Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ETIČKI KODEKS JAVNIH IZVRŠITELJA: Novi Kodeks na snazi je od 21. decembra 2016. godine. Izvršiteljima je zabranjeni fizičko nasilje, prinuda i prevara, na njihov rad ne smeju uticati politička i verska uverenja. Članovi Komore koji ne poštuju odredbe Kodeksa podležu disciplinskoj odgovornosti. Komora izvršitelja osnovaće i Etički komitet, kao stalno radno telo, sa pet članova iz redova izvršitelja, koje će analizirati informacije o radu i ponašanju javnih izvršitelja


Javni izvršitelj mora da bude pošten, savestan, pravičan, dostojanstven, iskren, istrajan i uzoran. To su moralne osobine propisane Etičkim kodeksom javnih izvršitelja, koji je 21. decembra 2016. godine stupio na snagu, pošto je Ministarstvo pravde dalo saglasnost na tekst.

"Izvršitelj mora da se uzdržava od neprikladnog ponašanja, u svakom trenutku da postupa u skladu sa moralnim standardima i da štiti profesionalni i lični ugled", piše u članu 3 Etičkog kodeksa.

Podsetimo, država je javnim izvršiteljima prenela ovlašćenja koja omogućavaju efikasniju naplatu potraživanja. U njihovoj nadležnosti je da sprovode sudske odluke u svim izvršnim postupcima, osim u malom broju slučajeva gde je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) određeno da izvršenja sprovodi sud.

Trenutno u Srbiji rade 234 javna izvršitelja, a trebalo bi da ih bude više. Komora izvršitelja Srbije usvojila je Etički kodeks pre mesec dana, ali se čekalo da ga odobri Ministarstvo pravde.

"Javni izvršitelj obavlja delatnost savesno ako postupa brižljivo, marljivo i blagovremeno, ispunjavajući sve svoje dužnosti u zakonskim rokovima, uz poštovanje ličnosti i prava stranaka i učesnika u postupku", navodi se u Etičkom kodeksu.

Dužan je da se uzdrži od primene fizičkog nasilja i od upotrebe nedozvoljene prinude, pretnje, prevare ili dovođenja u zabludu stranaka ili drugih lica u postupku. Ne sme da koristi svoj položaj za ostvarivanje ličnih interesa i ne sme da se reklamira. Takođe, ne sme da ispoljava aroganciju, uvredljiv i ponižavajući odnos, ali ni bliskost sa strankama. Ima pravo da zabrani pristup kancelariji osobama koje su pod uticajem alkohola ili droga, ali i svima koji se ponašaju agresivno.

Ne sme da prihvati bilo kakvu korist koja mu ne pripada, uključujući poklon, novčani zajam, donaciju, uslugu, sprovođenje drugog postupka izvršenja, tj. obezbeđenja, obećanje posla, savet koji se daje sa njim povezanom licu i koji izaziva sumnju u njegovu nezavisnost i nepristrasnost. Ukoliko uradi nešto od ovoga, smatraće se da je teško ugrozio ugled javnih izvršitelja.

Izvršitelji moraju svojim radom i ponašanjem da opravdavaju i učvršćuju poverenje stranaka, građana, sudova i drugih državnih organa. Ne smeju da budu politički aktivni, niti da se bave drugim javnim delatnostima ili nekim drugim plaćenim zanimanjem.

"Na rad javnog izvršitelja ne smeju uticati politička ili verska uverenja, niti nacionalna, rasna ili etnička pripadnost ili bilo koji drugi oblik diskriminacije po bilo kom ličnom svojstvu stranke ili učesnika u postupku i dužan je da se odupre svakom uticaju privatnih interesa i političkom i javnom pritisku", propisano je Etičkim kodeksom.

Takođe je propisano da prostor, uređenje i oznake kancelarije javnih izvršitelja moraju da odgovaraju značaju i ugledu profesije. Tabla na zgradi u kojoj se nalazi kancelarija javnog izvršitelja ne sme biti veća od 50 puta 50 centimetara, a na tabli mora biti grb Srbije, naziv "javni izvršitelj" i njegovo ime i prezime. Samo ako je neophodno, može biti postavljena i manja tabla sa putokazom do kancelarije.

Nije izostavljen ni kodeks oblačenja. "Javni izvršitelj je dužan da službene radnje obavlja u odeći koja je primerena dostojanstvu javnoizvršiteljske profesije, kao i da obezbedi da zaposleni u njegovoj kancelariji budu primereno odeveni", navodi se u Kodeksu.

Članovi Komore koji ne poštuju odredbe Kodeksa podležu disciplinskoj odgovornosti. Komora izvršitelja osnovaće i Etički komitet, kao stalno radno telo, sa pet članova iz redova izvršitelja, koje će analizirati informacije o radu i ponašanju javnih izvršitelja.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 23.12.2016.
Naslov: Redakcija