Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE
("Sl. glasnik RS", br. 94/2019)


Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15 – US i 36/18), u članu 22. stav 1. tačka 2) posle reči: „za podoficira – vodnik” dodaju se zapeta i reči: „vodnik prve klase”.

U stavu 1. tačka 3) podtačka (1) posle reči: „kapetan”, dodaju se zapeta i reči: „kapetan prve klase”.

U stavu 1. tačka 3) podtačka (2) posle reči: „poručnik fregate”, dodaju se zapeta i reči: „poručnik bojnog broda”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Prava i obaveze propisane za oficire u svim rodovima i službama odnose se i na oficire u rečnim jedinicama, i to: poručnik – poručnik korvete, kapetan – poručnik fregate, kapetan prve klase – poručnik bojnog broda, major – kapetan korvete, potpukovnik – kapetan fregate, pukovnik – kapetan bojnog broda, brigadni general – komodor, general-major – kontraadmiral, general-potpukovnik – viceadmiral i general–admiral.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 39. stav 1. tačka 7) menja se i glasi:

„7) da nije stariji od 40 godina ako se prima u svojstvu podoficira, odnosno 45 godina ako se prima u svojstvu oficira;”.

U stavu 1. tačka 9) menja se i glasi:

„9) da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.”.

Član 3.

U članu 40. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Učenik srednje stručne vojne škole i učenik mešovite vojne škole u kojima se stiče odgovarajuće opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje za obavljanje poslova podoficira Vojske Srbije, a koji ispunjavaju uslove iz člana 39. stav 1. tač. 2), 5) i 8) ovog zakona, nakon sticanja odgovarajućeg opšteg i stručnog obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje vojno obrazovanje, proizvode se u čin vodnika i od tog dana postaju podoficiri.

Učenik Vojne gimnazije koji ne nastavi školovanje i učenik srednje stručne i mešovite vojne škole u kojima se stiče odgovarajuće opšte i stručno obrazovanje i vaspitanje za obavljanje poslova vojnih službenika i nameštenika, a koji ispunjavaju uslove iz člana 39. stav 1. tač. 2), 5) i 8) ovog zakona, mogu se proizvesti u čin vodnika i od tog dana postati podoficiri, ukoliko nakon završetka srednje vojne škole završe i vojnu obuku predviđenu članom 39. stav 1. tačka 9) ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 41. stav 2. reči: „do navršene 43 godine života” zamenjuju se rečima: „do navršene 45 godine života”.

Član 5.

U članu 42. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Profesionalni vojnik, odnosno podoficir u radnom odnosu na određeno vreme može se, nezavisno od propisanih uslova u pogledu godina života, ukoliko potrebe službe zahtevaju, bez konkursa primiti na službu u Vojsci Srbije na neodređeno vreme u svojstvu podoficira.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 6.

U članu 43. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Za lica primljena u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme, za unapređenje računa se i vreme provedeno u činu koji je imao u statusu profesionalnog vojnog lica na određeno vreme.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 7.

U članu 56. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

„2) tri godine u činu poručnika;

3) tri godine u činu kapetana;”.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) četiri godine u činu kapetana prve klase;”.

Član 8.

Naziv Glave VII i član 80. menjaju se i glase:

„Glava VII

Obaveza služenja u Vojsci Srbije po završenom školovanju, usavršavanju, odnosno učešću u multinacionalnim operacijama

Član 80.

Državljanin Republike Srbije koji se na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom odbrane školovao za vršenje vojnih dužnosti dužan je da po završenom školovanju, odnosno usavršavanju stupi u službu u Vojsci Srbije i ostane u toj službi najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja, odnosno stipendiranja.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je upućen na školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju dužan je da po završetku školovanja, usavršavanja ili specijalizacije ostane na službi u Vojsci Srbije najmanje dvostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije u zemlji, a ako je školovanje, usavršavanje ili specijalizaciju završio u inostranstvu najmanje trostruko vreme trajanja školovanja, usavršavanja ili specijalizacije.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije koji je obučen za učešće u multinacionalnim operacijama dužan je da učestvuje u tim operacijama u skladu sa zakonom.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije nakon povratka iz multinacionalne operacije dužan je da provede u službi u Vojsci Srbije najmanje trostruko vreme provedeno u multinacionalnoj operaciji u koju je upućen.

Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti zaključuje ugovor o školovanju, stipendiranju, specijalizaciji, odnosno usavršavanju sa licem iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar odbrane ili lice koje on ovlasti sa licem iz stava 3. ovog člana zaključuje ugovor o obuci i pravima i obavezama na osnovu završene obuke za učešće u multinacionalnim operacijama, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje učešće u multinacionalnim operacijama.

U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza krivicom lica upućenog na školovanje, specijalizaciju, odnosno usavršavanje, to lice je dužno da jednokratno vrati sve stvarne troškove školovanja, specijalizacije, odnosno usavršavanja koji su isplaćeni iz sredstava budžeta.

Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ne provede u službi u Vojsci Srbije najmanje trostruko vreme provedeno u multinacionalnoj operaciji u koju je bilo upućeno, dužno je da plati ugovornu kaznu predviđenu ugovorom o angažovanju u multinacionalnim operacijama, u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje ministar odbrane.

Ministar odbrane propisuje bliže uslove i način stipendiranja za potrebe Vojske Srbije, dužinu trajanja službe u Vojsci Srbije po završetku određene vrste školovanja, usavršavanja ili specijalizacije i postupak utvrđivanja i povraćaja troškova školovanja, stipendiranja, specijalizacije, odnosno usavršavanja, u skladu sa troškovima školovanja, stipendiranja, specijalizacije ili usavršavanja i vremenom provedenim po završetku školovanja, specijalizacije ili usavršavanja na službi u Vojsci Srbije.”.

Član 9.

U članu 95. stav 2. reči: „isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica”, brišu se.

Član 10.

U članu 104. stav 1. posle tačke 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4) koja glasi:

„4) preko 30 godina – 35 radnih dana.”.

Član 11.

Naziv odeljka 3. i član 119. menjaju se i glase:

„3. Prestanak profesionalne vojne službe za vreme ratnog ili vanrednog stanja

Član 119.

Za vreme ratnog ili vanrednog stanja profesionalnom vojnom licu ne prestaje profesionalna vojna služba, osim u sledećim slučajevima:

1) ako mu prestane državljanstvo Republike Srbije;

2) ako se na način propisan zakonom utvrdi da je kod lica nastupio potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu;

3) ako je pravnosnažnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđen na disciplinsku kaznu koja povlači gubitak vojne službe, odnosno pravnosnažnom presudom nadležnog krivičnog suda osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od 12 meseci;

4) njegovom smrću;

5) oficiru, odnosno podoficiru kada navrši 65 godina života;

6) profesionalnom vojniku kada navrši 53 godina života.

Izuzetno, profesionalnom vojnom licu iz stava 1. tačka 6) ovog člana, na predlog načelnika Generalštaba, a po odluci ministra odbrane, starosna granica za prestanak profesionalne vojne službe na pojedinim formacijskim mestima određenih specijalnosti, može se produžiti do navršenih 58 godina života.

Profesionalnom vojnom licu u službi na određeno vreme ugovor o radu produžava se do ukidanja ratnog ili vanrednog stanja.”.

Član 12.

U članu 161. st. 1. i 2. reč: „prvostepeni” briše se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Vojni disciplinski sudovi obrazuju se pri Ministarstvu odbrane, sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.”.

Član 13.

U članu 162. stav 1. reč: „prvostepenog” briše se.

U stavu 2. posle reči: „odbrane”, dodaju se zapeta i reči: „sa sedištem u Beogradu”.

Član 14.

U članu 164. stav 1. reč: „prvostepenim” briše se.

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

„Vojni disciplinski tužioci obrazuju se pri Ministarstvu odbrane, sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Viši vojni disciplinski tužilac obrazuje se pri Ministarstvu odbrane, sa sedištem u Beogradu.”.

Član 15.

Propisi doneti za izvršavanje Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15 – US i 36/18) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uskladiće svoju organizaciju sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o Vojsci Srbije


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print