Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI: Ukida se obaveza poslodavca da dostavlja nadležnom ministarstvu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvu, koja se objavljuju na sajtu Ministarstva i uverenja iz jedinstvene baze Centralnog registra


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti predviđeno je da upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo ima važnu ulogu u porastu poslovanja i kreiranju poslovnih mogućnosti i kao takvo predstavlja značajan izvor dodatnih deviznih prihoda za zemlje koje upućuju zaposlene. Najviše upućenih radnika, preko polovine od ukupnog broja, radi u industrijskom sektoru, zatim u sektoru usluga, transportu i komunikacijama.

Primena Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015 - dalje: Zakon) nije ostvarila očekivane rezultate u delu koji se odnosi na prikupljanje i analizu podataka, te je potrebno brisati postojeće zakonske odredbe koje se odnose na postupak upućivanja, odnosno ukinuti zakonsku obavezu poslodavca da dostavlja ministarstvu nadležnom za rad obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvu, koja se objavljuju na sajtu Ministarstva i uverenja iz jedinstvene baze Centralnog registra.

Naime, Zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu tog zakona propisano je da je poslodavac dužan da dostavlja Ministarstvu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o promeni osnova osiguranja za upućene zaposlene po ovom obaveštenju. Takođe, poslodavac je dužan da svaku promenu iz obaveštenja dostavi Ministarstvu. Ministarstvo, po dobijanju obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, u roku od sedam dana ista objavljuje na svom internet portalu.

Ukidanjem postojećih zakonskih obaveza smanjiće se nepotrebno administriranje koje je poslodavcima predviđeno ovim zakonom, a samim tim će omogućiti brže i efikasnije poslovanje. U prilogu brisanja ovih odredbi je i činjenica da Centralni registar raspolaže već podacima upućenim zaposlenima na privremeni rad u inostranstvo, kao i poslodavcima koji ih upućuju, te stoga nije potrebno duplirati baze podataka. Pristup bazi podataka Centralnog registra ima i Inspekcija rada, tako da se održava kontinuitet u vršenju inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom.

Primena postojećeg Zakona dala je pozitivne rezultate u delu značajnog povećanja broja poslodavaca, zahteva i zaposlenih upućenih u inostranstvo. Naime, ukazuju na porast broja podnetih zahteva i obaveštenja 19 puta, broja poslodavaca koji su podneli zahteve 4,5 puta i broja upućenih zaposlenih 14,7 puta i da su nova zakonska rešenja prihvaćena od strane poslodavaca iz Republike Srbije jer su prepoznate potrebe poslodavca koji upućuju svoje zaposlene na privremeni rad u inostranstvo.

Zakon je uvažio potrebu poslodavaca da izuzetno brzo reaguju na međunarodnom tržištu prilikom ispunjavanja zaključenih ugovora sa inostranim partnerima, a koji se odnose na upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. Ovi pokazatelji su omogućili da poslodavci nesmetano vrše upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i na taj način budu prisutni i konkurentni i na inostranom tržištu, a bez bespotrebnog administriranja u vidu dostavljanja dokumentacije, čekanja na dobijanje odobrenja od strane državnih organa Republike Srbije.

Upravo ovi pokazatelji su ukazali na to da Ministarstvo za rad pristupi analizi i sagleda obim dokumentacije koju dostavljaju poslodavci, kao i obim podataka koji sadrže, na osnovu čega uviđa da ne raspolaže adekvatnim tehničkim i ljudskim kapacitetima kojima bi moglo da se prati u celosti, i po više različitih pojedinačnih kriterijuma, upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. Svako pojedinačno obaveštenje dostavljeno ovom ministarstvu, poslodavcu je zakonom propisana obaveza dostavljanje uverenja. Broj pristiglih uverenja, uverenja Centralnog registra osiguranja za svako pojedinačno obaveštenje o upućivanju, odnosno uverenje o povratku, u znatnoj meri uvećava broj podataka koje je potrebno obraditi. Najmanje dva uverenja po obaveštenju, a u proseku godišnje 2,5 uverenja. Na osnovu iznetog, može se zaključiti da je reč o izuzetno obimnom broju podnesaka koji su u prethodnom periodu pristizali u ovom ministarstvo na obradu.

