Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 108/13 i 95/18) u članu 6. stav 3. tekst „JMBG, odnosno matični broj” zamenjuje se tekstom „jedinstveni matični broj građana (JMBG)”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5, 6. i 7, koji glase:

„Uz prijavu promene podataka iz stava 4. ovog člana, prilaže se dokaz koji predstavlja pravni osnov za promenu tog podatka, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema prijave donese rešenje.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 8.

Član 2.

U članu 9. stav 4. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 5. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 7. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 3.

U članu 9a stav 2. tačka 4) reči: „katastarsku parcelu (broj i naziv)” zamenjuju se rečima: „broj katastarske parcele”.

Član 4.

U članu 17. stav 7. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 8. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 10. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

U članu 22. stav 1. tačka 3), tačka i zapeta zamenjuju se tačkom, a tač. 4) i 5) brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 25v stav 5. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 6. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 8. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 7.

U članu 37. stav 6. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 7. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 8. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 8.

U članu 38. stav 5. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 6. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 8. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 9.

U članu 45. stav 9. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 10. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 11. posle reči: „Uprava” dodaju se reči: „u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva”.

St. 12, 13. i 14. menjaju se i glase:

„Protiv rešenja o odbacivanju nepotpunog zahteva može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje kojim se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).”

Član 10.

U članu 47. stav 3. menja se i glasi:

„Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva za obnavljanje dozvole odluči po zahtevu.”

Član 11.

U članu 52. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno da ima zaključen ugovor o kupovini duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;”

U stavu 4. tačka 2) reč: „cigareta” zamenjuju se rečima: „duvanskih proizvoda”.

U stavu 5. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 6. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 7. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 12.

U članu 59. stav 4. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 5. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 6. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 13.

U članu 64a posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izvozom duvanskih proizvoda može da se bavi samo registrovani proizvođač duvanskih proizvoda.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 14.

U članu 64b stav 1. posle reči: „upisan u” dodaju se reči: „odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju i u”.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: „proizvoda” dodaju se reči: „sa inostranim dobavljačem, osim ukoliko je podnosilac zahteva upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda”.

U stavu 7. posle reči: „podatke iz” dodaju se reči: „stava 1. i”.

U stavu 8. reči: „zaključak ili” brišu se.

U stavu 9. reč: „zaključkom” zamenjuje se rečju: „rešenjem”, a reči: „a rešenjem se” brišu se.

U stavu 10. reč: „zaključak” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „rešenje” u odgovarajućem padežu.

Član 15.

U članu 92. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) postupi suprotno odredbama člana 64a st. 1. i 2. ovog zakona.”.

Član 16.

U članu 25d stav 3, članu 40. stav 3. i članu 54. stav 3. broj: „10.467.635,34” zamenjuje se brojem: „10.680.000,00”.

Član 17.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) u članu 71. st. 1. do 4. broj: „90/97” zamenjuje se brojem: „90/07”.

Član 18.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) u članu 75. stav 2. briše se.

Član 19.

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) izvršiće se u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknade iz člana 16. ovog zakona izvršiće se u januaru 2021. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o duvanu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print