Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU: Ekonomski kokus priprema amandmane na Predlog propisa


Na XVIII sastanku Ekonomskog kokusa koji je održan u sredu 28. oktobra 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, razmatrani su predlozi amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Predlozi amandmana su pripremljeni od strane NALEDA-a, u saradnji sa privredom i načelno usaglašeni sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkim geodetskim zavodom.

Ukupno je pripremljeno 14 amandmana, koji za cilj imaju da dodatno uneprede odredbe Predloga zakona u potrebi da se:

- postupak upisa nepokretnosti i prava na njima u katastar nepokretnosti ubrza, uvođenjem novih procesnih pravila koja treba da omoguće da se postupak okonča u što kraćem roku, bez odugovlačenja.

- pojedine odredbe Predloga zakona usklade sa drugim zakonima koji su u međuvremenu doneti ili izmenjeni, a od značaja su za delatnost Republičkog geodetskog zavoda, kao što su Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014) i dr;

- stvore uslovi za elektronsko kancelarijsko poslovanje, kako u postupku izdavanja i razmene dokumenata, tako i upravnom postupku uvođenjem kao mogućeg i elektronskog potpisa na podnescima stranaka i na službenim aktima;

- otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US), preciziranjem pojedinih odredaba, poboljšanjem postojećih rešenja u Zakonu i normativnim uređenjem odnosa koji do sada nisu bili uređeni;

- stručni nadzor nad geodetskim radovima vrši jednoobrazno i efikasnije, tako da Zavod vrši stručni nadzor nad svim geodetskim radovima koji su od uticaja na podatke premera i katastra, odnosno geodetsko-katastarskog informacionog sistema (osnovni geodetski radovi, katastarski premer, uređenje zemljišne teritorije komasacijom, osnivanje i obnova katastra nepokretnosti, premer vodova, osnivanje katastra vodova, topografski premer i topografsko-kartografska delatnost), iz razloga što podaci dobijeni izvođenjem tih radova postaju sastavni deo službene evidencije Zavoda, za čiju tačnost i pouzdanost odgovara Republika Srbija, odnosno Republički geodetski zavod.

Predsedavajući Ekonomskog kokusa, prof. dr Vladimir Marinković, zakazao je za narednu nedelju dodatni sastanak na kome će se zbog značaja teme i dodatnog usaglašavanja svih zainteresovanih strana nastaviti rasprava na predložene amandmane.

Izvor: Vebsajt NALED, 28.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija