Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o državljanstvu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 90/07), u članu 48. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Ovlašćeno lice u smislu propisa o matičnim knjigama može izdati uverenje o državljanstvu Republike Srbije iz evidencije iz stava 2. ovog člana, bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanima Republike Srbije.

Obrasce uverenja o državljanstvu Republike Srbije tehnički izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

Posle člana 49. dodaju se čl. 49a i 49b koji glase:

"Član 49a

Podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona vode se i čuvaju i na sredstvima za automatsku obradu podataka, kao Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka, u skladu sa ovim zakonom i propisima o matičnim knjigama.

Evidencija o državljanima Republike Srbije iz člana 48. stav 2. ovog zakona, koja se vodi u Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka je jedinstvena i sadrži sledeće podatke: ime, prezime, prethodna imena i prezimena, pol, datum, mesto i opštinu rođenja, jedinstveni matični broj građana, prebivalište, boravak u inostranstvu, prethodno državljanstvo, osnov upisa činjenice državljanstva, datum donošenja i uručenja i broj rešenja o sticanju i prestanku državljanstva Republike Srbije, datum sticanja odnosno prestanka državljanstva Republike Srbije, jedinstveni matični broj građana za oba roditelja, odnosno staratelja, imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja, prethodna imena i prezimena oba roditelja, odnosno staratelja i državljanstvo oba roditelja, odnosno staratelja.

Evidencija o državljanima Republike Srbije čuva se trajno.

Član 49b

Na zahtev državnog i drugog organa, organizacije, kao i drugog pravnog ili fizičkog lica koji ima opravdan pravni interes, nadležni organ je dužan da dostavi tražene podatke iz evidencije o državljanima Republike Srbije, u skladu sa propisima o zaštiti podatka o ličnosti."

Član 3.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji.

Zahtev za sticanje državljanstva može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Uslovi za uspostavljanje i vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije u elektronskom obliku u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, obezbediće se najkasnije do 30. juna 2018. godine.

Evidencija o državljanima Republike Srbije uspostavlja se na osnovu podataka iz člana 48. stav 2. Zakona o državljanstvu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 90/07).

Član 5.

Izdavanje uverenja na obrascu koji štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider otpočeće od 1. januara 2019. godine.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Predložene dopune Zakona o državljanstvu Republike Srbije imaju za cilj da omoguće potpunu realizaciju aktivnosti nadležnih organa Republike Srbije za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji. Vlada Republike Srbije je usvojila Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji od 2016. do 2018. godine, kojim su između ostalog, predviđene aktivnosti koje se odnose na to da se stvori pravni osnov da se podaci o državljanstvu vode centralizovano, odnosno da se obezbedi prenos svih podataka o državljanstvu u okviru podsistema centralnog sistema. Za realizaciju navedenog potrebno je u okviru centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, uspostaviti aplikaciju za vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije, omogućiti prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od strane jedinica lokalne samouprave i direktan unos podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih. Nadležni organi su već preduzeli niz aktivnosti koje će omogućiti podizanje nivoa efikasnosti i ujednačenog postupanja organa u praksi, doprineti uštedi vremena za građane, kao i uštedi vremena i ljudskih resursa za rad nadležnih organa. Predloženim dopunama Zakona omogućiće se centralizovano vođenje, u elektronskom obliku, osnovnih podataka o građanima, što će biti od višestruke koristi građanima prilikom ostvarivanja svojih prava pred organima državne uprave i u drugim upravnim postupcima.

Pored ovoga, nastala je potreba da se u važećem Zakonu o državljanstvu Republike Srbije, usklade i urede i druga pitanja u skladu sa nastalim promenama. Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti koji je stupio na snagu 4. juna 2011. godine, propisao je da lične karte izdate na starom obrascu važe do roka navedenog u istim a najduže do 31. decembra 2016. godine. U postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Republici Srbiji, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji i lične karte na starom obrascu, a ne može iskoristi mogućnost da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo Republike Srbije, tako što bi im Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo nalog za upis u evidenciju državljana Republike Srbije. Uglavnom se radi o starijim licima koja su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte za čije je izdavanje uslov posedovanje državljanstva Republike Srbije, te nisu podnela blagovremeno zahtev za sticanje državljanstva. Uzevši u obzir da su to građani koji više decenija žive u Republici Srbiji, da su imali prijavljeno prebivalište i izdate lične karte u Republici Srbiji, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, o starijim udovicama i udovcima koji, da bi po sada važećim propisima stekli državljanstvo Republike Srbije, moraju da traže otpust iz prethodnog državljanstva, odnosno iz državljanstva Republika bivše SFRJ, u kojoj nisu čak ni živeli, predlaže se mogućnost sticanja državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima. Ova mogućnost je oročena na godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona, s obzirom na to da je državljanstvo prethodno pitanje za izdavanje lične karte, a zbog ostvarivanja drugih prava, te, ukoliko ne bi bilo oročeno podnošenje zahteva po ovom osnovu, i izmene zakona bi bile obesmišljene.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona predviđeno je da ovlašćeno lice u smislu propisa o matičnim knjigama može izdati uverenje o državljanstvu bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanstvu. Ovo rešenje će omogućiti da građani mogu da pribave uverenja o državljanstvu bilo gde na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na to gde su upisani u evidencijama državljana, čime se postupak pribavljanja uverenja o državljanstvo značajno olakšava. Takođe, ovim članom je predviđeno da obrazac uverenja o državljanstvu Republike Srbije štampa Narodna banka Srbije, imajući u vidu da obrasce matične knjige rođenih, venčanih i umrlih već štampa Narodna banka Srbije, te da će se na ovaj način štampanje obrazaca vršiti centralizovano na jednom mestu, što će doprineti aspektu bezbednosti.

Članom 2. Predloga zakona dodaju se novi čl. 48a i 48b Zakona, koji uređuju pitanja vođenja evidencija o državljanstvu Republike Srbije i na sredstvima za automatsku obradu podataka, kao Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa koji uređuju vođenje matičnih knjiga. Pored toga, propisuje se i sadržaj evidencije, kao i način obrade podataka koji se nalaze u toj evidenciji. Posebno je potrebno naglasiti da je izričito propisana obaveza nadležnog organa da po zahtevu državnog i drugog organa, organizacije, kao i drugog pravnog ili fizičkog lica koje ima opravdan pravni interes, dostavlja podatke iz evidencije o državljanima Republike Srbije, naravno uz poštovanje propisa o zaštiti podatka o ličnosti.

Članom 3. Predloga zakona propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, kako bi se prethodno opisanoj kategoriji građana omogućilo da pod olakšanim uslovima steknu državljanstvo Republike Srbije. Primena ove odredbe ograničena je na godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 4. Predloga zakona, predviđeno je da će se uslovi za uspostavljanje i vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije u elektronskom obliku u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, obezbediti najkasnije do 30. juna 2018. godine, a da će se ovi uslovi uspostaviti na osnovu podataka iz člana 48. stav 2. Zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Članom 5. Predloga zakona predviđeno je da će izdavanje uverenja o državljanstvu na obrascu koji štampa Narodna banka Srbije otpočeti 1. januara 2019. godine, kako bi se utrošile zalihe već postojećih obrazaca i izvršile pripreme za štampanje uverenja o državljanstvu na novom obrascu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Uzimajući u obzir razloge navedene u delu II. Obrazloženja, kratke rokove za uspostavljanje Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga, kao i činjenicu da bi bez podataka o državljanstvu Centralni sistem bio nepotpun i ne bi mogao da ostvari svoju funkciju centralizovanog elektronskog vođenja podataka, smatramo da je neophodno donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se ostvarili svi preduslovi za uspostavljanje ovog sistema.

 Takođe, napominjemo da je dopuna ovog zakona hitna i neophodna u cilju utvrđivanja pravnog osnova za uspostavljanje aplikacije za vođenje evidencije o državljanstvu Republike Srbije u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koja je u nadležnosti ministarstva nadležnog za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da bi nedonošenje ovog zakona uzrokovalo nastajanje štetnih posledice po rad organa i organizacija, te se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE KOJE SE DOPUNJUJU

Član 48.

 Uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije i izdaje se na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, samo na lični zahtev.

 Pod evidencijom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se matična knjiga rođenih, knjige državljana Republike Srbije vođene po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona i druge evidencije državljana vođene u Republici Srbiji.

 OVLAŠĆENO LICE U SMISLU PROPISA O MATIČNIM KNjIGAMA MOŽE IZDATI UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE IZ EVIDENCIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, BEZ OBZIRA NA MESTO UPISA U EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE.

OBRASCE UVERENjA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE TEHNIČKI IZRAĐUJE I ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA – TOPČIDER

Propise o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

ČLAN 49A

PODACI IZ EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE IZ ČLANA 48. STAV 2. OVOG ZAKONA VODE SE I ČUVAJU I NA SREDSTVIMA ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA, KAO CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENjE I ČUVANjE PODATAKA, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA O MATIČNIM KNjIGAMA.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE IZ ČLANA 48. STAV 2. OVOG ZAKONA, KOJA SE VODI U CENTRALNOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKU OBRADU, SKLADIŠTENjE I ČUVANjE PODATAKA JE JEDINSTVENA I SADRŽI SLEDEĆE PODATKE: IME, PREZIME, PRETHODNA IMENA I PREZIMENA, POL, DATUM, MESTO I OPŠTINU ROĐENjA, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, PREBIVALIŠTE, BORAVAK U INOSTRANSTVU, PRETHODNO DRŽAVLjANSTVO, OSNOV UPISA ČINjENICE DRŽAVLjANSTVA, DATUM DONOŠENjA I URUČENjA I BROJ REŠENjA O STICANjU I PRESTANKU DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, DATUM STICANjA ODNOSNO PRESTANKA DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRBIJE, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA ZA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA, IMENA I PREZIMENA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA, PRETHODNA IMENA I PREZIMENA OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA I DRŽAVLjANSTVO OBA RODITELjA, ODNOSNO STARATELjA.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE ČUVA SE TRAJNO.

ČLAN 49B

NA ZAHTEV DRŽAVNOG I DRUGOG ORGANA, ORGANIZACIJE, KAO I DRUGOG PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA KOJI IMA OPRAVDAN PRAVNI INTERES, NADLEŽNI ORGAN JE DUŽAN DA DOSTAVI TRAŽENE PODATKE IZ EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE, U SKLADU SA PROPISIMA O ZAŠTITI PODATKA O LIČNOSTI".

ČLAN 3.

 U DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE MOŽE BITI PRIMLjEN DRŽAVLjANIN SFRJ ILI DRŽAVLjANIN DRUGE REPUBLIKE RANIJE SFRJ, ODNOSNO DRŽAVLjANIN DRUGE DRŽAVE NASTALE NA TERITORIJI SFRJ, KOJI NA DAN 31. DECEMBRA 2016. GODINE I NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA IMA PRIJAVLjENO PREBIVALIŠTE U REPUBLICI SRBIJI.

ZAHTEV ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA MOŽE SE PODNETI U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 4.

 USLOVI ZA USPOSTAVLjANjE I VOĐENjE EVIDENCIJE O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU U OKVIRU CENTRALNOG SISTEMA ZA ELEKTRONSKU OBRADU I SKLADIŠTENjE PODATAKA I ČUVANjE DRUGOG PRIMERKA MATIČNIH KNjIGA, OBEZBEDIĆE SE NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2018. GODINE.

EVIDENCIJA O DRŽAVLjANIMA REPUBLIKE SRBIJE USPOSTAVLjA SE NA OSNOVU PODATAKA IZ ČLANA 48. STAV 2. ZAKONA O DRŽAVLjANSTVU REPUBLIKE SRBIJE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 135/04 I 90/07).          

ČLAN 5.

IZDAVANjE UVERENjA NA OBRASCU KOJI ŠTAMPA NARODNA BANKA SRBIJE – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA – TOPČIDER OTPOČEĆE OD 1. JANUARA 2019. GODINE.

 ANALIZA EFEKATA

1. Određivanje problema koje zakon treba da reši

Administrativni tereti u Republici Srbiji, u smislu nepotrebnih i suviše komplikovanih procedura, jedan su od velikih problema našeg društva. Sa tim problemom građani Republike Srbije se susreću u svakodnevnom životu. Organi uprave često traže od njih da uz podnošenje zahteva za ostvarivanje različitih prava podnose i različite potvrde i uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Građani tako moraju šetati od institucije do institucije, od šaltera do šaltera i takoreći obavljati poslove "poštara", koji za potrebe uprave prenosi podatke iz jedne u drugu instituciju. Potrebno je omogućiti građanima da obave sve procedure vezane za neku životnu situaciju (rođenje deteta, promena prebivališta i slično) odjednom i na jednom mestu, tako da ne moraju da posete brojne institucije, višestruko popunjavaju formulare istim podacima i dostavljaju ista uverenja po nekoliko puta.

