Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONETA UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU: Uredba će se primenjivati od 1. januara 2020. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 21. novembra 2019. godine, donela Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu (u daljem tekstu: CT2020).

Pravni osnov za donošenje CT2020 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 i 95/2018 - dr. zakon), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2020 je izvršeno usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2020. godinu, kao i transparentno prenošenje preferencijalnih stopa u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

CT2020 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2020. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2019-CT2020 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

Novine propisane u CT2020 sadržane su u delu II i III Priloga.

CT2020 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 24.11.2019.