Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA: Nacrt zakona dobio je pozitivno mišljenje Evropske komisije, a njegovo usvajanje u Parlamentu očekuje se u prvoj polovini 2017. godine. Trenutno je u postupku sprovođenja javne rasprave, a koja će trajati do 20. januara 2017. godine


U postupku usklađivanja zakonodavstva u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sa propisima Evropske Unije, pripremljen je i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koji je potpuno usaglašen sa Uredbom 1920/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o Evropskom monitoring centru za droge i zavisnosti od droga (EMCDDA), Odlukom Saveta 2005/387/JNA o razmeni informacija, proceni rizika i kontroli novih psihoaktivnih supstanci i Odlukom Saveta 2001/419/JHA o prenosu uzoraka kontrolisanih supstanci. Nacrt zakona je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije, a njegovo usvajanje u Parlamentu očekuje se u prvoj polovini 2017. godine. Trenutno je u postupku sprovođenja javne rasprave, a koja će trajati do 20. januara 2017. godine.

Nacrt zakona u pojam psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uvodi i preparate, definišući ih kao rastvor ili mešavinu, bez obzira na njeno fizičko stanje, koji sadrže jednu ili više opojnih droga i/ili psihotropnih supstanci, i kao farmaceutski oblik koji sadrži jednu ili više opojnih droga i/ili psihotropnih supstanci, a za uvoz, izvoz i tranzit psihoaktivnih supstanci upućuje na odredbe zakona kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje. Pojmove nove psihoaktivne supstance, nove opojne droge i nove psihotropne supstance usklađuje sa konvencijama Ujedinjenih nacija iz 1961. i 1971. godine, koje je Republika Srbija ratifikovala.

Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance koju, prema odredbama člana 4. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 - dalje: Zakon), obrazuje Vlada činiće, prema novom zakonu i predstavnici ministarstva nadležnog za državnu upravu, životnu sredinu i finansije – Uprave carine, radi celishodnijeg i efikasnijeg rada Komisije, kao i radi ostvarivanja njenog potpunijeg sastava.

Članom 93. Zakona predviđena je međunarodna saradnja koju Ministarstvo zdravlja ostvaruje u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sa međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom i Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA).

Prema Nacrtu zakona nacionalna kontakt tačka za saradnju sa EMCDDA, uspostavlja se u Ministarstvu zdravlja kao Centar za monitoring droga i zavisnosti od droga i određuje kontakt osobu za ovu saradnju, dok se u Ministarstvu unutrašnjih poslova uređuje služba za prenos i analizu uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kao Nacionalna kontaktna tačka, kao i odgovorna osoba u ovoj službi za dostavljanje uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i razmenu podataka o analiziranim uzorcima, u skladu sa međunarodnim obavezama.

Centar za monitoring droga i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja će, kao odgovorno i kompetentno telo za praćenje situacije u oblasti droga na nivou Republike Srbije, u skladu sa potrebama Republike Srbije, predlagati mere za efikasno smanjenje štetnih posledica zloupotrebe droga.

Poslovi Centra su, između ostalog:

 • praćenje objektivnih, uporedivih i pouzdanih podataka o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;
 • koordinacija, analiza i praćenje postojeće metodologije prikupljanja i analize, kao i dostupnosti podataka o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama i njihovoj zloupotrebi;
 • analiza i usklađivanje podataka o ključnim pokazateljima stanja zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji se odnose na pojavu i uzroke upotrebe droga među opštom populacijom, pojavu i uzroke problematične upotrebe droga, na potrebe i potražnju za lečenjem bolesti zavisnosti, na krvno prenosive bolesti među zavisnicima, na smrtnost povezanu sa zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;
 • sačinjavanje i analiza izveštaja o podacima o zavisnicima i povremenim korisnicima psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć koji se sačinjavaju na osnovu registara koje vode ovlašćena tela, ustanove, udruženja i pravna, odnosno fizička lica koja obavljaju postupak zaštite i pružanja pomoći;
 • izrada standardizovanih izveštaja i godišnjih izveštaja o stanju zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na osnovu dostavljenih podataka;
 • sprovođenje edukacije i istraživanja vezana za problematiku zavisnosti od psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i zloupotrebu droga, samostalno i u saradnji s telima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne samouprave i stručnim ustanovama;
 • saradnja s međunarodnim telima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima u cilju poboljšanja međunarodne saradnje, i učešće u izradi međunarodnih programa i projekata s međunarodnim telima, ustanovama, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima;
 • uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u cilju brze razmene podataka o proizvodnji, trgovini, upotrebi i rizicima od pojave novih psihoaktivnih supstanci kako bi se sprečile njihove negativne posledice, kao i pravovremeno reagovanje u slučaju pojave nove supstance na tržištu i postiže brzu komunikaciju između kompetentnih tela na nacionalnom i evropskom nivou.