U toku su aktivnosti nadležnih organa Republike Srbije, kako bi se prevazišao dosadašnji sistem vođenja matičnih knjiga i evidencija o državljanima Republike Srbije (matična knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i evidencija o državljanima koje se vode u knjigama državljana i u matičnoj knjizi rođenih, tako da se one vode lokalizovano, u štampanom i elektronskom obliku kroz lokalne aplikacije. Još nije uspostavljena centralna aplikacija u koju bi se unosili podaci o državljanima Republike Srbije jer opštine podatke upisane u papirnu knjigu i u svoje lokalne aplikacije periodično prenose u centralnu bazu. U centralnu bazu još nisu preneti svi podaci iz matičnih knjiga, a takođe nisu preneti podaci o državljanstvu. Zbog nepostojanja centralne evidencije o državljanima Republike Srbije pojedini upravni postupci i funkcionalnosti, vezano za elektronsku upravu, ne mogu se u potpunosti realizovati, jer je podatak o državljanstvu osnovni podatak od koga zavise i druge evidencije.

Osim toga, u postupku zamene ličnih karata utvrđeno je da određeni broj građana koji je ceo svoj život proveo u Republici Srbiji, ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji i lične karte na starom obrascu, nije iskoristio mogućnost da pod olakšanim uslovima stekne državljanstvo Republike Srbije. Uglavnom se radi o starijim licima koja, zbog toga što su smatrala da poseduju lične karte sa trajnim važenjem i da nije potrebno da podnose zahteve za izdavanje biometrijske lične karte. Kako je uslov za izdavanje biometrijske lične karte posedovanje državljanstva Republike Srbije, ovi građani nisu podneli blagovremeno zahtev za sticanje državljanstva. Uzevši u obzir da su to građani koji više decenija žive u Republici Srbiji, da su imali prijavljeno prebivalište i izdate lične karte u Republici Srbiji, kao i da se radi o uglavnom staračkom stanovništvu, o starijim udovicama i udovcima koji, da bi po sada važećim propisima stekli državljanstvo Republike Srbije, moraju da traže otpust iz prethodnog državljanstva, odnosno iz državljanstva Republika bivše SFRJ, u kojoj nisu čak ni živeli, predlaže se mogućnost sticanja državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Postoji ogroman manevarski prostor za pojednostavljenja i poboljšanja koja ne iziskuju znatna finansijska sredstva, nego često samo uvođenje logike u poslovne procese i u funkcionisanje sistema. Stvaranjem Centralnog sistema za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka, omogućiće se da se podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije vode na drugi, svrsishodniji način, odnosno centralizovano. Prenosom podataka iz evidencije matične knjige rođenih, matične knjige venčanih, matične knjige umrlih i evidencije državljanstva dobićemo jedinstvenu elektronsku bazu osnovnih podataka o građanima. Građani neće morati da prilažu izvode, uverenja i drugu dokumentaciju vezano za njihove upravne postupke, već će se samo proverom kroz evidencije utvrđivati podaci i činjenice od značaja za rešavanje zahteva građana i time će se omogućiti da građani bez prilaganja "papira" ostvaruju svoja prava na brži, lakši i pouzdaniji način. Podaci koji će se nalaziti u centralnoj aplikaciji za obradu i skladištenje podataka su u vezi i sa drugim projektima koji su se realizovali na nivou Vlade, kao na primer Projekat "Bebo, dobrodošla na svet" koji omogućava da se u porodilištu nakon rođenja deteta elektronski vrši prijava deteta u matičnu knjigu rođenih, odredi JMBG i prijavi prebivalište, kao i da se na osnovu ovih podataka dostavi zdravstvena knjižica na kućnu adresu deteta, tako da roditelji ne moraju da dolaze na šaltere u policijske stanice, matične službe i filijale RFZO.

Osim toga, nakon usvajanja Zakona o opštem upravnom postupku, a zatim i Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je omogućilo veb servise sa drugim državnim organima i organizacijama, pri čemu je omogućeno da se prilikom podnošenja zahteva građana za lična dokumenta podatak iz matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih, kao i o činjenici državljanstva pribavi elektronskim putem.

Odredbama koje omogućavaju sticanje državljanstva Republike Srbije, za građane iz tačke 1. ove Analize, omogućiće se sticanje državljanstva Republike Srbije pod olakšanim uslovima, bez otpusta iz prethodnog državljanstva.

3. Druge mogućnosti za rešenje problema

Predložene dopune Zakona samo su jedan, ali neophodan, korak za rešavanje iznetih problema. Saglasno članu 38. stav 1. Ustava Republike Srbije, sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije uređuje se zakonom, dok je članom 42. stav 2. propisano da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom. Zbog navedenog neophodno je da se navedena materija uredi zakonom, te ne postoje druge mogućnosti za rešavanje problema.