U toku primene Zakona ovo ministarstvo je, osim prethodno navedenog, uočilo da se pojavio i određeni broj poslodavaca koji samo ispunjavaju formalne uslove da upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo, a da u praksi ustupaju svoje zaposlene trećim pravnim licima ili da neadekvatno izvršavaju ugovorne obaveze.

Prema podacima Inspektorata za rad, u velikom broju slučajeva nezakonito upućivanje na rad u inostranstvo vrše poslodavci koji ne obavljaju privrednu delatnost u našoj zemlji, već fiktivno u Agenciji za privredne registre su upisali osnivanje pravnog lica sa poslovnim središtem na adrese agencija koje im pružaju knjigovodstvene ili druge usluge, kao i na nepostojećim adresama. Delatnost za koje su registrovani ovi poslodavci nisu iste delatnosti za koje zaključuju ugovore o radu sa licima koje upućuju na rad u inostranstvo. Dalje, ugovori o radu se zaključuju fiktivno, a lica koja ih zaključuju u svojstvu zaposlenog ne stupaju na rad u poslovnom prostoru poslodavca u Republici Srbiji. Najčešće se upućivana lica preuzimaju od strane drugih poslodavaca u zemlji u koju se upućuju, a koji i dalje posreduju u zapošljavanju za potrebe trećih lica, a zaključeni ugovori o radu i aneksi ugovora sa poslodavcima iz Republike Srbije predstavljaju samo zadovoljenje forme koju propisuju domaći propisi.

Navedeno se odnosi i na agencije za zapošljavanje koje posreduju u zapošljavanju u inostranstvu, a postupaju u suprotnosti sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. zakon), i to tako što se ne obezbeđuju radne i boravišne dozvole pre upućivanja na rad u inostranstvo i ne zaključuju ugovore o radu pre odlaska na rad u inostranstvo, u cilju sprečavanja zloupotreba uočenih kroz višegodišnju praksu.

Obaveza poslodavca da vrši promenu osnova osiguranja za svakog upućenog zaposlenog, utvrđena je važećim Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014). Novina je obaveza poslodavca da izvrši unos države upućivanja prilikom promene osnova osiguranja i zakonska odredba na osnovu koje ministarstvo raspolaže podacima centralnog registra u vidu izveštaja koje dostavlja Centralni registar na mesečnom nivou, kvartalnom i godišnjem po više različitih kriterijuma. Osim toga što Centralni registar ove izveštaje dostavlja redovno, dostavljaće izveštaje i na osnovu upita ministarstva u elektronskoj formi.

Ciljevi koji se donošenjem ovog zakona postižu jesu uspostavljanje novog zakonskog koncepta kojim bi se pojednostavio i olakšao postupak upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i poslodavci će se rasteretiti suvišnih administrativnih procedura s jedne strane, a sa druge strane održaće se nivo zaštite zaposlenih. Pored ovog, cilj donošenja zakona jeste predupređenje i ispravljanje nepravilnosti u postupku upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, a na osnovu iskustava iz prakse.

Na osnovu uspostavljene saradnje sa Centralnim registrom, a imajući u vidu da isti raspolaže sveobuhvatnom bazom podataka, izmenom ovog zakona se predviđa da će na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou Centralni registar dostavljati ministarstvu izveštaje o upućivanju zaposlenih po državama i po poslodavcima kao i po drugim propisanim kriterijumima. Na ovaj način će ministarstvo dobijati već obrađene podatke od Centralnog registra, kako bi pratilo kretanje, vršilo analize i preduzimalo odgovarajuće mere za efikasniju zaštitu naših zaposlenih koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo. Novo savremeno zakonsko rešenje prilagođeno je modernom tržišnom, ekonomskom, finansijskom, pravnom, ustavnom i društveno-političkom poretku i sistemu,, naveo je ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Zoran Đorđević, obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija