

Elektrotehnički crtač

3118.02

Kartografski crtač

3118.03

Mašinski tehnički crtač

3118.04

Tehnički ilustrator

3118.05

Tehnički crtač

3118.06

Tehnički crtač u građevinarstvu

3119

Saradnici i tehničari u kopnenom saobraćaju i tehničkim naukama nerazvrstani na drugom mestu

3119.02

Vatrogasni istražitelj

3119.03

Inspektor zaštite od požara

3119.04

Laborant forenzičar

3119.05

Specijalista za prevenciju od požara

3119.06

Tehničar drumskog saobraćaja

3119.07

Tehničar železničkog saobraćaja

3119.08

Tehničar za industrijske projekte

3119.09

Tehničar bezbednosti i zdravlja na radu

3119.10

Tehničar robotike

3119.11

Tehničar utroška materijala

3119.12

Kontrolor tehničkog pregleda vozila

312

Nadzornici u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu

3121

Nadzornici rudnika

3121.01

Nadzornik u kamenolomu

3121.02

Nadzornik u rudniku

3121.03

Rudarski nadzornik površinske eksploatacije

3121.04

Rudarski nadzornik podzemne eksploatacije

3121.05

Rudarski nadzornik prerade mineralne sirovine

3122

Nadzornici proizvodnje u prerađivačkoj industriji

3122.01

Nadzornik za završnu obradu proizvoda

3122.02

Nadzornik proizvodne linije

3122.03

Nadzornik energetskih sistema i postrojenja

3122.04

Poslovođa održavanja mašina/postrojenja

3122.05

Poslovođa proizvodnje

3123

Građevinski nadzornici

3123.01

Nadzornik za građevinsku mehanizaciju

3123.02

Nadzornik instalaterskih i završnih građevinskih radova

3123.03

Nadzornik u visokogradnji

3123.04

Poslovođa gradilišta

3123.05

Nadzornik u niskogradnji

313

Tehničari kontrole procesa - procesni tehničari

3131

Operateri postrojenja za proizvodnju energije

3131.01

Dispečer elektroenergetske stanice

3131.02

Elektroenergetski operater

3131.03

Elektroenergetski operater eksploatacije i održavanja

3131.04

Mašinista termocentrale

3131.05

Operater agregata

3131.06

Operater generatorske stanice

3131.07

Operater za trafo-stanice

3131.08

Operater postrojenja za distribuciju energije

3131.09

Operater postrojenja za solarnu energiju

3131.10

Operater proizvodnje električne energije iz prirodnog gasa

3131.11

Operater stanice za proizvodnju energije

3131.12

Operater termoenergetskih postrojenja

3131.13

Operater turbine za proizvodnju električne energije

3131.14

Operater hidroenergetskih postrojenja

3131.15

Pogonski energetičar

3131.16

Turbomašinista

3132

Operateri peći za spaljivanje otpada i operateri prerade vode

3132.01

Mašinista reni bunara

3132.02

Mašinista hidrauličnih postrojenja

3132.03

Operater bazena za prečišćavanje vode

3132.04

Operater kanalizacionog postrojenja

3132.05

Operater peći za spaljivanje otpada

3132.06

Operater prerade otpadnih voda

3132.07

Operater rezervoara za vodu

3132.08

Operater u hidrostanici

3132.09

Operater uređaja za prečišćavanje otpadnih voda

3132.10

Operater uređaja za prečišćavanje vode

3132.11

Operater uređaja za filtriranje vode

3132.12

Operater hidrofora

3132.13

Operater crpne stanice

3133

Kontrolori hemijskih postrojenja i procesa

3133.01

Kontrolor završnih proizvoda u namenskoj industriji

3133.02

Kontrolor operacije delova u namenskoj industriji

3133.03

Kontrolor procesa polimerizacije

3133.04

Kontrolor procesa proizvodnje žestokih pića

3133.05

Kontrolor procesa proizvodnje mineralnih voda

3133.06

Kontrolor procesa sterilizacije u hemijskoj proizvodnji

3133.07

Kontrolor procesa u proizvodnji koksa

3133.08

Kontrolor u proizvodnji građevinskog materijala

3133.09

Kontrolor hemijskih procesa

3133.10

Operater za hemijsko filtriranje i odvajanje

3133.11

Operater obrade radioaktivnog otpada

3133.12

Operater postrojenja za tretman hemijskom toplotom

3133.13

Operater proizvodnje bezalkoholnih pića

3133.14

Operater proizvodnje vina

3133.15

Operater proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina

3133.16

Operater u cementari

3133.17

Tehničar konditorske proizvodnje

3133.18

Tehničar mlevenja žitarica

3133.19

Tehničar prerade voća i povrća

3133.20

Tehničar prerade duvana

3133.21

Tehničar prerade mesa i ribe

3133.22

Tehničar prerade mleka

3133.23

Tehničar proizvodnje i prerade skroba

3133.24

Tehničar proizvodnje piva

3133.25

Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti

3133.26

Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina

3133.27

Tehničar proizvodnje šećera

3134

Operateri postrojenja za rafinisanje nafte i prirodnog gasa

3134.01

Destilater nafte i prirodnog gasa

3134.02

Operater blendera za preradu nafte i prirodnog gasa

3134.03

Operater gasnih postrojenja

3134.04

Operater parafinskih postrojenja

3134.05

Operater petroleumskih postrojenja

3134.06

Petrohemijski operater

3134.07

Procesni tehničar u rafineriji nafte

3135

Kontrolori metalurških procesa

3135.01

Operater stanice za centralnu kontrolu metalurških procesa

3135.02

Operater visokih peći

3135.03

Tehničar galvanizacije

3135.04

Tehničar proizvodnje kablova i provodnika

3135.05

Tehničar proizvodnje odlivaka

3135.06

Tehničar proizvodnje čelika

3135.07

Tehničar termičke obrade metala

3139

Kontrolori procesa nerazvrstani na drugom mestu

3139.01

Kontrolor industrijskih robota

3139.02

Metalofarbarski kontrolor

3139.03

Operater za proizvodnju celuloze i papira

3139.04

Operater na linijama za automatsku proizvodnju

3139.05

Tehničar drvoprerađivačke tehnologije

3139.06

Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike

3139.07

Tehničar reciklaže

314

Saradnici i tehničari u biološkim naukama i srodna zanimanja (osim medicinskih)

3141

Saradnici i tehničari u biološkim naukama (osim medicinskih)

