Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
12.11.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
("Sl. glasnik RS", br. 135/2020)


Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 84/19, 60/20 – dr. propis, 62/20 – dr. zakon i 65/20 – dr. zakon), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.291.354.655.400

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.728.205.379.826

Budžetski suficit/deficit

–436.850.724.426

Izdaci za otplatu glavnice

(u cilju sprovođenja javnih politika)

7.800.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

(u cilju sprovođenja javnih politika)

38.405.955.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

–483.056.679.426

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

911.500.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

418.581.887.000

Neto finansiranje

483.056.679.426

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

9.861.433.574

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

 

1.291.354.655.400

1. Poreski prihodi

71

1.090.000.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

66.500.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

113.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

547.500.000.000

– Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

98.500.000.000

– Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

449.000.000.000

1.4. Akcize

717

299.700.000.000

– Akcize na derivate nafte

 

160.000.000.000

– Akcize na duvanske prerađevine

 

104.000.000.000

– Ostale akcize

 

35.700.000.000

1.5. Carine

715

51.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

12.300.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

187.517.253.000

Redovni neporeski prihodi

 

93.900.000.000

– Prihodi od imovine

741

14.500.000.000

– Takse

742

16.200.000.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

24.400.000.000

– Novčane kazne

743

8.000.000.000

– Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

25.300.000.000

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

50.200.000.000

– Dobit javnih agencija

741

3.400.000.000

– Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

24.100.000.000

– Ostali vanredni prihodi

745

22.700.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.417.253.000

– Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.900.960.000

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.516.293.000

3. Donacije

731,732,744

13.837.402.400

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.774.411.334.826

1.Tekući rashodi

4

1.526.560.374.541

1.1. Rashodi za zaposlene

41

322.415.400.455

– Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

250.403.187.349

– Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

47.340.558.040

– Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

24.671.655.066

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

135.424.217.087

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

108.454.150.000

– Otplata domaćih kamata

441

54.868.287.000

– Otplata stranih kamata

442

43.250.000.000

– Otplata kamata po garancijama

443

2.000.000.000

– Prateći troškovi zaduživanja

444

8.335.863.000

1.4. Subvencije

45

278.158.784.000

– Subvencije u privredi

 

145.538.573.000

– Subvencije u poljoprivredi

 

46.784.627.000

– Subvencije za železnicu

 

14.042.000.000

– Subvencije za puteve

 

44.600.000.000

– Subvencije u oblasti turizma

 

3.003.500.000

– Subvencije za kulturu

 

1.679.625.000

– Ostale subvencije

 

22.510.459.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

275.320.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

6.146.696.785

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

93.831.165.920

– Transferi opštinama i gradovima

463

34.243.466.000

– Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

36.217.213.000

– Ostali transferi

463

23.370.486.920

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

341.626.626.000

– Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

209.960.320.000

– Nacionalna služba za zapošljavanje

 

2.689.280.000

– Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

123.311.542.000

– Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

– Ostali transferi

 

5.225.484.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

9.913.036.500

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

119.074.138.000

– Dečja zaštita

 

61.080.847.000

– Boračko-invalidska zaštita

 

14.561.580.000

– Socijalna zaštita

 

31.802.977.000

– Tranzicioni fond

 

310.000.000

– Učenički standard

 

2.327.000.000

– Studentski standard

 

3.852.100.000

– Fond za mlade talente

 

675.147.000

– Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.207.600.000

– Izbegla i raseljena lica

 

1.203.670.000

– Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.053.217.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

111.240.839.794

– Sredstva rezervi

499

2.260.796.000

– Ostali tekući rashodi

43 i 48

108.980.043.794

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

201.645.005.285

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

7.800.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

38.405.955.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

483.056.679.426

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

911.500.000.000

Primanja od zaduživanja

91

903.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost)

9111

455.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni)

9121

377.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112–9119

9122–9129

71.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

8.500.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

418.581.887.000

Izdaci za otplatu kredita

61

400.200.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

190.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

205.200.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

18.381.887.000

Promena stanja na računu
(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava
negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

 

9.861.433.574

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 901.638.566.426 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 71.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 455.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 377.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 8.500.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 9.861.433.574 dinara, predstavljaće pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 911.500.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2020. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

A. U 2020. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 105.120.922.800 dinara (EUR 807.000.000 i KWD 18.000.000), i to:
Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2020. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:
Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:
Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".<Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

U okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Program 1510 – Privlačenje investicija, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 – Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

– u 2020. godini u iznosu do 9.820.000.000 dinara;

– u 2021. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara;

– u 2022. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.

U okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 – Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 – Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 – IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

– u 2020. godini u iznosu do 3.174.000.000 dinara;

– u 2021. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

– u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.”

Član 7.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 2.192.993.221.826 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.”.

 Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se iz Registra može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".Član 8.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, usled smanjenog obima prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi nastalog kao posledica pandemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se do 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima, a preostali deo iz izvora 01 – Opšti prihodi i primanja budžeta.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 9.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja budžeta smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako u toku godine dođe do vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera, Vlada može odlučiti o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka, kao i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica vanrednih događaja.

Aktom Vlade iz stava 3. ovog člana bliže će se urediti način izvršenja pojedinih rashoda i izdataka, kao i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.”

Član 10.

Član 41. menja se i glasi:

„Član 41.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 24.000.000.000 dinara, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 i 91/19).”

Član 11.

Posle člana 41. dodaje se novi član 41a, koji glasi:

„Član 41a

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Republika Srbija može preuzeti obavezu da kao garant izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u iznosu do 480.000.000 evra ekvivalentno dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja banci po garanciji ili dan zaključenja ugovora o kreditu.

Davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, broj 57/20).”

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, br. 60/20, 62/20 – dr. zakon i 65/20 – dr. zakon).

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print