Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
23.01.2018.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 6/2018)


Na osnovu člana 10. stav 7. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 108/16 i 113/17),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

Član 1.

U Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 81/17), u članu 1. posle reči: „u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja” dodaju se zapeta i reči: „u drugim javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave a koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta u skladu sa propisima o budžetskom sistemu,” a reči: „zajedničkih za javne službe” zamenjuju se rečima: „pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru”.

Član 2.

Katalog radnih mesta (Prilog), koji je odštampan uz Uredbu o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 81/17) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se Katalogom radnih mesta (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog

KATALOG RADNIH MESTA

POPIS RADNIH MESTA

KATALOG RADNIH MESTA PRATEĆIH
I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA:

PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI:

RUKOVODILAC PRAVNIH, KADROVSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

PRAVNO KADROVSKI ANALITIČAR

PRAVNI ZASTUPNIK

DIPLOMIRANI PRAVNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

SAMOSTALNI PRAVNI SARADNIK

PRAVNI SARADNIK

REFERENT ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

POSLOVNI SEKRETAR

ZAPISNIČAR

TEHNIČKI SEKRETAR

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI:

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSVENIH POSLOVA

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ANALITIČAR

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ANALITIČAR ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

SLUŽBENIK PRINUDNE NAPLATE

DILOMIRANI EKONOMISTA
ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

SAMOSTALNI FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI SARADNIK

ŠEF RAČUNOVODSTVA

REFERENT ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

BLAGAJNIK

KONTISTA

LIKVIDATOR

POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE:

RUKOVODILAC POSLOVA JAVNIH NABAVKI

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE

REFERENT ZA JAVNE NABAVKE

KOMERCIJALISTA

PRODAVAC

MAGACIONER / EKONOM

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA:

RUKOVODILAC POSLOVA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

RUKOVODILAC POSLOVA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

PROJEKTANT INFORMACIONIH SISTEMA I PROGRAMA

PROJEKTANT INFORMATIČKE INFRASTRUKTURE

SOFTVER INŽENjER

PROGRAMER – INŽENjER

INŽENjER ZA RAČUNARSKE MREŽE

SAVETNIK ZA INFORMACIONU BEZBEDNOST

INTERNI IT REVIZOR

ADMINISTRATOR TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

ADMINISTRATOR INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

ADMINISTRATOR BAZE PODATAKA

ADMINISTRATOR PODRŠKE KORISNICIMA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

TEHNIČAR ODRŽAVANjA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

PROGRAMER

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE:

RUKOVODILAC POSLOVA INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA

INŽENjER INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA I ODRŽAVANjA UREĐAJA I OPREME

TEHNIČAR INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA I ODRŽAVANjA UREĐAJA I OPREME

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANjA

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SARADNIK ZA SANITARNU KONTROLU

REFERENT ZA SANITARNU KONTROLU / ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

RUKOVODILAC POSLOVA BEZBEDNOSTI, ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA

RUKOVODILAC POSLOVA ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

SLUŽBENIK ZA POSLOVE ODBRANE, ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI

SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

REFERENT ZA ZAŠTITU, BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU

VATROGASAC

RADNIK OBEZBEĐENjA SA ORUŽJEM / STRAŽAR

RADNIK OBEZBEĐENjA BEZ ORUŽJA / ČUVAR

PORTIR

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE:

RUKOVODILAC POSLOVA TRANSPORTA I LOGISTIKE

KURIR

VOZAČ

DISPEČER

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI:

RUKOVODILAC POSLOVA U UGOSTITELJSTVU

UPRAVNIK RESTORANA

SARADNIK U UGOSTITELJSTVU

REFERENT U UGOSTITELJSTVU

NUTRICIONISTA

ŠEF KUHINjE

GLAVNI KUVAR

KUVAR / POSLASTIČAR

POMOĆNI KUVAR

PEKAR

MESAR

KONOBAR

KAFE KUVARICA / SERVIRKA

KASIR

RECEPCIONER

OSTALI STRUČNI POSLOVI:

RUKOVODILAC INTERNE REVIZIJE

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

INTERNI REVIZOR

KOORDINATOR POSLOVA MEĐUNARODNE SARADNjE

SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

ISTRAŽIVAČ / ANALITIČAR

SLUŽBENIK U ISTRAŽIVANjIMA

STATISTIČAR

SLUŽBENIK ZA UPRAVLJANjE KVALITETOM

KUSTOS VAN OSNOVNE DELATNOSTI

RUKOVODILAC POSLOVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

NOVINAR

ORGANIZATOR PROTOKOLA

SARADNIK U PROTOKOLU

PREVODILAC

LEKTOR

ORGANIZATOR PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

BIBLIOTEKAR

VIŠI FIZIOTERAPEUT

SARADNIK ZA FIZIČKO VASPITANjE I REKREACIJU

INŽENjER AUDIO-VIDEO SISTEMA I TEHNOLOGIJA

DIZAJNER INTERNET PREZENTACIJA I PORTALA

DIZAJNER

OSTALI POSLOVI PODRŠKE:

TEHNIČAR ODRŽAVANjA AUDIO-VIDEO SISTEMA I TEHNOLOGIJA

INTERNET OPERATER

OPERATER TEHNIKE

OPERATER U KONTAKT CENTRU

TEHNIČAR ŠTAMPE

REALIZATOR PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

KNjIŽNIČAR

KNjIGOVEZAC

KNjIGOVEZAC SPECIJALISTA

KOREKTOR

DAKTILOGRAF

STENOGRAF

SPASILAC

KROJAČ

TEHNIČAR ZA PRANjE I HEMIJSKO ČIŠĆENjE

TEHNIČAR ODRŽAVANjA ODEĆE

SPREMAČICA

ČISTAČICA

FRIZER

POMOĆNI RADNIK

KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU:

DIREKTOR ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZAMENIK DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE

POMOĆNIK DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE

RUKOVODILAC U OKVIRU KLINIČKOG CENTRA , KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA I INSTITUTA

POMOĆNIK RUKOVODIOCA U OKVIRU KLINIIČKOG CENTRA, KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA I INSTITUTA

ŠEF KABINETA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA

SEKRETAR KLINIČKOG CENTRA

GLAVNA SESTRA / GLAVNI TEHNIČAR ZDRAVSTVENE USTANOVE

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

DOKTOR MEDICINE

DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALISTA

DOKTOR STOMATOLOGIJE

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE

MAGISTAR FARMACIJE

MAGISTAR FARMACIJE – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

KOORDINATOR ZA KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

VIŠI FIZIOTERAPEUT

VIŠI ZUBNI TEHNIČAR

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

VIŠI NUTRICIONISTA – DIJETETIČAR

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

CITOSKRINER

VIŠI RADNI TERAPEUT

VIŠA KOZMETIČKA SESTRA / TEHNIČAR

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

ZUBNI TEHNIČAR

SANITARNI / SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

STOMATOLOŠKA SESTRA / TEHNIČAR

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

KOZMETIČKI TEHNIČAR

PSIHOLOG SPECIJALISTA

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U LABORATORIJI

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA

ZDRAVSTVENI SARADNIK U LABORATORIJI

PSIHOLOG

DEFEKTOLOG

LOGOPED

SPECIJALNI PEDAGOG

SOCIJALNI RADNIK

TEHNIČAR – ELEKTRONIČAR NA HEMODIJALIZI

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

DOKTOR MEDICINE SUBSPECIJALISTA

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE, SUBSPECIJALISTA

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALISTA

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE

DOKTOR MEDICINE

DOKTOR STOMATOLOGIJE

MAGISTAR FARMACIJE

MAGISTAR FARMACIJE – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

KOORDINATOR ZA KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NA SEKUNDARNOM I TERCIJALNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

VIŠI FIZIOTERAPEUT

VIŠI ZUBNI TEHNIČAR

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

VIŠI NUTRICIONISTA – DIJETETIČAR

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

CITOSKRINER

VIŠI RADNI TERAPEUT

VIŠA KOZMETIČKA SESTRA / TEHNIČAR

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

ZUBNI TEHNIČAR

SANITARNI / SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

STOMATOLOŠKA SESTRA / TEHNIČAR

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

KOZMETIČKI TEHNIČAR

ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ

MASER

PSIHOLOG SPECIJALISTA

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE / SANITARNE HEMIJE

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SPECIJALISTA

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA PROMOCIJI ZDRAVLJA

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU I INFORMATIKU

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA POSLOVIMA ANALIZE, PLANIRANjA I ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I INFORMATIKE SA BIOSTATISTIKOM U ZDRAVSTVU

ZDRAVSTVENI SARADNIK U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA HIGIJENU I ZAŠTITU ŽIVOTNE I RADNE SREDINE SREDINE

ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U LABORATORIJI

ZDRAVSTVENI SARADNIK U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

MEDICINSKI FIZIČAR SPECIJALISTA

PSIHOLOG

DEFEKTOLOG

LOGOPED

SPECIJALNI PEDAGOG

BIOLOG / MOLEKULARNI BIOLOG SPECIJALISTA

BIOLOG / MOLEKULARNI BIOLOG

MEDICINSKI FIZIČAR

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE SPECIJALISTA

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

SOCIJALNI RADNIK

SARADNIK U PSIHOSOCIJALNOJ REHABILITACIJI U BOLNIČKIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PSIHIJATRIJU

VIŠI HEMIJSKI TEHNIČAR

VIŠI PROTETIČAR – ORTOTIČAR

HEMIJSKI TEHNIČAR

TEHNIČAR – ELEKTRONIČAR NA HEMODIJALIZI

PROTETIČAR – ORTOTIČAR

TEHNIČAR ZA KONTROLU JONIZUJUĆEG ZRAČENjA

VETERINARSKI TEHNIČAR

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

VOZAČ TEHNIČKOG VOZILA

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA

POMOĆNI RADNIK NA OBDUKCIJI

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI
I INFORMISANjU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI I INFORMISANjU:

DIREKTOR USTANOVE KULTURE

ZAMENIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

POMOĆNIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

SEKRETAR USTANOVE

SEKTORSKI DIREKTOR

UMETNIČKI / PROGRAMSKI DIREKTOR

OPERATIVNI DIREKTOR / POMOĆNIK SEKTORSKOG DIREKTORA U CENTRALNOJ / REPUBLIČKOJ USTANOVI KULTURE

IZVRŠNI DIREKTOR

TEHNIČKI DIREKTOR

RUKOVODILAC OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE

RADNA MESTA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI:

SAVETNIK ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANjE ARHIVSKE DELATNOSTI

ARHIVIST U DEPOU

ARHIVIST

ARHIVIST NA POSLOVIMA MATIČNE DELATNOSTI

ARHIVIST NA POSLOVIMA ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA VAN ARHIVA

KONZERVATOR PAPIRA

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

VIŠI ARHIVSKI POMOĆNIK

VIŠI KNjIŽNIČAR

ARHIVSKI POMOĆNIK U DEPOU

ARHIVSKI POMOĆNIK

KNjIGOVEZAC

RESTAURATOR PAPIRA

KNjIŽNIČAR

MANIPULANT U DEPOU

FILMSKI ARHIVISTA

KOORDINATOR PROGRAMA

DOKUMENTALISTA FOTOTEKE

FOTOTEKAR

KUSTOS

DOKUMENTALISTA ZA EVIDENCIJU I TEHNIČKU ZAŠTITU FILMSKE GRAĐE

OPERATER SISTEMA ZA DIGITALNU RESTAURACIJU SLIKE I TONA

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

TEHNIČAR MANIPULANT U DEPOIMA ARHIVSKE I FILMSKE GRAĐE

TEHNIČAR ZA KINO UREĐAJE

TEHNIČAR TELEKINA – SKENERA / MONTAŽER SLIKE I TONA

TEHNIČAR PREPARATOR FILMSKE GRAĐE

VRATAR – RAZVODNIK

FILMSKI PRODUCENT

SNIMATELJ SLIKE

FILMSKI REDITELJ

NOVINAR

SNIMATELJ I DIZAJNER ZVUKA

MONTAŽER SLIKE I TONA / FILMSKI MONTAŽER

FILMSKI ARHIVSKI POMOĆNIK

FOTOGRAF

KOREKTOR ZA AUTOMATSKU OBRADU FILMSKE GRAĐE

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

MUZEJSKA DELATNOST

KUSTOS

KONZERVATOR / RESTAURATOR

KOORDINATOR ZA MEĐUMUZEJSKU I MEĐUNARODNU SARADNjU

KOORDINATOR MUZEJSKE IZDAVAČKE DELATNOSTI

ORGANIZATOR MUZEJSKIH AKTIVNOSTI

DOKUMENTARISTA

MUZEJSKI PEDAGOG

MUZEJSKI EDUKATOR

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANjA

SARADNIK ZA PROSTORNO OČUVANjE MUZEJSKOG KOMPLEKSA

LIKOVNI UREDNIK

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

SNIMATELJ SLIKE

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

ORGANIZATOR TURISTIČKE I USLUŽNE DELATNOSTI

ARANŽER – DEKORATER

TEHNIČAR U MUZEJSKOJ DELATNOSTI

PREPARATOR

VODIČ

FOTOGRAF

KNjIŽNIČAR

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA:

KONZERVATOR

KONZERVATOR – ISTRAŽIVAČ

KONZERVATOR – RESTAURATOR

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

DOKUMENTARISTA

DOKUMENTARISTA POMOĆNIK

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

INŽENjER KONZERVATOR

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANjA

KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

KONZERVATOR – TEHNIČAR

KONZERVATOR – RESTAURATOR TEHNIČAR

SNIMATELJ SLIKE

FOTOGRAF

KNjIŽNIČAR

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST:

ARHEOGRAF

BIBLIOGRAF

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR

BIBLIOTEČKI INFORMATOR

DOKUMENTARISTA

DIPLOMIRANI KONZERVATOR

LEKTOR

UREDNIK IZDAVAČKE DELATNOSTI

UREDNIK KULTURNIH PROGRAMA

BIBLIOTEKAR

VIŠI KNjIŽNIČAR

VIŠI TEHNIČAR – KONZERVATOR

KNjIŽNIČAR

TEHNIČAR – KONZERVATOR

KNjIGOVEZAC

POMOĆNI RADNIK MANIPULANT BIBLIOTEČKE GRAĐE

POMOĆNI RADNIK NA KONZERVACIJI

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

SARADNIK ZA DIGITALNE PROCESE

OPERATER ZA DIGITALNE PROCESE

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA:

REDITELJ

REDITELJ ASISTENT

DIRIGENT

ASISTENT DIRIGENTA / ŠEF HORA

SCENOGRAF

SCENOGRAF ASISTENT

KOSTIMOGRAF

KOSTIMOGRAF ASISTENT

DIREKTOR FILMA

DRAMATURG / SCENARISTA

KOREOGRAF

KOREOGRAF ASISTENT

KOMPOZITOR

ETNOMUZIKOLOG / ETNOKOREOLOG

MUZIKOLOG

ETNOLOG – ANTROPOLOG

KUSTOS U USTANOVI KULTURE

SEKRETAR ORKESTRA / HORA / ANSAMBLA UMETNIČKE IGRE (BALETA, SAVREMENE I NARODNE IGRE) / GLUMAČKOG ANSAMBLA

SLIKAR / VAJAR

SUFLER OPERE

SUFLER DRAME

PEDAGOG

REPETITOR

KOREPETITOR

KOORDINATOR KOREPETITORA

GLUMAC

PEVAČ

IGRAČ BALETA

IGRAČ NARODNE IGRE

IGRAČ SAVREMENE IGRE

KONCERT-MAJSTOR

MUZIČAR

VOĐA STATISTA

PRODUCENT U UMETNOSTI I MEDIJIMA

MUZIČKI PRODUCENT / DIZAJNER TONA

MONTAŽER FILMA

BINSKI MAJSTOR

MAJSTOR ZA IZRADU DEKORSKE OPREME PREDSTAVA

MAJSTOR ZA IZRADU KOSTIMSKE OPREME PREDSTAVA

GRAFIČKI UREDNIK

DEKORATER

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA GLEDALIŠTA I SCENE

INŽENjER AUDIO I VIDEO TEHNIKE

PRODUCENT AUDIO-VIDEO IZDANjA

INSPICIJENT

INSTRUKTOR KONDICIONIH VEŽBI

KOLORIST

KONZERVATOR ODEĆE

KOORDINATOR – ORGANIZATOR OPREME / IZVOĐENjA PREDSTAVA

DIZAJNER POZORIŠNIH I FILMSKIH LUTAKA

DIZAJNER SVETLA

MAJSTOR SVETLA / TONA

MIKSER SVETLA/TONA / VIDEA

MASKER / VLASULJAR

MODELAR

MONTER SCENSKE MEHANIKE

NADZORNIK SCENSKE MEHANIKE

NOTOTEKAR

REKVIZITAR

TEHNIČAR ZA IZRADU DEKORA

TEHNIČAR ZA TONSKU I VIDEO PODRŠKU IGRAČKIH PROBA

FIZIOTERAPEUT IGRAČA

GARDEROBER

ISTRAŽIVAČ DOKUMENATA I ARHIVE

KOORDINATOR ZA KINEMATOGRAFIJU

SARADNIK ZA KINEMATOGRAFIJU

SARADNIK ZA IZDAVAČKU DELATNOST

SAVETNIK ZA EU PROGRAME I FONDOVE

SAVETNIK ZA PRUŽANjE USLUGA INOSTRANIM PROIZVOĐAČIMA

SAVETNIK ZA EDUKACIJU

ISTRAŽIVAČ KULTURNOG RAZVITKA

ISTRAŽIVAČ – DOKUMENTALISTA

UREDNIK ZA UMETNIČKU – ISTRAŽIVAČKU DOKUMENTACIJU I IZDAVAČKU DELATNOST

OPERATER BIOSKOPA

SARADNIK ZA UNAPREĐIVANjE DELATNOSTI USTANOVE KULTURE

ORGANIZATOR PROGRAMA

RAZVODNIK

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

UREDNIK PROGRAMA

PROGRAMSKI SELEKTOR U MUZIČKOJ USTANOVI

KOORDINATOR ZA DRUŠTVENO ODGOVORNE POSLOVE

MAJSTOR UMETNIČKOG TKANjA – TKALJA

SNIMATELJ

ANIMATOR

TEHNIČAR – GALERISTA ZA VIZUELNI PROGRAM U USTANOVI KULTURE/POLIVALENTNOM CENTRU

GALERISTA

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

OPERATER DIGITALNIH PROCESA

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U INFORMISANjU:

DIREKTOR USTANOVE

ZAMENIK DIREKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI U INFORMISANjU:

ODGOVORNI UREDNIK

KOREKTOR

SEKRETAR USTANOVE

KOORDINATOR DOPISNE SLUŽBE

ADMINISTARTIVNI RADNIK

UREDNIK RUBRIKE

UREDNIK NOVINAR

NOVINAR

NOVINAR REPORTER

FOTOREPORTER

DOPISNIK

KATALOG RADNIH MESTA U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

POMOĆNIK DIREKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

SAVETNIK DIREKTORA

NAČELNIK ODELJENjA

REGISTRATOR

SLUŽBENIK ZA KONTROLU PODATAKA O PLAĆENIM DOPRINOSIMA

ANALITIČAR

SLUŽBENIK ZA IZVEŠTAVANjE

ADMINISTRATOR SISTEMA

PROGRAMER

OPERATER INFORMATIČKE PODRŠKE

SLUŽBENIK ZA PODRŠKU APLIKACIJAMA

SLUŽBENIK ZA ADMINISTRIRANjE MREŽE

SLUŽBENIK ZA ANALIZU KVALITETA

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

POMOĆNIK DIREKTORA

ŠEF KABINETA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

SAVETNIK DIREKTORA

NAČELNIK ODELJENjA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENjA

ŠEF ODSEKA

VIŠI ORGANIZATOR PROCESA

SAMOSTALNI ORGANIZATOR PROCESA

ORGANIZATOR PROCESA – SARADNIK

ORGANIZATOR PROCESA – REFERENT

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANjE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA U PRVOM STEPENU

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANjE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA U PRVOM STEPENU

SARADNIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKO OSIGURANjA

SARADNIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA

SLUŽBENIK ZA PRETHODNU KONTROLU PRVOSTEPENIH REŠENjA

SLUŽBENIK ZA PRETHODNU KONTROLU PRVOSTEPENIH REŠENjA

I PRIMENU MEĐUNARODNIH UGOVORA

KOORDINATOR ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

SLUŽBENIK ZA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA U DRUGOM STEPENU

SLUŽBENIK ZA UTVRĐIVANjE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA U DRUGOM STEPENU

SLUŽBENIK ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE U PRVOM STEPENU

SARADNIK ZA MATIČNU EVIDENCIJU U PRVOM STEPENU

SARADNIK ZA MATIČNU EVIDENCIJU U DRUGOM STEPENU

SLUŽBENIK ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE U DRUGOM STEPENU

KONTROLOR MATIČNE EVIDENCIJE U DRUGOM STEPENU

KONTROLOR MATIČNE EVIDENCIJEU PRVOM STEPENU

EVIDENTIČAR U MATIČNOJ EVIDENCIJI U PRVOM STEPENU

EVIDENTIČAR U MATIČNOJ EVIDENCIJI U DRUGOM STEPENU

SLUŽBENIK ZA INTERNU KONTROLU PROCESA RADA I INSTRUKTAŽU

ANALITIČAR PODATAKA

KOORDINATOR ZA OBRADU DOKUMENTACIJE

REFERENT ZA DIGITALNU OBRADU DOKUMENTACIJE

REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE U OSTVARIVANjU PRAVA

SLUŽBENIK ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

KOORDINATOR ZA ISPLATU PRAVA

KONTROLOR KORIŠĆENjA PRAVA IZ PENZIJSKOG OSIGURANjA

SARADNIK ZA ISPLATU PRAVA

SARADNIK ZA PRIPREMU ISPLATE PRAVA

REFERENT ZA ISPLATU PRAVA

REFERENT ZA PRIPREMU ISPLATE PRAVA

KOORDINATOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

KONTROLOR ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

REFERENT ZA FINANSIJSKE POSLOVE ZA LICA KOJA SE UKLJUČUJU U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I ZA SAMOSTALNE OBVEZNIKE DOPRINOSA

DOKTOR MEDICINE ZA TRIJAŽU PREDMETA

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA – VEŠTAK U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA – VEŠTAK U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA – VEŠTAK KONTROLOR

SLUŽBENIK ZA POSLOVE VEŠTAČENjA

ADMINISTRATOR ZA POSLOVE VEŠTAČENjA

SARADNIK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA VEŠTAČENjE

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

KLINIČKI PSIHOLOG

STRUČNI SARADNIK U LABORATORIJI

SLUŽBENIK ZA PODRŠKU KORISNICIMA

KATALOG RADNIH MESTA U RFZO:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

IZVRŠNI DIREKTOR

SEKRETAR

ŠEF KABINETA

POMOĆNIK DIREKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

SAVETNIK DIREKTORA

NAČELNIK ODELJENjA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENjA

ŠEF ODSEKA

RUKOVODILAC GRUPE

SAMOSTALNI ORGANIZATOR PROCESA

ORGANIZATOR PROCESA

SAVETNIK ZA SARADNjU SA OSIGURANICIMA, UDRUŽENjIMA PACIJENATA I OSOBA SA INVALIDITETOM

SAVETNIK ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

SAVETNIK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA U DRUGOM STEPENU

SAVETNIK ZA POSLOVE SPROVOĐENjA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

SAVETNIK ZA POSLOVE KORIŠĆENjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

SAVETNIK ZA UJEDNAČAVANjE RADA LEKARSKIH KOMISIJA

FARMAKOEKONOM

SAVETNIK ZA OBRADU ZAHTEVA

SAVETNIK ZA FORMIRANjE BAZE PODATAKA OSIGURANIH LICA

NADZORNIK OSIGURANjA

ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA

SAVETNIK ZA UGOVARANjE SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

SAVETNIK ZA FINANSIRANjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

ANALITIČAR ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SAVETNIK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

SAVETNIK ZA INO OSIGURANjE

SAVETNIK ZA PLAN I ANALIZU

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U PRVOSTEPENOJ LK

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA U DRUGOSTEPENOJ LK

KONTROLOR ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

SARADNIK ZA KONTROLU

SARADNIK ZA IZVEŠTAVANjE

ADMINISTRATOR ZA OBRAČUN TROŠKOVA

ADMINISTRATOR ZA KONTROLU RAČUNA U VEZI OSTVARIVANjA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

ADMINISTRATOR ZA KONTROLU I LIKVIDACIJU ŠTETA

ADMINISTRATOR ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

ADMINISTRATOR ZA POSLOVE LEKARSKIH KOMISIJA

ADMINISTRATOR ZA UGOVARANjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANjE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

POMOĆNIK DIREKTORA

SEKRETAR

ŠEF KABINETA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

NAČELNIK ODELJENjA

ŠEF ODSEKA

RUKOVODILAC GRUPE

RUKOVODILAC SLUŽBE U FILIJALI

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSREDOVANjA U ZAPOŠLJAVANjU

SAVETNIK ZA ZAPOŠLJAVANjE

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PLANIRANjA KARIJERE I KARIJERNOG INFORMISANjA

SAVETNIK ZA PLANIRANjE KARIJERE

SAVETNIK ZA KARIJERNO INFORMISANjE

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU OBRAZOVANjA ODRASLIH

ORGANIZATOR OBRAZOVANjA ODRASLIH

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROGRAMA U ZAPOŠLJAVANjU

ORGANIZATOR PROGRAMA ZAPOŠLJAVANjA

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU PROFESIONALNE REHABILITACIJE

SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSREDOVANjA U ZAPOŠLJAVANjU OSOBA SA INVALIDITETOM

SAVETNIK ZA ZAPOŠLJAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM

SAVETNIK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA U PRVOM STEPENU

SAVETNIK ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA U DRUGOM STEPENU

SAVETNIK ZA PRIMENU MEĐUDRŽAVNIH SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANjU

ORGANIZATOR MERA REŠAVANjA VIŠKOVA ZAPOSLENIH

ANALITIČAR TRŽIŠTA RADA

ANALITIČAR MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANjA

EVIDENTIČAR

ADMINISTRATOR OSIGURANjA

ADMINISTRATOR ZA MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANjA

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI:

DIREKTOR USTANOVE

ZAMENIK DIREKTORA

POMOĆNIK DIREKTORA

SEKRETAR ZAVODA

RUKOVODILAC CENTRA

UPRAVNIK DOMA

UPRAVNIK UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

ZAMENIK UPRAVNIKA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

POMOĆNIK UPRAVNIKA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU:

VASPITAČ

DEFEKTOLOG – VASPITAČ

MEDICINSKA SESTRA – VASPITAČ

NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

NASTAVNIK U PRODUŽENOM BORAVKU

NASTAVNIK U CELODNEVNOJ NASTAVI

DEFEKTOLOG – NASTAVNIK

NASTAVNIK PREDMETNE NASTAVE

NASTAVNIK PREDMETNE DVOJEZIČNE NASTAVE

NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE

ORGANIZATOR PRAKTIČNE NASTAVE I VEŽBI

POMOĆNI NASTAVNIK

NASTAVNIK UMETNIČKIH I STRUČNIH PREDMETA U MUZIČKOJ ŠKOLI I ODREĐENIH STRUČNIH PREDMETA U STRUČNOJ ŠKOLI

NASTAVNIK IGRAČKIH PREDMETA U BALETSKOJ ŠKOLI

KOREPETITOR

ŠTIMER MUZIČKIH INSTRUMENATA

STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG

STRUČNI SARADNIK – PEDAGOG ZA LIKOVNO / MUZIČKO / FIZIČKO VASPITANjE

STRUČNI SARADNIK – PSIHOLOG

STRUČNI SARADNIK – DEFEKTOLOG / SPECIJALNI EDUKATOR I REHABILITATOR

STRUČNI SARADNIK – LOGOPED

STRUČNI SARADNIK – BIBLIOTEKAR / NOTOTEKAR / MEDIJATEKAR

STRUČNI SARADNIK – SOCIJALNI RADNIK

STRUČNI SARADNIK – ANDRAGOG

SEKRETAR USTANOVE

SARADNIK ZA IZRADU DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I POMAGALA ZA DECU SA SENZOMOTORIČKIM SMETNjAMA

SARADNIK ZA UNAPREĐIVANjE PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SARADNIK ZA ISHRANU NUTRICIONISTA

SARADNIK – MEDICINSKA SESTRA ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I NEGU

MEDICINSKI TEHNIČAR NEGOVATELJ

PEDAGOŠKI ASISTENT

ANDRAGOŠKI ASISTENT

KOORDINATOR ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA:

VASPITAČ U DOMU UČENIKA

DEFEKTOLOG – VASPITAČ U DOMU UČENIKA

UREDNIK KULTURNO OBRAZOVNOG I ZABAVNOG PROGRAMA

UREDNIK PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

UREDNIK ARHIVA

STRUČNI SARADNIK PEDAGOG U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

STRUČNI SARADNIK PSIHOLOG U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

STRUČNI SARADNIK BIBLIOTEKAR U USTANOVI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

SEKRETAR USTANOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

ANIMATOR SPORTSKIH I REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

KOORDINATOR VASPITNE SLUŽBE

SARADNIK ZA MEĐUNARODNU RAZMENU STUDENATA

ORGANIZATOR PROGRAMA POPUNE KAPACITETA

ORGANIZATOR PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

REALIZATOR PROGRAMA U USTANOVI KULTURE STUDENTSKOG STANDARDA

KOORDINATOR KULTURNO-OBRAZOVNIH
I SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

MAJSTOR SVETLA I TONA

KINOOPERATER

SCENSKI MAJSTOR

SARADNIK SNIMATELJ

LEKAR U USTANOVI UČENIČKOG STANDARDA

MEDICINSKI TEHNIČAR NEGOVATELJ

SARADNIK ZA ISHRANU

SARADNIK ZA SPROVOĐENjE STANDARDA KVALITETA SMEŠTAJA I ISHRANE

REFERENT ZA SMEŠTAJ I ISHRANU

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANjU:

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA – REDOVNI PROFESOR

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA – VANREDNI PROFESOR

NASTAVNIK NA AKADEMSKIM STUDIJAMA – DOCENT

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA – PROFESOR STRUKOVNIH STUDIJA

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA – VIŠI PREDAVAČ

NASTAVNIK NA STRUKOVNIM STUDIJAMA – PREDAVAČ

NASTAVNIK U VISOKOM OBRAZOVANjU

ASISTENT

ASISTENT SA DOKTORATOM

SARADNIK U NASTAVI

LEKTOR STRANOG JEZIKA

STRUČNI SARADNIK U STRUČNOUMETNIČKOJ OBLASTI

SARADNIK U VISOKOM OBRAZOVANjU

NAUČNI SAVETNIK / SARADNIK

ISTRAŽIVAČ

GENERALNI SEKRETAR UNIVERZITETA

MENADžER UNIVERZITETA

SEKRETAR VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

ŠEF KABINETA

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

VIŠI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK

SEKRETAR UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR

BIBLIOTEČKI INFORMATOR

BIBLIOGRAF

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA UBIBLIOTECI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

SARADNIK U PROCESU DIGITALIZACIJE U BIBLIOTECI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

UREDNIK ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DOKUMENTACIJU I IZDAVAČKU DELATNOST

RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PRAĆENjEM I RAZVOJEM SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U DOUNIVERZITETSKOM OBRAZOVANjU:

SAVETNIK ZA RAZVOJ PROGRAMA I UDžBENIKA

SAVETNIK ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

SAVETNIK ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA

ANALITIČAR ZA RAZVOJ KVALIFIKACIJA

SAVETNIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE

SAVETNIK ZA PRIPRAVNIŠTVO, MENTORSTVO I RUKOVOĐENjE

SAVETNIK ZA DODATNU PODRŠKU DECE I UČENIKA U OBRAZOVANjU I VASPITANjU

SAVETNIK ZA RAZVOJ I PRIMENU OBRAZOVNIH STANDARDA

SAVETNIK ZA RAZVOJ I PRIMENU STANDARDA KVALITETA USTANOVA

ORGANIZATOR OBUKA I NACIONALNIH ISPITIVANjA

SAVETNIK ZA RAZVOJ ISPITNIH PROGRAMA I PRIPREMU ISPITNIH INSTRUMENATA

SAVETNIK ZA KONTROLU KVALITETA ISPITNOG MATERIJALA

SAVETNIK ZA OBRAZOVNE ISTRAŽIVAČKO - ANALITIČKE POSLOVE I STATISTIKU

SAVETNIK ZA VREDNOVANjE PROGRAMA OGLEDA I USTANOVA

SARADNIK ZA PRIPREMU, IZRADU I DISTRIBUCIJU POVERLJIVOG ISPITNOG MATERIJALA

OPRATER ZA UNOS PODATAKA

SARADNIK ZA KONTROLU, PRIPREMU I ZAŠTITU POVERLJIVIH PODATAKA

SARADNIK ZA DIZAJN I PRIPREMU POVERLJIVOG ISPITNOG MATERIJALA

KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

DIREKTOR

POMOĆNIK DIREKTORA

RUKOVODILAC ODELJENjA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD I DOMSKOG ODELJENjA PRI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

RUKOVODILAC ZASEBNOG OBJEKTA DOMSKOG SMEŠTAJA I PRIHVATILIŠTA PRI CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

RUKOVODILAC PRUŽAOCA USLUGE U ZAJEDNICI

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

STRUČNI RADNIK NA POSLOVIMA SOCIJALNOG RADA

VODITELJ SLUČAJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

SUPERVIZOR U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

SUPERVIZOR U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE

STRUČNI RADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

STRUČNI RADNIK NA POSLOVIMA PLANIRANjA, RAZVOJA I IZVEŠTAVANjA

SAVETNIK ZA HRANITELJSTVO

REALIZATOR EDUKATIVNIH PROGRAMA U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE

REALIZATOR EDUKATIVNIH PROGRAMA ZA STRUČNE RADNIKE U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE

STRUČNI RADNIK NA SAVETODAVNO - TERAPIJSKIM I SOCIJALNO - EDUKATIVNIM POSLOVIMA

RADNIK NA OSNOVNIM STRUČNIM POSLOVIMA U CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

STRUČNI RADNIK NA USLUGAMA U ZAJEDNICI

STRUČNI RADNIK NA USLUGAMA SMEŠTAJA

SOCIJALNI RADNIK

DEFEKTOLOG

LOGOPED

PSIHOLOG

PEDAGOG

ANDRAGOG

SEKRETAR – PRAVNIK

VASPITAČ – STRUČNI RADNIK

DOKTOR MEDICINE

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

DOKTOR STOMATOLOGIJE

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

NUTRICIONISTA

VASPITAČ STRUČNI SARADNIK

RADNI TERAPEUT

VIŠI FIZIOTERAPEUT

VIŠI MEDICINSKI TEHNIČAR

STRUČNI SARADNIK NA USLUGAMA U ZAJEDNICI

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

NEGOVATELJ

RADNI INSTRUKTOR

SARADNIK NA USLUGAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

SARADNIK U CENTRU ZA ZAŠTITU ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

MEDICINSKA SESTRA – VASPITAČ

ZUBNI TEHNIČAR

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

RADNA MESTA U ZAVODIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

SAVETNIK ZA PROFESIONALNU OBUKU

SAVETNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

SAMOSTALNI SAVETNIK ZA ISTRAŽIVAČKE POSLOVE

SAVETNIK ZA POSLOVE INFORMISANjA, PROMOCIJE I PODRŠKE

KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR USTANOVE

POMOĆNIK DIREKTORA USTANOVE

DIREKTOR SPORTSKOG HOTELA – KAMPA

RUKOVODILAC SEKTORA ZA SPORT U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE

UPRAVNIK SPORTSKOG OBJEKTA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANjA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA:

SAVETNIK DIREKTORA

SPECIJALISTA ZA STRUČNI I
RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU

SPECIJALISTA ZA ANALITIKU U SPORTU

SPECIJALISTA ZA FIZIČKO VASPITANjE I REKREACIJU

SPECIJALISTA ZA INDOK

ANALITIČAR ZA SPORT

ANALITIČAR ZA FIZIČKO VASPITANjE I REKREACIJU

ANALITIČAR ZA INDOK

SARADNIK ZA FIZIČKO VASPITANjE I REKREACIJU

SARADNIK ZA ANALITIKU U SPORTU

SARADNIK ZA INDOK

DOKTOR MEDICINE

DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA

DIPLOMIRANI FARMACEUT – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

PSIHOLOG

VIŠA MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR – LABORANT

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

VIŠI FIZIOTERAPEUT

DOKTOR STOMATOLOGIJE

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANjA DOPINGA U SPORTU:

KOORDINATOR DOPING KONTROLE I EDUKACIJE

KOORDINATOR NACIONALNE REGISTROVANE TEST GRUPE I TUE PROCESA

ANALITIČAR MEĐUNARODNOG ADAMS SISTEMA I ANTIDOPING BAZE PODATAKA

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE:

ORGANIZATOR AKTIVNOSTI U FIZIČKOJ KULTURI I SPORTU

SARADNIK ZA FIZIČKU KULTURU I SPORT

INSTRUKTOR – REKREATOR

SARADNIK ZA KONTROLU I ANALIZU BAZENSKE VODE

SPASILAC

KATALOG RADNIH MESTA U TURIZMU

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U TURIZMU:

DIREKTOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE

ZAMENIK DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

POMOĆNIK DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

RUKOVODILAC SEKTORA U TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI

RADNA MESTA U OSNOVNOJ OBLASTI TURIZMA:

ANALITIČAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENjE TURISTIČKOG PROIZVODA

ANALITIČAR ZA PROMOCIJU TURISTIČKE PONUDE

ORGANIZATOR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU TURISTIČKIH PROIZVODA

KOORDINATOR U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

INFORMATOR U TURISTIČKO-INFORMATIVNOM CENTRU

KOORDINATOR ZA PROJEKTE U TURIZMU I MEĐUNARODNU SARADNjU

REALIZATOR AKTIVNOSTI NA PROJEKTIMA U TURIZMU

TURISTIČKI VODIČ / TURISTIČKI ANIMATOR

AKREDITACIONO TELO SRBIJE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

POMOĆNIK DIREKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RUKOVODILAC ODELJENjA

VIŠI ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

VODEĆI ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

ORGANIZATOR PREDMETA AKREDITACIJE

ADMINISTRATOR PREDMETA AKREDITACIJE

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE AKREDITACIJE

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

RUKOVODILAC SEKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RUKOVODILAC ODELJENjA

SAVETNIK ZA TEHNIČKO-METODOLOŠKA PITANjA STANDARDIZACIJE

ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

SAMOSTALNI ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

VIŠI ORGANIZATOR ZA POSLOVE STANDARDIZACIJE

KOORDINATOR SERTIFIKACIJE

ADMINISTRATOR SERTIFIKACIJE

SARADNIK ZA GRAFIČKU OBRADU I DIZAJN TEKSTA

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

SEKRETAR

RUKOVODILAC SEKTORA

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RUKOVODILAC ODELJENjA

STALNI PREDAVAČ

SLUŽBENIK ZA OBUKU

ADMINISTRATOR OBUKA

ISTRAŽIVAČ ZA UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA

SARADNIK ZA UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA

SARADNIK ZA UČENjE NA DALJINU

FOND SOLIDARNOSTI

RUKOVODEĆA RADNA MESTA:

DIREKTOR

ZAMENIK DIREKTORA

SEKRETAR

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI:

RUKOVODILAC ODELJENjA

RUKOVODILAC ODSEKA

SLUŽBENIK ZA OBRADU ZAHTEVA

ADMINISTRATOR ZAHTEVA

KATALOG RADNIH MESTA PRATEĆIH I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA:

PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC PRAVNIH, KADROVSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira, prati i kontroliše izvršenje pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– razvija, definiše i koordinira pripremu programa i planova rada iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– organizuje, koordinira i kontroliše izvršenje opštih poslova;

– donosi odluke o načinu realizacije pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada;

– obavlja poslove iz oblasti imovinsko - pravnih poslova;

– prati i priprema opšte akte, ugovore i druge opšte i pojedinačne akte;

– kontroliše pripremu ugovora i njihovu realizaciju i donosi odluku o preduzimanju pravnih mera;

– rešava radne, disciplinske i druge postupke i upravlja drugim pravnim poslovima;

– nadzire rad zaposlenih na pravnim, kadrovskim i administrativnim poslovima;

– koordinira poslove iz oblasti zaštite zaposlenih od zlostavljanja na radu;

– koordinira osmišljavanje i uspostavljanje sistema upravljanja rizicima kao i sistema internih kontrola;

– analizira probleme u vršenju poslova i priprema smernice i uputstva zaposlenima za ujednačavanje i primenu najbolje prakse.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računa;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PRAVNO KADROVSKI ANALITIČAR

Opšti / tipični opis posla

– prati stanje, sprovodi stručne analize i analizira informacije i akte i predlaže mere za unapređenja pravnih pitanja iz delokruga rada;

– daje stručna mišljenja u procesu formiranja planova rada;

– prati sprovođenje i usklađenost opštih i pojedinačnih akata sa propisima iz delokruga rada;

– izrađuje opšte i pojedinačne akte, daje tumačenja istih i kontroliše njihovu primenu od strane zaposlenih;

– izrađuje ugovore, učestvuje u praćenju njihove realizacije i predlaže vrstu pravnih mera;

– analizira obrazovne potrebe zaposlenih i predlaže programe stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama;

– prati, koordinira i evaluira sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih;

– učestvuje u izradi i pripremi radnog materijala za stručno usavršavanje i osposobljavanje;

– učestvuje u prikupljanju podatka, analizira, prati i daje predloge za unapređenje organizacije i karijernog razvoja zaposlenih;

– vodi upravni postupak iz delokruga rada;

– daje stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PRAVNI ZASTUPNIK

Opšti / tipični opis posla

– vrši poslove zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima u sporovima nastalim iz oblasti rada, privrednim, imovinsko – pravnim, radnim i drugim sporovima;

– priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu, pravne lekove i predloge za izvršenja nadležnim sudovima;

– priprema stručna mišljenja u pokrenutim radnim i drugim sporovima i drugim pitanjima iz radno - pravnih odnosa;

– sačinjava izveštaje o radu i sprovedenim sudskim postupcima;

– postupa po pozivu i nalogu suda i drugih organa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen pravosudni ispit;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI PRAVNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi postupak zasnivanja radnog odnosa i ugovornog angažovanja lica van radnog odnosa i postupak ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa;

– vodi upravni postupak iz delokruga rada;

– priprema opšte i pojedinačne akte iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– priprema dokumentaciju, izrađuje i podnosi tužbe, protivtužbe, odgovore na tužbu, pravne lekove i predloge za dozvolu izvršenja nadležnim sudovima;

– vodi evidenciju i sačinjava periodične izveštaje o radu i stanju u oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– priprema dokumenta i elemente za izradu programa i planova iz oblasti pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova;

– daje stručna podršku u procesu formiranja planova rada;

– daje stručnu podršku u oblasti kancelarijskog poslovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI PRAVNI SARADNIK

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;

– učestvuje u pripremi dokumentacije za raspisivanje konkursa i oglasa;

– učestvuje u pripremi ugovora i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;

– učestvuje u analiziranju obrazovnih potreba zaposlenih, predlaganju programa stručnog usavršavanja u skladu sa utvrđenim potrebama i sprovođenju procedure u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenih;

– učestvuje u pripremi opštih akata, ugovora i drugih akata u vezi sa raspolaganjem, korišćenjem i osiguranjem poslovnog i stambenog prostora;

– priprema dokumentaciju, sačinjava predlog ugovora i preduzima odgovarajuće mere iz delokruga rada;

– vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;

– izrađuje delove nacrta i drugih akata iz delokruga rada;

– priprema materijal za sastanke i vodi zapisnike sa sastanaka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PRAVNI SARADNIK

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja, uređuje i kontroliše podatke neophodne za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;

– vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;

– učestvuje u pripremi potvrda i uverenja;

– učestvuje u pripremi rešenja i naloga;

– učestvuje u pripremi dokumentacije za raspisivanje konkursa i oglasa i proceduri izbora;

– vodi i ažurira personalna dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vrši prijavu / odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;

– sastavlja ugovore i rešenja u vezi sa svim promenama u toku radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa;

– prati pravne propise i vodi evidenciju izmena odgovarajućih propisa;

– vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;

– priprema materijal za sastanke i vodi zapisnike sa sastanaka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa srednjim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

REFERENT ZA PRAVNE, KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

– pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačnih akata i prikuplja i priprema dokumentaciju prilikom izrade akata, ugovora i dr.;

– prikuplja podatke za izradu odgovarajućih dokumenata, izveštaja i analiza;

– vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza;

– izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja;

– vodi i ažurira personalna dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vodi evidencije i vrši prijavu / odjavu zaposlenih kod nadležnih organa;

– obavlja administrativne poslove iz oblasti imovinsko - pravnih poslova;

– vrši kancelarijske poslove neposredno na šalteru;

– obavlja administrativne poslove u vezi sa kretanjem predmeta;

– vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta;

– vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte;

– pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka;

– priprema i umnožava materijal za rad;

– vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala;

– vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

POSLOVNI SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

– prati izveštaje i analize za potrebe rukovodioca;

– prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu nalaza, izveštaja i projekata;

– pravovremeno prosleđuje potrebne informacije rukovodiocu, saradnicima ili klijentima;

– vodi korespodenciju po nalogu rukovodioca;

– izrađuje službene beleške iz delokruga rada;

– vrši evidenciju sastanaka, rokova i obaveza rukovodioca;

– odgovara na direktne ili telefonske upite i e – mail pošte i vodi evidenciju o tome;

– priprema analitičke informacije i piše poslovne dopise prema dobijenim uputstvima za potrebe rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

ZAPISNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje dokumenta po usmenom diktatu, pravi stenografske zapise i prenosi iste u pisani oblik, stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta;

– prenosi snimljene zapise u pisana dokumenta;

– ažurira podatke u odgovarajućim bazama;

– pruža tehničku podršku i prikuplja i priprema dokumentaciju iz delokruga svog rada, formira spise predmeta;

– vodi propisane evidencije;

– pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka i vodi zapisnike na sastanku;

– vrši objedinjavanje podataka i tehničku obradu izveštaja i analiza.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen ispit za daktilografa klasa A1;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

TEHNIČKI SEKRETAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema materijal, zakazuje i vodi evidenciju sastanaka, rokova i obaveza rukovodioca;

– prima, razvrstava i distribuira službenu poštu i drugu dokumentaciju;

– vodi evidenciju o kretanju distribuirane pošte i izvršenoj korespodenciji;

– komunikacira sa strankama putem telefona;

– sprovodi stranke prema protokolu;

– prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;

– pruža podršku u obradi podataka iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSVENIH POSLOVA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, rukovodi i prati izvršenje finansijskih i računovodstvenih poslova;

– razvija, definiše i koordinira pripremu finansijskih planova i drugih opštih i pojedinačnih akata iz oblasti svog rada;

– koordinira izradu i pripremu finansijskih izveštaja;

– sarađuje sa organima kontrole, omogućava uvid u poslovanje, pruža potrebna obaveštenja i postupa po primedbama u skladu sa važećim propisima;

– donosi odluke o načinu realizacije finansijskih i računovodstvenih poslova;

– prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja finansijskih sredstava;

– kontroliše izradu finansijskih pregleda, analiza i izveštaja;

– projektuje prilive i odlive novčanih sredstava;

– koordinira u sprovođenju načela jednoobraznosti u vezi sa evidentiranjem i izveštavanjem;

– rukovodi pripremom i izradom završnog računa;

– kontroliše formiranje dokumentacije za prenos novčanih sredstava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ANALITIČAR

Opšti / tipični opis posla

– planira, razvija i unapređuje metode i procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;

– razvija, priprema i predlaže finansijske planove i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju;

– razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;

– prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže mere za unapređenje finansijskih i računovodstvenih pitanja iz oblasti svog rada;

– izrađuje budžet i učestvuje u procedurama ugovaranja i realizacije projekata;

– daje stručna mišljenja u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;

– priprema opšte i pojedinačne akte u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;

– kontroliše i nadzire pripremu i obradu zahteva za plaćanje po različitim osnovama;

– kontroliše preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;

– kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;

– prati usaglašavanje potraživanja i obaveza.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ANALITIČAR ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

Opšti / tipični opis posla

– pruža stručnu pomoć pri izradi projektne dokumentacije;

– priprema budžet projekata;

– prati pravne međunarodne i domaće propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja finansijskih sredstava;

– kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora;

– izrađuje finansijske preglede, analize i izveštaje iz oblasti svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK PRINUDNE NAPLATE

Opšti / tipični opis posla

– vodi evidenciju dužnika;

– likvidira naplaćena sredstva po osnovu prinudne naplate, obrađuje i kontroliše dinamiku naplate potraživanja;

– ažurira zakonsku zateznu kamatu i obavlja poslove obračuna kamate u postupku prinudne naplate;

– sprovodi postupak naplate potraživanja;

– sprovodi postupak povraćaja neosnovano naplaćenih sredstava dužnicima;

– priprema predlog za otpis / isknjižavanje salda malih vrednosti;

– analizira podatke i sačinjava izveštaje o prinudno naplaćenim sredstvima;

– vodi evidencije u oblasti svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DILOMIRANI EKONOMISTA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

– priprema podatke i pruža podršku u izradi finansijskih planova;

– izrađuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK);

– prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i priprema izveštaje o finansijskim i računovodstvenim pitanja iz oblasti delokruga rada;

– prikuplja i obrađuje podatke za izradu izveštaja, finansijskih pregleda i analiza;

– priprema podatke za izradu opštih i pojedinačnih akata;

– priprema i vrši obradu dokumentacije za plaćanje po različitim osnovama;

– vrši plaćanje po osnovu dokumentacije, prati preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;

– vrši računovodstvene poslove iz oblasti rada;

