Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROFESIJAMA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU I USLOVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE - Tekst propisa


Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se posebni uslovi u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju.

Ovim zakonom se uređuje i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesija iz stava 1 ovog člana.

Član 2.

Pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: profesija od posebnog interesa) – profesionalna delatnost ili skup profesionalnih delatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja delatnosti na osnovu zakonskih, podzakonskih ili drugih akata donetih na osnovu zakonskih ovlašćenja, neposredno ili posredno uslovljen posedovanjem određenih profesionalnih kvalifikacija kao i profesionalna delatnost ili skup profesionalnih delatnosti kojima se bave članovi stručnih organizacija sa profesionalnim nazivom;

2) uslovi za obavljanje profesije od posebnog interesa – skup formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje određene uređeneuređena profesije, koji su propisani zakonom ili podzakonskim aktom;

3) formalna kvalifikacija – diploma, svedočanstvo ili druga javna isprava o stečenom obrazovanju izdata u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje;

4) profesionalna kvalifikacija – obuhvata: završeno formalno obrazovanje i dodatno stručno osposobljavanje i usavršavanje koje se obavlja tokom ili nakon završetka formalnog obrazovanja, a dokazuje se diplomom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna ustanova ili drugo telo u skladu sa zakonom;

5) kompetencija – integrisani skup znanja, veština, sposobnosti i stavova koji omogućuje pojedincu efikasno obavljanje aktivnosti u datoj profesiji;

6) nadležno telo – telo koje je aktom nadležnog ministarstva određeno za sprovođenje postupka ispunjenosti uslova za obavljanje profesionalne delatnosti koje omogućuje pristup profesijama od posebnog interesa;

7) nadležna organizacija – pravno lice kojem je zakonom povereno vršenje javnih ovlašćenja koja se odnose na profesiju od posebnog interesa, a koja je određena od strane nadležnog ministarstva.

Član 3.

Pod profesijama od posebnog interesa u smislu ovog zakona, podrazumevaju se profesije koje su utvrđene zakonom ili drugim propisima donetim pre stupanja na snagu ovog zakona.

Nadležna ministarstva mogu predlagati nove profesije od posebnog interesa ukoliko:

1) je njihovo obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju;

2) obavljanje profesije zahteva precizno poznavanje pravnog sistema i pozitivnih propisa Republike Srbije i kada je savetovanje, odnosno pomoć u vezi sa poznavanjem pravnog sistema i pozitivnih propisa Republike Srbije stalni i bitni sadržaj obavljanja te profesije;

3) postoji drugi uslov utvrđen zakonom.

Član 4.

Vlada, na predlog nadležnog ministarstava, utvrđuje listu profesija od posebnog interesa u Republici Srbiji.

Član 5.

Uslovi za obavljanje profesija od posebnog interesa utvrđuju se zakonom ili podzakonskim aktom.

Nadležno ministarstvo utvrđuje bliže uslove u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje profesije od posebnog interesa, uključujući minimum potrebnih kompetencija stečenih na odgovarajućem nivou obrazovanja, a naročito u oblastima medicine, obrazovanja, prava i bezbednosti.

Aktom iz stava 2. ovog člana, nadležno ministarstvo utvrđuje i sastav i način rada nadležnog tela za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesije od posebnog interesa, kao i visinu takse za troškove sprovođenja ovog postupka.

Nadležno ministarstvo na svojoj zvaničnoj internet stranici omogućava dostupnost informacija o profesijama od posebnog interesa, uslovima za njihovo obavljanje i nadležnom telu.

Za profesije od posebnog interesa koje su utvrđene propisima donetim do stupanja na snagu ovog zakona, nadležni ministar može doneti akt iz stava 2. ovog člana kojim će na drugačiji način propisati uslove za obavljanje profesije od posebnog interesa, ukoliko je to neophodno za ostvarivanje prava na obavljanje te profesije.

Član 6.

Lice zainteresovano za obavljanje profesije od posebnog interesa podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje te profesije nadležnom ministarstvu, odnosno nadležnoj organizaciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi i lice kome je prethodno izvršeno priznavanje strane formalne kvalifikacije, u skladu sa propisima koji uređuju priznavanje stranih školskih i visokoškolskih isprava.

Po prijemu zahteva, nadležno telo, odnosno nadležna organizacija utvrđuje da li je zahtev uredno popunjen i da li su dostavljena sva relevantna dokumentacija. Ukoliko je zahtev uredan, a dokumentacija potpuna, licu se izdaje potvrda o predatom zahtevu.

Licu koje je podnelo neuredan zahtev, odnosno nepotpunu dokumentaciju izdaje se u pisanoj formi obaveštenje o tome šta je potrebno da dostavi kako bi zahtev bio uzet u razmatranje.

Sadržaj zahteva iz stava 1. ovog člana i relevantnu dokumentaciju propisuje nadležni ministar, odnosno nadležna organizacija.

Član 7.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesije od posebnog interesa, nadležno telo, odnosno nadležna organizacija utvrđuje razliku u stečenim kompetencijama iz formalne kvalifikacije u odnosu na minimum potrebnih kompetencija koje se stiču na odgovarajućem nivou obrazovanja.

Na osnovu utvrđenog, nadležno telo predlaže nadležnom ministru da donese rešenje kojim:

1) je utvrđeno da je lice steklo minimum potrebnih kompetencija i da može pristupiti postupku za sticanje profesionalne kvalifikacije;

2) utvrđuje licu obavezu da da položi određene ispite, odnosno obavi stručnu praksu, čime će steći nedostajuće kompetencije, kao i rok za njihovo polaganje, odnosno obavljanje, nakon čega će moći da pristupi postupku za sticanje profesionalne kvalifikacije;

3) odbija zahtev, u slučaju da utvrdi bitne i nenadoknadive razlike u stečenim kompetencijama koje se ne mogu nadoknaditi polaganjem ispita, odnosno obavljanjem stručne prakse iz stava 2. tačke 2) ovog člana.

Predlog iz stava 2. ovog člana shodno se primenjuje i na nadležnu organizaciju.

U postupku po zahtevu lica iz člana 6. stav 2. ovog zakona nadležno telo, odnosno nadležna organizacija može da traži mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove u Republici o stečenom obrazovanju i stečenim kompetencijama, pri čemu će ta ustanova izvršiti upoređivanje programa obrazovanja ustanove u kojoj je kandidat stekao svoje formalne kvalifikacije u drugoj državi sa programom obrazovanja za istu profesiju na istom nivou obrazovanja u Republici.

Pod odgovarajućom obrazovnom ustanovom iz stava 4. ovog člana smatra se visokoškolska ustanova čiji je osnivač Republika ili autonomna pokrajina, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje, odnosno odgovarajuća srednjoškolska ustanova čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u skladu sa propisima kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje.

Član 8.

Nadležni ministar, odnosno nadležna organizacija, na osnovu predloga iz člana 7. st. 2 i 3. ovog zakona, donosi rešenje, i to:

1) u roku od tri meseca od dana podnošenja urednog zahteva u slučaju iz člana 7. stav 2. tačka 1) ovog zakona;

2) u roku od mesec dana od dana kada lice dostavi dokaz da je položilo ispite, odnosno obavilo stručnu praksu iz člana 7. stav 2. tačka 2) ovog zakona;

3) u roku od tri meseca od dana podnošenja urednog zahteva u slučaju iz člana 7. stav 2. tačka 3) ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 9.

Podzakonski akt iz člana 4. ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonske akte iz člana 5. ovog zakona, nadležno ministarstvo doneće do dana ulaska Republike u Evropsku Uniju.

Član 10.

U slučaju donošenja podzakonskog akta iz člana 5. st. 2. i 5. ovog zakona, danom početka primene tog akta prestaju da važe odgovarajuće odredbe posebnog zakona kojim je profesija od posebnog interesa regulisana pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Lica koja su stekla uslove u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje profesija od posebnog interesa do stupanja na snagu ovog zakona, smatra se da ispunjavaju uslove za obavljanje tih profesija.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 99/14) izvršeno je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu ("Službeni list SCG – Međunarodni ugovori", broj 7/03). Navedenim izmenama zakona, propisano je da postupak priznavanja strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja sprovodi ENIC/NARIC centar kao organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, dok je pre izmene Zakona taj postupak sprovodila samostalna visokoškolska ustanova.