3141.01

Bakteriološki tehničar

3141.02

Biološki tehničar

3141.03

Biofizički tehničar

3141.04

Biohemijski tehničar

3141.05

Botanički tehničar

3141.06

Genetički tehničar

3141.07

Ekološki tehničar

3141.08

Laborant biologije

3141.09

Prehrambeni mikrobiološki laborant

3141.10

Tehničar za kulturu tkiva

3141.11

Tehničar za mikrobiologiju

3141.12

Tehničar zoologije

3141.13

Farmakološki tehničar

3142

Saradnici i tehničari u poljoprivredi

3142.01

Agronomski tehničar

3142.02

Voćarsko-vinogradarski laborant

3142.03

Tehničar za voćarstvo-vinogradarstvo

3142.04

Tehničar za živinarstvo

3142.05

Tehničar za ratarstvo-povrtarstvo

3142.06

Tehničar za cvećarstvo-vrtlarstvo

3142.07

Tehničar zaštite bilja

3142.08

Tehničar mlekarstva

3142.09

Tehničar poljoprivrednih melioracija

3142.10

Tehničar stočarstva

3142.11

Tehničar hortikulture

3143

Saradnici i tehničari u šumarstvu

3143.01

Tehničar arborikulture

3143.02

Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela

3143.03

Tehničar uzgoja šuma

3143.04

Čuvar šuma

3143.05

Šumarski tehničar

315

Kontrolori i tehničari brodskog i avio-saobraćaja

3151

Brodski tehničari

3151.01

Brodomašinski tehničar

3151.02

Brodski mehaničar motorista

3151.04

Mašinista plovidbe

3151.05

Upravnik unutrašnje plovidbe

3152

Brodski oficiri palube i navigatori

3152.01

Zapovednik broda

3152.02

Zapovednik broda unutrašnje plovidbe

3152.03

Kapetan broda

3152.04

Kapetan brodske prevodnice

3152.05

Kapetan jahte

3152.06

Kormilar

3152.07

Lučki kapetan

3152.08

Lučki tehničar

3152.09

Nautičar

3152.10

Nautičar unutrašnje plovidbe

3152.11

Nautički tehničar

3152.12

Oficir brodske mašine

3152.13

Oficir brodske palube

3152.14

Pilot glisera

3152.15

Podoficir brodske mašine

3152.16

Podoficir brodske palube

3153

Piloti aviona i srodna zanimanja

3153.01

Inženjer leta

3153.02

Inspektor letačke operative i letačkog osoblja

3153.03

Instruktor letenja

3153.04

Kapetan aviona

3153.05

Navigator letenja

3153.06

Organizator letačke operative

3153.07

Pilot aviona

3153.08

Pilot privredne avijacije

3153.09

Pilot helikoptera

3153.10

Probni pilot

3153.11

Operater bespilotnog vazduhoplova

3154

Kontrolori letenja

3154.01

Kontrolor vazdušnog saobraćaja

3155

Tehničari elektronike za bezbednost avio-saobraćaja

3155.01

Operater opreme za skeniranje prtljaga

3155.02

Tehničar bezbednosti avio-saobraćaja

32

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

321

Medicinski i farmaceutski tehničari

3211

Tehničari za terapeutsku opremu i medicinska snimanja

3211.01

Rendgenski tehničar

3211.02

Terapeut za medicinska zračenja

3211.03

Tehničar za magnetnu rezonancu

3211.04

Tehničar nuklearne medicine

3211.05

Tehničar radiografije

3211.06

Tehničar sonografije

3211.07

Viši radiološki tehničar

3212

Tehničari medicinske laboratorije

3212.01

Biohemijsko-zdravstveni analitičar

3212.02

Biohemijsko-zdravstveni laborant

3212.03

Laboratorijski tehničar za patologiju

3212.04

Medicinsko-laboratorijski tehničar

3212.05

Mikrobiološki laborant

3212.06

Tehničar za banku krvi

3212.07

Tehničar serologije

3212.08

Fiziološki tehničar

3212.09

Hematološki tehničar

3212.10

Citološki tehničar

3213

Farmaceutski tehničari

3213.01

Tehničar farmaceutske proizvodnje

3213.02

Farmaceutski laborant

3213.03

Farmaceutski tehničar

3213.04

Farmaceutski tehničar obrade podataka o lekovima

3213.05

Farmaceutski tehničar prometa robe

3214

Medicinski i zubni protetičari

3214.01

Zubni tehničar

3214.02

Zubni tehničar specijalista fiksne protetike

3214.03

Medicinski protetičar

3214.04

Operater izrade ortopedskih pomagala

3214.05

Ortodontist

3214.06

Protetičar za gornje ekstremitete

322

Medicinske sestre i babice

3221

Medicinske sestre

3221.01

Dermatološka sestra

3221.02

Medicinska sestra

3221.03

Medicinska sestra za kućnu pomoć i negu

3221.04

Medicinska sestra instrumentarka

3221.05

Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite

3221.06

Medicinska sestra stacionarne zdravstvene zaštite

3221.07

Medicinska sestra u kardiovaskularno-pulmološkoj dijagnostici

3221.08

Medicinska sestra u transfuziologiji

3221.09

Medicinsko-pedagoška sestra

3221.10

Pedijatrijska medicinska sestra

3221.11

Psihijatrijska medicinska sestra

3222

Babice

3222.01

Akušerska medicinska sestra

323

Tehničari tradicionalne i alternativne medicine

3230

Tehničari tradicionalne i alternativne medicine

3230.01

Bioenergetičar

3230.02

Vidar/iscelitelj

3230.03

Joga terapeut

3230.04

Naturopat

3230.05

Tehničar za akunpukturu

3230.06

Tehničar specijalista homeopatije

3230.07

Travar

324

Veterinarski tehničari i pomoćnici

3240

Veterinarski tehničari i pomoćnici

3240.01

Veterinarski tehničar

3240.02

Veterinarski tehničar za vakcinaciju

3240.03

Veterinarski tehničar za veštačko osemenjavanje

325

Ostali zdravstveni tehničari

3251

Stomatološke sestre/tehničari

3251.01

Zubarski tehničar profilaktičar

3251.02

Zubni terapeut

3251.03

Zubni tehničar laborant

3251.04

Zubni higijeničar

3251.05

Stomatološka sestra

3252

Medicinski tehničari za zdravstvene informacije i kartoteku

3252.01

Medicinski kartotekar

3253

Patronažne sestre/tehničari

3253.01

Zdravstveni medijator

3253.02

Patronažna babica

3253.03

Patronažna sestra/tehničar

3254

Optičari

3254.01

Operater za optičke elemente

3254.02

Optičar

3254.03

Optičar za kontaktna sočiva

3254.04

Tehničar obrade optičkih elemenata

3255

Fizioterapeutski tehničari i saradnici

3255.01

Balneoterapeut

3255.02

Elektroterapeut

3255.03

Maser

3255.04

Sportski maser

3255.05

Tehničar akupresure

3255.06

Tehničar fizikalne rehabilitacije

3255.07

Fizioterapeutski tehničar

3255.08

Hidroterapeut

3256

Medicinski pomoćnici

3257

Inspektori i saradnici za zaštitu životne sredine i zdravlje na radu

3257.01

Inspektor za bezbednost i zdravlje na radu

3257.02

Inspektor za bezbednost proizvoda

3257.03

Kontrolor za bezbednost i kvalitet hrane

3257.04

Inspektor za kontrolu zagađenja životne sredine

3257.05

Sanitarni inspektor

3257.06

Sanitarni tehničar

3257.07

Tehničar za zaštitu životne sredine

3258

Tehničari u hitnoj pomoći i srodni radnici

3258.01

Medicinska sestra/tehničar u hitnoj pomoći

3259

Zdravstveni tehničari i saradnici nerazvrstani na drugom mestu

3259.01

Anesteziološki tehničar

3259.02

Kozmetički tehničar

3259.03

Medicinski gipsar

3259.04

Operater audiometrijske opreme

3259.05

Operater elektroencefalografske opreme

3259.06

Operater elektrokardiografske opreme

3259.07

Tehničar za respiratornu terapiju

33

Saradnici poslovnih usluga i administracije

331

Saradnici u oblasti finansija i matematike

3311

Finansijski dileri i brokeri

3311.01

Broker za akcije

3311.02

Broker za strane valute

3311.03

Broker za hartije od vrednosti

3311.04

Diler za strane valute

3311.05

Referent kastodi poslova

3311.06

Finansijski referent

3312

Saradnici za kreditne poslove i zajmove

3312.01

Kreditni službenik

3312.02

Referent štednje i kreditiranja

3312.03

Službenik za hipotekarne kredite

3313

Saradnici računovodstva i knjigovodstva

3313.01

Knjigovodstveni referent

3313.02

Knjigovođa

3313.03

Knjigovođa analitičar

3313.04

Knjigovođa bilansista

3313.05

Knjigovođa glavne knjige

3313.06

Knjigovođa kontista

3313.07

Knjigovođa likvidator

3313.08

Kontista

3313.09

Obračunski referent

3313.10

Preuzimač rizika osiguranja

3313.11

Računovodstveni referent

3314

Saradnici u statistici, matematici i aktuarstvu

3315

Procenitelji vrednosti i procenitelji štete

3315.01

Kontrolor potraživanja

3315.02

Procenitelj vrednosti

3315.03

Procenitelj vrednosti nekretnina

3315.04

Procenitelj osiguranja

3315.05

Procenitelj potraživanja

3315.06

Procenitelj štete

3315.07

Referent potraživanja

332

Posrednici u trgovini i osiguranju

3321

Zastupnici osiguranja

3321.01

Agent osiguranja

3322

Komercijalni i trgovinski zastupnici

3322.01

Agent komercijalne prodaje

3322.02

Komercijalista

3322.03

Referent prodaje

3322.04

Savetnik za usluge servisa nakon prodaje

3322.05

Trgovinski zastupnik

3322.06

Trgovinski predstavnik

3323

Nabavljači

3323.01

Ekonom

3323.02

Nabavljač na veliko/malo

3323.03

Referent nabavke

3323.04

Referent snadbevanja

3323.05

Snabdevač robom na veliko/malo

3323.06

Službenik za javne nabavke

3324

Trgovinski posrednici

3324.01

Posrednik za trgovinu robom

3324.02

Posrednik za špeditersku trgovinu

333

Agenti poslovnih usluga

3331

Špediteri i agenti za kliring

3331.01

Agent za kliring

3331.02

Agent za špediciju

3331.03

Carinski agent

3332

Organizatori konferencija i događaja

3332.01

Organizator venčanja

3332.02

Organizator događaja (event planner)

3332.03

Organizator konferencija

3333

Posrednici u zapošljavanju

3333.01

Posrednik u zapošljavanju

3334

Agenti za nekretnine

3334.01

Agent za nekretnine

3339

Agenti poslovnih usluga nerazvrstani na drugom mestu

3339.01

Agent za estradne umetnike

3339.02

Agent za patente i standarde

3339.03

Agent prodaje propagandnog prostora - reklama

3339.04

Voditelj aukcije

3339.05

Pozorišni posrednik/agent

3339.06

Sportski agent

334

Administrativni i specijalizovani sekretari

3341

Šefovi administrativnih poslova

3341.01

Kontrolor unosa podataka

3341.02

Šef administrativnog osoblja

3341.04

Šef službenika za unos i obradu podataka

3341.05

Šef magacinskog poslovanja

3341.06

Šef recepcije

3342

Sekretari za pravne poslove

3342.01

Upravni tehničar

3343

Administrativni i izvršni sekretari

3343.01

Administrativni sekretar

3343.02

Asistent za korespondenciju

3343.03

Zapisničar

3343.04

Poslovni sekretar

3343.05

Projektni asistent

3343.06

Tehnički sekretar

3344

Sekretari za medicinske poslove

335

Carinski, poreski inspektori i srodni referenti

3351

Carinici i pogranični inspektori

3351.01

Pogranični inspektor

3351.02

Referent za kontrolu pasoša

3351.03

Službenik za imigraciona pitanja

3351.04

Carinik

3351.05

Carinski inspektor

3351.06

Carinski referent

3352

Službenici za poreze i akcize

3352.01

Poreski izvršitelj

3352.02

Poreski inspektor

3352.03

Poreski kontrolor

3352.04

Poreski službenik

3352.05

Referent za akcize

3353

Referenti socijalnog osiguranja

3353.01

Referent za socijalno osiguranje

3354

Referenti za izdavanje dozvola i isprava

3354.01

Katastarski referent

3354.02

Matičar

3354.03

Referent za izdavanje građevinskih dozvola

3354.04

Referent za izdavanje licenci

3354.05

Referent za izdavanje pasoša

3354.06

Referent za izdavanje poslovnih dozvola

3354.07

Referent za patente i standarde

3354.08

Referent za registraciju vozila

3355

Policijski inspektori i detektivi

3355.01

Detektiv

3355.02

Islednik u policiji

3355.03

Kriminalistički inspektor

3355.04

Policijski inspektor

3355.05

Policijski istražitelj

3359

Carinski, poreski i srodni službenici nerazvrstani na drugom mestu

3359.01

Diplomatski kurir

3359.02

Inspektor za kontrolu zarada

3359.03

Inspektor za kontrolu težine i mere

3359.04

Inspektor za kontrolu cena

3359.05

Inspektor za ribarstvo

3359.06

Inspektor za šumarstvo

3359.07

Komunalni inspektor

3359.08

Lovni inspektor

3359.09

Otpravnik poslova u ambasadi

3359.10

Poljoprivredni inspektor

3359.11

Referent za evidenciju vojnih obveznika

3359.12

Referent za takse

3359.13

Tržišni inspektor

3359.14

Trgovinski kontrolor

3359.15

Turistički inspektor

3359.16

Vodni inspektor

3359.17

Fitosanitarni inspektor

3359.18

Inspektor rada

3359.19

Inspektor socijalne zaštite

3359.20

Sportski inspektor

34

Saradnici u oblasti prava, socijalnog rada, sporta, kulture i vera

341

Saradnici u oblasti prava, socijalnog rada i vera

3411

Saradnici u oblasti prava i srodni

3411.01

Pomoćnik javnog izvršitelja

3411.02

Referent za normativno-pravne poslove

3411.03

Referent za prenos vlasništva

3411.04

Sudski referent

3412

Saradnici u oblasti socijalnog rada

3412.01

Instruktor za životne veštine

3412.02

Koordinator sigurne ženske kuće

3412.03

Omladinski radnik

3412.05

Negovatelj dece bez roditeljskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju

3412.06

Radni asistent za osobe sa invaliditetom

3413

Bogoslovi i srodni

3413.01

Bogoslov

3413.02

Kaluđer

3413.03

Monah

3413.04

Propovednik

3413.05

Redovnik

3413.06

Fratar

3413.07

Časna sestra

342

Sportski i fitnes radnici

3421

Sportisti

3421.01

Atletičar

3421.02

Biciklista

3421.03

Bokser

3421.04

Vazduhoplovni sportista

3421.05

Vaterpolista

3421.06

Veslač

3421.07

Gimnastičar

3421.08

Kajakaš/kanuista

3421.09

Karatista

3421.10

Kik-bokser

3421.11

Košarkaš

3421.12

Kuglaš

3421.13

Odbojkaš

3421.14

Planinar

3421.15

Plivač

3421.16

Profesionalni sportista

3421.17

Rvač

3421.18

Rukometaš

3421.19

Stonoteniser

3421.20

Strelac

3421.21

Tekvondista

3421.22

Teniser

3421.23

Fudbaler

3421.24

Džudista

3421.25

Šahista

3422

Sportski treneri, instruktori, sudije i srodni

3422.01

Instruktor u sportu

3422.02

Organizator sportskog poslovanja

3422.05

Sportski propagandista

3422.06

Sudija u sportu

3422.07

Trener za atletiku

3422.08

Trener za vaterpolo

3422.09

Trener za veslanje

3422.10

Trener za kajak/kanu

3422.11

Trener za košarku

3422.12

Trener za odbojku

3422.13

Trener za plivanje

3422.14

Trener za rvanje

3422.15

Trener za rukomet

3422.16

Trener za streljaštvo

3422.17

Trener za tekvondo

3422.18

Trener za tenis

3422.19

Trener za fudbal

3422.21

Trener u sportu

3423

Instruktori fitnesa i rekreacije i voditelji sportskih aktivnosti

3423.02

Instruktor aerobika

3423.03

Instruktor alpinizma

3423.04

Instruktor jahanja

3423.05

Instruktor jedrenja

3423.06

Instruktor jedriličarstva

3423.07

Instruktor joge

3423.08

Instruktor klizanja

3423.09

Instruktor lova

3423.10

Instruktor mauntibajkinga

3423.11

Instruktor orijentiringa

3423.12

Instruktor padobranstva

3423.13

Instruktor paraglajdinga

3423.14

Instruktor plesa

3423.15

Instruktor plivanja

3423.16

Instruktor raftinga

3423.17

Instruktor rekreacije

3423.18

Instruktor ribolova

3423.19

Instruktor ronjenja

3423.20

Instruktor skijanja

3423.21

Instruktor slobodnog padanja

3423.22

Instruktor speleologije

3423.23

Organizator rekreacije u sportu

3423.25

Sportski vodič

3423.26

Sportski spasilac

3423.27

Trener rekreativaca

3423.28

Instruktor fitnesa

343

Saradnici u oblasti umetnosti, kulture i kulinarstva

3431

Fotografi

3431.01

Aero-fotograf

3431.02

Industrijski fotograf

3431.03

Komercijalni fotograf

3431.04

Mikrofotograf

3431.05

Reprofotograf

3431.06

Fotograf

3431.07

Fotograf za naučne časopise i istraživanja

3431.08

Fotograf ilustrator

3431.09

Foto-reporter

3432

Dizajneri enterijera i dekorateri

3432.01

Dekorater enterijera

3432.02

Dekorater izloga

3432.03

Dekorater-aranžer

3432.04

Scenski dekorater

3432.05

Tehnički dizajner ambalaže

3432.06

Tehnički dizajner grafike

3432.07

Tehnički dizajner enterijera

3432.08

Tehnički dizajner industrijskih proizvoda

3432.09

Tehnički dizajner tekstila

3432.10

Trgovinski aranžer

3432.11

Filmski dekorater

3433

Galerijski, bibliotečki, arhivski i muzejski tehničari

3433.01

Arhivarski tehničar

3433.02

Bibliotekarski tehničar

3433.03

Galerijski tehničar

3433.04

Knjižničar

3433.05

Muzejski tehničar

3433.06

Preparator životinja

3433.07

Preparator kulturnih dobara

3433.08

Reparator

3434

Glavni kuvari

3434.01

Glavni kuvar

3434.02

Glavni kuvar za pripremu kolača i slatkih peciva

3434.03

Glavni kuvar za pripremu sosova

3434.04

Šef kuhinje

3435

Scenski saradnici, izvođači i ostali nerazvrstani na drugom mestu

3435.01

Inspicijent pozornice

3435.02

Kaskader/dubler

3435.03

Koordinator radio-televizijskog programa

3435.05

Menadžer radiodifuzne produkcije

3435.06

Modelar scenskih kostima

3435.07

Modelar scenske obuće

3435.08

Piker

3435.09

Pozorišni kostimograf

3435.10

Pozorišni tehničar

3435.11

Pozorišni šaptač (sufler)

3435.12

Rekviziter

3435.13

Rukovalac uređajima pokretne pozornice

3435.14

Statista

3435.15

Studijski masker

3435.16

Scenski masker-vlasuljar

3435.17

Scenski rasvetljivač

3435.18

Tehničar za specijalne efekte

3435.19

Tehničar rasvete

3435.20

Tehnički organizator orkestra

3435.21

Tehnički pomoćnik majstora svetla

3435.22

Tehnički pomoćnik režisera

3435.23

Tehnički pomoćnik scenografa

3435.24

Tehnički producent estradno-revijalnog programa

3435.25

Tehnički producent prenosa i snimanja javnih koncerata

3435.26

Tehnički scenarista opere i baleta

3435.27

Šminker pozorišni/scenski

35

Tehničari za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i korisničku podršku

351

Tehničari za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

3511

Operateri IKT

3511.01

Instalater softvera

3511.02

Operater periferne računarske opreme

3511.03

Operater printera

3511.04

Računarski operater

3512

Tehničari IKT za korisničku podršku

3512.01

Asistent za analizu računarskog sistema

3512.02

Asistent za komunikacione sisteme

3512.03

Asistent za korisničku podršku

3512.04

Asistent za računarske baze podataka

3512.05

Asistent za računarsko programiranje

3512.06

Produkcioni tehničar IT sistema

3512.07

Tehničar za održavanje softvera

3512.08

Tehničar za programiranje

3512.09

Help desk tehničar

3513

Tehničari za računarske mreže i sisteme

3513.01

Tehničar za računarske komunikacije

3513.02

Tehničar za računarske mreže

3514

Veb-tehničari

3514.01

Administrator sajta

3514.02

Veb-tehničar

3514.03

Veb-master

352

Tehničari telekomunikacija i emitovanja

3521

Tehničari emitovanja i audio-vizuelne tehnike

3521.01

Audio-vizuelni operater

3521.02

Kamerman

3521.03

Operater terenske radio-emisione opreme

3521.04

Pomoćnik medijske produkcije

3521.05

Prikazivač filmova (kinooperater)

3521.06

Radio-montažer

3521.07

Radio-operater

3521.08

TV montažer

3521.09

Tehničar emitovanja RTV programa

3521.10

Tehničar za zvučne efekte

3521.11

Tehnički pomoćnik snimatelja radio-emisija

3521.12

Tehnički pomoćnik snimatelja tona

3521.13

Tehnički pomoćnik filmskog i televizijskog montažera

3521.14

Tehnički pomoćnik filmskog i televizijskog snimatelja

3521.15

Tehnički realizator muzičkog programa

3521.16

Tonski snimatelj

3521.17

Tonski tehničar - mikroman

3521.18

Trik snimatelj

3521.19

Filmski kamerman

3522

Tehničari za telekomunikacije

3522.01

Operater brodskih telekomunikacija

3522.02

Operater vazduhoplovnih telekomunikacija

3522.03

Operater železničkih telekomunikacija

3522.04

Operater radarske opreme

3522.05

Operater radiogoniometrista

3522.06

Tehničar za informacioni inženjering

3522.07

Tehničar za softver mobilnih telefona

3522.08

Tehničar montaže telekomunikacionih mreža

3522.09

Tehničar održavanja telekomunikacione opreme

3522.10

Tehničar telekomunikacija

4

ADMINISTRATIVNI SLUŽBENICI

41

Službenici za opšte administrativne poslove i operateri na tastaturi

411

Službenici za opšte administrativne poslove

4110

Službenici za opšte administrativne poslove

4110.01

Administrativni operater

4110.02

Administrativni službenik

4110.03

Administrator pisarnice

4110.04

Birotehničar

4110.05

Delovodničar

4110.06

Službenik registra

412

Sekretari za opšte administrativne poslove

4120

Sekretari za opšte administrativne poslove

4120.01

Sekretarica

413

Operateri na tastaturi

4131

Daktilografi i operateri za obradu teksta

4131.01

Audiodaktilograf

4131.02

Daktilograf

4131.03

Debatni stenograf

4131.04

Inodaktilograf

4131.05

Operater za obradu teksta

4131.06

Operater na birotehničkim mašinama

4131.07

Stenodaktilograf

4131.08

Sudski zapisničar

4131.09

Telegrafista

4131.10

Titler

4132

Službenici za unos podataka

4132.01

Operater mašinom za fakturisanje/obračunavanje

4132.02

Operater na optičkom čitaču

4132.03

Operater unosa podataka

4132.04

Rukovalac računskom mašinom

42

Službenici za rad sa strankama

421

Blagajnici, inkasanti i srodni

4211

Bankarski i srodni šalterski službenici

4211.01

Bankarski službenik

4211.02

Blagajnik

4211.03

Menjač novca

4212

Kladioničari, krupijei i srodni

4212.01

Kladioničar

4212.02

Krupije

4213

Zalagaoničari

4213.01

Zalagaoničar

4214

Naplaćivači dugova i srodni

4214.01

Inkasant

4214.02

Inkasant dobrovoljnih priloga

422

Službenici na informisanju stranaka i srodni

4221

Službenici turističkih agencija i srodni

4221.01

Agent za prodaju avionskih karata

4221.02

Organizator putovanja

4221.03

Predstavnik turističke agencije

4221.04

Službenik za prodaju putnih karata

4221.05

Službenik za prodaju turističkih aranžmana

4221.06

Službenik na info-pultu

4221.07

Službenik u turističkoj agenciji

4221.08

Turistički savetnik

4222

Službenici u informativnim centrima

4222.01

Službenik u pozivnom centru

4223

Telefonisti

4223.01

Telefonista

4224

Hotelski recepcioneri

4224.01

Hotelski recepcioner

4225

Službenici za zahteve i reklamacije

4225.01

Službenik za prijem zahteva

4225.02

Službenik za reklamacije

4226

Recepcioneri na prijavnicama

4226.01

Medicinski recepcioner

4226.02

Recepcioner / službenik na prijavnici

4227

Anketari

4227.01

Anketar

4227.02

Anketar istraživač

4229

Službenici na informisanju stranaka i srodni nerazvrstani na drugom mestu

4229.01

Službenik za proveru dokumentacije

43

Službenici za evidentiranje i obradu numeričkih podataka

431

Knjigovodstveni, finansijski, statistički i obračunski službenici

4311

Računovodstveni i knjigovodstveni službenici

4311.01

Knjigovodstveni službenik

4311.02

Računovodstveni službenik

4311.03

Fakturista

4312

Statistički, finansijski službenici i službenici osiguranja

4312.01

Brokerski službenik

4312.02

Kalkulant

4312.03

Službenik za aktuarske usluge

4312.04

Službenik za statističku obradu podataka

4312.05

Službenik za hipoteke

4312.06

Službenik osiguranja

4312.07

Službenik sredstava obezbeđenja

4312.08

Finansijski službenik

4313

Službenici za obračun zarada

4313.01

Službenik za obračun zarada

432

Službenici za evidentiranje proizvodnje, skladištenja i transporta

4321

Skladištari

4321.01

Izdavalac alata i opreme

4321.02

Inventarista

4321.03

Magacioner

4321.04

Skladištar

4321.05

Službenik za merenje robe

4321.06

Službenik za otpremu robe

4322

Službenici za planiranje i evidentiranje u proizvodnji i srodni

4322.01

Distributer materijala

4322.02

Evidentičar nabavke

4322.03

Evidentičar prijema i otpreme robe

4322.04

Evidentičar proizvodnje

4322.05

Evidentičar utrošaka

4322.06

Merilac vremena (normirac)

4322.07

Službenik za plan trebovanja materijala

4323

Službenici koordiniranja i evidentiranja transporta

4323.01

Dispečer saobraćaja

4323.02

Kontrolor saobraćaja

4323.03

Nadzornik doka (lučki disponent)

4323.04

Nadzornik u saobraćaju

4323.05

Otpravnik vozova

4323.06

Službenik kontrole transporta

4323.07

Upravnik saobraćajnog terminala

4323.08

Šef autobuske stanice

4323.09

Šef železničke stanice

4323.10

Šef voznog parka

44

Ostali administrativni službenici

441

Ostali administrativni službenici

4411

Bibliotečki službenici

4411.01

Bibliotekarski arhivar

4411.02

Bibliotekarski službenik

4411.03

Datotekar

4411.04

Kinotekar

4411.05

Mikrotekar

4411.06

Notni arhivar

4411.07

Filmotekar/videotekar

4411.08

Fonotekar

4412

Službenici za obavljanje poštanskih usluga

4412.01

Kartista PTT-a

4412.02

Kontrolor poštanskih usluga

4412.03

Operater za otpremu pošte

4412.04

Operater za sortiranje/razvrstavanje pošte

4412.05

Poštanski službenik

4412.06

Poštar

4413

Šifranti, korektori i srodni

4413.01

Korektor

4413.02

Službenik za recenziju

4413.03

Službenik za šifriranje

4413.04

Statistički šifrant

4414

Pisari i srodni

4415

Službenici za razvrstavanje, arhiviranje i kopiranje dokumenata

4415.01

Arhivar

4415.02

Službenik za kopiranje dokumenata

4415.03

Službenik za razvrstavanje dokumenata

4416

Službenici za kadrovske poslove

4416.01

Službenik za kadrovske poslove

4416.02

Službenik za radne odnose

4419

Administrativni službenici nerazvrstani na drugom mestu

4419.01

Operater na mašini za adresiranje

4419.02

Operater na frankir mašini

4419.03

Službenik za izdavanje novina

4419.04

Službenik za izdavanje publikacija

4419.05

Službenik za korespondenciju

4419.06

Službenik za pres-kliping

4419.07

Službenik za reklame

5

USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA

51

Zanimanja ličnih usluga

511

Turistički pratioci i vodiči, stjuardi i kondukteri

5111

Zemaljski, avio i brodski stjuardi

5111.01

Avio-stjuard

5111.02

Brodski stjuard

5111.03

Zemaljski stjuard

5111.04

Stjuard u vozu

5112

Kondukteri i kontrolori voznih isprava

5112.01

Kondukter u drumskom saobraćaju

5112.02

Kondukter u železničkom saobraćaju

5112.03

Kontrolor karata u javnom saobraćaju

5113

Turistički vodiči i pratioci na putovanjima

5113.01

Vodič u kulturnoj i umetničkoj ustanovi

5113.02

Turistički animator

5113.03

Turistički vodič

512

Kuvari

5120

Kuvari

5120.01

Brodski kuvar

5120.02

Dijetetski kuvar

5120.03

Kuvar

5120.04

Kuvar poslastica

5120.05

Kuvar sosova i začina za konzerviranje

5120.06

Kuvar specijalnih jela

5120.07

Pomoćnik kuvara

5120.08

Roštilj-majstor

5120.09

Hotelski poslastičar

513

Konobari i barmeni

5131

Konobari

5131.01

Glavni konobar

5131.02

Konobar

5131.03

Poslužitelj u kantini

5131.04

Servir

5131.05

Somelijer

5131.06

Šef sale

5132

Barmeni

5132.01

Barista

5132.02

Barmen

514

Zanimanja za negu lepote

5141

Frizeri i srodni

5141.01

Berberin

5141.02

Frizer

5141.03

Frizer specijalista za negu kose

5141.04

Frizer stilist

5142

Kozmetičari i srodni

5142.01

Kozmetičar

5142.02

Majstor tetovaže

5142.03

Majstor trajne šminke

5142.04

Manikir

5142.05

Manikir-pedikir

5142.06

Pedikir

5142.07

Pirsing majstor

5142.08

Šminker

515

Kućepazitelji i nadzornici

5151

Nadzornici održavanja čistoće u poslovnim prostorima

5151.01

Nadzornik održavanja čistoće

5151.02

Nadzornik održavanja čistoće u kampu

5151.03

Nadzornik održavanja čistoće u poslovnom prostoru

5151.04

Nadzornik održavanja čistoće u hotelu

5152

Kućepazitelji u domaćinstvima

5152.01

Batler

5152.02

Domaćin zgrade

5152.03

Kućepazitelj u domaćinstvima za smeštaj gostiju

5152.04

Kućepazitelj u domaćinstvu

5152.05

Šef posluge u domaćinstvu

5153

Kućepazitelji u stambenim i poslovnim zgradama

5153.01

Domar

5153.02

Kućepazitelj u verskim objektima

5153.03

Kućepazitelj u stambenim i poslovnim zgradama

5153.04

Upravnik zgrade

516

Ostala zanimanja ličnih usluga

5161

Astrolozi i srodni

5161.01

Astrolog

5161.02

Numerolog

5161.03

Hiromant

5162

Lični pratioci i lični sobari

5162.01

Lični sobar

5162.02

Pratilac

5163

Pogrebnici i srodni

5163.01

Balsamer

5163.02

Organizator pogreba

5163.03

Pogrebni aranžer

5163.04

Pogrebnik

5163.05

Radnik na kremiranju

5164

Zanimanja za negu i čuvanje životinja

5164.01

Veterinarski pomoćnik za negu životinja

5164.02

Dreser konja

5164.03

Dreser pasa

5164.04

Krotitelj konja

5164.05

Frizer za pse (groomer)

