Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE: Primedbe Upravnog odbora Advokatske komore Beograda na Nacrt zakona


Advokatska komora Srbije, koja je u faktičkom zasedanju, čiji su članovi Upravnog odbora i delegati Advokatske komore Beograda u Skupštini AKS, izgubili to svojstvo na osnovu pravnosnažnih presuda, odredili su kao predstavnike AKS u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, o kome je javna rasprava trajala do 23. maja 2017. godine, lica koja nisu ukazala na bitne ustavnopravne i zakonodavne protivrečnosti ovog Nacrta zakona sa pravnim poretkom Republike Srbije.

1. Predlagač ovog Zakona je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je u predmetnom Nacrtu iskazalo bitno nepoznavanje načela pravnog poretka RS, jer se pojedinim odredbama ovog Nacrta zakona grubo narušavaju ustavno načelo podele vlasti i jedinstvo pravnog sistema RS, suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije.

2. Odredbom člana 2. se od strane Ministarstva prosvete pretenduje, što se proteže kroz ceo tekst Nacrta zakona, da se van institucionalnog odlučivanja, propiše koje su to profesije od posebnog interesa za Republiku Srbiju, u i izvan resora Ministarstva koje je izrodilo ovaj Nacrt.

3. U članu 4. se uređuje da Vlada RS, na predlog nadležnog ministarstva, utvrđuje listu profesija od posebnog interesa u Republici Srbiji, iako je to izvorno pravo zakonodavne vlasti, tj. Narodne skupštine RS.

4. U članu 5. st. 1. uređuje se da se uslovi za obavljanje profesija od posebnog interesa utvrđuju zakonom, što je jedino moguće u skladu sa pravnim poretkom RS, ali se u nastavku ovog stava uređuje, da se isto može urediti podzakonskim aktom.

Utvrđivanje uslova obavljanja profesije podzakonskim aktom, pretpostavlja arbitrernost u utvrđivanju uslova, i istovremeno se daje mogućnost, da se podzakonskim aktom menjaju zakonom propisani uslovi za obavljanje pojedinih profesija od posebnog interesa. Uslovi za obavljanje profesije se nužno utvrđuju Zakonom.

Dakle, ne može nadležno ministarstvo, mimo Zakonom propisanih uslova, da uređuje uslove za obavljanje profesije, kao što se to predlaže u članu 5. st. 2. Nacrta zakona.

5. Posebno se ukazuje na neustavnost i nezakonitost odredbe člana 5. st. 5. Nacrta zakona, kojim se uređuje, da nadležni ministar može doneti podzakonski akt, kojim će se na DRUGAČIJI NAČIN nego što je to propisano Zakonom, propisati uslovi za obavljanje delatnosti, ukoliko je to neophodno za ostvarivanje prava na obavljanje te profesije.

Ovim se daje, bez ustavnopravnog i zakonodavnog osnova, zakonodavna vlast ministru, da menja odredbe Zakona kojima se za pojedine profesije uređuju uslovi za obavljanje iste.

ADVOKATSKA PROFESIJA

Odredbe člana 5. st. 2. kojima se uređuje da ministarstvo utvrđuje bliže uslove u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje profesije od posebnog interesa, uključujući minimum potrebnih kompetencija stečenih na odgovarajućem nivou obrazovanja, a naročito u oblastima medicine, obrazovanja, prava i bezbednosti.

Osim opšteg prigovora u pogledu neustavnosti i nezakonitosti ovakvog rešenja, da ministarstvo utvrđuje bliže uslove, jer se isti imaju urediti Zakonom, posebno se ove odredbe ne mogu odnositi na advokatsku profesiju, jer se radi o profesiji koja se ne finansira iz budžeta Republike Srbije, i čiji ustavnopravni položaj u delatnost se uređuju ISKLJUČIVO Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Zakonom o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), i aktima AKS - Kodeksom profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012), Statutom Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) i statutima advokatskih komora u sastavu AKS.

Ministar NEMA pravo da u ovoj profesiji podzakonskim aktom menja navedeno. Odredbe člana 10. Nacrta zakona, kojima se propisuje da u slučaju donošenja podzakonskog akta iz člana 5. st. 2. i 5. Nacrta zakona, danom početka primene tog akta PRESTAJU da važe odgovarajuće odredbe posebnog zakona kojim je profesija od posebnog interesa regulisana pre stupanja na snagu ovog zakona, suspenduju ustavna načela i narušava se pravni poredak u Republici Srbiji.

Samim tim, u odnosu na advokatsku delatnost, ni jedna odredba ovog Nacrta zakona ne može se primenjivati na advokatsku profesiju.

PREDLOG : Da se dopuni član. 5. Nacrta zakona, izričitom odredbom da se odredbe ovog zakona NE PRIMENJUJU na advokatsku profesiju.

Ovo je samo jedno od zakonskih rešenja koja se predlažu, a koja u suštini pokušavaju da izmene ustavnopravni položaj i zakonom propisane uslove za obavljanje advokatske profesije.

Advokati Beograda i Srbije će se odupreti donošenju ovog zakona svim pravnim sredstvima, do eventualnog građanskog otpora samovolji predlagača i resornog ministarstva, ako se iz ovog Nacrta zakona ne izostavi advokatska profesija.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 20.05.2017.
Naslov: Redakcija