Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Precizirano je i da se izdacima za reprezentaciju na koje se plaća PDV, smatraju računi za ugostiteljske usluge, pokloni veće vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, ukoliko za to ne postoji pravna obaveza. Predviđa se mogućnost stranim licima da se evidentiraju u sistem PDV uz obavezu da odrede poreskog punomoćnika u RS za potrebe PDV. Proširivanje primene internog obračuna PDV na sav promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva i na slučajeve prometa dobara koja su predmet hipoteke ili zaloge, odnosno izvršenja u izvršnom postupku


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije naći na vanrednoj sednici, 25. septembra 2015. godine.

Izmenjeni Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) treba da stupi na snagu danom usvajanja zbog toga što je potrebno, kako je navedeno u obrazloženju Predloga zakona, u što kraćem roku stvoriti uslove za evidentiranje stranih lica u sistem PDV-a koja na teritoriji Srbije obavljaju promet dobara i usluga.

Srbija, osim što će ubrati više novca u državnu kasu, ima obavezu da izmeni važeći Zakon kako bi ga uskladila sa propisima Evropske unije koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV, stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, sprečavanje eventualnih zloupotreba, kao i obezbeđivanja unapređenja kontrole PDV-a od strane Poreske uprave.

Predlog zakona doneće više novca u budžet Srbije s obzirom na to da se proširuje broj poreskih obveznika. S druge strane, uticaće i na strana lica, odnosno one strane kompanije ili pojedince čije sedište, odnosno prebivalište, nije u Srbiji, a ovde obavljaju promet dobara i usluga. Oni će sada preko poreskog punomoćnika moći da ostvare sva prava i ispune sve obaveze koje imaju domaći obveznici.

Izmene Zakona se odnose i na obveznike PDV-a koji obavljaju promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva, drugim obveznicima PDV-a, odnosno Republici, republičkom i pokrajinskom ogranu, organu lokalne samouprave, nezavisno od toga da li obveznici PDV-a koji obavljaju predmetni promet imaju status izvođača radova, odnosno da li primaoci dobara i usluga imaju status investitora u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Izmene se odnose i na obveznike PDV-a koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima kao što su hosteli, pansioni, prenoćišta, seoska turistička domaćinstva, lovačke vile i drugi, zbog toga što se sada poreska stopa PDV-a kojom se te usluge oporezuju izjednačava s uslugama koje pružaju hoteli, moteli, odmarališta, domovi i kampovi.

Zakon će obavezivati i obveznike PDV-a koji obavljaju prevoz putnika i njihovog prtljaga na teritoriji Srbije u međumesnom i međunarodnom sobraćaju, zbog toga što se poreska stopa PDV-a kojom se oporezuje promet prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju izjednačava s poreskom stopom PDV-a kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju.

Na kraju, izmene se odnose i na fizička lica koja koja pružaju usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima i prevoz putnika jer će se oporezovati po opštoj stopi PDV-a. Oni će se sada oporezovati po stopi PDV-a od deset odsto prometa usluga smeštaja, odnosno prevoza putnika.

Predlažu se i izmene koje imaju za cilj određena preciziranja Zakona. Naime, s obzirom na to da izdaci za ishranu i prevoz zaposlenih treba da imaju isto poresko oprterećenje nezavisno od toga da li je poslodavac ishranu i prevoz obezbedio u novcu ili u dobrima, u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća predlaže se precizno uređivanje da obveznik PDV-a po tom osnovu nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ali nema ni obavezu da obračuna PDV pri isporuci tih usluga. Precizirano je i da se izdacima za reprezentaciju na koje se plaća PDV, smatraju računi za ugostiteljske usluge, pokloni veće vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera... ukoliko za to ne postoji pravna obaveza.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost možete pogčedati ovde.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 24.09.2015.