Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona položila stručni ispit za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, izdaće se licenca prema uslovima za izdavanje licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sačinilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji i isti uputilo nadležnim organima radi davanja mišljenja.

Razlozi za nove izmene i dopune proizilaze iz potrebe da se odredbe zakona usaglase sa propisima Evropske unije (s tim što će ove izmene stupiti na snagu tek nakon pridruživanja Republike Srbije EU), Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija ("Sl. glasnik RS", br. 66/2019) i Zakonom o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018). Takođe, pojedine norme će biti redefinisane, radi njihove jednostavnije primene u praksi.

Izmene su dosta obimne, s obzirom da Nacrt zakona sadrži 53. člana, a u daljem tekstu će biti prikazane najvažnije, sa pozivanjem na broj člana u važećem Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. zakon - dalje: Zakon).

 U članu 2. Zakona uvodi se novi termin kondominijum, definisan kao oblik organizovanja u zatvorenom stambenom bloku ili kompleksu, koji čine svi vlasnici posebnih delova ovakvog stambenog bloka odnosno kompleksa, i vlasnik odnosno zakupac zemljišta koje organizuju jedinstvenu stambenu zajednicu ili udruženje u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje stanovanje.

Pored toga preciziraju se termini u vezi sa vodnom i železničkom infrastrukturom - inženjerski objekti metro, vazdušna saobraćajna infrastruktura (poletno-sletna staza, rulna staza, platforma i sl, kao i objekti u njihovoj funkciji), operativna obala u lučkom području, kao i termini profesionalna kvalifikacija i profesionalni naziv.

U članu 4. dodaje se stav 10. kojim se daje ovlašćenje Vladi da donese dugoročnu strategiju za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada, kojom se vrši usklađivanje sa članom 4. Direktive o energetskoj efikasnosti 2012/27 EU.

U članu 8a dodaje se novi stav 5. kojim je propisano da se provera da li je podnesak iz stava 4. ovog člana potpisan i validovan elektronskim potpisom, kao i podnesci i dokumenata koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, vrši automatski prilikom podnošenja zahteva, razmene dokumenata i podnesaka kroz centralnu evidenciju objedinjene procedure, čime je izvršeno preciziranje u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu.

U članu 8b, predviđeno je da su imaoci javnih ovlašćenja, u slučaju kada kada utvrde da su nenadležni, dužni da u roku od tri dana da o tome obaveste nadležni organ.

U članu 8đ stav 2. tačka 6) briše se odredba kojom je predviđena obaveza nadležnog organa da proverava da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta, koji je sastavni deo zahteva za izdavanje građevinske dozvole, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima.

 U članu 25. dodat je novi stav 6. kojim je precizirana situacija da se izuzetno, sprovođenje plana generalne regulacije može predvideti kroz izradu plana detaljne regulacije i u slučaju kada se utvrdi da je za određeno područje, zbog specifičnosti, neophodna razrada planskog rešenja plana generalne regulacije, iako je data njegova neposredna primena, a u skladu sa opštim pravilima uređenja i građenja plana generalne regulacije. Takođe, menja se i član 27. stav 2. kojim se propisuje da se plan detaljne regulacije može doneti i kada prostornim, odnosno urbanističkim planom jedinice lokalne samouprave njegova izrada nije određena, na osnovu odluke nadležnog organa.

Menja se i stav 3. u članu 28. kako bi se obezbedila veća fleksibilnost plana detaljne regulacije u njegovom sprovođenju. Kada se urbanističkim planom namena zemljišta menja tako da nova namena zahteva bitno drugačiju parcelaciju plan detaljne regulacije može sadržati i plan parcelacije. Planom detaljne regulacije se mogu utvrditi posebna pravila parcelacije/preparcelacije i za građevinske parcele koje su definisane planom parcelacije, koji je sastavni deo plana detaljne regulacije.

Član 36. izmenjen je iz razloga što je bilo nužno da se zakonom propiše da usluge može pored pravnog lica, da pruža i fizičko lice (preduzetnik). U članovima 37 i 38. uvedeni su profesionalni nazivi - licencirani prostorni planer i licencirani arhitekta urbanista, zbog usklađivanja sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija i Zakonom o regulisanim profesijama.

Član 43 i 45. su dopunjeni tako što se propisuje formiranje Registra investicionih lokacija koji predstavlja podsistem Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka a uspostavlja se u skladu sa propisima koji uređuju oblast nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra uspostavlja i održava tehničku infrastrukturu za pristup i korišćenje podataka iz Registra investicionih lokacija, a nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi sve podatke iz lokalnog informacionog sistema i raspoložive podatke o investicionim lokacijama organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.

