Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 84/2019 i 60/2020 - uredba)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.244.821.031.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.593.388.480.000

Budžetski suficit/deficit

-348.567.449.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

8.800.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

23.632.551.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-381.000.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

886.800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

505.270.207.000

Neto finansiranje

381.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

529.793.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.244.821.031.000

1. Poreski prihodi

71

1.064.300.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

57.200.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

89.300.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

565.800.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

126.200.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

439.600.000.000

1.4. Akcize

717

296.100.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

157.600.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

104.500.000.000

- Ostale akcize

 

34.000.000.000

1.5. Carine

715

44.400.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

11.500.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

165.517.253.000

Redovni neporeski prihodi

 

87.100.000.000

- Prihodi od imovine

741

13.200.000.000

- Takse

742

14.100.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.300.000.000

- Novčane kazne

743

6.000.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

27.000.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

35.000.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

20.300.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

13.100.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.417.253.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.900.960.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.516.293.000

3. Donacije

731,732,744

15.003.778.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.625.821.031.000

1.Tekući rashodi

4

1.439.252.310.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

318.914.506.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

247.657.666.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

47.928.114.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

23.328.726.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

128.616.126.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduženja

44

106.952.422.000

- Otplata domaćih kamata

441

53.818.287.000

- Otplata stranih kamata

442

41.500.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

2.600.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

9.034.135.000

1.4. Subvencije

45

202.981.314.000

- Subvencije u privredi

 

109.824.000.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

41.165.130.000

- Subvencije za železnicu

 

14.000.000.000

- Subvencije za puteve

 

19.900.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

3.027.500.000

- Subvencije za kulturu

 

1.679.625.000

- Ostale subvencije

 

13.385.059.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

251.600.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

5.084.466.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

95.320.582.000

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.832.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

36.217.213.000

- Ostali transferi

 

25.271.003.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

349.040.867.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

245.700.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

5.200.000.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

93.100.000.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostali transferi

 

4.600.867.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

6.744.455.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

123.714.810.000

- Dečja zaštita

 

64.880.847.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

14.061.580.000

- Socijalna zaštita

 

32.786.803.000

- Tranzicioni fond

 

410.000.000

- Učenički standard

 

2.571.000.000

- Studentski standard

 

4.295.000.000

- Fond za mlade talente

 

683.399.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.145.000.000

- Izbegla i raseljena lica

 

834.266.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.046.915.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

101.631.162.000

- Sredstva rezerve

499

2.548.303.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

99.082.859.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

154.136.170.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

8.800.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

23.632.551.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

381.000.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

886.800.000.000

Primanja od zaduživanja

91

881.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

455.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

355.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

71.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

5.800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

505.270.207.000

Izdaci za otplatu kredita

61

495.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

251.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

239.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

10.270.207.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

529.793.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 2. ove uredbe u ukupnom iznosu od 886.270.207.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 71.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 455.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 355.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 5.800.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 529.793.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 886.800.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2020. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2020. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 107.997.722.800 dinara (EUR 859.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika"Srbija Voz", Beograd - (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz)

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" -Projekat za pametna brojila

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

16.562.000.000

EUR

140.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije"- Transbalkanski koridor sekcija 3-2x400KV Obrenovac-Bajina Bašta i podizanje TC Bajina Bašta na 400KV

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.732.000.000

EUR

40.000.000

III.

Evropskoj investicionoj banci

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom"Infrastruktura železnice Srbije", Beograd - Projekat rekonstrukcije i izgradnje drugog koloseka na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - državna granica, deonica Stalać - Đunis

20.702.500.000

EUR

175.000.000

 

Ukupno:

20.702.500.000

EUR

175.000.000

IV.

Poslovnim bankama

     

1.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

8.281.000.000

EUR

70.000.000

2.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

6.506.500.000

EUR

55.000.000

3.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije - Gasna interkonekcija Srbija - Bugarska

2.957.500.000

EUR

25.000.000

4.

JP "Skijališta Srbije" - Izgradnja gondole Brzeće-Mali Karaman

3.194.100.000

EUR

27.000.000

 

Ukupno:

20.939.100.000

EUR

177.000.000

V.

Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom"Infrastruktura železnice Srbije" - Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar - Faza II

6.378.022.800

KWD

18.000.000

 

Ukupno:

6.378.022.800

KWD

18.000.000

VI.

Ruskoj Federaciji (Državna razvojna korporacija "VEB.RF")

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija hidroelektrane"Đerdap 2"

23.660.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

23.660.000.000

EUR

200.000.000

VII.

Republici Francuskoj (Trezor)

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

Ukupno:

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

UKUPNO:

 

EUR

859.000.000

 

 

107.997.722.800

KWD

18.000.000

B. Republika Srbija će u 2020. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 1.426.419.918.640 dinara (USD 395.000.000 i EUR 11.696.685.800), i to sa:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

2.484.300.000

EUR

21.000.000

2.

Program unapređenja efikasnosti i razvoja javnog sektora (DPL)

16.215.945.000

USD

150.000.000

3.

