Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Na konferenciji advokata zatraženo da se iz skupštinske procedure povuče Predlog zakona o uslugama, da se u Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći definiše da su, pored branilaca, jedini pružaoci besplatne pomoći nadležne službe u opštinama i gradovima, i da se pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, kojim se proširuju nadležnosti notara, stavi van snage


Advokatura zahteva da se Predlog zakona o uslugama povuče iz skupštinske procedure, jer ona ne spada u pružanje usluga, već u pružanje pravne pomoći na koju građani imaju pravo. Ovo je jedan od zaključaka 19. konferencije advokata, koju je 25. februara 2017. godine organizovala Advokatska komora Srbije i kojoj je prisustvovalo oko 600 branilaca iz cele zemlje.

Branioci takođe insistiraju da, po članu 67 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), besplatnu pravnu pomoć građanima može da pruža samo advokatura kao samostalna i nezavisna služba, kao i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. To znači da u budućem Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, po njima, nema mesta za nevladine organizacije i službe pravne pomoći na fakultetima.

Okupljeni su se osvrnuli i na nedavni pravni stav Vrhovnog kasacionog suda da je ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa podobna isprava za upis prava svojine u katastar. Kažu, to je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o prometu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) i Zakonom o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015). Zato traže da odmah bude stavljen van snage.

- Ukoliko zahtevi advokature ne budu usvojeni, nadležni organi Advokatske komore Srbije doneće odluku o organizovanju protesta - poručeno je sa Konferencije.

Takođe je zahtevano da se bez odlaganja sprovedu izbori za sve organe u advokatskim komorama tamo gde je aktuelnom sazivu istekao mandat. Ovo se, pre svega, odnosi na izbore u Advokatskoj komori Beograda, u kojoj su četiri predsednička kandidata sakupila više od 10 odsto glasova, neophodnih da se sazove vanredna skupština, koja bi donela odluku o izborima. Ako je predsednik AKB u roku od mesec dana ne sazove, kandidati će sami organizovati izbore.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 25.02.2017.
Naslov: Redakcija