Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O NAČINU NA KOJI PREDUZETNICI U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014


 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013), Ministar finansija je doneo Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene - dalje: Pravilnik. Pravilnik je objavljen u ''Sl. glasniku RS", br. 20/2014 od 21.2.2014. godine, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 22.2.2014. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na koji poreski obveznici - preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva (dalje: preduzetnici), u poreskom bilansu iskazuju transferne cene i cene transakcija utvrđene po principu "van dohvata ruke".

Preduzetnici uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transakcijama sa povezanim licima u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku, u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 8/2014).

Podsećamo da u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima poreski obveznik (dalje: obveznik) uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku.

Izveštaj naročito sadrži:

1) analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;

2) analizu delatnosti;

3) funkcionalnu analizu;

4) izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu "van dohvata ruke";

5) zaključak;

6) priloge.

Izveštaj u skraćenom obliku, obveznik može da podnese za transakcije sa povezanim licima, osim za zajmove i kredite, koje ispunjavaju jedan od sledeća dva uslova:

1) da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost (8.000.000. dinara);

2) da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost.

Izveštaj u skraćenom obliku podnosi se za sve transakcije koje ispunjavaju jedan od dva navedena uslova i sadrži podatke o svakoj od tih transakcija, a naročito:

1) opis transakcije;

2) vrednost transakcije;

3) povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Izvor: Redakcija, 23.2.2014.