– priprema i obrađuje dokumentaciju za evidentiranje nastalih poslovnih promena;

– prati vođenje i vodi pomoćne knjige i pomoćne evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;

– usklađuje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj evidenciji sa stvarnim stanjem;

– prati usaglašavanje potraživanja i obaveze;

– prati čuvanje i arhiviranje finansijskih izveštaja, dnevnika i glavne knjige.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SAMOSTALNI FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI SARADNIK

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja, uređuje i priprema podatke za izradu finansijskih analiza, izveštaja i projekata;

– proverava ispravnost finansijsko - računovodstvenih obrazaca;

– priprema propisane dokumentacije za podnošenje poreskih evidencija i prijava;

– vrši bilansiranje prihoda i rashoda (mesečno, kvartalno i godišnje);

– vrši bilansiranje pozicija bilansa stanja;

– izrađuje dokumentaciju za podnošenje poreskim službama i drugim propisima ustanovljenim organima i službama;

– vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;

– priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;

– priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;

– priprema i obrađuje zahteve za plaćanje po različitim osnovama;

– prati propise i vodi evidenciju izmena propisa iz delokruga rada;

– vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima;

– obavlja obračune i realizuje devizna plaćanja i vodi deviznu blagajnu;

– vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;

– evidentira poslovne promene;

– priprema dokumentaciju za usaglašavanje potraživanja i obaveze;

– čuva i arhivira pomoćne knjige i evidencije;

– vrši obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;

– priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa;

– kontroliše elektronske naloge za plaćanje i automatske naloge za knjiženje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Opšti / tipični opis posla

– proverava ispravnost finansijsko računovodstvenih obrazaca;

– vrši bilansiranje prihoda i rashoda;

– vrši bilansiranje pozicija bilansa stanja;

– vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima i kontroliše primenu usvojenog kontnog plana;

– priprema i obrađuje podatke za finansijske preglede i analize, statističke i ostale izveštaje vezane za finansijsko – materijalno poslovanje;

– priprema podatke, izveštaje i informacije o finansijskom poslovanju;

– preuzima izvode po podračunima i vrši proveru knjigovodstvene dokumentacije koja je vezana za odliv i priliv gotovine;

– kontira i vrši knjiženje;

– sprovodi odgovarajuća knjiženja i vodi evidenciju o zaduženju i razduženju;

– vrši obračun amortizacije, povećanja i otuđenja osnovnih sredstava;

– prati i usaglašava prelazne račune i prenos sredstava po uplatnim računima sa nadležnim državnim organima;

– vrši usaglašavanje glavne i pomoćne knjige potraživanja po osnovu prinudne naplate;

– vrši kontrolu knjiženja na kontima glavne knjige i usaglašavanja prenosa sredstava između podračuna, priliva i odliva sredstava po izvorima;

– vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom;

– čuva i arhivira pomoćne knjige i evidencije;

– sačinjava i priprema dokumentaciju za usaglašavanje potraživanja i obaveze;

– priprema dokumentaciju za obračun i isplatu plata, naknada i drugih ličnih primanja, pripadajućih poreza i doprinosa;

– priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa srednjim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

REFERENT ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

– vrši prijem, kontrolu i grupisanje ulazne i izlazne dokumentacije i daje nalog za finansijsko zaduživanje;

– vrši usaglašavanje sa glavnom knjigom svih konta za obračun zarada, naknada zarada i druga primanja;

– vodi propisane elektronske evidencije i obavlja elektronska plaćanja;

– kontroliše evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama i evidencijama;

– prati i usaglašava stanje knjiga osnovnih sredstava i glavne knjige;

– prati izmirivanje obaveza po osnovu poreza na dobit;

– učestvuje u izradi obračuna poreza na dodatu vrednost;

– izrađuje mesečne izveštaje o dokumentaciji i odgovoran je za njihovu tačnost;

– ažurira podatke u odgovarajućim bazama;

– pruža podršku u izradi periodičnog i godišnjeg obračuna;

– vrši računsku i logičku kontroli mesečnih izveštaja, obrađuje podatke i izrađuje statističke tabele.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

BLAGAJNIK

Opšti / tipični opis posla

– vodi blagajnu i evidenciju zarada;

– razvrstava i vodi arhivu izvoda i dokumentacije o izvršenim uplatama;

– priprema dokumentaciju za novčane uplate i isplate;

– isplađuje novac, obračunava bolovanja, obavlja plaćanja po zaključenim ugovorima;

– priprema podatke za izradu statističkih i drugih izveštaja o zaradama;

– vrši obračune i realizuje devizna plaćanja i vodi deviznu blagajnu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

KONTISTA

Opšti / tipični opis posla

– kontira izvode i druge knjigovodstvene isprave za trezor i druge račune i podračune;

– sastavlja naloge za knjiženja u glavnoj knjizi;

– priprema i izrađuje delove periodičnih obračuna i završnog računa;

– priprema podatke za izradu finansijskog plana.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

LIKVIDATOR

Opšti / tipični opis posla

– obavlja internu kontrolu transakcija računa prihoda i rashoda;

– obavlja likvidaciju knjigovodstvenih isprava;

– kontroliše ispravnost svih ulaznih, izlaznih i internih dokumenata;

– priprema podatke za izradu periodičnih obračuna i završnih računa.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA JAVNIH NABAVKI

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova i izrađuje planove rada u oblasti javnih nabavki;

– rukovodi pripremom predloga godišnjih planova javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i plana kontrole javnih nabavki;

– kontroliše akte koji se donose u postupcima javnih nabavki;

– prati izvršenje preporuka datih u sprovedenim kontrolama;

– učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije;

– kontroliše zakonitost planiranja, sprovođenja i izvršenja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i izrađuje izveštaj o realizovanim nabavkama;

– koordinira istraživanja tržišta, tržišnih partnera i drugih analiza;

– kontroliše troškove i koordinira sporovođenje javnih nabavki;

– koordinira u izradi ugovora o javnim nabavkama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

Opšti / tipični opis posla

– priprema godišnji plan javnih nabavki, plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje i plan kontrole javnih nabavki;

– prikuplja, uređuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za sprovođenje javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i sprovodi javnu nabavku;

– sprovodi stručne analize, proučava tržište i predlaže mere za unapređenje poslova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– kontroliše akte donete u postupcima javnih nabavki, sačinjava izveštaj i vodi evidenciju o sprovedenim kontrolama, prema godišnjem planu;

– učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije;

– pravi plan prećenja i realizacije izvršenja ugovora i prati realizaciju preporuka o sprovedenim kontrolama;

– priprema ugovore, izveštaje i vodi evidencije iz oblasti svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja i obrađuje podatke o potrebama za dobrima, uslugama i radovima u cilju sprovođenja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– prima ponude i iste dostavlja komisiji za izbor najpovoljnijeg ponuđača;

– vodi dnevnik javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– prikuplja podatke za izradu stručnih analiza i izveštaja iz oblasti javnih nabavki i nabaki na koje se zakon ne primenjuje;

– prikuplja podatke i priprema delove godišnjih planova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne odnosi;

– priprema dokumentaciju u postupcima javnih nabavki;

– priprema i obrađuje sve podatke za nabavku potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara;

– učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije;

– kontroliše formalnu ispravnost dokumentacije u postupcima javnih nabavki;

– vodi evidencije o zaključenim ugovorima u postupku javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i prati realizaciju javnih nabavki.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine,

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

REFERENT ZA JAVNE NABAVKE

Opšti / tipični opis posla

– priprema dokumentaciju i neophodne informacije za izradu godišnjih planova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– vodi evidencije u skladu sa propisima, po okončanju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– izdaje potrošni i drugi materijal i vodi potrebne evidencije;

– prikuplja i obrađuje potrebne podatke za nabavku osnovnih sredstava;

– učestvuje u sprovođenju nabavke sitnog inventara;

– prima dokumentaciju i evidentira, razvrstava, distribuira, kontroliše ispravnost i arhivira dokumentaciju u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– priprema podatke za izradu izveštaja o sprovođenju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje;

– vodi evedinciju javnih nabavki i ažurira podatke u odgovarajućim bazama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

KOMERCIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja prodaju proizvoda iz proizvodnog asortimana;

– proučava tržište u vezi snabdevanja i predlaže mere za unapređenje proizvodnog asortimana;

– prati realizaciju ugovora i izrađuje izveštaje;

– vodi evidencije o realizovanim kupoprodajnim aktivnostima;

– vodi evidencije o realizovanim kupoprodajnim aktivnostima i priprema izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PRODAVAC

Opšti / tipični opis posla

– obavlja prodaju robe, proizvoda, usluga, karata i dr. (ekvivalenata), vrši naplatu i izdaje račun kupcu;

– vodi propisanu evidenciju o prometu i popisu robe;

– sravnjuje promet i vrši predaju dnevnog prometa;

– prima reklamacije i rešava o jednostavnijim oblicima reklamacije, odnosno upućuje reklamaciju u dalju proceduru;

– evidentira zahteve za nabavku robe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

MAGACIONER / EKONOM

Opšti / tipični opis posla

– prima i skladišti robu u magacin;

– izdaje robu iz magacina;

– čuva, klasifikuje i evidentira robu;

– kontroliše stanje zaliha skladištene robe;

– učestvuje u izradi planova nabavki radi popunjavanja magacina;

– naručuje robu i vrši sravnjivanje ulaza i izlaza robe sa materijalnim knjigovodstvom;

– vodi propisanu dokumentaciju za pravilno i uredno magacinsko poslovanje;

– vrši sravnjivanje stanja magacina sa knjigovodstvenom analitikom;

– odgovara za ispravnost vage za merenje robe, higijenu magacinskog prostora i celokupnu robu u magacinu i rokove njene upotrebe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i kontroliše funkcionisanje procesa rada u vezi sa telekomunikacijama;

– razvija, definiše i koordinira pripremu planova telekomunikacija;

– koordinira izradu i pripremu izveštaja;

– koordinira održavanja kompletne telekomunikacione opreme;

– prati pravne propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja resursa;

– kontroliše namensko korišćenje dodeljenih sredstava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i kontroliše funkcionisanje informaciono - komunikacionih tehnologija i poslova;

– razvija, definiše i koordinira pripremu IKT planova;

– koordinira izradu i pripremu IKT izveštaja;

– donosi odluke o načinu realizacije IKT poslova;

– prati propise i kontroliše sprovođenje zakonitosti namenskog i ekonomičnog trošenja IKT resursa;

– kontroliše namensko korišćenje i ekonomičnost sredstava prilikom sklapanja ugovora;

– koordinira izradu opštih i pojedinačnih akata u vezi sa IKT poslovima i daje mišljenje o njima;

– koordinira izradu IKT pregleda i analiza;

– koordinira projekte realizacije definisanih programskih zahteva;

– definiše politike i mere bezbednosti u informacionom sistemu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PROJEKTANT INFORMACIONIH SISTEMA I PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

– analizira korisničke zahteve i sprovodi analizu poslovnog sistema i projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja;

– određuje potreban broj ljudi za realizaciju projekta i koordinira njihovim aktivnostima;

– projektuje modele podataka, modele poslovnih procesa sa stanovišta aplikacija i korisničkog interfejsa;

– koordinira projektima realizacije programskih zahteva (projektna specifikacija);

– koordinira izradu poslovnih aplikacija;

– razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenje;

– sprovodi funkcionalno testiranje poslovnih aplikacija;

– planiraobradu podataka koji se razmenjuju sa eksternim institucijama, a koji se koriste u poslovnim aplikacijama;

– koordinira izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i korisničkih uputstava;

– testira programske celine po procesima;

– analizira promene zakonskih propisa i podzakonskih akata od uticaja na eksploataciju i razvoj informacionog sistema;

– definiše preduslove za realizaciju novih aplikativnih rešenja;

– učestvuje u definisanju specifikacija za izradu programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PROJEKTANT INFORMATIČKE INFRASTRUKTURE

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi analizu informatičke infrastrukture korisnika i definisanje projektnog zadatka za njen redovan razvoj, održavanje i rad;

– projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;

– projektuje modele integracije sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih;

– projektuje modele integracije informacionog sistema zasnovanog na smart karticama – opreme i smart kartica, sistemskog softvera, baza podataka korisnika kartica, korisničkih aplikacija na karticama i u sistemu;

– projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;

– sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SOFTVER INŽENjER

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u analizi korisničkih zahteva i sprovodi analizu projektnog zadatka i priprema predlog dizajn rešenja;

– pruža stručnu podršku u projektovanju, implementaciji i održavanju integrisanog modela podataka, modela poslovnih procesa sa stanovišta aplikacija i korisničkog interfejsa;

– izrađuje poslovne aplikacije;

– sprovodi funkcionalno testiranje poslovnih aplikacija;

– formira i izrađuje projektnu i tehničku dokumentaciju, kao i korisnička uputstava;

– prati i podešava parametre informatičke strukture;

– sprovodi obrade podataka koji se razmenjuju sa eksternim institucijama, a koji se koriste u poslovnim aplikacijama;

– vodi obrade koje se javljaju u jednakim vremenskim intervalima;

– vrši kontrolu obrađenih podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PROGRAMER – INŽENjER

Opšti / tipični opis posla

– realizuje korisničke zahteve, odnosno dizajn informacionih sistema, odnosno aplikacija;

– pruža stručnu poršku u projektovanju modela podataka, modela procesa i korisničkog interfejsa IS;

– pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavljenih zahteva;

– izrađuje aplikativne programe;

– programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka;

– testira programske celine po procesima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

INŽENjER ZA RAČUNARSKE MREŽE

Opšti / tipični opis posla

– primenjuje mrežna rešenja (switching, routing, internet rutiranje, NextGeneration Networks, broadband internet pristup, kontrola mrežnog samoraćaja i dr.);

– pruža tehničku podršku korisnicima informacionih sistema i sarađuje sa tehničkom podrškom;

– definiše, prezentuje i realizuje korisnička rešenja vezana za računarske mreže i izrađuje tehničke specifikacije;

– izrađuje pisanu dokumentaciju za projekte i korisnička rešenja;

– vrši optimizaciju parametara u zavisnosti od opterećenja i aplikativnih zahteva;

– prati potrebe korisnika i zahteve sistema, na osnovu kojih predlaže izmenu ili nadgradnju mrežnih servisa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA INFORMACIONU BEZBEDNOST

Opšti / tipični opis posla

– prati i koristi međunarodne i domaće standarde informacione bezbednosti;

– izrađuje interna akata u oblasti informacione bezbednosti;

– planira i učestvuje u izboru, testiranju i implementaciji tehničkih, fizičkih i organizacionih mera zaštite, opreme i programa;

– planira i vrši nadzor implementacije i primene bezbednosnih procedura;

– vrši analizu bezbednosti IKT sistema u cilju procene rizika;

– planira i učestvuje u obuci zaposlenih, u oblasti informacione bezbednosti;

– učestvuje u predlaganju strategija za zaštitu mreže, IKT sistema i internet prezentacija;

– obezbeđuje zaštitu digitalnih identiteta i sertifikata u IKT sistemu;

– ostvaruje saradnju sa spoljnim subjektima pri radu na dizajniranju i održavanju sistema zaštite i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovoljavanja postavljenih tehnoloških standarda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

INTERNI IT REVIZOR

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura;

– kontroliše primenu industrijskih standarda u IT;

– kontroliše primenu standarda donetih od strane relevatnih institucija;

– definiše neophodne postupke kako bi se otklonili eventualni nedostaci IT okruženja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

Opšti / tipični opis posla

– održava, nadgleda i konfiguriše telekomunikacionu opremu i telekomunikacione aplikacije u okviru informacionog sistema;

– priprema izveštaja iz baza u okviru telekomunikacionih sistema na osnovu zadatih parametara;

– unosi podatke i nove korisnike u telekomunikacione sisteme i aplikacije;

– podešava, održava i dodaje nove lokala u okviru telefonskih centrala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– postavlja i održava integrisani sistema računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;

– postavlja i održava integrisani sistem sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih;

– postavlja i održava integrisani sistem zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka;

– učestvuje u izradi projektne dokumentacije;

– testira programske celine po procesima;

– podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu računarske i mrežne opreme – servera, računarskih radnih stanica, mrežne opreme, kablovskih i radio veza;

– instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, korisničkih aplikacija, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta, sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa i izrada rezervnih kopija podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR BAZE PODATAKA

Opšti / tipični opis posla

– implementira i održava baze podataka, kreira izveštaje, interfejse i programske aplikacije u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;

– održava baze podataka – kontrola integriteta, indeksiranje i izrada kopija u izabranom klijent – server sistemu za upravljanje bazama podataka;

– vrši pripremu, obradu i unos informacija, podataka i dokumenata u informacionom sistemu;

– stara se o ispravnom unošenjeu podataka u baze informaconog sistema ustanove;

– vrši pretraživanje baze podataka informacionog sistema;

– pruža stručnu podršku u projektovanju logičke strukture informacionih sistema, baza podataka, izveštaja;

– planiranje i izrada backup / restore i disaster recovery procedura;

– sprovodi optimizaciju i unapređenje performansi produkcionog sistema i rešavanje tekućih problema u radu sa bazama podataka;

– povezuje i vrši migraciju podataka ka drugim sistemima za upravljanje bazama podataka;

– dostavlja izveštaje nadležnim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

ADMINISTRATOR PODRŠKE KORISNICIMA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– sastavlja programe obuke korisnika računarske infrastrukture;

– organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu baze podataka, kretanje kroz aplikacije i njihove komande, unos i izmena podataka, dobijanje izveštaja;

– organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu internet portala, sajtova, prezentacija;

– organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu računarske i mrežne opreme računarskih radnih stanica, štampača, mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa-operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa - elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih;

– organizuje i sprovodi obuku korisnika za upotrebu standardnih kancelarijskih programa i interneta;

– organizuje i sprovodi obuku korisnika za zaštitu i kontrolu pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i za izradu rezervnih kopija podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje :

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ODRŽAVANjA INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše sa programerima rezultate testiranja;

– izvršava obrade, kontroliše rad standardnih aplikacija;

– instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu informacionih sistema i tehnologija;

– preduzima mere za blagovremeno obezbeđenje rezervnih delova;

– vodi operativnu dokumentaciju i potrebne evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PROGRAMER

Opšti / tipični opis posla

– programira kodira aplikacije po prethodno definisanom projektu i dizajnu;

– piše obaveznu dokumentaciju u skladu sa postavljenim zahtevima;

– obavlja kodiranje u skladu sa adekvatnim pravilima postavljenim od strane korišćenog programskog jezika i razvojnog okruženja;

– piše testove pomoću kojih je moguće proveriti ispravnost kreiranog koda.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i prati izvršenje svih poslova investicionog i tehničkog održavanja;

– učestvuje u izradi plana u delu koji se odnosi na investicije i održavanje i učestvuje u njegovoj realizaciji;

– izrađuje idejne i glavne projekte i vrši kontrolu projekata i nadzor nad izvršenjem radova;

– pribavlja svu tehničku dokumentaciju vezanu za izvođenje radova;

– snima stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova i usluga;

– koordinira i prati izradu tehničke dokumentacije;

– koordinira pripremu predloga planova investicionog i tehničkog održavanja i izradu tehničkih specifikacija za nabavke i javne nabavke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje :

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

INŽENjER INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA I ODRŽAVANjA UREĐAJA I OPREME

Opšti / tipični opis posla

– vrši obilazak, snima i evidentira stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova;

– organizuje i usmerava izradu tehničke dokumentacije;

– organizuje i prati izvođenje radova i popravki na tekućem održavanju objekta;

– priprema predloge planova investicionog održavanja;

– priprema tehničku dokumentaciju za redovan rad i održavanje objekta, opreme i instalacije;

– organizuje pripremu i priprema metrološku, naučnu i stručnu dokumentaciju;

– priprema tehničke specifikacije za nabavke;

– analizira zahteve, definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema mere u vezi sa investicionim održavanjem;

– sprovodi stručne analize i predlaže mere za razvoj delatnosti;

– obavlja stručnu analizu i izrađuje izveštaje;

– prati funkcionisanje složenih uređaja i opreme i podešava ih tokom dnevnog rada;

– rukuje automatizovanim kompleksnim tehničkim sistemima i podešava ih tokom redovnog – dnevnog rada;

– vodi grupu radnika sa kojom zajednički radi na upravljanju, rukovanju ili održavanju tehničkih sistema;

– održava ažurnom bazu tehničke dokumentacije o objektima, opremi i instalaciji;

– analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kvarova;

– predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;

– obavlja stručne poslove održavanja;

– obavlja kontrolu redovnog rada tehničkih sistema i kontrolu aktivnosti održavanja;

– priprema predloge tehničkih specifikacija, kalukulacija, procedura, algoritama, dokumenata, izveštaja na osnovu definisanog projektnog zadatka;

– trebuje i razdužuje materijal, alat neispravne – demontirane delove i dokumentaciju;

– priprema zbirne izveštaje na osnovu pojedinačnih evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANjA I ODRŽAVANjA UREĐAJA I OPREME

Opšti / tipični opis posla

– snima i izrađuje skice postojećih stanja i instalacija u objektima;

– pruža podršku u izradi predmera radova i ugradnje opreme;

– prikuplja potrebne dozvola i saglasnosti;

– daje podatke za formiranje tehničke dokumentacije i vodi evidenciju o istoj;

– vodi evidenciju tehničke dokumentacije;

– priprema investicionu – tehničku dokumentaciju, predmer i predračun radova za izvođenje potrebnih radova na objektima;

– prati realizaciju radova;

– obavlja stručne poslove održavanja;

– analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kompleksnih kvarova objekata, opreme i instalacija za koje je zadužen;

– predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova;

– obavlja stručne i tehničke poslove održavanja;

– vrši mehaničarske poslove na preventivnom održavanju, demontaži, popravkama, remontima, montažama;

– dorađuje pojedine elemente, delove i sklopove pri montaži;

– vrši kontrolu i overu građevinskih dnevnika, knjiga i računa izvedenih radova;

– vrši defektaže i potrebna merenja funkcionalnih elemenata, delova i sklopova sa demontažom, popravkama i montažom;

– kontroliše ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema i instalacija na objektima i uređajima;

– kotroliše rad spoljnih saradnika i evidentira poslove i utrošak materijala;

– vrši nadzor nad izvođenjem radova;

– obavlja poslove rukovanja parnim kotlovima i odgovoran je za njihovo održavanje;

– priprema potrebnu dokumentaciju za postupak nabavki.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANjA

– Domar / majstor održavanja

– Domar / majstor održavanja u posebnim uslovima

Opšti / tipični opis posla

– obavlja preglede objekta, vrši kontrolu ispravnosti instalacija, protivpožarnih sistema, uređaja, opreme, aparata i sredstava;

– obavlja mehaničarske / električarske / vodoinstalaterske / bravarske / stolarske / limarske / molerske / automehaničarske i sl. poslove, poslove ložača, kao i druge radove održavanja i popravki;

– priprema objekte, opremu i instalacije za rad;

– obaveštava nadležne službe o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama;

– pušta opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlja na kraju operativnog rada ili u slučaju poremećaja ili kvara;

– prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje;

– rukuje postrojenjima u kotlarnici;

– obavlja redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja;

– vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispiti za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici).

Posebni uslovi rada

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje plan zaštite životne sredine;

– izrađuje plan upravljanja otpadom;

– organizuje i kontroliše realizaciju mera za zaštitu životne sredine i smanjenje otpada;

– vrši internu obuku zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;

– obavlja komunikaciju sa ovlašćenim organizacijama za vršenje kontrole kvaliteta parametara životne sredine propisane zakonom;

– objedinjuje i kontroliše evidenciju o količinama i kretanju otpada;

– priprema i dostavlja izveštaje nadležnim organima o zaštiti životne sredine i tokovima otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA SANITARNU KONTROLU

Opšti / tipični opis posla

– vrši kontrolu higijenskog, sanitarnog i tehničkog stanja objekata, opreme i inventara;

– vrši kontrolu higijene zaposlenih, poslovnih prostorija, uređaja, opreme i inventara;

– vodi evidenciju i zapisnike po izvršenoj sanitarnoj kontroli;

– predlaže mere i posebna upozorenja u vezi sa rezultatima sanitarne kontrole.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

REFERENT ZA SANITARNU KONTROLU / ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Opšti / tipični opis posla

– prati higijensko, sanitarno i tehničko stanja objekata, opreme i inventara;

– prati higijenu zaposlenih, poslovnih prostorija, uređaja, opreme i inventara;

– vodi evidenciju i zapisnike po izvršenoj sanitarnoj kontroli;

– priprema delove predloga mera i upozorenja u vezi sa rezultatima sanitarne kontrole;

– realizuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom;

– organizuje sakupljanje i transport otpada;

– rukuje uređajima i opremom za tretiranje otpada;

– vodi evidenciju o količinama i tokovima otpada;

– sprovodi mere za smanjenje otpada i zaštite životne sredine;

– priprema delove izveštaja o zaštiti životne sredine i upravljanja otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA BEZBEDNOSTI, ODBRANE I VANREDNIH SITUACIJA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova bezbednosti, odbrane, vanrednih situacija, civilne zaštite, zaštite životne sredine, zaštite od požara i obrade i zaštite podataka;

– razvija i predlaže bezbednosne ciljeve i bezbednosne politike;

– koordinira izradu procena, analiza, studija, elaborata, strategija i akcionih planova, procedura i pravila u oblastima od značaja za bezbednost, odbranu i vanredne situacije;

– razvija i predlaže preventivne bezbednosne mere u oblastima upravljanja krizama i zaštite lica, imovine i poslovanja od raznih pretnji, uključujući odbranu od terorizma;

– razvija i predlaže mere za smanjenje rizika od elementarnih i drugih nepogoda;

– pruža stručnu pomoć u procesu kontrole, uvođenja i primene standarda vezanih za bezbednost, odbranu i vanredne situacije;

– sprovodi stručni nadzor nad radom angažovanog ili unutrašnjeg obezbeđenja;

– koordinira pripremu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija;

– planira i predlaže nabavku opreme potrebne za funkcionisanje poslova bezbednosti i zaštite;

– izdaje uputstva za rad u vanrednim situacijama i postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;

– koordinira izradu redovnih i vanrednih izveštaja o okolnostima i događajima od značaja za bezbednost, odbranu i vanredne situacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Opšti / tipični opis posla

– analizira stepen trenutne eksponiranosti bezbednosnim rizicima na radnim mestima i u radnom okruženju;

– izrađuje akte o proceni rizika na radnim mestima i u radnom okruženju;

– izrađuje akte o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;

– koordinira pripremu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti bezbednosti i zaštite lica, imovine i poslovanja i bezbednosti i zdravlja na radu;

– prati i kontroliše sredstva i opremu za ličnu zaštitu i za zaštitu od požara;

– kontroliše i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju, održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava za zaštitu na radu;

– organizuje i sprovodi obuku zaposlenih iz oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite lica, imovine i poslovanja;

– organizuje sprovođenje mera za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;

– kontroliše sprovođenje utvrđenih mera zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;

– izdaje uputstva za rad zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;

– organizuje evakuaciju zaposlenih i spašavanje imovine ugrožene požarom ili drugim oblikom vanredne situacije;

– organizuje i sastavlja izveštaje u vezi sa vanrednim događajima iz oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA POSLOVE ODBRANE, ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– priprema potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;

– organizuje i sprovodi preventivne mere u cilju zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu;

– razmatra stanje zaštite od požara, podnosi izveštaje i priprema predloge;

– izdaje uputstva za rad zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;

– organizuje obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;

– organizuje periodične preglede zaposlenih;

– evakuiše zaposlene i spašava imovinu u uslovima opasnosti ili vanredne situacije;

– priprema izveštaje iz oblasti bezbednosti i zaštite;

– priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAŠTITE, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Opšti / tipični opis posla

– priprema potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;

– pruža stručnu podršku za opremanje i uređivanje radnog mesta;

– organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;

– organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;

– predlaže mere za poboljšanje uslova rada;

– svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih;

– prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, učestvuje u utvrđivanju uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

– priprema izveštaje iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu;

– koordinira saradnju sa službom medicine rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

REFERENT ZA ZAŠTITU, BEZBEDNOST I ZDRAVLJA NA RADU

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu akata o proceni rizika;

– prikuplja podatke za analizu stepena trenutne eksponiranosti bezbednosnim rizicima;

– prikuplja podatke i potrebnu dokumentaciju za izradu opštih i pojedinačnih akta iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu;

– prati i kontroliše sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu;

– prati stanje i vodi evidenciju o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima;

– sprovodi mere za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;

– kontroliše prohodnost protivpožarnih puteva i evakuacionih pravaca;

– učestvuje u izradi izveštaja u vezi sa vanrednim događajima iz oblasti zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

VATROGASAC

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi utvrđene mere zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;

– kontroliše kompletnost i ispravnost sredstava i opreme za protivpožarnu zaštitu;

– kontroliše prohodnost protivpožarnih puteva i evakuacionih pravaca;

– sprovodi mere za blagovremeno otklanjanje utvrđenih nedostataka;

– preduzima sve potrebne radnje u slučaju izbijanja požara;

– pruža podršku zaposlenima u vanrednim prilikama, vanrednim situacijama i u postupanjima vezanim za pojačane mere bezbednosti;

– evakuiše zaposlene i spašava imovinu ugroženu požarom ili drugim oblikom vanredne situacije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit iz protivpožarne zaštite.


Naziv radnog mesta

RADNIK OBEZBEĐENjA SA ORUŽJEM / STRAŽAR

Opšti / tipični opis posla

– utvrđuje identitet i razloge dolaska stranka u objekat;

– vodi evidenciju o ulasku i izlasku iz objekta;

– zabranjuje ulazak u zgradu lica sa oružjem, opasnim oružjem, pod dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava;

– zabranjuje neovlašćenom licu ulaz u objekat van radnog vremena, a u radno vreme ulaz u određene prostorije;

– udaljava iz zgrade lice koje se ne pridržava njegove zabrane;

– udaljava iz zgrade lice koje ometa red i mir;

– zadržava lice zatečeno u vršenju krivičnog dele za koje se goni po službenoj dužnosti i o tome obavesti policiju;

– po potrebi pretresa lice i stvari;

– oduzima stvari od lica koja u objekat unose predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine;

– štiti lica i imovinu u objektu;

– stara se o ispravnosti i pravilnom čuvanju oružja i uređaja za detekciju;

– kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– završena obuka za rukovanje vatrenim oružjem;

– licenca za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa oružjem.


Naziv radnog mesta

RADNIK OBEZBEĐENjA BEZ ORUŽJA / ČUVAR

– Čuvar

– Čuvar pod posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše ulazak i izlazak lica i evidentira posete;

– vodi knjige evidencija;

– obezbeđuje objekat, zaposlene i druga lica;

– sprovodi stalni nadzor nad objektom;

– vrši pregled lica, prtljaga, opreme i vozila u objektu;

– pregleda prtljag i druge stvari koje posetioci imaju sa sobom;

– kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja.

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške;

– u stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


Naziv radnog mesta

PORTIR

– Portir

– Portir u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– vrši prijem stranaka i daje potrebna obaveštenja;

– vodi evidenciju o ulasku i izlasku stranaka;

– vodi evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenih;

– kontroliše i nadzire rad alarmnog sistema;

– prima poštu i ostale pismene otpravke;

– prima telefonske pozive i usmerava vezu po pozivima.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške;

– u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”;

– u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka;

– u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA TRANSPORTA I LOGISTIKE

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova logistike u organizacionoj jedinici - izrada planova rada u skladu sa Programom rada, raspoređivanje poslova, praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih;

– izdaje i vrši kontrolu putnih naloga;

– prati i organizuje održavanje voznog parka, servise i popravke vozila;

– organizuje nabavke novih vozila, kao i prodaju starih i otpisanih vozila;

– kontroliše stanje i utrošak rezervnih delova, goriva i podnosi zahtev za njihovu nabavku;

– vrši registraciju vozila.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KURIR

Opšti / tipični opis posla

– prima, razvrstava i dostavlja poštu i drugi materijal;

– vodi evidenciju pošte u internim dostavnim knjigama;

– preuzima pošiljke i predaje na zavođenje u pisarnicu;

– preuzima poštanske pošiljke za ekspedovanje i predaje poštu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

VOZAČ

– Vozač vozila B kategorije

– Vozač vozila C kategorije

– Vozač vozila D kategorije

Opšti / tipični opis posla

– prevoz korisnika po nalogu neposrednog rukovodioca;

– upravlja motornim vozilom po nalogu rukovodioca;

– vodi evidenciju o upotrebi motornog vozila, pređenoj kilometraži, potrošnji goriva i maziva;

– priprema putni nalog za korišćenje vozila;

– održava vozila u urednom i ispravnom stanju;

– kontroliše ispravnost vozila i ugovara popravke vozila u servisnim radionicama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške.


Naziv radnog mesta

DISPEČER

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja, prati i analizira podatke koji su bitni za obavljanje prevoza putnika i robe;

– organizuje raspored korišćenja vozila;

– sastavlja dnevni i mesečni raspored vozača i vozila prema nalozima za vožnju;

– vodi evidencije o pređenoj kilometraži vozila;

– prati održavanje voznog parka, tehničku ispravnost i bezbednost vozila;

– održava vezu radio-stanicom sa vozačima na terenu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– vozačka dozvola B kategorije.


POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA U UGOSTITELJSTVU

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i prati izvršenje poslova u objektima za smeštaj, hranu i ugostiteljstvo;

– izrađuje planove rada i raspoređuje poslove;

– kontroliše snabdevanje objekta i organizuje plasman proizvoda;

– izrađuje predloge cenovnika usluga;

– koordinira plan dugoročnih nabavki;

– kontroliše poslove saradnje sa drugim službama i inspekcijskim organima;

– definiše normative ishrane i jelovnika;

– planira dnevnu proizvodnju hrane i trebuje namirnice i sredstva za higijenu osoblja, opreme i prostora restorana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

UPRAVNIK RESTORANA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i kontroliše izvršavanje svih poslova i zadataka u restoranu;

– kontroliše primenu normativa ishrane i jelovnika;

– kontroliše trebovanje namirnica i ostalog materijala za potrebe restorana;

– kontroliše kvalitet i kvantitet pripremljenih jela i serviranje na liniji za usluživanje;

– kontroliše pravilnu raspodelu hrane na liniji za podelu;

– planira dnevnu proizvodnju hrane i odgovoran je za realizaciju;

– prati i kontroliše frekvenciju korisnika usluge ishrane;

– obezbeđuje mere i sredstva za higijenu osoblja, opreme i prostora restorana;

– obezbeđuje proveru ispravnosti uređaja, njihovo pravilno funkcionisanje i otklanjanje nastalih kvarova;

– učestvuje i kontroliše obuku novozaposlenih;

– sastavlja izveštaje o radu restorana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SARADNIK U UGOSTITELJSTVU

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje akte o količini rashoda i normativa za ishranu;

– kontroliše primenu normativa o ishrani;

– priprema jelovnike i prati njegovo sprovođenje;

– planira dugoročnu nabavku namirnica i odgovarajuće opreme;

– organizuje rad u kuhinji / objektima gde se pružaju usluge;

– kontroliše pravilnu pripremu kvalitet, kvantitet i serviranje spremljenih jela i zdravstvenu ispravnost hrane;

– prima narudžbine i zahteve nadležnih službi;

– kontroliše primenu sanitarnih propisa, zaštite od požara i zaštite na radu;

– kontroliše higijenu prostorija, uređaja i zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

REFERENT U UGOSTITELJSTVU

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad u objektu;

– obezbeđuje primenu normativa ishrane ;

– planira i realizuje ishranu i primenjuje jelovnik;

– planira i trebuje ručak i večeru i odgovoran je za realizaciju;

– kontrološe pravilno porcioniranje jela na liniji usluživanja;

– kontroliše pravilnu raspodelu hrane na liniji za podelu;

– kontroliše održavanje tehničke opreme i uređaja;

– kontroliše otklanjanje kvarova po evidenciji knjige kvarova;

– kontroliše ispravnost namirnica i pripremljenih jela;

– odgovoran je za ispravno skladištenje namirnica i rok upotrebe;

– kontroliše kvalitativni i kvantitativni prijem gotovih jela;

– obezbeđuje sredstva i mere za higijensko-tehničku zaštitu;

– obavlja administrativne poslove u postupku useljenja i iseljenja korisnika usluga smeštaja;

– vodi evidencije o isplati ugovorno angažovanih lica;

– vodi evidenciju o prisutnosti zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

NUTRICIONISTA

Opšti / tipični opis posla

– sačinjava jelovnik za ishranu korisnika;

– kontroliše kvalitet i higijensku ispravnost namirnica i daje dozvolu za upotrebu;

– vrši kontrolu pravilnog čuvanja namirnica i poštovanje rokova upotrebe;

– kontroliše redovno čuvanje uzoraka hrane u kuhinjama u roku od 24 časa;

– upozorava odgovorna lica na poštovanje obaveza i rokova koji se nalažu rešenjem nadležnog inspektora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

ŠEF KUHINjE

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, planira i nadgleda rad kuhinje;

– neposredno rukovodi procesom spremanja i podelom hrane na liniji za podelu;

– obezbeđuje pravilno korišćenje sredstava za higijenu, pribora za jelo i opreme u kuhinji;

– učestvuje u izradi dnevnog plana proizvodnje;

– trebuje namirnice i ostali materijal iz magacina za proizvodnju gotovih jela i vrši podelu istih prema vrsti jela;

– vrši korekciju dnevne proizvodnje, kod smanjenja proizvodnje vrši povraćaj namirnica magacinu, kod povećanja proizvodnje vrši dodatni prijem iz magacina;

– izveštava o potrebi nabavke pojedinih namirnica i začina;

– odgovoran je za primenu normativa kod proizvodnje gotovih jela;

– odgovoran je za realizaciju planirane proizvodnje;

– organizuje blagovremenu kontrolu trebovanja i transport gotovih jela u distributivne objekte;

– kontroliše proces proizvodnje i odgovoran je za kvalitetno pripremanje jela;

– vrši raspored zaposlenih na liniji usluživanja i kontroliše njihov rad;

– saldira stanje na kraju smene;

– primenjuje mere bezbednosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

GLAVNI KUVAR

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad u kuhinji;

– sastavlja jelovnik i priprema hranu za korisnike;

– trebuje i vrši prijem namirnica i kontrolu ispravnosti prispelih namirnica u kuhinju;

– prima potreban materijal za održavanje čistoće prostorija kuhinje, inventara i posuđa;

– kontroliše ispravnost procedure pripreme obroka, kvalitet i kvantitet prilikom isporuke hrane iz kuhinje;

– raspoređuje zaposlene u smeni i vodi evidenciju zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

KUVAR / POSLASTIČAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema sve vrste jela po jelovniku i normativima ishrane;

– priprema i oblikuje sve vrste poslastica;

– kontroliše ispravnost namirnica;

– utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlja listu za nabavku namirnica;

– kontroliše kvalitet pripremljenog jela;

– servira jela;

– priprema jelovnik.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

POMOĆNI KUVAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema i obrađuje namirnice kod pripremanja i izdavanja obroka;

– priprema i servira hranu;

– održava higijenu u kuhinji;

– održava higijenu sredstava za obradu i pripremu namirnica;

– uređuje ugostiteljski objekat za usluživanje korisnika.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PEKAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema sve vrste pekarskih proizvoda;

– vrši trebovanje, prijem i evidenciju utroška namirnica potrebnih za proizvodnju pekarskih proizvoda;

– kontroliše organoleptičku ispravnost namirnica;

– primenjuje sanitarne mere u prostorijama, uređajima i opremi;

– obučava pojedine korisnike jednostavnim radnim operacijama iz svog delokruga rada;

– kontroliše održavanje, servisiranje i opravke mašina i aparata.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

MESAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema mesne prerađevine i obrađuje meso i prerađevine od mesa;

– evidentira parametre po HASSAP procedurama i uputstvima;

– priprema meso za skladištenje;

– kontroliše higijenu i skladištenje mesa.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

KONOBAR

Opšti / tipični opis posla

– uređuje prostorije za servisiranje, postavlja stolove i stolnjake i prima potreban pribor za usluživanje;

– servira hranu i piće;

– održava čistoću i opštu urednost kafe - kuhinje i prostora u kome se servira kafa i drugi napici;

– trebuje robu i materijal za potrebe restorana / kafe - kuhinje;

– vodi evidenciju o utrošku namirnica i pića.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

KAFE KUVARICA / SERVIRKA

– Kafe kuvarica

– Servirka

– Servirka u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– priprema, servira i poslužuje tople i hladne bezalkoholne napitke;

– održava higijenu posuđa, pribora i uređaja;

– preuzima robu i vodi knjige zaduženja i razduženja robe;

– vodi evidencije o trebovanju i utrošku robe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni ulovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju, sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške;

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju;

– u stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


Naziv radnog mesta

KASIR

Opšti / tipični opis posla

– kuca narudžbine na fiskalnoj kasi, naplaćuje iznose za naručene usluge i korisniku izdaje fiskalni račun;

– registruje dnevni promet u knjizi blagajne;

– obavlja poslove kontrole fiskalnih izveštaja i dnevnika blagajne;

– vrši izdavanje žetona i pribora za jelo.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

RECEPCIONER

Opšti / tipični opis posla

– prima i smešta goste u objekat;

– evidentira dolazak i odlazak gostiju;

– popunjava prijave gostiju;

– proverava sobe pre odlaska gostiju radi utvrđivanje eventualnih oštećenja i poziva majstore radi otklanjanja kvara;

– obavlja naplatu usluga.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


OSTALI STRUČNI POSLOVI:

Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC INTERNE REVIZIJE

Opšti / tipični opis posla

– priprema strateški i godišnji plan interne revizije;

– nadgleda sprovođenje godišnjeg plana interne revizije i primenu metodologije interne revizije;

– priprema izveštaje za poslove koje realizuje u izveštajnom periodu;

– pruža stručnu podršku u proceni oblasti rizika;

– sprovodi revizorske procedure;

– identifikuje, obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke;

– obavlja i daje uputstva za obavljanje revizije sistema, revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima;

– vrši analizu i ocenu kvaliteta adekvatnosti, pouzdanosti i efektivnosti u funkcionisanju internih kontrolnih mehanizama;

– koordinira rad sa Državnom revizorskom institucijom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje sedam godina radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.


Naziv radnog mesta

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

Opšti / tipični opis posla

– pruža stručnu podršku pri izradi godišnjeg plana revizije;

– pruža stručnu podršku u proceni oblasti rizika;

– definiše predmet revizije, razvija kriterijume i analizira dokaze i dokumentovanje procesa i procedura subjekta revizije;

– sprovodi revizorske procedure;

– vrši reviziju revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima;

– utvrđuje uzroke nastanka slabosti - utvrđuje posledice i daje preporuke za otklanjanje slabosti;

– obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke;

– pruža stručnu pomoć pri saopštavanju rezultata obavljenih revizija putem pisanih ili usmenih izveštaja;

– sačinjava periodične i godišnje izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godina radnog iskustva u struci prema propisu kojim se uređuje interna revizija.


Naziv radnog mesta

INTERNI REVIZOR

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u obavljanju revizije sistema, revizije uspešnosti, revizije informacionih tehnologija, finansijske revizije i revizije usaglašenosti sa propisima, pod nadzorom i u segmentima koje mu odredi ovlašćeni interni revizor;

– učestvuje u izradi nacrta izveštaja u segmentima za koje je vršio testiranje dokumentacije i podataka;

– prikuplja zakonska i druga normativna akta vezana za predmet revizije i pruža tehničku podršku u pripremi pojedinačne interne revizije;

– sprovodi revizorske procedure;

– učestvuje u pripremi dokumentacije za izradu analiza, izveštaja i informacija u vezi obavljenih revizija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godina radnog iskustva u struci prema propisima kojim se uređuje interna revizija.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR POSLOVA MEĐUNARODNE SARADNjE

Opšti / tipični opis posla

– planira, razvija i organizuje programe i projekte međunarodne saradnje;

– koordinira izradu projektnog predloga i razvija cilj, očekivane rezultate, uticaj i druga pitanja vezana za projektni predlog;

– razvija model monitoringa, evaluacija i dugoročne održivosti projekta;

– planira budžet projekta;

– organizuje povezivanje i umrežavanja sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama;

– organizuje pripremu za uspostavljanje bilateralnih i multilateralnih oblika saradnje;

– priprema i organizuje realizaciju međunarodnih sporazuma;

– prati izvršenje međunarodnih ugovora i sporazuma, kontroliše poštovanje rokova i koordinira pripremu izveštaja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

Opšti / tipični opis posla

– asistira u pripremi izveštaja o realizovanim projektima i programima saradnje;

– prati informacije o konkursima za međunarodne projekte i organizuje pripremu konkursne dokumentacije;

– pruža stručnu i tehničku pomoć pri razvijanju i izradi projektnog predloga;

– prati informacije o konkursima međunarodne razmene i organizuje razmenu kadrova;

– vodi evidenciju o realizovanim i aktuelnim međunarodnim projektima;

– vodi evidenciju o potpisanim međunarodnim sporazumima i ugovorima;

– pruža stručno - tehničku pomoć u pripremi međunarodnih skupova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ / ANALITIČAR

Opšti / tipični opis posla

– prati stanje i proučava posledice utvrđenog stanja u odgovarajućoj oblasti;

– razvija metodologiju istraživanja i formuliše glavno istraživačko pitanje;

– planira, razvija i sprovodi istraživanje u odgovarajućoj oblasti;

– naučno - teorijski analizira podatke prikupljene u istraživanju;

– sprovodi kvantitativne i kvalitativne analize i priprema izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu rezultata istraživanja;

– izrađuje elaborate, studije i predlaže odgovarajuće mere za unapređenje politike u odgovarajućoj oblasti na osnovu izrađenih analiza i izveštaja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK U ISTRAŽIVANjIMA

Opšti / tipični opis posla

– pruža stručnu pomoć u razvijanju metodologije istraživanja;

– sprovodi arhivsko i terensko istraživanje;

– analizira i obrađuje prikupljene podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja u odgovarajućoj oblasti i proučava posledice utvrđenog stanja;

– pruža stručnu pomoć pri izradi analiza, izveštaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu rezultata istraživanja;

– proučava posledice utvrđenog stanja u odgovarajućoj oblasti na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka i priprema predloge mera za rešavanje identifikovanih problema;

– pruža stručnu pomoć pri izradi elaborata i studija za unapređenje politike u odgovarajućoj oblasti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

STATISTIČAR

Opšti / tipični opis posla

– definiše metodologiju za sprovođenje statističkih istraživanja i sprovodi statistička istraživanja;

– izrađuje uputstava i instruktivne materijale koji se odnose na evidenciju i statistiku za potrebe istraživanja;

– prikuplja i statistički obrađuje podatke za potrebe analitičkog praćenja pojava i kretanja u određenim oblastima;

– izrađuje statističke analize i izveštaje;

– preduzima odgovarajuće mere zaštite podataka;

– priprema statistički obrađene podatke i analize za objavljivanje i izrađuje publikacije i internet prezentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA UPRAVLJANjE KVALITETOM

Opšti / tipični opis posla

– definiše i prati ključne elemente sistema upravljanja kvalitetom;

– izrađuje dokumente sistema upravljanja kvalitetom;

– istražuje optimalna rešenja i mere za poboljšanje kvaliteta i vrši pripremu za njihovo sprovođenje;

– izrađuje analize o produktivnosti rada;

– predlaže ekonomski izvodljive predloge za poboljšanje produktivnosti i kvaliteta;

– redovno informiše rukovodioce i izrađuje izveštaje o postizanju i unapređenju kvaliteta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

KUSTOS VAN OSNOVNE DELATNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– održava i čuva predmete zbirke umetničkih dela;

– organizuje restauraciju i konzervaciju predmetne zbirke;

– sprovodi stranke, goste i grupe posetilaca i stručno im tumači postavke;

– radi na edukaciji posetilaca i davanju važnosti proučavanja i tumačenja kulturne baštine;

– prati i vrši uvid u knjigu posetilaca i predlaže poboljšanje reda sa posetom;

– pruža stručnu podršku u izradi predloga plana repertoara manifestacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC POSLOVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

Opšti / tipični opis posla

– razvija politiku odnosa sa javnošću;

– koncipira, razvija i formuliše komunikacionu strategiju;

– koordinira organizaciju kampanja, medijskih i drugih promotivnih događaja;

– kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na internet portalu;

– koordinira izradu i priprema saopštenja za javnost;

– koordinira izradu i priprema sadržaj prezentacija i publikacija;

– razvija i održava odnose sa medijima i javnošću;

– predstavlja aktivnosti institucije u medijima i promotivnim događajima;

– analizira izveštavanje medija od značaja za instituciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje pet godina radnog iskustva;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi politiku odnosa sa javnošću;

– priprema informacije i podatke za izradu komunikacione strategije;

– pruža stručnu podršku u organizovanju kampanja i promotivnih događaja;

– organizuje medijske i druge promotivne događaje;

– priprema informacije, vrši tehničku pripremu i ažurira podatke na internet portalu;

– priprema saopštenja za javnost;

– priprema prezentacije i publikacije;

– održava odnose sa medijima i javnošću;

– prikuplja informacije o izveštavanju medija od značaja za insituciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Opšti / tipični opis posla

– sačinjava plan i program informisanja;

– sprovodi utvrđenu uređivačku politiku i programsku koncepciju;

– organizuje rad u redakciji;

– rukovodi poslovima uređivanja lista;

– odgovara za sadržaj novina i časopisa;

– piše tekstove u skladu sa potrebama lista;

– vrši selekciju prispelih tekstova i priprema ih za objavljivanje;

– analizira list na nedeljnom i mesečnom kolegijumu i o tome obaveštava direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

NOVINAR

Opšti / tipični opis posla

– piše tekstove;

– radi intervjue;

– prati određene događaja o kojima piše tekstove;

– piše tekstove za materijale koji se arhiviraju;

– koordinira saradničku mrežu;

– fotografiše za potrebe objavljivanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti/ radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROTOKOLA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje poslove protokola;

– koordinira organizaciju poseta, javnih nastupa i sastanaka;

– priprema informacije, sačinjava platforme i beleške zvaničnih poseta;

– organizuje pripremu informacija, platforme i beleški od značaja za posete i sastanke;

– kontaktira sa drugim službama protokola.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SARADNIK U PROTOKOLU

Opšti / tipični opis posla

– pruža tehničku podršku u organizaciji zvanične posete;

– učestvuje u pripremi organizovanja posete, javnog nastupa i sastanka;

– učestvuje u pripremi informacija, izradi platforme i beleške od značaja za posete i sastanke;

– pruža logističke informacije u vezi poseta i sastanka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

PREVODILAC

Opšti / tipični opis posla

– prevodi pisani materijal, stručne tekstove i pravne akte;

– simultano i / ili konsekutivno prevodi;

– prevodi na osnovu dijalog liste ili audio vizuelnih traka;

– prevodi uz pomoć akustičnih uređaja na sednicama i skupovima;

– vodi evidencije o prevedenim tekstovima i izvršenim poslovima;

– obavlja korespodenciju vezanu za poslove međunarodne saradnje;

– pruža stručno-tehničku pomoć u pripremi međunarodnih skupova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje odgovarajućeg stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

LEKTOR

Opšti / tipični opis posla

– ispravlja greške u tekstu: jezičke, jezičko - logičke, stilske (jezičke i autorske), materijalne i druge greške u skladu sa kulturološkim, tradicionalnim i utvrđenim jezičkim pravilima (sintaksičkim, leksičkim, semantičkim);

– razvija i primenjuje standarde funkcionalnog jezičkog stila, zavisno od jezičko - funkcionalne vrste teksta (administrativni, publicistički, naučni, književnoumetnički) koji ispravlja;

– popravlja autorov stil pisanja intervencijama na konstrukciji rečenice i strukturi teksta;

– uočava materijalne greške i usko sarađuje sa autorom teksta radi njihovog ispravljanja;

– predlaže izmene i dopune jezičke regulative na osnovu saznanja iz rada kroz saradnju sa institucijama za regulisanje jezika;

– ispravlja štamparske i pravopisne greške, odnosno vrši poslednju jezičku i grafičku proveru teksta pred štampanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– priprema plan i program akcija i aktivnosti promovisanja delatnosti u odgovarajućoj oblasti rada i stara se o njihovom sprovođenju;

– organizuje, priprema i održava različita predavanja iz oblasti svog rada;

– sprovodi mere na motivisanju javnosti;

– izrađuje plansko – analitička dokumenta i izveštaje;

– osmišljava vizuelni identitet u cilju elektronske prezentacije akacija iz delokruga rada;

– vodi propisanu dokumentaciju;

– ostvaruje kontakte i sarađuje sa različitim telima, organima, organizacijama u zemlji radi unapređenja rada organizacije u poslovima iz svoje oblasti rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– vozački ispit B kategorije.


Naziv radnog mesta

BIBLIOTEKAR

Opšti / tipični opis posla

– vrši izgradnju, unapređenje i razvoj bibliotečke i informacione delatnosti i zaštitu bibliotečke građe;

– predlaže mere za unapređivanje delatnosti i bibliotečko - informacionog sistema;

– analizira potrebe zaposlenih za stručnom literaturom:

– definiše politiku nabavke i strukturiranje fondova biblioteke;

– izrađuje i unapređuje sistem kataloga i sistem klasifikacije;

– vrši katalogizaciju stručne literature i uređuje kataloge i druge informacione instrumente;

– istražuje i sakuplja bibliotečku građu;

– uslužuje korisnike;

– čuva fondove biblioteke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno isksustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

– samostalno sprovodi i prati programe fizikalne medicine i rehabilitacije koji unapređuju ili obnavljaju motorne funkcije pacijenta, povećavaju sposobnost pokreta, ublažavaju bol, leče ili preveniraju fizičku nesposobnost koja je posledica traume, bolesti ili drugih poremećaja;

– primenjuje širok spektar procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, krioterapija, ultra zvuka i druge tehnike, na osnovu opšteg plana lečenja datog od strane lekara specijaliste iz oblast fizikalne medicine i rehabilitacije;

– prati plan i uspešnost lečenja pacijenta;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA FIZIČKO VASPITANjE I REKREACIJU

Opšti / tipični opis posla

– vrši antropometrijska merenja i ocenu mišićne snage;

– priprema plan i program posturalnih vežbi i vežbi opšte kondicije;

– sprovodi posturalne vežbe;

– sprovodi vežbe opšte kondicije;

– neposredno učestvuje u realizaciji utvrđenog programa;

– obezbeđuje sigurnost i bezbednost učesnika u skladu sa procedurama i standardima rada;

– usmerava adekvatno ponašanje korisnika usluga;

– sprečava sve postupke koje mogu da dovedu do povreda korisnika i uništenja imovine.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

INŽENjER AUDIO-VIDEO SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi analizu projektnog zadatka i vrši izbor procedure njegovog rešavanja;

– pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog audio / video sistema, konferencijske opreme – servera, delegatskih jedinica, konferencijske mrežne opreme, kablovskih veza, distribuciji signala;

– pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog sistemskog A / V softvera i servisa;

– pruža stručnu podršku u projektovanju, primeni i održavanju integrisanog audio / video sistema, delegatskog sistema i sistema video konferencijskih veza;

– pruža stručnu podršku u sistemu zaštite i kontrole pristupa i korišćenja audio i video zapisa, kao modela izrada rezervnih kopija podataka;

– sprovodi testiranje infrastrukturnih celina po procesima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

DIZAJNER INTERNET PREZENTACIJA I PORTALA

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje i dizajnira strane za internet i intranet sajt i koordinira ovim poslovima sa svim organizacionim jedinicama;

– realizuje složene zahteve za prezentaciju tekstova i fotografija na sajtovima specifičnim alatima;

– izrađuje animacije, video i zvučne zapise za sajt;

– vrši skeniranje i obradu fotografija koje se prezentuju na sajtu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


DIZAJNER

Opšti / tipični opis posla

– uređuje grafička i multimedijalna rešenja za komunikaciju i prezentaciju;

– kreira grafička i digitalna rešenja;

– priprema za štampu potreban materijal;

– kontroliše i sprovodi usvojena dizajnerska rešenja na štampanim, fizičkim, elektronskim, informativnim i propagandnim materijalima i upravlja miksom digitalnih komunikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


OSTALI POSLOVI PODRŠKE:

Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ODRŽAVANjA AUDIO-VIDEO SISTEMA I TEHNOLOGIJA

Opšti / tipični opis posla

– instalira, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu audio video sistema – servera, delegatskih jedinica, konferencijske mrežne opreme, kablovskih veza i distribucije A / V signala;

– instalira, podešava, prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu audio video sistema, sistemskog softvera, baza podataka, korisničkih aplikacija u sistemu;

– instalira, podešava i prati parametre rada, utvrđuje i otklanja uzroke poremećaja u radu sistema zaštite i kontrole pristupa i korišćenja audio i video zapisa i učestvuje u arhiviranju A / V zapisa i izrade rezervnih kopija;

– podešava, prati parametre i uspostavlja video-konferencijsku vezu sa udaljenim lokacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

INTERNET OPERATER

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja informacije i podatke za internet portal;

– obavlja poslove tehničke obrade oglasa i tekstova za objavljivanje u publikacijama i na internet stranicama;

– obavlja poslove ažuriranja sajta;

– priprema i unosi nove sadržaje;

– vodi evidenciju o interakciji na internet portalu;

– pruža tehničku podršku pripremi medijskih i drugih promotivnih događaja;

– priprema tehnička rešenja za izradu prezentacija, publikacija i internet portala.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

OPERATER TEHNIKE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove ozvučenja i tonskog snimanja;

– obavlja poslove video snimanja;

– obrađuje snimljeni materijal za potrebe emitovanja na internetu, radiju i televiziji i za arhivu;

– arhivira snimljeni i obrađeni materijal;

– obavlja poslove na telefonskoj centrali;

– vrši prijem i obradu poziva na telefonskom operatorskom aparatu - centrali;

– stara se o ispravnosti i održavanju opreme;

– vrši unos podataka, anotacijui verifikaciju unetih podataka;

– vrši snimanje i skeniranje materijala i obradu snimljenog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

OPERATER U KONTAKT CENTRU

Opšti / tipični opis posla

– komunicira direktno sa građanima kroz program Kontakt centra i telefonske centrale;

– odgovara, prima i procesuira pozive i pitanja, koristeći bazu znanja kao izvor informacija u kreiranju odgovora;

– prati, dopunjuje, predlaže promene i ažuriranje sadržaja u bazi znanja, iz koje se crpe informacije i odgovori po pitanjima stranaka;

– uspostavlja telefonsku vezu za potrebe zaposlenih;

– evidentira i prosleđuje pozive;

– arhivira komunikaciju u bazi komunikacije;

– kontroliše ispravnost i funkcionalnost uređaja kojima rukuje i prijavljuje kvarove.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ŠTAMPE

Opšti / tipični opis posla

– priprema materijala za štampu;

– snima i obavlja retuširanje materijala;

– obavlja štampanje u ofset tehnici;

– vrši štampanje korišćenjem raznih tehnika na specijalnim mašinama za štampu;

– vrši umnožavanje materijala u svim tehnikama umnožavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

REALIZATOR PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje upripremi plana i programa akcija i aktivnosti promoovisanja delatnosti u odgovarajućoj oblasti rada;

– učestvuje u pripremi i održavanju različitih predavanja iz oblasti svog rada;

– priprema izveštaje i informacije o sprovedenim programima i aktivnostima u oblasti promovisanja odgovarajuće oblasti rada;

– neposredno ostvaruje kontakte i sarađuje sa različitim telima, organima, organizacijama u zemlji radi unapređenja rada organizacije u poslovima odgovarajuće oblasti rada.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– vozački ispit B kategorije.


Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– vodi dokumentaciju, evidentiranje i obradu građe, anketiranje i analitičko-statističku obradu podataka;

– razvrstava nabavljenu bibliotečku građu, proverava kroz informativno-referalne instrumente i magacine;

– učestvuje u bibliografskoj i analitičkoj obradi;

– učestvuje u formiranju i održavanju informaciono-referalnih instrumenata i kataloga;

– učestvuje u poslovima informisanja korisnika o bibliotečkoj građi;

– inventariše, signira, smešta i izdaje bibliotečku građu;

– vodi statistiku i evidenciju o bibliotečkoj građi.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

KNjIGOVEZAC

Opšti / tipični opis posla

– radi na automatskim i ručnim mašinama grafičke dorade;

– obavlja poslove poveza grafičkih proizvoda (ručno i mašinski);

– obavlja poslove završne obrade grafičkih proizvoda;

– priprema materijal za različite vrste grafičkih poslova;

– vrši oplemenjivanje grafičkih proizvoda (topla i hladna plastifikacija);

– planira adekvatnu i svrsishodnu upotrebu grafičkog repromaterijala.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

KNjIGOVEZAC SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– radi na automatskim i ručnim mašinama grafičke dorade;

– obavlja poslove poveza grafičkih proizvoda (ručno i mašinski);

– obavlja poslove završne obrade grafičkih proizvoda;

– priprema materijal za različite vrste grafičkih poslova;

– planira adekvatnu i svrsishodnu upotrebu grafičkog repromaterijala;

– izrađuje tvrdi povez;

– ručno šije upisnike i protokole;

– radi na svim doradnim mašinama (ručnim i elekričnim);

– izrađuje zlatotisak i suvi žig.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit.


Naziv radnog mesta

KOREKTOR

Opšti / tipični opis posla

– uočava i ispravlja slovne i znakovne greške;

– usklađuje tekst sa pravopisnim pravilima;

– radi korekturu kod materijala namenjenih za publikovanje.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

DAKTILOGRAF

Opšti / tipični opis posla

– kuca i prekucava tekstove;

– stara se o kvalitetu, oblikovanju i štampanju teksta;

– prima i kontroliše zahteve za prepis materijala;

– vrši i odgovoran je za obradu audio zapisa u tekstualni elektronski oblik.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

STENOGRAF

Opšti / tipični opis posla

– priprema stenografski zapis;

– dešifruje stenograme i izrađuje stenografske beleške;

– vrši redakciju i uređivanje prvog izdanja stenografskih beležaka;

– priprema materijal i tekstove za potrebe organa i organizacija;

– unosi i obrađuje tekst u dokumentima.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit.


Naziv radnog mesta

SPASILAC

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše i stara se o sigurnosti i bezbednosti učesnika u skladu sa procedurama i standardima rada;

– sprovodi postupak spašavanja;

– organizuje i pruža prvu pomoć kod povreda i u slučajevima davljenja u vodi u skladu sa pripisima;

– preduzima preventivne mere sigurnosti u objektu i sprečava sve postupke koji mogu dovesti do povrede korisnika i uništenja imovine;

– vodi računa o ponašanju korisnika u skladu sa kućnim redom objekta korišćenja bazena u okviru komercijalnih termina;

– vrši kontrolu higijenskog i tehničkog stanja objekta, opreme i inventara.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– posedovanje licence za spasioca.


Naziv radnog mesta

KROJAČ

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje sve vrste odevnih predmeta primenom raznovrsnih krojačkih radnji – šivenje, krpljenje, opšivanje itd.;

– izrađuje kroj prema zadatim merama ili modelima;

– sprovodi odabir osnovnih tekstilnih materijala (tkanine, pletiva, vlaknastog materijala itd.) i pomoćnih tekstilnih materijala (ulošci, konci itd.);

– priprema i sortira materijale;

– izrađuje šablone za šivenje;

– prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA PRANjE I HEMIJSKO ČIŠĆENjE

Opšti / tipični opis posla

– upravlja postrojenjima za pranje rublja, sušenje rublja i hemijsko čišćenje;

– programira rad postrojenja i usklađuje programe pranja, sušenja i hemijskog čišćenja;

– prima i klasifikuje rublje za pranje i hemijsko čišćenje;

– vrši pripremu deterdženta i drugih sredstava i kontroliše doziranje;

– kontroliše kvalitet funkcija pranja i hemijskog čišćenja;

– otprema čisto rublje korisnicima i vodi evidenciju;

– kontroliše tokove rublja kroz perionicu;

– priprema mašine i hemijska sredstva za rad, čisti i dezinfikuje mašine za sušenje i peglanje rublja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ODRŽAVANjA ODEĆE

– Tehničar održavanja odeće

– Tehničar održavanja odeće u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– pere veš, garderobu, posteljinu, radnu odeću i ostalo rublje;

– suši i pegla veš i odeću;

– vrši obeležavanje rublja i njegovo krpljenje;

– čisti i dezinfikuje mašine za sušenje i peglanje rublja, kao i radne prostorije perionice;

– trebuje i preuzima materijal za potrebe održavanja odeće.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške.


Naziv radnog mesta

SPREMAČICA

– Spremačica

– Spremačica u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima;

– sprema i uređuje sobe i prostorije za boravak korisnika;

– prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi;

– prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške;

– u školi za učenike sa smetnjama u razvoju.


Naziv radnog mesta

ČISTAČICA

– Čistačica

– Čistačica u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima;

– održava čistoću dvorišta i iznosi smeće;

– prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama i inventaru;

– prati stanje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju – I i II stepen podrške.


Naziv radnog mesta

FRIZER

– Frizer

– Frizer - berberin u posebnim uslovima rada

Opšti / tipični opis posla

– obavlja pranje, sušenje, šišanje i estetsko oblikovanje kose;

– obavlja brijanje i izbrijavanje brade i brkova;

– održava higijenu radnog prostora i sredstava za rad;

– trebuje materijal, pribor i opremu i vodi evidenciju o utrošku materijala;

– vodi evidenciju o pruženim uslugama.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

Posebni uslovi rada

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih i starijih sa telesnim teškoćama u funkcionisanju;

– u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj odraslih sa teškoćama u komunikaciji;

– u stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost.


Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK

Opšti / tipični opis posla

– primenjuje mere protivpožarne zaštite i bezbednosti zdravlja na radu;

– obavlja fizičke poslove: istovar i utovar, prenos i transport robe, materijala i opreme i dr.;

– donosi poštu i štampu;

– vrši manje popravke na objektu;

– vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama;

– održava površinu oko objekta;

– održava higijenu objekta i okoline.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR ZDRAVSTVENE USTANOVE

Direktor doma zdravlja

Direktor apoteke

Direktor opšte bolnice

Direktor specijalne bolnice

Direktor zdravstvenog centra

Direktor klinike

Direktor kliničkog centra

Direktor
kliničko-bolničkog centra

Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad i rukovodi procesom rada u zdravstvenoj ustanovi;

– koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove;

– imenuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica;

– donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;

– predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu;

– sprovodi utvrđenu poslovnu i zdravstvenu politiku;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika akreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– za zdravstvene radnike i ostala navedena obrazovanja:

– akreditovana edukacija iz zdravstvenog menadžmenta;

– najmanje pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i / ili rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.


Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Zamenik direktora doma zdravlja

Zamenik direktora apoteke

Zamenik direktora opšte bolnice

Zamenik direktora specijalne bolnice

Zamenik direktora zdravstvenog centra

Zamenik direktora klinike

Zamenik direktora kliničkog centra

Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra

Zamenik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Zamenik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

Zamenik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Zamenik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Opšti / tipični opis posla

– zamenjuje direktora u organizaciji rada i rukovođenju procesom rada u zdravstvenoj ustanovi;

– pruža stručnu pomoć direktoru, kad direktor nije zdravstveni radnik;

– koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica zdravstvene ustanove u odsustvu direktora;

– imenuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica u odsustvu direktora;

– donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u odsustvu direktora;

– predstavlja i zastupa zdravstvenu ustanovu u odsustvu direktora;

– sprovodi utvrđenu poslovnu i zdravstvenu politiku u odsustvu direktora;

– u odsustvu direktora obavlja navedene poslove direktora;

– obavlja stručno medicinske poslove direktora, kad direktor nije zdravstveni radnik;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje na:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika akreditovana edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– za zdravstvene radnike i ostala navedena obrazovanja:

– akreditovana edukacija iz zdravstvenog menadžmenta;

– najmanje pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i / ili rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.


Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Pomoćnik direktora doma zdravlja

Pomoćnik direktora apoteke

Pomoćnik direktora opšte bolnice

Pomoćnik direktora specijalne bolnice

Pomoćnik direktora zdravstvenog centra

Pomoćnik direktora klinike

Pomoćnik direktora kliničkog centra

Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra

Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Opšti / tipični opis posla

– izvršava naloge direktora zdravstvene ustanove i učestvuje u sprovođenju odluka organa upravljanja;

– koordinira rad organizacionih jedinica u cilju racionalnijeg poslovanja;

– učestvuje u planiranju strategije razvoja zdravstvene ustanove;

– učestvuje u planiranju potreba za nabavkom opreme, lekova i medicinskih sredstava;

– obavlja poslove obrazovne i naučno - istraživačke delatnosti;

– analizira kadrovsku obezbeđenost i potrebe organizacionih jedinica koje obavljaju zdravstvenu delatnost i u skladu sa Kadrovskim planom, daje odgovarajuće predloge direktoru;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije, ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC U OKVIRU KLINIČKOG CENTRA , KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA I INSTITUTA

Rukovodilac klinike

Rukovodilac bolnice

Rukovodilac centra

Rukovodilac medicinske službe

Rukovodilac nemedicinske službe

Opšti / tipični opis posla

– odgovoran je za stručni rad organizacione jedinice;

– stara se o izvršenju Plana rada organizacione jedinice u svim njegovim segmentima i preuzima mere za njihovo sprovođenje;

– sprovodi kontrolu sprovođenja Programa unapređenja kvaliteta rada i Programa racionalizacije u organizacione jedinice;

– organizuje i sprovodi stručni nadzor nad radom zdravstvenih i drugih radnika organizacione jedinice;

– utvrđuje operativni raspored rada (raspored dežurstava, pripravnosti, konsultacija, raspored zaposlenih u smenskom radu, plan i raspored rada u dopunskom radu i dr.) - medicinske organizacione jedinice;

– predlaže godišnji plan rada organizacione jedince u svim segmentima plana, plan stručnog usavršavanja zaposlenih, plan korišćenja godišnjih odmora i drugih odsustva zaposlenih;

– daje saglasnost na sve zahteve zaposlenih za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i pojedinačnog kolektivnog ugovora;

– predlaže direktoru raspoređivanje na rukovodeća radna mesta u Organizacionoj jedinici;

– potpisuje zahteve za nabavku osnovnih sredstava i inventara, zahteve za tekuće i investiciono održavanje objekata i opreme, trebovanje lekova, medicinskog i drugog potrošnog materijala i zahteve koji se upućuju direktoru i odgovarajućim zajedničkim službama;

– učestvuje u radu Stručnog kolegijuma;

– saziva i predsedava sednicama Stručnog kolegijuma organizacione jedinice;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije,tehničkih i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– za zdravstvene radnike:

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– za zdravstvene radnike i ostala navedena obrazovanja:

– najmanje pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i / ili rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.


Naziv radnog mesta

POMOĆNIK RUKOVODIOCA U OKVIRU KLINIIČKOG CENTRA, KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA I INSTITUTA

Pomoćnik rukovodioca klinike

Pomoćnik rukovodioca bolnice

Pomoćnik rukovodioca centra

Pomoćnik rukovodioca medicinske službe

Pomoćnik rukovodioca nemedicinske službe

Opšti / tipični opis posla

– pomaže rukovodiocu organizacione jedinice i radnih zadataka;

– učestvuje u sprovđenju tehničkih, organizacionih i stručno - medicinskih mera i procedura rada organizacionih jedinica (u daljem tekstu: OJ);

– zadužen je za saradnju i koordinaciju rada sa drugim OJ;

– obavlja neposrednu kontrolu stručnog rada zaposlenih u OJ;

– ocenjuje i provera efikasnost postojećih metoda rada o čemu obaveštava rukovodioca OJ;

– izveštava rukovodioca OJ o svemu značajnom u stručnom radu lekara i drugih radnika u OJ;

– kontroliše upotrebljivost postojeće medicinske opreme i daje predloge o njihovoj nabavci, servisiranju ili rashodu;

– u odsustvu rukovodioca OJ, predsedava radom Komisije za interni stručni nadzor;

– u odsustvu rukovodioca OJ, daje stručne sugestije, predloge i naloge o daljim dijagnostičkim terapijskim i operativnim procedurima;

– pruža stručno - medicinsku pomoć ambulantnih i stacionarnim bolesnicima OJ;

– u obavezi je da se i lično edukuje i prati savremene trendove u svojoj stručnoj oblasti, i o njima obaveštava rukovodioca OJ;

– izrađuje godišnji plan rada i prati realizaciju istog;

– sprovodi kontrolu obavljenih poslova i podnosi mesečne i kvartalne Izveštaje rukovodiocu (kvantitativne, kvalitativne i finansijske);

– koordinira sa nadređenim instancama, obavlja korespondenciju izvan Službe u saradnji sa rukovodiocem organizacione jedinice;

– obučava i stručno osposobljava novoprimljene radnike;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama godina iz oblasti medicine, stomatologije ili farmacije, u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, stomatologije ili farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– za zdravstvene radnike;

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– za zdravstvene radnike i ostala navedena obrazovanja:

– najmanje pet godina radnog iskustva kao: rukovodilac zdravstvene ustanove i / ili rukovodilac organizacione jedinice u zdravstvenoj ustanovi.


Naziv radnog mesta

ŠEF KABINETA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi radom Kabineta;

– vrši organizaciju i korespodenciju rada u Kabinetu direktora;

– organizuje i obavlja rad sa strankama;

– priprema i vodi zapisnike na sednicama stručnog kolegijuma;

– obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora;

– obavlja pisanu korespondenciju za potrebe direktora;

– koordinira međusobnu internu komunikaciju i rad organizacionih jedinica;

– koordinira poslove vezane za rad organa upravljanja i rukovođenja;

– daje mišljenje prilikom formiranja radnih grupa;

– organizuje sastanke direktora i pripremu materijala;

– obavlja organizaciju i protokolarno - tehničke poslove vezane za rad zdravstvene ustanove i unutrašnjih organizacionih jedinica;

– prati i obezbeđuje realizaciju poslova unutrašnjih organizacionih jedinica, izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preduzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;

– priprema i objedinjuje planove rada i izveštaje o radu zdravstvene ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SEKRETAR KLINIČKOG CENTRA

Sekretar kliničkog centra

Sekretar klinike u okviru kliničkog centra

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, rukovodi, koordinira poslovima iz delokruga Poslovnog sekretarijata;

– organizuje pripremanje odluka i dokumentacije za rad organa upravljanja i stručnih organa;

– organizuje arhiviranje dokumentacije organa upravljanja i stručnih organa;

– rukovodi radom Sekretarijata - planiranje i raspoređivanje poslova na zaposlenih u skladu sa Programom rada, praćenje i ocenjivanje rada rukovodilaca organizacionih jedinica u sastavu i drugih zaposlenih;

– pomaže direktoru u pripremi sednica organa;

– priprema materijal za sednice organa zdravstvene ustanove;

– priprema opšta i pojedinačna akata iz oblasti rada;

– priprema i objedinjavanje planova rada i izveštaja o radu ѕdravstvene ustanove;

– prati realizaciju odluka i zaključaka organa upravljanja i njihovih tela;

– vodi evidencije o svim stručnim komisijama koje obrazuje zdravstvena ustanova;

– izrađuje mesečne izveštaje o radu komisija, kao i obaveštenja o potrebi, odnosno prestanku radnog angažovanja članova stručnih komisija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama iz oblasti prava, ekonomije i organizacionih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

GLAVNA SESTRA / GLAVNI TEHNIČAR ZDRAVSTVENE USTANOVE

Glavna sestra / glavni tehničar doma zdravlja

Glavna sestra / glavni tehničar opšte bolnice

Glavna sestra / glavni tehničar specijalne bolnice

Glavna sestra / glavni tehničar zdravstvenog centra

Glavna sestra / glavni tehničar klinike

Glavna sestra / glavni tehničar kliničkog centra

Glavna sestra / glavni tehničar kliničko-bolničkog centra

Glavna sestra / glavni tehničar instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Glavna sestra / glavni tehničar instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Glavna sestra / glavni tehničar zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad zaposlenog medicinskog osoblja sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera, pravi raspored dežurstava za kadar za koji je zadužena, u saradnji sa neposrednim rukovodiocem organizacione jedinice i direktorom;

– planira, organizuje, vodi, koordinira, kontroliše i usklađuje rad medicinskih sestara / tehničara u oblasti procesa zdravstvene nege i podrške pacijenata, u skladu sa programom, ciljevima i radom zdravstvene ustanove;

– vrši unutrašnju proveru kvaliteta procesa rada medicinskih sestara / tehničara i za to odgovara direktoru zdravstvene ustanove;

– nadzire rad medicinskog osoblja sa višom i srednjom stručnom spremom, učestvuje u procesu planiranja, kontroli i statističkom izveštavanju, kao i praćenju kvaliteta rada u saradnji sa neposrednim rukovodiocem;

– nadzire rad pomoćnog osoblja službe za održavanje, a u vezi higijene prostora, opreme, medicinske odeće i sl.;

– blagovremeno obezbeđuje trebovanje potrošnog materijala za sve službe;

– organizuje i prati sprovođenje pripravničke obuke pripravnika sa višom i srednjom stručnom spremom medicinskog smera;

– vodi evidenciju o radnom vremenu i odsustvovanju zaposlenih s posla, u saradnji sa načelnikom i šefom službe, popunjava radne liste za obračun zarada;

– kontroliše poštovanje utvrđenih procedura za upravljanje medicinskim otpadom;

– kontroliše sprovođenje utvrđenih procedura u cilju ranog otkrivanja, sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija;

– kontroliše sprovođenje postupaka dezinfekcije i sterilizacije;

– u zavisnosti od složenosti organizacione strtukture, specifičnosti zdravstvene ustanove i nivoa zdravstvene zaštite prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena prvog stepena ( strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zdravstvene zaštite.


PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći

Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu

Doktor medicine specijalista u stacionaru

Doktor medicine specijalista u hemodijalizi

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene

Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju

Doktor medicine specijalista u kućnom lečenju

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno - vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;

– radi u preventivnim savetovalištima;

– organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;

– učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);

– obavlja poslove radiološke, laboratorijske i druge dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;

– obavlja specijalističke preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i preglede,određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja,određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;

– propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala;

– daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada;

– zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;

– sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

– obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava specijalistički izveštaj;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

Doktor medicine izabrani lekar

Doktor medicine u kućnom lečenju

Doktor medicine u zavodu

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno - vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici;

– radi u preventivnim savetovalištima;

– organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede;

– učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti);

– obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede;

– propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko - tehnička pomagala;

– daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada

– zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALISTA

Doktor stomatologije specijalista

Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar

Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, postavlja dijagnozu i vrši terapiju oboljenja mlečnih i stalnih zuba, bavi se zdravstveno - vaspitnim radom i vrši nadzor nad sprovođenjem preventivnih aktivnosti u stomatologiji;

– vrši oralno hirurške intervencije (resekcija korenova zuba, uklanjanje cisti, incizije, ekscizije, hirurško vađenje impaktiranih zuba, preprotetska hirurugija);

– radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;

– vrši analizu i planira izradu svih vrsta aktivnih, funkcionalnih pasivnih imedijentnih i fiksnih ortodontskih aparata, vrši adaptaciju aparata u ustima i prati tok lečenja;

– upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba - parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno;

– upućuje pacijente na specijalističko – konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite;

– kontroliše rad zubnog asistenta, ortodonstkog tehničara i protetskog tehničara;

– sprovodi stomatološku zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.


Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– vrši sistematske i druge preglede predškolske i školske dece u cilju evidentiranja oboljenja zuba, potpornog aparata zuba, mekih tkiva i postojanja ortodontskih anomalija, bavi se zdravstveno - vaspitnim radom;

– radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;

– upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba - parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno;

– upućuje pacijente na specijalističko – konsultativne preglede u ustanovi ili na više nivoe zdravstvene zaštite;

– kontroliše rad zubnog asistenta i protetskog tehničara;

– zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;

– obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost u okviru svoje specijalnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– izdaje lekove, medicinska sredstva i predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu;

– prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih;

– radi na implementaciji racionalne (efikasne, bezbedne i ekonomične) farmakoterapije prilagođene svakom pacijentu;

– doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;

– vrši promociju zdravlja i prevenciju bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;

– izrađuje magistralne i galenske lekove;

– nabavlja i kontroliše pravilno skladištinjei čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima farmaceutske delatnosti;

– upravlja farmaceutskim otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– odgovarajuća specijalizacija;

– najmanje dve godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove iz oblasti medicinske biohemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;

– učestvuje u procesu specijalizovanih ispitivanja i odgovora za tačnost ispitivanja;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;

– kontrolišu reagense i odgovorni su za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;

– izvodi biohemijskei hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite;

– vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– vrši kontrolu i baždarenje laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne krive i standardne rastvore;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti biohemijske zdravstvene delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalizacija iz medicinske biohemije;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije medicinskog biohemičara.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– izdaje lekove, medicinska sredstvai predmete opšte upotrebe i daje savete za njihovu primenu;

– prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju istih;

– doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;

– radi na promociji zdravlja i prevencija bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;

– izrađuje magistralne lekove;

– nabavlja i kontroliše pravilno skladištenje i čuvanje lekova, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe;

– upravlja farmaceutskim otpadom;

– učestvuje u kontinuiranom stručnom usavršavanju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– integrisanim akademskim studijama,po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izvodi biohemijske i hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja kontrolu postupka prijema pacijenta i / ili biološkog materijala uzetog / donetog za rad;

– učestvuje u procesu ispitivanja i odgovorni su za tačnost ispitivanja i sve rezultate laboratorijskih ispitivanja;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom;

– obavljaja kontrolu nad reagensima i odgovara za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koriste u postupku ispitivanja;

– vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– vrši kontrolu i baždarenje laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne krive i standardne rastvore;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima biohemijske delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije medicinskog biohemičara.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Koordinator za obezbeđenje kvaliteta

Koordinator za kontrolu kvaliteta

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi aktivnosti za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta;

– planira, razvija i nadgleda sistem obezbeđenja i kontrole kvaliteta;

– obezbeđuje usklađenost sa važećom regulativom i smernicama dobre prakse;

– nadgleda izvršenje usvojenih planova rada preko izveštaja koje podnose šefovi organizacionih jedinica u službi;

– odobrava standardne operativne procedure obezbeđivanja kvaliteta i po potrebi odobrava druge procedure;

– rukovodi aktivnostima koje slede nakon internih i eksternih provera da bi se obezbedilo sprovođenje preporučenih korektivnih mera.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje zdravstvenih radnika, počev od 10.septembra 2005. godine i završena specijalizacija u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama zdravstvenih radnika u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija , u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje šest meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Viša medicinska sestra / tehničar u ambulanti

Viša medicinska sestra / tehničar – dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći

Viša medicinska sestra / tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći

Viša medicinska sestra / tehničar u polivalentnoj patronaži

Viša medicinska sestra / tehničar u kućnom lečenju i nezi

Viša medicinska sestra / tehničar u stacionaru

Viša medicinska sestra / tehničar u hemodijalizi

Viša medicinska sestra / tehničar/babica u vanbolničkom porodilištu

Viša medicinska sestra / tehničar u savetovalištu i preventivnom centru

Viša medicinska sestra / tehničar u javnom zdravlju

Viša stomatološka sestra u ambulanti

Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

Viša stomatološka sestra u hirurgiji

Opšti / tipični opis posla

– planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u timu ili samostalno, u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada;

– posećuje trudnice, porodilje i novorođenčad, malu i predškolsku decu, u okviru terenskog rada;

– posećuje pacijente obolele od hroničnih nezaraznih bolesti, mentalnih oboljenja, u okviru terenskog rada;

– posećuje žene generativnog i postgenerativnog doba, stara iznemogla lica, u okviru terenskog rada;

– prati stanje porodilje u sva četiri porođajna doba i učestvuje u porođaju uz nadzor ginekologa i prati trudnicu do porodilišta, intenzivno prati stanje porodilje dva sata nakon porođaja (prati vitalne funkcije);

– sprovodi negu novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovodi negu babinjare od porođaja do otpusta;

– sprovodi ordiniranu terapiju babinjari po nalogu ginekologa i daje terapiju novorođenoj deci po nalogu pedijatra;

– sarađuje sa drugim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite i službama u zajednici;

– obučava novoprimljene zdravstvene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

– kontinuirano sprovodi nadzor procesa statističkog izveštavanja;

– trebuje potrošni materijal za službu;

– kontroliše odlaganje medicinskog otpada na propisan način;

– sprovodi i kontroliše postupak dezinfekcije i sterilizacije opreme i materijala;

– asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;

– izvodi i asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

– planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara / tehničara;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre.


Naziv radnog mesta

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga doktora medicine specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

– nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

– sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja;

– uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

– prati pacijentovo stanje i napredak;

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg, odnosno strukovnog fizioterapeuta.


Naziv radnog mesta

VIŠI ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije;

– prilagođava, servisira i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije;

– planira, organizuje i nadzire rad zubnih tehničara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg, odnosno strukovonog zubnog tehničara.


Naziv radnog mesta

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

Opšti / tipični opis posla

– uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;

– prikuplja i obrađuje podatake o higijenskom stanju i bolestima;

– sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;

– sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

– vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada;

– obavlja sanitarno higijenski pregled objekata i vrši kontrolu sanitarnno higijenskog stanja objekta;

– vrši kontolu i ocenu načina prijema, skladištenja i distribucije namirnica;

– vrši upućivanje radnika na obavljanje zdravstvenih pregleda za određene kategorije zaposlenih, drugih lica i kliconoša.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg sanitarnog tehničara, odnosno sanitarno ekološkog inženjera.


Naziv radnog mesta

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja;

– postavlja pacijenta u odgovarajući položaj za snimanje;

– priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje;

– snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvalitet snimka;

– primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstva zračenja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg radiološkog tehničara.


Naziv radnog mesta

VIŠI NUTRICIONISTA – DIJETETIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje plan ishrane, u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i zdravstvenim stanjem pacijenta i prati ishode propisanih dijeta;

– pruža savete pacijentima i sprovodi zdravsteno vaspitni rad;

– vrši promociju zdravih stilova i navika u ishrani;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti dijetetike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju nutricioniste - dijetetičara sa višom, odnosno visokom stručnom spremom.


Naziv radnog mesta

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i na terenu;

– priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

– održava kulture mikroorganizama;

– radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

– izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– upravlja medicinskim otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno visokom stručnom spremom.


Naziv radnog mesta

CITOSKRINER

Opšti / tipični opis posla

– vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne akadameske / strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;

ili

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti bioloških nauka.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice.


Naziv radnog mesta

VIŠI RADNI TERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

– planira radnu terapiju;

– izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;

– prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi, uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju višeg radnog terapeuta, odnosno strukovnog radnog terapeuta.


Naziv radnog mesta

VIŠA KOZMETIČKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– organizacije rad u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

– obezbeđuje inventar i potrošni materijal, u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

– sprovodi kozmetičkih procedura na zdravoj koži i davanje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu u zavisnosti od svojstava i statusa kože;

– priprema pacijenta, pribora i preparata za pregled kože;

– asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;

– aplikuje kozmetoterapijske medikamente.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više kozmetičke sestre / tehničara.


Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Medicinska sestra / tehničar u ambulanti

Medicinska sestra - tehničar / dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći

Medicinska sestra / tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći

Medicinska sestra / tehničar u kućnom lečenju i nezi

Medicinska sestra / tehničar u stacionaru

Medicinska sestra / tehničar u hemodijalizi

Ginekološko-akušerska sestra / babica u vanbolničkom porodilištu

Medicinska sestra / tehničar u javnom zdravlju

Opšti / tipični opis posla

– pruža usluge zdravstvene nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potencijalih rizika za zdravlje u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu,u okvitu terenskog rada;

– priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad;

– učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr.) i vrši antropometrijska merenja;

– prima pozive na telefonu za hitne intervencije i koordinira radom i usmerava sve ekipe hitne pomoći na terenu, usmerava najbližu ekipu prema mestu intervencije i prati kretanja ekipa hitne pomoći na celom području teritorijalne nadležnosti;

– u hitnim slučajevima pruža prvu pomoć unesrećenima na mestu događaja i u transportu i prati bolesnika i nadzire ga za vreme prevoza do zdravstvene ustanove ili kuće radi daljeg lečenja;

– vrši uzimanje uzoraka u stanu bolesnika za bakteriološko - laboratorijske preglede;

– prati stanje porodilje u sva četiri porođajna doba i učestvuje u porođaju uz nadzor ginekologa i prati trudnicu do porodilišta, intenzivno prati stanje porodilje dva sata nakon porođaja (prati vitalne funkcije), sprovodi negu novorođene dece od rođenja do otpusta i sprovodi negu babinjare od porođaja do otpusta i sprovodi ordiniranu terapiju babinjari po nalogu ginekologa i daje terapiju novorođenoj deci po nalogu pedijatra;

– vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata;

– pravilno odlaže medicinski otpad;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre / tehničara.


Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– prati pacijentovo stanje i napredak;

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

– podsticanje i podučavanje pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju fizoterapeutskog tehničara.


Naziv radnog mesta

ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje, prilagođava i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– priprema laboratoriju za zubnu tehniku za rad;

– sarađuje sa doktorom stomatologije u izradi i adaptaciji protetske nadoknade;

– repariše protetsku nadoknadu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju zubnog tehničara.


Naziv radnog mesta

SANITARNI / SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;

– prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima;

– sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;

– učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada;

– sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

– obavlja sanitarno higijenski pregled objekata.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju sanitarni / sanitarno - ekološki tehničar.


Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada;

– priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

– održava kulture mikroorganizama;

– radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

– izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– pravilno odlaže medicinski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar.


Naziv radnog mesta

STOMATOLOŠKA SESTRA / TEHNIČAR

Stomatološka sestra u ambulanti

Stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

Stomatološka sestra u hirurgiji

Opšti / tipični opis posla

– asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;

– asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

– vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– priprema stomatološku ordinaciju za rad;

– vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata;

– pravilno odlaže medicinski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najanje šest meseci radnog iskustva u zvanju stomatološka sestra / tehničar.


Naziv radnog mesta

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– vrši promet na malo pomoćnih lekovitih sredstava, medicinskih sredstava i drugih proizvoda za prevenciju i lečenje, osim lekova čiji je režim izdavanja na recept;

– vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda, proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

– sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

– sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

– pravilno odlaže farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najanje šest meseci radnog iskustva u zvanju farmaceutski tehničar.


Naziv radnog mesta

KOZMETIČKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u organizaciji rada, obezbeđenju inventara i potrošnog materijala u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu i zaštitu kože i adneksa kože;

– sprovodi kozmetičke procedure na zdravoj koži i daje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu, u zavisnosti od svojstava i statusa kože, uz obezbeđivanje higijenskih uslova rada, održavanje uslova antisepse i asepse u radu;

– priprema pacijenta, pribora i preparata za pregled;

– asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovodi terapijske procedure;

– aplikuje kozmetoterapijske medikamente;

– pravilno odlaže medicinski / farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju kozmetičke sestre.


Naziv radnog mesta

PSIHOLOG SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja složeniju psihodijagnostiku ambulantnih bolesnika;

– obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

– obavlja psihološko savetovanje;

– primenjuje testove inteligencije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti, kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– specijalizacija iz medicinske psihologije;

– najmanje tri godine radnog iskustva u zvanju psihologa.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– uzorkuje i vrši složenije hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji;

– priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;

– izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

– unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza;

– upravlja tokovima medicinskog / farmaceutskog otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godinei završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– odgovarajući specijalistički ispit;

– najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove u oblasti: sanitarne tehnike, zdravstvene arhitekture, medicinskog inženjerstva, medicinske nuklearne fizike, medicinske biologije, medicinske genetike, zdravstvene ekonomike, biosanitarne tehnike, zdravstvene statistike i informatike, zdravstvene fizike, rehabilitacije sluha i govora, medicinske defektologije, medicinske tiflologije sa ortoptikom i pleotikom, toksikološke hemije, sanitarne hemije i zdravstvenog prava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje i završena specijalizacija prema tada važećem Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, do 2010. godine, a u zavisnosti od završenog fakulteta.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– odgovarajući specijalistički ispit;

– najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK U LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– uzorkuje i vrši hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji;

– priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;

– izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

– unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza;

– pravilno odlaže medicinski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

Opšti / tipični opis posla

– obavlja psihodijagnostiku ambulantnih bolesnika;

– obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

– obavlja psihološko savetovanje;

– primenjuje testove inteligenicije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

– primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa različitim tipovima poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

– sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

– sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

LOGOPED

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;

– primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;

– sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

– sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

SPECIJALNI PEDAGOG

Opšti / tipični opis posla

– unapređuje vaspitni rad primenom odgovarajućih pedagoških aktivnosti u okviru razvojnog savetovališta, zajedno sa drugim članovima tima;

– prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta;

– obavlja savetodavni rad sa decom, roditeljima, odnosno starateljima;

– učestvuje u radu tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja;

– obavlja poslove u oblasti vaspitanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;

– promoviše prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

SOCIJALNI RADNIK

Opšti / tipični opis posla

– uzima socijalnu anamnezu u svrhu timske procene mentalnog stanja pacijenta i pravljenja plana lečenja;

– izrađuje izveštaje i daje mišljenje o socijalnom statusu pacijenta;

– prati socijalno stanje pojedinca ili grupe;

– savetuje pojedinca / grupu;

– istražuje i izveštava u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja;

– sarađuje sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– više obrazovanje u trajanju od dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR – ELEKTRONIČAR NA HEMODIJALIZI

Opšti / tipični opis posla

– radi na održavanju aparata za dijalizu i na sistemu za prečišćavanje vode (reverznu osmozu);

– vrši kalibrisanje aparata;

– vrši proveru tačnosti vrednosti fizičkih veličina koje su projektovane na aparatu;

– prati garantne listove i servisiranje opreme.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

Vozač u sanitetskom prevozu

Opšti / tipični opis posla

– vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;

– vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;

– pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;

– upravlja specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog i povređenog;

– na intervenciji ekipe pomaže lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći, u postupcima oživljavanja, prenosu bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao i druge poslove koje naloži dežurni lekar ekipe;

– rukuje instalisanim sistemom u vozilu i svetlo - zvučnom signalizacijom u vozilu;

– nadzire ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno o funkcionisanje boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu;

– pri preuzimanju vozila kontroliše njegovu propisanu opremljenost;

– vodi putni nalog koji po završetku smene predaje odgovornom vozaču smene, smenovođi;

– odgovoran je za bezbednost u saobraćaju lekarske ekipe i životno ugroženih pacijenata;

– u slučaju udesa obavezno obaveštava MUP i načelnika Službe za HMP;

– materijalno odgovara za stanje i kompletnost vozila i opreme u njemu;

– u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– vozačka dozvola B kategorije.


Naziv radnog mesta

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

Opšti / tipični opis posla

– održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;

– održava higijenu u administrativnim prostorijama;

– održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

– obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA

Opšti / tipični opis posla

– vrši poslove pranja, sušenja laboratorijskog posuđa;

– vrši raspoređivanje laboratorijskog posuđa po mestu upotrebe;

– održava higijenu radnih površina u laboratoriji;

– uklanja produkte rada u laboratoriji na propisan način.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SUBSPECIJALISTA

Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji

Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji

Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama

Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji

Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji

Doktor medicine subspecijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „ Dr Laza Lazarević”

Doktor medicine subspecijalistau zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2

Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 3

Doktor medicine subspecijalista u onkologiji

Doktor medicine subspecijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji

Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji

Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama

Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji

Doktor medicine subspecijalista na dijalizi

Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima

Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

Doktor medicine subspecijalista u patologiji, patohistologiji i citologiji

Doktor medicine subspecijalista u kliničko-biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici

Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici

Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini

Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji

Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti

Doktor medicine subspecijalista u javnom zdravlju

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem visoko specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;

– realizuje subspecijalističke, dijagnostičko-terapeutske intervencije;

– postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;

– obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;

– obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;

– vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;

– sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je uže specijalizovan;

– obavlja poslove laboratorijske, radiološke i druge dijagnostie za koju je uže specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– obavlja poslove dijetoterapije, medicinske ekologije, zdravstvenog vaspitanja, balneoklimatologija, epidrmiologije zaraznih bolesti i epidemiologije hroničnih nezaraznih bolesti, radiološke zaštite, medicinske informatike;

– sprovodi zdravstveno vaspitni rad;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti;

– radi u obdukcionoj sali;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– ispit / rad iz uže specijalizacije;

– najmanje četiri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE, SUBSPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove iz oblasti medicinske biohemije iz svoje uže specijalnosti;

– radi na izvođenju svih biohemijskih analiza u skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou, prati novine u oblasti laboratorijske dijagnostike i stara se o njihovoj primeni;

– procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;

– učestvuje u procesu visoko specijalizovanih ispitivanja i odgovorni su za kontrolisanje i ispitivanje pre početka rada i tačnost ispitivanja;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;

– obavlja kontrolu nad reagensima i odgovoran je za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– razvija i primenjuje različite metode i tehnike u cilju određivanja različitih biohemijskih i toksikoloških parametara u biološkom materijalu;

– tumači biohemijske i toksikološke parametre i njihove promene pod uticajem bolesti, lekova, toksičnih supstanci i hrane;

– vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne krive i standardne rastvore;

– daje stručna uputstva i vrši kontrolu stručnog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i završena specijalizacija i uža specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– ispit / rad iz uže specijalizacije;

– najmanje četiri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.


Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA

Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji

Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji

Doktor medicine specijalista u operacionim salama

Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji

Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji

Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji

Doktor medicine specijalista u radioterapiji

Doktor medicine specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Doktor medicine specijalista uzdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijemi zadržavanje pacijenata bez pristanka

Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2

Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 3

Doktor medicine specijalista u onkologiji

Doktor medicine specijalista uostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji

Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji

Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama

Doktor medicine specijalista na endoskopiji

Doktor medicine specijalista na dijalizi

Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima

Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

Doktor medicine specijalista u patologiji, patohistologiji , citologiji i sudskoj medicini

Doktor medicine specijalista u kliničko - biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini

Doktor medicine specijalista u transfuziologiji

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti

Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja;

– realizuje specijalističke, dijagnostičko - terapeutske intervencije;

– postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje;

– obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem;

– obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja;

– vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata;

– sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

– obavlja poslove laboratorijske, radiološke,patohistološke,citološke i druge dijagnostie za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti;

– obavlja poslove obdukcije i forenzičkog rada na terenu;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti;

– radi na implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema; organizuje i sprovodi mere i aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite; indentifikuje prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva u lokalnoj zajednici, definiše i sprovodi mere za njihovu realizaciju; obezbeđuje izveštavanje o kretanju zaraznih i nezaraznih bolesti i drugih podataka u oblasti zdravstvene zaštite;

– identifikuje prioritetne zdravstvene potrebe zajednice u cilju predlaganja odgovora i planiranja implementacije adekvatnih mera; vrši kontinuirani rad na kreiranju i razvoju okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore; vrši identifikovanje prioritetnih zdravstveno promotivnih potreba zajednice; vrši analize determinanti zdravlja; vrši izradu, implementaciju i evaluaciju zdravstvenopromotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovodi istraživanja; obavlja informisanje, savetovanje i obuku stanovništva, u saradnji sa mas-medijima o očuvanju i unapređenju zdravlja, faktorima rizika i afirmaciji zdravih stilova života, kao i optimalnim zdravstvenim ponašanjima u vezi sa aktuelnim zdravstvenim potrebama;

– radi na razvoju plana razvoja zdravstvene zaštite; učestvuje u izradi standarda zdravstvenih usluga; učestvuje u izradi predloga posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja; obavlja procenu i evaluaciju javno zdravstvenih programa na različitim nivoima zdravstvene zaštite / delatnosti u saradnji sa odgovarajućim institucijama; izrađuje stručno - metodološka uputstva za praćenje i evaluaciju rada zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti planiranja i organizacije zdravstvene zaštite;

– organizuje epidemiološki nadzor nad svim zaraznim bolestima;

– učestvuje u pripremi vodiča, uputstava i stručno-metodoloških preporuka za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; organizuje prikupljanje i statističku obradu podataka o kretanju zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti;

– organizuje prikupljanje, unos i statističku obradu podataka relevantnih za funkcionisanje registara;

– učestvuje u izradi nacionalnih programa prevencije nezaraznih oboljenja, stručno - metodoloških uputstava, zakonske regulative i izveštaja;

– organizuje prikupljanje podataka u cilju praćenja sanitarno-higijenskih i drugih uslova koji utiču na stanje zdravlja stanovništva;

– organizuje prikupljanje i analiziranje zdravstveno-statističkih podataka o pojavi bolesti vezanih za problem uticaja faktora rizika iz životne sredine na zdravlje;

– prati stanje i kontroliše zdravstvenu ispravnost namirnica, predmeta opšte upotrebe, vode za piće, otpadnih voda, vazduha, buke, površinskih voda za vodosnabdevanje, rekreaciju i bazene;

– analizira sanitarno-higijensko stanje objekata koji podležu higijensko-sanitarnom nadzoru i predlaže mere za rešavanje problema;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana medicine, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE SPECIJALISTA

Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji

Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti

Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– prevenira, dijagnostikuje i leči oboljenja desni tj. parodontopatije, bolesti sluzokože usta i drugih patoloških oralnih simptoma, ultrazvučno uklanja zubni kamenac, obavlja hirurške intervencije za eliminaciju parodontalnih džepova, estetsku mukogingivalnu hirurgiju (prekrivanje ogolićenih korenova zuba, uklanjanje plika i frenuluma i sl.), biopsije patoloških promena oralne sluzokože;

– dijagnostikuje i leči oralne manifestacije sistemskih bolesti i oralnih žarišta;

– leči karijes i komplikacije karijesa, proučava, dijagnostikuje, planira i sprovodi funkcionalnu i estetsku terapiju zuba sa ciljem rehabilitacije, funkcije, fiziologije i estetike za svakog pacijenta pojedinačno, uklanjanjem karijesa i endodontskim tretmanom kanala korena, leči preosetljivost zuba;

– pruža kompletnu stomatološku zdravstvenu zaštitu trudnicama i porodiljama godinu dana posle porođaja,

– obavlja komplikovano vađenje zuba, zaostalih korenova zuba, viličnih cisti, benignih tumora;

– vrši ugradnju implantata, preprotetsku pripremu, leči oralne infekcije zubnog porekla, operativno leči oralne uzroke fokalnih obolenja hospitalizovanih pacijenata;

– dijagnostikuje i leči sve oblike bezubosti i krezubosti, planira i učestvuje i izradi svih vrsta mobilnih zubnih nadoknada – proteza i fiksnih nadoknada (krunice, mostovi, inleji, i nadogradnje);

– dijagnostikuje i leči različite poremećaje okluzije tj. ortodontske anomalije;

– prevenira, dijagnostikuje i leči oboljenja usta i zuba deci, vrši stomatološku sanaciju dece sa opštim i infektivnim oboljenjima koja imaju oralne manifestacije, leči komplikacije karijesa i parodontalnih oboljenja i povreda zuba kod dece;

– obezbeđuje opštu anesteziju kod dece i odraslih, koja ne tolerišu konvencionalni stomatološki tretman i aktivno sarađuje sa specijalistom anesteziologije sa reanimatologijom;

– vrši: repoziciju, osteosintezu i imobilizaciju kod fraktura skeleta lica i vilica, onkološku hirurgiju, uklanjanje kožnih i ostalih mekotkivnih i koštanih benignih i malignih tumora glave i vrata, parotidektomije, disekcije vrata, resekcije maksile i mandibule, ortognatsku hirurgiju - dentoalveolarne i skeletne segmentalne i totalne osteotomije skeleta lica i vilica, rekonstruktivnu hirurgiju, posttraumatske i postresekcione rekonstrukcije mekotkivnih i koštanih struktura lica lokalnim, regionalnim i udaljenim kutanim, miokutanim i osteomiokutanim slobodnim i vaskularizovanim režnjevima;

– leči infekcije dubokih predela lica i vrata dentogenog i nedentogenog porekla, hirurški leči velike vaskularne malformacije lica i vrata, obavlja preprotetsku hirurgiju - hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba, nadoknade atrofičnog alveolarnog grebena i produbljevanja vestibularnog sulkusa, oralnohirurški obavlja operacije maksilarnog sinusa, velike ciste vilica, hirurške ekstrakcije impaktiranih zuba tumorskih lezijea usne duplje, lica, poglavine i vrata, u opštoj ili lokalnoj anesteziji;

– zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;

– sprovodi stomatološku zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje stomatološke zdravstvene zaštite;

– radi na implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema; organizuje i sprovodi mere i aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite; indentifikuje prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva u lokalnoj zajednici, definiše i sprovodi mere za njihovu realizaciju;

– obezbeđuje izveštavanje o kretanju zaraznih i nezaraznih bolesti i drugih podataka u oblasti zdravstvene zaštite;

– identifikuje prioritetne zdravstvene potrebe zajednice u cilju predlaganja odgovora i planiranja implementacije adekvatnih mera;

– vrši kontinuirani rad na kreiranju i razvoju okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore;

– vrši identifikovanje prioritetnih zdravstvenopromotivnih potreba zajednice;

– vrši analize determinanti zdravlja;

– vrši izradu, implementaciju i evaluaciju zdravstvenopromotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovodi istraživanja;

– obavlja informisanje, savetovanje i obuku stanovništva, u saradnji sa mas-medijima o očuvanju i unapređenju zdravlja, faktorima rizika i afirmaciji zdravih stilova života, kao i optimalnim zdravstvenim ponašanjima u vezi sa aktuelnim zdravstvenim potrebama;

– radi na razvoju plana razvoja zdravstvene zaštite; učestvuje u izradi standarda zdravstvenih usluga; učestvuje u izradi predloga posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja; obavlja procenu i evaluaciju javnozdravstvenih programa na različitim nivoima zdravstvene zaštite / delatnosti u saradnji sa odgovarajućim institucijama; izrađuje stručno - metodološka uputstva za praćenje i evaluaciju rada zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti planiranja i organizacije zdravstvene zaštite;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana stomatologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalizovane poslove iz oblasti svoje specijalnosti;

– predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;

– radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;

– prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanju tih reakcija;

– doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;

– učestvuje u aktivnostima promocije zdravlja i prevencije bolesti u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;

– rade na razvoju i primeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim laboratorijama i centrima u različitim oblastima farmaceutskih nauka;

– usavršava se u oblastima famaceutske delatnosti;

– upravlja tokovima farmaceutskog otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje dve godine i šest meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove iz oblasti medicinske biohemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– izvodi biohemijske i hematološke analize u skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou, prati novine u oblasti laboratorijske dijagnostike i stara se o njihovoj primeni;

– procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;

– učestvuje u procesu visoko specijalizovanih ispitivanja i odgovorni su za kontrolisanje i ispitivanje pre početka rada i tačnost ispitivanja;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;

– obavlja kontrolu nad reagensima i odgovorni su za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;

– priprema reagense i druge rastvore potrebne za rad;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne krive i standardne rastvore;

– daje stručna uputstva i vrši stručnu kontrolu rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije / biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije / biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove iz oblasti toksikološke hemije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– procenjuje adekvatnost biološkog materijala uzetog / donetog za rad u odnosu na vrstu ispitivanja;

– učestvuje u procesu toksikološko hemijskih ispitivanja i odgovora za tačnost ispitivanja;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom i faksimilom uz unošenje stručnog mišljenja i interpretativnog komentara;

– vrši pripremu i kontrolu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad;

– odgovoran je za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;

– izvodi toksikološko hemijske analize u skladu sa nomenklaturom na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– vrši kontrolu laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne rastvore i kalibracione krive i uvodi nove metode za analizu biološkog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije / biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz određenih grana farmacije / biohemije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– specijalistički ispit;

– najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije.


Naziv radnog mesta

DOKTOR MEDICINE

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste;

– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;

– utvrđuje vreme i uzrok smrti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.


Naziv radnog mesta

DOKTOR STOMATOLOGIJE

Opšti / tipični opis posla

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i anomalije zuba, usta, vilica i lica, primenom principa i procedura savremene stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– radi na unapređenju oralnog zdravlja žena u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja;

– upoznaje pacijente sa dijagnozom i načinom terapije, postavlja dijagnozu i predlog za protetsko zbrinjavanje, radi na izradi i održavanju fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, leči karijes zuba i njegove komplikacije, leči oboljenja potpornog aparata zuba - parodontopatije i vrši ekstrakcije zuba, kada je to neophodno, u prisustvu odnosno konsultaciji sa doktorom stomatologije specijaistom;

– zbrinjava hitna stanja u oblasti stomatologije;

– obavlja poslove polivalentne stomatologije za sve kategorije stanovništva;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– nabavlja i pravilno skladišti lekove i medicinska sredstva;

– predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;

– radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;

– izrada magistralnih lekova i galenskih lekova;

– prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanju tih reakcija;

– doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti;

– prati kvalitet pruženih farmaceutskih usluga i zadovoljstvo pacijenata pruženim uslugama, kao i zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

– izrađuje stručno - metološka uputstva i šifarnike roba i usluga koje su predmet centralizovanih javnih nabavki, kao i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom izrade plana za centralizovane javne nabavke;

– upravlja farmaceutskim otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistar farmacije.


Naziv radnog mesta

MAGISTAR FARMACIJE – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izvodi biohemijske i hematološke analize, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na sekundarnom / tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja kontrolu biološkog materijala uzetog / donetog za rad;

– validuje laboratorijski izveštaj o ispitivanju procenjujući međusobnu usklađenost dobijenih podataka, izveštaj verifikuju svojim potpisom;

– obavljaja nadzor i kontrolu nad reagensima i odgovora za podešavanje i pravilno rukovanje opremom koja se koristi u postupku ispitivanja;

– vrši pripremu reagenasa i drugih rastvora potrebnih za rad;

– sprovodi unutrašnju proveru kvaliteta rada u laboratorijskoj dijagnostici;

– vrši kontrolu i kalibraciju laboratorijskih aparata;

– izrađuje standardne krive i standardne rastvore;

– daje stručna uputstva laborantima i vrši kontrolu njihovog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI NA SEKUNDARNOM I TERCIJALNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Koordinator za obezbeđenje kvaliteta

Koordinator za kontrolu kvaliteta

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi aktivnosti za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta;

– planira, razvija i nadgleda sistem obezbeđenja i kontrole kvaliteta;

– obezbeđuje usklađenost sa važećom regulativom i smernicama Dobre prakse;

– nadgleda izvršenje usvojenih planova rada preko izveštaja koje podnose šefovi organizacionih jedinica u službi;

– odobrava stanardne operativne procedure obezbeđivanja kvaliteta i po potrebi odobrava druge procedure;

– rukovodi aktivnostima koje slede nakon internih i eksternih provera da bi se obezbedilo sprovođenje preporučenih korektivnih mera.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje zdravstvenih radnika, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama zdravstvenih radnika u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje tri godine i šest meseci rada u zdravstvenoj ustanovi.


Naziv radnog mesta

VIŠA MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Viša medicinska sestra / tehničar u ambulanti

Viša medicinska sestra / tehničar u dijagnostici

Viša medicinska sestra / tehničar u hemodijalizi

Viša medicinska sestra / tehničar u onkologiji i hemioterapiji

Viša medicinska sestra / tehničar na infektivnom odeljenju

Viša medicinska sestra / tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

Viša medicinska sestra / tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3

Viša medicinska sestra / tehničar u ginekologiji i akušerstvu

Viša medicinska sestra/tehničar/babica u porodilištu

Viša medicinska sestra / tehničar na neonatologiji

Viša medicinska sestra / tehničar u operacionoj sali

Viša medicinska sestra / tehničar u interventnim procedurama

Viša medicinska sestra / tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

Viša medicinska sestra / tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „ Dr Laza Lazarević”.

Viša medicinska sestra / tehničaru zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijemi zadržavanje pacijenata bez pristanka

Viša medicinska sestra / tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Viša medicinska sestra / tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Viša medicinska sestra / tehničar u transfuziologiji

Viša medicinska sestra / tehničar u nuklearnoj medicini

Viša medicinska sestra / tehničar u javnom zdravlju

Viša stomatološka sestra u ambulanti

Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

Viša stomatološka sestra u operacionoj sali

Opšti / tipični opis posla

– planira i pruža usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladusa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja složene medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama koje zahtevaju veću stručnost i veštinu;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog;

– odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

– prikuplja, kontroliše i vrši unos zdravstveno - statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite; učestvuje u sprovođenju programa zdravstvenog vaspitanja u školi, zdravstvenoj ustanovi, zajednici; izrađuje očigledna sredstva za zdravstveno - vaspitni rad; prima, evidentira i distribuira promotivni materijal; učestvuje u radu savetovališta za odvikavanje od pušenja – po potrebi učestvuje u planiranju individualne ishrane za pojedine korisnike savetovališta;

– sprovodi aktivnosti na popularisanju davalštva krvi i komponenata krvi;

– asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite;

– asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

– asistira pri oralno hirurškim intervencijama;

– planira, organizuje i nadzire rad stomatoloških sestara / tehničara;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta stomatološke zdravstvene zaštite;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI FIZIOTERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije (hidroterapija, elektroterapija, kineziterapija, parafinoterapija, kiroterapija), na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;

– nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinske odeće i sl.;

– sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja;

– uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

– uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

– prati pacijentovo stanje i napredak;

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje, prilagođava, servisira i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva stomatologa ili specijaliste stomatologije;

– planira, organizuje i nadzire rad zubnih tehničara;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zubne tehnike;

– uvodi u posao novoprimljene radnike i kontroliše obuku pripravnika;

– upravlja tokovima otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI SANITARNI TEHNIČAR / SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER

Opšti / tipični opis posla

– uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;

– prikuplja i obrađuje podatake o higijenskom stanju i bolestima;

– sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;

– sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

– vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja;

– upravlja medicinskim otpadom (vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada);

– obavlja sanitarno higijenski pregled objekata i vrši kontrolu sanitarnno higijenskog stanja objekta;

– vrši kontolu i ocenu načina prijema ,skladištenja i distribucije namirnica

– vrši upućivanje radnika na obavljanje zdravstvenih pregleda za određene kategorije zaposlenih,drugih lica i kliconoša;

– vrši kontrolu higijene kuhinjskog bloka, posuđa, inventara i sanitarnih prostorija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI RADIOLOŠKI TEHNIČAR

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

Viši radiološki tehničar u radio terapiji

Opšti / tipični opis posla

– daje uputstva pacijentu o pripremi za snimanje i zračnu terapiju i o ponašanju prilikom snimanja;

– postavlja pacijenta u položaj poželjan za snimanje i zračnu terapiju;

– priprema aparaturu i materijal potreban za snimanje, odnosno zračnu terapiju;

– snima pacijenta, razvija film i procenjuje kvaliteta snimka;

– sprovodi zračnu terpiju;

– primenjuje odgovarajuće mere zaštite pacijenta, zaštite osoblja i prostora i prati neželjena dejstava zračenja;

– obavlja poslove zračnog tretmana za pacijente kod kojih se sprovodi transkutana radioterpija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija kao modalitet u lečenju malignih bolesti;

– priprema pacijenta i određuje adekvatan položaj pacijenta za zračni tretman;

– sprovodi radioterapijske procedure na Gama nožu i Kibernetičkom nožu;

– u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i radnim iskustvom od najmanje pet godina stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI NUTRICIONISTA – DIJETETIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje plan ishrane u skladu sa nutritivnim vrednostima hrane i zdravstvenim stanjem pacijenta i prati ishode propisanih dijeta;

– pruža savete pacijentima i sprovodi zdravsteno vaspitni rad;

– vrši promociju zdravih stilova i navika u ishrani;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti dijetetike;

– planira i izrađuje godišnji plan za nabavku životnih namirnica

– vrši kontrolu prijema životnih namirnica (organoleptička kontrola), deklaracije i atesti;

– vrši kvantitativnu i kavalitativnu analizu obroka;

– vrši planiranje,organizaciju i kontrolu procesa rada u proizvodnim/ distributivnim kuhinjama;

– izrađuje nedeljni / dnevni jelovnik kao i dijete po dijeteskoj šemi (na osnovu dnevnih izveštaja o broju hospitalizovanih pacijenata i vrsti dijete);

– aktivno svakodnevno učestvuje u dnevnim vizitama hospitalizovanih pacijenata i na osnovu patologije planira izradu obroka;

– radi u savetovalištu za ishranu sa pacijentima upućenim iz ustanova primarnog i sekundarnog nivoa koji zahtevaju poseban dijetetsko nutritivni režim ishrane (po nalogu lekara odgovarajuće specijalnosti) ;

– sprovodi edukativni rad sa pacijentima (sesije / radionice), onkoloških pacijenata, dijabetičara, nefrološkihpacijenata,transplantiranih pacijenata;

– kontinuirano radi na izradi i unapređenju novih normativa i preporuka u sistemu ishrane u cilju poboljšanja ishrane u bolnicama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;

– priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

– održava kulture mikroorganizama;

– radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

– izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike

– obavlja poslove na prikupljanju krvi, pripremi komponenata krvi, čuvanju i transportu krvi;

– vrši imunohematološka testiranje davalaca krvi i testiranje na markere transfuzijom prenosivih bolesti;

– vrši pretransfuziona ispitivanja krvi i komponenata krvi i izvodi aferezne procedure;

– pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO;

– upravlja medicinskim otpadom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

CITOSKRINER

Opšti / tipični opis posla

– vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti citološke cervikalne metodologije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;

ili

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacionom skriningu na rak grlića materice.


Naziv radnog mesta

VIŠI RADNI TERAPEUT

Opšti / tipični opis posla

– planira radnu terapiju;

– izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije;

– prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije i prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta;

– podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi i uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radno iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

VIŠA KOZMETIČKA SESTRA / TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

– obezbeđuje inventar i potrošni materijal, u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože;

– sprovodi kozmetičkih procedura na zdravoj koži i davanje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu u zavisnosti od svojstava i statusa kože;

– priprema pacijenta, pribora i preparata za pregled kože;

– asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;

– aplikuje kozmetoterapijske medikamente;

– upravlja tokovima medicinskog / farmaceutskog otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog isustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Medicinska sestra / tehničar u ambulanti

Medicinska sestra / tehničar u dijagnostici

Medicinska sestra / tehničar u hemodijalizi

Medicinska sestra / tehničar u onkologiji i hemioterapiji

Medicinska sestra / tehničar na infektivnom odeljenju

Medicinska sestra / tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

Medicinska sestra / tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3

Medicinska sestra / tehničar u ginekologiji i akušerstvu

Medicinska sestra / tehničar u ginekologiji i akušerstvu

Ginekološko - akušerska sestra/babica u porodilištu

Medicinska sestra / tehničar na neonatologiji

Medicinska sestra / tehničar u operacionoj sali

Medicinska sestra / tehničar u interventnim procedurama

Medicinska sestra / tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

Medicinska sestra / tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske boesti „ Dr Laza Lazarević”

Medicinska sestra / tehničaru zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijemi zadržavanje pacijenata bez pristanka

Medicinska sestra / tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Medicinska sestra / tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Medicinska sestra / tehničar u transfuziologiji

Medicinska sestra / tehničar u nuklearnoj medicini

Medicinska sestra / tehničar u javnom zdravlju

Opšti / tipični opis posla

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

– odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način;

– obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal);

– sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi;

– vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi;

– priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti

– stručni ispit;

– licenca;

– za medicinsku sestru / tehničara u transfuziologiji završen specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– samostalno sprovodi terapeutske procedure i postupke u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije po nalogu doktora specijaliste za oblast fizikalne medicine i rehabilitacije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– prati pacijentovo stanje i napredak;

– prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;

– podstiče i podučava pacijenta da samostalno izvodi vežbe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

ZUBNI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje, prilagođava i popravlja stomatološka protetska pomagala, po nalogu i prateći uputstva doktora stomatologije ili specijaliste doktora stomatologije, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– priprema laboratoriju za zubnu tehniku za rad;

– sarađuje sa doktorom stomatoligije u izradi i adaptaciji protetske nadoknade;

– repariše protetsku nadoknadu;

– pravilno odlaže otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

SANITARNI / SANITARNO-EKOLOŠKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– uzima uzorke za ispitivanje i vrši njihovu analizu;

– prikuplja i obrađuje podatke o higijenskom stanju i bolestima;

– sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti;

– učestvuje u procedurama skupljanja i uklanjanja medicinskog otpada;

– sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

– obavlja postupke potrebne za tretman infektivnog medicinskog otpada (prima, meri, vodi računa o opremi u skladu sa vodičima dobre prakse, overava transportnu dokumentaciju, priprema za tretiranje, obavlja tretman, nadgleda rad sterilizatora, operativno radi na drobilici);

– obavlja sanitarno - higijenski pregled objekata.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Laboratorijski tehničar u dijagnostici

Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini

Laboratorijski tehničar u transfuziologiji

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja;

– vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju uzoraka u cilju merenja radioaktivnosti i obavlja pripremu uzoraka za merenje;

– obavlja analizu uzoraka za merenje;

– vrši uzorkovanje, merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na terenu;

– obavlja poslove uzimanja uzoraka i merenja bioloških, hemijskih i fizičkih štetnosti na terenu u vezi ispitivanja uslova radne okoline i obavlja tehnički deo poslove ispitivanja i analize u laboratoriji za ispitivanje radne sredine;

– priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme;

– održava kulture mikroorganizama;

– radi na biohemijskim i drugim analizatorima;

– izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite;

– vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi;

– priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme;

– pruža pomoć tokom postupaka i tehnika koje obavlja biolog u postupku BMPO;

– pravilno odlaže medicinski otpad;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– za laboratorijskog tehničara u transfuziologiji specijalistički ispit za rad u službi za transfuziju krvi;

– najmanje šest meseci u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

STOMATOLOŠKA SESTRA / TEHNIČAR

Stomatološka sestra / tehničar u ambulanti

Stomatološka sestra / tehničar u rendgen dijagnostici

Stomatološka sestra / tehničar u hirurškoj sali

Opšti / tipični opis posla

– asistira doktoru stomatologije u pružanju stomatoloških usluga;

– asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima;

– asistira u oralno - hirurškim intervencija u hirurkoj sali

– priprema hiruršku salu;

– priprema stomatološku ambulantu za rad;

– vrši dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata i materijala za rad;

– vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

– priprema stomatološku ordinaciju za rad;

– pravilno odlaže medicinski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– vrši prijem lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

– proverava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu;

– sprovodi adekvatan način čuvanja, skladištenja, uređenja prostora i rasporeda lekova;

– sprovodi defektiranje lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata i drugih proizvoda;

– pravilno odlaže farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

KOZMETIČKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u organizaciji rada, obezbeđuje inventar i potrošni materijal u organizacijama i jedinicama za higijensko - estetsku negu i zaštitu kože i adneksa kože;

– sprovodi kozmetičke procedure na zdravoj koži i daje uputstva za svakodnevnu higijensko - estetsku negu, u zavisnosti od svojstava i statusa kože, uz obezbeđivanje higijenskih uslova rada, održavanje uslova antisepse i asepse u radu;

– priprema pacijenta, pribor i preparat za pregled;

– asistira lekaru pri obavljanju estetskih zahvata na koži i sprovođenje terapijskih procedura;

– aplikuje kozmetoterapijske medikamente;

– pravilno odlaže medicinski / farmaceutski otpad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca;

– najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ

Zdravstveni negovatelj u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Zdravstveni negovatelj u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– obavlja manje složene poslove zdravstvene nege hospitalizovanih pacijenata;

– vrši transport teško pokretnih i nepokretnih pacijenata;

– presvlači pacijente i bolesničke postelje;

– pomaže u ishrani pacijenata;

– transportuje pacijente na konsultativne preglede;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca.


Naziv radnog mesta

MASER

Opšti / tipični opis posla

– priprema prostorije za masažu;

– priprema aparaturu za masažu;

– primenjuje tehnike masaže po nalogu lekara;

– primenjuje klasične - relaks ili specijalne masaže.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– licenca.


Naziv radnog mesta

PSIHOLOG SPECIJALISTA

Psiholog specijalistau specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Psiholog specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– obavlja složeniju psihodijagnostiku pacijenata;

– obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

– obavlja psihološko savetovanje;

– primenjuje testove inteligenicije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– specijalizacija iz medicinske psihologije.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA TOKSIKOLOŠKE HEMIJE / SANITARNE HEMIJE

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u realizaciji poslova iz programsko - planskog rada u oblasti toksikološke hemije, biologije, higijene i humane ekologije;

– obavlja laboratorijske analize u oblasti toksikološke hemije;

– kontroliše uzimanje uzoraka, obrađuje i tumači dobijene rezultate;

– učestvuje u pripremama za uvođenje novih metoda rada i obrade podataka i izveštaja;

– upravlja tokovima otpada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit;

– specijalizacija iz toksikološke hemije / sanitarne hemije.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u izradi javnozdravstvenih programa kojima se povećava dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite;

– radi na unapređenju funkcionisanja sistema javnog zdravlja razvojem projekata baziranih na interdisciplinarnosti, intersektorskoj saradnji i radu u zajednici;

– učestvuje u obezbeđivanju održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javnozdravstvene aktivnosti;

– radi na proceni koštanja sprovođenja Plana zdravstvene zaštite i proračunu troškova drugih planova i programa zdravstvene zaštite;

– obavlja poslove na metodologiji izrade i implementaciji Nacionalnog zdravstvenog računa u Srbiji;

– radi na poslovima ekonomske evaluacije zdravstvenih programa i procene zdravstvene tehnologije;

– radi na unapređenju i praćenju pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA PROMOCIJI ZDRAVLJA

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u praćenju, istraživanju i analizi zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture stanovništa i izradi i evaluaciji plana i programa zdravstvenog vaspitanja i programa akcija u zajednici, kratkoročnih i dugoročnih;

– terenskim radom uspostavlja kontakt sa zdravstvenim, prosvetnim i drugim stručnjacima i organizacijama koje se bave promocijom zdravlja;

– prati primenu i izvršavanje planova i programa zdravstvenog vaspitanja, vodi brigu o evidencijama zdravstveno vaspitnog rada i primenu stručno -metodoloških uputstva i oglednih zdravstveno - vaspitnih sredstava;

– učestvuje u sprovođenju programa promocije zdravlja i programa akcija koji su posebno usmereni na osetljive grupacije (trudnice, mala i predškolska deca, školska deca i omladina, lica starija od 65 godina života i osobe sa invaliditetom) u zajednici, u saradnji sa svim zainteresovanim partnerima (predškolske ustanove, škole, radne organizacije, zdravstvene ustanove, institucije lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i dr.)

– pokretanje svih vidova partnerstva u oblasti vaspitanja za zdravlje;

– sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi;

– učestvuje u zdravstvenom informisanju populacije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA EKONOMIKU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u izradi javnozdravstvenih programa kojima se povećava dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite;

– radi na unapređenju funkcionisanja sistema javnog zdravlja razvojem projekata baziranih na interdisciplinarnosti, intersektorskoj saradnji i radu u zajednici;

– učestvuje u obezbeđivanju održivog finansiranja i fiskalnih podsticaja za javnozdravstvene aktivnosti;

– radi na proceni koštanja sprovođenja Plana zdravstvene zaštite i proračunu troškova drugih planova i programa zdravstvene zaštite;

– obavlja poslove na metodologiji izrade i implementaciji Nacionalnog zdravstvenog računa u Srbiji;

– radi na poslovima ekonomske evaluacije zdravstvenih programa i procene zdravstvene tehnologije;

– radi na unapređenju i praćenju pokazatelja efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA ZDRAVSTVENU STATISTIKU I INFORMATIKU

Opšti / tipični opis posla

– primenjuje statističke analize na podacima koji su deo zdravstvenog informacionog sistema i zvanične medicinske statistike;

– statističkim tehnikama analizira zdravstveno stanje stanovništva i rad zdravstvenog sektora preko podataka za praćenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti;

– izučava najnovija tehničko-informaciona dostignuća, radi na inplementaciji istih u zdravstveni sektor;

– održava namenske baze podataka koje povezuju ostale delatnosti sa zdravstvenim informacionim sistemom;

– analizira statističkim tehnikama rad zdravstvene službe, zdravstvenog stanja stanovništva i druge statistike analize za potrebe centara u zavodu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– specijalista zdrastvene statistike i informatike.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK NA POSLOVIMA ANALIZE, PLANIRANjA I ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I INFORMATIKE SA BIOSTATISTIKOM U ZDRAVSTVU

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja medicinsku dokumentaciju iz zdravstvenih ustanova;

– vrši kontrolu ispravnosti podataka i unos u baze podataka;

– vrši kontrolu ispravnosti podataka nakon unosa u baze;

– izrađuje izveštaje o organizacionoj strukturi, kadrovima, opremljenosti u zdravstvenim ustanovama prema profilima, dobnim grupama, polu, stručnoj spremi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK U OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA

Opšti / tipični opis posla

– analizira međunarodne javnozdravstvene strategije;

– prilagođava međunarodne ciljeve specifičnim karakteristikama okruženja u našoj zemlji uz izbor odgovarajućih pokazatelja kojima se prati unapređenje zdravlja stanovništva i razvoj javnozdravstvenih službi;

– primenjuje proces menadžmenta u javnozdravstvenom sistemu i zdravstvenim programima;

– razvija, implementira i evaluira intervencije u promociji zdravlja zasnovane na dokazima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije / akademska specijalizacija) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– akademska specijalizacija / master iz javnog zdravlja.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA HIGIJENU I ZAŠTITU ŽIVOTNE I RADNE SREDINE SREDINE

Opšti / tipični opis posla

– prati stanje zagađenosti životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;

– učestvuje u evidentiranju i analizi zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta vazduha, otpadnih i površinskih voda;

– učestvuje u organizovanju i sprovođenju mera u vanrednim situacijama;

– obrađuje i prikazuje geografsku distribuciju praćenih zagađenja životne sredine;

– učestvuje u izradi periodičnih publikacija po pojedinim programima;

– izrađuje elaborat o uticaju na životnu sredinu;

– izvršava zakonsku obavezu izveštavanja nadležnih ustanova iz oblasti koju prati u svom radu (kvaliteta vazduha, kvaliteta otpadnih i drugih voda);

– u svojstvu savetnika za komunalni otpad organizuje i sprovodi mere odlaganja komunalnog otpada;

– upravlja medicinskim otpadom (vrši nadzor nad segregacijom, sakupljanjem, obeležavanjem, transportom i sterilizacijom u pogonu za tretman infektivnog otpada);

– učestvuje u proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kroz identifikaciju i procenu štetnosti i opasnosti;

– učestvuje u stručnim poslovima ispitivanja uslova radne okoline;

– po potrebi vrši analize i ispitivanja pojedinih štetnosti u radnoj okolini na terenu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje za hemijske, fizikohemijske i tehnološke analize na terenu i u laboratoriji;

– procenjuje rezultate laboratorijskih ispitivanja;

– izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

– radi na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu hemijskih i ostalih analiza;

– učestvuje u izradi studija, elaborata itd. iz svoje oblasti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove u oblasti: sanitarne tehnike, zdravstvene arhitekture, medicinskog inženjerstva, medicinske nuklearne fizike, medicinske biologije, medicinske genetike, zdravstvene ekonomike, biosanitarne tehnike, zdravstvene statistike i informatike, zdravstvene fizike, rehabilitacije sluha i govora, medicinske defektologije, medicinske tiflologije sa ortoptikom i pleotikom, toksikološke hemije, sanitarne hemije i zdravstvenog prava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje i završena specijalizacija prema tada važećem Pravilniku o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, do 2010. godine, a u zavisnosti od završenog fakulteta.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– odgovarajući specijalistički ispit;

– najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje hemijskih i biohemijskih analiza na terenu i u laboratoriji iz svoje oblasti i odgovorni su za tačnost ispitivanja;

– vrši kontrolu biološkog materijala uzetog / donetog za rad;

– izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

– učestvuje u sprovođenju unutrašnje kontrole rada;

– unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– odgovarajuća specijalizacija.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK SPECIJALISTA U LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje i vrši složenije hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji;

– priprema potrebne reagense za izvođenje analiza;

– izrađuje stručne analize, izveštaje i mišljenja;

– unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i i završena odgovarajuća specijalizacija zdravstvenih saradnika, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– odgovarajuća specijalizacija;

– najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim visokim obrazovanjem.


Naziv radnog mesta

ZDRAVSTVENI SARADNIK U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI

Opšti / tipični opis posla

– vrši uzorkovanje i hemijske i biohemijske analize na terenu i u laboratoriji, kao i ocenjivanje rezultata laboratorijskih ispitivanja;

– kontroliše biološki materijal uzet / donet za rad;

– priprema reagenasa potrebnih za rad;

– izrađuje stručnie analize, izveštaje i mišljenja;

– unapređuje kvalitet vršenja hemijskih i biohemijskih analiza;

– sprovodi unutrašnju kontrolu rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

MEDICINSKI FIZIČAR SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualnog zračnog tretmana za pacijente kod kojih se transkutana radioterapija, brahiterapija, radiohirurgija i stereotaksična terapija koriste kao modalitet u lečenju malignih bolesti;

– obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima specijalističke, složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije za pacijente kod kojih se terapija otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja (radionuklidna terapija) koristi kao modalitet u lečenju malignih i drugih hroničnih bolesti;

– obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe;

– obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja i izrade i primene standarda iz navedenih oblasti rada;

– obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;

– obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz medicinske fizike za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– specijalistički ispit.


Naziv radnog mesta

PSIHOLOG

Psiholog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– obavlja psihodijagnostiku pacijenata;

– obavlja psihološki intervju i neuropsihološku procenu;

– obavlja psihološko savetovanje;

– primenjuje testove inteligencije, testove za procenu kognitivnih funkcija ličnosti, testove ličnosti kao i tehnike za specifične i složene psihopatološke poremećaje;

– u zavisnosti od složenosti i mesta rada, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentima, u okviru radnog mesta psiholog mogu se razlikovati gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

DEFEKTOLOG

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

– primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa različitim tipovima poremećaja vida, sluha, senzomotoričkih, motoričkih smetnji i poremećaja u ponašanju;

– sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

– sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

LOGOPED

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;

– primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;

– sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

– sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanju tretmana.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

SPECIJALNI PEDAGOG

Specijalni pedagog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Specijalni pedagog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Specijalni pedagog u ostalim zdravstvenim ustanovama

Opšti / tipični opis posla

– unapređuje vaspitni rad primenom odgovarajućih pedagoških aktivnosti u okviru razvojnog savetovališta, zajedno sa drugim članovima tima;

– prati, analizira i podstiče celovit razvoj deteta;

– obavlja savetodavni rad sa decom, roditeljima, odnosno starateljima;

– učestvuje u radu tima za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja;

– obavlja poslove u oblasti vaspitanja, profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne participacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;

– promoviše prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

BIOLOG / MOLEKULARNI BIOLOG SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja specijalističke poslove iz oblasti biologije i medicinske fiziologije;

– definiše adekvatan laboratorijsko – dijagnostički pristup u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

– izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

– učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

– kontroliše uzimanja uzoraka, obrada i tumačenje dobijenih rezultata;

– usavršava postojeće i uvodi nove metode za genetičke analize;

– prati savremena dostignuća u oblasti medicinske genetike;

– učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova;

– rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje / krioprezervacija ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta, u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

– učestvuje u skrining programima;

– priprema i sprovodi biološki i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godinei završena određena specijalizacija za zdravstvene saradnike, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

BIOLOG / MOLEKULARNI BIOLOG

Opšti / tipični opis posla

– priprema i sprovodi biološke i molekularno biološke analize u laboratoriji i tumači rezultate laboratorijskih ispitivanja;

– izrađuje stručne analize, izveštaje, mišljenja;

– učestvuje u izradi studija, elaborata itd. iz oblasti bioloških i molekularno bioloških istraživanja u medicini;

– radi na stalnom usavršavanju postojećih i pronalaženju novih metoda za izradu bioloških i molekularno bioloških analiza, kao i na stručnom usavršavanju u svojoj oblasti;

– rukovanje, gajenje, obrada, ocenjivanje i pohranjivanje/krioprezervacija ljudskih polnih ćelija i embriona, odabir ljudskih embriona i gameta u okviru BMPO i davanje obaveštenja o toku i ishodu postupaka BMPO;

– učestvuje u skrining programina;

– definiše adekvatne laboratorijske – dijagnostičke pristupe u odnosu na dostavljene indikacije za testiranje;

– izvodi, odnosno primenjuje dijagnostičke procedure i metode u pružanju, odnosno sprovođenju zdravstvene zaštite;

– učestvuje u izradi izveštaja, elaborata i studija;

– usavršava postojeće i uvodi nove metoda za genetičke analize.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

MEDICINSKI FIZIČAR

Opšti / tipični opis posla

– obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima složene poslove planiranja individualnog zračnog tretmana;

– obavlja samostalno ili kao deo medicinskog tima složene poslove planiranja (kalkulacije) individualne dozimetrije;

– obavlja samostalno i u timu, radnoj i ekspertnoj grupi, poslove i zadatke iz domena primene jonizujućeg zračenja u medicinske svrhe;

– obavlja projektovanje mera radiacione sigurnosti i bezbednosti;

– vrši kalibraciju uređaja za merenje radioaktivnosti;

– vrši obuku osoblja;

– obavlja poslove planiranja radioterapije, radionuklidne terapije, detekcije zračenja, dozimetrije, terapijske primene izvora jonizujućeg zračenja, kontrole i zaštite od jonizujućeg zračenja i izrade i primene standarda iz navedenih oblasti rada;

– obavlja poslove kontrole izvora zračenja;

– obavlja poslove kontrole kvaliteta visokotehnološke dijagnostičke opreme u nuklearnoj medicini i radiologiji;

– obavlja poslove kontrole i pripreme radioizotopa i radiofarmaka korišćenih za dijagnostiku i terapiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE SPECIJALISTA

Opšti / tipični opis posla

– vrši prijem, obradu i evidenciju životinjskih materijala i veterinarskih preparata;

– vrši stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;

– pruža pomoć pri stručnom nadzoru u radu sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

– koordinira rad veterinarskih tehničara;

– učestvuje u testovima i analizama koje se vrše u laboratorijama zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;

– nadzire, organizuje i sprovodi poslove uzgoja laboratorijskih životinja;

– vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;

– odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, završene specijalističke studije (zdravstvene) iz određenih grana veterinarske medicine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stučni ispit;

– odgovarajuća specijalizacija.


Naziv radnog mesta

DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE

Opšti / tipični opis posla

– vrši prijem, obradu i evidenciju životinjskih materijala i veterinarskih preparata;

– vrši stručni nadzor nad pripremom i izvođenjem dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate koje obavljaju veterinarski tehničari;

– pruža pomoć pri stručnom nadzoru rada sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

– koordinira rad veterinarskih tehničara;

– učestvuje u testovima i analizama koje vrše laboratorije zavoda, kada su u pitanju veterinarske aktivnosti;

– nadzire, organizuje i sprovodi poslove uzgoja laboratorijskih životinja;

– vrši veterinarski nadzor životinja u biološkom ogledu;

– odgovoran je za zakonom propisano uklanjanje životinjskog biološkog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit.


Naziv radnog mesta

SOCIJALNI RADNIK

Socijalni radnik u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, i to: Specijalna bolnica Novi Kneževac, Vršac, Kovin, Gornja Toponica i Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”

Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja anamnestičke podatke i izrađuje socijalnu anamnezu;

– vodi socioterapijske grupe;

– vrši istraživanje i izveštavanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja;

– prati socijalno stanje pojedinca ili grupe;

– savetuje pacijente i grupe;

– sarađuje sa centrom za socijalni rad i drugim relevantnim institucijama;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na višoj školi u trajanju do dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

SARADNIK U PSIHOSOCIJALNOJ REHABILITACIJI U BOLNIČKIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PSIHIJATRIJU

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i sprovodi terapiju iz oblasti likovne kulture, prati efekte ovog terapijskog pristupa;

– sprovodi terapijske metode pretežno verbalnom ekspresivnom terapijom, organizuje čitanje knjiga i časopisa pacijenata i organizuje literarni rad pacijenata;

– organizuje i sprovodi razne metode gimnastičke i fiskulturne terapije, organizuje i učestvuje u sportskim igrama pacijenta;

– organizuje i sprovodi muziko terapiju u terapijskim grupama, organizuje međuodeljenska druženja i takmičenja;

– organizuje rad grupe pacijenata u okviru radne teraoije i sprovodi odabrani program radne terapije;

– vrši nadzor nad pacijentima za vreme rada sa njima i sprovodi mere budnosti i čuvanja psihijatrijskih pacijenata od povreda, suicida, bekstva i sl. za vreme sprovođenja terapijskih metoda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

VIŠI HEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

– vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;

– učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranja, unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosa podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;

– obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

VIŠI PROTETIČAR – ORTOTIČAR

Opšti / tipični opis posla

– obavlja složenije poslove iz delokruga rada protetičara i ortotičara, a naročito: uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala, a naročito potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;

– izrađuje sve protetičke komponente, a prvenstveno estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šake, estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta, proteze;

– učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;

– učestvuje u unapređenju kvaliteta;

– sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom;

– najmanje šest meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

HEMIJSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema i postavlja laboratorijski pribor za rad;

– vrši uzorkovanje materijala (uzorci životne sredine, hrana, predmeti opšte upotrebe) za fizičko hemijsko ispitivanje;

– učestvuje u poslovima razvrstavanja uzoraka pri prijemu, evidentiranje unosa podataka iz zapisnika o uzrokovanju i unosu podataka o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima u bazu podataka;

– obezbeđuje adekvatno čuvanje i transport laboratorijskih uzoraka.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR – ELEKTRONIČAR NA HEMODIJALIZI

Opšti / tipični opis posla

– radi na održavanju aparata za dijalizu;

– radi na sistemu za prečišćavanje vode (reverzna osmoza);

– vrši kalibrisanje aparata i vrši proveru tačnosti vrednosti fizičkih veličina koje su projektovane na aparatu;

– prati garantne listove i servisiranje opreme.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PROTETIČAR – ORTOTIČAR

Opšti / tipični opis posla

– uzima mere i gipsane otiske za sva ortotička sredstva izrađena od termoplastičnih materijala - potkolene ortoze, cervikalne ortoze i fiksacione šine;

– izrađuje sve protetičke komponente - estetske rukavice, parcijalno punjenje estetske šake, estetske šake za pasivne proteze, delove za suspenzije gornjih ekstremiteta, delove za skelete donjih ekstremiteta;

– učestvuje u funkcionalnom osposobljavanju osoba sa amputacijom;

– priprema prostor za rad.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA KONTROLU JONIZUJUĆEG ZRAČENjA

Opšti / tipični opis posla

– vrši poslove kontrole izvora jonizujućeg zračenja;

– obavlja merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni;

– prijem, evidencija i klasifikacija dostavljenih dozimetara, obrada i slanje ličnih dozimetara;

– uklanja radioaktivan otpad u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;

– vrši prijem, evidenciju i klasifikaciju dostavljenih dozimetara i priprema dozimetre za obradu;

– obavlja poslove merenja izvora zračenja u medicinskoj i industrijskoj primeni na terenu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

VETERINARSKI TEHNIČAR

Opšti / tipični opis posla

– priprema laboratorije za rad;

– vrši izvođenje dijagnostičkih testova za životinjske materijale i veterinarske preparate;

– radi sa laboratorijskim životinjama u okviru dijagnostičkih testova u delu poslova koje obavljaju veterinarski tehničari;

– uklanja životinjski biološki materijal na propisan način.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit, u skladu sa zakonom.


Naziv radnog mesta

VOZAČ SANITETSKOG VOZILA

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama

Vozač sanitetskog vozila u psihijatrijskim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju

Opšti / tipični opis posla

– vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;

– vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;

– pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;

– održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– vozačka dozvola B kategorije.


Naziv radnog mesta

VOZAČ TEHNIČKOG VOZILA

Opšti / tipični opis posla

– vozi tehničko vozilo;

– održava vozilo;

– prati i vodi evidenciju o ispravnosti vozila;

– vodi evidenciju o putnim nalozima i potrošnji goriva i maziva.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– vozačka dozvola B kategorije.


Naziv radnog mesta

SPREMAČ / SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

Spremač / spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Spremač / spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost;

– održava higijenu u administrativnim prostorijama;

– održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove;

– obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA NEZI BOLESNIKA

Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšti / tipični opis posla

– obavlja pomoćne poslove nege bolesnika;

– pomaže medicinskoj sestri kod prijema, zbrinjavanja i otpusta pacijenata;

– obavlja pomoćne poslove kod pakovanja sanitetskog materijala;

– vrši transport bolesnika na konsultativne preglede i intervencije;

– u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova,složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada prepoznaju se gore navedena radna mesta.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA OBDUKCIJI

Opšti / tipični opis posla

– radi na poslovima obdukcije;

– vrši prenos obdukovanih lica;

– priprema sale za obdukciju;

– vrši pripremu lešnog materijala u svrhu edukacije.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

PERAČ LABORATORIJSKOG POSUĐA

Opšti / tipični opis posla

– vrši poslove pranja, sušenja laboratorijskog posuđa;

– vrši raspoređivanje laboratorijskog posuđa po mestu upotrebe;

– održava higijenu radnih površina u laboratoriji;

– na propisan način uklanja produkte rada u laboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI I INFORMISANjU:

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI I INFORMISANjU:

Naziv radnog mesta

DIREKTOR USTANOVE KULTURE

Direktor centralne ustanove

Direktor republičke ustanove

Direktor pokrajinske ustanove

Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština / direktor matične javne biblioteke

Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi radom ustanove;

– stara se o zakonitosti rada ustanove;

– predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja ustanove i finansijski plan ustanove i preduzima mere za sprovođenje poslovne politike, plana razvoja i programa rada;

– odgovoran je za sprovođenje programa rada ustanove;

– odgovoran je za materijalno – finansijsko poslovanje ustanove;

– donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druga opšta akta u skladu sa zakonom i statutom ustanove;

– izvršava odluke Upravnog odbora i prisustvuje sednicama, bez prava odlučivanja;

– odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom i utvrđuje iznose naknade saradnika u skladu sa zakonom i Statutom;

– zaključuje ugovore u ime i za račun ustanove i jedinica u sastavu;

– daje ovlašćenja za zastupanje i daje ovlašćenja iz delokruga svog rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;

– znanje rada na računaru;

– pet godina radnog iskustva;

– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ili naučna zvanja u disciplinama vezanim za osnovnu delatnost.