Razliku u odnosu na rešenje pre izmene zakona predstavlja i način na koji se vrednuje strani studijski program, s obzirom da se sada pored vrste i nivoa postignutih znanja i veština vrednuju i sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je visokoškolska isprava stečena, uslovi upisa, kompetencije stečene završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena i druge relevantne činjenice, bez razmatranja formalnih obeležja i strukture studijskog programa, a licu kome se priznaje strana visokoškolska isprava se izdaje rešenje, kojim se priznaje naučna, umetnička, odnosno stručna oblast u okviru koje je ostvaren studijski program i omogućava opšti pristup tržištu rada u Republici Srbiji, ali koje ne oslobađa njegovog imaoca ispunjavanja posebnih uslova propisanih zakonom i drugim propisima za obavljanje određenih profesija.

Navedenim zakonskim rešenjima omogućeno je lakše ostvarivanje prava na rad licima koja su visokoškolsku ispravu stekla u inostranstvu. Praktično im je omogućen slobodan pristup tržištu rada i ostavljeno je poslodavcu da proceni da li su kompetencije koje je to lice steklo odgovarajuće za njegove potrebe, umesto da se, kao pre izmene zakona, praktično radi izjednačavanje strane diplome (uz polaganje dodatnih ispita) sa diplomom koja se stiče u Republici Srbiji, u kom slučaju je poslodavcu bilo svejedno da li je lice steklo visoko obrazovanje u zemlji ili u inostranstvu.

Međutim, kod profesija koje su uređene posebnim propisima i čije je obavljanje od posebnog interesa za Republiku Srbiju, neophodno je da su kompetencije iz poznavanja pravnog sistema i propisa nacionalnog karaktera stečene na nivou visokog obrazovanja.

U tom smislu, s obzirom da se u postupku priznavanja strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja ne može tražiti od polaganje dodatnih ispita kojim bi se nadoknadile nedostajuće kompetencije, ukazala se potreba za uvođenjem mehanizma odnosno tela koje bi vršilo proveru ispunjenosti uslova, i koje bi omogućilo naknadno sticanje potrebnih kompetencija, za pristup obavljanju određene profesije.

Uvođenja tela koje bi vršilo proveru ispunjenosti uslova za lica koja su stekla obrazovanje u inostranstvu, dovodi i do potrebe da se izvrši određena standardizacija minimalnih kompetencija koje su neophodne za obavljanje određene profesije. Naime, iako se završavanjem studijskih programa iz određene naučne, stručne odnosno umetničke oblasti stiče isti stručni, odnosno akademski naziv, studijski programi se mogu, i uglavnom se dosta razlikuju u pogledu predmeta koji se realizuju, odnosno u pogledu kompetencija koje se na njima stiču. Kako bi se uveo ovakav način uređivanja uslova za obavljanje određenih profesija, potrebno je propisati pravni osnov kako bi ministarstva nadležna za određene profesije mogla da propišu minimalne kompetencija potrebne za obavljanje tih profesija.

Propisivanje minimalnih kompetencija za obavljanje određene profesije i tela koje bi sprovodila proveru ispunjenosti tih kompetencija, garantovalo bi da lica imaju potrebne kompetencije za obavljanje određene profesije, što će svakako predstavljati dodatnu garanciju za kvalitetno obavljanje tih delatnosti. Takođe, licima koja tokom obrazovanja nisu stekla minimum potrebnih kompetencija, ukoliko razlika u stečenim kompetencijama nije značajna, omogući će se da polaganjem odgovarajućih ispita ili realizovanjem odgovarajuće stručne prakse steknu uslov za pristup polaganju stručnog ispita za obavljanje određene profesije.

S obzirom da bi se propisivanjem navedenih tela i uslova za obavljanje određenih profesija otvaraju nove mogućnosti u smislu pristupa radne snage tim profesijama, potrebno je i propisati pravni osnov za donošenje akta Vlade u kojem bi bile navedene sve profesije kod kojih su uslovi i pristup za njihovo obavljanje uređeni zakonom ili drugim propisom.

U smislu navedenog, pripremljen je Nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Usvajanjem zakona kojim će se propisati ovakva rešenja u pravni sistem Republike Srbije ide se u susret donošenju Zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija koji je deo Nacionalnog plana za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Stupanjem na snagu Zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalfikacija, svi akti doneti na osnovu Nacrta zakona uskladiće se sa tim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje (u daljem tekstu: Nacrt zakona) propisano je da je predmet ovog zakona utvrđivanje posebnih uslova u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje profesija od posebnog interesa za Republiku Srbiju i postupak za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova.

