Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2018. GODINU: Nova Uredba će se primenjivati od 1. januara 2018. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 24. novembra 2017. godine, donela Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (u daljem tekstu: CT2018).

Pravni osnov za donošenje CT2018 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2018 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2018. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2018 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

• Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,

• Deo II - Carinska tarifa za 2018. godinu,

• Deo III - Korelaciona tabela CT2017-CT2018 i

• Deo IV - Tabele sa kvotama.

CT2018 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 24.11.2017.