Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2018. GODINI: Primena Odluke počinje 1. januara 2018. godine


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine usvojila Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2018. godini.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćeno je 110 tarifnih oznaka koje se odnose na sirovine i repromaterijale, a koji se koriste u daljoj proizvodnji. Za ovu robu carinske dažbine se smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009). Tačkom 3. iste Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik ga koristi u sopstvenoj proizvodnji. Uslovi za odobravanje uvoza i ograničenja u vezi sa raspolaganjem robom (obrađeni duvan) propisani su tač. 4 – 6. Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 22.12.2017.