5164.06

Čuvar životinja u zoo-vrtu

5165

Instruktori vožnje drumskih motornih vozila

5165.01

Instruktor vožnje

5169

Zanimanja ličnih usluga nerazvrstana na drugom mestu

5169.01

Domaćin kluba

5169.02

Hostesa

5169.03

Dečiji animator

52

Trgovačka i srodna zanimanja

521

Ulični i pijačni prodavci

5211

Prodavci na tezgama i pijacama

5211.01

Prodavac na pijaci/vašaru

5211.02

Prodavac na tezgi

5211.03

Prodavac u kiosku

5212

Prodavci hrane na ulici i drugim javnim mestima

5212.01

Ulični prodavac voća/povrća

5212.02

Prodavac brze hrane

5212.03

Prodavac osvežavajućih pića na javnom mestu

5212.04

Ulični prodavac hrane/pića

522

Prodavci i trgovci u prodavnicama

5221

Trgovci na malo

5221.02

Trgovac na malo raznovrsnom robom

5222

Poslovođe prodavnica

5222.01

Nadzornik u supermarketu

5222.02

Poslovođa prodavnice

5223

Prodavci u prodavnicama

5223.01

Prodavac mešovite robe

5223.02

Prodavac sportske opreme, oružja i municije

5223.03

Prodavac u veleprodaji

5223.04

Prodavac u maloprodaji

5223.05

Prodavac u maloprodaji auto-delova

5223.06

Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija

5223.07

Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe

5223.08

Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala

5223.10

Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće

5223.11

Prodavac u maloprodaji metalne i elektrotehničke robe

5223.13

Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata

5223.14

Prodavac u maloprodaji nameštaja

5223.15

Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka

5223.16

Prodavac u maloprodaji prehrambene robe

5223.17

Prodavac u maloprodaji semenske robe, sadnog materijala i opreme za poljoprivredu (osim hemikalija)

5223.18

Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja

5223.19

Prodavac u maloprodaji tekstila

5223.21

Prodavac u maloprodaji hemijskih sredstava za poljoprivredu

5223.22

Prodavac foto i optičke opreme

5223.23

Prodavac školskog i kancelarijskog materijala, pribora i knjiga

5223.24

Trgovački pomoćnik

5223.25

Prodavac IKT opreme i električnih aparata za domaćinstvo

523

Kasiri i biletari

5230

Kasiri i biletari

5230.01

Biletar

5230.02

Blagajnik na benzinskoj pumpi

5230.03

Blagajnik u prodavnici

5230.04

Kasir

5230.05

Kasir u trgovinskom/ugostiteljskom objektu

5230.06

Naplaćivač putarine

524

Ostala trgovačka i srodna zanimanja

5241

Manekeni i modeli

5241.01

Maneken

5241.02

Reklamni model

5241.03

Umetnički model

5241.04

Foto-model

5242

Demonstratori proizvoda

5242.01

Demonstrator proizvoda

5243

Trgovački putnici

5243.01

Akviziter

5243.02

Prodavac od vrata do vrata

5243.03

Trgovački putnik

5244

Prodavci kataloške prodaje

5244.01

Internet prodavac

5244.02

Prodavac kataloške prodaje

5244.03

Prodavac u pozivnom centru

5245

Točioci goriva

5245.01

Točilac goriva na benzinskoj pumpi

5245.02

Točilac goriva u marini

5246

Poslužitelji hrane u kafeterijama i srodni

5246.01

Poslužitelj brze hrane

5246.02

Poslužitelj hrane u kafeteriji

5246.03

Poslužitelj hrane u salata baru

5249

Trgovačka i srodna zanimanja nerazvrstana na drugom mestu

5249.01

Iznajmljivač bicikala i rolera

5249.02

Iznajmljivač motornih vozila

5249.03

Iznajmljivač opreme za zimske sportove

5249.04

Iznajmljivač rekvizita na plaži

5249.05

Trgovac otpadom

53

Zanimanja za ličnu negu i pomoć

531

Zanimanja za negu i čuvanje dece i pedagoški asistenti

5311

Zanimanja za negu i čuvanje dece

5311.01

Dadilja/bebisiter

5311.02

Lični pratilac deteta sa invaliditetom/smetnjama u razvoju

5311.03

Hranitelj dece

5312

Pedagoški asistenti

5312.01

Andragoški asistent

5312.02

Pedagoški asistent

5312.03

Školski demonstrator

532

Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć

5321

Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć u zdravstvenim i srodnim ustanovama

5321.01

Bolničar negovatelj

5321.02

Maser-kupeljar

5322

Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć u kući

5322.01

Gerontodomaćica

5322.02

Kućna negovateljica

5322.03

Personalni asistent

5322.04

Relaksacioni maser

5329

Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć nerazvrstana na drugom mestu