Poslove predviđene Nacrtom zakona Centar vrši u saradnji sa ministarstvima nadležnim za: prosvetu, unutrašnje poslove, rad, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, carinu, Kancelarijom za borbu protiv droga, organizacijama, institutima i zavodima nadležnim za poslove javnog zdravlja i drugim zainteresovanim organizacijama.

Sistem za rano upozoravanje o novim psihoaktivnim supstancama u okviru Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga je, takođe, novina koju uvodi predloženo zakonsko rešenje.

Sistem će obezbediti:

 • prikupljanje kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim supstancama koje se pojavljuju na evropskoj sceni droge i brzu reakciju;
 • procenu mogućih rizika koje nove psihoaktivne supstance mogu predstavljati za zdravlje korisnika i društva;
 • širenje upozorenja i opšte jačanje mera smanjenja štete;
 • zakonsku kontrolu i smanjenje ponude novih opasnih psihoaktivnih supstanci;
 • smanjenje negativnog zdravstvenog i društvenog uticaja novih psihoaktivnih supstanci na korisničku populaciju.

Način sprovođenja sistema ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i obrasce za prikupljanje informacija iz ovog sistema i njihovo dalje izveštavanje propisaće ministar nadležan za poslove zdravlja.

Sistem ranog upozoravanja u Evropskoj uniji funkcioniše po principu prikupljanja informacija o novim supstancama koje su se pojavile u nekoj od 28 država članica, kao i u Turskoj i Norveškoj, i omogućava brzo reagovanje na nove pretnje koje se javljaju sa novim psihoaktivnim supstancama. U proteklih pet godina došlo je do povećanja broja, tipa i dostupnosti novih psihoaktivnih supstanci, pa je tokom 2014. godine u Evropskoj uniji prijavljena 101 nova psihoaktivna supstanca. Izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama stvoriće se osnov da Republika Srbija učestvuje u evropskoj mreži razmene informacija i kontroli rizika od pojave novih psihoaktivnih supstanci, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Takođe, izmenama Zakona stvoriće se i mogućnost zakonitog slanja uzoraka zaplenjenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti za izradu opojnih droga između Republike Srbije i drugih država u svrhu otkrivanja, istrage i krivičnog gonjenja za krivična dela ili za forenzičku analizu uzoraka. Time će se povećati efikasnost borbe protiv nezakonite proizvodnje i prometa opojnim drogama.

Slanje uzoraka se temelji na sporazumu države pošiljaoca i države primaoca na način koji je pouzdan i koji garantuje da se uzorci koji se šalju ne mogu zloupotrebiti. U tom cilju svaka država članica dužna je da formira nacionalnu kontakt tačku za slanje uzoraka zaplenjenih zaplenjenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje će biti ovlašćene za sprovođenje ove odluke. Nacrtom zakona Nacionalna kontakt tačka uspostavlja se u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao posebna organizaciona jedinica, sa odgovornom osobom u njoj. Fizičko-hemijsku analizu oduzetih količina psihoaktivnih i drugih supstanci obavljaju akreditovane forenzičke laboratorije u nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. Ukoliko se utvrdi da je po sredi nova psihoaktivna supstanca koja se ne nalazi na Spisku psihoaktivnih supstanci koju donosi Vlada, laboratorija je dužna da o tome obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova u roku od 15 dana.

