Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SUDIJAMA: Predlaže se da se materijalni status sudija koje postupaju u prekršajnoj materiji što pre izjednači sa sudijama koje postupaju u drugim oblastima


Grupa narodnih poslanika uputila je u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama zakona o sudijama, koji će se naći na dnevnom redu 30. marta 2021. godine.

Odredbom člana 4. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), propisano je da:

"Sudija ima pravo na platu u skladu sa dostojanstvom sudijske funkcije i njegovom odgovornošću.

Plata sudije znači garanciju njegove nezavisnosti i sigurnosti njegove porodice."

Dana 1. januara 2010. godine u zakonodavni sistem Republike Srbije uvedeni su prekršajni sudovi. Njihova nadležnost je ista ili složenija nego u drugim prvostepenim i drugostepenim sudovima.

Sudije prekršajnih sudova sude predmete (korupcije, carine, budžetskog sistema, deviznog poslovanja, pristupa informacijama od javnog značaja radiodifuzne, promet eksplozivnih materija, vojnu i radnu materiju, zaštitu od požara, bezbednost saobraćaja, javni red i mir, prekršaje iz nadležnosti nadzora Agencije za borbu protiv korupcije i još iz mnogo drugih oblasti).

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013), obrazovano je 45 prekršajnih sudova kao prvostepenih i Prekršajno apelacioni sud kao sud republičkog ranga i to kao sudovi posebne nadležnosti. Prekršajni sudovi su sa radom otpočeli dana 1. januara 2010. godine.

Domaće zakonodavstvo sudijama prekršajnih sudova daje status sudija sa svim obavezama, ali ne i pravima (pravo na isti koeficijent plate sa sudijama istog stepena), dok su u zemljama iz okruženja sudije prekršajnih sudova izjednačene po koeficijentu plate sa sudijama osnovnih sudova, a sudije prekršajnog apelacionog suda sa sudijama apelacionih i upravnih sudova.

U svim ostalim zemljama iz okruženja, kao što su Crna Gora, Slovenija, Republika Srpska i Makedonija prekršajnu materiju sude sudije sudova opšte nadležnosti (osnovnih, opštinskih, viših ili apelacionih sudova), iz čega proizilazi da su sudeće materije prekršajnih i osnovnih sudova isto vrednovane.

Koeficijent zarade sudija prekršajnih sudova, kako je regulisano Zakonom o sudijama najniže je propisana u odnosu na druge sudije, čime su te sudije u odnosu na druge neopravdano stavljene u podređen položaj.

Imajući u vidu navedeno, grupa narodnih poslanika predlaže da se uzme u razmatranje ova inicijativa i platne grupe iz člana 38. i 39. Zakona o sudijama, kao i radno iskustvo iz člana 44. istog Zakona usaglase na odgovarajući način sa ostalim sudijama sudova istog stepena, čime bi se unapredio položaj sudija prekršajnih sudova u Republici Srbiji i ostvario osnovni cilj Nacionalne strategije reforme pravosuđa.

Predlogom zakona predlaže se:

  • pet platnih grupa u koje se su razvrstane sudije,
  • visina koeficijenta za predviđenih pet platnih grupa,
  • dužina radnog iskustva potrebnog za zasnivanje radnog odnosa za sudiju.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku se predlaže iz potrebe da se materijalni status sudija koje postupaju u prekršajnoj materiji što pre izjednači sa sudijama koje postupaju u drugim oblastima.

Izvor: Iz Obrazloženja Predloga zakona, 25.03.2021.