Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O USLUGAMA: Advokatska komora Vojvodine obajvila mišljenje o Nacrtu ovog propisa i Indikativnoj listi na koje se primenjuje Direktiva 2006/123/EZ


Advokatska komora Vojvodine objavila je mišljenje o Nacrtu zakona o uslugama i Indikativnoj listi na koje se primenjuje direktiva 2006/123/EZ.

Tekt mišljenja prenosimo u celosti:

I

 

U Indikativnoj listi usluga na koje se primenjuje Direktiva 2006/123/EZ navedene sueventualne usluge na koje ova Direktiva može da se primeni i među navedenim uslugama sunabrojane i "advokatske usluge".

 

U tekstu Nacrta zakona o uslugama:

 

(a) na str.5.pod naslovom: Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

 

"5.pružanje usluga je samostalna uslužna privredna delatnost koja se po pravilu obavljauz naknadu."

 

(b)na stra.10. čl.5(4) propisano je:

 

"Odredbe ovog člana ne primenjuju se na: dokazivanje ispunjenosti uslova za priznavanjestranih stručnih kavalitikacij a,dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javnenabavke,dokazivanje ispunjenosti propisanih uslova za upis u privredni registar."

 

Članom 5.Direktive u st.3.propisano je da se ovaj član ne primenjuje na dokumente....Direktivu98/5/EC od 16.02 1998.

 

(с) nа str.27-28.propisano je:

 

"Odredbe čl.13. i 14.ovog zakona ne primenjuju se na:

 

8.pitanja uređena zakonima kojima se domaće pravo usaglašava s posebnim propisima

 

Evropske unije o:

 

(4)slobodi obavaljanja advokatske delatnosti.

 

Članom 17.st 1 i st.4.Direktive propisano je:

 

"Član 16. ne primenjuje se na:

 

4.pitanja iz Direktive Veća 77/249/EEZ od 22. marta 1977. godine o olakšavanju delotvornogostvarivanja slobode advoktima da obavljaju delatnost."

 

II

Prema odredbi čl. 67. st. 2. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) advokatura pruža pravnu pomoć kao samostalna i nezavisna služba.

Prema odredbi čl. 3. Zakona о advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) pružanje pravne pomoći obuhvata:

1. davanje usmenih i pismenih pravnih saveta,

2. sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka,

3. sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava,

4. zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica,

5. posredovanje u cilju zaklkjučenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa,

6. obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg pravnog ili stranog fizičkog ili pravnog lica,na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

U odredbi čl. 4. u tač. 1. i u tač. 2. Zakona o advokaturi propisano je:

"Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1."advokatura" je obavljanje advokatske službe,

2."advokat" je lice upisano koje je upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom;"

Po Uredbi о klasifikaciji delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) advokastki poslovi su svrstani u sektor "Stručne, naučne, inovativne i tehničke delatnosti ",i to kao delatnost: pravni poslovi koja obuhvata:

"-advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih pred lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima;"

III

Saglasno napred navedenom pod tač. I i II:

Vršenje advokatskih poslova od strane advokata ne može se svrstati u usluge.

Razlozi su:

(a)Prema Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu pod uslugama se podrazumeva svaka privredna delatnost koja se obično obavlja uz naknadu.

Advokatski poslovi su prema važećoj klasifikaciji delatnosti svrstani u stručnu delatnost, a ne privrednu.

(b)Usluga se obavlja radi sticanja sredstava u svoje ime i za svoj račun.

Advokatski poslovi se obavljaju u ime i za račun fizičkog ili pravnog lica.

(c)Prema Direktivi 98/5/EZ od 16. 02 1 998. godine o olakšavanju stalnog obavljanja advokatske delatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečana kvalifikacija,u čl. 1.st. 1.propisano je:

"Svrha ove Direktive je omogućavanje trajnog obavljanja advokatske delatnosti (profesije)..."

U st.2.propisano je:

Za potrebe Direktive:

(a)"advokat" znači svaka osoba koja je državljanin države članice i ovlaštena za obavljanje stručne delatnosti...

U st. 4.propisano je:

"Obavljanje advokatske delatnosti (profesije)u smislu ove Direktive ne obuhvata pružanje pravne pomoći koje obuhvata Direktiva 77/249/EEZ.

Iz odredbi ove Direktive nesporno proizilazi da se obavljanje advokatskih poslova ne smatra privrednom već stručnom delatnošću koja obuhvata:

- zastupanje i odbranu,

-davanje saveta,

- sastavlanje isprava,

-pružanje pravne pomoći.

Što znači da iz Direktive 98/5/EZ od 16.02 1998. godine jasno proizilazi da advokatski poslovi NISU USLUGA,a da se Direktiva 77/249/EEZ odnosi na olakšavanje delotvornog ostvarivanja slobode advokatima da vrše službu (pružaju pravnu pomoć), a ne advokatske usluge.

Saglasno navedenom, u odnosu na postojeći tekst Nacrta Zakona o uslugama nemamo primedbi, ali zahtevamo da se iz Indikatvne liste usluga na koje se primenjuje Direktiva 2006/123/EZ brišu "advokatske usluge" jer to ne proizilazi iz ove Direktive, kao ni iz Direktiva na koje se poziva tekst Nacrta: Direktive 98/5/EZ od 16.02.1998. godine o olakšavanju stalnog obavljanja advokatkse delatnosti u državi članici različitoj od one u kojoj je stečena kvalifikacija i Direktive 77/249/EEZ od 22.03.1977. godine o olakšavanju delotvornog ostvarivanja slobode u vršenju advokatske službe.

Izvor: Vebsajt Advokatske kome Vojvodine, 24.11.2015.
Naslov: Redakcija