Članom 2. Nacrta zakona definisano je značenje pojmova u Nacrtu zakona. Definicije pojmova: profesija od posebnog interesa, formalna kvalifikacija, profesionalna kvalifikacija, kompetencija preuzete su iz Zakona o regulisanim profesijama, dok su ostale definicije prilagođene tekstu Nacrta zakona.

Članom 3. Nacrta zakona propisano je da se profesijom od posebnog interesa u smislu Nacrta zakona podrazumevaju sve profesije koje su uređene zakonom ili drugim propisima donetim pre stupanja na snagu ovog zakona.

Propisani su slučajevi u kojima nadležno ministarstvo može predložiti novu uređenu profesiju.

Članom 4. Nacrta zakona propisano je ovlašćenje Vlade, da na predlog nadležnog ministarstava, donese uredbu o listi profesija od posebnog interesa u Republici Srbiji.

Članom 5. Nacrta zakona propisano je da se uslovi za obavljanje profesija od posebnog interesa utvrđuju zakonom ili podzakonskim aktom.

S obzirom da važeći propisi kojima su uređene pojedine profesije nisu utvrdile uslove i postupak za njihovu proveru na način koji bi omogućio njihovu primenu na lica koja su stekla neke ili sve uslove u inostranstvu, stavom 2. ovog člana propisano je ovlašćenje nadležnom ministarstvu da propiše bliže uslova u pogledu formalnih i profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, uključujući minimum potrebnih kompetencija stečenih na odgovarajućem nivou obrazovanja, sastav i način rada nadležnog tela za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesije od posebnog interesa, kao i visinu takse za troškove sprovođenja ovog postupka.

Medicina, obrazovanje, pravo i bezbednost posebno su izdvojene kao oblasti u kojima je obavljanje profesija od javnog interesa.

Takođe, propisano je i da su nadležna ministarstva dužna da na svojoj zvaničnoj internet stranici objave informaciju o profesijama od posebnog interesa iz svoje nadležnosti, uslove za njihovo obavljanje i nadležno telo za sprovođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje profesije.

Odredba stava 5. ovog člana Nacrta zakona daje mogućnost nadležnom ministarstvu da utvrdi bliže uslove na drugačiji način nego što je to propisano zakonom ili drugim propisom kojim je određena profesija od posebnog interesa uređena, i na taj način omogućava uspostavljanje mehanizma za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje te profesije koji je analogan mehanizmu koja se odnose na opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija iz Zakona o regulisanim profesijama.

Propisivanjem "minimuma zajedničkih kompetencija" za određenu profesiju od posebnog interesa olakšava se rad nadležnog tela koje će utvrđivati ispunjenost uslova za obavljanje profesije, ali se praktično upućuje na usaglašavanje programa obrazovanja za profesije za koje je uslov formalna kvalifikacija na nivou visokog obrazovanja.

Članom 6. Nacrta zakona propisan je organ nadležan za prijem i način podnošenja zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje profesije od posebnog interesa.

Propisano je i ovlašćenje nadležnom ministru da propiše relevantnu dokumentaciju koju je potrebno podneti uz zahtev.

Član 7. Nacrta zakona propisan je način sprovođenja postupka po podnetom zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa.

Član 8. Nacrta Zakona propisane su vrste i rokovi za donošenje rešenja po po podnetom zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje profesija od posebnog interesa.

Član 9. Nacrta zakona propisuje rokove za donošenje podzakonskih akata.

Članom 10. Nacrta zakona reguliše se prestanak odredbi drugih zakona koje u slučaju da se podzakonskim aktom donetim na osnovu ovog zakona uslovi propišu na drugačiji način, s tim što je prestanak važenja zakonskih odredbi drugih zakona odložen do stupanja na snagu podzakonskog akta donetog na osnovu ovog zakona.

Članom 11. Nacrta zakona propisana je zaštitna odredba za lica koja su ispunjavala uslove za obavljanje profesija od posebnog interesa do stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 12. Nacrta zakona propisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 03.05.2017.