Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika nezadovoljno ustavnim izmenama


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije povodom objavljenog usaglašenog teksta Nacrt amandmana na Ustav RS, koji je prosleđen Venecijanskoj komisiji na razmatranje, ukazuje da je ova verzija Radnog teksta izmena Ustava neprihvatljiva i da su u njoj samo prividno uzeti u obzir pojedini predlozi kako ovog Udruženja, tako i drugih strukovnih udruženja i relevantnih nevladinih organizacija.

Kada je reč o uslovima za prvi izbor na sudijsku i javnotužilačku funkciju, inicijalni tekst nije izmenjen, s obzirom na to da je i dalje zadržano rešenje po kom je ultimativni uslov završetak jednog od vidova zakonom predviđene obuke u instituciji za obuku u pravosuđu. Evidentno je da je ova odredba potpuno neprecizna i da se njome krše osnovni principi ustavnosti, prvenstveno hijerarhijski odnos između pravnih akata, jer pitanje koje se uređuje Ustavom mora biti jasno izdiferencirano i utemeljeno, a u konkretnom slučaju samo se naslućuje da postoji više obuka za prvi izbor, a potpuno je nepoznato o kakvim se obukama radi. Ovakvo paušalno rešenje otvara siguran put za konstitucionalizaciju početne obuke na Pravosudnoj akademiji s jedne strane, a sa druge strane, vodi pravnoj nesigurnosti i otvara jaz za diskriminaciju i favorizovanje grupa ili lica zbog predviđenih nepoznatih više vidova obuke bez ikakvih garancija za fer učestvovanje u postupku izbora za pojedinačne kategorije kandidata, navode iz Udruženja.

Sudijski i tužilački pomoćnici su izričito predviđeni u novom usaglašenom tekstu nacrta izmena Ustava, u skladu sa kojim sudijski pomoćnici učestvuju u suđenju u skladu sa zakonom, a tužilački pomoćnici mogu obavljati pojedine zakonom predviđene radnje iz nadležnosti javnog tužioca. Međutim, ovde nije reč o inkorporaciji predloga Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, niti o posebnoj verifikaciji značaja i važnosti položaja pomoćnika u pravosuđu, nego o pukom nastojanju da se već postojeća zakonska rešenja podignu u rang ustavne norme. Time se, osim preopširnosti Ustava ne postiže bilo kakva efikasna svrha. Nesporno je da su sudijski i tužilački pomoćnici deo pravosudnog sistema i da je njihov rad od krucijalne važnosti za uspešno funkcionisanje sudova i javnih tužilaštava, ali upravo zbog svoje stručnosti i osposobljenosti sudijski i tužilački pomoćnici imaju za cilj da budu izabrani na sudijsku ili javnotužilačku funkciju, a ne, barem u većini, da ostanu karijerni saradnici, što im je, prema novom nacrtu, jedino zagarantovano. Ovakva "zamena teza" je apsolutno neprihvatljiva, precizira se u saopštenju.

Udruženje se protivi i uključivanju istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština u sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca, jer se time u znatnoj meri povređuju principi nezavisnosti sudova, odnosno samostalnosti javnog tužilaštva. Uprkos nastojanju radne grupe da definiše pojam "istaknutog pravnika", taj termin je nejasan, netransparentan i neodrživ u savremenom demokratskom sistemu zasnovanom na principima podele vlasti i vladavine prava.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije se iz navedenih razloga kategorički protivi novom Nacrtu amandmana na Ustav Republike Srbije i nastojaće da kroz dalju detaljnu elaboraciju zaštiti položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika kao i svih drugih kandidata prilikom izbora na sudijsku, odnosno javnotužilačku funkciju zalažući se za jasne, objektivne i konzistentne uslove za izbor.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, 15.04.2018.
Naslov: Redakcija