Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: Taksa za javne medijske servise ne može iznositi više od 500 dinara


Upravni odbori Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine doneli su odluku da taksa za javne servise od 1. januara 2016. godine bude 500 dinara, što je u skladu sa članom 37. Zakona o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dalje: Zakon), koji propisuje da ne može biti veća od tog iznosa.

Član 37

Osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse, u skladu sa ovim zakonom.

Visina takse je jedinstvena na celoj teritoriji Republike Srbije i ne može iznositi više od 500,00 dinara.

Odluku o utvrđivanju visine takse utvrđenu stavom 2. ovog člana, donose Upravni odbori RTS i RTV zajednički, na osnovu analize neto troškova obavljanja osnovne delatnost javnog medijskog servisa iz člana 3. stav 1. ovog zakona, uzimajući u obzir neto-korist od komercijalne eksploatacije sadržaja proizvedenih u okviru osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Odluka o utvrđivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Visina takse usklađuje se, jednom godišnje, na osnovu indeksa rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji, prema zvanično objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Odluku o usklađivanju visine takse donosi Upravni odbor RTS-a u roku od 15 dana od dana objavljivanja Indeksa potrošačkih cena za mesec septembar u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odluka o usklađivanju visine takse iz stava 6. ovog člana primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

Odluka o usklađivanju visine takse objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Novi namet za TV program trebalo bi da stiže kao poseban račun, predviđa zakon, ali postoji mogućnost i da ponovo bude stavka na računu za struju.

Ideja koja bi bila saglasna sa Zakonom je da građani već u januaru dobiju 12 listića sa unapred određenim iznosima za celu godinu i da uplaćuju svakog meseca po jedan. Ovakav način naplate trebalo bi da bude sproveden u saradnji sa Poreskom upravom.

Druga opcija o kojoj se razmišlja je isti način naplate kao i za pretplatu - na računu za struju. Ovo bi za RTS i RTV bilo jednostavnije, ali bi zahtevalo izmene Zakona.

- Naša zakonska obaveza bila je da do prvog jula donesemo odluku o uvođenju takse i to smo uradili. Jedna od mogućih ideja je da se taksa naplaćuje putem računa za električnu energiju, jer RTS nema kapacitet da to sve sam uradi. Očekujemo da bi zbog toga, kao i zbog zaostalih dugovanja, u septembru mogao da bude izmenjen Zakon - kaže Zoran Popović, predsednik UO Radio-televizije Srbije.

Sadašnje odredbe Zakona, usvojene avgusta 2014. godine, ne ostavljaju mogućnost da se taksa naplaćuje putem računa za struju, već tako što bi građani dobili 12 listića za jednu godinu i sukcesivno ih uplaćivali. Propisano je da se TV taksa naplaćuje od svih fizičkih i pravnih lica koja imaju merno mesto za električnu energiju. Cena ne sme da bude veća od 500 dinara, ali se jednom godišnje usklađuje s indeksom rasta potrošačkih cena, ne pre 2017. godine. Javni servis ima obavezu da vodi evidenciju korisnika, sa potrebnim podacima, koje mogu da traže direktno od korisnika ili da ih dobiju od EPS, poreske uprave, ministarstava, poštujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Predviđeno je i oslobađanje plaćanja za građane iz socijalno ugroženih kategorija, kao i za objekte u kojima se ne koristi televizor, a i za određene ustanove i organizacije.

Glavni izazov biće povećati procenat naplate i ubediti fizička i pravna lica da taksa za javni servis mora da se plaća. Pominje se da je namera RTS da bude ažurniji u potraživanju dugovanja, tako što bi već posle dva-tri neplaćena računa predmete ustupili izvršiteljima. Tako bi iznos od 1.000 dinara za dva neplaćena računa mogao da naraste i do deset puta, kada se doda nagrada za izvršitelje, kamate i takse. Izvršitelji dug naplaćuju stavljanjem administrativne zabrane na platu ili penziju, a naplata je moguća i oduzimanjem imovine.

RTS i RTV su već drugu godinu na budžetu Srbije i to prema Zakonu mogu biti do kraja 2015. godine. Pretplata je ukinuta 2014. zbog niskog stepena naplativosti.

Gledaoci javnim servisima duguju 53,7 milijardi dinara ili 448 miliona evra - presek je stanja od pre dva meseca. Dugovi za RTV pretplatu zastarevaju posle 12 meseci, ako u međuvremenu nije pokrenut postupak naplate. Tako se taj dug svakog meseca smanjuje, zbog dela koji postaje nenaplativ.

Taksa za javni servis nije prepoznata u Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.), pa je samim tim nepoznato kako bi se obračunavala kamata za neplatiše.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.06.2015.