– znanje stranog jezika;

– položen odgovarajući stručni ispit ako se zahteva zakonom;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ZAMENIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

Zamenik direktora centralne ustanove

Zamenik direktora republičke ustanove

Zamenik direktora pokrajinske ustanove

Zamenik direktora

ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština

Zamenik direktora ustanove na teritoriji opštine

Opšti / tipični opis posla

– pomaže direktoru u planiranju i organizaciji rada ustanove;

– ostvaruje saradnju sa rukovodiocima organizacionih jedinica radi pripreme konkretizovanih planova realizacije programa rada;

– pomaže direktoru u izradi planova realizacije programa rada ustanove;

– priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada ustanove sa predlozima za unapređivanje procesa rada u ustanovi;

– prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

– nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova;

– učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i izveštaja o radu ustanove;

– ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit ako se zahteva zakonom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

POMOĆNIK DIREKTORA USTANOVE KULTURE

Pomoćnik direktora centralne ustanove

Pomoćnik direktora republičke ustanove

Pomoćnik direktora pokrajinske ustanove

Pomoćnik direktora

ustanove na teritoriji jednog grada,regiona ili više opština

Pomoćnik direktora

ustanove na teritoriji opštine

Opšti / tipični opis posla

– pomaže direktoru i daje savetodavna mišljenja u stručnoj oblasti za koju je nadležan;

– priprema i podnosi izveštaje o realizaciji plana rada stručne oblasti sa predlozima za unapređivanje procesa rada iste;

– prati radni angažman zaposlenih u kvantitativnom i kvalitativnom smislu i sačinjava mesečne izveštaje;

– pruža stručnu pomoć direktoru;

– nadzire rad izvršioca poslova zaduženih za neposrednu organizaciju i izvršavanje poverenih poslova u stručnoj oblasti;

– učestvuje u izradi godišnjeg plana rada i izveštaja o radu ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– stručni ispit ako se zahteva zakonom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SEKRETAR USTANOVE

Sekretar centralne ustanove

Sekretar republičke ustanove

Sekretar pokrajinske

ustanove

Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština/ Sekretar matične javne biblioteke

Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

– priprema sva neophodna pravna akta ustanove;

– priprema i razrađuje ugovore koje zaključuje ustanova i jedinica u sastavu;

– daje stručna mišljenja i primedbe na nacrte zakona i drugih propisa;

– učestvuje u kreiranju i izradi standarda, pravila i procedura vezanih za osnovnu delatnost ustanove;

– ostvaruje saradnju sa stručnim i naučnim ustanovama i državnim organima, kao i nadležnim službama osnivača i prati dinamiku realizacije obaveza ustanove iz domena pravnih, opštih i kadrovskih poslova;

– kontroliše ispravnost pravnih akata neophodnih za proces rada ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SEKTORSKI DIREKTOR

Sektorski direktor centralne ustanove

Sektorski direktor republičke ustanove

Sektorski direktor pokrajinske ustanove

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština / direktor matične javne biblioteke

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi stručnim poslovima unutar sektora;

– koordinira, organizuje i neposredno rukovodi radom organizacionih jedinica u okviru sektora;

– savetuje direktora ustanove u pitanjima stručnih programa i projekata;

– predlaže i razvija plan rada, programe i projekte delatnosti ustanove;

– objedinjava predloge programskih aktivnosti organizacionih jedinica i priprema nacrte planova i izveštaja o radu;

– učestvuje u pripremi predloga godišnjeg programa i finansijskog plana i godišnjeg izveštaja;

– obavlja evaluaciju rada organizacionih jedinica u sektoru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– odgovarajući stručni ispit ukoliko se zahteva zakonom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

UMETNIČKI / PROGRAMSKI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

– kreira predlog repertoarske politike ustanove;

– priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja sa predlozima unapređenja izvršenja programa i projekata;

– organizuje rad u organizacionoj jedinici i prati realizaciju rada i kvalitet izvođenja i sarađuje sa drugim direktorima organizacionih jedinica na realiziciji repertoara i koordinira termine realizacije rada novog repertoara;

– predlaže angažovanje umetničkih saradnika;

– kontaktira ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje obeležavanja događaja od značaja i kontroliše realizacijuuspostavljenih sporazuma i ugovora o saradnji;

– kontaktira poslovne subjekte u cilju definisanja projekata za obezbeđivanje dodatnih sredstava za ostvarivanje delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

OPERATIVNI DIREKTOR / POMOĆNIK SEKTORSKOG DIREKTORA U CENTRALNOJ / REPUBLIČKOJ USTANOVI KULTURE

Opšti / tipični opis posla

– samostalno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica priprema konkretizovane planove realizacije programa rada ustanove;

– koordinira izvršenje programa i projekata od strane rukovodioca osnovnih organizacionih jedinica;

– samostalno izvršava odluke organa upravljanja čije mu je izvršenje povereno;

– prati dinamiku realizacije programa rada i stara se neposredno ili u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica o izvršenju programa i projekata;

– neposredno ili u koordinaciji sa rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica priprema predloge odluka za čije je donošenje nadležan direktor;

– neposredno priprema i podnosi izveštaje o realizaciji poverenih zaduženja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

IZVRŠNI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u izradi predloga programa rada i godišnjeg finansijskog plana ustanove i priprema i podnosi izveštaje o realizaciji programa i planova rada ustanove;

– koordinira rad ostalih sektora / službi tokom pripreme i realizacije programa, druge ustanove, organizacije, udruženja i druga lica u cilju uspostavljanja i realizacije saradnje i odgovoran je za njihovu realizaciju;

– prati i analizira projekte od međunarodnog i domaćeg značaja radi učešća ustanove u projektu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČKI DIREKTOR

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u pripremi godišnjeg i mesečnog plana poslovanja i rada tehničke službe i dostavlja izveštaje o radu;

– organizuje rad i kontroliše celokupan proces realizacije svakog projekta;

– kontroliše poštovanje bezbednosti na radu;

– prati tehničko tehnološki razvoj sektora;

– koordinira rad sa umetničkim organizacionim jedinicama u pripremi i izvođenju realizaciji programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

RUKOVODILAC OSNOVNE ORGANIZACIONE JEDINICE

Opšti / tipični opis posla

– planira, organizuje, prati i kontroliše realizaciju poslova, stara se o realizaciji plana rada sačinjava izveštaj o radu;

– koordinira rad i raspoređuje poslove u organizacionoj jedinici;

– u saradnji sa direktorom, umetničkim / programskim direktorom i operativnim / izvršnim direktorom predlaže i razrađuje program i plan rada;

– stara se o koordinaciji rada sa drugim organizacionim jedinicima;

– učestvuje u radu stručnih komisija, stručnih veća i kolegijuma;

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit u skladu sa propisima koji uređuju oblast kulturnih dobara;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


RADNA MESTA U ARHIVSKOJ DELATNOSTI:

Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANjE ARHIVSKE DELATNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i usmerava najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe;

– odlučuje o najznačajnijim stručnim pitanjima kojima se usmerava i unapređuje arhivska delatnost u Republici Srbiji i koja podrazumevaju najviši nivo stručnosti, kreativnosti i sposobnost osmišljavanja i realizacije savremenih metoda za očuvanje arhivske građe;

– koordinira rad na zaštiti, obradi i sređivanju građe u Arhivu Srbije;

– organizuje praćenje i primenu međunarodnih stručnih standarda u arhivskoj delatnosti;

– koordinira realizaciju projekata zaštite arhivske građe od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i rukovodi projektima zaštite arhivske građe srpskog porekla van Republike Srbije;

– utvrđuje metodologiju za stručni nadzor nad arhivima u Republici Srbiji;

– predlaže program stručnog usavršavanja arhivista i drugih koji se bave arhivskom strukom;

– proučava arhivističku teoriju i praksu i predlaže teme za stručne skupove savetovanja i seminare;

– osmišljava programske aktivnosti arhiva i kontroliše rad na njihovom sprovođenju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / dodatni uslovi

– položen stručni ispit i stečeno zvanje arhivskog savetnika, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– radno iskustvo u rasponu od 11 do 16 godina, u skladu sa pravilnikom, odnosno najmanje pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste;

– priznanja ili nagrade u nauci ili kulturi, kao i više od 20 objavljenih stručnih ili naučnih radova;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

ARHIVIST U DEPOU

Arhivist u depou

Viši arhivist u depou

Arhivski savetnik u depou

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i usmerava rad u depou arhiva i stara se o bezbednosti arhivske građe u depou; odlučuje o merama za unapređenje bezbednosti; odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom u depou i kontroliše rad zaposlenih kojima je nadređen;

– učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

– izdaje arhivsku građu, odnosno nadzire izdavanje arhivske građe i njeno vraćanje u depo;

– planira i organizuje poslove u vezi sa smeštajem i trajnim čuvanjem arhivskih fondova i zbirki u depou;

– prikuplja podatke, obrađuje i ažurira evidencije depoa (dosije fonda, ulazni inventar, opšti inventar);

– daje potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom i informativnim sredstvima;

– učestvuje u radu komisija za otkup arhivske građe, primopredaju arhivske građe, izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala;

– istražuje podatke za uverenja o činjenicama sadržanim u arhivskoj građi na osnovu kojih pravna i fizička lica ostvaruju svoja prava;

– izrađuje i ažurira topografski pokazivač i vodič kroz depo, prikuplja podatke za Registar kulturnih dobara;

– predlaže arhivsku građu za konzervaciju, restauraciju, mikrofilmovanje i knjige za povez;

– obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.


Naziv radnog mesta

ARHIVIST

Arhivist

Viši arhivist

Arhivski savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – arhivske građe, samostalno obrađuje najsloženije fondove utvrđene za kulturna dobra od izuzetnog značaja, učestvuje u radu stručnih komisija;

– učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

– organizuje i vodi rad na grupi fondova i zbirki, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom;

– prati i proučava arhivsku teoriju i praksu radi primene u radu, učestvuje u izradi stručnih uputstava, planova i programa rada, organizuje sve vidove zaštite građe (mikrofilmovanje, konzervacija, digitalizacija);

– sređuje i obrađuje arhivsku građu, izrađuje istorijsku belešku, sistematizacionu šemu i metodsko uputstvo za rad na fondu ili zbirci, izrađuje informativna sredstva;

– vodi odgovarajuće evidencije (o arhivskim fondovima i zbirkama, naučno-informativnim sredstvima, korisnicima arhivske građe i dr.);

– daje obaveštenja korisnicima o arhivima i arhivskoj građi u Republici Srbiji;

– obavlja poslove izdavačke i kulturno – prosvetne delatnosti, organizuje i učestvuje u istraživanju i pripremama građe za publikovanje i izložbene postavke u zemlji i inostranstvu;

– organizuje mikrofilmovanje fondova arhiva u cilju zaštite, dopune i zamene, vodi odgovarajuće evidencije o mikrofilmovanoj građi;

– obavlja poslove u vezi sa saradnjom sa Međunarodnim arhivskim savetom, stranim arhivima, međunarodnim arhivskim organizacijama i drugim organizacijama i ustanovama;

– vodi hemeroteku (prikuplja, evidentira, obrađuje i arhivira dokumentarni materijal o ustanovi u elektronskom i štampanom obliku).

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.


Naziv radnog mesta

ARHIVIST NA POSLOVIMA MATIČNE DELATNOSTI

Arhivist na poslovima matične delatnosti

Viši arhivist na poslovima matične delatnosti

Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, objedinjava i usmerava rad na ostvarivanju matične funkcije Arhiva i samostalno donosi odluke u vezi sa najsloženijim poslovima za koje ne postoje uputstva i koji podrazumevaju najviši nivo stručnosti jer se odnose na kontrolu stručnog rada arhiva u Republici Srbiji i usmeravanja njihove delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - arhivske građe;

– učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

– obavlja stručni nadzor nad radom arhiva i arhivskih odeljenja koji su u nadležnosti matičnog arhiva i pruža im stručnu pomoć; daje konkretna uputstva i smernice za obavljanje stručnih poslova u arhivima i nalaže mere za otklanjanje uočenih nedostataka na stručnim poslovima u arhivima;

– prikuplja podatke i vodi Centralni registar arhivske građe;

– organizuje stručni ispit i druge vidove usavršavanja u arhivima;

– obezbeđuje prevođenje i usklađivanje međunarodnih stručnih standarda, preporuka i priručnika koje objavljuju Međunarodni arhivski savet i druge međunarodne organizacije i stručna tela iz oblasti arhivistike i oblasti upravljanja dokumentima;

– organizuje savetovanja, seminare i druge skupove za teritoriju Republike Srbije, a u cilju unapređenja arhivske delatnosti;

– sastavlja izveštaje o stručnom nadzoru nad arhivima i vodi odgovarajuće evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godinei radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.

– u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.


Naziv radnog mesta

ARHIVIST NA POSLOVIMA ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE I REGISTRATURSKOG MATERIJALA VAN ARHIVA

Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Viši arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Arhivski savetnik na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Opšti / tipični opis posla

– samostalno obavlja najsloženije stručne poslove u cilju očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa – arhivske građe u periodu pre predaje arhivu tj. dok se nalazi kod stvaralaca;

– organizuje, objedinjava i usmerava rad na zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva;

– učestvuje u izradi Vodiča kroz arhivsku građu Srbije;

– pruža stručnu pomoć zaposlenima u registraturama koji obavljaju poslove vezane za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala;

– učestvuje u izradi predloga zakonskih propisa i stručnih uputstava koja se odnose na evidentiranje, zaštitu i preuzimanje arhivske građe;

– sačinjava elaborat (program mera) za zaštitu arhivske građe registratura koje su usled stečaja, likvidacije i na drugi način prestale sa radom;

– vrši stručni nadzor i pregled građe institucija, odnosno stvaralaca arhivske građe iz nadležnosti arhiva, u vezi sa njenim smeštajem, sređenošću i izlučivanjem bezvrednog registraturskog materijala – terenski rad na teritoriji Republike Srbije;

– vodi osnovne evidencije o svim organima, organizacijama, ustanovama i preduzećima republičkog / regionalnog / lokalnog značaja u skladu sa teritorijalnom i stvarnom nadležnošću arhiva: registar, kartoteka, dosijea registratura, registar likvidiranih institucija, evidenciju o građi dospeloj za preuzimanje u arhiv;

– pruža stručnu pomoć institucijama i drugim pravnim licima stvaraocima arhivske građe i dokumentarnog materijala u pogledu zaštite istih - preventivna zaštita arhivske građe;

– nalaže stvaraocima građe odgovarajuće mere u okviru ovlašćenja datih zakonom u cilju zaštite arhivske građe i registraturskog materijala i pokreće odgovarajući postupak protiv stvaralaca koji arhivsku građu ne čuvaju u skladu sa propisima i nalozima arhiva;

– radi na izradi lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja i organizuje preuzimanjearhivske građe;

– proučava i prati razvoj kancelarijskog poslovanja kod institucija stvaralaca arhivske građe, prati i proučava problematiku vezanu za odabiranje / valorizaciju arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanjejedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– u rasponu od pet do 10 godina radnog iskustva od sticanja zvanja arhiviste, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od 11 do 16 godina radnog iskustva, odnosno pet godina od sticanja zvanja višeg arhiviste.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR PAPIRA

Konzervator/diplomirani konzervator papira

Viši konzervator/viši diplomirani konzervator papira

Konzervator savetnik/ diplomirani konzervator savetnik papira

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i samostalno obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa –arhivske građe; samostalno izvodi najsloženije radove na konzervaciji i restauraciji arhivske građe, stare i retke knjige,kao i zaštitu i konzervaciju poveza;

– koordinira rad između laboratorije za konzervaciju i ostalih službi; u obavljanju stručnih ili savetodavnih poslova uspostavlja, ostvaruje i održava saradnju sa laboratorijama i srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu;

– organizuje seminare, radionice i predavanja o preventivnoj zaštiti arhivske građe;

– izrađuje prioritetne liste prema stepenu oštećenja arhivske građe;

– upoznaje se s novim tehnologijama i primenjuje ih u funkciji unapređenja rada laboratorije i prati i proučava standarde i stručnu literaturu;

– radi na preventivnoj zaštiti prilikom čuvanja, korišćenja, izlaganja, sređivanja i obradearhivske građe;

– izrađuje stručnauputstva i odlučuje o preduzimanju konkretnih mera na poboljšanju uslova smeštaja i čuvanja arhivske građe i registraturskog materijala;

– obavlja mikrobiološke i fizičko – hemijske analize radi izbora odgovarajućih metoda konzervacije i sterilizacije arhivskih dokumenata i knjiga i izrađuje i druge analize, informacije, preporuke i predloge za unapređenje rada;

– analizira materijale koji se konzerviraju i restauriraju;

– evidentira obavljene konzervatorske i restauratorske mere, vodi evidenciju o nabavci opreme, pribora i materijala za rad.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

–  na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u muzejskoj ili pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

– osam godina rada od polaganja stručnog ispita; pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti;

ili

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

– osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši konzervator; pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka; šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti;

ili

– u rasponu od osam do jedanaest godina rada, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko-informacionoj delatnosti..


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– samostalno obavlja najsloženije stručne i savetodavne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – stare i retke knjige;

– obavlja poslove prikupljanja, obrade, zaštite, čuvanja i davanja na korišćenje bibliotečke građe, planira nove i dugoročne mere u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

– obezbeđuje zaštitu i smeštaj knjižnog fonda;

– organizuje i sprovodi reviziju knjižnog fonda;

– koordinira rad sa ostalim službama u instituciji i sarađuje sa arhivskim bibliotekama, prati i proučava standarde i stručnu literaturu, kreira uputstva za rad u bibliotečkom poslovanju;

– daje informacije korisnicima bibliotečkog materijala; radi na redakciji kataloga;

– vodi Registar stare i retke knjige; prati inostranu stručnu literaturu;

– organizuje rad u biblioteci i sprovodi program rada, predlaže kupovinu knjiga, pozajmicu i razmenu, radi katalogizaciju strane knjige;

– radi analitičku obradu stručnih članaka; određuje UDK signaturu;

– prati nova izdanja i antikvarno tržište u cilju popune fonda.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.

– u rasponu od osam do jedanaest godina rada, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti.


Naziv radnog mesta

VIŠI ARHIVSKI POMOĆNIK

Viši arhivski pomoćnik

Viši arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

– odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom; klasifikuje i sistematizuje građu, izrađuje unutrašnje liste;

– izdvaja građu za konzervaciju i izrađuje popis građe za konzervaciju i restauraciju;

– obrađuje administrativne knjige;

– radi popise predmeta i privremene sumarne inventare za delove administrativnih fondova i zbirki;

– prikuplja kopije naučno – informativnih sredstava o arhivskoj građi arhiva u Republici Srbiji i vodi odgovarajuće evidencije o njima;

– analizira korišćenje arhivskih fondova i vodi o tome statistiku;

– nadzire i pruža stručnu pomoć istraživačima koji koriste arhivsku građu u čitaonici idaje informacije u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala, odnosno pravilima o radu u čitaonici;

– učestvuje u izradi i održavanju pojedinačnih programa i kreira elektronske baze podataka za jednostavniji i brži rad uz primenu standarda u arhivskoj struci;

– učestvuje u izradi i uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema u arhivskoj mreži.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 11 godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

VIŠI KNjIŽNIČAR

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– upisuje članove, zadužuje i razdužuje korisnike;

– priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond;

– vodi evidencije i izrađuje dokumentaciju za bibliotečku građu;

– vrši smeštaj građe u okviru specijalnih zbirki;

– predlaže knjige i periodiku za konzervaciju, restauraciju, povez i prepovez;

– prikuplja i obrađuje statističke podatke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju do tri godine u skladu sa propisima do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ARHIVSKI POMOĆNIK U DEPOU

Arhivski pomoćnik

Arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

– priprema i izdaje arhivsku građu na korišćenje, sređivanje i obradu, snimanje, konzervaciju, restauraciju i prepovez i vraća arhivsku građu u depo; odgovoran je za pravilno rukovanje arhivskom građom;

– paginira nesređenu građu pre konzervacije i restauracije, vrši pečaćenje arhivske građe;

– kontroliše bezbednost građe u depou;

– prati arhivsku građu prilikom njenog iznošenja iz arhiva za potrebe reprodukovanja nekom od tehnika kojom arhiv ne raspolaže;

– zamenjuje dotrajale kutije i etikete, vrši prepakivanje arhivske građe, razmešta arhivske jedinice (kutije i knjige) u depou po utvrđenom planu;

– istražuje podatke za izdavanje uverenja, prikuplja podatke za izradu topografskog pokazivača depoa;

– kontroliše temperaturu i relativnu vlažnost vazduha u prostorijama depoa i vodi o tome evidencije;

– kontroliše električne, protivpožarne i druge instalacije u depou, vodi evidenciju o utvrđenom stanju i obaveštava rukovodioca;

– obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 11 godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ARHIVSKI POMOĆNIK

Arhivski pomoćnik

Arhivski pomoćnik prve vrste

Opšti / tipični opis posla

– sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način arhiviranja u registraturi i fondove za koje je arhivist sastavio uputstva za sređivanje;

– sastavlja privremene unutrašnje liste sa podacima o količini građe, izrađuje etikete za arhivske jedinice, signira i razvodi arhivsku građu kroz evidencione knjige;

– skenira i obrađuje skenirani materijal;

– izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;

– evidentira pružene usluge;

– nadzire rad i pruža stručnu pomoć istraživačima u čitaonici, daje im potrebna obaveštenja u vezi sa arhivskom građom, informativnim sredstvima i načinom korišćenja arhivske građe i bibliotečkog materijala;

– vodi evidencije o korisnicima i korišćenoj arhivskoj građi, izdaje arhivsku građu korisnicima i razdužuje ih za vraćenu građu, stara se o bezbednosti građe u čitaonici;

– priprema arhivsku građu za mikrofilmovanje, izdaje mikrofilmove, mikrofilmuje arhivsku građu i kontroliše ispravnost mikrofilmova nakon korišćenja, skenira mikrofilm za potrebe korisnika i arhiva;

– vodi opšti delovodnik, popis akata, razvodi i arhivira akta, vodi arhivsku knjigu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u arhivskoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 11 godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KNjIGOVEZAC

Knjigovezac

Knjigovezac specijalista

Opšti / tipični opis posla

– radi na povezu i prepovezu knjiga i novina, izrađuje broširan povez, zaštitne kutije, fascikle i mape;

– radi platneni i kožni povez;

– radi restauraciju kožnog poveza;

– utvrđuje vrstu i stanje poveza i na osnovu toga sastavlja prioritetnu listu za povezivanje;

– krpi i ojačava arhivske kutije;

– obavlja razna kaširanja;

– održava opremu, alate i materijale i vodi evidencije o izvršenim poslovima i utrošku materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

– stručna sprema odgovarajućeg usmerenja petog stepena ili srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit;

– položen specijalistički ispit;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

RESTAURATOR PAPIRA

Restaurator papira

Viši restaurator papira

Opšti / tipični opis posla

– radi na razdvajanju slepljenog materijala, obavlja suvo čišćenje, dezinfekciju, fiksiranje rastvornog mastila i pečata, pranje, neutralizaciju i ojačavanje;

– obavlja restauraciju klasičnim postupcima, laminacijom, nalivanjem papirnom kašom i inkapsulacijom;

– uklanja selotejp i njegove tragove, kao i ostatke različitih lepkova sa materijala;

– obavlja restauraciju materijala velikog formata (plakati, planovi, geografske karte);

– radi na konzervaciji i restauraciji dokumenata koji sadrži boje (pigmente);

– daje predlog za izradu kutija, fascikli, mapa, futrola za materijale nestandardnog formata na osnovu vrste materijala i dimenzija;

– restaurira papirne pečate;

– primenjuje postojeće mere konzervacije;

– konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

– pravi lepkove i rastvore.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– osam godina radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom u muzejskoj delatnosti ;

ili

– najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva, u skladu sa pravilnikom u bibliotečko-informacionoj delatnosti.


Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– priprema, izdaje i vraća knjige i periodiku u knjižni fond;

– proverava knjige i bibliografske podatke radi popune fonda;

– radi katalogizaciju domaće knjige, časopisa i novina;

– vodi evidenciju viškova za razmenu i evidenciju razmene;

– vodi inventar monografskih publikacija i prispelih časopisa i novina;

– kontroliše stanje bibliotečkog materijala, novoprispelog i oštećenog od upotrebe;

– kontroliše temperaturu i relativnu vlažnost vazduha u prostorijama bibliotečkog depoa i vodi o tome evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje devet meseci radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove i način sticanja zvanja u bibliotečko - informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MANIPULANT U DEPOU

Opšti / tipični opis posla

– obavlja sve fizičke poslove vezane za prijem arhivske građe iz registratura, prenos kutija i knjiga na sređivanje;

– razmešta arhivske jedinice (kutije i knjige) u depou po utvrđenom planu;

– prenosi građu iz depoa do mesta korišćenja arhivske građe i vraća je nazad;

– obavlja sve fizičke poslove u vezi sa postavkom izložbi i drugih manifestacija u arhivu;

– održava odgovarajuće klimatske uslove u depou;

– obavlja poslove koji podrazumevaju konstantnu izloženost prašini i mikroorganizmima iz arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

FILMSKI ARHIVISTA

Filmski arhivista

Viši filmski arhivista

Opšti / tipični opis posla

– obrađuje i odgovoran je za stručnu obradu jugoslovenske filmske građe; inostrane i stare filmske građe; dokumentarnog jugoslovenskog, srpskog i stranog filma;

– obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – filmske arhivske građe i prateće filmske građe;

– izrađuje uputstva i preporuke za zaštitu filmske građe;

– vodi elektronsku evidenciju podataka vezanih za identifikovanje i obradu filmskih kopija;

– vodi Centralni registar i registar kulturnih dobara koja su pod posebnom zaštitom;

– predlaže godišnji plan za obradu inostrane i stare filmske građe;

– vodi fondove depozita inostrane filmske građe;

– stara se o popunjavanju kolekcije inostranog filmskog fonda;

– predlaže pravila za obradu i katalogizaciju inostrane i stare filmske građe;

– sistematski radi na prikupljanju i proučavanju filmske građe o Srbiji i Jugoslaviji;

– sarađuje sa filmsko-arhivskim ustanovama u zemlji i inostranstvu u domenu istraživanja građe koja se odnosi na Srbiju i Jugoslaviju;

– vodi privremene kartoteke o filmovima koji se nalaze u depoima, vodi administrativne evidencije kao što su rešenja za kopiranje i odstranjivanje filmova;

– vrši pregled filmova putem redovnih projekcija, video tehnike ili na montažnom stolu (igrane, animirane, dokumentarne filmove, kao i filmske žurnale), određuje žanrove, piše sadržaje, popisuje kadrove dokumentarnih filmova i filmskih žurnala;

– određuje predmetne oznake za igrane i dokumentarne filmove i filmske žurnale za potrebe predmetnog i stručnog kataloga;

– obavlja sve poslove na inventarisanju kopija;

– obavlja operativne i administrativne poslove međunarodne saradnje i razmene, vodi evidenciju tehničke zbirke u arhivu;

– pravi raspored rada reparacije i projekcija i izdaje naloge za tehnički pregled i stručnu obradu;

– usklađuje izdavanje kopija za programe dvorana i za druge vidove javnog korišćenja;

– daje predloge za izradu novih kopija;

– vodi sve kartoteke i dosijea fondova i zbirki, izrađuje indekse i kataloge filmske građe;

– vodi Centralni katalog;

– istražuje i priprema filmsku građu po zahtevima istraživača i stranaka;

– istražuje, identifikuje i obrađuje filmsku građu namenjenu za javno prikazivanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

– koordinira sa urednikom filmskog programa predlaže programske celine u dvoranama i prati realizaciju istih;

– obrađuje i priprema podatke sa sadržajem filmova;

– proverava tačnost podataka sa glavnom kartotekom u centralnom katalogu i glavnom inventaru u arhivu;

– sistematizuje podatke za potrebe štampe svih programskih izdanja;

– priprema podatke o filmovima i programima za web sajt ustanove;

– sarađuje na tehničkoj realizaciji programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTALISTA FOTOTEKE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – prateće filmske građe;

– obrađuje, inventariše, revidira i vrši selekciju plakata, fotografija, negativa, negativ ploča, pisane dokumentacije, propagandnog materijala, depozita;

– priprema materijale za popis depozita i vrši arhivsku obradu: identifikaciju i izradu inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke;

– organizuje i kontroliše vođenje posebnog kompjuterskog programa za fondove fototeke i unos podataka u isti;

– vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka;

– realizuje i oprema izložbe;

– organizuje i nadzire obavljanje laboratorijskih poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FOTOTEKAR

Opšti / tipični opis posla

– prikuplja plakate, fotografije, negative, negativ ploče, pisanu dokumentaciju, propagandni materijal i depoziti;

– popisuje materijal depozita;

– obavlja prateće poslove u vezi sa identifikacijom i izradom inventara i kataloga, abecednog i predmetnog za određene fondove fototeke;

– vodi poseban kompjuterski program za fondove fototeke i unos podataka u isti; vrši zaštitu fondova plakata, fotografija, negativa i dokumenata putem izrade digitalnog arhivskog primerka;

– učestvuje u realizaciji i opremanju izložbi;

– obavlja laboratorijske poslove.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KUSTOS

Opšti / tipični opis posla

– koordinira postavku zbirke tehničkih predmeta iz istorije filma i izložbenu postavku plakata, fotografija i dokumenata u poslovnoj zgradi kinoteke;

– učestvuje u izradi i postavci istih, sprovodi stranke, goste i grupe posetilaca i stručno im tumači postavke;

– edukuje posetioce o važnosti čuvanja kulturnog nasleđa i značaju izloženih predmeta;

– obavlja poslove u vezi sa organizacijom i realizacijom grupnih i pojedinačnih poseta;

– daje stručno mišljenje o istorijatu i značaju izložbenih eksponata;

– odgovoran je za izdavanje, ustupanje i prodavanje pisanih, štampanih, DVD i CD materijala ustanove;

– stara se o tehničkom održavanju predmeta i izložbenih eksponata i sarađuje sa službom fototeke i zaposlenim odgovornim za kolekciju tehničkih predmeta kinoteke;

– učestvuje u izradi kataloga, DVD i CD izdanja o izložbama i postavci tehničkih predmeta iz istorije filma.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTALISTA ZA EVIDENCIJU I TEHNIČKU ZAŠTITU FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove tehničke zaštite filmske građe;

– obezbeđuje pravilan smeštaj filmova, unutrašnju manipulaciju, snabdevanja, ekspediciju, evidenciju ulazaka i izlazaka kopija i sl;

– kontaktira proizvođače i uvoznike filmova radi predaje filmskih materijala;

– vodi evidenciju filmske građe: vodi glavnu arhivsku ulaznu knjigu, vodi evidenciju dostavljanja filmova sa odgovarajućom dokumentacijom za javno prikazivanje od proizvođača i uvoznika - distributera filmova;

– podnosi izveštaje o kopijama koje nisu vraćene na vreme;

– vodi evidenciju prisustva na poslu zaposlenih.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

OPERATER SISTEMA ZA DIGITALNU RESTAURACIJU SLIKE I TONA

Operater sistema I

Operater sistema II

Opšti / tipični opis posla

– skenira filmsku traku u digitalne formate pri čemu vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

– obrađuje digitalne zapise, slike u programima za restauraciju slike i vrši sve potrebne korekcije i manipulacije slikom u svrhu postizanja maksimalnog kvaliteta;

– po potrebi vrši sinhronizaciju i montažu slike i tona;

– kopira i arhivira digitalne datoteke slike i tona na servere, vodi računa o pravovremenom bekapovanju podataka i arhiviranju;

– ažurira bazu podataka arhiviranog i obrađenog materijala;

– telekinira, odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate;

– vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

– obrađuje digitalne tonske zapise, u programima za tonsku obradu i restauraciju i slike u programima za restauraciju slike;

– pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova, odnosno filmova različitih formata i vrsta;

– obavlja tarnsfer podataka sa prenosnih medija i servera na sisteme za prikazivanje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– vrši poslove organizacije i koordinacije rada za potrebe svih događaja i redovnih dešavanja u zgradi u delu obezbeđivanja tehničkih uslova, poštovanja reda i domaćinskog odnosa prema zgradi, garderobe, hostesa, keteringa i opsluženja, kao i ostalog pomoćnog i pratećeg osoblja / zaposlenih i angažovanih od strane organizatora događaja i odgovorna je za njihov rad, stara se o higijeni u radnim prostorijama, legatima, izložbenim vitrinama, salama i slobodnom atrijumskom prostoru;

– izvršava poslove nabavke kancelarijskog materijala, materijala za higijenu, materijala za kulturu i ostalog materijala, bioskopskih i muzejskih ulaznica, inventara kao i dela opreme, sem onog koji je u nadležnosti tehničke službe;

– stara se o pravovremenoj nabavci pića i hrane kao i sredstava za ličnu higijenu i sredstava za higijensko održavanje prostorija u saradnji sa domaćinom zajedničkih službi i arhiva i odgovoran je za njihovu racionalnu potrošnju;

– vodi materijalno knjigovodstvo-zalihe materijala za nabavke iz domena i opisa poslova;

– sarađuje sa medijima;

– priprema i dostavlja materijale za konferencije za štampu i obaveštava medije, poslovne saradnike i nadležne službe i lica u državnim institucijama o zakazanim konferencijama i ostalim značajnim događanjima u ustanovi;

– vodi listu protokola i odgovoran je zanjeno blagovremeno i efikasno ažuriranje;

– priprema pozivnice za zakazane kulturne manifestacije licima sa liste protokola i poslovnim partnerima i saradnicima;

– učestvuje u izradi mesečnog programa ustanove i u tom domenu sarađuje sa ostalim saradnicima na programu iz kuće i za potrebe štamparije;

– otvara svu elektronsku poštu i vrši njeno evidentiranje u delovodni protokol.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR MANIPULANT U DEPOIMA ARHIVSKE I FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove na zaštiti i manipulaciji filmske građe: odgovoran je za pravilan smeštaj, održavanje i bezbednost filmova u depoima, kontroliše uslove pod kojima se čuva filmska građa;

– obavlja tehničku zaštitu filmske građe od mogućih oštećenja;

– odgovora po prijemu filmova za njihovo razvrstavanje po naslovima;

– zamenjuje dokumentalistu za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe; učestvuje u signiranju kopija;

– vodi evidenciju filmske građe: evidenciju izdatih filmova iz depoa po brojevima i naslovima za filmove smeštene u depou;

– određuje brojeve pod kojima se u depou smeštaju novoprimljeni filmovi i o tome obaveštava zaposlene koji su nadležni za tehničku zaštitu filmske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA KINO UREĐAJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove kinotehničke struke koji obuhvataju utvrđivanje naslova i kompleksnosti filmova koji stižu za javno prikazivanje;

– pušta i kontroliše javne projekcije svih vrsta filmova (zapaljivih, nezapaljivih), odnosno filmova različitih formata i vrsta;

– vodi dnevnik kabine, interveniše (upozorava) pri uočavanju pogrešnog prikaza stanja kopija;

– kontroliše tehnički pregled kopija, vrši premotavanje kopija u skladu sa posebnim uputstvima, vrši tekuće održavanje uređaja u kabini i dvorani;

– priprema i podnosi periodične i godišnje izveštaje o prikazanim filmovima;

– stara se o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, kontroliše pranje i čišćenje filmske trake na ultrasoničnom čistaču trake.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– završen kurs za kinooperatera;

– osposobljenost za rad sa svim vrstama i formatima filmske trake kao i novim video i digitalnim formatima;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR TELEKINA – SKENERA / MONTAŽER SLIKE I TONA

Opšti / tipični opis posla

– telekinira, odnosno skenira filmsku traku u digitalne formate;

– vrši neophodna podešavanja uređaja, korekcije i obradu slike radi postizanja optimalnog kvaliteta kod digitalizacije;

– obavlja transfer podataka sa uređaja na servere i odgovoran je za integritet podataka;

– odgovara za ispravnost uređaja kojima rukuje – vrši neophodna podešavanja i održavanja prema tehničkim i servisnim uputstvima iz svoje nadležnosti;

– vrši transfer i digitalizaciju kao i kopiranje (presnimavanje) slike i tona na svim formatima koji su u upotrebi u Arhivu kinoteke shodno uređajima kojima raspolaže;

– samostalno ili u saradnji sa upravnikom arhiva i koordinatorima projekata, obavlja sinhronizaciju i montažu slike i tona;

– odgovoran je za kvalitet rada video tehnike, stara se o ispravnosti i održavanju video uređaja Kinoteke;

– vodi evidencije fondova neiskorišćenih presnimljenih filmova i filmskih inserata na svim formatima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– osposobljenost za rad na uređajima u telekinu i filmskim projekcijama;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR PREPARATOR FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove tehničko-preparatorske obrade filmske građe: identifikacija filmskih traka, vršenje tehničkog pregleda filmske građe i kontrole redosleda rolni;

– određuje ocenu filma na osnovu oštećenosti trake, vrši kompletiranje kopija na osnovu dijalog lista i po nalogu arhivista vrši tehničke intervencije na filmovima za prikazivanje;

– predlaže arhivistima određivanje arhivskih, rezervnih i kopija za razmenu;

– vrši merenje distributerskih kopija radi selekcije, vrši premotavanjekorišćenih kopija;

– vrši premotavanje i merenje obeleženih filmskih materijala;

– vodi evidenciju o pregledanom materijalu.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

VRATAR – RAZVODNIK

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše i poništava bioskopske ulaznice, odnosno pozivnice pri ulasku publike u bioskopsku dvoranu;

– održava red kod blagajne i u bioskopskim dvoranama;

– dežura za vreme filmskih projekcija;

– pregleda bioskopsku dvoranu po završetku svake projekcije i na kraja radnog vremena ceo prostor;

– učestvuje u sprovođenju mera za zaštitu od požara i rukuje protivpožarnim aparatima;

– čuva izložbene postavke i obezbeđuje tekuće oglašavanje programa.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo


Naziv radnog mesta

FILMSKI PRODUCENT

Opšti / tipični opis posla

– koordinira rad odeljenja produkcije;

– organizuje sve segmente izrade dokumentarnih filmova u proizvodnji Filmskih novosti;

– nadgleda celokupan proces proizvodnje do pronalaženja koproducenata i daljeg plasiranja filma u javnosti;

– organizuje snimanja u cilju dalje dopune arhiva, izdaje naloge za snimanja u dogovoru;

– vodi evidenciju i nadgleda montaže i kontrolu svakog materijala koji izađe iz montaže i potrošnog materijala;

– kontroliše telekiniranje i dalju obradu materijala u kompjuteru;

– vrši uvid u ispravnost i pripreme za rad svih uređaja u odeljenju;

– predlaže obim i raspored angažovanja zaposlenih u odeljenju;

– vodi knjigu snimanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Opšti / tipični opis posla

– snima materijale predviđene planom za dopunu arhiva i izrade reportaža i dokumentarnih filmova;

– priprema opremu za snimanje;

– prati obradu snimljenog materijala i po potrebi prisustvuje montaži;

– učestvuje u postavljanju svetla na snimanju;

– prati ispravnost opreme za rad;

– izveštava o materijalu koji je snimio u cilju daljeg arhiviranja snimljenog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FILMSKI REDITELJ

Opšti / tipični opis posla

– predlaže teme za reportaže i filmove koji bi se mogli realizovati;

– režira reportaže i dokumentarne filmove po nalogu pretpostavljenih;

– piše sinopsis i knjigu snimanja za filmove i reportaže koje realizuje;

– prati i kontroliše proces snimanja audiovizuelnih materijala za filmove i reportaže koje realizuje;

– prati i kontroliše pripremu audiovizuelnih materijala, koje je realizovao za arhiviranje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

NOVINAR

Opšti / tipični opis posla

– piše tekstove za dokumentarne filmove, reportaže i sl;

– radi intervjue;

– prati snimanje određenih događaja o kojima piše tekstove;

– piše tekstove za materijale koji se arhiviraju;

– radi kao spiker za reportaže i dokumentarne filmove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SNIMATELJ I DIZAJNER ZVUKA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove tonskog snimanja za audiovizuelne projekte;

– kontroliše i obrađuje ton svih postojećih i novosnimljenih materijala;

– snima šumove, muziku i ostale tonove za potrebe produkcije;

– učestvuje u montaži slike i tona u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova;

– odgovoran je za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz svog delokruga;

– vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;

– pomaže u procesu digitalizacije filmske arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MONTAŽER SLIKE I TONA / FILMSKI MONTAŽER

Opšti / tipični opis posla

– montira sliku i ton u procesu proizvodnje dokumentarnih i drugih filmova;

– radi na digitalizaciji i obradi filmske arhivske građe;

– priprema audiovizuelne materijale za arhiviranje;

– obrađuje digitalizovan arhivski materijal;

– odgovora za ispravnost i održavanje opreme i uređaja sa kojima obavlja poslove iz iz svog delokruga;

– vodi evidenciju o zaduženoj tehnici, repromaterijalu i vremenu rada opreme i uređaja;

– učestvuje u procesu digitalizacije filmske arhivske građe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FILMSKI ARHIVSKI POMOĆNIK

Opšti / tipični opis posla

– pregleda filmske i video materijale;

– obrađuje podatke o arhivskim materijalima;

– unosi podatke o arhivskoj građi u bazu podataka;

– pregleda arhivsku građu sa strankama;

– izrađuje tematske spiskove materijala;

– obrađuje postojeće i radi na dopuni baze podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Opšti / tipični opis posla

– snima predmete iz zbirki obavezne dokumentacije za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje);

– snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, manifestacije i sve aktivnosti, obavlja snimanja i na terenu;

– razvija filmova i izrađuje fotografija (crno belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;

– vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOREKTOR ZA AUTOMATSKU OBRADU FILMSKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

– unosi podatke u vezi sa obradom filmske građe;

– vrši proveru i ispravke materijalnih i drugih grešaka u kartonima kataloga i drugim kartotekama u saradnji sa drugim službama koje obrađuju i unose podatke na kartone i u računar;

– priprema obrasce za obradu kataloških i administrativnih podataka;

– vrši daktilografsku obradu stručnih i drugih publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

– prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

– organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

– prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

– sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

– izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru, uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

– potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– poznavanje procesa digitalizacije.


Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa);

– predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

– kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

– upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

– obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i znanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

– potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– potrebno znanje za rad u programu za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


MUZEJSKA DELATNOST

Naziv radnog mesta

KUSTOS

Kustos

Viši kustos

Muzejski savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – kulturnih dobara;

– priprema predloge za strateški razvoj muzejske delatnosti iz delokruga rada;

– sačinjava ekspertize, stručna mišljenja i veštačenja;

– samostalno razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata;

– predlaže politiku pozajmica i učestvuje u realizaciji pozajmice;

– bavi se naučnoistraživačkim radom u domenu muzeologije;

– učestvuje u razvoju programa obuke i edukacije zaposlenih u muzejima;

– identifikuje i valorizuje predmete i utvrđuje kulturna dobra i radi kategorizaciju;

– predlaže koncept osnovne postavke izložbi;

– planira, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja i edukativne akcije i projekte namenjene javnosti;

– koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra, izradi dosijea od velikog značaja;

– planira, izrađuje i sprovodi tretman preventivne zaštite i kontroliše uslove izlaganja;

– donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada;

– učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;

– predlaže kategorizaciju muzejskih predmeta.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– osam godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos, odnosno pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka, odnosno šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR / RESTAURATOR

Konzervator / restaurator

Viši konzervator / restaurator

Konzervator / restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – kulturnih dobara, samostalno sprovodi najsloženije poslove u vezi sa konzervacijom / restauracijom i preventivnom konzervacijom kulturnih dobara;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa poslovima konzervacije i restauracije kulturnih dobara za koje ne postoje smernice i uputstva;

– razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;

– priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja i izlaganja kulturnih dobara;

– razvija programe obuke u oblasti konzervacije / restauracije;

– učestvuje u poslovima preventivne konzervacije na terenu, samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu;

– vodi konzervatorsku dokumentaciju;

– kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima i izložbenim prostorijama;

– sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;

– ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

– vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;

– priprema propisane izveštaje;

– razvija i koordinira projekte konzervacije;

– predlaže projekte istraživanja u zaštiti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima;

– pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši konzervator / restaurator;

– pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA MEĐUMUZEJSKU I MEĐUNARODNU SARADNjU

Konzervator / restaurator

Viši konzervator / restaurator

Konzervator / restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru saradnje na međumuzejskom i međunarodnom planu;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa međumumuzejskom i međunarodnom saradnjom za koje ne postoje smernice i uputstva;

– predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međumuzejskom i međunarodnom planu, vodi korespondenciju i priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;

– priprema dokumentaciju o saradnji muzeja na međumuzejskom i međunarodnom nivou;

– održava i koordinira poslove sa koordinatorima i komesarima izložbi, muzejskim službama i licima zaduženim za realizaciju međumuzejske i međunarodne delatnosti;

– koordinira i realizuje poslove u proceduri pozajmice kulturnih dobara;

– prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;

– predlaže i prezentuje projekte muzeja na međumuzejskom nivou i priprema projekte za konkurse;

– izrađuje projekte, planove i izveštaje;

– samostalno učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;

– samostalno učestvuje u razvoju istraživačkih projekata;

– samostalno učestvuje u razvoju programa obuke saradnika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR MUZEJSKE IZDAVAČKE DELATNOSTI

Koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Savetnik koordinator muzejske izdavačke delatnosti

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru muzejske izdavačke delatnosti;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa muzejskom izdavačkom delatnošćuza koje ne postoje smernice i uputstva;

– učestvuje u planiranju i pripremi pratećih sadržaja programa i projekata;

– priprema predloga izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada;

– predlaže i razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja,

– sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja Muzeja;

– organizuje pripremu izdavačke delatnosti;

– učestvuje u radu stručnih komisija iz delokruga svoga rada;

– koordinira predloge izdavačke delatnosti u okviru godišnjeg plana rada,

– razvija izdavačke programe i aktivnosti prema potrebama muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR MUZEJSKIH AKTIVNOSTI

Organizator muzejskih aktivnosti

Viši organizator muzejskih aktivnosti

Savetnikorganizator muzejskih aktivnosti

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru organizacije muzejskih aktivnosti;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa organizacijom muzejskih aktivnosti za koje ne postoje smernice i uputstva;

– razvija i koordinira realizaciju projekata iz osnovne delatnosti;

– organizuje sve vidove aktivnosti u muzeju (izložbe, promocije, predavanja, seminari, aukcije, koncerti i sl.) i prisustvuje aktivnostima;

– organizuje manipulaciju kulturnim dobrima unutar muzeja;

– organizuje poslove koji se odnose na pakovanje i pripremu za transport kulturnih dobara;

– planira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl.);

– vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;

– učestvuje u izradi predračuna troškova ili obračuna utrošenih sredstava oko saradnje;

– planira i koordinira izbor i nabavku audiovizuelnih sredstava i opreme (video trake, filmove, slajdove, dijaprojektor, kinoprojektor i sl.);

– vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti;

– koordinira realizaciju muzejskih programa u okviru godišnjeg plana rada;

– razvija programe i aktivnosti prema potrebama muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rad za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Muzejski dokumentarista

Muzejski viši dokumentarista

Muzejski dokumentarista savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru vođenja dokumentacije, odnosno registara, dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja;

– odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa vođenjem dokumentacije i registrima za koje ne postoje smernice i uputstva;

– vrši prijem podataka i obavezne foto-dokumentacije iz zbirki muzeja za registar kulturnih dobara muzeja ili vrši prijem registrature i arhivske građe i građe koja svedoči o delatnosti muzeja (dosijea izložbi, manifestacija, akcija);

– vodi registre dokumentacione na osnovu pravilnika ili uputstava nadležnog arhiva;

– odgovoran je za dokumentarnu ili arhivsku građu koju čuva i stara se o njenom stanju i uslovima čuvanja prema principima preventivne zaštite;

– koordinira i organizuje poslove na razvoju digitalnog registra kulturnih dobara muzeja ili arhivske i dokumentarne građe od značaja za istoriju muzeja i hemeroteke muzeja;

– koordinira i organizuje poslove na izradi dosijea predmeta od izuzetnog i velikog značaja, sređuje dosijea i vodi brigu o njima;

– izdaje dokumentaciju, na osnovu utvrđene politike pozajmice dokumentacije, na korišćenje zaposlenima u muzeju i javnosti;

– organizuje posao i izvršava sve poslove na unošenju podataka o kulturnim dobrima iz muzeja u Centralni registar u skladu sa utvrđenim pravilima o vođenju centralnog registra, a u saradnji sa kustosima zbirki, neposredno;

– izdaje podatke o kulturnim dobrima unetim u Centralni registar prema utvrđenoj politici i nivoima dostupnosti;

– učestvuje u izložbenoj delatnosti muzeja, u planiranju i realizaciji osnovne postavke i povremenih izložbi;

– sarađuje na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

MUZEJSKI PEDAGOG

Muzejski pedagog

Viši muzejski pedagog

Muzejski pedagog savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru obrazovne delatnosti muzeja i obrazovnihprograma;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa obrazovnom delatnošću muzeja za koje ne postoje smernice i uputstva;

– planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu delatnost muzeja za odrasle i decu);

– planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

– uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno - obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;

– učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;

– planira i realizuje edukativne programe u saradnji sa kustosima zbirki (za odrasle, decu);

– učestvuje u svim projektima namenjenim publici;

– planira nabavke potrebnog materijama za realizaciju programa;

– prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;

– organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda muzeja i gostujućih izložbi;

– koordinira rad privremeno angažovanih saradnika (volontera) na programima i projektima muzeja;

– sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

MUZEJSKI EDUKATOR

Muzejski edukator

Viši muzejski edukator

Muzejski edukator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru realizacije edukativnih programa;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa realizacijom edukativnih programaza koje ne postoje smernice i uputstva;

– planira, unapređuje, koordinira, organizuje i sprovodi obrazovnu i informativnu delatnost muzeja (za odrasle i decu);

– planira, koordinira ili realizuje edukativne akcije i projekte namenjene javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

– uspostavlja saradnju muzeja sa vaspitno-obrazovnim, kulturnim i naučnim ustanovama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa pojedincima;

– učestvuje u izradi publikacija namenjenih publici;

– učestvuje u izradi koncepta osnovne postavke;

– planira i realizuje edukativne izložbi u saradnji sa kustosima zbirki;

– učestvuje u svim projektima namenjenim publici;

– planira nabavke potrebnog materijala za realizaciju programa;

– planira, ugovara i organizuje dolazak grupa posetilaca, priprema izbor audiovizuelnog i drugog materijala za planirane programe;

– prati posete i interesovanja publike anketama i upitnicima;

– organizuje posebne programe tokom izlaganja povremenih izložbi iz fonda Muzeja i gostujućih izložbi;

– koordinira rad privremeno angažovanih saradnika na programima i projektima iz oblasti edukacije (obrazovanja);

– sarađuje sa medijima, naučno-obrazovnim, kulturnim i školskim redakcijama;

– sarađuje sa turističkim organizacijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANjA

Stručni saradnikza terenska istraživanja

Viši stručni saradnikza terenska istraživanja

Savetnikza terenska istraživanja

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru terenskih istraživanja;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa terenskim istraživanjima za koje ne postoje smernice i uputstva;

– crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;

– učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala;

– pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;

– samostalno razvija metodologiju rada;

– razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita; najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA PROSTORNO OČUVANjE MUZEJSKOG KOMPLEKSA

Opšti / tipični opis posla

– stara se o kulturnom pejzažu muzejskog kompleksa;

– predlaže nova rešenja i izmene;

– stara se o enterijeru objekata;

– koordinira i sarađuje sa spoljnim saradnicima u oblasti pružanja različitih specijalističkih usluga;

– koordinira sa predstavnicima specijalizovanih organizacija za bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarnu zaštitu i održavanje higijene;

– realizuje postavke izložbi u muzeju;

– daje mišljenje o tehničkim mogućnostima za realizaciju izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

LIKOVNI UREDNIK

Opšti / tipični opis posla

– priređuje gostujuće izložbe u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

– planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;

– uređuje asortiman artikala u prodavnici, stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;

– organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

– predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);

– obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;

– dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru realizacije projekata od posebnog interesa za delatnost zaštite kulturne baštine;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa realizacijom projekata za koje ne postoje smernice i uputstva;

– sprovodi zakonom poverene poslove matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;

– učestvuje u pripremi i izradi dokumenata i procedura u vršenju poslova matične funkcije u zaštiti kulturne baštine;

– predlaže projekte, priprema projekte, definiše oblast projekta, ciljeve i dostignuća, razvija projektne planove iz osnovne delatnosti;

– izrađuje planove i izveštaje za projekte, vodi dokumentaciju o projektima;

– planira godišnji budžet za projekte;

– predlaže i prezentuje projekte na raznim nivoima saradnje i priprema projekte za konkurse;

– sarađuje u pripremi godišnjih planova rada i godišnjih izveštaja;

– razvija partnersku saradnju sa drugim ustanovama, strukovnim udruženjima i nevladinim organizacijama;

– samostalno donosi odluke o metodologiji razvoja poslova iz delokruga rada.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– najmanje osam godina rada od sticanja višeg stručnog zvanja – viši kustos;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Opšti / tipični opis posla

– snima kulturna dobra i manifestacije;

– planira, organizuje izbor i izrađuje informativni materijal za sredstva javnog informisanja i za internet prezentaciju muzeja i razvija kontakte sa medijima i specijalizovanim marketinškim agencijama;

– stara se o likovnom izgledu prodajnog mesta i organizuje prodaju suvenira;

– organizuje i prati rad radionica u saradnji sa kustosom – rukovaocem zbirke i drugim odeljenjima i službama muzeja;

– predlaže, priprema i realizuje neposrednu saradnju sa novinarima (konferencija za medije, snimanja, intervjui i sl.);

– obavlja poslove u koordinaciji sa drugim organizacionim delovima muzeja;

– dostavlja periodične i godišnje planove i izveštaje.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru bibliotečko-informacione delatnosti i poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa na zaštiti kulturnog nasleđa – stare i retke knjige;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme u vezi sa bibliotečko-informacionom delatnošću za koje ne postoje smernice i uputstva;

– izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;

– osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

– kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

– obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

– pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

– kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

– utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

– planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja
u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.

– od tri do šest godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

– od osam do 11 godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

Opšti / tipični opis posla

– dizajnira ili koordinira poslove na dizajniranju i učestvuje u realizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi i svih ostalih muzejskih manifestacija;

– planira nabavku izložbenog mobilijara i kooridnira poslove na izradi izložbenog mobilijara;

– osmišljava ili koordinira likovnu opremu publikacija;

– osmišljava ili koordinira dizajniranje obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala;

– koordinira poslove na izradi informativnog materijala za izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR TURISTIČKE I USLUŽNE DELATNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– stara se o organizaciji turističkih sadržaja u muzejskom kompleksu u skladu sa delatnošću muzeja;

– ugovara i organizuje program turističkih poseta u saradnji sa turističkim organizacijama i agencijama iz zemlje i inostranstva;

– stara se o predstavljanju muzeja na različitim turističkim manifestacijama i sajmovima u saradnji sa kustosima;

– sarađuje sa kustosima muzeja u ostvarivanju programskih aktivnosti;

– vodi potrebnu korespondenciju u vezi sa realizacijom aktivnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ARANŽER – DEKORATER

Aranžer – dekorater

Viši aranžer – dekorater

Glavni aranžer – dekorater

Samostalni glavni aranžer – dekorater

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u likovnom oblikovanju izložbi;

– učestvuje u dizajnu i poslovima kompjuterske obrade raznog fotografskog i drugog likovnog i štampanog materijala koji prati izožbe;

– učestvuje u realizaciji studijskih ili tematskih izložbi;

– učestvuje u realizaciji izložbi i drugih muzeološki pratećih programa;

– realizuje vizuelne sadržaje na internet prezentaciji muzeja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima RS;

– znanje rada na računaru;

– najmanje deset godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR U MUZEJSKOJ DELATNOSTI

Tehničar u muzejskoj delatnosti

Viši tehničar u muzejskoj delatnosti

Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

Viši samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

Opšti / tipični opis posla

– vrši manipulaciju kulturnim dobrima, neposredno rukuje kulturnim dobrima prilikom utovara, istovara, pakovanja i prenosa i drugim predmetima i materijalima;

– vrši nabavku potrebnog materijala i vodi evidenciju opreme i zadužen je za opremu za manipulaciju predmetima, predlaže i sprovodi nabavku opreme;

– učestvuje u izradi ili u nabavci mobilijara za povremene izložbe, vodi evidenciju mobilijara i zadužen je za ovaj materijal;

– planira tretman konzervacije u saradnji sa konzervatorom / restauratorom;

– vrši istraživanja i objavljuje rezultate istraživanja u saradnji sa konzervatorom / restauratorom;

– koordinira tehničku pomoć prilikom manipulacije predmetima;

– koordinira tehničku pomoć pri izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala;

– učestvuje u realizaciji osnovne muzejske postavke, povremenih i gostujućih izložbi;

– vrši osnovnu obradu izvornih digitalizovanih datoteka i priprema za smeštaj u digitalnu bazu muzeja;

– distribuira datoteke korisnicima u odgovarajućem formatu;

– učestvuje u realizaciji poslova na izradi informativnog materijala za izložbe, na izradi obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala i učestvuje u realizaciji likovne opreme publikacija i drugih prezentacija muzeja;

– učestvuje u izradi i pripremi likovne opreme internet prezentacija / web sajta muzeja;

– organizuje i koordinira održavanje multimedijalnih uređaja koji upotpunjuju izložbe i druge programe (tablet računari, audiovodiči, touch screen računari, projektori i dr.);

– stara se o pravilnom funkcionisanju sadržaja postavljenih na multimedijalne uređaje.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rad na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita.


Naziv radnog mesta

PREPARATOR

Preparator

Viši preparator

Samostalni preparator

Viši samostalni preparator

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u nabavci materijala na terenu i formiranju provizorne dokumentacije;

– preparira i konzervira geološki materijal različitim postupcima i tehnikama;

– preparira i konzervira zoološki, mikološki, biljni i drugi biološki materijal različitim taksidermijskim, herbarskim i drugim postupcima i tehnikama;

– vrši izradu taksidermijskih preparata, modela, mulaža i sprovodi druge postupke za očuvanje i radi izlaganja prirodnjačkih muzejskih predmeta;

– izrađuje eksponate za izlaganje (taksidermijske, tečne, crteže, tabele, grafikone, ilustracije);

– vrši rekonstrukcije i restauracije prirodnjačkih muzejskih predmeta;

– razvrstava materijal i priprema zbirke i samostalno vrši dezinsekciju muzejskih predmeta i zbirki;

– vrši tehničke poslove oko postavke izložbe koji se tiču pripreme i izlaganja eksponata.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita.


Naziv radnog mesta

VODIČ

Vodič

Viši vodič

Samostalni vodič

Samostalni viši vodič

Opšti / tipični opis posla

– prima i vodi grupe posetilaca i najavljene pojedinačne posete kroz osnovnu postavku i povremene izložbe;

– pruža informacije publici (grupama i pojedincima) o osnovnoj postavci, izložbenoj aktivnosti i publikacijama;

– učestvuje u edukativnim akcijama i projektima namenjenim javnosti (radionice, predavanja, obilaske, igraonice, multimedijalne prezentacije i dr.);

– obavlja tehničke poslove u pripremi i realizaciji aktivnosti iz delokruga rada;

– prati evidenciju o brojnosti i strukturi publike;

– sarađuje sa vodičima iz srodnih ustanova kulture i obrazovanja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje deset godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Fotograf

Viši fotograf

Samostalni fotograf

Samostalni viši fotograf

Opšti / tipični opis posla

– snima predmete iz zbirki muzeja za potrebe obavezne dokumentacije, za kataloge i druge publikacije (standardno i digitalno snimanje);

– snima izgled osnovne postavke, izgled povremenih izložbi, muzejske manifestacije i sve aktivnosti u muzeju, obavlja snimanja i na terenu;

– razvija filmove i izrađuje fotografije (crno-belih, u koloru i dijapozitiva), vrši obradu digitalnih fotografija;

– sarađuje na multimedijalnim projektima;

– vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;

– odgovora za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u foto laboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje rada na računaru;

– najmanje deset godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– obrađuje i inventariše publikacije;

– vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;

– obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;

– učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;

– nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;

– koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;

– vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;

– učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u
bibliotečko-informacionoj delatnosti

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 15 godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje sedam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova iz domena istraživačkog rada, ispitivanja i analiza u cilju očuvanja kulturnog i istorijskog nasleđa;

– izrađuje plan i program rada, daje smernice za rad zaposlenima kojima je nadređen i kontroliše njihov rad;

– samostalno rešava probleme iz domena istraživačkog rada za koje ne postoje smernice i uputstva;

– obavlja istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreira i sprovodi eksperimente, istražuje boje pigmenata, lakova, ispituje procese apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrađuje materijale laserskom svetlošću;

– meri i dijagnostikuje materijale;

– sistemski meri i analizira parametare, vrši testiranje i kontrolu kvaliteta;

– meri fluidne, gasne faze i reakcije čvrstog stanja;

– vrši procenu fizičko-hemijskih baza podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa;

– vrši bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrola procesa;

– planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;

– utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode, u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa;

– vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;

– vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i istraživanjima;

– izrađuje projekate, planove i izveštaje;

– razvija metodologiju u oblasti konzervacije / restauracije;

– priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije / restauracije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.

– u skladu sa Pravilnikom o sticanju viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada od polaganja stručnog ispita;

– najmanje pet godina rada za saradnike sa akademskim zvanjem doktora nauka;

– najmanje šest godina za saradnike sa akademskim zvanjem magistra nauka.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

– prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

– organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji; prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

– sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

– izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazi podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– poznavanje procesa digitalizacije.


Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

– kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

– upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

– obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA:

Naziv radnog mesta

KONZERVATOR

Konzervator

Viši konzervator

Konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – nepokretnih kulturnih dobara;

– izrađuje mere tehničke zaštite za izradu dokumentacije i daje saglasnost na dokumentaciju;

– izrađuje projektnu dokumentaciju za konzervatorsko-restauratorske radove na zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje projekte tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

– obavlja stručni i konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

– izrađuje tehničku dokumentaciju i obrađuje je prema utvrđenom informacionom sistemu;

– izrađuje uslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnuzaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno - planskih dokumenata;

– izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata;

– ispituje stanje, uzroke oštećenja, ugroženosti i propadanja kulturnih dobara, ispituje sredstva i metode za zaštitu kulturnih dobara i stara se o primeni odabranih;

– publikuje tekstove o rezultatima rada;

– pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR – ISTRAŽIVAČ

Konzervator

Viši konzervator

Konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – nepokretnih kulturnih dobara;

– obavlja stručna i naučna istraživanja o istorijatu nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, i o njihovom značaju u korpusu umetničkog stvaralašta i društvenog života Srbije i sveta;

– izrađuje elaborate, studije i projekte iz oblasti istraživanja, valorizacije i prezentacije nepokretnih kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom i realizuje ih;

– vrši arheološka iskopavanja;

– evidentira dobra pod prethodnom zaštitom;

– izrađuje predloge odluka o utvrđivanju nepokretnih kulturnih dobara i predloge rešenja o kategorizaciji nepokretnih kulturnih dobara od velikog, odnosno izuzetnog značaja kao i prateće elaborate;

– izrađuje dokumentaciju za potrebe nominacionih dosijea nepokretnih kulturnih dobara neophodnih za upis Uneskovu Listu svetske kulturne i prirodne baštine;

– obrađuje podatke iz dokumentacije prema utvrđenom informacionom sistemu;

– izrađuje elaborate / separate zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom zapotrebe izrade prostorno-planskih dokumenata;

– učestvuje u izradiuslove zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnuzaštitu u postupku izrade urbanističkih i prostornih planova prostorno-planskih dokumenata;

– obavlja konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

– primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada na na kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

– publikuje rezultate rada;

– pruža stručnu pomoć sopstvenicima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u cilju ostvarivanja zaštite;

– obavlja poslove promocije i prezentacije nepokretnih kulturnijh dobara, kao i edukacije građana o značaju nepoketnih kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR – RESTAURATOR

Konzervator restaurator

Viši konzervator restaurator

Konzervator restaurator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– inicira, organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – nepokretnih kulturnih dobara;

– sprovodi konzervaciju – restauraciju i preventivnu konzervaciju kulturnih dobara;

– izrađuje elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobarapod prethodnomzaštitom i realizuje programe;

– vodi konzervatorsku dokumentaciju i vodi propisane evidencije o izvršenim ispitivanjima i radovima;

– kontroliše stanje kulturnih dobara u depoima;

– sarađuje na izradi plana konzervacije i sprovođenju plana;

– ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

– priprema propisane izveštaje;

– vrši nadzor i koordinira projekte konzervacije i predlaže projekte istraživanja u zaštiti, razvija programe obuke u oblasti konzervacije – restauracije i metodologiju u oblasti konzervacije – restauracije;

– priprema predloge za strateški razvoj u oblasti konzervacije – restauracije kroz obezbeđivanje optimalnih uslova čuvanja kulturnih dobara;

– učestvuje u poslovima konzervacije ,,in situ”, samostalno vrši terensku konzervaciju i zaštitu kulturnih dobara i obavlja i druge stručne poslove na terenu;

– izrađuje dokumentaciju i publikacije o rezultatima rada;

– primenjuje i unapređuje metodologiju naučno-istraživačkog rada, konzervacije, restauracije i prezentacije kulturnog nasleđa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ U ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova iz domena istraživačkog rada u vezi sa očuvanjem kulturnog i istorijskog nasleđa – nepokretnih kulturnih dobara: istraživanje svojstava materijala i razvoj materijala, kreiranje i sprovođenje eksperimenata, istraživanje boja pigmenta, lakova, ispitivanje procesa apsorpcije, rasejanja, interferencije svetlosti i fluorescencije, obrada materijala laserskom svetlošću;

– obavlja merenje i dijagnostiku materijala;

– obavlja sistemska merenja i analize parametara, testiranje i kontrolu kvaliteta, kao i merenja fluidnih, gasnih faza i reakcije čvrstog stanja;

– procenjuje fizičko-hemijske baze podataka, reakcionih šema i kinetika u planiranju ili optimizaciji procesa hemijskog inženjeringa;

– vrši bezbednosno planiranje, regulisanje i kontrolu procesa;

– obavlja poslove ispitivanja građevinskih materijala;

– planira, organizuje i sprovodi ispitivanje i snimanje stanja kulturnih dobara;

– utvrđuje stepen oštećenja i određuje metode u saradnji sa stručnim odeljenjima, za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa;

– vrši istraživanje materijala i metoda koji mogu da se primene za usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje destruktivnih procesa ili materijala i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije;

– vodi dokumentaciju o izvedenim ispitivanjima i straživanjima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Dokumentarista

Viši dokumentarista

Dokumentaristasavetnik

Opšti / tipični opis posla

– vodi Registar kulturnih dobara, stručnih dokumenata o kulturnim dobrima, inventara foto negativa i dijapozitiva;

– vodi evidenciju dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i bazu podatka o evidentiranim dobrima;

– stručno obrađuje podatke u jedinstvenom sistemu zaštite;

– vrši unos i ažuriranje baza podataka o kulturnim dobrima i dobrima pod prethodnom zaštitom;

– vrši izdavanje i primanje svih dokumenata;

– vrši doradu dokumentacionog materijala;

– sarađuje sa imaocima i korisnicima kulturnih dobara;

– priprema informacije o stanju dokumentacije iz nadležnosti zavoda;

– učestvuje na savetovanjima vezanim za dokumentaciju nastalu u procesu zaštite kulturnog nasleđa;

– ostvaruje saradnju sa stručnim ustanovama iz oblasti zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– rad na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA POMOĆNIK

Opšti / tipični opis posla

– vodi dokumentaciju koja se obrazuje i čuva uz Registar nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status predhodne zaštite;

– sređuje fondove kod kojih su utvrđeni struktura i način ažuriranja,

– učestvuje u digitalizaciji o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite, skenira, obrađuje skenirani materijal;

– izrađuje rezervne kopije i migracije podataka u jedinice čuvanja;

– unosi i ažurira kompjuterske baze podataka o nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju status prethodne zaštite;

– kontaktira sa imaocima i korisnicima nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite u potraživanju dokumentacije;

– daje potrebna obaveštenja u vezi sa potrebnom dokumentacijom i upoznaje sa pravilima i načinom korišćenja dokumentacije;

– izdaje dokumentaciju korisnicima i razdužuje dokumentaciju, vodi evidenciju o korisnicima i korišćenoj dokumentaciji;

– vodi računa o bezbednosti dokumentacije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZLOŽBENI I GRAFIČKI DIZAJN

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove dizajniranja izložbi i svih ostalih manifestacija;

– učestvuje u realizaciji izložbi i svih ostalih manifestacija;

– osmišljava likovnu opremu publikacija;

– osmišljava i dizajnira obrazovni, informativni i propagandni materijal;

– obavlja poslove na izradi informativnog materijala za izložbe.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– osmišljava i realizuje naučnoistraživačke projekte u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na poslovima zaštite kulturnog nasleđa – stare i retke bibliotečke građe;

– vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

– kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

– obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

– pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

– kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

– utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

– planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju, međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpske knjige u inostranstvo;

– sarađuje sa matičnom bibliotekarskom ustanovom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje stranog jezika;

– rad na računaru;

– od tri do šest godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

– od osam do 11 godina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti.


Naziv radnog mesta

INŽENjER KONZERVATOR

Konzervator – Inženjer

Viši konzervator – Inženjer

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje i realizuje programe, elaborate, studije i projekte zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;

– obavlja tehničko snimanje i iscrtavanje nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i izradu dokumentacije postojećeg stanja;

– izrađuje predmer i predračun u cilju razrade projekata i uslova i mera tehničke zaštite;

– obavlja konzervatorski i stručni nadzor;

– izrađuje predloge uslova i mera tehničke zaštite za kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– posedovanje odgovarajućih inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– posedovanje inžinjerskih licenci za projektovanje ili izvođenje;

– najmanje šest godina rada u zvanju konzervatora inženjera.


Naziv radnog mesta

SARADNIK NA ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

Opšti / tipični opis posla

– stara se o primeni zakona i drugih propisa, učešće u postupku predlaganja i pripreme izmene zakona i drugih propisa u vezi zaštite kulturnih dobara;

– stara se o primeni odgovarajućih međunarodnih konvencija;

– sprovodi upravni postupak u delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, izrađuje predloge rešenja i drugih akata u upravnom postupku, obrađuje žalbe u upravnom postupku;

– prikuplja katastarsku i drugu pravnu dokumentaciju o kulturnim dobrima;

– obrađuje predloge odluka o proglašavanju i kategorizaciji kulturnih dobara, izrađuje predloge mišljenja koja zavod izdaje na osnovu zakona, izrađuje podneske nadležnim organima radi zaštite kulturnih dobara i sprovođenja zakona, predlaže mere nadležnim organima zavoda;

– sarađuje sa vlasnicima i korisnicima kulturnih dobara u cilju njihove adekvatne zaštite;

– daje informacije strankama u vezi pravne zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

STRUČNI SARADNIK ZA TERENSKA ISTRAŽIVANjA

Stručni saradnik za terenska istraživanja

Viši stručni saradnik za terenska istraživanja

Savetnik za terenska istraživanja

Opšti / tipični opis posla

– crta pokretni i nepokretni arheološki materijal za terensku dokumentaciju, finalno publikovanje i monografije;

– učestvuje na terenskim istraživanjima zbog crtanja pokretnog arheološkog materijala;

– pomaže kod rada na tematskim i stalnim izložbama;

– samostalno razvija metodologiju rada;

– razvija i koordinira realizaciju istraživačkih projekata.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU

Koordinator za međunarodnu saradnju

Viši koordinator za međunarodnu saradnju

Savetnik koordinator za međunarodnu saradnju

Opšti / tipični opis posla

– predlaže, koordinira i evidentira planirane zadatke iz oblasti saradnje na međunarodnom planu, vodi korespondencijui priprema tekstove u vezi sa ovom saradnjom;

– priprema dokumentaciju o saradnji zavoda nameđunarodnom nivou;

– održava i koordinira poslove sa koordinatorima i licima zaduženim za realizacijumeđunarodne delatnosti;

– prikuplja i sređuje dokumentaciju o ustanovama sa kojima se ostvaruje saradnja;

– izrađuje projekte, planove i izveštaje;

– učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata iz delokruga svog rada;

– učestvuje u razvoju istraživačkihmeđunarodnih projekata;

– učestvuje u razvoju programa obuke saradnika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje dva strana jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje dva strana jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– znanje dva stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno;

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR – TEHNIČAR

Konzervator tehničar

Viši konzervator tehničar

Opšti / tipični opis posla

– vrši tehničko snimanje i iscrtavanje postojećeg stanja i novoprojktovanog za kulturna dobra;

– učestvuje u izradi predmera i predračuna;

– priprema tehničku dokumentaciju za predloge Elaborata za utvrđivanje objekata za NKD;

– vrši tehničko snimanje i iscrtavanjelokaliteta sa arheološkim sadržajem;

– učestvuje u vršenju konzervatorskog nadzora;

– učestvuje u formiranju dokumentacije o kulturnim dobrima;

– vrši izradu tehničke dokumentacije za izradu urbanističkih i prostornih planova;

– učestvuje u tehničkoj pripremi izrade izložbi i publikacija o kulturnom nasleđu;

– učestvuje u izradi elaborata za zanatske radove na kulturnim dobrima.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu tehničke dokumentacije.

– položen stručni ispit;

– stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina rada u predhodnom zvanju.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR – RESTAURATOR TEHNIČAR

Konzervator – restaurator tehničar

Viši konzervator – restaurator tehničar

Opšti / tipični opis posla

– asistira na poslovima konzervacije i restauracije nepokretnih kulturnih dobra;

– asistira u realizaciji programa i projekata zaštite kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom;

– poznavanje odgovarajućih kompjuterskih programa za izradu dokumentacije;

– izrađuje dokumentaciju o sprovedenim radovima na konzervaciji i restauraciji;

– obavlja uslužne poslove pri sprovođenju mera tehničke zaštite.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit.

– položen stručni ispit;

– stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SNIMATELJ SLIKE

Snimatelj slike

Višisnimatelj slike

Savetniksnimateljslike

Opšti / tipični opis posla

– kordinira i organizuje rad, predlaže i planira adekvatne načine fotodokumentovanja, prezentovanja i interpretiranja kulturnog nasleđa i daje predloge za njihovo unapređenje;

– snima objekte, ambijente i dokumente o kulturnom nasleđu;

– vodi dnevnike snimanja;

– obrađuje filmove, izrađuje fotografije i obrađuje fotografije na računaru;

– izrađuje 3-D objekte na osnovu fotografija;

– 2-D i 3-D animiranje, snima kamerom;

– obavlja 3D lasersko skeniranje;

– učestvuje u pripremi informativno-propagandnog materijala, publikacija i učestvuje u informativno-propagandno-obrazovnom radu u oblasti zaštite spomenika kulture;

– odgovoran je za poverene aparate, stara se o održavanju aparata;

– publikuje rezultate svog istraživanja i rada;

– učestvuje u aktivnostima prezentacije i popularizacije nepokretnih kulturnih dobara;

– istražuje, prati i proučava dostignuća iz oblasti zaštite kulturnih dobara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje osam godina rada u prethodnom zvanju, odnosno,

– najmanje šest godina rada u prethodnom zvanju sa magistraturom;

– najmanje pet godina rada u prethodnom zvanju sa doktoratom.


Naziv radnog mesta

FOTOGRAF

Fotograf

Viši fotograf

Opšti / tipični opis posla

– obavlja foto snimanje u eksterijeru i enterijeru dobara i prostora za koje se pretpostavlja da mogu imati svojstva kulturnog dobra, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara koja se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru;

– obavlja laboratorijsku obradu fotodokumentacije u crno-beloj i kolor tehnici;

– prikuplja i presnimava foto dokumentacije u cilju kompletiranja predloga elaborata za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, nepokretnih kulturnih dobara od velikog i izuzetnog značaja, projekata, elaborata i studija za zaštitu i korišćenje nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, za potrebe izrade prostorno-planskih dokumenata obrada filmova;

– izrađuje fotografije i numeriše negative za fototeku;

– vrši obradu fotografija;

– vrši snimanje dokumentarnih filmova filmskom i video tehnikom, praćenje i primena novih tehnika i tehnologije u oblasti foto filmske delatnosti;

– vrši obradu za prezentaciju i publikovanje snimljenog materijala;

– odgovara za poverenu opremu i stara se o održavanju iste;

– mikrofilmuje arhivsku građu;

– izrađuje dijapozitive;

– sarađuje na multimedijalnim projektima;

– vodi evidenciju o utrošku foto materijala i o dobijenim nalozima;

– odgovara za kulturna dobra koja se primaju na snimanje, po reversu, u fotolaboratoriji.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radanog iskustva.

– znanje rada na računaru u potrebnim softverima za obradu fotografija;

– najmanje osam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– obrađuje i inventariše publikacije;

– vodi kartoteku posuđenih knjiga i evidenciju knjiga u biblioteci;

– obavlja poslove na izdavanju i vraćanju publikacija;

– učestvuje u reviziji bibliotečkog fonda;

– nadzire rad čitaonice i brine o fotokopiranju publikacija;

– koordinira i organizuje poslove oko koričenja bibliotečkog fonda;

– vrši tehničke poslove vezane za razmenu publikacija;

– učestvuje u nabavci knjiga i stručne periodike u saradnji sa bibliotekarom;

– samostalno tehnički obrađuje i inventariše publikacije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– položen stručni ispit u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u
bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje 15 godina rada od polaganja stručnog ispita.

– položen stručni ispit, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– znanje rada na računaru;

– najmanje sedam godina rada od polaganja stručnog ispita.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.

– prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

– organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

– prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

– sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

– izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– poznavanje procesa digitalizacije.


Naziv radnog mesta

SARADNIK DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije arhivske građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

– kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova;

– upravlja i ažurira baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

– obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema skladištenja podataka i rada u bazama podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

OPERATER U PROCESU DIGITALIZACIJE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– potrebno znanje za rad u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST:

Naziv radnog mesta

ARHEOGRAF

Diplomirani arheograf

Viši diplomirani arheograf

Diplomirani arheograf savetnik

Opšti / tipični opis posla

– osmišljava, rukovodi i učestvuje u domaćim i međunarodnim naučno istraživačkim projektima u oblasti arheografije; obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – stare i retke knjige;

– radi na rekonstituciji uništenog rukopisnog fonda Narodne biblioteke Srbije;

– rukovodi i učestvuje u izradi generalnog kataloga srpskih rukopisnih knjiga;

– osmišljava, rukovodi i učestvuje u izradi interdisciplinarnog arheografskog opisa južnoslovenskih ćirilskih rukopisa u zemlji i srpskih u inostranstvu, sa aspekata kodikologije, sadržine, jezika, pisma, iluminacije, poveza, filigrana i raščitavanja zapisa;

– rukovodi i učestvuje u izradi interdisciplinarnog arheografskog opisa starih srpskih štampanih knjiga u zemlji i inostranstvu;

– uređuje ili učestvuje u uređivanju, priređivanju i pripremi za štampu monografskih i periodičnih publikacija iz oblasti arheografije i srodnih;

– obavlja naučnoistraživački rad u različitim područjima medievistike;

– utvrđuje kriterijumeza digitalizacijui vođenje digitalne zbirke arheografske građe;

– izrađuje plan sprovođenja zaštite arheografske građe;

– obavlja arheografsku pripremu rukopisnih i starih štampanih knjiga za konzervaciju;

– obrađuje arheografsku građu u elektronskim bazama podataka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

BIBLIOGRAF

Diplomirani bibliograf

Viši diplomirani bibliograf

Diplomirani bibliograf savetnik

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, rukovodi i učestvuje u kataloško-bibliografskoj obradi i redakciji monografskih, serijskih i delova publikacija u procesu izrade svih vrsta bibliografija;

– bavi se naučnim i stručnim bibliografskim istraživanjima, izučavanjem istorije, teorije bibliografije i metodologijom izrade svih vrsta bibliografija;

– obavlja samostalna istraživanja u domenu srpskog izdavaštava i štamparstva;

– učestvuje u radu na izradi svih bibliografskih projekata od međunarodnog, nacionalnog i lokalnog značaja;

– izrađuje i rediguje sve vrste pojedinačnih i kumulativnih registara u svim vrstama bibliografija;

– učestvuje u izradi i redakciji svih vrsta normativnih datoteka na lokalnom i nacionalnom nivou;

– učestvuje u kontinuiranoj edukaciji kadrova o kataloško-bibliografskoj praksi – predavanja, seminari i kursevi;

– izrađuje metodološka uputstva i priručnike iz bibliografije;

– učestvuje u izradi projekata na digitalizaciji svih vrsta bibliografija;

– učestvuje u uređivanju i priređivanju stručnih inaučnih publikacija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne ) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI BIBLIOTEKAR

Diplomirani bibliotekar

Viši diplomirani bibliotekar

Diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– osmišljava i rukovodi naučnoistraživačkim projektima u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– obavlja najsloženije stručne poslove u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – stare i retke knjige;

– planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu i vrši promociju, prezentaciju i plasman srpskih publikacija u inostranstvo;

– koordinira rad konzorcijuma biblioteka, planira, organizuje i realizuje koordiniranu nabavku inostrane naučne literature;

– projektuje i održava Centralni uzajamni katalog Republike Srbije;

– kreira strategiju digitalizacije i formira i vodi digitalne zbirke i baze podataka;

– vodi statistiku i evidencije, analizira, prati stanje i predlaže mere za unapređenje delatnosti;

– kreira i sprovodi nabavnu politiku biblioteke popunjavanjem fondova svim vidovima nabavke i formira i vodi posebne zbirke;

– obrađuje sve oblike bibliotečko-informacione građe i izvora, vrši redakciju kataloga, formira referalne i druge baze podataka i obavlja poslove nacionalnih agencija;

– omogućava korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu i izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima;

– utvrđuje i sprovodi koncepciju čuvanja i revizije bibliotečko-informacione građe i izvora;

– izrađuje kriterijume za kategorizaciju, vodi registre i radi na ostalim poslovima zaštite stare i retke bibliotečke građe;

– planira, organizuje i realizuje program odnosa sa javnošću.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne ) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INSTRUKTOR

Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor – viši diplomirani bibliotekar

Bibliotečki instruktor – diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– obavlja naučna i stručna istraživanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti;

– na osnovu utvrđenog stanja, potreba i uslova rada u bibliotekama učestvuje u utvrđivanju mera za unapređenje rada i razvoja biblioteka;

– izrađuje koncepciju, planove i programe i organizuje sve oblike stalnog stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjaka i organizuje stručne ispite;

– učestvuje u razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji, u izgradnji jedinstvene nacionalne mreže biblioteka i u izgradnji jedinstvenog nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema;

– učestvuje u izradi predloga dugoročne strategije razvoja biblioteka i kratkoročnih programa i projekata;

– prati stanje i proučava potrebe i uslove rada u bibliotekama i predlaže mere za unapređenje rada i razvoj biblioteka;

– nadzire stručni rad biblioteka i pruža stručnu pomoć bibliotekama i realizuje instruktorski rad sa zaposlenima u bibliotekama;

– prati pravne propise i standarde u delatnosti i njihovo sprovođenje i učestvuje u njihovoj izradi;

– programira, formira i vodi baze o radu biblioteka, prikuplja i obrađuje statističke podatke i izveštaje i vodi registar biblioteka.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

BIBLIOTEČKI INFORMATOR

Diplomirani informator

Viši diplomirani informator

Diplomirani informator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– prati naučnoistraživačke projekte, predlaže učešće biblioteke u njima i koordinira saradnju sa domaćim i inostranim partnerima u oblasti naučnoistraživačkog rada;

– planira, organizuje i realizuje međunarodnu saradnju i međubibliotečku pozajmicu bibliotečko-informacione građe i izvora;

– koordinira rad konzorcijuma biblioteka, koordinira nabavku inostrane naučne literature (KoBSON);

– prati i analizira stanje i predlaže smernice za unapređenje poslova;

– nabavlja, istražuje, analizira i obrađuje bibliotečko-informacionu građu i izvore;

– projektuje, formira i održava referalne baze podataka i sisteme naučnih informacija;

– testira i daje predloge za unapređenje programskih aplikacija za prikazivanje i održavanje baza podataka;

– uređuje veb stranicu biblioteke i prezentaciju biblioteke na drugim internet portalima;

– pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;

– izrađuje koncepciju, organizuje i sprovodi edukativnu i stručnu pomoć korisnicima i bibliotekarima;

– vodi statistiku i razne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sapravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

DOKUMENTARISTA

Diplomirani dokumentarista

Viši diplomirani dokumentarista

Diplomirani dokumentarista savetnik

Opšti / tipični opis posla

– prati stanje i radi na poslovima unapređenja i razvoja informaciono-dokumentacione delatnosti ustanove i predlaže mere za unapređenje;

– formira i održava referalne i druge baze podataka;

– prikuplja, evidentira i obrađuje informaciono-dokumentacionu građu i bio-bibliografske podatke o autorima i istraživačima iz ustanove;

– sakuplja i obrađuje podatke o izdavačkoj produkciji ustanove;

– prati produkciju sekundarnih izvora informacija;

– priprema i pruža informacije i referalne usluge u čitaonici i na daljinu;

– istražuje citiranost radova autora i izdaje potvrde o citiranosti;

– obavlja međubibliotečku pozajmicu publikacija iz inostranstva;

– priprema i izrađuje inpute za bazu AGRIS;

– vodi statistiku irazne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

DIPLOMIRANI KONZERVATOR

Diplomirani konzervator

Viši diplomirani konzervator

Diplomirani konzervator savetnik

Opšti / tipični opis posla

– samostalno sprovodi zaštitu, konzervaciju i restauraciju i obavlja širok obim najsloženijih stručnih i savetodavnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa – stare i retke bibliotečke građe na teritoriji Republike Srbije;

– predlaže, priprema i koordinira naučno-istraživačke projekte, objavljuje stručne radove, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa domaćim i inostranim institucijama iz oblasti zaštite i konzervacije;

– planira i realizuje naučno-istraživački rad u oblasti zaštite i konzervacije;

– organizuje i kontroliše preduzete mere zaštite, konzervacije i restauracije za svaku pojedinačnu jedinicu bibliotečke i muzejske građe;

– planira, izrađuje i sprovodi godišnje izveštaje, analize i programe prioriteta kulturnih dobara, smeštaja i mere zaštite bibliotečke građe u biblioteci, kao i na teritoriji Republike;

– prati pravne propise i učestvuje u njihovoj izradi;

– utvrđuje, primenjuje i usavršava postojeće mere zaštite, konzervacije i restauracije i prati najsavremenije metode, materijale i tehnike, kroz literaturu i stručne skupove u zemlji i inostranstvu;

– prati mikro-klimatske uslove u depoima, obavlja mikro-biološku kontrolu fondova, vrši proces sterilizacije, dezinsekcije i dezinfekcije biološki ugrožene građe;

– vrši konzervaciju i restauraciju oštećenih kulturnih pokretnih dobara: rukopisne, štampane građe, fotografija, neknjižne građe i umetničkih dela na svim tipovima papirnih nosioca, kao i povez i prepovez stare i retke knjige;

– sprovodifizičko-hemijske analize papira, kože, pergamenta, bojenih medija, bojenih slojeva, pravi rastvarače i veziva i vrši kontrolu ispravnosti istih;

– osmišljava i realizuje koncepciju stručnog obrazovanja i usavršavanja iz oblasti zaštite, konzervacije i restauracije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

LEKTOR

Lektor – diplomirani bibliotekar

Lektor – viši diplomirani bibliotekar

Lektor – diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– vrši jezičke, jezičko-logičke, stilske, materijalne i druge ispravke u skladu sa kulturološkim, tradicionalnim i utvrđenim jezičkim i pravopisnim pravilima: sintaksičkim, leksičkim i semantičkim;

– i vrši korekturu teksta prethodno pripremljenog za štampu;

– vrši intervencije na konstrukciji rečenice i strukturi teksta; razvija i primenjuje standarde funkcionalnog jezičkog stila, zavisno od
jezičko-funkcionalne vrste teksta (administrativni, publicistički, naučni, književnoumetnički) koji ispravlja;

– vrši jezičku redakciju i održava konsultacije sa autorima i prevodiocima radi unapređenja stručnih autorskih tekstova i prevoda, a u skladu sa razvojem bibliotečko-informacione delatnosti;

– učestvuje u realizaciji stručnih izložbi: vrši jezičku redakciju, lektorske i koretorske ispravke pripremljenog izložbenog materijala i pratećih kataloga, kao i ostalih stručnih tekstova za potrebe kulturnih programa koji se realizuju u okviru biblioteke i za potrebe marketinga;

– stručni je konsultant uprave za sva stilsko-jezička pitanja i važeće pravopisne norme;

– vrši konsultacije za uređenje sajta, pisanje dopisa i zvaničnih obaveštenja;

– vodi stručne konsultacije i obuke zaposlenih u cilju unapređenja stila i jezika i njihove primene u naučnim radovima zaposlenih;

– stručni je saradnik za pitanja srpskog jezika u pružanju usluga korisnicima i učestvuje u nabavci stručne referentne literature za srpski jezik;

– sarađuje sa urednicima različitih edicija, tehničkim urednicima, dizajnerima i drugim spoljnim saradnicima;

– sarađuje s najvišim institucijama za standardizaciju i razvoj srpskog jezika Institutom za srpski jezik i Odborom za standardizaciju srpskoga jezika;

– predlaže izmene i dopune jezičke regulative, odnosno učestvuje u unapređenju i razvoju srpskog jezika u skladu sa razvojem stručne terminologije bibliotečko-informacione delatnosti, a koja mora biti u skladu sa važećim jezičkim i pravopisnim normama srpskoga jezika.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

UREDNIK IZDAVAČKE DELATNOSTI

Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar

Urednik izdavačke delatnosti – viši diplomirani bibliotekar

Urednik izdavačke delatnosti – diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– prati i istražuje izdavačku delatnost biblioteka;

– prikuplja predloge i učestvuje u realizaciji izdavačkog programa biblioteke;

– uređuje izdavačke edicije i pojedinačne monografske i serijske publikacije biblioteke;

– učestvuje u uređivanju i realizaciji zajedničkih izdanja biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama;

– učestvuje u realizaciji programa promocija izdanja biblioteke i plasmana izdanja biblioteke;

– učestvuje u radu na koordinaciji izdavačke delatnosti u mreži biblioteka Srbije;

– učestvuje u izradi programa digitalizacije izdanja biblioteke;

– učestvuje u radu radnih tela biblioteke u oblasti izdavačke delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika, položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

UREDNIK KULTURNIH PROGRAMA

Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar

Urednik kulturnih programa – viši diplomirani bibliotekar

Urednik kulturnih programa – diplomirani bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– prati kulturnu delatnosti biblioteka i ustanova kulture;

– radi naučna i stručna istraživanja kulturne delatnosti biblioteka;

– radi istraživanja interesa, potreba i navika korisnika usluga;

– radi projekte, programe i programe mera za unapređenje kulturne delatnosti biblioteke;

– planira, programira i realizuje kulturnu delatnost biblioteke;

– učestvuje u realizaciji programa promocija izdanja biblioteke;

– planira i ostvaruje saradnju biblioteke sa drugim bibliotekama i ustanovama;

– uređuje i ažurira podatke i tekstove za objavljivanje na sajtu i društvenim mrežama;

– prikuplja, obrađuje i čuva dokumentaciju i vodi statistiku o kulturnim programima biblioteke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– u rasponu od tri do šest godina rada, u skladu sa pravilnikom.

– u rasponu od osam do 11 godina rada, u skladu sa pravilnikom.


Naziv radnog mesta

BIBLIOTEKAR

Bibliotekar

Viši bibliotekar

Bibliotekar savetnik

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši plasman srpskih publikacija u inostranstvo;

– učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i formiranju referalne i drugih baza podataka;

– učestvuje u formiranju digitalnih zbirki i izrađuje i implementira meta-podatke;

– učestvuje u formiranju i vođenju posebnih zbirki;

– pruža korisnicima bibliotečko-informacionu građu i izvore u biblioteci i na daljinu;

– čuva i revidira bibliotečko-informacionu građu i izvore;

– vodi statistiku i razne vrste evidencija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina radnog iskustva.

– najmanje 13 godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

VIŠI KNjIŽNIČAR

Viši knjižničar

Samostalni viši knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u nabavci bibliotečko-informacione građe i izvora i vrši evidenciju i distribuciju građe;

– učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora i učestvuje u formiranju referalnih i drugih baza podataka;

– obezbeđuje korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu;

– radi na čuvanju i reviziji bibliotečko-informacione građe i izvora;

– priprema građu za digitalizovanje;

– vodi statistiku i ostale evidencije.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje,u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

VIŠI TEHNIČAR – KONZERVATOR

Viši tehničar – konzervator

Samostalni viši tehničar – konzervator

Opšti / tipični opis posla

– priprema građu za proces digitalizacije;

– primenjuje postojeće mere konzervacije;

– konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu i mlađe rukopise;

– restaurira stare kožne i pergamentne poveze;

– izrađuje povez stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja;

– stručno i praktično osposobljava nove kadrove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od 180 ESPB bodova, odnosno osnovne strukovne studije);

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje osam godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KNjIŽNIČAR

Knjižničar

Samostalni knjižničar

Opšti / tipični opis posla

– upisuje članove, zadužuje i razdužuje korisnike;

– vodi evidencije i izrađuje dokumentaciju za bibliotečko-informacionu građu i izvore;

– obezbeđuje korisnicima pristup bibliotečko-informacionoj građi i izvorima u biblioteci i na daljinu;

– učestvuje u obradi bibliotečko-informacione građe i izvora;

– radi na smeštaju, čuvanju i revidiranju bibliotečko-informacione građe i izvora;

– radi na distribuciji bibliotečko-informacione građe i izvora;

– skenira i umnožava bibliotečko-informacionu građu za korisnike;

– snima materijal za mikrofilm i izrađuje mikrofilmove;

– priprema digitalizovanu građu za implementaciju u digitalnu biblioteku i grafički obrađuje digitalizovani materijal.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje devet meseci radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR – KONZERVATOR

Tehničar konzervator

Samostalni tehničar konzervator

Opšti / tipični opis posla

– primenjuje postojeće mere konzervacije;

– konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

– vrši postupak mašinske restauracije;

– vrši postupak ručne restauracije papira i kožnih poveza stare i retke knjige;

– pravi lepkove i rastvore.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje devet meseci radnog iskustva.

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– položen stručni ispit i stečeno više zvanje, u skladu sa pravilnikom;

– najmanje 15 godina i devet meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KNjIGOVEZAC

Knjigovezac

Knjigovezac specijalista

Opšti / tipični opis posla

– restaurira stare kožne i pergamentne poveze;

– prepovezuje stare i retke knjige u nov kožni ili pergamentni povez, poštujući srednjovekovni način šivenja i povezivanja;

– povezuje i prepovezuje bibliotečko-informacionu građu;

– restaurira savremeni povez;

– izrađuje zaštitne kutije za kulturna dobra.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– šest meseci radnog iskustva.

– specijalistički ispit.


Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK MANIPULANT BIBLIOTEČKE GRAĐE

Opšti / tipični opis posla

– prima i razvrstava bibliotečku građu pristiglu u magacin;

– obavlja poslove u vezi sa kopiranjem i prepovezivanjem knjiga;

– izdvaja knjige za koričenje, formira spisak;

– raspoređuje bibliotečki fond;

– proverava tehničke uslove čuvanja knjiga.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje šest meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

POMOĆNI RADNIK NA KONZERVACIJI

Opšti / tipični opis posla

– konzervira i restaurira oštećenu štampanu građu;

– obavlja pomoćne poslove pri konzervaciji;

– pravi lepkove i rastvore;

– obavlja ostale pomoćne poslove u restauraciji retkih knjiga, novina i časopisa pod nadzorom rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– najmanje šest meseci radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR DIGITALNIH PROCESA

Opšti / tipični opis posla

– vrši istraživanje, analizu i eskternu selekciju celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi, lokalnom zajednicom i dr.;

– kreira politiku u oblasti digitalizacije;

– učestvuje u osmišljavanju funkcionalnosti digitalnih platformi;

– prikuplja građu za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– vrši internu selekciju građe za digitalizaciju u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže prioritete za digitalizaciju u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– inicira i koordinira izradu digitalnih kolekcija, zbirki;

– organizuje i prati rad zaposlenih na digitalizaciji;

– prati poslove pripreme dokumentacije u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja za koju će se vršiti digitalizacija, vrši koordinaciju poslova digitalizacije i skeniranja dokumentacije;

– sprovodi mere odgovarajuće zaštite fondova digitalizovane građe i učestvuje u poslovima digitalizacije;

– izrađuje programe u skladu sa definisanim kriterijumima prioriteta za digitalizaciju građe u Republici Srbiji;

– aktivno prati razvoj oblasti digitalizacije na međunarodnom planu;

– planira aktivnosti u oblasti promocije digitalnh sadržaja i njihovog plasmana, korišćenjem digitalnih medija, kao i standardnih oblika predstavljanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru, uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– poznavanje procesa digitalizacije.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA DIGITALNE PROCESE

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u istraživanju, analizi i eskternoj selekciji celokupne potencijalne građe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa za digitalizaciju u lokalnoj sredini i šire, u saradnji sa ustanovama kulture, subjektima u kulturi i lokalnom zajednicom;

– učestvuje u kreiranju politike u oblasti digitalizacije;

– učestvuje u osmišljavanju funkcionalnosti digitalnih platformi;

– učestvuje u prikupljanju građe za digitalizaciju na terenu u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– učestvuje u izboru građe za digitalizaciju, vrši obradu selektovane građe za digitalizaciju u skladu sa zakonskim aktima, standardima i prioritetima (imenuje predmet građe, opisuje fizičke karakteristike predmeta, određuje, ustanovljava period i geografsko poreklo građe, utvrđuje autora, procenjuje fizičko stanje predmeta i ostale radnje neophodne za izradu metapodataka za digitalizovanu građu) u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– radi na formiranju digitalnih zbirki (implementaciji digitalizovani materijal u saradnji sa operaterom u repozitorijum digitalizovanog materijala, implementira metapodatke u bazu metapodataka, vrši konverziju u različite formate ispisa) u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– predlaže mere i aktivnosti za stvaranje uslova za razvoj projekta digitalizacije građe u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove u cilju kontrole primene standarda u procesu digitalizacije zaštite kulturnog nasleđa;

– kreira planove za realizaciju razvoja digitalizacije u oblasti zaštite kulturnog nasleđa;

– učestvuje u realizaciji razvoja projekta digitalizacije u skladu sa savremenim tehnologijama u okviru postojeće mreže ustanova i prati dostignuća na međunarodnom nivou;

– upravlja, ažurira i rediguje baze metapodataka i digitalnih repozitorijuma u okviru ustanove i povezuje sa drugim ustanovama;

– obavlja poslove grafičke obrade digitalizovanih materijala u programima za grafičku obradu;

– učestvuje u promociji digitalnih sadržaja i njihovom plasmanu, korišćenjem digitalnih medija, kao i standardnih oblika predstavljanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne, specijalističke akademske, specijalističke strukovne) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i radno iskustvo na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru uključujući i poznavanje sistema za skladištenje podataka i rada u bazama podataka;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

OPERATER ZA DIGITALNE PROCESE

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poslove digitalizacije, snimanje raspoloživom audio-vizulenom opremom, skeniranje građe – kulturnog nasleđa u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja poslove skeniranja digitalizovanja mikrofilmovane građe na mikrofilm skenerima u oblasti nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečke, muzejske, arhivske delatnosti i arheoloških istraživanja;

– obavlja pripremu i obradu (imenovanje fajlova, smanjivanje za prezentativnu funkciju) digitalizovane kulturne baštine za implementaciju u digitalni repozitorijum.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

– znanje rada na računaru;

– znanje rada u programima za grafičku obradu;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA:

Naziv radnog mesta

REDITELJ

Reditelj drame

Reditelj opere

Reditelj umetničke igre

Filmski i televizijski reditelj

Reditelj animiranog filma

Opšti / tipični opis posla

– režira dela u okviru usvojenog plana / programa ustanove / plana snimanja i namenske audio vizuelne i scenske programe;

– osmišljava i stvara scensko, odnosno audio-vizuelno autorsko delo dogovora sa autorima i izvođačima;

– komunicira i sarađuje sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa, u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

– vodi i realizuje probe (čitaće, mizanscenske, generalne) prema rasporedu, kao njihov umetnički nosilac;

– priprema probe i obnove repertoarskih predstava, koncerata i ostalih programa;

– prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je režirao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru;

– promoviše projekat / program u marketinškim akcijama;

– umetnički rukovodi poslovima snimanja, kontrole i reprodukcije audio-video materijala;

– realizuje snimanje ipostpodukciju materijala programa / projekta;

– režira i montira video materijale i spotove za potrebe promocije projekta / programa, u saradnji sa saradnicima;

– priprema i montira audio vizuelne materijale za prezentaciju, promociju i arhivu projekta;

– realizuje ideju scenarija, koja inicira stvaranje audio vizuelnog dela / filma;

– piše sinopsis i knjigu snimanja za audio vizuelno delo / film;

– prikazuje u formi stripa sa svim ključnim situacijama filmske radnje podeljene u kadrove s vremenskim trajanjima, načinom montaže, naznačenim dijalozima i šumovima i uputstvima za muziku;

– režira i nadgleda montažu materijala za potrebe audio vizuelnih dela (animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, TV drama i serija, kao i televizijskih i ekonomsko propagandnih spotova i kampanja);

– prati i kontroliše pripremu, produkciju, postprodukciju svih audio vizuelnih materijala uključujući i sve formate za dalju eksploataciju i arhiviranje audio vizuelnog dela, televizijskih i ekonomsko propagandnih spotova i kampanja);

– prati i kontroliše pripremu, produkciju, postprodukciju svih audio vizuelnih materijala uključujući i sve formate za dalju eksploataciju i arhiviranje audio vizuelnog dela.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti/ radno iskustvo/kompetencija

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika.