Dalje, u članu 46. stav 4. propisuje se da, u cilju izrade, odnosno izmene prostornog i urbanističkog plana, na zahtev nosioca izrade plana, nadležni organ za poslove državnog premera i katastra ustupa postojeće kopije katastarskih podloga, katastar podzemnih vodova, kao i orto-foto snimke bez naknade.

U članu 68. stav 1. se menja tako što se propisuje da će se ispravka granica susednih katastarskih parcela, spajanje susednih katastarskih parcela istog vlasnika, spajanje susednih parcela na kojima je isto lice vlasnik ili dugoročni zakupac na osnovu ranijih propisa, kao i obrazovanje većeg broja građevinskih parcela prema planiranoj ili postojećoj izgrađenosti odnosno planiranoj ili postojećoj nameni građevinske parcele, vršiti na osnovu elaborata geodetskih radova.

Pored toga, dodaje se i stav 9. kojim je predviđeno da se odredbe ovog člana primenjuju i na lica čiji je položaj uređen zakonom kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, na način da se po formiranju parcela iz stava 1. ovog člana upisuje pravo korišćenja na novoformiranim parcelama.

U članu 69. propisuje se mogućnost gradnje iznad ili ispod inženjerskih objekata koji predstavljaju javnu linijsku infrastrukturu, a pravo svojine na novoformiranim katastarskim parcelama, upisuje se u korist vlasnika inženjerskog objekta."

U članu 97. u stavu 8. precizirano je da se oslobađanje od plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta odnosi na skladišne objekte koji su u funkciji proizvodnih objekata.

U članu 135a, pojašnjene su obaveze finansijera, pa se proisuje da, po upisu izgrađene nepokretnosti u evidenciju nepokretnosti, finansijer predaje nepokretnost u posed, korišćenje i upravljanje licu koje je vlasnik nepokretnosti, odnosno licu koje je određeno kao upravljač.

U članu 139. stav 3. propisana je nadležnost Grada Beograda za odlučivanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o građevinskoj dozvoli a koje izdaju gradske opštine, kao i na prvostepeno rešenje o odobrenju izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona, na teritoriji grada Beograda.

U članu 141. dopunjen je stav 2. na način da i ugovor o hipoteci može biti osnov za izmenu građevinske dozvole.

Član 142. je izmenjen tako što se propisuje da ako prilikom izgradnje odnosno rekonstrukcije linijskog infrastrukturnog objekta, nastupi elementarna nepogoda ili drugi nepredviđeni događaj, odnosno okolnost kojim se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi, objekta i saobraćaja, radi njihovog sprečavanja ili ublažavanja štetnog dejstva, otklanjanja štetnih posledica od tih nepogoda, događaja odnosno okolnosti koja zahteva izmenu postojećih tehničkih rešenja, odnosno povećan obim radova, investitor može izvoditi radove bez prethodno pribavljenog rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenja o odobrenju za izvođenje radova za taj objekat, u sladu sa članom 143. ovog zakona. Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na izmenu rešenja o odobrenju iz člana 145. ovog zakona.

Član 158. je dopunjen tako što se omogućava i stambenoj zajednici odnosno udruženju da podnese zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. Dodaje se i član 158 a, koji predviđa situacije u kojima se može izmeniti upotrebna dozvola.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz ovog zakona primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Do uspostavljanja sistema za elektronsku dostavu dokumenata i podnesaka, dokumentacija se može dostavljati i na CD-u.

Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona položila stručni ispit za određenu stručnu, odnosno užu stručnu oblast, izdaće se licenca prema uslovima za izdavanje licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Strana i domaća fizička lica koja su stekla odgovarajuće visoko obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u FNRJ, SFRJ, SRJ i SCG imaju ista prava u pogledu važenja visokoškolskih isprava kao i lica koja su stekla odgovarajuće visoko obrazovanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Lica kojima je izdata licenca u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona dužna su da dostave važeću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti radi upisa aktivnog statusa u registru licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registru licenciranih izvođača u skladu sa članom 42. stav 5. ovog zakona.         

Započeti postupci za rešavanje zahteva za izdavanje odobrenja za izgradnju, lokacijske dozvole, lokacijske uslove, građevinske dozvole, upotrebne dozvole, izdavanje licenci za inženjere, arhitekte i prostorne planere i drugih zahteva za rešavanje o pojedinačnim pravima i obavezama podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Izuzetno, postupci u vezi sa projektima za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, započeti po odredbama prethodnih zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", s tim što će se član 8a stav 5. primenjivati od juna 2020. godine, a odredbe čl. 162d, 162đ, 162e, 162ž, 162z, 162i, 162j, 162k i 162l ovog zakona stupaju na snagu od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Izvor: Redakcija, 24.12.2019.