Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Advokatska komora Vojvodine uputila Ministartsvu pravde primedbe na Predlog ovog propisa


Povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, Advokatska komora Vojvodine dostavila je Ministartsvu pravde sledeće primedbe:

1.Član 24 Predloga zakona:

Ovim članom predloga menja se član 53. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015).

U vezi predložene tačke 4. koja glasi: "ako sumnja da stranka nema ozbiljnu i slobodnu volju da zaključi određeni posao",smatramo da je potrebno izmeniti izraz "sumnja" koja je subjektivni odnos pa otvara prostor za različita poimanja "sumnji" kod javnih beležnika i moguće različlite pristupe "sumnji".

Predlažemo da se tačka 4.promeni i glasi:

"ako raspolaže sa činjenicama da stranka nema ozbiljnu i slobodnu volju da zaključi određeni posao."

2.Član 38 Predloga zakona:

Ovim članom predlaže se da se u članu 88. stav 1. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015) posle reči "može" doda reč: "naročito" i da se u stavu 1. tačka 3. briše.

Predlažemo da se u st.1. čl.88.ne vrše nikakve izmene i to iz sledećih razloga:

Odredbom čl.88. Zakona o javnom beležništvu navedene su druge činjenice,radnje i izjave o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici.

Na ovaj način izvršeno je taksativno nabrajanje,pa su tačno određene činjenice,radnje i izjave o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici.

Uvođenjem u prvi stav reči "naročito" suštinski se menja smisao oveodredbe, jer dodavanjem ove reči "naročito" javnom beležniku daje sepravo da i u drugimslučajevima,koji nisupropisani Zakonom,može dasastavlja javnobeležnički zapisnik i topo sopstvenomizboru,a ne u okviru Zakona.Na ovaj način menja se smisao odredbe jerizrazom"naročito" taksativno nabrajanje se pretvara u primerično.

Ovakvo regulisanje suprotno je zaključenom Sporazumu stručnih timova AKS i Ministarstva pravde od 08.01 2015. godine povodom protesta advokata Srbije septembar 2014 – januar 2015. godine.

Predlažemo da se postojeći stav 1.čl.88.Zakona o javnom beležništvu ne menja.

3.Član 41 Predloga zakona:

Ovim članom predlaže se da se naziv člana 98. Zakona o javno beležništvu briše i da se ovom članu dodaju novi st. 1. i 2., a da dosadašnji stavovi 1. do 3.postaju st. 3. do 5.

Novi, dodati st. 2. čl. 98. koji glasi:

"Kada učesnik u postupku,u predlogu za pokretanje vanpamičnog postupka predloži da se postupak poveri javnom beležniku,sud će u roku od 15 dana od dana prijema predloga odlučiti o poveravanju sprovđenja postupka javnom beležniku. Predsednik suda rešenjem određuje javnog beležnika kome će biti poveren posao u skladu sa zakonom koji uređuje vanaparnični posutpak",smatramo suprotnimUstavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i Zakonu o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon, 55/2014 i 6/2015), iz razloga što pojedinac -učesnik u postupku NE MOŽE DA DISPONIRA NADLEŽNOŠČU SUDA. NE MOŽE POJEDINAC DA UPRAVLJA JEDNOM GRANOM VLASTI–SUDSKOM VLASTI.

Predlažemo da se drugi stav ne dodaje odnosnoda se briše.

4.Član 54 Predloga zakona:

Ovim članom menja se odredba čl.140. Zakona o javnom beležništvu i utvrđuje pravo na nagradu javnom beležniku kao povereniku državnog organa.

Ovde se postavlja prethodno pitanje, a to je u kojim to slučajevima javni beležnik nastupa kaopoverenik državnog organa odnosno koji su toposlovi koje javni beležnik obavlja kaopoverenik nekog državnog organa.

U odredbi čl. 4. Zakona o javnom beležništvu precizno su određenim poslovi za koje je javni beležnik ovlašćen.

U tački 3.stava 1.člana 4. propisano je: "na osnovu ovog zakona i po odluci suda obavlja poslove koji mu se po zakonu mogu poveriti".

Ni u jednoj odredbi Zakona o javnom beležništvu nisu propisani poslovidržavnog organakoji se mogu poveriti javnom beležniku.lz tih razloga je ova odredba nedopustiva jer otvara mogućnost potpunog arbitrenog postupanja državnih organa, što je suprotno Ustavu inačelu vladavine prava.

Izvor: Vebsajt Advokatske kome Vojvodine, 23.11.2015.
Naslov: Redakcija