Uredbom o osnivanju Kancelarije za borbu protiv droga ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014) Vlada Republike Srbije osnovala je Kancelariju za borbu protiv droga kao stručnu službu Vlade, čija je ključna uloga koordinacija organa državne uprave na polju borbe protiv droga, kao i praćenje i evaluacija Strategije za borbu protiv droga. S obzirom na to da Kancelarija obavlja širok delokrug poslova na području borbe protiv droga neophodno je bilo bar deo ovlašćenja i obaveza predviđenih Uredbom budu integrisani u tekst Nacrta zakona. Izveštaji koje Ministarstvo zdravlja dostavlja Evropskom centru za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) dostavljaju se i Kancelariji za borbu protiv droga.

Član 7. stav 2. tačka 3) Zakona o psihoaktivnim supstancama kojim je propisana zabrana oglašavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, menja se radi preciznijeg definisanja deklarisanja hrane, pića i predmeta opšte upotrebe, kako bi se izbeglo dovođenje potrošača u zabludu da hrana ili predmet opšte upotrebe sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu ili biljku koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu.

Referentne laboratorije predviđene važećim Zakonom postaju Nacionalne referentne laboratorije, a delokrug rada se preciznije definiše. Nacrtom novog zakona dodaje im se i nadležnost vršenja poslova ranog upozoravanja o prisustvu novih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i po hitnom postupku obaveštavanja ministarstva, koje o tome obaveštava EMCDDA. Takođe, nacionalna referentna laboratorija, na zahtev Ministarstva zdravlja, dostavlja godišnji izveštaj o radu na poslovima ranog upozoravanja.

Predloženim zakonskim rešenjem stvaranja se pravni osnov da ministar podzakonskim propisom bliže uredi postupak izdavanje dozvola za proizvodnju i promet; sadržaj i obrazac zahteva za proizvodnju, uvoz i izvoz, izveštaja o potrošnji, izveštaja o proizvodnji, odnosno prometu, izveštaja o posedovanju, izveštaja apoteke o prometu na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, a sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove i ministrom nadležnim za poslove pravde propisuje uslove za skladištenje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i način čuvanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, njihovo skladištenje, uzorkovanje i uništavanje.

Takođe, predviđa se i obaveza za ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i zaštite životne sredine da obaveštava ministarstvo nadležno za poslove unutrašnjih poslova i ministarstvo nadležno za poslove zdravlja o izdavanju rešenja o gajenju konoplje i izvršenom inspekcijskom nadzoru, a radi praćenja i kontrole uzgoja konoplje.

Članom 73. važećeg Zakona propisano je da instituti i zavodi za javno zdravlje, u okviru svojih zakonom utvrđenih poslova učestvuju u sprovođenju programskih aktivnosti za prevenciju bolesti zavisnosti i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prate njihovo sprovođenje na teritoriji jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije. Novim Zakonom predviđa se obaveza da o tim aktivnostima redovno podnose izveštaj Centru u okviru Ministarstva zdravlja.

Kontrola prekograničnog prometa će, prema novom zakonu, biti efikasnija u slučajevima tranzita psihoaktivnih kontrolisanih supstanci preko carinskog područja Republike Srbije, kada pravna regulativa zemlje pošiljaoca, odnosno zemlje primaoca ne predviđa izdavanje izvozne, odnosno uvozne dozvole (slučaj nemogućnosti uparivanja dozvola), kada je neophodno da Ministarstvo zdravlja obavesti Upravu carina o zemljama koje ne izdaju dozvole. Uočeni nedostatak biće prevaziđen predviđanjem obaveze da Ministarstvo zdravlja izdaje dozvolu za tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Nacrtom novog zakona predviđa se i da će se lekovi koji su neupotrebljivi a koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance uništavati u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Rešenja predložena Nacrtom zakona uticaće na sve relevantne institucije i ustanove nadležne za psihoaktivne kontrolisane supstance. Uspostavljanjem dobre saradnje između ministarstava nadležnih za zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, finansija – Uprava carina, i organizacijama, institutima i zavodima nadležnim za poslove javnog zdravlja i drugim zainteresovanim organizacijama, obezbediće se dobar kvalitet podataka o ponudi i potražnji psihoaktivnih supstanci na nacionalnom nivou i omogućiće se sprovođenje efikasnih mera za smanjenje štetnih posledica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona stvaraju se mogućnosti za dalje unapređenje rada svih institucija nadležnih za psihoaktivne supstance, kao i drugih pravnih lica koja se bave psihoaktivnim supstancama.

Izvor: Redakcija, Ljubica Jovanović, 28.12.2016.