Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 23 od 26.2.2014. godine


Na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.), Ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti - dalje: Pravilnik. Pravilnik je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 23/2014 od 26.2.2014. godine. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 27.2.2014. godine.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 13/2012 i 12/2013), osim odredaba člana 6. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. godine i člana 8. tog pravilnika koje prestaju da važe 31. decembra 2016. godine.

Obrazac PK 3 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ___ do ___ 201_. godine i Obrazac SU 3 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ___ do ___ 201_. godine, koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 13/2012 i 12/2013), a u kojima su iskazani podaci o poreskom oslobođenju, odnosno umanjenju obračunatog poreza, podnose se uz poresku prijavu koja se podnosi za period za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva i način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva.

Najvažnija izmena u novom obrascu je da će se u poreskom bilansu utvrđivati samo poreska osnovica, dok će se porez i umanjenje poreza po osnovu poreskih podsticaja iskazivati u poreskoj prijavi.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i iskazivanje podataka u poreskom bilansu počev za 2013. godinu.

Obveznik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 47/2013), sastavlja i podnosi poreski bilans posebno za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, a posebno za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.

Obveznik koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje poreske bilanse sastavlja i podnosi na Obrascu PB 2.

U vezi sa ličnom zaradom, koja se evidentira kao rashod u bilansu uspeha, skrećemo pažnju da se takav rashod priznaje u poreskom bilansu samo ako je lična zarada i isplaćena. Drugim rečima, obračunata, a neisplaćena lična zarada do kraja 2013. godine ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu za tu godinu (iznos se iskazuje na rednom broju 27. novog Obrasca PB2)

Jedna od novina je da je propisan novi način iskazivanja podataka o prihodima i rashodima ostvarenim u transakcijama sa povezanim licima. Preduzetnici imaju obavezu sastavljanja izveštaja o transfernim cenama u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 (ONLINE)

Novi način iskazivanja podataka o transakcijama sa povezanim licima predviđa da se u odgovarajućim poljima iskazuju obračunati prihodi i rashodi po osnovu transfernih cena, ali se ne iskazuju obračunati prihodi i rashodi po tržišnim cenama, odnosno cenama "van dohvata ruke" (što je bio slučaj sa prethodno važećim obrascem). Umesto toga, pod rednim brojem 46. Obrasca PB2, iskazuje se zbir konačnih korekcija prihoda i rashoda (uključujući i korekcije po osnovu datih i primljenih zajmova) po osnovu transakcija sa povezanim licima, koji je utvrđen u zaključku izveštaja o transfernim cenama.

 

Obrazac PB 2

 _________________________________

  (PIB)

_________________________________

 (ime i prezime poreskog obveznika)

_________________________________

  (adresa)

_________________________________

  (šifra poreskog obveznika)

_________________________________

 (naziv radnje)

_________________________________

 (sedište)

PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA PERIOD OD ______ DO______ 201__. GODINE

    u dinarima bez decimala

Red. br.

Pozicija

Iznos

1

2

3

 

A. Dobit i gubitak pre oporezivanja

 

 

I Rezultat u Bilansu uspeha

 

1.

Dobit poslovne godine

 

2.

Gubitak poslovne godine

 

 

II Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 

3.

Dobici od prodaje imovine

 

4.

Gubici od prodaje imovine

 

 

III Usklađivanje rashoda

 

5.

Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu

 

6.

Troškovi službenog putovanja iznad propisanog iznosa

 

7.

Troškovi koji nisu dokumentovani

 

8.

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje, do iznosa obaveza prema tom licu

 

9.

Pokloni i prilozi dati političkim organizacijama

 

10.

Pokloni čiji je primalac povezano lice

 

11.

Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina

 

12.

Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom

 

13.

Novčane kazne, ugovorne kazne i penali

 

14.

Zatezne kamate između povezanih lica

 

15.

Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti

 

16.

Troškovi materijala i nabavna vrednost prodate robe iznad iznosa obračunatog primenom metode ponderisane prosečne cene ili FIFO metode

 

17.

Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa, obračunate a neisplaćene u poreskom periodu

 

18.