54

Zanimanja obezbeđenja i zaštite

541

Zanimanja obezbeđenja i zaštite

5411

Vatrogasci

5411.01

Vatrogasac

5411.02

Vatrogasac spasilac

5411.03

Radnik protivpožarne zaštite

5411.04

Šumski vatrogasac

5412

Policajci

5412.01

Policajac

5412.02

Saobraćajni policajac

5413

Stražari

5413.01

Zatvorski stražar

5413.02

Pravosudni stražar

5414

Radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja

5414.01

Portir

5414.02

Radnik obezbeđenja

5414.03

Redar

5414.04

Telohranitelj

5414.05

Čuvar

5419

Zanimanja obezbeđenja i zaštite nerazvrstana na drugom mestu

5419.01

Gorski spasilac

5419.02

Komunalni milicionar

5419.03

Lovočuvar

5419.04

Ribočuvar

5419.05

Spasilac na plaži

5419.06

Čuvar zaštićenog privrednog dobra

5419.07

Čuvar plaže

5419.08

Čuvar ribnjaka

5419.09

Čuvar u marini

6

POLJOPRIVREDNICI, ŠUMARI, RIBARI I SRODNI

61

Tržišno orijentisani poljoprivrednici

611

Tržišno orijentisani zemljoradnici

6111

Uzgajivači ratarskih kultura i povrća

6111.01

Povrtar

6111.02

Ratar

6111.03

Uzgajivač gljiva

6111.04

Uzgajivač duvana

6111.05

Uzgajivač žitarica

6111.06

Uzgajivač konoplje/lana/pamuka

6111.07

Uzgajivač krompira

6111.08

Uzgajivač kupusa

6111.09

Uzgajivač soje

6111.10

Uzgajivač hmelja

6111.11

Uzgajivač čaja

6111.12

Uzgajivač šećerne repe

6112

Voćari, vinogradari i srodni

6112.01

Vinogradar

6112.02

Voćar

6112.03

Kalemar voća

6112.04

orezivač voćaka

6112.05

Uzgajivač bobičastog voća

6112.06

Uzgajivač malina

6113

Baštovani, rasadničari i zanimanja hortikulture

6113.01

Baštovan

6113.02

Radnik u stakleniku/plasteniku

6113.03

Radnik hortikulture

6113.04

Rasadničar

6113.05

Uzgajivač drveća

6113.06

Uzgajivač žbunastih kultura

6113.07

Uzgajivač začina u rasadniku

6113.08

Cvećar

6114

Uzgajivači mešovitih biljnih kultura

6114.01

Poljoprivredni radnik za mešovite kulture

612

Tržišno orijentisani uzgajivači životinja i srodni

6121

Uzgajivači stoke i proizvođači mleka

6121.01

Mlekar

6121.02

Pastir

6121.03

Stočar

6121.04

Strižač stoke

6121.05

Tovilac stoke

6121.06

Trgovac stokom

6121.07

Uzgajivač pasa

6121.08

Uzgajivač goveda

6121.09

Uzgajivač divljači u lovištu

6121.10

Uzgajivač koza

6121.11

Uzgajivač konja

6121.12

Uzgajivač ovaca

6121.13

Uzgajivač svinja

6122

Uzgajivači živine

6122.01

Živinar rukovalac inkubatorima

6122.02

Proizvođač jaja

6122.03

Uzgajivač živine

6123

Uzgajivači pčela i svilenih buba

6123.01

Pčelar

6123.02

Uzgajivač svilene bube

6129

Tržišno orijentisani uzgajivači životinja nerazvrstani na drugom mestu

6129.01

Uzgajivač krznaša

6129.02

Uzgajivač malih i egzotičnih životinja

6129.03

Uzgajivač ptica

6129.04

Uzgajivač puževa

613

Tržišno orijentisani ratarsko-stočarski proizvođači

6130

Tržišno orijentisani ratarsko-stočarski proizvođači

6130.01

Poljoprivredni proizvođač

62

Tržišno orijentisana šumarska i ribarska zanimanja, lovci i ribolovci

621

Šumari i srodni

6210

Šumari i srodni

6210.01

Katrandžija

6210.02

Krečar

6210.03

Merač trupaca

6210.04

Obeležavač stabala / drvene građe

6210.05

Pošumljivač

6210.06

Proizvođač drvenog uglja

6210.07

Smolar

6210.08

Trgovac šumskom građom

6210.09

Šumar

6210.10

Šumski potkresivač

6210.11

Šumski sekač

622

Uzgajivači riba, ribolovci, lovci i zamkari

6221

Uzgajivači riba i vodenih kultura

6221.01

Uzgajivač riba

6222

Ribari na rekama i jezerima

6222.01

Alas/ribar

6222.02

Ribar na jezerima

6223

Ribari na moru

6224

Lovci i zamkari

6224.01

Lovac

6224.02

Hajkač

63

Poljoprivredna i ribarska zanimanja za sopstvene potrebe

631

Zemljoradnici za sopstvene potrebe

6310

Zemljoradnici za sopstvene potrebe

6310.01

Uzgajivač povrtlarskih kultura

6310.02

Uzgajivač ratarskih kultura

632

Uzgajivači stoke za sopstvene potrebe

6320

Uzgajivači stoke za sopstvene potrebe

6320.01

Uzgajivač stoke

633

Ratarsko-stočarski proizvođači za sopstvene potrebe

6330

Ratarsko-stočarski proizvođači za sopstvene potrebe

6330.01

Ratarsko-stočarski poljoprivredni proizvođač za sopstvene potrebe

634

Ribari, lovci, zamkari i sakupljači šumskih plodova za sopstvene potrebe

6340

Ribari, lovci, zamkari i sakupljači šumskih plodova za sopstvene potrebe

7

ZANATLIJE I SRODNI

71

Građevinska i srodna zanatska zanimanja (osim električara)