Projekat za konkurentnu poljoprivredu

5.418.140.000

EUR

45.800.000

4.

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

5.086.900.000

EUR

43.000.000

5.

Integrisani razvojni program koridora reke Save i Drine

9.189.035.500

USD

85.000.000

6.

Zajam za podršku radi otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

10.810.630.000

USD

100.000.000

 

Ukupno:

36.215.610.500

USD

335.000.000

 

 

12.989.340.000

EUR

109.800.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Merdare faza I

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

2.957.500.000

EUR

25.000.000

3.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole"

7.689.500.000

EUR

65.000.000

4.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Okvirni zajam za razvoj lučke infrastrukture i sistema obuke članova posade brodova u Republici Srbiji

10.647.000.000

EUR

90.000.000

 

Ukupno:

39.039.000.000

EUR

330.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Pločnik faza I

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

3.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I

1.774.500.000

EUR

15.000.000

4.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II

1.774.500.000

EUR

15.000.000

5.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza 1

2.129.400.000

EUR

18.000.000

 

Ukupno:

21.648.900.000

EUR

183.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

6.388.200.000

EUR

54.000.000

2.

Projekat izgradnje koncertne dvorane

14.196.000.000

EUR

120.000.000

3.

Projekat modernizacije infrastrukture u kulturi

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat unapređenja infrastrukture za zaštitu životne sredine

59.150.000.000

EUR

500.000.000

5.

Projekat unapređenja zatvorskih kapaciteta

3.549.000.000

EUR

30.000.000

6.

Projekat unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti

4.732.000.000

EUR

40.000.000

7.

Projekat unapređenja univerzitetskog obrazovanja

11.238.500.000

EUR

95.000.000

8.

Obrazovanje za socijalnu inkluziju 2

3.785.600.000

EUR

32.000.000

9.

Zajam za finansiranje javnog sektora za podršku zdravstvu

23.660.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

129.065.300.000

EUR

1.091.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza V

3.549.000.000

EUR

30.000.000

2.

Program upravljanja čvrstim otpadom

2.602.600.000

EUR

22.000.000

3.

Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene, faza II

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program VI)

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

23.896.600.000

EUR

202.000.000

VI.

Stranim vladama

 

 

 

1.

Republika Turska, posredstvom turskih banaka

 

 

 

1.1.

Autoput Sremska Rača-Kuzmin, most preko reke Save, projekat za deonicu Požega-Kotroman i rekonstrukcija državnog puta Novi Pazar-Tutin

25.931.360.000

EUR

219.200.000

2.

Ruska Federacija

 

 

 

2.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture

20.406.750.000

EUR

172.500.000

2.2.

Realizacija projekata železničke infrastrukture - druga faza

40.222.000.000

EUR

340.000.000

3.

Republika Francuska - Trezor

 

 

 

3.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

96.024.110.000

EUR

811.700.000

VII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

354.900.000.000

EUR

3.000.000.000

 

Ukupno:

354.900.000.000

EUR

3.000.000.000

VIII.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

94.640.000.000

EUR

800.000.000

2.

Projekat rekonstrukcije deonica pruge na pruzi Beograd-Niš-Preševo - državna granica sa Severnom Makedonijom

118.300.000.000

EUR

1.000.000.000

3.

Projekat izgradnje novog mosta preko reke Save

11.830.000.000

EUR

100.000.000

4.

Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona

29.575.000.000

EUR

250.000.000

5.

Projekat izgradnje brzih saobraćajnica-državni put prvog reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac, državni put prvog reda br.19 Šabac-Loznica

29.575.000.000

EUR

250.000.000

6.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

59.150.000.000

EUR

500.000.000

7.

Projekat za podršku unapređenja sektora transporta, turizma i infrastukture u cilju otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

17.745.000.000

EUR

150.000.000

 

Ukupno:

360.815.000.000

EUR

3.050.000.000

IX.

Azijska infrastrukturna investiciona banka

 

 

 

1.

Zajam za podršku radi otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

23.660.000.000

EUR

200.000.000

2.

Projekat izgradnje brzih saobraćajnica-državni put prvog reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac, državni put prvog reda br.19 Šabac-Loznica

53.235.000.000

EUR

450.000.000

 

Ukupno:

76.895.000.000

EUR

650.000.000

X.

Izvozno-uvoznim bankama

 

 

 

1.

Mađarska Export - Import banka

 

 

 

1.1.

Projekat rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije

5.915.000.000

EUR

50.000.000

1.2.

Projekti unapređenja vodosnabdevanja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Češka eksportna banka

 

 

 

2.1.

Nastavak radova na bloku B-6 istočnog polja u RMU "Soko"

1.005.550.000

EUR

8.500.000

 

Ukupno:

16.976.050.000

EUR

143.500.000

XI.

Kineskim bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok- Pančevo) Sektor C

70.980.000.000

EUR

600.000.000

2.

Projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Beograda

32.059.300.000

EUR

271.000.000

3.

Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

19.482.330.140

EUR

164.685.800

4.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Novi Beograd-Surčin

6.486.378.000

USD

60.000.000

5.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Novi-Sad-Ruma (Fruškogorcki koridor)

65.065.000.000

EUR

550.000.000

6.

Projekat završetka izgradnje TE Kolubara B

52.052.000.000

EUR

440.000.000

7.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Iverak - Lajkovac

11.830.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

6.486.378.000

USD

60.000.000

 

 

251.468.630.140

EUR

2.125.685.800

 

 

 

USD

395.000.000

 

UKUPNO:

1.426.419.918.640

EUR

11.696.685.800

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja, na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova, Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 29. februar 2020. godine, iznosilo je 2.863.632.951.227 dinara (24.363.050.466 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 29. februar 2020. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.509.600

2.645.778.344

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.196.696

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

377.988.850

44.428.809.370

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

63.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

76.233.413

8.960.475.388

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

21.780.975 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.630.934

896.939.925

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

120.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.491.203

175.276.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

17.742.000 RSD

 

 

 

Kuponska stopa

4,50% - 6,25%

 

 

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

16.437.500

1.932.063.750

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.521.900 EUR

 

 

 

Kuponska stopa

1,75% - 4,00%

 

 

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

6.874.745.433

808.057.578.250

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

111.209.080.000 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

-trogodišnje obveznice

3,75%-4,50%

 

 

 

-petogodišnje obveznice

3,00%-8,00%

 

 

 

-sedmogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

 

 

 

-desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

 

 

 

-dvanaestogodišnje obveznice

4,50%

 

 

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.891.554.000

339.873.257.160

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

492.361.000 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

0,50%-1,00%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

1,25% - 2,00%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

1,75% - 4,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

3,25% - 5,00%

 

 

 

- dvanaestogodišnje obveznice

2,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50% - 5,85%

 

 

 

- dvadesetogodišnje obveznice

3,50%

 

 

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.602.103

540.931.160

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.660.210

195.141.032

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

24.847.089

2.920.526.826

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

10.305.897.031

1.211.355.136.877

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD A

 

225.060.507

26.453.611.956

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD B

 

427.684.264

50.270.008.395

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

4.469.679

525.366.090

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.119.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

10.167.156

1.195.047.466

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.390.037 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

 

 

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

2.425.237

285.062.397

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

607.850 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

11.651.944

1.369.569.521

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.920.067 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

2.670.257

313.862.005

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

669.152 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

27.623.350

3.246.848.553

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.910.660 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Koridor X

 

219.028.866

25.744.652.887

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

23.078.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

56.038.200

6.586.730.028

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.904.720 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

58.407.320

6.865.196.388

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.846.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

5.073.228

596.307.238

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

12.088.482

1.420.880.193

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.028.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.642.647.058

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

 

 

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

1.705.515

200.466.280

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

297.630 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

44.663.465

5.249.743.653

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.585.685 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.17

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

219.938.895

25.851.617.759

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.18

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

21.759.885

2.557.656.865

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.500.278 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.378.782.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

24.776.045

2.912.176.365

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.502.446 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

52.690.588

6.193.251.719

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

49.960.776

5.872.389.611

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.555.092.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

35.000.000

4.113.900.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

 

 

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.462.804.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

45.330.500

5.328.146.970

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

28.250.000

3.320.505.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

6.208.504

729.747.560

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

6.766.100

795.287.415

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

9.225.250

1.084.335.885

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.31

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda

 

160.600.000

18.876.924.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.32

IBRD - Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

4.109.500

483.030.630

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.33

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

113.250

13.311.405

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.34

IBRD - Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

 

87.500

10.284.750

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.35

IBRD - Projekat za konkurentnu poljoprivredu

 

114.500

13.458.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.36

IBRD - Dodatno finansiranje za projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

52.500

6.170.850

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1

Ukupno

 

2.207.970.675

259.524.873.222

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

13.809.820

1.623.206.280

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.550.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

16.851.713

1.980.750.366

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

21.181.278

2.489.647.470

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.810.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

21.909.093

2.575.194.828

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.870.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

22.543.599

2.649.774.576

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.040.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

2.272.313

267.087.640

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

730.572 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

1.351.564

158.862.795

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

434.539 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

2.076.509

244.072.813

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

834.524 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

2.878.037

338.284.438

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

771.096 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

775.043

91.098.519

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

177.984 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.11

ID-3768-YF: Projekat zdravstva

 

5.483.897

644.577.255

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.469.275 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

9.591.936

1.127.436.111

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.927.442 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

7.014.151

824.443.259

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.409.451 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

10.117.588

1.189.221.304

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.626.455 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

10.958.956

1.288.115.720

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.601.554 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

26.002.274

3.056.307.320

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.800.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

18.246.587

2.144.703.806

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.666.541 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

5.465.770

642.446.620

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

627.608 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2

Ukupno

 

198.530.128

23.335.231.120

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

20.800.617

2.444.904.520

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.285.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

