Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE: Predlog zakona omogućiće centralizovano vođenje, u elektronskom obliku, osnovnih podataka o građanima, što će biti od višestruke koristi građanima prilikom ostvarivanja svojih prava pred organima državne uprave i u drugim upravnim postupcima. Razmena podataka iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i iz evidencije o državljanima Republike Srbije će se vršiti u elektronskom obliku, tako što će se prilikom izdavanja ličnih dokumenata ovaj podatak proveravati elektronski


U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, koji ima za cilj da omogući potpunu realizaciju aktivnosti nadležnih organa Republike Srbije za smanjenje administrativnih tereta.

Vlada Republike Srbije je usvojila Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji od 2016. do 2018. godine, kojim su između ostalog, predviđene aktivnosti koje se odnose na to da se stvori pravni osnov da se podaci o državljanstvu vode centralizovano, odnosno da se obezbedi prenos svih podataka o državljanstvu u okviru podsistema centralnog sistema. Za realizaciju navedenog potrebno je u okviru centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, uspostaviti aplikaciju za vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije, omogućiti prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od strane jedinica lokalne samouprave i direktan unos podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih. Nadležni organi su već preduzeli niz aktivnosti koje će omogućiti podizanje nivoa efikasnosti i ujednačenog postupanja organa u praksi, doprineti uštedi vremena za građane, kao i uštedi vremena i ljudskih resursa za rad nadležnih organa. Predlogom zakona omogućiće se centralizovano vođenje, u elektronskom obliku, osnovnih podataka o građanima, što će biti od višestruke koristi građanima prilikom ostvarivanja svojih prava pred organima državne uprave i u drugim upravnim postupcima.

Pored ovoga, nastala je potreba da se u važećem Zakonu o državljanstvu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 90/2007), usklade i urede i druga pitanja u skladu sa nastalim promenama. Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti koji je stupio na snagu 4. juna 2011. godine, propisao je da lične karte izdate na starom obrascu važe do roka navedenog u istim a najduže do 31. decembra 2016. godine. U postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Republici Srbiji, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji i lične karte na starom obrascu, a ne može iskoristi mogućnost da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo Republike Srbije, tako što bi im Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo nalog za upis u evidenciju državljana Republike Srbije. Uglavnom se radi o starijim licima koja su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte za čije je izdavanje uslov posedovanje državljanstva Republike Srbije, te nisu podnela blagovremeno zahtev za sticanje državljanstva. Uzevši u obzir da su to građani koji više decenija žive u Republici Srbiji, da su imali prijavljeno prebivalište i izdate lične karte u Republici Srbiji, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, o starijim udovicama i udovcima koji, da bi po sada važećim propisima stekli državljanstvo Republike Srbije, moraju da traže otpust iz prethodnog državljanstva, odnosno iz državljanstva Republika bivše SFRJ, u kojoj nisu čak ni živeli, predlaže se mogućnost sticanja državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima. Ova mogućnost je oročena na godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, s obzirom na to da je državljanstvo prethodno pitanje za izdavanje lične karte, a zbog ostvarivanja drugih prava, te, ukoliko ne bi bilo oročeno podnošenje zahteva po ovom osnovu, i izmene zakona bi bile obesmišljene.

Uzimajući u obzir napred navedene razloge, kratke rokove za uspostavljanje Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, kao i činjenicu da bi bez podataka o državljanstvu Centralni sistem bio nepotpun i ne bi mogao da ostvari svoju funkciju centralizovanog elektronskog vođenja podataka, neophodno je donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se ostvarili svi preduslovi za uspostavljanje ovog sistema.

 Takođe, dopuna ovog zakona je hitna i neophodna u cilju utvrđivanja pravnog osnova za uspostavljanje aplikacije za vođenje evidencije o državljanstvu Republike Srbije u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koja je u nadležnosti ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Imajući u vidu navedeno, nedonošenje ovog zakona bi uzrokovalo nastajanje štetnih posledice po rad organa i organizacija, te se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku.

Nakon usvajanja predloženih dopuna Zakona, razmena podataka iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i iz evidencije o državljanima Republike Srbije će se vršiti u elektronskom obliku, tako što će se prilikom izdavanja ličnih dokumenata ovaj podatak proveravati elektronski. Ova razmena podataka se vrši na bezbedan način i uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Takođe se razvijaju servisi na portalu E-uprava kako bi građani mogli bez dolaska na šaltere da podnose zahteve u elektronskom obliku sa sertifikovanim ličnim kartama (zamena stare vozačke dozvole za novu, kao i izdavanje registracione nalepnice).

Stvaranje uslova za ovakvu razmenu podataka i uspostavljanje osnova za elektronsku upravu, što se omogućava između ostalog i predloženim Zakonom, će doprineti jačanju integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, osnaživanje učešća građana u upravljanju javnim poslovima, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a sve u cilju delotvornijeg rada organa javne vlasti.

Predložena rešenja će imati višestruke pozitivne efekte kako na građane i privredu tako i na organe javne uprave.

Građani neće morati da prilažu izvode, uverenja i drugu dokumentaciju u vezi sa njihovim upravnim postupcima, već će se samo proverom kroz evidencije utvrđivati podaci i činjenice od značaja za rešavanje zahteva građana i time će se omogućiti da građani bez prilaganja "papira" ostvaruju svoja prava na brži, lakši i pouzdaniji način. Pored toga, građanin koji želi ili ima potrebu za izdavanjem uverenja o državljanstvu, moći će to uverenje da pribavi bez odlaska u mesto gde je upis činjenice državljanstva izvršen.

Kada bude kompletirana baza podataka o državljanstvu građana u elektronskom obliku (MKR, MKV, MKU i evidencija o državljanima Republike Srbije) službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na prijemu zahteva i izdavanju dokumenata biće omogućeno da na brz, efikasan i pouzdan način izvrše uvid u evidenciju matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i u evidenciju državljana. Isti efekat će predložena rešenja imati i na druge organe javne uprave koji postupaju po zahtevima građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave uspostaviti aplikaciju za vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije, omogućiti prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od jedinica lokalne samouprave i direktan unos podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih. Radi realizacije navedenog, ova ministarstva su potpisala i Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji kojim su detaljnije usaglasila mere za realizaciju gore navedenih aktivnosti.

Izvor: Iz Obrazloženja Predloga zakona, 27.11.2017.