Otpremnine i novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obračunate u prethodnom, a isplaćene u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans

 

19.

Ukupan iznos amortizacije obračunat u finansijskim izveštajima

 

20.

Ukupan iznos amortizacije obračunat za poreske svrhe

 

21.

Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite

 

22.

Izdaci za ulaganja u oblasti kulture

 

23.

Članarine komorama, savezima i udruženjima

 

24.

Rashodi za reklamu i propagandu

 

25.

Rashodi po osnovu reprezentacije

 

26.

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja prethodno nisu bila uključena u prihode, nisu otpisana kao nenaplativa i za koja nije pružen dokaz o neuspeloj naplati

 

27.

Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja i nisu plaćene u poreskom periodu, a po osnovu kojih je u poslovnim knjigama obveznika iskazan rashod, uključujući obračunatu a neisplaćenu ličnu zaradu preduzetnika

 

28.

Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja, plaćene u poreskom periodu, a koje nisu bile plaćene u prethodnom poreskom periodu u kome je po tom osnovu u poslovnim knjigama obveznika bio iskazan rashod

 

29.

Dugoročna rezervisanja koja se ne priznaju u poreskom bilansu

 

30.

 

Iskorišćena dugoročna rezervisanja za izdate garancije i druga jemstva koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena

 

31.

Rashodi po osnovu obezvređenja imovine

 

32.

Rashodi po osnovu obezvređenja imovine koji se priznaju u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, a u kome je ta imovina otuđena, upotrebljena ili je došlo do oštećenja te imovine usled više sile

 

 

IV Usklađivanje prihoda

 

33.

Uzimanje iz poslovne imovine

 

34.

Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja koje su bile priznate na teret rashoda, a za koje, u poreskom periodu u kome se vrši direktni otpis, nisu kumulativno ispunjeni uslovi

 

35.

Prihodi po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena

 

36.

Prihodi ostvareni u poreskom periodu po osnovu otpisanih, ispravljenih i drugih potraživanja koja nisu bila priznata kao rashod

 

37.

Prihodi od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili NBS

 

38.

Prihodi nastali u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati

 

39.

Primanja ostvarena po osnovu premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja su izuzeta iz dohotka za oporezivanje

 

 

V Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)

 

40.

Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena

 

41.

Obračunati troškovi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku

 

42.

Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena

 

43.

Obračunati prihodi po osnovu transfernih cena za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku

 

 

VI Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

 

44.

Obračunati rashodi po osnovu kamata ("na dohvat ruke") na zajmove, odnosno kredite dobijene od povezanih lica

 

45.

Obračunati prihodi po osnovu kamata ("na dohvat ruke") na zajmove, odnosno kredite odobrene povezanim licima

 

 

VII Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

 

46.

Zbir konačnih korekcija (rashoda i prihoda) po osnovu transakcija sa svim pojedinačnim povezanim licima utvrđen u zaključku dokumentacije o transfernim cenama

 

 

VIII Oporeziva dobit

 

47.

Oporeziva dobit (red. br. 1-3+4-5+6 do 17-18+19-20+21 do 27-28+29-30+31-32+33+34-35 do 39+46)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 48)

 

48.

Gubitak (red. br. 2+3-4+5-6 do 17+18-19+20-21 do 27+28-29+30-31+32-33-34+35 do 39-46)>0 (ili negativan iznos sa rednog broja 47)

 

49.

Iznos gubitka iz poreskog bilansa iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti

 

50.

Ostatak oporezive dobiti (red. br. 47-49)>0

 

 

B. Kapitalni dobici i gubici

 

51.

Ukupni kapitalni dobici tekuće godine

 

52.

Ukupni kapitalni gubici tekuće godine

 

53.

Kapitalni dobici (red. br. 51-52)

 

54.

Kapitalni gubici (red. br. 52-51)

 

55.

Preneti kapitalni gubici iz ranijih godina do visine iznosa pod rednim brojem 53

 

56.

Ostatak kapitalnog dobitka (red. br. 53-55)

 

 

V. Poreska osnovica

 

57.

