Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Predviđeno je da će taksa za RTS i RTV iznositi 150 dinara, kao i da će njena naplata ići preko računa za utrošenu električnu energiju. Mesečno fakturisani iznos takse snabdevač uplaćuje na račune RTS i RTV, otvorene kod poslovnih banaka, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec. Problem je neusklađenost datuma krajnjeg roka uplate TV pretplate i računa za potrošenu električnu energiju. Naime, računi za utrošenu struju za prethodni mesec plaćaju se do 25. u mesecu


Od 1. januara do 31. decembra 2016. godine Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" delimično će se finansirati iz takse za javni medijski servis.

Televizijska taksa u 2016. godini biće 150 dinara, a kako piše u Predlogu zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji se nalazi pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije na usvajanju po hitnom postupku, do građana će stizati preko računa za električnu energiju.

"Taksa je obavezni element mesečno ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju za sve snabdevače koji obavljaju delatnost snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom na teritoriji Republike Srbije", navedeno je u Predlogu zakona. Mesečno fakturisani iznos takse snabdevač uplaćuje na račune RTS i RTV, otvorene kod poslovnih banaka, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec, zapisano je u ovom aktu.

Iz Predloga zakona jasno proizilazi da je taksa obavezni element ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju i da je naplaćuje JP "Elektroprivreda Srbije" objedinjeno sa naplatom isporučene električne energije. Međutim, problem je neusklađenost datuma krajnjeg roka uplate TV pretplate i računa za potrošenu električnu energiju. Naime, računi za utrošenu struju za prethodni mesec plaćaju se do 25. u mesecu, a iz Predloga zakona proizilazi da se TV pretplata mora platiti do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Kako će građani platiti TV taksu ako još nisu dobili račune za električnu energiju i kada imaju pravo da ih do 25. ne plate? Znači li to da će im za tih 10 dana, koliko je razlika između obaveze plaćanja TV pretplate i računa za utrošenu električnu energiju, biti obračunavana kamata? Ovo pitanje poslanici moraju rešiti i uskladiti datume uplate TV pretplate i struje, ako se već ide na objedinjenu naplatu na osnovu računa koje šalje EPS.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija