Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Konferencija advokata Srbije zakazana za 25.02.2017. godine. Biće zauzeti stavovi u pogledu daljih mera i aktivnosti u cilju zaštite pravne sigurnosti građana i vitalnih interesa profesije uključujući i mogućnost organizovanja obustave rada


Advokatska komora Srbije nezadovoljna je položajem advokature u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali i drugim pravnim pitanjima, zbog čega je na sednici upravnog odbora AKS, održanoj 28. januara 2017. godine, donela i određene zaključke.

1. Advokaturi Srbije je neprihvatljivo isključenje advokature iz Poglavlja 23 (ljudska prava i slobode i pravosuđe) i svrstavanje u Poglavlje 3 (usluge) u okviru pristupnih pregovora Republike Srbije sa EU.

2. Advokatura Srbije zahteva da se Predlog zakona o uslugama povuče iz procedure i da se pitanja usaglašavanja propisa o advokaturi sa propisima EU uređuju isključivo Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US).

3. Advokatura Srbije ističe da besplatnu pravnu pomoć građanima može pružati samo advokatura kao samostalna i nezavisna služba i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

4. Advokatura Srbije smatra da je Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine, u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) i Zakonom o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015), zbog čega bi ga odmah trebalo staviti van snage.

5. Povodom spornih pitanja zakazana je Konferencija advokata Srbije za 25.02.2017. godine na kojoj će biti zauzeti stavovi u pogledu daljih mera i aktivnosti u cilju zaštite pravne sigurnosti građana i vitalnih interesa profesije uključujući i mogućnost organizovanja obustave rada.

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Srbije, 28.01.2017.
Naslov: Redakcija