13.511.905

1.588.189.274

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.661.012 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - Apex Global 2

 

3.318.615

390.069.969

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.967.964 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

20.382.347

2.395.741.011

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.030.104 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

41.347.392

4.859.972.407

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.303.498 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

98.869.048

11.621.067.862

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.922.619 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

31.978.996

3.758.811.196

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.048.450 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Klinički centri/A

 

77.332.927

9.089.712.218

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

906.707 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.9

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

21.374.841

2.512.398.764

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.961.470 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.10

EIB - Koridor X (E80)

 

263.047.969

30.918.658.299

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.127.189 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.11

EIB - Koridor X (E75)

 

314.000.000

36.907.560.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.648.998 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

15.000.000

1.763.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.13

EIB - Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

 

77.603.964

9.121.569.929

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

12.495.477 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

25.545.455

3.002.612.728

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.07.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

909.091 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.15

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.791.107.013

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.16

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

14.270.967

1.677.409.417

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.17

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

 

128.746.345

15.132.845.335

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

8.227.955 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.18

EIB - Razvoj rečne i transportne infrastrukture

 

10.000.000

1.175.400.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,199%

 

 

3.19

EIB - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

 

12.000.000

1.410.480.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,328%

 

 

3

Ukupno

 

1.212.877.406

142.561.609.942

 

EBRD

 

 

 

4.1

EBRD - Koridor X

 

49.686.834

5.840.190.441

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

11.391.430 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

30.672.508

3.605.246.587

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.689.590 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4

Ukupno

 

80.359.342

9.445.437.028

 

CEB

 

 

 

5.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

3.950.000

464.283.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62%

 

 

5.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

743.972

87.446.444

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

148.794 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

5.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

3.916.400

460.333.656

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

945.200 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

1.536.000

180.541.440

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

960.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

20.162.696

2.369.923.288

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.237.789 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

14.956.601

1.757.998.880

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.619.973 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

56.875.214

6.685.112.616

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.443.162 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

17.416.462

2.047.130.911

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

300.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.9

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.388.889

280.790.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.08.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

277.778 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.10

CEB - Izgradnja zatvora u Kragujevcu

 

2.800.000

329.112.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,11%

 

 

5.11

CEB - Projekat rehabilitacije javnih bolnica

 

70.000.000

8.227.800.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.09.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.363.636 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,00%

 

 

5

Ukupno

 

194.746.234

22.890.472.235

 

Krediti Export - Import Bank of China

 

 

 

6.1

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

8.357.780

982.373.511

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.201.080 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

 

 

6.2

Export - Import Bank of China - X RAY

 

13.278.144

1.560.713.055

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.3

Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

131.256.257

15.427.860.399

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

16.055.556 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.4

Export - Import Bank of China -Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

255.185.174

29.994.465.387

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

20.066.667 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.5

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

185.996.950

21.862.081.481

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

29.252.003 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.6

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

144.939.491

17.036.187.812

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

162.359.586

19.083.745.789

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.8

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

97.965.408

11.514.854.092

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.9

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)

 

47.923.945

5.632.980.501

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.10

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina - Požega

 

80.843.045

9.502.291.477

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.11

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6

Ukupno

 

1.128.105.780

132.597.553.504

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt

 

247.427.947

29.082.680.832

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

18.785.752 USD

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.290.001.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,20%

 

 

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.569.258

4.768.510.593

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7.4

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo -Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

197.404.812

23.202.961.577

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

24.675.602 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

4,00%

 

 

7.5

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

102.189.127

12.011.310.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

37.500.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,50%

 

 

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

578.661.824

68.015.910.773

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.593.742 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,10%

 

 

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

908.347.796

106.767.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

908.471.465

106.781.736.038

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,25%

 

 

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

12.748.070

1.498.408.178

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

23.752.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% +0,50% administrativni troškovi

 

 

7.10

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

7.209.891 USD

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7

Ukupno

 

3.006.795.299

353.418.719.491

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

8.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

2.700.000

317.358.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.700.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,82%

 

 

8.2

Pariski klub

 

1.008.747.142

118.568.139.098

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

55.999.205 EUR
48.688.585 USD
549.788 GBP
11.665.141 CHF
744.839.622 JPY
6.065.339 DKK
3.827.849 SEK6.132.440 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku
zemlju članicu
Pariskog kluba

 

 

8.3

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

21.090.168

2.478.938.404

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.272.292 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.4

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

10.582.144

1.243.825.147

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.117.613 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17%

 

 

8.5

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

9.798.870

1.151.759.217

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49%

 

 

8.6

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

21.289.876

2.502.412.065

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.665.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

8.7

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,10%

 

 

8.8

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.9

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

2.707.974

318.295.271

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.10

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

483.183.159

56.793.348.492

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno

 

 

8.11

Eurobond 2021

 

1.453.356.474

170.827.520.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

7,25%

 

 

8.12

Eurobond 2020

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

210.337.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,875%

 

 

8.13

Eurobond 2029

 

1.550.000.000

182.187.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

8

Ukupno

 

4.563.455.807

536.388.595.694

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

12.592.840.671

1.480.162.492.236

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

22.898.737.702

2.691.517.629.113

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - JP "Srbijagas" Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin

 

13.333.333

1.567.199.998

 

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

 

 

1.2

Obaveze prema OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - JP "Srbijagas"

 

4.286.000

503.776.440

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.3

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

5.714.000

671.623.560

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

 

 

1.4

Obaveze prema Banci Poštanskoj Štedionici a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

10.000.000

1.175.400.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

 

 

1.5

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

10.000.000

1.175.400.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.6

Obaveze prema OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

4.286.000

503.776.440

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.7

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

5.714.000

671.623.560

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

 

 

1.8

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

30.000.000

3.526.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

 

 

1.9

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"
Kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

 

20.000.000

2.350.800.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,45%

 

 

1.10

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

30.000.000

3.526.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

 

 

1.11

Obaveze prema OTP banka Srbija AD Beograd (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

30.000.000

3.526.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

 

 

1.12

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"
Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

9.999.979

1.175.397.532

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

 

 

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

2.850.000

334.989.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.05.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

450.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

 

 

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

176.183.312

20.708.586.530

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.626.105 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.2

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

26.102.695

3.068.110.741

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

7.457.913 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.3

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva

 

5.562.555

653.822.741

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.562.555 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.4

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

48.261.013

5.672.599.506

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.724.670 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.5

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila

 

1.744.921

205.098.030

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

697.968 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.6

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

13.157.895

1.546.578.935

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.263.158 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.7

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

10.962.810

1.288.568.684

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.270.116 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.8

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

19.690.430

2.314.413.119

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.580.078 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.9

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

54.043.029

6.352.217.582

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.826.005 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.10

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru

 

31.076.793

3.652.766.293

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.358.931 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.11

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

40.659.085

4.779.068.858

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.184.678 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.12

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

2.862.746

336.487.133

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

440.422 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.13

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

6.787.919

797.851.998

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.511.857 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.14

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

10.036.719

1.179.715.997

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.230.382 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.15

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

155.555.556

18.283.999.998

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.06.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

14.814.815 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.16

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza 1

 

12.143.356

1.427.330.028

 

Prvi datum otplate glavnice

17.05.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.17

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko - putničke stanice Zemun - faza 2

 

220.000

25.858.800

 

Prvi datum otplate glavnice

16.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1

Ukupno

 

438.867.522

51.584.488.443

 

EIB

 

 

 

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

16.183.871

1.902.252.181

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.627.957 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

33.080.000

3.888.223.191

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" -Rekonstrukcija energetskog sistema

 

12.513.261

1.470.808.719

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.684.807 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

51.219.935

6.020.391.131

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.767.587 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

6.235.484

732.918.787

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.445.161 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.6

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

9.560.000

1.123.682.353

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.7

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

92.571.111

10.880.808.396

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.520.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.8

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

12.676.801

1.490.031.206

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

944.400 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.9

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

2.408.524

283.097.892

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.898.611 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.10

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

60.203.589

7.076.329.833

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.480.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.11

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

23.266.667

2.734.764.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

24.300.000

2.856.222.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

57.025.000

6.702.718.500

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.550.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.14

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

9.375.000

1.101.937.500

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

2.15

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

19.466.077

2.288.042.672

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.463.075 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.16

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

39.000.000

4.584.060.001

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

888.889 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.17

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

57.557.776

6.765.340.984

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.414.634 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2.18

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

80.030.411

9.406.774.543

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.710.954 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2

Ukupno

 

606.673.507

71.308.403.889

 

KfW

 

 

 

3.1

KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

1.500.000

176.310.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75%

 

 

3.2

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

48.170.942

5.662.012.537

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

 

 

3.3

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

47.498.252

5.582.944.569

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.000.004 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

 

 

3.4

KfW 7 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

 

146.748

17.248.779

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.5

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.578.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,80%

 

 

3.6

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

104.994

12.341.042

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,85%

 

 

3

Ukupno

 

97.420.936

11.450.856.927

 

EUROFIMA

 

 

 

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

40.386.965

4.747.083.900

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

8.536.000 CHF

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4

Ukupno

 

40.386.965

4.747.083.900

 

Ostali kreditori

 

 

 

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

4.199.495

493.608.585

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.579.630 USD

 

 

 

Kamatna stopa

0,75%

 

 

5.2

IDA-4090-YF - JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

8.073.603

948.971.262

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.179.885 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

 

 

5.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.010.302

118.750.861

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

147.647 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

11.438.633

1.344.496.902

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

5.5

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

55.896.091

6.570.026.516

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

111.790.000 JPY

 

 

 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

 

 

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

24.162.398

2.840.048.299

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

714.000 KWD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

 

 

5

Ukupno

 

104.780.522

12.315.902.425

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.288.129.452

151.406.735.584

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.464.312.764

172.115.322.114

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

10.482.080.343

1.232.063.723.407

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

13.880.970.123

1.631.569.227.820

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

24.363.050.466

2.863.632.951.227

* Prema Ugovoru o novaciji

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2020. godini utvrđena su u Posebnom delu Zakona o budžetu i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

61.656.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

 

61.656.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

224.503.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

 

224.503.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

7.195.000

94.834.000

IPA 2013 - Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

7.800.000

36.860.000

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

22.590.000

53.589.000

IPA 2013 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

2.292.000

30.730.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

6.470.000

35.276.000

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

42.441.000

179.562.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

10.973.000

60.236.000

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

89.918.000

36.822.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

31.512.000

134.512.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

508.000

2.785.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

11.998.000

65.867.000

IPA 2013 - PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

817.000

2.824.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

29.533.000

90.886.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

7.337.000

73.193.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

21.150.000

117.840.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

12.034.000

54.119.000

IPA 2013 - Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

11.400.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

900.000

10.431.000

IPA 2013 ukupno

 

 

305.468.000

1.091.766.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

44.858.000

112.781.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

74.744.000

UPRAVA CARINA

19.310.000

103.564.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

120.000

29.397.000

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

4.599.000

36.228.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

53.040.000

40.443.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

29.280.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

19.306.000

106.930.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

10.774.000

104.316.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

6.384.000

35.047.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

48.365.000

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

 

50.203.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

164.737.000

IPA 2014 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.180.000

17.505.000

IPA 2014 - Podrška za učešće u programima EU - COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

98.000.000

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

497.000

7.320.000

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

28.290.000

172.184.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

37.514.000

IPA 2014 ukupno

 

 

290.358.000

1.170.558.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.000.000

22.820.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

11.850.000

30.560.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.170.000

7.945.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.630.000

12.961.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

10.140.000

7.670.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

3.670.000

5.305.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

4.115.000

1.305.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020.

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

 

35.000.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.900.000

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

800.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.500.000

39.930.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.254.000

11.655.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.005.000

17.060.000

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

36.337.000

25.500.000

Program "Intereg" IPA - CBC Rumunija - Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

146.492.000

5.802.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - Da budemo spremni

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

13.538.000

6.000.000

Podrška srpskom predsedavanju strategije EU za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.000.000

24.000.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

 

297.601.000

254.313.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

6.800.000

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

62.676.000

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

59.900.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.973.551.000

 

PORESKA UPRAVA

12.000.000

11.000.000

UPRAVA CARINA

15.990.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

 

 

2.068.241.000

88.676.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

519.957.000

950.586.000

IPA 2015 ukupno

 

 

519.957.000

950.586.000

IPA 2016

IPA 2016 - Podrška u formi tvining projekta

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.840.000

45.090.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

27.182.000

IPA 2016 Podrška vidljivosti EU pomoći

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

36.000.000

 

IPA 2016 - nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

 

35.685.000

IPA 2016 ukupno

 

 

40.840.000

107.957.000

IPA 2017

IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

115.800.000

375.457.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

46.183.000

223.176.000

IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

72.102.000

IPA 2017 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

3.514.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

14.640.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

44.729.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

36.746.000

IPA 2017 ukupno

 

 

161.983.000

770.364.000

IPA 2018

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

66.500.000

168.251.000

IPA 2018 - Konkurentnost

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

146.250.000

267.638.000

IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u "SoHo" sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 

54.077.000

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

26.661.000

IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

900.000

65.880.000

IPA 2018 ukupno

 

 

213.650.000

582.507.000

ukupno

 

 

4.184.257.000

5.016.727.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2020

2021

2022

3

3.24

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1,386,263,000

1,400,000,000

1,400,000,000

5002

Uspostavljanje CERT-a

80,000,000

 

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

320,990,000

79,000,000

170,000,000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

27,171,000

439,336,000

199,994,000

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

720,100,000

 

 

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

2,400,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

7,245,000

100,000,000

100,000,000

5008

Specijalizovana platforma za sigurnu razmenu zvaničnih elektronskih dokumenata između organa državne uprave

242,600,000

477,412,000

 

5009

Integralni "CRM", "TICKETING" i multikanalni komunikacioni sistem

252,000,000

168,000,000

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

168,000,000

252,000,000

 

5011

Opremanje računarske učionice

 

240,000,000

 

5012

Uspostavljanje sistema za podršku masovnim servisima Ministarstva finansija ka privredi i građanima

53,179,000

18,793,000

 

UKUPNO VLADA

5,657,548,000

4,174,541,000

2,869,994,000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1403

5001

Izgradnja centra za informacionu bezbednost

 

100,000,000

300,000,000

1407

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

500,000,000

 

 

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

400,000,000

 

 

5004

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama u periodu 2019-2021.

852,000,000

818,000,000

 

5005

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine RS od posledica vanrednih događaja u periodu 2020-2022.

 

112,000,000

244,000,000

5006

Izgradnja i adaptacija objekta Sektora za vanredne situacije u periodu 2020-2022.

112,443,000

344,557,000

343,000,000

1408

5002

Podizanje logističkog specijalno - tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

350,000,000

 

 

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

200,000,000

 

 

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150,000,000

 

 

5005

Izgradnja policijskih stanica i kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

70,000,000

 

 

5006

Obnavljanje opreme - mašina za personalizaciju i pakovanje ID dokumenata

110,000,000

45,000,000

 

5007

Uspostavljanje sistema objedinjenih komunikacija

50,000,000

100,000,000

 

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

100,000,000

120,000,000

 

5009

Unapređenje IKT kapaciteta za potrebe operativnog rada Direkcije policije

320,000,000

350,000,000

 

1409

5001

Video nadzor u saobraćaju - Faza II

1,617,200,000

 

 

5007

Jačanje operativno - tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

200,000,000

 

 

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

300,000,000

 

 

5009

Zanavljanje i modernizacija flote Helikopterske jedinice

2,000,000,000

5,400,000,000

 

5010

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Direkcije policije i nastavnih centara

450,000,000

750,000,000

 

5011

Obezbeđivanje tehničke i operativne infrastrukture u cilju proširenja kapaciteta neophodnih za rad organizacionih jedinica Direkcije policije

50,000,000

100,000,000

 

5012

Remont i modernizacija vozila za posebne namene

50,000,000

50,000,000

 

5013

Jačanje operativnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

150,000,000

200,000,000

 

5014

Nabavka specijalnih sredstava, tehničke i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Direkcije policije

 

236,557,000

474,250,000

5015

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza I

116,000,000

344,000,000

340,000,000

5016

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata organizacionih jedinica Direkcije policije u periodu 2020 - 2022.

 

173,000,000

377,000,000

5017

Osavremenjavanje voznog parka i remont vozila organizacionih jedinica Direkcije policije u periodu 2020 - 2022.

200,000,000

467,017,000

505,620,000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

8,347,643,000

9,710,131,000

2,583,870,000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

10,210,163,000

18,823,097,000

18,813,643,000

2301

5014

Registar zaposlenih

265,626,000

160,000,000

160,000,000

5015

Integrisani komunikacioni sistem

139,400,000

106,500,000

 

5016

Informacioni sistem - PIMIS

102,000,000

12,000,000

 

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

62,832,000

94,500,000

 

5018

Dokument menadžment sistem

50,000,000

5,000,000

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

10,830,021,000

19,201,097,000

18,973,643,000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

309,867,000

 

 

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

1,000

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

268,000,000

 

 

UPRAVA CARINA

577,868,000

 

 

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467,208,000

467,208,000

 

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

332,076,000

483,924,000

350,000,000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

400,600,000

80,000,000

60,000,000

5006

Centralni registar faktura

136,280,000

 

 

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

6,303,000

355,597,000

140,000,000

5009

Centralizovani obračun zarada

120,002,000

114,998,000

70,000,000

5012

E - fakture

14,280,000

99,960,000

 

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS

258,000,000

 

 

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

200,000,000

200,000,000

200,000,000

UPRAVA ZA TREZOR

1,467,541,000

1,334,479,000

820,000,000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

13,342,638,000

21,002,784,000

19,793,643,000

17

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

32,000,000

 

 

5003

Izgradnja DKP-a u Sarajevu (BiH)

30,000,000

45,000,000

 

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

892,500,000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

954,500,000

45,000,000

 

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

900,000,000

100,000,000

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

570,000,000

 

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

50,000,000

150,000,000

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25,000,000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br. 5 Beograd-Šid - državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6,202,000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5,113,000

 

 

5015

Projekat mađarsko - srpske železnice

9,771,561,000

29,740,000,000

30,961,000,000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija - petlja Subotica Jug

500,000,000

 

 

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

2,261,906,000

500,000,000

365,655,000

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

3,400,000,000

8,762,700,000

7,629,372,000

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

27,454,000

 

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka - Pirot (Zapad)

300,000,000

1,700,000,000

1,000,000,000

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

1,200,000,000

2,800,000,000

2,000,000,000

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

5,819,444,000

3,000,000,000

 

5026

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program III i V)

120,000,000

420,000,000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad, deonica: Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad

1,000,000

1,383,000,000

2,223,000,000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - Bratunac

 

59,000,000

48,000,000

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

 

250,000,000

100,000,000

5031

Rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra na reci Drini

 

100,000,000

56,000,000

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

 

250,000,000

100,000,000

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

 

213,000,000

300,000,000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega

3,274,552,000

11,522,800,000

11,822,800,000

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina

4,800,000,000

14,200,000,000

9,200,000,000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 1"

2,232,510,000

318,000,000

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

72,000,000

268,000,000

217,000,000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

244,000,000

304,000,000

 

5041

Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo

1,250,000,000

5,035,000,000

 

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

180,000,000

 

387,000,000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

3,640,000,000

5,500,000,000

5,000,000,000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar - Tutin

2,924,000,000

517,940,000

 

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica

5,500,000,000

5,500,000,000

6,000,000,000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

361,000,000

7,500,000,000

3,000,000,000

5047

Program upravljanja čvrstim otpadom

 

120,000,000

120,000,000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd-Surčin

100,000,000

5,900,000,000

3,000,000,000

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

519,127,000

2,000,000,000

2,000,000,000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

90,000,000

114,000,000

306,600,000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi - Faza II

60,000,000

372,000,000

 

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

60,000,000

18,000,000

984,000,000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

168,000,000

108,000,000

2,400,000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

18,000,000

882,000,000

1,008,000,000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

62,400,000

21,600,000

730,800,000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

24,000,000

12,000,000

142,800,000

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

6,000,000

756,000,000

1,512,000,000

5060

Izgradnja Međunarodnog putnog pristaništa u Lepenskom Viru

 

180,000,000

180,000,000

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

1,000,000

720,000,000

 

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd - Zrenjanin

1,000,000

630,000,000

2,550,000,000

5063

Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica - Segedin

1,000,000

901,908,000

178,092,000

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

1,000,000

2,532,000,000

2,532,000,000

5065

Izgradnja obilaznice oko Loznice

1,000,000

600,000,000

1,620,000,000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

2,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

50,550,269,000

116,960,948,000

98,276,519,000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

35,000,000

363,474,000

532,174,000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

10,000,000

 

 

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

77,000,000

466,000,000

317,500,000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

15,067,000

250,000,000

657,000,000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

992,500,000

737,200,000

 

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

 

300,000,000

520,000,000

MINISTARSTVO PRAVDE

1,129,567,000

2,116,674,000

2,026,674,000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

77,000,000

50,000,000

30,000,000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

43,000,000

106,000,000

46,000,000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

168,537,000

889,260,000

1,179,780,000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

6,000,000

 

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

51,000,000

153,000,000

102,000,000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

8,000,000

205,000,000

306,000,000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

360,000,000

205,000,000

310,000,000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

102,000,000

205,000,000

205,000,000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

101,000,000

 

 

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

3,000,000

1,100,000

352,000,000

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

17,140,000

 

 

5016

Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

7,140,000

 

 

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

7,140,000

 

 

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

950,957,000

1,814,360,000

2,530,780,000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

2,080,524,000

3,931,034,000

4,557,454,000

24

24.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

546,658,000

809,625,000

 

5008

Izgradnja broda posebne namene - ledolomca

221,200,000

221,200,000

110,600,000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

767,858,000

1,030,825,000

110,600,000

24.5

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

20,665,000

 

 

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

479,744,000

700,409,000

700,409,000

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

500,409,000

700,409,000

700,409,000

24.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

63,107,000

 

 

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

7,500,000

 

 

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

7,000,000

7,000,000

7,000,000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

77,607,000

7,000,000

7,000,000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1,345,874,000

1,738,234,000

818,009,000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

270,000,000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

270,000,000

 

 

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

 

200,000,000

 

5003

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

59,580,000

139,950,000

83,970,000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

59,580,000

339,950,000

83,970,000

28

28.2

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

100,000,000

625,000,000

625,000,000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

100,000,000

625,000,000

625,000,000

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5003

Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini

 

250,903,000

 

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

 

40,000,000

35,400,000

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

 

290,903,000

35,400,000

31

31.1

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

1303

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

100,000,000

1,196,000,000

 

5008

Izgradnja streljačkog centra u Boru

 

60,000,000

110,000,000

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

100,000,000

1,256,000,000

110,000,000

31.3

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

1303

5007

Rekonstrukcija OSK "Karataš"

12,000,000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

112,000,000

1,256,000,000

110,000,000

32

32.1

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

0703

5003

Razvoj informaciono - komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS - "Povezane škole" - Faza II

1,590,000,000

2,590,000,000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1,590,000,000

2,590,000,000

 

33

 

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

305,000,000

344,000,000

290,000,000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

305,000,000

344,000,000

290,000,000

37

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5001

Modernizacija mreže meteoroloških radara Republike Srbije

5,000,000

134,800,000

284,000,000

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

44,852,000

136,148,000

44,000,000

5003

Osavremenjavanje automatskog sistema sprovođenja metodologije odbrane od grada

22,700,000

62,700,000

 

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

72,552,000

333,648,000

328,000,000

40

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5001

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

 

135,856,000

 

5002

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

240,200,000

 

 

5003

Izgradnja GP Kotroman - druga faza

 

55,000,000

110,000,000

5004

Izgradnja GP Kusjak

2,000,000

2,000,000

5,000,000

5005

Izgradnja GP Neštin

2,000,000

2,000,000

5,000,000

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

244,200,000

194,856,000

120,000,000

44

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

10,250,000

51,250,000

 

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

10,250,000

51,250,000

 

UKUPNO

85,042,578,000

163,588,279,000

130,491,859,000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2020. godini u iznosu do 9.320.000.000 dinara;

- u 2021. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2020. godini u iznosu do 3.634.000.000 dinara;

- u 2021. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Sledeći