4. Zašto je donošenje novog zakona najbolje rešenje problema

Nakon usvajanja predloženih dopuna Zakona, razmena podataka iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i iz evidencije o državljanima Republike Srbije će se vršiti u elektronskom obliku, tako što će se prilikom izdavanja ličnih dokumenata ovaj podatak proveravati elektronski. Ova razmena podataka se vrši na bezbedan način i uz poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe se razvijaju servisi na portalu E-uprava kako bi građani mogli bez dolaska na šaltere da podnose zahteve u elektronskom obliku sa sertifikovanim ličnim kartama (zamena stare vozačke dozvole za novu, kao i izdavanje registracione nalepnice).

Stvaranje uslova za ovakvu razmenu podataka i uspostavljanje osnova za elektronsku upravu, što se omogućava između ostalog i predloženim Zakonom, će doprineti jačanju integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, osnaživanje učešća građana u upravljanju javnim poslovima, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a sve u cilju delotvornijeg rada organa javne vlasti.

5. Na koga i kako će uticati predložena rešenja

Predložena rešenja će imati višestruke pozitivne efekte kako na građane i privredu tako i na organe javne uprave.

Građani neće morati da prilažu izvode, uverenja i drugu dokumentaciju u vezi sa njihovim upravnim postupcima, već će se samo proverom kroz evidencije utvrđivati podaci i činjenice od značaja za rešavanje zahteva građana i time će se omogućiti da građani bez prilaganja "papira" ostvaruju svoja prava na brži, lakši i pouzdaniji način. Pored toga, građanin koji želi ili ima potrebu za izdavanjem uverenja o državljanstvu, moći će to uverenje da pribavi bez odlaska u mesto gde je upis činjenice državljanstva izvršen.

Kada bude kompletirana baza podataka o državljanstvu građana u elektronskom obliku (MKR, MKV, MKU i evidencija o državljanima Republike Srbije) službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na prijemu zahteva i izdavanju dokumenata biće omogućeno da na brz, efikasan i pouzdan način izvrše uvid u evidenciju matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i u evidenciju državljana. Isti efekat će predložena rešenja imati i na druge organe javne uprave koji postupaju po zahtevima građana.

6. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Usvajanje ovog zakona za sada neće stvoriti nove troškove za građane i privredu Republike Srbije, naprotiv, mogu dovesti do smanjenja troškova građana. Građani se neće suočavati sa troškovima plaćanja velikog broja taksi za izdavanje uverenja, troškovima prevoza prilikom prikupljanja dokumenata, ali i izgubljenim vremenom na obilazak više različitih službi.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Mišljenja smo da će efekti usvajanja Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije biti višestruko pozitivni. Pre svega, omogućiće uživanje i zaštitu Ustavom zagarantovanih prava svih građana. Takođe, omogućiće podizanje nivoa efikasnosti i ujednačenog postupanja organa u praksi, ušteda vremena za građane, kao i uštedu vremena i ljudskih resursa za postupajuće organe javne uprave.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Iako se ovim zakonom direktno ne regulišu oblasti koje bi imale uticaj na ekonomska kretanja u Republici Srbiji, poboljšanja kvaliteta usluga i procedura javne administracije svakako predstavljaju značajan faktor kvaliteta života građana i konkurentnosti privrede. Zbog toga se može očekivati da predložena rešenja budu stimulativna za stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Imajući u vidu obim dopuna Zakona, tokom pripremanja Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije nije sprovedena javna rasprava te se javnost nije izjašnjavala u pogledu sadržine članova Zakona. Rešenja iz predmetnog zakona deo su šireg reformskog procesa koji sprovodi Vlada Republike Srbije i kao takva, ukoliko se posmatraju van celine procesa neće moći u punoj meri da prikažu sve benefite ovih procesa. Takođe, predložena rešenja su i deo većeg broja projekata koji imaju za cilj smanjenje administrativnih procedura i unapređenje rada državne uprave, a koji su već podržani od strane šire javnosti, te smatramo da su sve zainteresovane strane već imale priliku da iznesu svoje stavove po predmetnom pitanju.

10. Koje će se mere prilikom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo unutrašnjih poslova će zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave uspostaviti aplikaciju za vođenje evidencije o državljanima Republike Srbije, omogućiti prenos podataka iz matične knjige jugoslovenskih državljana koju vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, podataka iz knjige državljana koje vode jedinice lokalne samouprave, podataka o činjenici državljanstva koji se vode u matičnoj knjizi rođenih od jedinica lokalne samouprave i direktan unos podataka koji se odnose na činjenicu državljanstva u matičnoj knjizi rođenih. Radi realizacije navedenog, ova ministarstva su potpisala i Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji kojim su detaljnije usaglasila mere za realizaciju gore navedenih aktivnosti.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 24.11.2017.