Poreska osnovica (red. br. 50+56)≥0

 

 

U_________________  Lice odgovorno za sastavljanje

dana________godine   poreskog bilansa

    _____________________________

  

Obrazac PK 2

  

_______________________________

  (PIB)

_______________________________

(ime i prezime poreskog obveznika)

_______________________________

 (adresa)

_______________________________

 (šifra poreskog obveznika)

_______________________________

  (naziv radnje)

_______________________________

 (sedište)

PORESKI KREDIT ZA PREDUZETNIKE ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA ZA PERIOD OD ______ DO ______ 201__. GODINE

 

 

Red. br.

O p i s

Iznos u dinarima

bez decimala

 

1

2

3

 

1.

Ukupan iznos ulaganja u osnovna sredstava koja su plaćena u tekućem poreskom periodu

 

 

2.

Iznos ulaganja u opremu, plaćenu u tekućem poreskom periodu, a koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike

 

 

3.

Iznos ulaganja u osnovna sredstva za koja se priznaje pravo na poreski kredit (1-2)

 

 

4.

Ulaganja izvršena u razvoj koja se u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi za priznavanje takvih ulaganja kao nematerijalnih ulaganja u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI, i to u iznosu koji je u poslovnim knjigama obveznika iskazan na odgovarajućem računu grupe 01 - Nematerijalna ulaganja

 

 

5.

Ukupan iznos ulaganja po osnovu koga obveznik ostvaruje pravo na poreski kredit, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 3. i 4

 

 

6.

Iznos obračunatog poreskog kredita za tekući poreski period (red. br. 3 x 40%)

 

 

7.

Iznos obračunatog poreskog kredita koji se koristi u tekućem poreskom periodu, a najviše do 70% obračunatog poreza

 

 

8.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz tekućeg poreskog perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (6-7)

 

 

 

9.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreski perioda koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda

 

 

 

10.

Iznos korekcije neiskorišćenog dela poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda usled otuđenja osnovnih sredstava, odnosno gubitka prava na poreski kredit

 

 

 

11.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda koji, posle korekcije, može da se koristi u tekućem poreskom periodu po redosledu ulaganja (9-10)

 

 

 

12.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se koristi u tekućem poreskom periodu

 

 

 

13.

 

Neiskorišćeni deo poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda, koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda (11-12)

 

 

 

14.

Ukupni poreski kredit koji se koristi u tekućem poreskom periodu - zbir poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetih poreskih kredita iz ranijih poreskih perioda po redosledu ulaganja, a najviše do 70% obračunatog poreza (7+12)

 

 

 

15.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita koji se prenosi na račun pripadajućeg poreza iz budućih obračunskih perioda - zbir neiskorišćenog poreskog kredita tekućeg poreskog perioda i prenetog poreskog kredita iz ranijih poreskih perioda (8+13)

 

 

U __________________

 

 

Odgovorno lice

 

 

 

 

 

dana _________ godine

 

__________________________

 

             

 

Obrazac SU 1  

_____________________________

 (PIB)

_____________________________

(ime i prezime poreskog obveznika)

_____________________________

  (adresa)

_____________________________

 (šifra poreskog obveznika)

_____________________________

  (naziv radnje)

_____________________________

 (sedište)

SRAZMERNI IZNOS ULAGANJA KOD PREDUZETNIKA ZA PERIOD OD ______ DO ______ 201__. GODINE

 

Red. broj

O p i s

Iznos u dinarima

bez decimala

1

2

3

 

Vrednost ukupno plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 

 

Vrednost plaćene opreme koja je bila u upotrebi na teritoriji Republike Srbije

 

 

Vrednost plaćenih osnovnih sredstava nabavljenih u skladu sa članom 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica (1-2)

 

 

Vrednost ukupnih osnovnih sredstava

 

 

Srazmera ulaganja (3:4x100)

 

 

Umanjenje obračunatog poreza (red. br. 5 x odgovarajući red. br. Obrasca PPDG-1S)

 

 

                                                           

 

U __________________

 

Odgovorno lice

 

 

 

dana _________ godine

 

__________________________

 

Izvor: Redakcija, 26.2.2014.