Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA: Neophodna dopuna Zakona kako bi se mesna nadležnost poreskog organa za utvrđivanje obaveza po osnovu poreza na registrovano oružje mogla uspostaviti i na osnovu mesta boravišta poreskog obveznika u situacijama kada kriterijum mesta prebivališta nije moguće primeniti


Potrebno je inicirati dopunu člana 26. stav 4. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn. i 119/2017 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon), kako bi se mesna nadležnost poreskog organa za utvrđivanje obaveza po osnovu poreza na registrovano oružje mogla uspostaviti i na osnovu mesta boravišta poreskog obveznika u situacijama kada kriterijum mesta prebivališta nije moguće primeniti, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitnika građana.

U interesu pravne sigurnosti i izbegavanja situacija u kojima bi poreski obveznik za isto oružje u istoj kalendarskoj godini bio oporezovan i po mestu prebivališta i po mestu boravišta, celishodno je inicirati i dopunu člana 26. Zakona, tako što bi se propisala obaveza poreskog organa koji je utvrdio poresku obavezu prema mestu boravišta da o tome bez odlaganja obavesti poreski organ prema mestu prebivališta poreskog obveznika, ukoliko taj organ postoji.

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn. i 119/2017 - usklađeni din. izn.)

Član 26

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje mu za oružje iz člana 21. ovog zakona dostavlja republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove koji je izdao ispravu o registrovanju oružja.

Republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz stava 1. ovog člana dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana: 

1) izdavanja oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja; 

2) pravosnažnosti rešenja o oduzimanju oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja; 

3) isticanja važnosti oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja, koja nije produžena; 

4) prijave onesposobljavanja oružja; 

5) prenosa prava svojine na registrovanom oružju; 

6) preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika; 

7) nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.

Poreski obveznik plaća porez na registrovano oružje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Nadležnost poreskog organa određuje se prema mestu prebivališta, odnosno sedišta poreskog obveznika.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 22.02.2018.
Naslov: Redakcija