Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 88/11, 93/12, 30/18 i 95/18), u članu 9. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 14)−16), koje glase:

„14) imenovano lice je zakonski zastupnik društva ili član organa upravljanja društva u smislu propisa o privrednim društvima;

15) saradnik je svako fizičko lice, koje:

(1) je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice u pravnom licu u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog lica;

(2) je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je imenovano lice na rukovodećem položaju;

(3) sa imenovanim licem ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem;

16) stvarni vlasnik pravnog lica je lice definisano propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.”.

Član 2.

U članu 39. stav 1. reč: „sopstveni” zamenjuje se rečju: „postojeći”.

U stavu 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) dokazi o vlasničkoj strukturi lica koje otkupljuje udeo odnosno akcije od stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov član, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja podnosioca zahteva, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tačke 4) ovog stava, lica iz tačke 4) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;”.

U tački 7) reč: „sopstvenog” zamenjuje se rečju: „postojećeg.”.

Član 3.

U članu 41. stav 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;”.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača odnosno člana pravnog lica, (ako su isti predmet revizije) za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana, odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac prijave, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;”.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 6a) i 6b), koje glase:

„6a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca prijave i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

6b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 6) i 6a) ovog stava, lica iz tač. 6) i 6a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;”.

Član 4.

U članu 52. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 15), koja glasi:

„15) priređivač prestane da ispunjava druge uslove ili ne ispunjava druge obaveze propisane ovim zakonom.”.

Član 5.

U članu 55. stav 5. menja se i glasi:

„Ulazak u igračnicu dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu priređivača da, za potrebe sprovođenja ovog zakona, obezbedi trajnu bazu podataka (ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice i dr.), kao i pisanu izjavu lica kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime.”.

Član 6.

U članu 56. stav 2. menja se i glasi:

„Zaposleni u igračnici dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli prilikom obavljanja posla.”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kršenjem obaveze čuvanja poslovne tajne ne smatra se dostavljanje podataka koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.”.

Član 7.

U članu 72. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;”.

U tački 3) posle reči: „godinu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;”.

Posle tačke 7), dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

„7a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 7) i 7a) ovog stava, lica iz tač. 7) i 7a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;”.

Član 8.

U članu 87. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;”.

U tački 3) posle reči: „godinu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;”.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

„7a) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

7b) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 7) i 7a) ovog stava, lica iz tač. 7) i 7a) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze;”.

Član 9.

U članu 101. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 5)−11), koje glase:

„5) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 98. ovog zakona;

6) dokazi o vlasničkoj strukturi do stvarnog vlasnika, a sve u skladu sa propisima o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika;

7) osnivački akt podnosioca zahteva;

8) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu, odnosno izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja osnivača, odnosno člana pravnog lica (ako su isti predmet revizije), za prethodne dve godine koje je sačinio ovlašćeni revizor, u skladu s propisima zemlje porekla člana odnosno osnivača, kao i njegovi finansijski izveštaji za period od datuma poslednjeg izveštaja o reviziji do kraja polugodišta koje neposredno prethodi polugodištu u kojem se zahtev podnosi;

9) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da podnosilac zahteva, njegov osnivač, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja njegovog osnivača, kao i saradnik ovih lica nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

10) akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice podnosioca zahteva i saradnik takvog lica, te član imenovanog lica, njegov stvarni vlasnik, član organa upravljanja, kao i saradnik takvog lica kada je imenovano lice pravno lice nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

11) ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz tač. 9) i 10) ovog stava, lica iz tač. 9) i 10) ovog stava mogu dostaviti i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu lica protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani, kao i da nisu članovi organizovane kriminalne grupe, ili da nisu počinili u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od istih lica da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

Član 10.

U članu 117. stav 1. menja se i glasi:

„Priređivači koji su obveznici u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dužni su da u svom poslovanju postupaju u skladu sa navedenim propisima, te da svojim unutrašnjim aktima utvrde radnje i mere koje preduzimaju prema strankama, kao i kada se radnje i mere sprovode.”.

Stav 2. briše se.

Član 11.

Posle člana 117. dodaju se naziv člana i član 117a, koji glase:

„Opšti uslovi za priređivače igara na sreću

Član 117a

Osnivač priređivača, stvarni vlasnik priređivača, član organa upravljanja osnivača priređivača, imenovano lice i saradnik ovih lica, odnosno kada je imenovano lice pravno lice, njegov član, njegov stvarni vlasnik, imenovano lice u takvom licu i saradnik ovih lica ne može biti lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao ni lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Priređivač prilikom svakog imenovanja odnosno promene imenovanog lica dostavlja akt nadležnog državnog organa kojim se potvrđuje da takvo lice nije lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da pravnosnažnom presudom nije osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države, kao i da nije lice koje je u poslednjih deset godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Ako se iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti akti nadležnog državnog organa iz stava 2. ovog člana, priređivač može da dostavi i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da imenovano lice nije lice protiv koga se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno da nije osuđen, kao i da nije član organizovane kriminalne grupe, ili da nije počinio u poslednjih deset godina težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava može u bilo kom trenutku zatražiti od priređivača da joj dostavi navedene dokaze ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

Član 12.

U članu 130. stav 1. tačka 27) menja se i glasi:

„27) ne obezbedi trajnu bazu podataka o licima kojima je dozvoljen ulazak u igračnicu, odnosno ne obezbedi njihove odgovarajuće pisane izjave (član 55. stav 5);”.

Tačka 71) menja se i glasi:

„71) ne postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno ne uskladi svoje unutrašnje akte sa odredbama zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 117);”.

Član 13.

Priređivači su u obavezi da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Upravi za igre na sreću dostave dokaze propisane članom 3. i čl. 7−9. ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o igrama na sreću


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print