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika;

– srednja muzička škola.

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

REDITELJ ASISTENT

Reditelj drame – asistent

Reditelj opere – asistent

Reditelj umetničke igre – asistent

Filmski i televizijski reditelj – asistent

Reditelj animiranog filma – asistent

Opšti / tipični opis posla

– obavlja poverene poslove u koncepciji izvođenja dela u dogovoru sa rediteljem ili samostalno manje rediteljske zadatke;

– formira knjigu režije / snimanja (story-board), nastale u toku proba, na osnovu rediteljske koncepcije u tačno određenim okvirima
muzičko-tekstualnog sadržaja;

– vrši zapise, formira knjigu u tačno određenim okvirima vizuelno-tekstualnog sadržaja, zapisuje na osnovu rediljske koncepcije;

– kontroliše faze procesa rada na opremanju novih predstavai prati pravilnost scenskog izvođenja / snimanja, o čemu izveštava reditelja;

– vodi manje zahtevne probe i pripreme po odluci reditelja;

– samostalno režira muzičko-scenska dela koja nisu na redovnom repertoaru;

– samostalno režira animirane predloške u dogovoru sa rediteljem.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/kompetencija

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika;

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika;

– srednja muzička škola;

– visok umetnički ugled;

– značajna učešća na domaćim i inostranim festivalima prvog reda;

– osvojena strukovna priznanja;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIRIGENT

Glavni dirigent / Šef dirigent

Dirigent

Dirigent šef hora

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– diriguje na koncertima / predstavama u skladu sa Planom i Programom umetničke sezone i rukovodi organizacijom sprovođenja i realizacijom Programa rada i Plana umetničkog razvoja;

– koordinira i organizuje program koncertne sezone;

– učestvuje u radu Umetničkog saveta i kreira repertoare i predlaže angažmane izvođača i učestvuje u promociji predstava;

– pruža stručnu pomoć solistima, ansamblima i rukovodi radom Audicionih komisija;

– diriguje na predstavama i koncertima;

– odgovara za kvalitet predstava i koncerata;

– vodi probe i vodi računa o realizaciji umetničkih zadataka svih umetnika – učesnika koncerta tj. predstave;

– predlaže izmene izvođača glavnih uloga – solista instrumentalista, koji su sprečeni da učestvuju u redovnom repertoaru;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa;

– obavlja umetničke pripreme sa solistima, ansamblima hora i orkestra, korepetitorima, asistentima dirigenta u pogledu davanja umetničkih smernica ka što kvalitetnijem savladavanju umetničkih zadataka;

– priprema predstave, koncerte kojima diriguje, a po potrebi pomaže glavnom dirigentu tj. šefu dirigentu u pripremama;

– sprovodi umetničke zadatke i smernice dobijene od glavnog dirigenta i prenosi ih solistima, korepetitoroma, svim asistentima, članovima ansambla hora i orkestra;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– visok umetnički ugled;

– izražene organizatorske sposobnosti;

– veoma visoke kreativne sposobnosti;

– visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

– znanje stranog jezika;

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat.

– veoma visok umetnički ugled;

– izražene organizatorske sposobnosti;

– veoma visoke kreativne sposobnosti;

– visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

– znanje stranog jezika;

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat.

– visok umetnički ugled;

– izražene organizatorske sposobnosti;

– veoma visoke kreativne sposobnosti;

– visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

– znanje stranog jezika;

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– najmanje tri godina radnog iskustva.

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ASISTENT DIRIGENTA / ŠEF HORA

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;

– vrši korepeticije odnosno vodi režijske probe;

– vodi i priprema scensku (binsku) muziku;

– diriguje predstavama;

– kreira predstavu sa ostalim učesnicima;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– visok umetnički ugled;

– izražene organizatorske sposobnosti;

– veoma visoke kreativne sposobnosti;

– visoke sposobnosti komunikacije na unutrašnjem i spoljnom planu;

– znanje stranog jezika;

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SCENOGRAF

Scenograf

Scenograf lutkar

Opšti / tipični opis posla

– priprema i osmišljava scenografska rešenja u dogovoru sa rediteljem predstave;

– vrši izradu idejnih skica i maketa i po odobrenju skice od strane reditelja pristupa razradi radioničkih crteža;

– organizuje meraće probe;

– organizuje i vrši izbor markirnog dekora i rekvizite za režijske probe u dogovoru sa rediteljem i majstorom pozornice;

– vrši razradu radioničkih crteža u dogovoru sa asistentom scenografa;

– vrši odabir i specifikaciju materijala za izradu dekora, izbor i odabir rekvizita za predstavu, izbor specijalnih scenskih efekata, rasvetnih tela, pirotehničkih sredstava, efekata letenja itd.;

– vrši stalni nadzor nad izradom dekora u radionicama;

– definiše slikarske i vajarske radove i nadzire njihovu realizaciju;

– na tehničkim i generalnim probama vrši doradu i popravke dekora po potrebi i postavlja scensku rasvetu;

– pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave;

– pravi tehničke planove predstave na osnovu kojih će se predstava postavljati na scenu u toku eksploatacije (izvođenja) u dogovoru sa majstorom pozornice.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SCENOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

– asistira scenografu na izradi idejnih skica i maketa ili samostalno realizuje manje scenografske zadatke;

– pomaže scenografu u procesu realizacije scenografije;

– vrši nadzor u radionicama i prati da li se poštuju rešenja scenografa;

– prati izradu slikarskih i vajarskih radova;

– stara se o nabavci potrebnih materijala u radionicama;

– prati režijske probe u markirnom dekoru i vodi računa da se postupa po zahtevu reditelja i scenografa;

– asistira scenografu na meraćoj, tehničkoj i generalnim probama;

– pomaže u sređivanju dokumentacije predstave;

– vodi računa da se stanje dekora održava na primerenom nivou;

– organizuje blagovremene popravke oštećenog dekora;

– vodi računa o fundusu i stanju dekora u magacinima, daje predloge za popravke i reparaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOSTIMOGRAF

Kostimograf

Kostimograf – kreator lutaka

Opšti / tipični opis posla

– priprema i osmišljava kostimografske skice u dogovoru sa rediteljem;

– donosi idejno rešenje i izrađuje skice za: kostim, masku, obuću, aplikacije za kostime, šešire, kape, perike, nakit i sve ostalo što čini kostim u određenoj epohi;

– izrađuje definisani kostimografski elaborat sa tehničkim razradama skica po odobrenju skica od strane reditelja;

– vrši definisanu izradu kostimografskog elaborata sa skicama i izborom materijala i pravi predračun troškova kostimske opreme u neposrednoj komunikaciji sa direktorom tehnike;

– izdaje upustva za rad krojačkim radionicama i nadzire njihov rad i vrši izbor materijala i daje uzorke nabavnoj službi, kao i likovnu doradu kostima zajedno sa asistentom kostimografa;

– kordinira rad krojačkih radionica, radionice obuće i modisteraja;

– zakazuje i prati kostimske probe;

– vrši izbor gotovih elemenata kostimske opreme i organizuje nabavku istih;

– organizuje kostimske probe i potrebne popravke kostima;

– pravi foto i elektronsku dokumentaciju predstave.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika.

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOSTIMOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

– asistira kostimografu na definisanju idejnih skica kostimske opreme ili samostalno realizuje manje kostimografske zadatke;

– pomaže kostimografu u procesu realizacije kostima;

– priprema materijale za radionice;

– vrši po potrebi bojenje materijala;

– vrši blagovremeno trebovanje materijala potrebnih za izradu kostimske opreme;

– prati izradu kostima, obuće i dodataka;

– pomaže u organizaciji proba;

– asistira i pomaže kostimografu i modelarima na kostimskoj probi;

– pomaže kostimografu u sređivanju foto arhive predstave.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIREKTOR FILMA

Opšti / tipični opis posla

– sprovodi planirane aktivnosti projekta / programa;

– prati korišćenje planiranih sredstava;

– kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na tehnološki aspekt;

– kontroliše realizaciju aktivnosti projekta / programa koji se odnosi na ljudske resurse;

– planira i sprovodi predviđene aktivnosti projekta / programa;

– izveštava o toku realizacije celog projekta producentu filma.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DRAMATURG / SCENARISTA

Opšti / tipični opis posla

– prati savremeno dramsko stvaralaštvo u zemlji i inostranstvu, piše stručnu analizu pročitanih dramskih dela i predlaže ih za postavljanje na repertoar;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa piscima koji nude dramske tekstove pozorištu, sarađuje sa njima u cilju unapređenja kvaliteta ponuđenih drama;

– piše dramatizacije romana ili adaptacije dramskih dela za potrebe repertoara;

– prati kvalitet izvođenja predstava na redovnom repertoaru;

– izrađuje scenario za potrebe projekta / programa kao izvorno delo ili obradom postojećeg dela;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa autorskim timom za potrebe realizacije projekta / programa;

– priprema koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

– priprema izvođenje dela, kao i čitajuće i scenske probe;

– predlaže različite varijante dela u zavisnosti od profila projekata; promoviše projekat / program u marketinškim akcijama ustanove;

– prikuplja građu i piše tekstove za potrebe štampanih i internet izdanja ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOREOGRAF

Opšti / tipični opis posla

– koreografiše celovečernje igračke predstave i namenske scenske programe u okviru usvojenog repertoara ustanove;

– priprema koreografski koncept projekta, kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

– predlaže umetnički tim za povereni projekat;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju predstave u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

– realizuje probe prema rasporedu kao njihov nosilac;

– prati kvalitet izvođenja predstava koje je koreografisao;

– promoviše predstave sa repertoara u raznim marketinškim akcijama;

– radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;

– prisustvuje probama i nastupima ustanove u cilju uočavanja nedstataka u izvođenju programa;

– organizuje zapisivanje koreografija, kao i usvojenih izmena i adaptacija koreografija.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva ili deset godina igračkog iskustva;

– izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, odnosno visoko rangirane profesionalne nagrade.


Naziv radnog mesta

KOREOGRAF ASISTENT

Opšti / tipični opis posla

– asistira koreografu u pripremi dela koja mu se povere ili samostalno realizuje manje koreografske zadatke;

– sarađuje sa rediteljima u okviru dela koja mu se povere;

– predlaže podelu uloga u koreografskom projektu koji mu je poveren;

– realizuje probe prema rasporedu;

– radi sa igračima, pevačima i glumcima na probama;

– prati kvalitet izvođenja predstava u čijem je koreografisanju učestvovao, a koje se nalaze na redovnom repertoaru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva;

– izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, odnosno visoko rangirane profesionalne nagrade.


Naziv radnog mesta

KOMPOZITOR

Kompozitor

Kompozitor – Aranžer muzičkog dela

Opšti / tipični opis posla

– komponuje – aranžira muziku za potrebe projekata / programa;

– bira muziku za potrebe projekata / programa;

– sarađuje sa autorskim timom na realizaciji projekta / programa;

– priprema muzički koncept dela kao i izmene ako do njih u toku rada dođe;

– komponuje i aranžira muzički materijal;

– utvrđuje sastav vokalnog i instrumentalnog ansambla;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa svim učesnicima u stvaranju i izvođenju projekta / programa u cilju obezbeđenja uslova za najcelishodniji umetnički pristup i realizaciju;

– priprema izvođenje dela;

– prati kvalitet izvođenja projekta / programa koje je komponovao, odnosno aranžirao;

– predlaže različite aranžmane u zavisnosti od profila projekata;

– promoviše predstave sa repertoara u raznim marketinškim akcijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ETNOMUZIKOLOG / ETNOKOREOLOG

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnomuzikoloških / etnokoreoloških istraživanja i odgovarajuće edukativne programe iz ovih oblasti;

– formira, prikuplja i obrađuje etnomuzikološku / etnokoreološku građu / dokumentaciju od značaja za ustanovu i organizuje i rukovodi obavljanjem arhivskog rada, digitalizacije i digitalne arhivistike za potrebe ustanove prikupljenu dokumentaciju uobličava i postavlja za scensko izvođenje;

– prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove u domaćim i inostranim projektima, odnosno uspostavlja kontinuiranu saradnju sa ustanovama u ovom domenu;

– organizuje stručne skupove iz oblasti etnomuzikologije / etnokoreologije i saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave ovoovimoblastima;

– organizuje predavanja i stručne seminare za potrebe zaposlenih u organizacionoj jedinici;

– osmišljava i priprema muzičko-scenskog dela i ostvaruje komunikaciju sa rediteljima i realizuje koncerte tradicionalne muzike i narodne igre

– organizuje zapisivanje muzičkih aranžmana i / ili koreografija, kao i njihovih izmena i adaptacija, i po potrebi uvežbava muzičare, pevače i igrače na probama;

– prisustvuje probama i nastupima ustanove u cilju uočavanja nedostataka u izvođenju programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MUZIKOLOG

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti muzikoloških istraživanja;

– formira, prikuplja i obrađuje muzikološku dokumentaciju od značaja za ustanovu i organizuje i rukovodi obavljanjem arhivskog rada, digitalizacije i digitalne arhivistike za potrebe ustanove prikupljenu dokumentaciju uobličava;

– organizuje stručne skupove iz oblasti muzikologije;

– organizuje saradnju sa ustanovama koje se naučno ili praktično bave muzikološkom oblašću, a naročito obrazovne isntitucije;

– vrši pripreme za učešće projekata ustanova u zemlji i inostranstvu;

– priprema, organizuje, realizuje i učestvuje u stručnim i edukativnim programima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ETNOLOG – ANTROPOLOG

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi obavljanjem naučnoistraživačkih poslova u realizaciji projekata iz oblasti etnoloških i antropoloških istraživanja;

– prati rad domaćih i inostranih ustanova od značaja za matičnu ustanovu i prikuplja relevantne podatke radi mogućeg učešća matične ustanove;

– prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova, uspostavlja održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima u ustanovama od značaja u zemlji i inostranstvu;

– kontroliše autentičnost i kvalitet etnološko-antropološkog fundusa ustanove;

– formira, prikuplja i obrađuje etnološko-antorpološku dokumentaciju od značaja za ustanovu;

– organizuje stručne skupove iz oblasti etnologijei antropologije;

– sarađuje sa ustanovama koje se naučno, prosvetno ili praktično bave ovom oblašću;

– priprema, organizuje, realizuje i učestvuje u stručnim i edukativnim programima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KUSTOS U USTANOVI KULTURE

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi svim fazama i segmentima realizacije izložbi, tj. programa / projekata ustanove i sprovodi mere preventivne zaštite prilikom izlaganja, deponovanja i transporta umetničkih predmeta;

– oblikuje programski i finansijski plan ustanove i neposredno odgovara za njegovo izvršenje u svom delokrugu rada;

– osmišljava, predlaže, priprema i realizuje autorske i druge izložbe, projekte i programe u ustanovi, među institucionalnoj i međunarodnoj saradnji;

– sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine obezbedi finansijska sredstva za realizaciju programa;

– kreira, predlaže i formuliše realizaciju edukativnih programa iz delokruga svog rada na osnovu analiziranih podataka o publici;

– piše autorske tekstove, informacije i priprema prateće materijale o izložbama i programima i stara se o njihovom objavljivanju i urednom arhiviranju i čuvanju programske dokumentacije;

– predlaže i realizuje marketinško delovanje strategije odnosa sa javnošću za programe iz svog delokruga rada;

– radi u timovima i organima ustanove (saveti, kolegijumi, selektori, žiri i dr.);

– kontunuirano prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse i stručno se usavršava u oblastima izlagačkih i kustoskih praksi.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencija

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– položen stručni ispit za kustose;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SEKRETAR ORKESTRA / HORA / ANSAMBLA UMETNIČKE IGRE (BALETA, SAVREMENE I NARODNE IGRE) / GLUMAČKOG ANSAMBLA

Sekretar orkestra

Sekretar hora

Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)

Sekretar glumačkog ansambla

Opšti / tipični opis posla

– učestvuje u planiranju mesečnog rasporeda rada orkestra orkestra / hora / ansambla;

– prisustvuje probama hora / ansambla, odnosno predstavama u kojima su izvođači orkestra / hora / ansambla;

– proverava uslove za rad u probnoj sali kao i na sceni;

– obaveštava garderobere, šminkere i frizere o učesnicima u predstavi;

– organizuje i odgovoran je za pripremu kostima za članova orkestra / hora / ansambla;

– vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;

– sačinjava mesečne obračune isplate za honorarne saradnike;

– vodi zapisnik na audicijama za članove orkestra / hora / ansambla i vodi evidenciju o prisutnosti na radu članova orkestra / hora / ansambla;

– obezbeđuje adekvatan broj muzičara, odnosno sastava orkestra za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada i organizuje angažovanje spoljnih saradnika u orkestru za svaki konkretan program u skladu sa planom i programom rada;

– izdaje revers za upotrebu instrumenata u vlasništvu ustanove;

– organizuje popravke instrumenata u zemlji i inostranstvu i odobrava odsustva muzičara u skladu sa pravilnikom;

– organizuje i odgovoran je za obezbeđivanje neophodnog potrošnog materijala.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SLIKAR / VAJAR

Glavni slikar / vajar

Slikar / vajar

Opšti / tipični opis posla

– realizuje likovno / vajarski rad pomoću usvojenih manipulativno-tehnoloških veština.

– organizuje i neposredno rukovodi likovnom obradom elemenata dekora;

– učestvuje u dogovorima sa rediteljem i scenografom i vrši pripremne radove za odslikavanje dekora i vrši izbor materijala i boja u konsultacijama sa scenografom;

– vrši stalni nadzor nad radom grupe slikara;

– izvodi slikarske radove;

– organizuje i izvodi sve potrebne korekcije na scenografiji;

– obezbeđuje materijal i alat za rad;

– vrši oslikavanje u dogovoru i prema zahtevima scenografa i glavnog slikara elemenata dekora i po potrebi oštećenih elemenata dekora;

– radi na ispisivanju tekstova i farbanju elemenata scenografije;

– priprema slikarske materijale i boje;

– vrši godišnje farbanje scena i elemenata dekora;

– radi slikarske radove na rikvandima i kulisama po rešenju scenografa i glavnog slikara.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SUFLER OPERE

Opšti / tipični opis posla

– prati i koriguje muzički tok prema ukazanoj potrebi u svim scenskim projektima na scenskim probama i predstavama, iz klavirskog izvoda blagovremeno, razgovetno i akcenatski i ritmički ispravno i u karakteru došaptava tekst izvođačima;

– asistira pevačima prilikom provere znanja teksta pre izvođenja proba i predstava;

– učestvuje u procesu stvaranja predstave i neposredno komunicira sa svim učesnicima u kreiranju proba i predstava;

– prisustvuje i aktivno učestvuje na probama i predstavama;

– unosi rediteljske intervencije u delo u toku rada;

– sravnjuje svoje delo sa svim štrihovima i unosi sve lektorske ispravke i ispravke u toku obrade dela i čuva obrađene tekstove svih predstava;

– podnosi izveštaj o savladavanju tekstova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– muzičko obrazovanje.


Naziv radnog mesta

SUFLER DRAME

Opšti / tipični opis posla

– prati i koriguje dramski tekst prema ukazanoj potrebi u svim scenskim projektima na scenskim probama i predstavama, iz suflerske knjige blagovremeno, razgovetno i akcenatski ispravno i u karakteru došaptava tekst izvođačima;

– asistira glumcima prilikom provere znanja teksta pre izvođenja proba i predstava;

– učestvuje u procesu stvaranja predstave i neposredno komunicira sa svim učesnicima u kreiranju proba i predstava;

– prisustvuje i aktivno učestvuje na probama i predstavama;

– unosi rediteljske intervencije u delo u toku rada;

– vodi suflersku knjigu predstava u dva primerka;

– podnosi izveštaj o savladavanju tekstova.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– pravilna dikcija i tehnika glasa.


Naziv radnog mesta

PEDAGOG

Pedagog baleta / savremene / narodne igre

Asistent pedagoga baleta / savremene / narodne igre

Vokalni pedagog

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, rukovodi i osmišljava svakodnevne vežbe za igračku / pevačku tehniku i fizičku kondiciju (trening) uz visok nivo stručnosti;

– organizuje, priprema i uvežbava prvake, soliste i ansambl na probama za predstave / koncerte i druge umetničke programe uz visok nivo stručnosti;

– koordinira rad repetitora i asistenata pedagoga baleta / savremene / narodne igre i daje im smernice za rad;

– prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;

– vodi i koordinira zajedničke generalne / scenske probe igrača i orkestra;

– komunicira sa korepetitorom i ostalim saradnicima za vreme vežbi i proba, dirigentom / koncert-majstorom tokom proba sa orkestrom i koreografima tokom realizacije umetničkog projekta;

– vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama i vežbama;

– predlaže podele uloga za predstavu / koncert;

– priprema i vodi audicije;

– osmišljava i realizuje programe usavršavanja igrača i igrača-pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke / vokalne tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima i igračima – pevačima;

– priprema odgovarajuću transkripciju za hor, grupu pevača i soliste prema repertoaru.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje u oblasti umetničke igre.

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godina radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva;

– visok stepen organizacionih i komunikacionih sposobnosti;

– poznavanje repertoara ustanove.

– najmanje tri godine radnog iskustva ili pet godina igračkog iskustva.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

REPETITOR

Opšti / tipični opis posla

– uvežbava igrače (članove ansambla, soliste i prvake) za predstave u okviru redovnog repertoara i druge umetničke projekte;

– osmišljava, organizuje i vodi probe i kolektivnu pripremu – zagrevanje;

– zadužen je za očuvanje autentičnosti koreografije koju uvežbava;

– prisustvuje predstavama / koncertima i kontroliše scenski izgled (kostim, šminka i frizura) i umetničko-tehnički kvalitet izvođača u predstavama/koncertima, u skladu sa utvrđenim rasporedom rada;

– priprema redovne alternacije za određene uloge;

– priprema dodatne alternacije za igrače i igrače / pevače u slučaju bolesti ili druge sprečenosti;

– vodi evidenciju o prisutnosti igrača i igrača / pevača;

– sprovodi smernice dobijene od koreografa i pedagoga umetničke igre;

– komunicira sa drugim repetitorima, korepetitorom, asistentom pedagoga i ostalim saradnicima za vreme proba, kao i sa dirigentom / koncert - majstorom tokom proba sa orkestrom;

– predlaže podele uloga za predstavu / koncert umetničkom direktoru i pedagogu;

– vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na probama;

– realizuje programe usavršavanja igrača / pevača u okviru kojih dodatno radi na poboljšanju igračke tehnike i umetničkog stila, posebnu pažnju posvećujući indivudualnom radu sa mladim i talentovanim igračima u skladu sa smernicama pedagoga;

– prati i ocenjuje umetničko-tehnički rad ansambla, solista i prvaka;

– radi sa pripravnicima na usavršavanju koreografija različitih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje dve godine radnog iskustva ili 10 godina igračkog iskustva;

– visok stepen organizacionih i komunikacionih sposobnosti;

– poznavanje repertoara ustanove.


Naziv radnog mesta

KOREPETITOR

Korepetitor opere

Korepetitor baleta, savremene i narodne igre

Opšti / tipični opis posla

– korepetira na probama i svakodnevnim vežbama ansambla i solista opere, baleta, savremene i narodne igre;

– uvežbava operske horove i pevače;

– vrši muzičke pripreme predstave / koncerta sa solistima opere, horom, igračima i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent / koncert-majstor;

– komunicira sa pedagozima, uvežbačima i koreografima u toku igračkih proba;

– vrši sve potrebne pripreme za korepeticiju na probama i vežbama;

– korepetira na audicijama;

– komunicira sa dirigentom / koncert-majstorom u toku proba i asistiranje dirigentu na probama sa orkestrom (scenske probe);

– komunicira sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava / koncerata;

– korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava, kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR KOREPETITORA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i prati rad svih korepetitora i podnosi izveštaje;

– korepetira na individualnim i svim vrstama zajedničkih proba u dogovoru sa dirigentom predstave;

– predlaže raspored rada korepetitora i solista;

– vrši muzičke pripreme sa solistima, horom i sarađuje sa orkestrom u meri koju određuje dirigent predstave;

– komunicira sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju predstava kao i drugih posebnih programa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

GLUMAC

Glumac – Prvak drame

Glumac I

Glumac II

Glumac III

Glumac – Član ansambla

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– priprema uloge koje mu se povere u okviru dramskog repertoara i drugih umetničkih projekta institucije, i to: glavne, velike i epizodne dramske uloge i reprodukuje ih svojim govornim aparatom i telom;

– priprema nove uloge i obnavlja uloge iz redovnog repertoara i van zakazanih termina proba;

– realizuje individualne probe (scenski govor, pokret i pevanje) i van zakazanih termina probe;

– kontinuirano usavršava svoje veštine, pogotovo tehniku animacije lutaka, pevanje, pokret, fizičku kondiciju, govorno izražavanje, tj. stilizaciju govora;

– proba i izvodi predstave u ulogama koje su mu poverene, uključujući i koprodukcije prema godišnjem i mesečnom rasporedu;

– snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;

– sprovodi umetničko-tehničke i režijske zadatke, kao i smernice dobijene od strane umetničkog rukovodioca (reditelja) i ostvaruje neposrednu komunikaciju sa ostalim učesnicima u kreiranju predstava;

– izvodi napamet delo na maternjem jeziku kao i na narečjima i dijalektima bivšeg srpsko-hrvatskog govornog prostora (ukoliko je potrebno i na drugim, originalnim jezicima na kojima je to delo pisano, uz pomoć stručnjaka za taj jezik);

– izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom;

– vrši promene kostima i scenske šminke i maske, uz pomoć garderobera i šminkera, u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura, po zahtevu umetničkog rukovodioca (reditelja), a koji su u skladu sa bezbednosnim pravilima pozorišta;

– promoviše predstave sa repertoara i projekata u kojima glumi;

– zamenjuje iznenadno sprečene glumce u izvođenju predstave čije je izvođenje dovedeno u pitanje;

– odgovoran je za ispravnost svoje lutke kao scensko izražajnog sredstva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske/specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje, izuzetni umetnički kvaliteti i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najviši umetnički ugled;

– zapažena učešća i ostvarenja;

– osvojene značajne strukovne nagrade;

– najmanje 10 godina radnog iskustva.

– visoka umetnička dostignuća;

– zapažena učešća i ostvarenja;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– zapažena umetnička dostignuća i ostvarenja;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– značajne umetničke mogućnosti;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina iskustva.

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.


Naziv radnog mesta

PEVAČ

Pevač – Prvak

Pevač – Solista I

Pevač – Solista II

Pevač – Solista III

Horski pevač

Pevač

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– koristi objedinjeno sopstveni voklani aparat, veštine glume i scenske kretnje;

– priprema uloge i obavlja ostale umetničke zadatke koje mu se povere u okviru repertoara pod upravom umetničkog rukovodioca u ansamblu prema godišnjem i mesečnom rasporedu;

– snima audio i video zapise za potrebe ustanove u kojoj je zaposlen, za potrebe arhive i / ili potrebe promocije projekta;

– ostvaruje komunikaciju sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

– razvijeno fleksibilno i stvaralačko mišljenje i spremanost na sprovođenje niza aktivnosti koje nisu deo ni jedne standardne procedure;

– obavlja umetničke zadatke u pripremi i izvođenju proba i predstava koji nisu deo standardnih procedura;

– uvežbava uloge / pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu;

– održava pevačku kondiciju, usavršava tehniku pevanja, glume i pokreta, uči i analizira uloge, koje mu se dodeljuju i održava psihofizičku kondiciju u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– izvodi napamet na originalnim jezicima na kojima je to delo pisano muzičko-scensko delo;

– izvršava muzičke, scenske i režijske zadatke u kostimu i pod scenskom šminkom i maskom, vrši promenu kostima i scenske šminke i maske u odgovarajućem vremenu i dinamici tokom proba i predstava;

– daje i osmišljava sopstveni doprinos u okviru utvrđenih proceduralnih smernica u kreativnom procesu kroz predloge umetničkom rukovodiocu u procesu stvaranja umetničkog proizvoda;

– snosi odgovornost prema zahtevnosti uloge (najviši nivo odgovornosti do visok nivo odgovornosti);

– izvodi program sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena pevača koji je sprečen da peva zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga po potrebi proba;

– ostvaruje visok nivo kontakta unutar ansambla, uz spremnost na timski rad i procenu situacije i naglašene komunikacijske veštine u kontaktima sa umetničkim rukovodiocima;

– organizuje, koordinira programe umetničkog usavršavanja.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radno iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najviši umetnički ugled;

– tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– visok umetnički ugled;

– tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

– najmanje četiri godina radnog iskustva.

– značajna umetnička dostignuća;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– umetnička dostignuća;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– znanje stranog jezika;

– položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji;


Naziv radnog mesta

IGRAČ BALETA

Prvak baleta

Solista I baleta

Solista II baleta

Solista III baleta

Član ansambla baleta

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;

– igra u predstavama / koncertima klasičnog baleta, savremene igre, mjuzikla, opere i drugim umetničkim projektima institucije;

– održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– sprovodi umetničko - tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

– komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

– radi na sinhronizaciji igračkih, deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

– odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

– po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

– igra u programima umetničkog usavršavanja;

– obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje-baletska škola, smer klasičan balet;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva do stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najviši umetnički ugled;

– tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– visoka umetnička dostignuća;

– najmanje četiri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička dostignuća;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička mogućnost;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– vladanje tehnikom klasičnog baleta i savremene igre;

– položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.


Naziv radnog mesta

IGRAČ NARODNE IGRE

Prvak narodne igre

Solista I narodne igre

Solista II narodne igre

Solista III narodne igre

Član ansambla narodne igre

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– inerpretira igračke i igračko-pevačke i pevačke uloge u predstavama / koncertima, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama/ uloge u grupnim deonicama;

– igra u predstavama / koncertima, narodne igre i drugim umetničkim projektima institucije;

– održava i usavršava svoju fizičku kondiciju, igračku i pevačku tehniku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– uvežbava igrački i igračko-pevački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama, koncertima i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

– komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave/koncerta i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

– radi na sinhronizaciji igračkih, igračko-pevačkih i pevačkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave/koncerta (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

– odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

– po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača (igrača – pevača) koji je sprečen da igra (peva) zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

– igra u programima umetničkog usavršavanja.

– obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najviši umetnički ugled;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– visoka umetnička dostignuća;

– četiri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička dostignuća

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička mogućnost;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade (za lica koja nisu završila srednju baletsku školu- smer narodna igra);

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– vladanje tehnikom narodne igre i pevanja;

– položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.


Naziv radnog mesta

IGRAČ SAVREMENE IGRE

Prvak savremene igre

Solista I savremene igre

Solista II savremene igre

Solista III savremene igre

Član ansambla savremene igre

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju;

– inerpretira igračke uloge u predstavama, i to glavne uloge / velike solističke uloge / srednje solističke uloge / manje solističke uloge i istaknute uloge u grupnim deonicama / uloge u grupnim deonicama;

– igra u predstavama / koncertima, savremene igre, mjuzikla i drugim umetničkim projektima institucije;

– održava i usavršava svoju fizičku kondiciju i igračku na svakodnevnim vežbama (treningu) prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– uvežbava igrački repertoar, memoriše nove i obnavlja savladane uloge na probama prema radnom rasporedu u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– vrši sve potrebne pripreme za svoj rad na vežbama, probama i predstavama (zagrevanje, sredstva za rad i sl.) u okviru efektivnog radnog vremena i vremena za ličnu pripremu;

– sprovodi umetničko-tehničke zadatke i smernice dobijene na probama od koreografa, pedagoga i repetitora;

– komunicira sa autorskim (umetničkim) timom predstave i ostalim učesnicima u projektu u okviru realizacije premijere i obnove predstave;

– radi na sinhronizaciji igračkih deonica sa orkestrom i ostalim umetničko-tehničkim zahtevima izvođenja predstave (kostim, šminka, frizura, rekvizita, dekor i svetlo) na scenskim i generalnim probama;

– odgovara za svoju fizičku formu i izgled;

– po potrebi igra na probama i izvođenju programa sa redovnog repertoara u kojima se vrši zamena igrača koji je sprečen da igra zbog zdravstvenih ili drugih objektivnih razloga;

– igra u programima umetničkog usavršavanja;

– obavlja poslove koji podrazumevaju rizik od nastanka povrede i profesionalnih oboljenja.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najviši umetnički ugled;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– visoko umetnička dostignuća;

– najmanje četiri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička dostignuća;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– značajna umetnička mogućnost;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– izuzetna i nagrađivana umetnička dostignuća izvođena u institucijama i manifestacijama sa umetničkim i profesionalnim renomeom, visoko rangirane profesionalne nagrade (za lica koja nemaju završenu srednju baletsku školu);

– psihofizička predispozicija i spremnost;

– kreativnost i originalnost u interpretaciji / umetnički talenat;

– položena audicija ukoliko umetnik zasniva radni odnos prvi put u instituciji.


Naziv radnog mesta

KONCERT – MAJSTOR

Koncert – majstor

Koncert – majstor – Vođa Narodnog orkestra

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretaciju najvišim nivoom stručnosti;

– organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad orkestra i odgovoran je za umetnički kvalitet orkestra u celini;

– utvrđuje raspored sedenja u grupi prvih violina i odgovoran je za umetnički kvalitet grupe prvih violina;

– koordinira štimovanje orkestra, organizaciju rada po grupama i pultevima, osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;

– usmerava vođe deonica u cilju postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;

– sarađuje sa dirigentom, umetničkim direktorom, pedagogom i organizatorom radi sprovođenja i ostvarivanja plana i programa koncertne sezone;

– daje predloge programa za koncerte kamerne muzike / narodnog orkestra;

– učestvuje u radu Audicione komisije, a u odsustvu šefa dirigenta, rukovodi radom Audicione komisije,učestvuje u promotivnim projektimaustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;

– ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na najvišem nivou sa gostujućim umetnicima;

– svira štim i solo deonice prve violine na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom planu rada;

– podnosi predlog za upućivanje na kontrolno preslušavanje za bilo kojeg člana orkestra;

– učestvuje u radu Umetničkog saveta / umetničkih tela ustanove i kreira kulturnu politiku ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika.

– najviši umetnički ugled;

– tehnička virtuoznost i umetnička upečatljivost;

– najmanje pet godina radnog iskustva u orkestarskom radu.

– najviši nivo kreativnosti i originalnosti.

– najmanje tri godine radnog iskustva u skladu sa aktima ustanove;

– najviši nivo kreativnosti i originalnosti.


Naziv radnog mesta

MUZIČAR

Orkestarski muzičar 1

Orkestarski muzičar 2

Orkestarski muzičar 3

Muzičar

Opšti / tipični opis posla

– izvodi zvučno, odnosno vizuelno ili zvučno-vizuelno autorsko delo stvarajući interpretacije;

– svira štim svoje deonice, na probama, koncertima i snimanjima u zemlji i inostranstvu prema mesečnom rasporedu rada;

– obavlja poslove koncertmajstora u njegovoj odsutnosti, zamenik koncert majstora;

– osmišljava štrihove i artikulaciju u saradnji sa koncertmajstorom i drugim vođama gudačkih grupa, pre početka novog projekta;

– koodinira, kontroliše i odgovoran je za rad grupe;

– prati umetnički kvalitet i zalaganje članova grupe i kontroliše ispravnost štimova grupe;

– odlučuje o umetničkim pitanjima iz domena grupe i može biti određen za člana umetničkog tela ustanove ostvaruje raznovrsne umetničke aktivnosti od umetničkog i stvaralačkog interesa za razvoj orkestra u celini;

– organizuje raspored sedenja u grupi i upisuje štrihove koje utvrdi koncert majstor;

– ostvaruje intenzivne kontakte unutar orkestra i kontakte na visokom nivou sa gostujućim umetnicima;

– učestvuje u radu audicione komisije, učestvuje u promotivnim projektima ustanove i u projektima društveno korisne odgovornosti ustanove;

– radi odvojeno po pultevima sa članovima grupe ili grupom u celini radi postizanja višeg umetničkog nivoa orkestra;

– zauzima mesto koje mu odredi koncert majstor ili šef dirigent kad nije mesečnim rasporedom rada određen da bude vođa grupe;

– predlaže upućivanje na kontrolno preslušavanje člana grupe;

– predlaže programe za koncerte kamerne / narodne muzike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje – muzička škola i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

– srednje obrazovanje - muzička škola.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– visok nivo umetničkih dostignuća;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– značajan nivo umetničkih dostignuća;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– značajne umetničke mogućnosti.

– znanje stranog jezika.


Naziv radnog mesta

VOĐA STATISTA

Opšti / tipični opis posla

– planira broj statista u skladu sa planiranim mesečnim repertoarom;

– obezbeđuje prisustvo i rad statista na probama, predstavama i drugim projektima;

– obezbeđuje alternativne statiste u slučaju sprečenosti planiranih;

– dostavlja podatake o angažovanim statistima;

– koordinira rad sa statistima radi učešća na probama, predstavama i drugim projektima;

– prati i evidentira prisustvo statista na probama i predstavama;

– vodi evidenciju o izvršenju obaveza statista u toku meseca sa primedbama na njihov rada;

– dostavlja mesečni izveštaj o radu statista zbirno i ponaosob.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo/ kompetencija

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PRODUCENT U UMETNOSTI I MEDIJIMA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, objedinjava i usmerava rad na projektu / programu / filmu;

– pravi plan i raspored rada i odgovoran je za realizaciju projekta / nastupa / filma;

– uspostavlja, održava i unapređuje poslovnu komunikaciju na visokom nivou sa relevantnim ličnostima, autorima, izvođačima i ostalim saradnicima i ustanovama u zemlji i inostranstvu u procesu pripreme i realizacije projekata / programa / snimanja i postprodukcije filma;

– prati domaće i inostrane festivale, predlaže, organizuje i realizuje koprodukcije, gostovanja i učešća na festivalima u zemlji i inostranstvu;

– organizuje gostovanja srodnih ustanova iz zemlje i inostranstva u matičnoj ustanovi / domaćim festivalima;

– prati konkurse i pozive za učešće u projektima ili za nosioce projekata u kojim može učestvovati matična ustanova / produkcijska kuća;

– izrađuje finansijski plan i stara se o realizaciji istog za potrebe domaće i međunarodne razmene / koprodukcije;

– ugovara saradnju sa potencijalnim donatorima, sponzorima i partnerima;

– ugovara saradnju sa zastupnicima autora ili vlasnika autorskih prava za izvođenje dela i priprema elemente za zaključivanje ili aneksiranje ugovora;

– osmišljava i realizuje marketinške kampanje, medijske i druge promotivne događaje, pruža konsultantske usluge u pomenutim aktivnostima i održava odnose sa medijima i javnošću;

– organizuje i koordinira protokolarne aktivnosti;

– prati sve faze produkcije, od ideje do realizacije programa;

– dogovara uslove za izradu ugovora, sporazuma i protokola o saradnji i prati njihovu realizaciju;

– sprovodi najsloženije stručno-operativne poslove koji se odnose na organizaciju proba i nastupa u zemlji i inostranstvu i obavlja najsloženije stručno-analitičke poslove izrade planova i programa rada;

– organizuje i koordinira rad biletarnice;

– ugovara uslove raspodele prihoda sa distributerima i prikazivačima filma;

– nadgleda celokupan proces pripreme, proizvodnje, postprodukcije, distribucije i prikazivanja filma;

– vodi evidenciju i nadgleda kompletnu finalnu obradu projekta spremnog za komercijalnu eksploataciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MUZIČKI PRODUCENT / DIZAJNER TONA

Opšti / tipični opis posla

– snima, montira i koriguje tonski materijal prilikom stvaranja novih projekata / programa;

– kreira i stvara prvobitne tonske slike u dogovorusa rediteljem i kompozitorom;

– arhivira sve tonske materijale;

– priprema dodatnu tonsku obradu materijala i efekata;

– postavlja zvučne efekate zajedno sa rediteljem i autorom muzičkih matrica;

– kreira muzičku matricu u dogovoru sa kompozitorom i rediteljem;

– pravi arhivu tonskih zapisa.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MONTAŽER FILMA

Opšti / tipični opis posla

– obavlja montažu slažući snimke po određenom redosledu i od pojedinačnih elemenata kreira gotovi film;

– radi na realizaciji projekata / programa uz neposrednu komunikaciju sa autorskim timom;

– rukuje audio / vizuelnim uređajima za reprodukciju zvuka;

– proverava i odgovara za tehničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost neposrednom rukovodiocu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

BINSKI MAJSTOR

Opšti / tipični opis posla

– obavlja manje složene poslove vezane za tehničke pripreme za nesmetani rad za vreme proba, koncerata i snimanja;

– kontroliše i brine za sav inventar u sali i dužan je da svaku neispravnost odmah prijavi;

– vrši utovar i istovar instrumenata i drugog potrebnog inventara prilikom gostovanja u zemlji i inostranstvu;

– čuva i skladišti muzičke i druge instrumente;

– prenosi i namešta pultove i stolice za probe, predstave, koncerte i namešta instrumente za probe, predstave, koncerte;

– prati transport;

– dežura na probama, koncertima i snimanjima prema rasporedu rada, stara se o uspostavljanju normalnih uslova za rad i dežura tokom svih aktivnosti u sali ustanove.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MAJSTOR ZA IZRADU DEKORSKE OPREME PREDSTAVA

Glavni majstor za izradu dekorske opreme predstava

Majstor za izradu dekorske opreme predstava

Opšti / tipični opis posla

– radi na mašinskoj obradi drveta i pripremi za dalji rad;

– izrađuje u drvetu umetničke predmete, intarzije i duboreze;

– radi na bravarskim poslovima izrade dekora i scenskih elemenata;

– izrađuje predmete od kovanog gvožđa, bakra i drugih metala;

– radi tapetarske radove na izradi dekora, šivenje zavesa, rikvanda, presvlaka za nameštaj, za lutke i dr.;

– izrađuje i restaurira stilski nameštaj i druge stilske proizvode od drveta;

– obezbeđuje snabdevanje materijala i alata za rad;

– radi na poslovima stolara;

– predlaže rešenja i vodi tehničku dokumentaciju pri izradi bravarskih elemenata;

– dogovara sa scenografom o pripremne radove za izradu dekora;

– kašira gotove vajarske predmete i opremu prema upustvima scenografa i glavnog vajara;

– organizuje rad i neposredno rukovodi radom stolarske / bravarske / tapetarske radionice;

– izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova;

– postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godine radnog iskustva;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MAJSTOR ZA IZRADU KOSTIMSKE OPREME PREDSTAVA

Glavni majstor za izradu kostimske opreme predstava

Majstor za izradu kostimske opreme predstava

Opšti / tipični opis posla

– priprema trebovanje materijala potrebnih za izradu kostima sa kostimografom i modelarom kostima;

– organizuje kostimske probe zajedno sa kostimografom i modelarom;

– prati i planira rad majstora u radionicama;

– prati završnu fazu izrade kostima i obuće i dodatnih aplikacija;

– organizuje kompletiranje kostima i prisustvuje kostimskim i generalnim probama na sceni;

– organizuje korekcije i po potrebi izradu kostima za tekući repertoar;

– vrši šivenje stilskih kostima;

– prisustvuje kostimskim probama i po potrebi vrši korekcije;

– vrši popravke i po potrebi izradu kostima iz igrajućeg repertoara;

– izrađuje i našiva aplikacije na kostimima;

– izrađuje baletske čizmice, patike, drugu obuću, šije kaiševe, torbe, silave i obuću iz fundusa i popravlja cipele na igrajućim predstavama;

– izrađuje gornje delove obuće;

– izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova;

– postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godine radnog iskustva;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

GRAFIČKI UREDNIK

Grafički urednik

Grafički dizajner

Opšti / tipični opis posla

– donosi odluke o pravcu delovanja i koristi razvijene veštine komunikacije u izradi master - dizajna ustanove kulture i samostalno kreira dizajn svih štampanih i propagandnih materijala vezanih za premijere, koncerte, izložbe i druge događaje ustanove kulture, koje podrazumevaju visok nivo stručnosti i značajno praktično iskustvo pri rešavanju ovih veoma složenih zadataka;

– koordinira, organizuje i obavlja stručne poslove grafičkog dizajna svih štampanih materijala ustanove kulture koji zahtevaju inovativnost u radu i kreativno razmišljanje kao i uobličavanje i definisanje relevantnih informacija uz uključivanje različitih pojedinaca, rukovođenje tima u izradi štampanih materijala za premijeru predstave i druge potrebe ustanove kulture;

– ostvaruje kontakte unutar i izvan organizacije tokom procesa stvaranja umetničkih ideja i grafičkih rešenja;

– savetuje i usmerava druge zaposlene u okvirima svoje specijalističke oblasti;

– sprovodi najsloženije stručno - operativne poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju izrade dizajna celokupnog propagandnog materijala, kao i kontrolu pripreme za štampu;

– dizajnira raznovrsne materijale vezane za projekte ustanove kulture i priprema ih za plasirenje u elektornskoj formi – za potrebe sajta ustanove kulture, kao i u dizajnerskom smislu zahtevniju korespondenciju;

– prati konkurse i pozive za učešće na umetničkim festivalima u kojima mogu učestvovati izdanja i plakati ustanove kulture;

– uspostavlja, održava i unapređuje komunikaciju sa relevantnim ličnostima iz polja grafičkog dizajna u zemlji i inostranstvu radi stalnog unapređenja kvaliteta obavljanja posla;

– sarađuje sa štamparijama u domenu tehničkih priprema;

– prikuplja materijale za potrebe pripreme za štampu (fotografije, skice, crteže i sl.);

– dizajnira i priprema za štampu materijale vezane za premijere i drugu redovnu delatnost ustanove u dogovoru sa grafičkim urednikom;

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DEKORATER

Majstor pozornice

Glavni dekorater

Glavni dekorater-transporter

Dekorater

Dekorater -transporter

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i rukovodi radom grupe dekoratera;

– preuzima dekor i opremu za nove predstave od glavnog majstora za izradu dekorske opreme;

– planira i organizuje postupak montaže i demontaže dekora i opreme na sceni, a u slučaju eventualno utvrđenih nedostataka na delovima dekora, iste prosleđuje na doradu u radionicu za izradu dekora, u dogovoru sa scenografom i koordinatorom za opremu predstava;

– organizuje mereću probu i sa scenografom definiše markirajući dekor, kao i tehničku i generalnu probu;

– koordinira usaglašavanje nedeljnog i mesečnog rasporeda rada sa izvršnim direktorom pozorišta i organizatorima izvođenja predstava;

– odgovara za ispravnost dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi ga prosleđuje na popravku u radionicu za izradu dekora;

– vodi radnu i tehničku dokumentaciju i arhivira je;

– trebuje, obezbeđuje i snabdeva grupu alatima i potrošnim materijalom;

– organizuje rad dekoratera na sceni po smenama, tokom merećih proba, a u saradnji sa scenografom organizuje realizaciju postavljanja dekora za markiranje u toku režijskih proba i organizuje rad dekoratera tokom tehničke i generalnih probe;

– organizuje montažu i demontažu predstave po utvrđenim planovima;

– priprema dekor i na gostovanjima po potrebi vrši utovar i istovar;

– obavlja poslove dekoratera na pozornici i nadstroplju i vrši montažu, demontažu i odlaganje dekora;

– organizuje rad dekoratera nadstroplja;

– radi po planovima predstave i uputsvima majstora pozornice;

– priprema, pakuje i odlaže dekor i zavese po nalogu glavnog dekoratera;

– prati stanje ispravnosti dekora koji je na igrajućem repertoaru i po potrebi prijavljuje nedostatke glavnom dekorateru;

– vrši manje popravke dekora na sceni;

– radi na svim režijskim, tehničkim i generalnim probama i postavlja markirni dekor i vodi računa o promenama;

– postavlja baletski pod i koristi trake za lepljenje;

– postavlja markirni dekor u probnim salama i vrši promene na režijskim probama;

– preuzima tehničku dokumentaciju i tehničke crteže za montažu i demontažu od majstora pozornice, radi po pravilima struke i arhivira je;

– koordinira rad službe transporta sagrupom dekoratera i majstorom pozornice;

– vrši transport dekora od magacina do scene;

– preuzima dekor sa scene i transportuje u magacine;

– planira transport dekora za gostovanja;

– prati stanje dekora i upozorava majstora pozornice na eventualna oštećenja.

– izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

– postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

– srednje obrazovanje;

ili

– osnovno obrazovanje.

Dodatna znanja/ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godine radnog iskustva;

– znanje stranog jezika;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja.

