Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA: Nacrtom pravilnika uređuje se način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda, uključujući i način i tehniku anonimizacije/pseudonimizacije u odlukama u elektronskom i pisanom obliku. Određeni su i podaci koji su predmet anonimzacije i opšta norma o podacima koji se ne anonimiziraju, određene su i vrste podataka koje se zamenjuju ili izostavljaju u građanskoj, privrednoj, upravnoj, krivičnoj oblasti kao i u odlukama iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima


Vrhovni kasacioni sud (VKS) ubuduće će prilikom objavljivanja svojih sudskih odluka vršiti zamenu ili izostavljanje (pseudonimizaciju/anonimizaciju) ličnih podataka stranaka i advokata, kao i drugih propisanih podataka u cilju zaštite privatnosti tih osoba.

Izuzetak od ovog pravila primenjivaće se na pravosnažno osuđene preko pet godina zatvora zbog ratnih zločina i organizovanog kriminala, jer u njima preteže interes javnosti "da zna".

Ova rešenja utvrđena su Nacrtom pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, kojim se pored ostalog predviđa koji se podaci izostavljaju i na koji se način zamenjuju.

Tako, Nacrt pravilnika predviđa da se u sudskim odlukama zamenjuju ili izostavljaju ime, prezime i nadimak fizičkog lica, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta i boravišta, jedinstveni matični broj(JMBG), broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, registarske oznake vozila ili druge lične isprave i mrežni podaci koji bi mogli da dovedu do otkrivanja njegovog identiteta.

Pravilnik štiti i biometrijske podatke, genetske podatke, i podatke o zdravstvenom stanju, kao i druge podatke na osnovu kojih lice može biti identifikovano.

Međutim, izričito je naglašeno da se ne pseudonimizuju/anonimizuju podaci o učesnicima u postupku kada "opravdani interes javnosti da zna" preteže u odnosu za zaštitu identiteta fizičkog lica.

Kako se navodi, to se naročito odnosi na krivične postupke koji se vode protiv okrivljenih za izvršenje "krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivičnih dela organizovanog kriminala poput pranja novca, trgovine ljudima i drugih".

U odlukama građanske, privredne i upravne oblasti pseudonimiziraju ili anonimiziraju se podaci o strankama, njihovim punomoćnicima, zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i sa njima povezanim licima, predstavnicima.

Takođe i umešačima, stečajnim poveriocima i stečajnim dužnicima, privrednim subjektima, privatnim preduzetnicima, izvršnim poveriocima i izvršnim dužnicima, oštećenima, predlagačima i protivnicima predlagača, ostaviocima, naslednicima, svedocima, srodnicima, bliskim licima i susedima stranaka.

U odlukama iz krivične oblasti pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, osuđenom, oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, oštećenom po predlogu, svedoku, braniocu, punomohcniku, stručnom licu, zakonskom zastupniku stranke, srodniku, prijatelju, susedu stranke.

Ne zamenjuju ili izostavljaju se podaci o osuđenom licu za krivična dela za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zatvora preko pet (5) godina, za krivična dela protiv covecnosti i drugih dobara zašticenih medunarodnim pravom i za krivicna dela organizovanog kriminala.

U odluka iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o maloletnom uciniocu, oštećenom, vremenu i mestu kritičnog događaja.

Ovo pravilo važi i u postupcima u kojima je prema zakonu isključena javnost i svi podaci za koje je zakonom, drugim propisima i aktima određeno da se čuvaju kao tajna, kao i odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima, u kojima su maloletnici učesnici postupka.

Zamena ili izostavljanje podataka u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku vrši se zamenom podataka sa dva ista velika slova (AA...).

Svako sledeće ime i prezime lica koje je navedeno u sudskoj odluci, zamenjuje se sa druga dva velika slova, azbučnim redosledom slova (AA, BB,...).

Pseudonimizacija/anonimizacija brojčanih i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kucne adrese, JMBG...) vrši se zamenom sa tri tačke (...).

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku vrši se prekrivanjem crnom bojom tako da se podaci koji podležu anonimizaciji učine nevidljivim, nakon čega se pristupa fotokopiranju ili skeniranju sudske odluke.

Kod izostavljanja imena i prezimena, Nacrt pravilnika predviđa zadržavanje oznake svojstva tog lica u postupku.

Komentare na Nacrt pravilnika su, kako je objavljeno na sajtu VKS, izneli Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, predstavnici nevladinih organizacija i civilnog sektora, sudije i savetnici Vrhovnog kasacionog, Upravnog, Privrednog apelacionog, Prekršajnog apelacionog i apelacionih sudova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.09.2016.
Naslov: Redakcija