Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

AKCIONI PLAN ZA POGLAVLJE 23: Primena Akcionog plana zavisiće od političke volje


Teško je biti optimističan oko buduće primene nedavno usvojene strategije i revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23, ukoliko pogledamo prethodno sprovođenje tih aktivnosti i ogroman zastoj u reformama u poglavlju od samog početka procesa revizije, jer je tada ujedno prestalo i izveštavanje javnosti od strane Ministarstva pravde, a uz činjenicu da se neće desiti drastične izmene u sastavu institucija, navodi Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava – Yucom i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 23.

Ona dodaje da usvajanje ovih strateških dokumenta nije bilo preterano ispraćeno od strane međunarodne javnosti, budući da je fokus bio na parlamentarnim izborima koji su se dešavali u jeku pandemije, kao i protestima izazvanim manjkom pravih informacija u pogledu realne zdravstvene slike u Srbiji.

U vesti koju je Vlada objavila stoji da je Evropska komisija dala ocenu i mišljenje na revidirani Akcioni plan, pri čemu je taj akt usaglašen sa preporukama Komisije. Međutim mi nismo imali uvid u mišljenje EK, niti znamo u kom formatu je stiglo odobrenje. Ono što znamo jeste da su institucije imale vrlo kratak period da se izjasne o prihvatanju dokumenta. Svakako se ne pronalazi logika u požurivanju usvajanja ovog dokumenta od Vlade kojoj je istekao mandat, ali poučeni iskustvom prvog usvajanja Akcionog plana iz 2016. godine, znamo da je ta opcija moguća. Ostaje da se vidi da li će se isti, svakako unapređen, u dobroj veri i primenjivati, ali za to se svako mora sačekati novi sastav Vlade, kao i Narodne skupštine - kaže Spremo.

U konsultacijama sa radnom grupom i pregovaračkim timom nadležnog Ministarstva, koje su počele u februaru prošle godine, kroz ukupno pet sastanaka učestvovali su predstavnici civilnog društva, strukovnih udruženja i medija koji već niz godina aktivno rade na poboljšanju vladavine prava i izgradnji demokratskih institucija i poseduju ekspertizu iz oblasti obuhvaćenih poglavljem 23, kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije i osnovna prava.

U odnosu na konsultacije iz perioda 2017. i 2018, koje su vođene oko izmena Ustava, Spremo ove pregovore ocenjuje kao konstruktivnu raspravu, naglašavajući redovno prisustvo predstavnika pregovaračkog i tima i radne grupe.

Komentari dati na prvi nacrt dokumenta prihvatani su najviše u delu koji se odnosi na osnovna prava, a budući da je Evropska komisija po prijemu dokumenta istakla iste probleme u pogledu tehničke sadržine, ali i delova koji se odnose na nezavisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije, Ministarstvo je naknadno prihvatilo još izvestan broj komentara - dodaje Spremo.

Ona objašnjava da je u drugom delu konsultacija održana i posebna sednica koja se odnosila samo na usklađivanje Akcionog plana za P23 sa Medijskom strategijom, budući da su izveštaji Evropske komisije bili najkritičniji u pogledu stanja slobode izražavanja i položaja medija u Srbiji.

To je ujedno i jedan od delova AP 23 koji je znatno unapređen i gde se očekuje poboljšanje stanja po početku primene. Ovaj izuzetno značajan strateški dokument unapređen je značajno u pogledu procesnih garancija i pristupu pravdi, položaja osoba sa invaliditetom, kao i pravima deteta - ističe Spremo.

Sa druge strane, delovi dokumenta koji se odnose na borbu protiv korupcije i pravosuđe su pretrpeli načelno tehničke izmene u pogledu rokova ili detaljnije propisane procedure, dok suštinske izmene koje bi trebalo da odgovaraju prelaznim merilima i njihovom lakšem ispunjenju, nisu unete u novi dokument.

Tako za deo o borbi protiv korupcije više od dve trećine komentara članica RG NKEU nije ni uzeto u razmatranje. Mi smo se povodom završetka javne rasprave oglasili i pozivali Ministarstvo pravde da dodatno razmotri predloge naše radne grupe za delove dokumenta koji se odnose na ove oblasti, posebno u pogledu izrade teksta amandmana na deo Ustava o pravosuđu i dobijanje mišljenja Venecijanske komisije, pristupa informacijama od javnog značaja i prevencije korupcije u javnim nabavkama - napominje Spremo.

Međutim, ona najproblematičnijim smatra to što veliki deo, navodno prihvaćenih komentara, suštinski nije prihvaćen u predloženom obliku, čime im je izmenjen smisao.

To je najvidljivije u delu koji se odnosi na pravosuđe, odnosno aktivnosti koje se odnose na izmene Ustava. Konkretan primer bio je predlog članica da se detaljno unese procedura izmene Ustava, upravo zbog prethodno sprovedenih konsultacija koje nisu bile u skladu sa važećim Ustavom. Posebno je traženo slanje teksta amandmana koje je izradio odgovarajući odbor Narodne skupštine na mišljenje Venecijanske komisije i drugih relevantnih tela Saveta Evrope, gde je predlog navodno prihvaćen, ali u tekst uneto i da će to biti urađeno "ukoliko u tekstu bude suštinskih razlika u odnosu na tekst koji je već bio ocenjivan i odobren od strane Venecijanske komisije". S obzirom da je utvrđeno da je taj tekst pripremljen od strane neimenovanih lica iz Ministarstva pravde i ceo proces koje je Ministarstvo vodilo bilo van postupka propisanog Ustavom, smatramo da ovakve formulacije ne treba da stoje u najbitnijem strateškom dokumentu za evropske integracije Srbije - jasna je Spremo.

"Ukupan procenat prihvaćenih komentara iz drugog ciklusa pregovora je 44.2 odsto, delimično prihvaćenih 4.9 odsto, a neprihvaćenih 45.4 odsto od konkretnih komentara na tekst, dok opšti komentari, koji su od suštinskog značaja za pravac reformi u oblasti vladavine prava, pri kojima radna grupa ostaje, nisu ni razmatrani. Kao pozitivan rezultat javnih konsultacija ističemo usvajanje velikog broj komentara civilnog društva i unapređenje aktivnosti koje se odnose na slobodu medija, zabranu diskriminacije i procesne garancije. Međutim, za radnu grupu izrazito je zabrinjavajući odnos prema razmatranju komentara na deo Akcionog plana za Poglavlje 23 koji se odnosi na pravosuđe. Iako je prikazan veliki procenat prihvaćenosti predloga, pojedini bitni predlozi nisu u celosti uneti u novi tekst Akcionog plana ili nisu adekvatno uneti, čime se menja njihova suština. Dodatno, kada je reč o komentarima za deo koji se odnosi na borbu protiv korupcije, procenat komentara koji nisu prihvaćeni je skoro 70 procenata", navele su članice RG Nacionalnog konventa za EU.

Izvor: Vebsajt Danas, Ivana Nikoletić, 22.07.2020.
Naslov: Redakcija