Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
13.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE
("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RSˮ, broj 35/19), u članu 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) „javni resurs” je nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;ˮ.

Član 2.

U članu 50. stav 2. menja se i glasi:

„Javni funkcioner ne može da koristi javne resurse za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti.ˮ.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Javni funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu javnog funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje tih javnih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore.ˮ.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„U toku izborne kampanje, u postupku iz člana 78. st. 1. i 2. ovog zakona, u kome odlučuje da li postoji povreda iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana, Agencija odlučuje u roku od pet dana od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, odnosno od dana prijema prijave pravnog ili fizičkog lica.ˮ.

Član 3.

U članu 103. stav 1. tačka 9) briše se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj javni funkcioner ako vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i učestvuje u njihovim političkim aktivnostima suprotno članu 50. st. 1, 2, 4. i 5. ovog zakona.ˮ.

Dosadašnji st. 2. do 4. postaju st. 3. do 5.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print