Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS - Tekst propisa


PREDLOGZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS

Član 1.

Ovim zakonom privremeno se uređuje način naplate takse za javni medijski servis, s ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Član 2.

Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi i to: Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" (u daljem tekstu: RTS) i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" (u daljem tekstu: RTV) delimično se finansiraju iz takse za javni medijski servis, a delimično iz budžeta Republike Srbije.

Visina takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni medijski servis, a u funkciji obavljanja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, obezbeđivanja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

Član 3.

Taksu za javni medijski servis (u daljem tekstu: taksa) naplaćuje JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd i privredni subjekti koji vrše snabdevanje krajnjih kupaca električnom energijom (u daljem tekstu: snabdevač), objedinjeno i istovremeno sa naplatom isporučene električne energije.

Taksa se naplaćuje korisnicima merila električne enegije, preko računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača.

RTS i RTV obezbeđuju ažurne podatke o krajnjim kupcima i njihovim snabdevačima za sve korisnike merila električne energije preko operatora distributivnog sistema električne energije, sa kojim će zaključiti ugovor o bližem regulisanju načina i rokova preuzimanja ovih podataka.

Član 4.

Taksa je obavezni element mesečno ispostavljenog računa za isporučenu električnu energiju za sve snabdevače koji obavljaju delatnost snabdevanja krajnjih kupaca električnom energijom na teritoriji Republike Srbije.

Iznos takse iskazan na računu iz stava 1. ovog člana ne ulazi u osnovicu za obračun akcize i poreza na dodatu vrednost.

Član 5.

Mesečno fakturisan iznos takse snabdevač uplaćuje na račune RTS i RTV otvorene kod poslovne banke, najkasnije do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

Član 6.

Sredstva od uplaćene takse na području Republike Srbije van teritorije Autonomne pokrajine Vojvodina prihod su RTS.

Sredstva uplaćena po osnovu takse na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine raspoređuju se tako da 70% uplaćenih sredstava su prihod RTV, a 30% uplaćenih sredstava su prihod RTS.

Član 7.

Snabdevaču na ime obavljanja poslova fakturisanja i naplate takse RTS i RTV plaćaju mesečnu naknadu u visini od 3% od iznosa prenetih sredstava RTS-u i RTV-u po osnovu takse.

Član 8.

Oslobađanje od obaveze plaćanja takse vrše RTS i RTV u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima.

Član 9.

Visina takse jedinstvena je na celoj teritoriji Republike Srbije, utvrđuje se u mesečnom iznosu od 150,00 dinara.

Član 10.

Budžetska sredstva iz člana 2. stav 1. ovog zakona za finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa opredeljuju se na godišnjem nivou, na poziciji ministarstva nadležnog za poslove javnog informisanja.

Član 11.

RTS i RTV će sa snabdevačem zaključiti ugovor kojim će se bliže urediti postupak u vezi sa fakturisanjem takse, uplatom sredstava i oslobađanjem korisnika merila električne energije od obaveze plaćanja, kao i način i rokove za plaćanje naknade, rokove za dostavu potrebnih podataka i kontrolne mehanizme.

U pogledu pitanja koja se odnose na finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa koja nisu posebno uređena ovim zakonom shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o javnim medijskim servisima.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine predviđeno je da se rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Srbiji, prilikom izrade Budžeta za 2016. godine, skrenuta je pažnja od strane MMF da smatraju da je platežna sposobnost građana Republike Srbije takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse za javni medijski servis.

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, sa jedne strane, potrebe obezbeđivanja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delataosti javnih medijskih servisa, sa druge strane, kao najcelishodnije nađeno je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godinejavni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse.

Predloženim zakonom privremeno se, u navedenom periodu, uređuje način naplate takse za javni medijski servis u cilju otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delataosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđivanja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

Na ovaj način obezbeđuje se odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a građani se manje finansijski opterećuju.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva za redovno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

V. RAZLOZI ZA STUPANJE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" kako bi se odmah obezbedili uslovi za nesmetan rad javnog servisa i obavljanja njihove delatnosti koja je u funkciji javnog interesa.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 19.12.2015.