– najmanje tri godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SLUŽBENIK OBEZBEĐENjA GLEDALIŠTA I SCENE

Glavni kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

Kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

Službenik obezbeđenja gledalište i scene

Opšti / tipični opis posla

– organizuje: prihvat i smeštaj publike, gostiju, rad razvodnica i kontrolora karata i odgovara za bezbednost pre početka, u toku predstave i do izlaska publike iz objekta;

– kontroliše stanje bezbednosti scene i gledališta;

– organizuje i vrši protivpožarnu stražu na scenama i gledalištu ustanove gde je veliki rizik od mikroprašine i kretanja ispod dizalica – cugova koje nose veći teret;

– odlučuje o početku, odnosno zabrani početka predstave sa aspekta bezbednosti u saradnji sa šefovima službe;

– organizuje obezbeđenje objekta, gledališta i scena, gledalaca, zaposlenih, gostiju i imovine ustanove i rukovodi radom grupom;

– priprema analize i informacije o stanju bezbednosti gledališta, scena i objekta;

– preduzima mere kojima se obezbeđuje sigurnost lica u gledalištu i izvođača na scenama kao i imovine;

– koordinira rad Grupe za poslove bezbednosti i zaštite od požara;

– stara se o sprovođenju utvrđenih mera zaštite od požara i preventivno tehničke zaštite;

– pregleda scenu, rotaciju, mesto manipulacije cugovima, zaključava prolaze prema gledalištu;

– stara se o protivpožarnoj bezbednosti za vreme predstava ili proba, zabranjuje ulaz publike na scenu;

– vrši bezbednosni pregled gledališta, probnih sala i drugih prostora u zgradi;

– vrši kontra-diverzioni pregled publike uz veliki rizik posla zbog direktnog kontakta sa publikom;

– obilazi gledalište i stara se o redu i miru pre i za vreme predstave;

– obilazi zgradu u nepravilnim vremenskim intervalima i sa raznih strana unutar zgrade;

– kontroliše ispravnost PP aparata i da li su na određenim mestima;

– uočava i sprečava rad sa otvorenim plamenom, varenje bez odobrenja nadležnih, kontroliše ulaz i izlaz zaposlenih i gostiju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– stručni ispit za poslove PPZ;

– završena obuka za rukovanje vatrenim oružjem;

– položen stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja – licenca.

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

INŽENjER AUDIO I VIDEO TEHNIKE

Opšti / tipični opis posla

– predlaže, planira i organizuje nabavku tehničke opreme audio video studija;

– arhivira i identifikuje korišćenu tehničku opremu;

– sarađuje na pripremi, izradi i prezentaciji audio video materijala projekata / programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;

– koordinira rad kao tehničko vođstvo na snimanjima projekata / programa;

– osmišljava video i internet prezentaciju;

– vrši smeštaj, sprovodi mere čuvanja i preventivne zaštite audio video tehničkih sredstava;

– sprovodi tehničku digitalizaciju arhiva;

– prati stručnu literaturu i organizuje stručne seminare za unapređenje audio i video tehniku;

– predlaže i izrađuje tehničke elaborate za tehničko unapređenje audio i video opreme.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PRODUCENT AUDIO-VIDEO IZDANjA

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad studija;

– predlaže, planira, organizuje i sprovodi snimanje i arhiviranje snimaka projekata / programa;

– arhivira, sređuje, i identifikuje video arhiv snimljenih projekata / programa;

– obavlja pripremu, izradu i perzentaciju video materijala projekata / programa na tehničkim sredstvima kojima raspolaže;

– organizuje snimanje projekata / programa;

– realizuje snimanje projekata / programa (poželjno poznavanje partiture i muzičkog materijala);

– prisustvuje i nadgleda video i internet prezentaciju;

– koordinira rad spoljnih saradnika, kamermane i tonske snimatelje;

– vrši smaštaj, sprovodi mere čuvanja i preventive zaštite video arhiva;

– sprovodi digitalizaciju arhiva.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske/osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

INSPICIJENT

Inspicijent drame

Ispicijent opere i baleta

Opšti / tipični opis posla

– izrađuje inspicijentsku knjigu u dogovoru sa rediteljem, odnosno koreografom i vrši njene korekcije u dogovoru sa dirigentom, rediteljem, odnosno koreografom;

– sarađuje na tehničkoj probi u pripremi nove predstave / programa sa scenografom i dizajnerom svetla i svim ostalim akterima, dogovara sve potrebne detalje kako bi se promene dekora, svetlosnih i drugih scenskih efekata odvijale sinhronizovano;

– koordinira rad svih aktera i službi tokom izvođenja predstava / programa i proba na sceni i van scene;

– kontroliše tehničku postavku scene;

– kontroliše, koordinira i vrši sinhronizaciju celokupnog procesa izvođenja predstave;

– odlučuje o izmenama i korekcijama uz toku predstave kako ne bi došlo do prekida predstave / programa kao jedino lice koje poznaje celokupan umetničko tehnički sadržaj i zahteve predstave / programa u slučaju greške ili povrede bilo kog izvođača ili tehnike;

– izveštava o toku rada na predstavi / programa, koji se odnosi na tehničke uslove izvođenja, o promeni tehničkih uslova, nastanka eventualnih kvarova ili lomova izveštava tehničkog direktora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,

i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika.

– muzičko obrazovanje;

– znanje dva strana jezika.

– najmanje jedna godina radnog iskustva;

– visok stepen koncentracije i brzina reagovanja u redovnim i vanrednim okolnostima;

– sposobnost rada u stresnim situacijama i otežanim uslovima.


Naziv radnog mesta

INSTRUKTOR KONDICIONIH VEŽBI

Opšti / tipični opis posla

– planira, organizuje i sprovodi grupne i individualne dodatne treninge igrača u cilju povećanja učinka osnovnog treninga, poboljšanja kondicije, izdržljivosti, snage i ukupnog psihofizičkog stanja igrača;

– planira, organizuje i sprovodi program vežbi za oporavak igrača nakon povreda;

– sprovodi treninge u skladu sa njegovim smernicama;

– prati fizičko stanje igrača;

– sarađuje sa fizioterapeutom u smislu analize fizičke spremnosti igrača i izrade plana poboljšanja iste;

– realizuje program usavršavanja igrača u oblasti poboljšanja fizičke spremnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOLORIST

Opšti / tipični opis posla

– vrši fine korekcije boja u procesu rada na filmu;

– menja razlike u bojama između pojedinih kadrova i usklađuje boje u celini filma;

– sarađuje sa autorskim timom u cilju uspešne ralizacije projekata / programa;

– proverava tehničku ispravnost uređaja za reprodukciju zvuka pre početka svake predstave i prijavljuje svaku tehničku neispravnost šefu Studija za dizajn tona.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KONZERVATOR ODEĆE

Opšti / tipični opis posla

– vrši godišnju proveru fundusa ustanove radi ustanovljavanja potrebe za restauracijom;

– predlaže restauriranje i konzerviranje;

– ispituje materijale, stanje i ugroženost predmeta radi određivanja tretmana;

– bira najbolji tretman za pojedinačna dela;

– restaurira i konzervira nošnje, kostime, nakit i drugu scensku kostimsku opremu;

– vodi konzervatorsku dokumentaciju;

– izrađuje planove aktivnosti potrebne za realizaciju konzervacije i usaglašava ih sa planovima i programima rada ustanove;

– sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva;

– položen stručni ispit.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR – ORGANIZATOR OPREME / IZVOĐENjA PREDSTAVA

Koordinator – organizator opreme / izvođenja predstava

Organizator opreme / izvođenja predstava

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i koordinira radom radionica za izradu dekora, kostima i obuće, odnosno radom svih grupa u organizacionoj jedinici za izvođenje predstava / projekata / progama;

– organizuje i koordinira rad organizatora opreme i izvođenja predstava;

– organizuje i vodi tehničku i mereće probe u saradnji sa majstorom pozornice i scenografom;

– sarađuje sa scenografom i rediteljem u procesu realizacije dekora;

– neposredno komunicira sa scenografima i kostimografima u pogledu njihovih zahteva, u zavisnosti da li se radi o popravci, obnovi ili izradi nove predstave i u skladu sa konačnom odlukom izrađuje plan rad;

– radi predmer radova i određuje neophodne količine potrebnog materijala za izradu predstave u saradnji sa scenografom i kontroliše kvalitet nabavljenih materijala;

– izrađuje radioničke crteže i raspoređuje poslove po grupama u radionici na osnovu skica i tehničkih crteža i vrši kontrolu nad izvršenim radovima;

– određuje procenjeno vreme potrebno za izradu dekora i vodi računa o izvršenju poslova u zadatom vremenskom intervalu;

– vrši kontrolu ispravnosti mašina i postrojenja u radionici za izradu dekora, predlaže kupovinu novih i bira potrebne za najracionalnije poslovanje i korišćenje postojećih resursa;

– kontroliše stanje i ispravnost dekora i kostima u fundusima, izdaje radne naloge i izrađuje potrebnu dokumentaciju za nabavku materijala potrebnog za izradu dekora i kostima u radionicama;

– organizuje izvođenje predstave, projekta ili proba na matičnim scenama i gostovanjima;

– obezbeđuje i organizuje tehnička dežurstva na projektima i programima;

– priprema, razrađuje i sprovodi utvrđene rada, kao i dokumentaciju za špediciju prilikom međunarodnih gostovanja (ATA karnet);

– izrađuje nedeljni i mesečni plan rada na realizaciji predstava učestvuje u koordinaciji svih programa / predstava u saradnji sa izvršnim direktorom i umetničkim sektorima i sa tim u skladu vrši eventualne izmene nedeljnog i mesečnog rasporeda i plana rada;

– realizuje montažu novih predstava.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji jeuređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– poznavanje procesa rada grupe za opremu / izvođenje predstava;

– pet godina radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– poznavanje procesa rada grupe za opremu / izvođenje predstava;

– tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIZAJNER POZORIŠNIH I FILMSKIH LUTAKA

Opšti / tipični opis posla

– kreira lutke vizuelno i tehnološki;

– priprema nacrte lutaka u pogledu konstrukcije i izgleda i dogovoru sa rediteljem predstave;

– oslikava lutke;

– koordinira radove na izradi i popravci lutaka;

– izrađuje lutke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

DIZAJNER SVETLA

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi i organizuje proces rada u studiju;

– predlaže, planira i sprovodi primenu novih tehnologija radi unapređivanja rada studija;

– organizuje i dizajnira svetlo u saradnji sa rediteljem, scenografom i šefom studija za izradu dekora i kostima i šefom audio-video studija;

– organizuje postavku rasvenih tela, izradu svetla i tehničke dokumentacije svetlosnog zapisa predstave sa šefom rasvete i majstorom svetla;

– upoznaje se sa delom (predstavom), prisustvujući merećim, markirnim i režijskim probama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MAJSTOR SVETLA / TONA

Majstor svetla / tona

Glavni rasvetljivač / Glavni tonac

Tehničar svetla / tona

Opšti / tipični opis posla

– dizajnira svetlo za predstave podržavajući umetnički koncept reditelja i koreografa ostvarujući upečatljiv dizajn uz ograničene produkcijske i tehničke uslove u dogovoru sa rediteljem, scenografom i kostimografom;

– formira bazu podataka koristeći softverske alate i na taj način zapisuje različite aplikacije kombinovanjem vizuelnog dizajna, digitalne tehnologije rasvetnih tela i kvantitativnim rasuđivanjem;

– organizuje i neposredno rukovodi zaposlenima u grupi za rasvetu i nadzire izradu dodatne svetlosne opreme predstave (lusteri, lampe, svećnjaci i dr.);

– rukovodi i organizuje proces rada Tonske službe;

– kontinuirano vrši svetlosne promene prateći delo u toku predstave, znak za promenu svetlosnog efekta dobija od scenariste i tako je direktno odgovoran za sve promene svetla na sceni;

– rukuje aparatima za regulaciju svetla;

– organizuje rad rasvetljivača na postavljanju svetlosnih efekata predstave vodeći računa da se ne odstupi od usvojenih rešenja;

– štampa urađeni zapis svetla i arhivira ga;

– organizuje rad grupe rasvetljivača i miksera svetla prilikom postavke svetlosnih efekata;

– rukuje uređajima za reprodukciju tona i kreira tonske slike u dogovoru sa rediteljem kompozitorom;

– radi za audio mikserom i pomoću reglera i filtera direktno upravlja jačinom i bojom tona iz pojedinačnih mikrofona i nivoom finalnog miksa koji ide na traku ili u program;

– koordinira i pušta unapred pripremljene off snimke šumove i muziku;

– obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

– obavlja poslove koji podrazumevaju postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama);

– obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost strujama visokog napona.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– viši stepen znanja rada na računaru;

– pet godina radnog iskustva;

– visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MIKSER SVETLA/TONA / VIDEA

Mikser svetla

Mikser tona

Mikser videa

Opšti / tipični opis posla

– rukuje aparatima za regulaciju svetla / tona / videa;

– radi na definisanju i memorisanju prihvaćenih rešenja za svetlosne / tonske / video efekte za potrebe predstave;

– vrši korekciju i izmene svetlosnih / tonskih / video efekata po zahtevu reditelja u toku generalnih proba;

– priprema materijal za svetlosne / tonske / video efekte;

– vrši reprodukciju usvojenih svetlosnih / tonskih / video efekata u saradnji sa scenaristom u toku predstave;

– održava opremu i upozorava na moguće probleme;

– prati stručnu literaturu i predlaže softverska i hardverska rešenja iz oblasti regulacije svetla / tona / videa.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– viši stepen znanja rada na računaru;

– obučenost za rad na aparatima za regulaciju.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

MASKER / VLASULJAR

Kreator scenske maske

Glavni masker / Glavni vlasuljar

Masker / Vlasuljar

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi kreativnim timom, odnosno organizacinom jedinicom maskera / vlasuljara i izdaje naloge i upustva za rad;

– osmišljava, kreira i izrađuje scensku masku na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradnji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači;

– organizuje rad grupe maskera / vlasuljara;

– postavlja osmišljenu scensku masku kreatora maske kroz oslikavanje maske na licu i telu umetnika (za potrebe izvođenja predstave, TV programa ili filma) u saradnji sa rediteljem, koreografom, kostimografom i izvođačima, doprinoseći stvaranju konačnog lika koji glumac, igrač ili pevač tumači u dogovoru sa kreatorom scenske maske;

– neposredno komunicira sa umetnikom/izvođačem pred nastup i u toku same predstave, kao i na generalnim probama;

– kreira i prati izradu scenske maske, vlasuljarskih dodataka i maskerskih rešenja delova maske i izdaje upustva maskerima i vlasuljarima;

– radi u okviru specijalizovanog radnog prostora radionice-šminkernice, ali i u nestandardizovanim uslovima (gostovanja, brze promene za vreme predstave, snimanja, na otvorenom prostoru u različitim vremenskim prilikama i sl.);

– vodi i realizuje po potrebi popravke i održavanje vlasuljarskih dodataka u tekućem repertoaru;

– trebuje i priprema javne nabavke za godišnje potrebe;

– prisustvuje generalnim probama i po potrebi vrši korekcije maske;

– vodi evidenciju i nadgleda stanje u magacinu vlasuljarske opreme;

– priprema i izrađuje maske i vlasuljarske dodatake (perike, tupei, umetci za kosu, zulufi, brade, brkovi, obrve itd.);

– izrađuje vlasuljarske dodatke posebnim tehnikama za frizure iz epohe (tresiranje, kordlovanje, knifovanje itd.);

– izrađuje specijalne efekte od posebnog materijala (ćelave perike, od leteksa i gimenog mleka, ožiljke, ruke, noseve itd.);

– izrađuje kompleksne maske (postarivanje, menjanje lika-karaktera itd.);

– vrši pripreme za radove na postavljanju scenke maske i vlasuljarskih dodataka;

– održava alate i učestvuje u izradi vlasuljarskih dodataka pod nadzorom kreatora maske;

– uklanja osetljive prostetičke delove maske sa lica i tela;

– proverava i dopunjuje zalihe materijala za specijalne efekte u skladu sa zahtevima predstave (anpule veštačkom krvlju i sl.);

– postavlja po potrebi i stilske frizure;

– obavlja poslove koji podrazumevaju izloženost hemijskim isparenjima i jakom veštačkom osvetljenju.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godina radnog iskustva;

– visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu;

– položen specijalistički, odnosno majstorski ispit koje odgovara petom stepenu stručne spreme;

– znanje stranog jezika.

– najmanje tri godine radnog iskustva;

– visok stepen kreativnost u radu;

– položen specijalistički,odnosno majstorski ispit koje odgovara petom stepenu stručne spreme;

– znanje stranog jezika.

– najmanje jedna godina radnog iskustva;

– visok stepen kreativnosti u radu;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja.


Naziv radnog mesta

MODELAR

Modelar kostima

Modelar obuće

Modista

Opšti / tipični opis posla

– pravi osnovnu konstrukciju obuće, modeluje i pravi krojeve;

– izrađuje prvi model na osnovu koga se kasnije izrađuje ostala obuća po različitim merama;

– dopunjuje scenski kostim predmetima od kože, kroji kaiševe, torbice, mašne i bira materijal uz dogovor sa kostimografom kroji modele obuće, kompletira kostime sa ostalim delovima i predaje garderobi;

– izrađuje osnovnu konstrukciju, modeluje je i pravi kroj za prvi model na osnovu koga se izrađuju ostali kostimi ako se izrađuje više istih po različitim merama na osnovu skice odevnog predmeta;

– izrađuje modele i krojeve za unikatne komade garderobe (kostime);

– određuje vrstu i količinu tekstilnog materijala ili kože neophodnu za izradu kostima;

– oblikuje kostime (garderobu);

– koristi sva tehnička i tehnološka sredstva namenjena za izradu kostima (garderobe), prati tehnološki proces izrade kostima i utvrđuje parametre kvaliteta;

– ostvaruje neposrednu komunikaciju sa kostimografom na izradi dodatnih delova kostimografske opreme kao što su kape, šeširi, ešarpe, maske itd.;

– izrađuje probne modele i definiše delove dodatne kostimske opreme;

– prati i nadzire rad modiste na šivenju predmeta;

– učestvuje u kostimskim i generalnim probama i vrši potrebne korekcije.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje sedam godina radnog iskustva;

– visok stepen kreativnosti i samostalnosti u radu;

– specijalistička, odnosno majstorskaznanja.


Naziv radnog mesta

MONTER SCENSKE MEHANIKE

Glavni monter scenske mehanike

Monter scenske mehanike

Opšti / tipični opis posla

– organizuje rad rukovaoca scenske mehanike;

– montira dekor i izvršava poslove montera gde je to potrebno i u saradnji sa majstorom pozornice;

– dogovara i priprema prilagođavanje dekora za gostovanje sa majstorom pozornice;

– vrši bravarske popravke i intervencije na dekoru;

– radi na svim montažama dekora za probe i predstave;

– prati održavanje uređaja scenske mehanike;

– rukuje mehanizmima i postrojenjima scenske mehanike;

– održava mehanizme i postrojenja gornjeg i donjeg postroja u funkcionalnom stanju;

– vrši defektažu, utvrđuje nedostatke i popravlja jednostavnije kvarove scenske mehanike gornjeg i donjeg postroja;

– podmazuje mehanizme i postrojenja scenske tehnike i vodi računa o dnevnim, nedeljnim, mesečnim, šestomesečnim i godišnjim pregledima i radi na preventivnom održavanju svih mehanizama i postrojenja scenske tehnike;

– evidentira sve kvarove i unosi sve promene i izmene u matične knjige svakog mehanizma i postrojenja;

– upravlja i rukuje mehanizmima scenske tehnike (elektromotorne dizalice, rotaciona bina, propadališta, orkestarske platforme, itd.) za vreme izvođenja proba i predstava;

– izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

– postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog do dana stupanja na snagu ove uredbe.

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje pet godina radnog iskustva;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja u oblasti mašinstva.

– najmanje tri godine radnog iskustva;

– specijalistička, odnosno majstorska znanja u oblasti mašinstva.


Naziv radnog mesta

NADZORNIK SCENSKE MEHANIKE

Opšti / tipični opis posla

– kontroliše tehničke uređaje i scensku mehaniku;

– kontroliše rad mašinskih postrojenja scenske tehnike i mehanizama za podizanje tereta gornjeg i donjeg postroja;

– organizuje hitnu tehničku obradu elaborata i tehničkih crteža planiranih predstava;

– obezbeđuje tehničku ispravnost scenske mehanike i tehničkih sredstava za izvođenje predstava i prati njihovu ispravnost;

– prati, izrađuje i vodi tehničku dokumentaciju;

– vodi evidenciju o redovnim i vanrednim tehničkim pregledima mašinskih postrojenja;

– vodi evidenciju i tehničku dokumentaciju prilikom zamene dotrajale opreme;

– radi u procesu izdavanja upotrebih dozvola za mašinska postrojenja i vodi evidenciju da li su upotrebne dozvole u zakonskim rokovima;

– odgovara za ispravnost scenske mehanike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

NOTOTEKAR

Opšti / tipični opis posla

– organizuje nabavku notnog materijala potrebanog za realizaciju programa prema planovima i programima rada i vodi brigu o njihovoj ispravnosti;

– stavlja štimove i partiture na pultove na probama, koncertima i snimanjima;

– upisuje slovne oznake i brojeve taktova i kontroliše notni materijal;

– vodi evidenciju o izdatim štimovima putem reversa – potvrda i evidentne knjige u kojoj su podaci o štimu, vremenu uzimanja, vremenu vraćanja i potpis uzimaoca štima;

– vodi svu korespodenciju vezanu za nabavku ili pozajmicu notnog materijala;

– vodi inventarsku knjigu notnog materijala;

– vrši ručno prepisivanje nota kada se za to ukaže potreba;

– odgovoran je zapakovanje i transport notnog materijala na gostovanjima u zemlji i inostranstvu;

– priprema i izdaje notni materijal kandidatima koji se prijave na audiciju.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na  studijama u trajanju od tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

REKVIZITAR

Glavni rekvizitar

Rekvizitar

Rekvizitar – oružar pirotehničar

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i neposredno rukovodi radom rekvizite na probama, predstavama i gostovanjima;

– sarađuje sa rediteljem i scenografom u izradi tehničke dokumentacije za predstave;

– vrši izbor rekvizite po zahtevu scenografa i isti trebuje u dogovoru sa direkcijom i nabavnom službom;

– zadužuje i vodi poseban nadzor nad fundusom oružja i pirotehnike – vrši dnevne nabavke potrošne rekvizite i pirotehničkih sredstava za tekući repertoar;

– prisustvuje svim meraćim, tehničkim i generalnim probama i organizuje otklanjanje nedostataka;

– kordinira rad sa spoljnim saradnicima rekvizite;

– rukuje oružjem i pirotehnikom na probama i predstavama prema odgovarajućim propisima i upustvima za upotrebu ovih sredstava;

– priprema i postavlja rekvizite za probe i predstave na scenama, probnim salama i gostovanjima;

– odgovoran je za ispravnost rekvizite i šalje na popravku oštećene elemente;

– upozorava odgovorne na moguću nebezbednu upotrebu elemenata rekvizite, upotreba vatre, pirotehničkih sredstava, oružja, oštrih predmeta itd., a koji bi mogli povrediti umetnike i radnike tehnike;

– izloženost prašini prilikom obavljanja posla;

– obavlja poslove koji podrazumevaju postojanje rizika od nastanka povrede prilikom obavljanja poslova (rad na visini i kretanje ispod obešenih tereta na dizalicama).

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA IZRADU DEKORA

Opšti / tipični opis posla

– priprema radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;

– pomaže šefu radionice u realizaciji dekora;

– bira materijale sa scenografom i šefom radionice dekora;

– vodi evidenciju u nabavci alata, sredstava za zaštitu na radu i potrošnih materijala;

– evidentira i pomaže šefu dekorske radionice na popravci u usklađivanju dekorske opreme;

– pomaže i menja glavnog koordinatora za izradu i održavanje dekora u njegovom odsustvu, radi na izradi dekora, vrši nadzor nad izvedenim radovima, bira materijale, trebuje osnovni i potrošni materijal priprema i izrađuje radioničke crteže za bravarsku i stolarsku radionicu;

– odgovoran ja za neophodnu HTZ opremu;

– vodi evidenciju i arhivira tehničku dokumentaciju korišćenu za izradu i popravku dekora i opreme predstava, prati razvoj novih tehnologija i materijala koje omogućavaju lakši i brži proces izrade dekora i predlaže mere za optimizaciju procesa rada;

– bira i izrađuje tehničku dokumentacije protiv požarnih sredstava i premaza namenjenih za zaštitu dekora i opreme i vrši njen izbor;

– kontroliše proces zaštite dekora i opreme protiv požarnim sredstvima i arhivira dokumentaciju.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

TEHNIČAR ZA TONSKU I VIDEO PODRŠKU IGRAČKIH PROBA

Opšti / tipični opis posla

– manipuliše uređajem za reprodukciju tonskih i video zapisa na probama igrača po nalogu repetitora, pedagoga ili koreografa;

– reprodukuje odgovarajuće tonske i video deonice;

– priprema video i tonskog materijala za probe po planu rada;

– razvrstava, evidentira, čuva i umnožava audio i video materijal repertoarapotreban za probe;

– ukazuje na potrebu nabavke ili obnavljanja audio i video materijala;

– izdaje na revrs auduio i video materijale igračima, pedagozima i dr.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– poznavanje igračkog repertoara;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina igračkog iskustva;

– baletsko obrazovanje.


Naziv radnog mesta

FIZIOTERAPEUT IGRAČA

Opšti / tipični opis posla

– prati opšte fizičko stanje igrača zbog pojačanih psihofizičkih napora i povreda;

– sprovodi sportske i terapeutske masaže;

– pomaže igračima u sprovođenju terapija prilikom povreda na osnovu lekarske dijagnoze;

– prilagođava programe oporavka specifičnostima profesije igrača;

– procenjuje i kontroliše zdravstveno stanja igrača i napredak pri sprovođenju terapija;

– sarađuje sa licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu u okviru institucije;

– predlaže plan i program zaštite zdravlja igrača i podnosi izveštaje o zdravstvenom stanju igrača.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina rada sa sportistima ili igračima.


Naziv radnog mesta

GARDEROBER

Glavni garderober

Garderober

Opšti / tipični opis posla

– organizuje i realizuje rad organizacionom jedinicom garderobe;

– obezbeđuje, priprema i opslužuje za probe, nastupe, predstave i koncerte celokupnu scensku kostimsku opremu;

– prisustvuje generalnim probama / probama / predstavama / koncertima u skladu sa utvrđenim rasporedom rada i po potrebi vrši korekcije kostima;

– sarađuje, zajedno sa garderoberom obuće, neposredno sa umetnikom / izvođačem pred nastup i u toku same predstave / koncerta, kao i na generalnim probama;

– pomaže umetničkom osoblju pri oblačenju kostima i kostimske opreme i odgovoran je za vizuelni izgled izvođača;

– odlučuje i organizuje probe i prepravke kostima,popravke kostima, pranje i slanje kostima na hemijsko čišćenje;

– preuzima nove kostime za predstave / koncerte, zadužuje ih i brine o stanju kostima u toku eksploatacije i zadužene kostime skladišti u odgovarajući magacin;

– vodi evidenciju o celokupnom fundusu, izdaje scensku kostimsku opremu po nalogu neposrednog rukovodioca i preduzima mere zaštite celokupne scenske kostimske opreme i obuće u magacinu od mogućih oštećenja;

– priprema podatke za potrebe javnih nabavki;

– obavlja poslove u uslovima koji podrazumevaju izloženost štetnim isparenjima, hemijskim sredstvima i prašini prilikom obavljanja poslova.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje;

izuzetno:

– osnovno obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ DOKUMENATA I ARHIVE

Glavni istraživač dokumenata i arhive

Istraživač dokumenata i arhive

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, koordinira, usmerava i kontroliše rad istraživača dokumenata i arhive;

– organizuje, sprovodi i kontroliše prihvatanje, sortiranje, obradu i čuvanje istorijske građe, muzikološke, etnomuzikološke, etnološke, etnokoreološke, sređivanje postojećih zbirki, kao i izlučivanje građe;

– organizuje, sprovodi i kontroliše pravljenje izveštaja o redovnoj delatnosti ustanove kulture;

– realizuje istraživanja od značaja za ustanovu;

– priprema i vrši izradu analiza po zahtevu uprave i korisnika po odobrenju uprave ustanove;

– sarađuje sa srodnim ustanovama i ličnostima od značaja za ustanovu;

– pravi izbor i brine o naručivanju stručne literature i publikacija;

– pregleda, sortira i evidentira građu za istraživanje i sarađuje u istraživanju;

– radi na stručnim istraživanjima i saradnji sa srodnim institucijama od značaja za matičnu ustanovu;

– prikuplja, proverava i klasifikuje tekuću dokumentaciju ustanove;

– vodi hemeroteku i prosleđuje tražene podatke korisnicima u ustanovi i drugim korisnicima po odobrenju glavnog istraživača.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od  najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru.

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA KINEMATOGRAFIJU

Opšti / tipični opis posla

– koordinira, promoviše i radi na plasmanu domaćih kinematografskih ostvarenja u zemlji i inostranstvu i pruža logističku podršku producentima i autorima i planira promotivne aktivnosti u zemlji i inostranstvu;

– prati funkcionisanje festivala i promotivnih manifestacija koje se održavaju u zemlji i pruža im logističku podršku i priprema i realizuje promo i marketinški materijal za promociju domaćeg audio vizuelnog stvaralaštva;

– pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku i unosi dnevne liste na sajt ustanove i u obrasce za mesečne repertoare;

– priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;

– rukovodi, koncipira i organizuje edukativne programe;

– nadzire sprovođenje svih konkursa i izrađuje i priprema svu neophodnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju konkursa;

– učestvuje i realizuje projekat u svim fazama rada;

– prati sve faze produkcije;

– administrira zahteve produkcije;

– učestvuje u planiranju budžeta;

– administrira i organizuje koprodukcione markete;

– organizuje i koordinira radionice, sesije i prezentacije filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

– koordinicaira aplikacioni proces i rukovdi organizacionim i promotivnim aktivnostima u okviru filmskih marketa;

– predstavlja program ustanove na međunarodnim panelima i sesijama;

– organizuje promotivne aktivnosti na međunarodnim festivalima i konvencijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje dva strana jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva;

– iskustvo rada u audio vizuelnom sektoru.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA KINEMATOGRAFIJU

Saradnik za kinematografiju – međunarodnu saradnju, plasman i promociju

Saradnik za kinematografiju – umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost

Opšti / tipični opis posla

– koordinira aplikacioni proces i rukovodi svim nastupima na filmskim marketima i festivalima vezanim za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu;

– prikuplja i distribuira neophodan promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu i distribuira promotivni materijal potreban za plasman i promociju filmske umetnosti iz Srbije na međunarodnom tržištu;

– koordinira komunikaciju sa inostranim partnerima u vezi sa prezentacijom filmske umetnosti iz Srbije u svetu;

– prikuplja podatke najnovije filmske produkcije i izrađuje publikacije na engleskom jeziku za sve festivale i revije na kojima učestvuje ili koje organizuje;

– rukovodi organizacijom Revijalnih programa i retrospektiva autora u inostranstvu u saradnji sa ambasadama, kulturnim centrima, unevrezitetima, nacionalnim filmskim centrima i kulturno umetničkim društvima;

– priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom i priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu;

– klasifikuje, čuva i prezentira umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom;

– organizuje i koordinira promocije publikacija iz oblasti umetničke dokumentacije i izdavačke delatnosti i sarađuje sa institucijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istom ili sličnom delatnošću;

– rukovodi filmskim promotivnim programima u cilju afirmacije i očuvanja domaće kinematografske baštine;

– administrire i organizacije koprodukcionie markete;

– koordinira pitching sesijama i prezentacijama filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

– planira plasman i promociju filmskih projekata na međunarodnim festivalima.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje engleskog jezika i još jednog službenog jezika;

– znanje rada na računaru;

– znanje engleskog jezika;

– znanje rada na računaru.

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA IZDAVAČKU DELATNOST

Opšti / tipični opis posla

– obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe službe;

– komunicira sa svim sektorima unutar kuće, izuzetno: i izvan kuće, u cilju pribavljanja podataka za pravljenje dnevnih lista i ostalih obaveštenja;

– pravi dnevne liste i ostala dnevna obaveštenja za publiku (koja se sprovode primenom utvrđenih procedura, uputstava i metoda rada prema podacima koje dobija od umetničkih direkcija i ostalih nadležnih službi);

– unosi dnevne liste na sajt ustanove;

– komunicira sa odgovornim licima unutar kuće u cilju pribavljanja podataka za mesečne repertoare;

– unosi tekstualni sadržaj u grafičke obrasce za mesečne repertoare;

– unosi mesečne repertoare na sajt ustanove, na osnovu opštih smernica;

– ažurira segment sajta koji se odnosi na produkciju ustanove kulture (fotografije, tekstove, podele i sl.) i vrši procenu opcija kako bi se došlo do najboljeg rešenja uz određen stepen kreativnosti i nadzor rukovodioca.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– služenje grafičkim i internet programima;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA EU PROGRAME I FONDOVE

Opšti / tipični opis posla

– koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata, pruža informacije, savetodavne usluge i pomoć audiovizuelnim operaterima iz zemlje prilikom konkurisanja za finansijsku podršku EU programa i fondova;

– adaptira materijale koje objavljuju EU fondovi;

– uspostavljanje i koordinacija dokumentacionog centra o kulturnim politikama Evropske Unije koji je namenjen kulturnim profesionalcima iz zemlje;

– koordinira apliciranje i prijavljivanje projekata na evropske fondove;

– koordinira i organizuje informativna predavanja o načinima apliciranja i popunjavanja aplikacija Evropske komisije;

– obavlja poslove prikupljanja sredstava za domaće produkcije i koprodukcije u zemlji i inostranstvu;

– uspostavlja finansijske regulative sa rukovodiocem Finansijsko knjigovodstvenog sektora;

– priprema i predaje godišnji izveštaj (narativni i finansijski) o rezultatima ovog segmenta svoga rada;

– priprema i predlaže godišnji plan i program rada Sektora za podršku sa budžetskom projekcijom;

– priprema i predaje godišnje izveštaje o radu Sektora za podršku.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA PRUŽANjE USLUGA INOSTRANIM PROIZVOĐAČIMA

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi i administrira rad komisije za dodeljivanje podsticaja investitorima da u RS proizvode audiovizuelno delo;

– organizuje, koordinira sve poslove administrativne i logističke podrške domaćim i stranim produkcijama i koprodukcijama za snimanje na lokacijama u Srbiji;

– uspostavlja procedure i pravnu regulativu za izdavanje sertifikata stranim produkcijama i koprodukcijama putem kojih one mogu ostvariti podsticajne finansijske olakšice za snimanje na lokacijama u Srbiji;

– uspostavlja poslovnu saradnju sa svim mogućim pružaocima usluga za snimanje u Srbiji i posreduje u dobijanju dozvola za snimanje i stručne podrške;

– priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom;

– priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SAVETNIK ZA EDUKACIJU

Opšti / tipični opis posla

– organizuje edukativne programe za filmske i TV saradnike;

– organizuje seminare, predavanja, radionice i prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama;

– organizuje i dogovara saradnju sa referentnim profesionalnim filmskim radnicima na realizaciji programa edukacije;

– koordinira i organizuje put i boravak stručnjacima (predavačima i moderatorima radionica) iz inostranstva;

– dogovara realizaciju prakse u profesionalnim filmskim i TV produkcijama u svim produkcionim fazama (pred pripreme, pripreme, snimanje, post produkcija), kao i u fazama distribucija i prikazivanja;

– vrši monitoring i evaluaciju edukativnih programa i o tome podnosi izveštaj;

– koordinira pitching sesije i prezentacije filmskih projekata u različitim fazama razvoja;

– priprema i predlaže godišnji plan i program svog rada sa budžetskom projekcijom;

– priprema i predaje godišnje izveštaje o svom radu.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ KULTURNOG RAZVITKA

Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka

Organizator istraživanja kulturnog razvitka

Istraživač kulturnog razvitka

Opšti / tipični opis posla

– koordinira rad istraživača i vrši recenziju radova istraživača;

– komunicira sa naručiocima istraživanja i drugim zainteresovanim grupama;

– obavlja istraživačke i složene istraživačke poslove (priprema nacrt istraživanja, utvrđuje i razrađuje metodologiju postupka, istraživanja, nadgleda istraživanja);

– donosi zaključke i u zavisnosti od obima istraživanja delimično ili u celosti kreira analitičke dokumente;

– proučava stanje u kulturi, izrađuje i objavljuje studije i na druge načine prezentuje rezultate istraživanja;

– predlaže i obrazlaže program rada istraživačkog odeljenja za izradu godišnjih planova / programa i izveštaja o radu ustanove;

– uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim ustanovama i pojedinacima;

– priprema stručne sastanke;

– planira, organizuje i priprema neophodne aktivnosti za otpočinjanje istraživanja;

– vodi internu dokumentaciju po projektima;

– priprema, organizuje i prati terenski rad istraživača i obučava anketare i obrađivače;

– kontroliše i sistematizuje prikupljanje upitnika, prati razvoj projekta i prikuplja periodične izveštaje o sprovedenim aktivnostima na projektima;

– prati kulturni razvoj na osnovu kontinuirane analize stanja i promena u ustanovama kulture.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

– vladanje naučnom metodologijom iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje pet godina radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

– u stručnim i naučnim publikacijama objavljeni radovi iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

– poznavanje metodologije istraživanja iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ISTRAŽIVAČ – DOKUMENTALISTA

Koordinator dokumentalista

Dokumentalista

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi i usmerava rad dokumentalista;

– prikuplja, stručno objedinjuje i proučava dokumentacionu građu i podatke;

– radi na kreiranju plana obrade dokumentacije i odabiru tehnike obrade;

– organizuje i usmerava elektronsku i fizičku obradu dokumenata i bibliotečkih jedinica;

– vrši odabir softvera za obradu dokumentacije, u celosti ili delimično kreira baze podataka i izrađuje forme izveštaja;

– priprema i objavljuje rezultate dokumentacionih istraživanja;

– priprema rezultate istraživanja na nivou ustanove;

– priprema, ažurira i objavljuje podatke i informacije na internet stranici ustanove;

– sprovodi stručni nadzor i priprema štampane prezentacije istraživanja i drugih izdanja;

– koordinira i elektronski obrađuje pripremu za štampu prezentacije godišnjeg izveštaja o realizaciji programa rada ustanove;

– priprema plan rada i izveštaj o radu dokumentalističkog odeljenja i učestvuje u izradi godišnjih planova i izveštaja o radu ustanove;

– organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim akterima kulturnog razvoja na projektima objedinjavanja i objavljivanja podataka od značaja za unapređenje kulturne politike.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

UREDNIK ZA UMETNIČKU – ISTRAŽIVAČKU DOKUMENTACIJU I IZDAVAČKU DELATNOST

Glavni urednik

Urednik

Opšti / tipični opis posla

– rukovodi i organizuje izdavačkom i umetničko-istraživačkom delatnošću ustanove, samostalno organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi, priprema i realizuje plan rada u skladu sa potrebama ustanove kulture;

– prati dostignuća izdavaštva u oblasti kulture u zemlji i svetu, samostalno daje predloge za unapređenje metoda rada izdavačke delatnosti kao i štampanih izdanja ustanove kulture;

– određuje precizne parametre za potrebe javnih nabavki u skladu sa planom rada izdavačke delatnosti ustanove kulture;

– uređuje i priređuje izdanja ustanove kulture, kao i promotivne, propagandne i informacione materijale ustanove;

– piše autorske tekstove, uz poštovanje metodologije prilagođene nameni i ciljnim grupama, za potrebe objavljivanja u izdanjima ustanove kulture;

– priprema i izrađuje tekstualne i grafičke materijale za objavljivanje u izdanjima ustanove kulture;

– komunicira sa dizajnerima, prati i kontroliše njihov rad vodeći računa o dinamici rada;

– obavlja komunikaciju i pregovara sa umetnicima i ostalim učesnicima u kreativnim aktivnostima ustanove kulture, kao i sa autorima tekstova i drugim stručnim licima u pogledu pripreme i realizacije umetničko - istraživačkih i izdavačkih projekata i upućuje pozive za učešće u izradi tematskih izdanja;

– organizuje saradnju, koordinira rad i komunicira sa štamparijama i ostalim stručnim licima neophodnim za sprovođenje izdavačkog procesa, vodeći računa o dinamici rada;

– komunicira sa ustanovama, organizacijama i udruženjima iz domena kulture, nauke i obrazovanja kao i umetnicima i profesionalcima u navedenim domenima, u cilju nabavljanja podataka i materijala za potrebe priređivanja i objavljivanja izdanja ustanove kulture;

– klasifikuje, čuva i prezentuje umetničku dokumentaciju na način predviđen zakonom;

– uređuje, prati proces distribucije stručnih i naučnih publikacija iz oblasti pozorišne i filmske umetnosti i drugih audio vizuelnih medija;

– prikuplja podatke za izradu baze podataka o umetničkoj iz oblasti pozorišne, filmske i drugih audio-vizuelnih umetnosti, kao i o izdavačkoj delatnosti;

– prati i nadgleda odvijanje procesa dokumentovanja i izdavanja dela;

– rukovodi pripremama materijala za prezentaciju izdavačke delatnosti institucije kulture na domaćim i međunarodnim događajima;

– promoviše rezultate dokumentacionih umetničko-istraživačkih projekata i postignuća na planu izdavačke delatnosti.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika.

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva.

– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrade dokumentacije i izdavaštva.


Naziv radnog mesta

OPERATER BIOSKOPA

Opšti / tipični opis posla

– projektuje filmove u skladu sa bioskopskim rasporedom emitovanja projekcija;

– održava projektor;

– kontroliše i realizauje tehničke poslove u skladu sa dnevnim, nedeljnim i mesečnim planom;

– rešava tehničke probleme u bioskopu;

– koordinira i izvodi filmske trailer-e pre projekcija filmova;

– priprema filmske kopije i reklamne spotove za emitovanje;

– pruža tehničku podršku po potrebi, klijentima bioskopa;

– kontroliše i realizuje izvođenje bioskopskih projekcija.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– znanje rada na računaru;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

SARADNIK ZA UNAPREĐIVANjE DELATNOSTI USTANOVE KULTURE

Opšti / tipični opis posla

– prati projekte međunarodnih organizacija i ustanova vezane za delatnost matične ustanove;

– prati projekte iz fondova EU, vladinih organizacija, lokalne samouprave i udruženja koja za delatnost imaju saradnju sa matičnom ustanovom;

– priprema planove za učešće matične ustanove u projektima;

– kontaktira ustanove, organizacije i poslovne subjekte prema kojim gravitira matična ustanova;

– prati realizaciju ugovorenih projekata i programa u kojima učestvuju ustanove i stara se o realizaciji zaključenih sporazuma i ugovora.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje dve godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR PROGRAMA

Koordinator organizacije programa

Organizator projekata / programa

Opšti / tipični opis posla

– priprema, koordinira službom organizacije planiranih aktivnosti projekta / programa ustanove;

– kontroliše izvršavanje poslova;

– izrađuje planove i programe rada, planira raspored rada ustanove;

– organizuje, objedinjava i usmerava rad zaposlenih u službi;

– raspoređuje poslove na neposredne izvršioce;

– pruža potrebnu stručnu pomoć i sarađuje sa drugim organizatorima;

– kontroliše realizaciju projekta / programa u zemlji i inostranstvu;

– organizuje i koordinira rad biletarnice.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

RAZVODNIK

Opšti / tipični opis posla

– izdaje broj garderobe, istu čuva i po završetku vraća posetiocima na osnovu izdatog broja garderobe;

– proverava salu i pozicioniranje sedišta pre početka predstave ili programa;

– otvara vrata za ulazak posetioca u salu po odobrenju inspicijenta;

– usmerava posetioce na poziciju u odnosu na kupljenu kartu;

– proverava kartu gledaoca u slučaju potrebe;

– stara se o redu i miru tokom trajanja predstave ili programa u toku predstave, po pozivu posetioca;

– zadužuje na revers određen broj programskih knjižica, pre početka predstave i tokom pauze prodaju programske knjižice posetiocima, po završetku predstave vrši razduženje;

– iznosi cveće na scenu za ansambl, a umetnicima uručuje pojedinačno po završetku premijere ili svečanosti.

Stručna sprema / obrazovanje

– srednje obrazovanje.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje stranog jezika;

– najmanje jedna godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

ORGANIZATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI

Opšti / tipični opis posla

– organizuje, rukovodi, kontroliše i koordinira rad prilikom pripreme i izvođenja projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;

– izrađuje, predlaže i usvaja planove za izvođenje projekata / programa u polivalentnom centru za kulturu;

– priprema i irazrađuje i sprovodi utvrđene godišnje programe rada;

– priprema dokumentaciju za špediciju prilikom gostovanja u inostranstvu (ATA karnet);

– izrađuje nedeljni plan rada izvođenja;

– organizuje probe;

– komunicira sa šefovima grupa i postavlja im neposredne zadatke.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovnim akademske / osnovne strukovnim studijama) u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

izuzetno:

– srednje obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva stečenim do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije


Naziv radnog mesta

UREDNIK PROGRAMA

Opšti / tipični opis posla

– uređuje programe i samostalno izrađuje planove i programe rada;

– odgovoran je za organizaciju, koordinaciju i rukovođenje, projektima / programima polivalentnog centra za kulturu u zemlji i inostranstvu;

– predlaže strategije rada i razvoja programa i aktivnosti ustanove;

– priprema program rada ustanove i učestvuje u pripremi finansijske planova kao i izveštaja;

– sačinjava aplikacije za učešće na konkursima za finansiranje i podršku programa iz oblasti delovanja polivalnetnog centra i stara se da na druge dostupne načine (sponzorstva, donatorstva i dr.) obezbedi finansijska sredstvav za realizaciju programa;

– piše autorske tekstove za kataloge, programe i medije;

– predlaže i realizuje marketinške aktivnosti i aktivnosti vezane za odnose sa javnošću ustanove;

– predlaže i aktivno formuliše i realizuje edukativne programe iz delokruga svog rada;

– aktivno sarađuje u timovima i organima ustanove (savetima, kolegijumima, kao selektor ili član žirija i dr.);

– sarađuje i kreativno realizuje programe / projekte sa partnerskim institucijama u svim sektorima – institucijama iz svih oblasti kulture i drugih oblasti društvenog života značajnih za realizaciju programa u zemlji i inostranstvu;

– efikasno komunicira i radi u interdisciplinarnom i multimedijalnom nacionalnom i međunarodnom okruženju;

– sačinjava listu zahteva u vezi s tehničkom realizacijom programa;

– planira, nadgleda i realizuje sve faze i segmente realizacije programa / projekta;

– prati kretanja na domaćoj i međunarodnoj sceni teorije i prakse umetnosti, kulture i svih relevantnih oblasti za profil polivalentnog centra.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje tri godine radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

PROGRAMSKI SELEKTOR U MUZIČKOJ USTANOVI

Opšti / tipični opis posla

– obavlja najsloženije stručno-operativne poslove, osmišljava, organizuje i koordinira projekte / programe u zemlji i inostranstvu;

– radi na kreiranju programske politike ustanove;

– kreira, osmišljava i odgovara za sve segmente programske delatnosti ustanove, u skladu sa programskom politikom i odlučuje o angažovanju umetnika u okviru programske delatnosti;

– osmišljava, izrađuje i odlučuje o rasporedu rada projekata / programa;

– izrađuje godišnji i sezonski plan ustanove i radi na izradi petogodišnjeg plana u skladu sa programskom politikom ustanove;

– osmišljava i ugovara domaća i inostrana gostovanja i turneje;

– odgovoran je za osmišljavanje, uređivanje i kreiranje sadržaja štampanih izdanja i drugih štampanih i elektronskih materijalai pruža potrebnu stručnu pomoć u realizaciji poslova službi odnosa sa javnošću, marketinga i realizacije programa;

– ostvaruje i održava intenzivne i redovne kontakte na najvišem nivou sa partnerima, umetnicima i agencijama.

Stručna sprema / obrazovanje

Visoko obrazovanje:

– na studijama (osnovne akademske / specijalističke strukovne studije) u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 7. oktobra 2017. godine;

– na studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo / kompetencije

– znanje rada na računaru;

– znanje stranog jezika;

– najmanje pet godina radnog iskustva.


Naziv radnog mesta

KOORDINATOR ZA DRUŠTVENO ODGOVORNE POSLOVE

Opšti / tipični opis posla

– odgovoran je za osmišljavanje i realizaciju projekata u oblasti CSR (Corporate social responsibility);

– realizuje komuniciranje CSR projekata u ciljanim javnostima i u medijima (u okviru PR strategije i aktivnosti);

– razvija CSR projekte i aktivnosti (projekti koji treba da doprinesu društveno angažovanom delovanju i prepoznatljivosti ustanove u javnosti kao institucije od najšireg društvenog značaja);

– razvija edukativne projekte sa ciljem formiranja posebnog sektora edukacije;

– planira i realizuje posete muzičara vrtićima, staračkim domovima, udruženjima osoba sa posebnim potrebama – inkluzivni projekti;

– realizuje projekte edukacije (organizacija i realizacija otvorenih proba, prijem i ispunjavanje zahteva studentskih i naučnih projekata);

– izrađuje strategiju i plan razvijanja tehnika internih komunikacija;

– odgovoranje za građenje korporativnog imidža ustanove;

– odgovoranje za internet promociju ustanove – kreiranje strategije i izradu sadržaja na društvenim mrežama – odnosno koordinaciju i superviziju saradnika operatora;

– sarađuje na uređivanju i izradi sadržaja web prezentacije;

– vrši poslove izrade i distribucije newsletter-a i slanje sms poruka pretplatnicima;

– izrađuje plan