711

Izvođači osnovnih građevinskih radova

7111

Graditelji manjih i montažnih objekata

7111.01

Graditelj kuća

7111.02

Montažer-utezač

7111.03

Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija

7111.04

Montažer kuće

7112

Zidari

7112.01

Vatrostalni zidar

7112.02

Zidar

7112.03

Zidar ingot pločama

7112.04

Zidar kamenom

7112.05

Zidar specijalista za dimnjake

7112.06

Zidar ciglom/opekom

7112.07

Pomoćnik zidara

7113

Obrađivači kamena i kamenoresci

7113.01

Brusač kamena

7113.02

Bušač kamena

7113.03

Gaterista kamena

7113.04

Kamenopisac

7113.05

Kamenorezac

7113.06

Obrađivač granita

7113.07

Polirer kamena/škriljaca/granita/mermera

7113.08

Pomoćnik kamenoresca

7114

Armirači, betonirci i finišeri betona

7114.01

Armirač

7114.02

Asfalter

7114.03

Betonirac

7114.04

Betonirac finišer betona

7114.05

Pomoćnik armirača

7114.06

Pomoćnik betonirca

7114.07

Teracer

7115

Tesari i građevinski stolari

7115.01

Brodograditelj drvene konstrukcije

7115.02

Brodski tesar

7115.03

Građevinski stolar

7115.04

Građevinski tesar

7115.05

Izgrađivač drvenih čamaca/dereglija/jarbola/greda

7115.06

Pozorišni tesar

7115.07

Pomoćnik tesara

7115.08

Stolar specijalista za završnu obradu

7115.09

Tesar

7115.10

Tesar kalupar

7119

Izvođači osnovnih građevinskih radova nerazvrstani na drugom mestu

7119.01

Monter skela

7119.02

Pomoćnik hidrograđevinara

7119.03

Radnik na rušenju zgrada

7119.04

Hidrograđevinar

712

Izvođači završnih građevinskih radova

7121

Krovopokrivači

7121.01

Krovopokrivač

7121.02

Krovopokrivač specijalista za krovove od drveta

7121.03

Krovopokrivač specijalista za krovove od lima

7121.04

Krovopokrivač specijalista za krovove od crepa

7121.05

Pomoćnik krovopokrivača

7122

Podopolagači i keramičari

7122.01

Keramičar

7122.02

Keramičar specijalista za mermer

7122.03

Parketar

7122.04

Podopolagač

7122.05

Pomoćnik keramičara

7122.06

Pomoćnik podopolagača

7123

Gipsari i fasaderi

7123.01

Gipsar

7123.02

Gipsar izrađivač ornamenata

7123.03

Pomoćnik gipsara

7123.04

Pomoćnik fasadera

7123.05

Fasader

7123.06

Fasader specijalista za ukrasne fasade

7124

Izolateri

7124.01

Brodoizolater

7124.02

Izolater

7124.03

Izolater specijalista za zvučnu izolaciju

7124.04

Izolater specijalista za klimatizaciju

7124.05

Izolater specijalista za kotlove i cevi

7124.06

Pomoćnik izolatera

7124.07

Termoizolater

7124.08

Hidroizolater

7125

Staklari

7125.01

Staklar

7125.02

Staklar specijalista za autostakla

7126

Vodoinstalateri i monteri cevovoda

7126.01

Vodoinstalater

7126.02

Instalater grejanja

7126.03

Instalater grejanja specijalista za gasne instalacije

7126.04

Monter ventilacionih cevi

7126.05

Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja

7126.06

Monter termoenergetskih postrojenja

7126.07

Monter cevovoda

7126.08

Pomoćnik vodoinstalatera

7126.09

Pomoćnik instalatera grejanja

7126.10

Pomoćnik montera cevovoda

7127

Instalateri i mehaničari sistema za klimatizaciju

7127.01

Instalater klimatizacije

7127.02

Mehaničar za rashladne uređaje

713

Izvođači završnih zanatskih radova u građevinarstvu i srodni

7131

Moleri i srodni

7131.01

Moler

7131.02

Moler-farbar

7131.03

Pomoćnik molera-farbara

7132

Farbari i lakireri

7132.01

Avio-farbar

7132.02

Auto-lakirer

7132.03

Brodofarbar

7132.04

Građevinski farbar

7132.05

Izvođač površinske zaštite metala/drveta

7132.06

Lakirer drveta

7132.07

Lakirer industrijskih proizvoda

7132.08

Metalofarbar-lakirer

7132.09

Pomoćnik metalofarbara-lakirera

7132.10

Farbar

7132.11

Farbar industrijskih proizvoda

7133

Čistači fasada i dimovoda

7133.01

Dimničar

7133.02

Pomoćnik dimničara

7133.03

Čistač industrijskih dimnjaka

7133.04

Čistač fasada peskarenjem

72

Metalska, mašinska i srodna zanatska zanimanja

721

Kalupari, livci, zavarivači, limari, monteri metalnih konstrukcija i srodni

7211

Kalupari, jezgrari i livci

7211.01

Livac

7211.02

Livac lakih i obojenih metala

7211.03

Livac preciznog liva

7211.04

Livački jezgrar-kalupar

7212

Zavarivači i rezači plamenom

7212.01

Elektrozavarivač

7212.02

Zavarivač-bravar

7212.03

Zavarivač-rezač gasom

7212.04

Lemilac

7212.05

Pomoćnik zavarivača

7212.06

Univerzalni zavarivač

7213

Limari

7213.01

Avio-limar

7213.02

Auto-limar

7213.03

Brodolimar

7213.04

Industrijski limar

7213.05

Kotlar-kazandžija

7213.06

Limar

7213.07

Pomoćnik limara

7214

Monteri metalnih konstrukcija

7214.01

Brodomonter

7214.02

Brodocevar

7214.03

Zakivač metalnih konstrukcija

7214.04

Zakivač pneumatikom

7214.05

Izrađivač metalnih konstrukcija

7214.06

Izrađivač metalnih konstrukcija brodova/aviona/mostova

7214.07

Monter metalnih/čeličnih konstrukcija

7214.08

Monter reklamnih panoa

7214.09

Pomoćnik brodomontera

7214.10

Pomoćnik montera metalnih/čeličnih konstrukcija

7214.11

Savijač metalnih ploča

7215

Monteri čelične užadi i kablova

7215.01

Monter železničkih kablova

7215.02

Monter kablova na bušotinama nafte i gasa

7215.03

Monter kablova na dizalicama

7215.04

Monter kablova na mostovima

7215.05

Monter liftova i žičara

722

Kovači, alatničari i srodni

7221

Kovači i preseri metala

7221.01

Kovač

7221.02

Kovač izvlačilac žice

7221.03

Kovač potkivač

7221.04

Kovač preser metala

7221.05

Metalopreser

7221.06

Pomoćnik kovača

7221.07

Pomoćnik metalopresera

7222

Alatničari i srodni

7222.01

Alatničar

7222.02

Alatničar dijamantskog alata

7222.03

Alatničar za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem

7222.04

Alatničar za izradu šablona

7222.05

Alatničar za rezne alate

7222.06

Bravar

7222.07

Brodobravar

7222.08

Izrađivač mernih alata

7222.09

Mašinbravar

7222.10

Modelar

7222.11

Oružar

7222.12

Pomoćnik bravara/mašinbravara

7222.13

Strelac vatrenim oružjem

7222.14

Strelac na ispitivanju otpornosti oružja

7223

Podešavači i upravljači alatnim mašinama

7223.01

Izrađivač žičanih mreža i tkanina

7223.02

Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda

7223.03

Izrađivač sitne metalne galanterije

7223.04

Metalobušač

7223.05

Metaloglodač

7223.06

Metalostrugar

7223.07

Operater obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem

7223.08

Podešavač mašina za obradu metala deformisanjem i odvajanjem

7223.09

Podešavač mašina za obradu metala rezanjem

7223.10

Poslužilac podešenih brusilica/bušilica/glodalica/strugova

7223.11

Rukovalac alatnim mašinama

7223.12

Rukovalac električnim makazama za metal

7223.13

Rukovalac mašinom za zavarivanje

7223.14

Rukovalac mašinom za izradu reznog alata

7223.15

Rukovalac mašinom za bušenje metala

7223.16

Rukovalac mašinom za graviranje metala

7223.17

Rukovalac mašinom za ecovanje metala

7223.18

Rukovalac mašinom za zakivanje

7223.19

Rukovalac mašinom za izradu armatura

7223.20

Rukovalac mašinom za izradu metalnih proizvoda

7223.21

Rukovalac mašinom za izradu sportske opreme od metala

7223.22

Rukovalac mašinom za kovanje metala

7223.23

Rukovalac mašinom za mlevenje metala

7223.24

Rukovalac mašinom za modeliranje metala

7223.25

Rukovalac mašinom za predenje metala

7223.26

Rukovalac mašinom za savijanje metala

7223.27

Rukovalac mašinom za sečenje metala

7223.28

Rukovalac mašinom za štancovanje metala

7223.29

Rukovalac postrojenjem za kovanje i presovanje čelika

7224

Brusači, polireri i oštrači alata

7224.01

Metalobrusač

7224.02

Oštrač alata

7224.03

Polirer metala

723

Mehaničari mašina i serviseri

7231

Auto-mehaničari

7231.01

Auto-mehaničar

7231.02

Auto-mehaničar specijalista za privredna vozila

7231.03

Auto-mehaničar specijalista za putnička vozila

7231.04

Mehaničar za motore šinskih vozila

7231.05

Mehaničar za motocikle

7231.06

Mehaničar za hidrauliku na vozilima

7231.07

Mehaničar za štelovanje motora

7231.08

Pomoćnik automehaničara

7232

Avio-mehaničari

7232.01

Avio-mehaničar

7232.02

Vazduhoplovni mehaničar za elektrosisteme

7232.03

Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme

7232.04

Vazduhoplovni mehaničar za sistem konstrukcije

7232.05

Vazduhoplovni mehaničar za hidraulični sistem

7232.06

Nadzornik održavanja vazduhoplova

7233

Mehaničari poljoprivrednih i industrijskih mašina

7233.01

Brodomehaničar

7233.02

Mašinski mehaničar

7233.03

Mehaničar za alatne mašine

7233.04

Mehaničar za građevinske mašine

7233.05

Mehaničar za grafičke mašine

7233.06

Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine

7233.07

Mehaničar za drvoprerađivačke mašine

7233.08

Mehaničar za kožarske i obućarske mašine

7233.09

Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje

7233.10

Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju

7233.11

Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje

7233.12

Mehaničar za mašine za šivenje

7233.13

Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje

7233.14

Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja

7233.15

Mehaničar za metalurška postrojenja

7233.16

Mehaničar za poljoprivredne mašine

7233.17

Mehaničar za rudarske mašine

7233.18

Mehaničar za tekstilne mašine

7233.19

Mehaničar za uređaje na šinskim vozilima

7233.20

Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike

7233.21

Mehaničar za štamparske mašine

7233.22

Mehaničar industrijskih mašina

7233.23

Mehaničar procesnih mašina i postrojenja

7234

Mehaničari za popravku bicikala i srodni

7234.01

Mehaničar za bicikle

7234.02

Serviser dečijih kolica

7234.03

Serviser invalidskih kolica

73

Umetničke zanatlije ručnim alatima i štampari

731

Umetničke zanatlije ručnim alatima

7311

Izrađivači preciznih instrumenata i serviseri

7311.01

Balanser vaga

7311.02

Izrađivač meteoroloških instrumenata

7311.03

Izrađivač hirurških instrumenata

7311.04

Kalibrator preciznih instrumenata

7311.05

Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju

7311.06

Precizni mehaničar

7311.07

Precizni mehaničar za biroopremu

7311.08

Precizni mehaničar za industrijsku opremu

7311.09

Precizni mehaničar za medicinske instrumente i aparate

7311.10

Precizni mehaničar za optičke instrumente

7311.11

Precizni mehaničar za ortopedska pomagala

7311.12

Precizni mehaničar za stomatološke instrumente i opremu

7311.13

Serviser fotografske opreme

7311.14

Časovničar

7312

Izrađivači i štimeri muzičkih instrumenata

7312.01

Izrađivač gudačkih muzičkih instrumenata

7312.02

Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata

7312.03

Izrađivač žičanih muzičkih instrumenata

7312.04

Izrađivač muzičkih instrumenata udaraljki

7312.05

Izrađivač muzičkih klavirskih instrumenata

7312.06

Klavirštimer

7312.07

Majstor za popravku žičanih muzičkih instrumenata

7312.08

Majstor za popravku muzičkih instrumenata udaraljki

7312.09

Majstor za popravku muzičkih klavirskih instrumenata

7312.10

Serviser limenih duvačkih instrumenata

7312.11

Štimer muzičkih instrumenata

7313

Juveliri i izrađivači nakita

7313.01

Bižuter

7313.02

Brusač dragog kamena

7313.03

Brusač plemenitih metala

7313.04

Glačalac nakita

7313.05

Graver draguljar

7313.06

Zlatar

7313.07

Zlatar-draguljar

7313.08

Izrađivač nakita

7313.09

Kujundžija

7313.10

Livac kalupa za nakit

7313.11

Pletač plemenitih metala

7313.12

Pomoćnik zlatara

7313.13

Popravljač nakita

7313.14

Rezač dragog kamenja i nakita

7313.15

Srebrnar

7313.16

Filigranista

7314

Grnčari i srodni

7314.01

Brusač grnčarije

7314.02

Gipsomodelar

7314.03

Glačalac keramike

7314.04

Grnčar

7314.05

Izrađivač kalupa za grnčariju i porcelan

7314.06

Izrađivač sanitarne keramike

7314.07

Livac grnčarije i porcelana

7314.08

Modelar grnčarije i porcelana

7314.09

Modelar keramike

7314.10

Preser gline/grnčarije/porcelana

7315

Izrađivači i obrađivači stakla

7315.01

Bušač stakla

7315.02

Mešač staklene mase

7315.03

Obrađivač stakla

7315.04

Polirer stakla

7315.05

Pripremač-mlinar staklene mase

7315.06

Savijač stakla

7315.07

Staklar za optička stakla

7315.08

Staklobrusač

7315.09

Stakloduvač

7315.10

Staklolivac

7315.11

Staklorezac